Corporate Identification Manual

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Corporate Identification Manual"

Transkrypt

1 Corporate Identification Manual

2 1 LOGOTYP LOGOTYPE 1.1 wersja podstawowa the basic version wersja wyst pujàca w polskich materiałach reklamowych the version used in Polish advertising materials

3 LOGOTYP 1 LOGOTYPE POZYCJONOWANIE ZNAKU SIGN POSITIONING Pozycjonowanie znaku jest zbiorem wszelkich możliwych ustawień znaków względem płaszczyzny, na której się znajdują. Sign positioning is a set of all possible positions of signs with respect to the plane they are plotted on. 1.2 WIELKOŚĆ ZNAKU SIGN SIZE mm Minimalna wielkość znaku jest zróżnicowana. W wersji z podpisem znak minimalny może być większy niż znak podstawowy (bez podpisu) The minimum size of the sign varies. In the version with a caption, the smallest sign can be larger than the basic sign (without a caption). 26mm

4 1 LOGOTYP LOGOTYPE 1.3 POLE PODSTAWOWE THE BASIC FIELD x 2x 2x 2x Pole podstawowe to optymalny obszar dla umieszczenia symbolu w polu zamkni tym. Symbol nie mo e zbli yç si do kraw dzi obszaru, na którym si znajduje, bli ej ni na podanà odległoêç równà 2x. x - jest to moduł wielkoêci słu àcy do okreêlenia szerokoêci i wysokoêci logotypu. SzerokoÊç ta wyznaczona jest przez szerokoêç i wysokoêç linii z której składa si logotyp Zelmer x - refers to the size module for defining the width and height of the logotype. The width is defined by the width and height of the line, which constitutes the Zelmer logotype. The basic field is the optimum area for placing a symbol in a closed field. The distance of the symbol from the edge of the area, where it is located, cannot be smaller than the defined distance of 2x.

5 LOGOTYP 1 LOGOTYPE POLE OCHRONNE PROTECTIVE FIELD x 3 x 3 x 3 x x - jest to moduł wielkoêci słu àcy do okreêlenia szerokoêci i wysokoêci logotypu. SzerokoÊç ta wyznaczona jest przez szerokoêç i wysokoêç linii z której składa si logotyp Zelmer x - refers to the size module for defining the width and height of the logotype. The width is defined by the width and height of the line, which constitutes the Zelmer logotype. Pole ochronne to minimalny obszar wokół symbolu, na który niemo liwa jest ingerencja innego elementu graficznego. Jest to odległoêç równa 3x. Spowodowane jest to zagro eniem zniekształcenia optycznego logotypu. The protective field is a minimum area around a symbol, where any other graphi - cal element must not interfere. It is defined by the distance of 3x. The protective field is defined to avoid the risk of optical distortion of the logotype.

6 1 LOGOTYP LOGOTYPE 1.3 POLE PODSTAWOWE THE BASIC FIELD Pole podstawowe to optymalny obszar dla umieszczenia symbolu w polu zamkni tym. Symbol nie mo e zbli yç si do kraw dzi obszaru, na którym si znajduje, bli ej ni na podanà odległoêç równà 2x. x - jest to moduł wielkoêci słu àcy do okreêlenia szerokoêci i wysokoêci logotypu. SzerokoÊç ta wyznaczona jest przez szerokoêç i wysokoêç linii z której składa si logotyp Zelmer x - refers to the size module for defining the width and height of the logotype. The width is defined by the width and height of the line, which constitutes the Zelmer logotype. The basic field is the optimum area for placing a symbol in a closed field. The distance of the symbol from the edge of the area, where it is located, cannot be smaller than the defined distance of 2x.

7 LOGOTYP 1 LOGOTYPE POLE OCHRONNE PROTECTIVE FIELD 1.4 x - jest to moduł wielkoêci słu àcy do okreêlenia szerokoêci i wysokoêci logotypu. SzerokoÊç ta wyznaczona jest przez szerokoêç i wysokoêç linii z której składa si logotyp Zelmer x - refers to the size module for defining the width and height of the logotype. The width is defined by the width and height of the line, which constitutes the Zelmer logotype. Pole ochronne to minimalny obszar wokół symbolu, na który niemo liwa jest ingerencja innego elementu graficznego. Jest to odległoêç równa 3x. Spowodowane jest to zagro eniem zniekształcenia optycznego logotypu. The protective field is a minimum area around a symbol, where any other graphical element must not interfere. It is defined by the distance of 3x. The protective field is defined to avoid the risk of optical distortion of the logotype.

8 1 LOGOTYP LOGOTYPE 1.5 KONSTRUKCJA ZNAKU SIGN CONSTRUCTION

9 LOGOTYP LOGOTYPE KONSTRUKCJA ZNAKU SIGN CONSTRUCTION W celu ułatwienia odtwarzania i powielania logotypu Zelmer jego konstrukcj oparto na siatce modularnej. Moduł wynosi 4 jednostki. moduł

10

11

12

13

14 LOGOTYP LOGOTYPE NIEDOZWOLONE INGERENCJE IMPERMISSIBLE INTERFERENCE Niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja w form logotypu! Niedozwolone jest: zniekształcanie przez pochylanie, obracanie, rozciàganie, zmienianie proporcji itd zmiana kolorystyki ingerencja w pole ochronne łàczenie z innymi elementami graficznymi umieszczanie znaku na niejednolitych polach zamienianie elementów logotypu innymi elementami. abcdedg It is forbidden to interfere in any manner with the logotype form! It is forbidden to: deform by tilting, rotate, expand, change proportions, etc. modify the colouring scheme interfere with the protective field combine with other graphical elements place the sign on heterogeneous fields replace logotype elements with other elements.

15 2 MATERIAŁY FIRMOWE CORPORATE MATERIALS 2.1 TYPOGRAFIA TYPOGRAPHY Zurich Light East European \~`<>?,./ aàbcçdefghijklłmnƒoóprsêtuwz ê AÑBCåDEFGHIJKLŁMN OÓPRSÂTUWZ è Zurich Normal East European \~`<>?,./ aàbcçdefghijklłmnƒoóprsêtuwz ê AÑBCåDEFGHIJKLŁMN OÓPRSÂTUWZ è Zurich Bold East European \~`<>?,./ aàbcçdefghijklłmnoóprsêtuwz ê AÑBCåDEFGHIJKLŁMN OÓPRSÂTUWZ è Podane tu czcionki wykorzystywane sà w materiałach firmowych akcydensach w czterech odmianach. The fonts indicated here are used in corporate materials: job printing matter in four versions. Zurich Black East European \~`<>?,./ aàbcçdefghijklłmnƒoóprsêtuwz ê AÑBCåDEFGHIJKLŁMN OÓPRSÂTUWZ è

16 90 mm MATERIAŁY FIRMOWE CORPORATE MATERIALS WIZYTÓWKA VISITING-CARD mm 5 mm 12 mm 20 mm 4 mm 50 mm Jan Kowalski Lorem ipsum Zurich Bold East European 12/14 pt Zurich Normal East European 6.5 pt 0.5 pt 12 mm Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19, Rzeszów, Polska tel.: (017) fax: (017) tel. kom mm Zurich Bold East European 6.5/7.5 pt 4 mm Zelmer SA Jan Kowalski Lorem ipsum Zelmer Trading ul. Hoffmanowej 19, Rzeszów, Polska tel.: (017) fax: (017) tel. kom Zelmer Trading Jan Kowalski Lorem ipsum Zelmer Slovakia s.r.o Bidovice, Slovenská Republika telefón: (055) fax: (055) Mobilný telefón Zelmer Slovakia s.r.o

17 2 MATERIAŁY FIRMOWE CORPORATE MATERIALS 2.3 PAPIER FIRMOWY CORPORATE LETTER PAPER papier firmowy - skala 1:1 12 mm 5 mm 5 mm 122 mm Zurich Bold East European 6.5 pt Zurich Normal East European 6.5 pt 10 mm 5 mm Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19, Rzeszów, Polska Prezes Zarządu: Członkowie Zarządu: Janusz Płocica Grzegorz Darłak, Stanisław Micał, Tomasz Modzelewski, Wiesław Zabłocki, Władysław Zygo Sekretariat Zarządu: tel. (0-17) , (0-17) fax (0-17) Centrala: tel. (0-17) , fax (0-17) Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: Rachunek bankowy: BRE Bank S.A. Oddział Rzeszów Kapitał zakładowy: PLN Kapitał wpłacony: PLN NIP REGON GIOŚ Nr Rej,: E WZ Zelmer SA Zelmer Trading ul. Hoffmanowej 19, Rzeszów, Polska Prezes Zarządu: Członkowie Zarządu: Janusz Płocica Grzegorz Darłak, Stanisław Micał, Tomasz Modzelewski, Wiesław Zabłocki, Władysław Zygo Sekretariat Zarządu: tel. (0-17) , (0-17) fax (0-17) Centrala: tel. (0-17) , fax (0-17) Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: Rachunek bankowy: BRE Bank S.A. Oddział Rzeszów Kapitał zakładowy: PLN Kapitał wpłacony: PLN NIP REGON GIOŚ Nr Rej,: E WZ Zelmer Trading Zelmer Slovakia s.r.o Bidovice, Slovenská Republika Prezes Zarządu: Członkowie Zarządu: Janusz Płocica Grzegorz Darłak, Stanisław Micał, Tomasz Modzelewski, Wiesław Zabłocki, Władysław Zygo Sekretariat Zarządu: tel. (0-17) , (0-17) fax (0-17) Centrala: tel. (0-17) , fax (0-17) Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: Rachunek bankowy: BRE Bank S.A. Oddział Rzeszów Kapitał zakładowy: PLN Kapitał wpłacony: PLN NIP REGON GIOŚ Nr Rej,: E WZ Zelmer Slovakia s.r.o

18

19

20

21 2 MATERIAŁY FIRMOWE CORPORATE MATERIALS 2.5 KOPERTA ENVELOPE 8.5 mm 10 mm 20 mm Zurich Bold East European 6.5 pt Zurich Normal East European 6.5 pt 4 mm Zelmer S.A. ul. Hoffmanowej 19, Rzeszów, Polska koperta D-L - skala 1:1 Zelmer Trading ul. Hoffmanowej 19, Rzeszów, Polska Zelmer Slovakia s.r.o Bidovice, Slovenská Republika

22 C100M80Y6B30

23 C100M80Y6B30

24 R7G34B100

25 MATERIAŁY REKLAMOWE 3 ADVERTISING MATERIALS 3.1 PRASA PRESS ADVERTISEMENTS W przypadku reklam prasowych pionowych hasło główne oraz logotyp jest zawsze wyêrodkowane wzgl dem płaszczyzny. W przypadku reklam poziomych hasło główne tekst podstawowy oraz logo ustawiamy do lewej, bàdê prawej kraw dzi płaszczyzny w zale noêci od zastosowania. In the case of vertical press advertisements, the main slogan and the logotype are always cantered with respect to the plotting plane. In the case of horizontal advertisements, the main slogan, the basic text and the logotype are aligned to the left or to the right edge of the plotting plane, depending on the conditions. Unt loreet nosto odolum augue min vel utpat irillam conullam, quisit eros am, qui el ip essed modit ipsustrud do erit, consequis delis delismo dolorper illutpa tummodo luptat iusto od molessi te do elenim vullutem dolorpero con voluptat la feugue. 1/ 3 page vertical UNTO LOREET MOS full vertical UNTO LOREET MOSTODOLUM mm Unt loreet nosto odolum augue min vel utpat irillam conullam, quisit eros am, qui el ip essed modit ipsustrud do erit, consequis delis delismo dolorper illutpa tummodo luptat iusto od molessi te do elenim vullutem dolorpero con voluptat la feugue esto diatisl et in ulput volut incil ullam quat nis at lor aliquisi. consequis delis delismo dolorper illutpa tummodo aliquisi. 1/2 vertical UNTO LOREET MOS Unt loreet nosto odolum augue min vel utpat irillam conullam, quisit eros am, qui el ip essed modit ipsustrud do erit, consequis delis delismo dolorper illutpa tummodo luptat iusto od molessi te do elenim vullutem dolorpero con voluptat la feugue.

26 MATERIAŁY REKLAMOWE 3 ADVERTISING MATERIALS PRASA 3.1 PRESS ADVERTISEMENTS UNTO LOREET MOS Unt loreet nosto odolum augue min vel utpat irillam conullam, quisit eros am, qui el ip essed modit ipsustrud do erit, consequis delis delismo dolorper illutpa tummodo luptat iusto od molessi te do elenim vullutem dolorpero con voluptat la feugue. Unt loreet nosto odolum augue min vel utpat irillam conullam, 1/3 horizontal UNTO LOREET MOS Unt loreet nosto odolum augue min vel utpat irillam conullam, quisit eros am, qui el ip essed modit ipsustrud do erit, consequis delis delismo dolorper illutpa tummodo luptat iusto od molessi te do elenim vullutem dolorpero con voluptat la feugue. Unt loreet nosto odolum augue min vel utpat irillam conullam, 1/2 horizontal UNTO LOREET MOS Unt loreet nosto odolum augue min vel utpat irillam conullam, quisit eros am, qui el ip essed modit ipsustrud do erit, consequis delis delismo dolorper illutpa tummodo luptat iusto od molessi te do elenim vullutem dolorpero con voluptat la feugue. Unt loreet nosto odolum augue min vel utpat irillam conullam, 1/3 horizontal UNTO LOREET MOS Zurich Normal East European 17 pt Zurich Normal East European 8/14 pt Unt loreet nosto odolum augue min vel utpat irillam conullam, quisit eros am, qui el ip essed modit ipsustrud do erit, consequis delis delismo dolorper illutpa tummodo luptat iusto od molessi te do elenim vullutem dolorpero con voluptat la feugue. Unt loreet nosto odolum augue min vel utpat irillam conullam, 1:1

27 3 3.2 MATERIAŁY REKLAMOWE ADVERTISING MATERIALS POS Zurich Normal East European Zurich Normal East European UNTO LOREET MOSTODOLUM VELISI UNTO LOREET MOSTODOLUM Zurich Normal East European wobbler UNTO LOREET MOSTODOLUM header W przypadku materiałów POS logotyp umiejscowiony mo e byç w lewej cz Êci płaszczyzny bàdê centralnie, natomiast hasło przy prawej kraw dzi bàdê centralnie. display

28 MATERIAŁY REKLAMOWE ADVERTISING MATERIALS OUTDOOR OUTDOOR POSTERS UNTO LOREET MOSTODOLUM PUERTO bilboard 504 cm x 238 cm Zurich Normal East European W przypadku noêników poziomych hasło główne oraz logotyp jest zawsze ustawione do lewego bàdê prawego kraƒca płaszczyzny. W przypadku pionowych noêników logo typ oraz hasło jest umiejscowione cen- tralnie. banner UNTO LOREET MOSTODOLUM PUERTO Zurich Normal East European UNTO LOREET MOSTODOLUM PUERTO city-light 120 cm x 180 cm In the case of horizontal media, the main slogan and the logotype are always aligned to the left or to the right edge of the plotting plane. In the case of vertical media, the logotype and the slogan are aligned to the centre.

29 3 3.4 MATERIAŁY REKLAMOWE ADVERTISING MATERIALS FOLDER PRODUKTOWY, ULOTKA PRODUCT FOLDER, LEAFLET UNTO LOREET MOSTODOLUM PUERTO

30 MATERIAŁY REKLAMOWE 3 ADVERTISING MATERIALS FOLDER PRODUKTOWY 3.4 PRODUCT FOLDER UNTO LOREET MOSTODOLUM UNTO LOREET MOSTODOLUM

WYMAGANIA TECHNICZNE DODATKI KOMERCYJNE

WYMAGANIA TECHNICZNE DODATKI KOMERCYJNE DODATKI KOMERCYJNE ZASADY PRZYJMOWANIA OGŁOSZEŃ W WYDAWNICTWIE POLSKA PRESS GRUPA I. GOTOWE REKLAMY DO DRUKU POWINNY BYĆ: jeśli z naddatkiem 5 mm z każdej strony. Elementy istotne dla treści reklamy powinne

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku spis treści 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 forma podstawowa 4 1.02 logo na siatce modułowej 5 1.03 pole ochronne znaku 6 1.04 pełnokolorowe warianty znaku - kolory z przejściem

Bardziej szczegółowo

Corporate identity 2011

Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Wstęp Celem opracowania identyfikacji wizualnej marki Exea jest stworzenie oryginalnej, charakterystycznej, dobrze rozpoznawalnej oraz łatwej do zapamiętania

Bardziej szczegółowo

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom spis tresci: System Identyfikacji Wizualnej (CI) 3 Symbol firmowy 4 Pole podstawowe i ochronne 4 Siatka modułowa 5 Zestawienia kolorów 6 Zestawienia kolorów

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J.

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. 1 KSIĘGA ZNAKU Spis treści 1. ZNAK 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Budowa - siatka modułowa. 2 1.3 Obowiązujące wersje 3 1.4 Pole ochronne.. 4 1.5 Wielkości minimalne. 5 1.6 Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej LGD Żuławy i Mierzeja. Księga identyfikacji wizualnej A. Elementy bazowe znaku A.1 Znak firmowy: A.1.1 Wprowadzenie............................................. 3 A.1.2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom spis działów 1. LOGOTYP 5 26 2. DRUKI FIRMOWE 27 42 3. DRUKI PROMOCYJNE 43 52 4. OZNAKOWANIA PROMOCYJNE 53 82 Radom, Siła w precyzji księga indentyfikacji

Bardziej szczegółowo

1. Wzory obowiązkowe materiałów promocyjnych

1. Wzory obowiązkowe materiałów promocyjnych Księgaidentyfikacji identyfikacji wizualnej Szwajcarsko-Polskiego Księga wizualnej szwajcarsko-polskiego programuprogramu współpracy.współpracy Część2 2- Obowiązujące - Obowiązkowe i rekomendowane wzory

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Podstawowe elementy CI 4. Materiały firmowe 18. Materia y reklamowe 24. Strona internetowa 30

Spis treêci. Podstawowe elementy CI 4. Materiały firmowe 18. Materia y reklamowe 24. Strona internetowa 30 Spis treêci Podstawowe elementy CI Podstawowe elementy CI 4 Restylizacja znaku 4 Podstawowe formy znaku firmowego 6 Uzupe niajàce formy znaku firmowego 8 Wersje kolorystyczne znaku firmowego 10 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Księga identyfikacji wizualnej. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Księga identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Warszawa >> 1

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej podstawowa znaku Podstawowa, 4-kolorowa wersja znaku jest najważniejszym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej CertifiedFirst Network przeznaczonym do ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3 4 5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 10.1 10.2 10.

1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3 4 5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 10.1 10.2 10. Opracowanie dla EURO STYL Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna 2013 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 3 4 5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 7.1 7.2 7.3 7.4 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 9.2 10.1 10.2

Bardziej szczegółowo

English... 2. Polski... 34. Magyar... 67. Česky... 99. Slovenčina... 131. Deutsch... 163

English... 2. Polski... 34. Magyar... 67. Česky... 99. Slovenčina... 131. Deutsch... 163 English... 2 Polski... 34 Magyar... 67 Česky... 99 Slovenčina... 131 Deutsch... 163 V 1.93 SilverCrest graphics tablet SGT 10.6 A2 Contents Registered trademarks... 3 Introduction... 3 Intended use...

Bardziej szczegółowo

KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI

KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI Projekt i wykonanie: Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w odzi 2007 r. SPIS TREŒCI Znak - standaryzacja nazwy Znak - wzór i konstrukcja symbolu Znak - pole

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2012 Annual Report

Raport Roczny 2012 Annual Report Raport Roczny 2012 Annual Report 2 Raport Roczny 2012 Annual Report Rynek farb i lakierów Market Spis treści size Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions COOKER AND OVEN GB English, PL Polski, HU Magyar, 7 Contents Installation, - Positioning and levelling Electrical connection Gas connection Adapting to different types of gas Table

Bardziej szczegółowo

nuevo cms księga identyfikacji wizualnej

nuevo cms księga identyfikacji wizualnej nuevo cms księga identyfikacji wizualnej 01 wprowadzenie Księga znaku firmowego jest nie tylko prezentacją poszczególnych elementów systemu identyfikacji wizualnej, lecz także zbiorem wskazówek, jak należy

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie 3 Księga znaku Charakterystyka znaku 5 Konstrukcja znaku 6 Minimalna wielkość znaku 7 Kolorystyka znaku 8 Wersja podstawowa znaku

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 (strony 4-13) ma charakter obowiązkowy, natomiast rozdział 2 (strony 14-36) charakter poglądowy.

Rozdział 1 (strony 4-13) ma charakter obowiązkowy, natomiast rozdział 2 (strony 14-36) charakter poglądowy. KSIĘGA identyfikacji wizualnej Znak graficzny Instytutu Techniki Budowlanej został zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP. Użycie znaku przez osoby prywatne oraz osoby prawne wymaga uzyskania specjalnego

Bardziej szczegółowo

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM

24-26.02.2012 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM 4-6.0.01 ul. Mazowiecka 63/, 60-63 Poznañ POLAND tel. +48 61/ 843 6 13, 656 79 05, fax 61/ 843 38 05 1 FORMULARZ ZG OSZENIOWY / APPLICATION FORM Zg³aszam udzia³ w XII Miêdzynarodowych Targach FERMA BYD

Bardziej szczegółowo

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0 Brand Manual Unizeto Technolgies 2012 22.06.2012 Wersja 1.0 Spis treści 1. Podstawowa księga znaku Unizeto Technologies SA a) Logo - Wersja podstawowa b) Favicon c) Budowa i proporcje d) Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO TORUŃ 2013 SPIS TREŚCI część 1 > ZNAK MARKI rozdział 1.1 > ZNAK GRAFICZNY rozdział 1.2 > FORMA PODSTAWOWA rozdział 1.3 > FORMA UZUPEŁNIAJĄCA rozdział

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2011 Annual Report

Raport Roczny 2011 Annual Report Raport Roczny 2011 Annual Report 2 Raport Roczny 2011 Annual Report Spis treści Content Zarząd oraz Rada Nadzorcza Management Board and Supervisory Board List Prezesa Zarządu Letter of the President of

Bardziej szczegółowo

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego księga znaku Ministerstwa Nauki I. Logotyp MNiSW II. Druki firmowe III. Druki, oznakowania promocyjne i gadżety firmowe I.01. filozofia znaku I.02. forma podstawowa - forma podstawowa znaku w linii (tłoczenie)

Bardziej szczegółowo

Wielkości minimalne... 57 Znak firmowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z angielską wersją deskryptora... 58

Wielkości minimalne... 57 Znak firmowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z angielską wersją deskryptora... 58 Księga znaku ARP S.A. Księga Znaku / Spis treści Spis treści Znak firmowy ARP S.A. Forma podstawowa znaku... 2 Forma uzupełniająca znaku... 3 Formy uzupełniające poziome znaku z deskryptorem... 4 Symbol

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora.

UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. UWAGA! Zg³oszenie nie dotyczy punktów handlowych. Tego typu dzia³alnoœæ wymaga zgody Organizatora. NOTE! This application do not cover merchants. This kind of activities requires the Organiser's consent.

Bardziej szczegółowo

identyfikacja wizualna

identyfikacja wizualna identyfikacja wizualna 1. Logo 25 LT WOLNOŚCI 1.1 Wersja podstawowa / kolor - pozytyw Wielkość minimalna 1.2 Wersja monochromatyczna Black 100% - pozytyw 1.3 Wersja kolorowa - negatyw 1.4 Wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

NDR-EA3000, NDR-EA4000

NDR-EA3000, NDR-EA4000 user s manual instrukcja obsługi E-Viewer Version: 1.1 network client software for Novus NDR-EA3000, NDR-EA4000 E-Viewer - user s manual, ver. 1.1 ATTENTION! COPYING EITHER THE WHOLE OR PART OF THIS MANUAL

Bardziej szczegółowo