RODZAJE STUDIÓW. Studia te organizowane są w trybie stacjonarnym i zaocznym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RODZAJE STUDIÓW. Studia te organizowane są w trybie stacjonarnym i zaocznym."

Transkrypt

1 RODZAJE STUDIÓW Studia na kierunku geografia realizowane są w formie: 5-letnich studiów jednolitych magisterskich, 3-letnich studiów licencjackich, 2-letnich studiów magisterskich uzupełniających. Studia te organizowane są w trybie stacjonarnym i zaocznym. Na kierunku geografia realizowane są również studia podyplomowe w ramach Podyplomowego Studium Geografii (dwa lata - 4 semestry). W programie studiów przedmioty dzielą się na obowiązkowe (obligatoryjne) i fakultatywne. Przedmioty podstawowe połączone są zwykle z ćwiczeniami, które mają również charakter obligatoryjny. Studenci studiów licencjackich oraz pierwszych trzech lat studiów jednolitych magisterskich muszą zaliczyć wszystkie przedmioty obligatoryjne oraz wybrać i zaliczyć dwanaście przedmiotów fakultatywnych. Wyboru przedmiotów fakultatywnych student dokonuje w porozumieniu z opiekunem roku. W ciągu dwóch lat (4 semestry - II III rok) studiów licencjackich oraz jednolitych studiów magisterskich studenci powinni uzupełnić swą znajomość języka obcego do poziomu określonego w sylwetce absolwenta. Wybór języka obcego jest na zasadzie kontynuacji nauki rozpoczętej w szkole średniej. Studenci I i II roku studiów licencjackich oraz studiów jednolitych magisterskich muszą uczestniczyć przez 2 semestry w zajęciach wychowania fizycznego. Na III roku studiów licencjackich studenci wybierają seminarium licencjackie. Stopień licencjata uzyskują po zaliczeniu całego planu studiów oraz pozytywnej obrony pracy licencjackiej. W ramach III roku studiów licencjackich, IV i V roku studiów jednolitych magisterskich oraz dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających studenci, w zależności od swoich zainteresowań, wybierają specjalizacje. Studenci mają do wyboru jedną z dwóch specjalizacji: specjalizacja geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu (seminaria geomorfologia i geologia stosowana, klimatologia i ochrona klimatu, hydrologia i gospodarka wodna, teledetekcja i kartografia, gleboznawstwo i ochrona gleb) oraz specjalizację planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (seminaria - gospodarka przestrzenna i planowanie strategiczne, geografia społeczna i turystyka, studia miejskie i rekreacja, geografia ekonomiczna i badania regionalne). 20

2 Przedmiot Plan 5-letnich studiów magisterskich kierunek - GEOGRAFIA ROK I studiów Liczba godzin Punkty ECTS Egzam /sem/ 1 sem. 2 sem. W Ć W Ć Ć. Teren. Podstawy geografii E/1/ społeczno-ekonomicznej Geologia E/2/ Kartografia i topografia E/2/ Meteorologia i E/2/ klimatologia Człowiek w badaniach E/1/ geograficznych Ziemia w badaniach geograficznych Podstawy statystyki dla geografów Astronomiczne podstawy geografii Matematyka Fizyka Socjologia lub filozofia (do wyboru) Bezpieczeństwo i higiena pracy Razem Studenci chcąc uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkole muszą uczestniczyć w fakultatywnym bloku zajęć pedagogicznych. Blok ten obejmuje 75 godzin psychologii, 75 godzin pedagogiki, 135 godzin dydaktyki geografii, 60 godz. przedmiotów uzupełniających a ponadto 5 tygodni praktyki pedagogicznej w gimnazjum oraz 5 tygodni praktyki pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmioty psychologia, pedagogika i dydaktyka geografii kończą się egzaminem. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Studium Pedagogiczne UMK. 21

3 ROK II studiów Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Egzam /sem/ 3 sem. 4 sem. W Ć W Ć Ć teren. Geomorfologia E/3/ Gleboznawstwo i E/4/ geografia gleb Hydrologia i oceanologia E/4/ Geografia osadnictwa E/3/ i ludności Geografia przemysłu E/3/ i transportu Geografia rolnictwa E/4/ i gospodarki żywnościowej Język obcy Ćwiczenia regionalne Polska Północna Wychowanie fizyczne przedmiotów fakultatywnych Razem * Co roku ustala się wykaz przedmiotów fakultatywnych, z których student zobowiązany jest wybrać 6 przedmiotów na II roku. Studenci chcąc uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkole muszą uczestniczyć w fakultatywnym bloku zajęć pedagogicznych. Blok ten obejmuje 75 godzin psychologii, 75 godzin pedagogiki, 135 godzin dydaktyki geografii, 60 godz. przedmiotów uzupełniających a ponadto 5 tygodni praktyki pedagogicznej w gimnazjum oraz 5 tygodni praktyki pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmioty psychologia, pedagogika i dydaktyka geografii kończą się egzaminem. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Studium Pedagogiczne UMK. 22

4 ROK III studiów Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Egzam /sem/ 5 sem. 6 sem. W Ć W Ć Geografia fizyczna Polski E/5/ Geografia społecznoekonomiczna E/6/ Polski Geografia regionalna świata E/6/ Podstawy kształtowania E/6/ i ochrony środowiska Język obcy E/6/ Teledetekcja E/5/ Systemy Informacji E/5/ Geograficznej Proseminarium przedmiotów fakultatywnych Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne (6 dni) Razem *Co roku ustala się wykaz przedmiotów fakultatywnych, z których student zobowiązany jest wybrać 6 przedmiotów na III roku. Studenci chcąc uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkole muszą uczestniczyć w fakultatywnym bloku zajęć pedagogicznych. Blok ten obejmuje 75 godzin psychologii, 75 godzin pedagogiki, 135 godzin dydaktyki geografii, a ponadto 5 tygodni praktyki pedagogicznej w gimnazjum oraz 5 tygodni praktyki pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnejpodstawowej. Przedmioty psychologia, pedagogika i dydaktyka geografii kończą się egzaminem. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Studium Pedagogiczne UMK. 4 23

5 Przedmioty fakultatywne Przedmiot Liczba godzin Rodzaj zajęć Punkty ECTS Środowisko geograficzne Syberii 15 w 2 Człowiek i środowisko w pradziejach 15 w 2 Rozwój ekonomiczny USA 15 w 2 Eksploatacja i ochrona zasobów wód podziemnych 15 w 2 Geografia światowego procesu urbanizacji 15 w 2 Geografia religii 15 w 2 Zastosowanie teledetekcji satelitarnej w monitoringu globu ziemskiego 15 w 2 Klimat Arktyki i Antarktyki 15 w 2 Lód w przyrodzie 15 w 2 Dziedzictwo kulturowe w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesu integracji Polski z Unią Europejską Wokół problemów współczesnych europejskich tożsamości kulturowych. Uwagi antropologa 15 w 2 15 w 2 15 w 2 Wybrane problemy współczesnego miasta 15 w 2 Dendrochronologia datowanie przeszłości 15 w 2 Ludność świata a zasoby społeczne i naturalne 15 w 2 Zastosowanie systemu informacji przestrzennej (GIS) w geologii Paleobotaniczne dowody wahań poziomu wód w jeziorach Polski Północnej 15 w 2 15 w 2 Wybrane problemy turystyki światowej 15 w 2 Wybrane problemy z geografii społecznoekonomicznej Rosji 15 w 2 Wody mineralne, lecznicze i termalne 15 w 2 24

6 Współczesne problemy obszaru postradzieckiego 15 w 2 Krajoznawstwo i turystyka 15 w 2 Życie we wszechświecie 15 w 2 Wybrane problemy geografii ludności 15 w 2 Globalne Systemy Satelitarne zastosowanie technik GPS w badaniach geograficznych 15 w 2 Rozwój procesów turystycznych w Polsce 15 w 2 Wielkie miasta świata 15 w 2 Eksploracje naukowe obszarów polarnych 15 w 2 Parki Narodowe jako obiekty przyrodnicze i badawcze 15 w 2 Degradacja i zniekształcenie gleb 15 w 2 Wybrane problemy geografii politycznej 15 w 2 Historia i przyczyny zmian klimatu 15 w 2 Ochrona i rekultywacja jezior w Polsce 15 w 2 Współczesne metody geochronologii 15 w 2 Przyroda nieożywiona w badaniach geoekologicznych 15 w 2 Globalny cykl obiegu związków węgla 15 w 2 Wpływ działania człowieka na procesy sedymentyracyjne Formy, osady i procesy wydmowe i eoliczne w Polsce 15 w 2 15 w 2 Wpływ zjawisk katastroficznych na gleby 15 w 2 25

7 IV ROK studiów Specjalizacja: Geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Egzam /sem./ 7 sem. 8 sem. W Ć W Ć Klimatologia Polski E/7/ Geologia Polski Gospodarka wodna Geochemia krajobrazu Metody badań w geografii fizycznej Hydrologia Polski E/7/ Zastosowanie technik komputerowych Geomorfologia Polski E/8/ Monitoring środowiska przyrodniczego Gleby Polski E/8/ Geoekologia Fizjografia urbanistyczna Hydrogeologia i ochrona wód podziemnych Wybrane zagadnienia z paleoekologii Razem seminarium magisterskie: Geomorfologia i geologia stosowana Sedymentologia E/8/ Zarys gruntoznawstwa i geologii inżynierskiej Geologia glacjalna Współczesne procesy geologiczne i geomorfologiczne Seminarium specjalizacyjne Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne Praktyka magisterska Razem

8 seminarium magisterskie: Klimatologia i ochrona klimatu Zmiany klimatu i modele klimatyczne Klimatologia regionalna E/8/ Zastosowanie teledetekcji w meteorologii Metody opracowań klimatologicznych Meteorologia dynamiczna Seminarium specjalizacyjne Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne Praktyka magisterska Razem seminarium magisterskie: Hydrologia i gospodarka wodna Potamologia E/7/ Limnologia Podstawy kriologii Hydrologia Polski Seminarium specjalizacyjne Hydrochemia Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne Praktyka magisterska Razem seminarium magisterskie: Gleboznawstwo i ochrona gleb Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Egzam. /sem/ 7 sem. 8 sem. W Ć W Ć Geneza, systematyka i geografia E/7/ gleb Glebowa materia organiczna Pracownia specjalizacyjna Seminarium specjalizacyjne Chemia i fizykochemia gleb Paleopedologia Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne Praktyka magisterska Razem

9 seminarium magisterskie: Teledetekcji i kartografia Przedmiot Liczba godzin Punkty Egzam. ECTS /sem/ 7 sem. 8 sem. W Ć W Ć Metodyka interpretacji zdjęć lotniczych Kartografia tematyczna Numeryczne metody ekologii krajobrazu Teledetekcji satelitarna E/8/ Seminarium specjalizacyjne Komputerowa analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne Praktyka magisterska Zastosowanie GIS w badaniach środowiska przyrodniczego Razem specjalizacja: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Przedmiot Planowanie i gospodarka przestrzenna Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego Planowanie i zagospodarowywanie obszarów wiejskich Problemy lokalizacji działalności gospodarczej Liczba godzin Punkty ECTS Egzam. /sem/ 7 sem. 8 sem. W Ć W Ć E/7/ Problemy i struktury demograficzne Problemy ekorozwoju Zagospodarowanie turystyczne Procesy i struktury osadnictwa wiejskiego Procesy i struktury osadnictwa miejskiego E/8/ 28

10 Geografia polityczna i gospodarcza świata E/7/ Procesy i struktury gospodarki rolnej Zastosowanie GIS i technik komputerowych w gospodarce przestrzennej Podstawy projektowania urbanistycznego Geografia społeczna E/8/ Geografia rekreacji Przestrzeń społeczna i polityczna Polski Razem seminarium magisterskie: Gospodarka przestrzenna i planowanie strategiczne Wykład monograficzny Projektowanie urbanistyczne w jednostkach samorządu terytorialnego Podstawy prawne gospodarki przestrzennej Metody badań przestrzeni społeczno-ekonomicznej Seminarium specjalizacyjne Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne Praktyka magisterska Pracownia specjalizacyjna Razem seminarium magisterskie: Geografia społeczna i turystyka Wykład monograficzny Problemy i metody badań w geografii społecznej Problemy i metody badań w geografii turystyki Procesy rozwoju i struktury we współczesnym świecie Seminarium specjalizacyjne Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne Praktyka magisterska Razem

11 seminarium magisterskie: Studia miejskie i rekreacja Wykład monograficzny Metodologia geografii społeczno-ekonomicznej Geografia społeczna i socjologia miasta Geografia społeczno-ekonomiczna regionu kujawsko-pomorskiego Polska we współczesnym świecie Seminarium specjalizacyjne Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne Praktyka magisterska Razem seminarium magisterskie: Geografia ekonomiczna i badania regionalne Wykład monograficzny Procesy i struktury przemysłu Problemy geografii komunikacji i usług Przekształcenia własnościowe w gospodarce Polski Geografia Europy Wschodniej Seminarium specjalizacyjne Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne Praktyka magisterska Razem

12 V ROK studiów specjalizacja: Geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu Przedmiot Liczba godzin Pun kty ECT S 9 sem. 10 sem. W Ć W Ć Prawne zagadnienia ochrony i kształtowania środowiska Wykład monograficzny Geomorfologia antropogeniczna Konwersatorium Razem Egzam. /sem/ seminarium magisterskie: Geomorfologia i geologia stosowana Paleogeografia czwartorzędu E/9/ Zarys balneologii Pracownia magisterska Seminarium magisterskie Gospodarowanie zasobami naturalnymi Człowiek i środowisko w pradziejach Razem seminarium magisterskie: Klimatologia i ochrona klimatu Meteorologia synoptyczna i prognozy E/9/ meteorologiczne Pracownia magisterska Seminarium magisterskie Zanieczyszczenie i ochrona powietrza Biometeorologia człowieka Razem

13 seminarium magisterskie: Hydrologia i gospodarka wodna Hydrologia regionalna E/9/ Seminarium magisterskie Zanieczyszczenie i ochrona wód powierzchniowych Pracownia magisterska Przemiany stosunków wodnych Razem seminarium magisterskie: Teledetekcja i kartografia Historia kartografii E/9/ Seminarium magisterskie Zastosowanie GIS w badaniach środowiska przyrodniczego Pracownia magisterska Komputerowa analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych Techniki multimedialne w kartografii i teledetekcji Kartometria z elementami fotogrametrii Razem seminarium magisterskie: Gleboznawstwo i ochrona gleb Kartografia gleb E/9/ Seminarium magisterskie Paleogeografia czwartorzędu Pracownia magisterska Ochrona i monitoring gleb Razem specjalizacja: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS 9 sem. 10 sem. W Ć W Ć Podstawy programowania funduszy pomocowych UE Społeczno-ekonomiczna geografia regionalna Konwersatorium Egzam. /sem/ 32

14 Historia architektury i urbanistyki Polityka regionalna UE Razem seminarium magisterskie: Gospodarka przestrzenna i planowanie strategiczne Struktura przestrzenna regionu kujawskopomorskiego E/9/ Seminarium magisterskie Architektura krajobrazów Europy Pracownia magisterska Razem seminarium magisterskie: Geografia społeczna i turystyka Problemy geografii społecznej i turystyki E/9/ Seminarium magisterskie Problemy turystyki światowej Pracownia magisterska Razem seminarium magisterskie: Studia miejskie i rekreacja Rozwój i restrukturyzacja miejskich systemów E/9/ lokalnych Seminarium magisterskie Rola wielkich miast w gospodarce świata Pracownia magisterska Razem seminarium magisterskie: Geografia ekonomiczna i badania regionalne Problemy i kierunki restrukturyzacji gospodarki E/9/ Seminarium magisterskie Gospodarka Polski i Unii Europejskiej Pracownia magisterska Razem

15 Blok przedmiotów pedagogicznych uprawniających do nauczania geografii w dowolnym typie szkoły Rok studiów Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Egzam /sem/ 1 sem. 2 sem. W Ć W Ć Praktyka I Psychologia E/2/ Pedagogika E/2/ II Dydaktyka geografii Praktyka zawodowa w gimnazjum Dydaktyka geografii E/1/ III I-III Kultura języka i emisja głosu Etyka i odpowiedzialność prawna nauczycieli Praktyka zawodowa w liceum profilowanym Przedmioty do wyboru (należy wybrać dwa przedmioty): Edukacja zdrowotna Edukacja geograficzna w nauczaniu przyrody Multimedia w nauczaniu geografii Historia, sztuka i kultura regionu Przedmioty psychologiczne i pedagogiczne: 150 godzin Dydaktyka przedmiotowa: 135 godzin Przedmioty uzupełniające: 60 godzin 30 3 E Praktyki zawodowe: 150 godzin 34

16 Plan 3-letnich studiów licencjackich kierunek Geografia Profil A Przedmiot ROK I studiów Liczba godzin Punkty ECTS Egzam /sem/ 1 sem. 2 sem. W Ć W Ć Ć. Teren. Podstawy geografii E/1/ społeczno-ekonomicznej Geologia E/2/ Kartografia i topografia E/2/ Meteorologia i E/2/ klimatologia Człowiek w badaniach E/1/ geograficznych Ziemia w badaniach geograficznych Podstawy statystyki dla geografów Astronomiczne podstawy geografii Matematyka Fizyka Socjologia lub filozofia (do wyboru) Bezpieczeństwo i higiena pracy Razem Studenci chcąc uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkole muszą uczestniczyć w fakultatywnym bloku zajęć pedagogicznych. Blok ten obejmuje 75 godzin psychologii, 75 godzin pedagogiki, 135 godzin dydaktyki geografii, 60 godz. przedmiotów uzupełniających a ponadto 5 tygodni praktyki pedagogicznej w gimnazjum oraz 5 tygodni praktyki pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmioty psychologia, pedagogika i dydaktyka geografii kończą się egzaminem. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Studium Pedagogiczne UMK. 35

17 ROK II studiów Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Egzam /sem/ 3 sem. 4 sem. W Ć W Ć Ć teren. Geomorfologia E/3/ Gleboznawstwo i E/4/ geografia gleb Hydrologia i oceanologia E/4/ Geografia osadnictwa E/3/ i ludności Geografia przemysłu E/3/ i transportu Geografia rolnictwa E/4/ i gospodarki żywnościowej Język obcy Ćwiczenia regionalne Polska Północna Wychowanie fizyczne przedmiotów fakultatywnych Razem * Co roku ustala się wykaz przedmiotów fakultatywnych, z których student zobowiązany jest wybrać 6 przedmiotów na II roku. Studenci chcąc uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkole muszą uczestniczyć w fakultatywnym bloku zajęć pedagogicznych. Blok ten obejmuje 75 godzin psychologii, 75 godzin pedagogiki, 135 godzin dydaktyki geografii, 60 godz. przedmiotów uzupełniających a ponadto 5 tygodni praktyki pedagogicznej w gimnazjum oraz 5 tygodni praktyki pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmioty psychologia, pedagogika i dydaktyka geografii kończą się egzaminem. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Studium Pedagogiczne UMK. 36

18 ROK III studiów Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Egzam /sem/ 5 sem. 6 sem. W Ć W Ć Geografia fizyczna Polski E/5/ Geografia społecznoekonomiczna E/6/ Polski Geografia regionalna świata E/6/ Podstawy kształtowania E/6/ i ochrony środowiska Język obcy E/6/ Teledetekcja E/5/ Systemy Informacji E/5/ Geograficznej Seminarium licencjackie przedmiotów fakultatywnych Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne (6 dni) Razem *Co roku ustala się wykaz przedmiotów fakultatywnych, z których student zobowiązany jest wybrać 6 przedmiotów na III roku. Studenci chcąc uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkole muszą uczestniczyć w fakultatywnym bloku zajęć pedagogicznych. Blok ten obejmuje 75 godzin psychologii, 75 godzin pedagogiki, 135 godzin dydaktyki geografii, a ponadto 5 tygodni praktyki pedagogicznej w gimnazjum oraz 5 tygodni praktyki pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej. Przedmioty psychologia, pedagogika i dydaktyka geografii kończą się egzaminem. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Studium Pedagogiczne UMK. 4 37

19 Przedmiot Plan 3-letnich studiów licencjackich kierunek Geografia Profil B ROK I studiów Liczba godzin Punkty ECTS 1 sem. 2 sem. W Ć W Ć Ć. Teren. Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej Geologia dynamiczna Egzam /sem/ Kartografia i topografia E/1/ Meteorologia i klimatologia Hydrologia i oceanologia E/2/ Globalne Systemy Satelitarne Razem Pozostałych 48 punktów kredytowych (ECTS), niezbędnych do zaliczenia roku, studenci uzyskują w następujących proporcjach: - 12 ECTS blok przedmiotów biologicznych w formie zatwierdzonej przez Radę Programową MSMP i Radę Wydz. BiNoZ; - 12 ECTS blok przedmiotów chemicznych w formie zatwierdzonej przez Radę Programową MSMP i Radę Wydz. Chemii; - 12 ECTS blok przedmiotów podstawowych w formie zatwierdzonej przez Radę Programową MSMP oraz Rady Wydz. BiNoZ, Chemii, Fizyki i Astronomii, Matematyki i Informatyki; - 12 ECTS blok przedmiotów pedagogicznych w formie zgodnej z wytycznymi MENIS i zatwierdzonej przez Radę Programową MSMP. Przedmioty podstawowe: Podstawy statystyki Podstawy użytkowania komputerów Filozofia przyrody E/2/ Elementy fizyki E/1/ Razem Przedmioty pedagogiczne Psychologia E/2/ Pedagogika/Andragogika E/1/ Razem

20 Przedmiot ROK II studiów Liczba godzin Punkty ECTS Egzam /sem/ 3 sem. 4 sem. W Ć W Ć Ć teren. Geomorfologia E/3/ Gleboznawstwo Geografia osadnictwa Geografia polityczna świata Astronomiczne podstawy geografii Antropogeniczne zmiany środowiska Geografia fizyczna Polski E/4/ Gospodarka wodna Geografia przemysłu Ćwiczenia terenowe ogólnogeograficzne Razem Pozostałe 42 punkty kredytowe (ECTS), niezbędne do zaliczenia roku, studenci uzyskują w następujących proporcjach: - 18 ECTS blok przedmiotów biologicznych lub chemicznych w formie zatwierdzonej przez Radę Programową MSMP oraz właściwą Radę Wydz., tj. BiNoZ lub Chemii; - 8 ECTS blok przedmiotów podstawowych w formie zatwierdzonej przez Radę Programową MSMP oraz Rady Wydz. BiNoZ, Chemii, Fizyki i Astronomii, Matematyki i Informatyki; - 16 ECTS blok przedmiotów pedagogicznych w formie zgodnej z wytycznymi MENIS i zatwierdzonej przez Radę Programową MSMP. Przedmioty podstawowe: Język angielski WF Socjologia Razem Przedmioty pedagogiczne Dydaktyka geografii (I przedmiot) Dydaktyka II przedmiotu Praktyka pedagogiczna w 5 tygodni 4 szkole (3 tyg. I przedmiot, 2 tyg. II przed.) Razem

21 ROK III studiów Wariant podstawowy (geografia jako drugi przedmiot kierunkowy) Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Egzam /sem/ 5 sem. 6 sem. W Ć W Ć Geografia społecznoekonomiczna E/5/ Polski Geografia rolnictwa E/5/ Teledetekcja Geografia regionalna świata E/6/ Systemy informacji geograficznej Krajoznawstwo i turystyka Ćwiczenia regionalne Polska Północna Razem Pozostałe 44 punkty kredytowe (ECTS), niezbędne do zaliczenia roku, studenci uzyskują w następujących proporcjach: 24 ECTS blok przedmiotów biologicznych lub chemicznych w formie zatwierdzonej przez Radę Programową MSMP oraz właściwą Radę Wydz., tj. BiNoZ lub Chemii; 8 ECTS blok przedmiotów podstawowych w formie zatwierdzonej przez Radę Programową MSMP oraz Rady Wydz. BiNoZ, Chemii, Fizyki i Astronomii, Matematyki i Informatyki; 12 ECTS blok przedmiotów pedagogicznych w formie zgodnej z wytycznymi MENIS i zatwierdzonej przez Radę Programową MSMP. Przedmioty podstawowe: Język angielski E/6/ Seminarium i praca licencjacka Razem Przedmioty pedagogiczne Dydaktyka geografii (I przedm.) E/5/ Dydaktyka II przedmiotu E/5/ Zarządzanie szkołą Multimedia w edukacji i kulturze Nauka i technika w społeczeństwie Fizyka środowiskowa Razem

22 ROK III studiów Wariant rozszerzony (geografia jako pierwszy przedmiot kierunkowy) Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Egzam /sem/ 5 sem. 6 sem. W Ć W Ć Geografia społecznoekonomiczna E/5/ Polski Geografia rolnictwa E/5/ Teledetekcja Geografia regionalna świata E/6/ Systemy informacji geograficznej Krajoznawstwo i turystyka Ćwiczenia regionalne Polska Północna Geomorfologia regionalna Geologia regionalna Polski Meteorologia i klimatologia dla geografów Geografia gospodarki żywnościowej Geografia transportu i usług Kartografia i topografia w szkole Geografia ludności Geografia regionalna świata Razem Pozostałe 36 punkty kredytowe (ECTS), niezbędne do zaliczenia roku, studenci uzyskują w następujących proporcjach: 16 ECTS blok przedmiotów biologicznych lub chemicznych w formie zatwierdzonej przez Radę Programową MSMP oraz właściwą Radę Wydz., tj. BiNoZ lub Chemii; 8 ECTS blok przedmiotów podstawowych w formie zatwierdzonej przez Radę Programową MSMP oraz Rady Wydz. BiNoZ, Chemii, Fizyki i Astronomii, Matematyki i Informatyki; 12 ECTS blok przedmiotów pedagogicznych w formie zgodnej z wytycznymi MENIS i zatwierdzonej przez Radę Programową MSMP. 41

23 Przedmioty podstawowe: Język angielski E/6/ Seminarium i praca licencjacka Razem Przedmioty pedagogiczne: Dydaktyka geografii (I przedm.) E/5/ Dydaktyka II przedmiotu E/5/ Zarządzanie szkołą Multimedia w edukacji i kulturze Nauka i technika w społeczeństwie Fizyka środowiskowa Razem

24 Plan 2-letnich studiów uzupełniających kierunek GEOGRAFIA Specjalizacja: Geografia fizyczna i kształtowanie krajobrazu Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Egzam /sem./ 1 sem. 2 sem. W Ć W Ć Klimatologia Polski E/1/ Geologia Polski Gospodarka wodna Geochemia krajobrazu Metody badań w geografii fizycznej Hydrologia Polski E/1/ Zastosowanie technik komputerowych Geomorfologia Polski E/2/ Monitoring środowiska przyrodniczego Gleby Polski E/2/ Geoekologia Fizjografia urbanistyczna Hydrogeologia i ochrona wód podziemnych Wybrane zagadnienia z paleoekologii Razem Przedmioty wymagające uzupełnienia przez absolwentów zawodowych studiów licencjackich o profilu B (realizowanych w ramach MSMP UMK w Toruniu), w stosunku do standardów kształcenia obowiązujących na studiach magisterskich z geografii Teledetekcja Geografia gleb Astronomiczne podstawy geografii Ziemia w badaniach geograficznych Człowiek w badaniach geograficznych Razem

25 seminarium magisterskie: Geomorfologia i geologia stosowana Sedymentologia E/2/ Zarys gruntoznawstwa i geologii inżynierskiej Geologia glacjalna Współczesne procesy geologiczne i geomorfologiczne Seminarium specjalizacyjne Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne Praktyka magisterska Razem seminarium magisterskie: Klimatologia i ochrona klimatu Zmiany klimatu i modele klimatyczne Klimatologia regionalna E/2/ Zastosowanie teledetekcji w meteorologii Metody opracowań klimatologicznych Meteorologia dynamiczna Seminarium specjalizacyjne Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne Praktyka magisterska Razem seminarium magisterskie: Hydrologia i gospodarka wodna Potamologia E/1/ Limnologia Podstawy kriologii Hydrologia Polski Seminarium specjalizacyjne Hydrochemia Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne Praktyka magisterska Razem

26 seminarium magisterskie: Gleboznawstwo i ochrona gleb Przedmiot Liczba godzin Punkty ECTS Egzam. /sem/ 7 sem. 8 sem. W Ć W Ć Geneza, systematyka i geografia E/1/ gleb Glebowa materia organiczna Pracownia specjalizacyjna Seminarium specjalizacyjne Chemia i fizykochemia gleb Paleopedologia Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne Praktyka magisterska Razem seminarium magisterskie: Teledetekcji i kartografia Przedmiot Liczba godzin Punkty Egzam. ECTS /sem/ 7 sem. 8 sem. W Ć W Ć Metodyka interpretacji zdjęć lotniczych Kartografia tematyczna Numeryczne metody ekologii krajobrazu Teledetekcji satelitarna E/2/ Seminarium specjalizacyjne Komputerowa analiza zdjęć lotniczych i satelitarnych Ćwiczenia terenowe specjalizacyjne Praktyka magisterska Zastosowanie GIS w badaniach środowiska przyrodniczego Razem

SYLABUSY KIERUNKU GEOGRAFIA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA DLA PROGRAMU STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCEGO OD ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

SYLABUSY KIERUNKU GEOGRAFIA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA DLA PROGRAMU STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCEGO OD ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 SYLABUSY KIERUNKU GEOGRAFIA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA DLA PROGRAMU STUDIÓW OBOWIĄZUJĄCEGO OD ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 WRAZ Z ANEKSEM ZAWIERAJĄCYM ZMIANY WPROWADZONE W ROKU 2013/2014 ORAZ 2014/2015

Bardziej szczegółowo

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE)

1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 1.3. PRZYKŁADY PROGRAMÓW PRZEDMIOTÓW (KARTY PROGRAMOWE) 346 AUDITY JAKOŚCI I ŚRODOWISKA Prowadzący: dr Piotr Rogala, mgr Paweł Skowron * 1. Geneza i przesłanki przeprowadzenia auditów. 2. Pojęcie auditów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu

INSTYTUT ROLNICTWA. Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu Α Ω Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku INSTYTUT ROLNICTWA Kierunek: ROLNICTWO Specjalność: Planowanie przestrzenne i kształtowanie krajobrazu SYLABUSY studia stacjonarne Sanok Program

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII

PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII PODSTAWA PROGRAMOWA Z GEOGRAFII Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie; potrafi korzystać z planów, map,

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 485 Bogusław Fiedor * MINIMUM PROGRAMOWE DLA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWYCH 1. Przedmioty specjalności Ekonomia środowiska Propozycja ta dotyczy określenia

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty wspólne TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty wspólne 1. Socjologia i metodologia badań socjologicznych... 2 2. Etyka zawodu i kultura pracy... 6 3. Nowe trendy w turystyce... 9 4. Techniki negocjacji... 12 5. Wstęp

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

I. Środowisko przyrodnicze Polski 32/ 33.

I. Środowisko przyrodnicze Polski 32/ 33. Rozkład materiału i plan dydaktyczny: Oblicza geografii 3, zakres rozszerzony Nr lekcji Temat lekcji Treści nauczania I. Środowisko przyrodnicze 32/ 33. Położenie i granice położenie polityczne, matematyczne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE

INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR STUDIA PODYPLOMOWE 2015/2016 Informator Studia Podyplomowe 2015/2016 Warszawa 2015 Szanowni Państwo, Drodzy Kandydaci We współczesnym świecie wiedza jest siłą napędową rozwoju społeczeństw.

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Informacje o Wydziale Wydział Stosunków Międzynarodowych ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Budynek A, 30-705 Kraków Kierunek: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Władze Wydziału Dziekan:

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA

TURYSTYKA I REKREACJA KARTY PRZEDMIOTÓW dla kierunku studiów TURYSTYKA I REKREACJA Studia Pierwszego Stopnia Studia Drugiego Stopnia Rok akademicki 2009/2010 Warszawa, październik 2009 Spis treści Studia I stopnia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH

Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH Programy i plany studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016) Strony: 3-97 Curricula and study plans for first and second cycle programmes

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Agroekonomia TRYB - STACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki 2008/2009

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW GEOGRAFIA III etap edukacyjny Cele kształcenia wymagania ogólne I. Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej. Uczeń dokonuje obserwacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe

Kierunek: bezpieczeństwo narodowe Dolnośląska Szkoła Wyższa Pakiet informacyjny Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS) dla studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek: bezpieczeństwo narodowe Uczelniany

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski wymagania na ocenę. część 3. Geografia 1. Położenie w Europie 2, 3. Budowa geologiczna 4. Jednostki tektoniczne określa współrzędne geograficzne skrajnie położonych punktów zna i rozumie pojęcia: terytorium,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Zamawiający: Wykonawca: Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA NA UNIWERSYTECKICH STUDIACH PRZYRODNICZYCH (monografia)

OCHRONA ŚRODOWISKA NA UNIWERSYTECKICH STUDIACH PRZYRODNICZYCH (monografia) Katedra Ochrony Powierzchni Ziemi Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytet Opolski OCHRONA ŚRODOWISKA NA UNIWERSYTECKICH STUDIACH PRZYRODNICZYCH (monografia) Praca zbiorowa pod redakcją Czesławy Rosik-Dulewskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo