Logotyp NEUCA SYNERGIA STABILNOÂå DYNAMIZM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Logotyp NEUCA SYNERGIA STABILNOÂå DYNAMIZM"

Transkrypt

1

2 Corporate Identity NEUCA Logotyp NEUCA SYNERGIA STABILNOÂå DYNAMIZM Szary kolor liter tworzàcych logotyp symbolizuje biznesowy charakter holdingu. Szary to tak e elegancja i ponadczasowoêç. Niebieski element stanowiàcy cz Êç litery A wskazuje tak e jego medyczny charakter. Niebieski oznacza tez Êwie oêç i nowoczesnoêç. Synergia szarego i niebieskiego daje efekt dynamizmu i precyzji. Proste nowoczesne liternictwo odzwierciedla moc i stanowczoêç. Zwarty charakter logotypu wskazuje na Êcis e wspó granie i synergi poszczególnych elementów holdingu. Wysuni ta do przodu poprzeczka litery A symbolizuje post p, innowacyjnoêç i parcie naprzód. Ca oêç logotypu daje odczucie szlachetnej prostoty, konkretnego dzia ania oraz zaufania. Logotyp poprzedzony mo e byç s owem GRUPA. Z o one jest ono z liter o cieƒszym przekroju, tak by nie dominowa y nad w aêciwà nazwà holdingu. W uzasadnionych przypadkach mo liwa jest zmiana barw liter logotypu (negatyw, wersja monochromatyczna). NEUCA. Elementy graficzne zasady, stosowanie Elementy t a i oprawy poszczególnych materia ów nawiàzujà do logotypu. SkoÊne linie (t a, ramki), strza ki, drobne elementy graficzne i zakoƒczenie poziomej belki, na której znajduje si logotyp Grupy majà ten sam kàt nachylenia, co bok charakterystycznej poprzeczki litery A w s owie NEUCA. Belka mo e mieç 4 ró ne barwy (niebieska, bia a, jasnoszara i grafitowa) tak, by jak najlepiej dopasowaç si do logotypów poszczególnych spó ek oraz ich materia ów graficznych (wizytówek, listowników, reklam etc.). Zalecane jest lokowanie belki u do u wszelkich materia ów graficznych. Tak ulokowana belka z nazwà holdingu ukazuje, e jest on solidnà bazà dla pozosta ych spó ek. Dodatkowy znak graficzny dla Grupy jest twórczym przetworzeniem poprzeczki litery A. Wskazane jest àczenie w materia ach graficznych barw szarej i niebieskiej, tak by podkreêlaç ich spójnoêç z logotypem.

3 Corporate Identity NEUCA Sposoby zapisu stopki teleadresowej WERSJA PE NA UK AD POZIOMY WIZYTÓWKI UK AD OSOBISTY Joanna Nowakowska Marketing Services Manager ul. Szosa Bydgoska Toruƒ tel fax tel. kom joanna NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ recepcja: fax: infolinia: spó ka zarejestrowana w Rejestrze Przedsi biorców w KRS prowadzonym przez Sàd Rejonowy w Toruniu VII Wydzia Gospodarczy pod nr KRS NIP kapita zak adowy: kapita wp acony w ca oêci UK AD PIONOWY NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ recepcja: fax: infolinia: spó ka zarejestrowana w Rejestrze Przedsi biorców w KRS prowadzonym przez Sàd Rejonowy w Toruniu VII Wydzia Gospodarczy pod nr KRS 49872, NIP , kapita zak adowy: , kapita wp acony w ca oêci UK AD FIRMOWY NIP REGON ul. Szosa Bydgoska Toruƒ infolinia: WERSJA SKRÓCONA UK AD POZIOMY NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ infolinia: fax: UK AD PIONOWY NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ infolinia: fax:

4 Corporate Identity NEUCA Claim marki oraz zasady pisowni ZDROWIE SYNERGIA ZAUFANIE Nazwy NEUCA nie wolno odmieniaç przez przypadki (np. NEUCE, NEUCÑ). Nazw NEUCA wolno pisaç tylko w ca oêci wielkimi literami. W nazwie NEUCA nie wolno zast powaç litery C spó g oskà K (np. NEUKA).

5 Corporate Identity NEUCA Spis treêci 1.1 Symbolika firmowa 1.1 Znak firmowy 1.2 Znak firmowy na siatce modu owej 1.3 Znak firmowy konstrukcja oparta o zale noêci elementów graficznych 1.4 Znak firmowy pole ochronne 1.5 Znak firmowy kolorystyka 1.6 Znak firmowy wersje kolorystyczne 1.7 Znak firmowy wersja rozszerzona (Grupa Neuca) 1.8 Znak firmowy wersja rozszerzona zastosowanie 1.9 Znak firmowy wersja rozszerzona zastosowanie w layoucie 1.10 Znak firmowy niestandardowe formy u ycia 1.11 Znak firmowy nieprawid owe u ycie 1.12 Znak firmowy dodatkowy element graficzny 2.1 Liternictwo podstawowe Swiss 721 Condensed firmy Bitstream 2.2 Liternictwo rozszerzone Swiss 721 firmy Bitstream 4.1 Prezentacja Power Point ok adka Prezentacja Power Point przek adka Prezentacja Power Point ok adka Prezentacja Power Point przek adka Prezentacja Power Point strona 4.6 Prezentacja Power Point elementy layoutu 5.1 Oznakowanie elementów wyposa enia biur kubek 5.2 Oznakowanie elementów wyposa enia biur d ugopis + o ówek 5.3 Oznakowanie elementów wyposa enia biur torba papierowa 5.4 Oznakowanie elementów wyposa enia biur koszulka 5.5 Oznakowanie elementów wyposa enia biur scyzoryk 6 Tablice informacyjne, organizacyjne oraz kierunkowe 3.1 Druki akcydensowe papier firmowy + wizytówka 3.2 Druki akcydensowe papier firmowy + wizytówka GRUPA NEUCA 3.3 Druki akcydensowe CD + ok adka 3.4 Druki akcydensowe layout kopert oparty o zale noêci elementów graficznych 3.5 Druki akcydensowe koperta DL 220x Druki akcydensowe koperta C5 229x Druki akcydensowe koperta C4 324x229 oraz B4 353x Druki akcydensowe pieczàtki firmowe

6

7

8 Corporate Identity NEUCA 1.3 Znak firmowy konstrukcja oparta o zale noêci elementów graficznych 17xa 5xa a a a a a a

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ recepcja: fax: infolinia: Corporate Identity NEUCA 3.2 Druki akcydensowe papier firmowy + wizytówka GRUPA NEUCA 40% orgina u 100% orgina u awers Joanna Nowakowska Marketing Services Manager ul. Szosa Bydgoska Toruƒ tel fax tel. kom joanna NIP REGON ul. Szosa Bydgoska Toruƒ infolinia: rewers spó ka zarejestrowana w Rejestrze Przedsi biorców w KRS prowadzonym przez Sàd Rejonowy w Toruniu VII Wydzia Gospodarczy pod nr KRS NIP kapita zak adowy: kapita wp acony w ca oêci

23 Corporate Identity NEUCA 3.3 Druki akcydensowe CD + ok adka Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit

24 Corporate Identity NEUCA 3.4 Druki akcydensowe stopka adresowa 50% orgina u 43 mm Font systemowy 12 pt BOLD 80% Black Font systemowy 10 pt 100 Cyan Font systemowy 10 pt 80% Black Marianna Nowakowska Marketing Services Manager ul. Szosa Bydgoska Toruƒ tel.: , fax: tel. kom NEUCA S.A. z siedzibà w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 58, wpisanà do rejestru przedsi biorców przez Sàd Rejonowy w Toruniu VII Wydzia Gospodarczy KRS pod nr KRS , NIP: , kapita zak adowy: , kapita wp acony w ca oêci. Font systemowy 10 pt BOLD 80% Black

25 Corporate Identity NEUCA 3.4 Druki akcydensowe layout kopert oparty o zale noêci elementów graficznych A A A NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ infolinia: fax:

26 Corporate Identity NEUCA 3.5 Druki akcydensowe koperta DL 220x110 1:1 NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ infolinia: fax:

27 Corporate Identity NEUCA 3.6 Druki akcydensowe koperta C5 229x162 1:1 NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ infolinia: fax:

28 Corporate Identity NEUCA 3.7 Druki akcydensowe koperta C4 324x229 oraz B4 353x250 50% orgina u NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ infolinia: fax: NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ infolinia: fax:

29 Corporate Identity NEUCA 3.7 Druki akcydensowe koperta C4 324x229 oraz B4 353x250 50% orgina u NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ infolinia: fax: NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ infolinia: fax:

30 Corporate Identity NEUCA 3.8 Druki akcydensowe pieczàtki firmowe 47 x 14 mm 62 x 22 mm 55 x 19 mm propozycja 1 NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ tel propozycja 1 NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ KRS HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA ul. Porcelanowa 76, Katowice Kierownik Magazynu Jan Kowalski propozycja 1 NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ KRS HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA ul. Porcelanowa 76, Katowice tel , fax propozycja 2 propozycja 3 NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska Toruƒ tel NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ tel propozycja 2 NEUACA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ, KRS HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA ul. Porcelanowa 76, Katowice Kierownik Magazynu Jan Kowalski propozycja 2 NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ, KRS HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA ul. Porcelanowa 76, Katowice tel , fax propozycja 4 NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska Toruƒ, tel propozycja 1 47 x 14 mm NEUCA S.A. Referent ds. kancelaryjnych Katarzyna Nowakowska propozycja 2 NEUCA S.A., referent ds. kancelaryjnych Katarzyna Nowakowska

31 72 mm 4 mm 217 mm 4 mm 217 mm 308mm 380mm NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ recepcja: faks: infolinia: spó ka zarejestrowana w Rejestrze Przedsi biorców w KRS prowadzonym przez Sàd Rejonowy w Toruniu VII Wydzia Gospodarczy pod nr KRS NIP kapita zak adowy: kapita wp acony: mm 510 mm

32 72 mm 4 mm 217 mm 4 mm 217 mm 308mm 380mm NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska Toruƒ recepcja: faks: infolinia: spó ka zarejestrowana w Rejestrze Przedsi biorców w KRS prowadzonym przez Sàd Rejonowy w Toruniu VII Wydzia Gospodarczy pod nr KRS NIP kapita zak adowy: kapita wp acony: mm 510 mm

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48 x 4x a 1/2 a LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET / CONSECTETUR ADIPISICING ELIT / SED DO EIUSMOD TEMPOR 4x 4x

49 2x x 4x a 1/2 a LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET / CONSECTETUR ADIPISICING ELIT / SED DO EIUSMOD TEMPOR 4x 4x

50 2x x 4x 4x a 1/2 a x 2x

51

52 2x x 4x 4x a 1/2 a y 4x

53

54 y 4x 2x x 1/2 a a 4x 4x 2x 4x Logo NEUCA umieszczone jest w centrum przestrzeni, która została wydzielona przez krawędzie wirtualnych kwadratów o wymiarach 4x Strzałka kierunkowa umieszczona jest w centrum przestrzeni, która została wydzielona przez krawędzie wirtualnych kwadratów o wymiarach 4x Długość strzałki kierunkowej równa jest dwóm wyskościom (y) logo NEUCA, szerokość jest zmieniana proporcjonalnie.

55

Corporate identity 2011

Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Corporate identity 2011 Wstęp Celem opracowania identyfikacji wizualnej marki Exea jest stworzenie oryginalnej, charakterystycznej, dobrze rozpoznawalnej oraz łatwej do zapamiętania

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A I D E N T Y F I K A C J I W I Z U A L N E J. budowa znaku i typografia

K S I Ę G A I D E N T Y F I K A C J I W I Z U A L N E J. budowa znaku i typografia budowa znaku i typografia G Ó R Z N I E Ń S K O - L I D Z B A R S K I PA R K K R A J O B R A Z O W Y s p i s t r e ś c i 1. ZNAK MARKI 1.1 forma podstawowa 1.2 forma podstawowa budowa i proporcje znaku

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Podstawowe elementy CI 4. Materiały firmowe 18. Materia y reklamowe 24. Strona internetowa 30

Spis treêci. Podstawowe elementy CI 4. Materiały firmowe 18. Materia y reklamowe 24. Strona internetowa 30 Spis treêci Podstawowe elementy CI Podstawowe elementy CI 4 Restylizacja znaku 4 Podstawowe formy znaku firmowego 6 Uzupe niajàce formy znaku firmowego 8 Wersje kolorystyczne znaku firmowego 10 Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ LOGOTYP 1logotyp kolorystyka liternictwo 1 / 2 Wersja podstawowa znaku Podstawowa wersja znaku jest najważniejszym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy

System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy System identyfikacji wizualnej jednostki organizacyjnej Powiatu Poznańskiego: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI LOGO / KSIĘGA ZNAKU IDENTYFIKACJA Opis znaku 5-6 Ogólne

Bardziej szczegółowo

identyfikacja wizualna

identyfikacja wizualna identyfikacja wizualna 1. Logo 25 LT WOLNOŚCI 1.1 Wersja podstawowa / kolor - pozytyw Wielkość minimalna 1.2 Wersja monochromatyczna Black 100% - pozytyw 1.3 Wersja kolorowa - negatyw 1.4 Wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J.

KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. KSIĘGA ZNAKU Deante Antczak Sp. J. 1 KSIĘGA ZNAKU Spis treści 1. ZNAK 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Budowa - siatka modułowa. 2 1.3 Obowiązujące wersje 3 1.4 Pole ochronne.. 4 1.5 Wielkości minimalne. 5 1.6 Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki IDENTYFIKACJA WIZUALNA Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki IDENTYFIKACJA WIZUALNA Wstęp fot. Zbigniew Tomczak, arch. Urząd Gminy Czarnków Profesjonalna promocja regionu to szereg działań związanych z pracą nad wizerunkiem miejsca

Bardziej szczegółowo

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom

Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom Strategia Komunikacji Wizualnej Marki Ogicom spis tresci: System Identyfikacji Wizualnej (CI) 3 Symbol firmowy 4 Pole podstawowe i ochronne 4 Siatka modułowa 5 Zestawienia kolorów 6 Zestawienia kolorów

Bardziej szczegółowo

KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI

KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI KSI KA ZNAKU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ODZI Projekt i wykonanie: Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w odzi 2007 r. SPIS TREŒCI Znak - standaryzacja nazwy Znak - wzór i konstrukcja symbolu Znak - pole

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Radom spis działów 1. LOGOTYP 5 26 2. DRUKI FIRMOWE 27 42 3. DRUKI PROMOCYJNE 43 52 4. OZNAKOWANIA PROMOCYJNE 53 82 Radom, Siła w precyzji księga indentyfikacji

Bardziej szczegółowo

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0

Brand Manual Unizeto Technolgies 2012. 22.06.2012 Wersja 1.0 Brand Manual Unizeto Technolgies 2012 22.06.2012 Wersja 1.0 Spis treści 1. Podstawowa księga znaku Unizeto Technologies SA a) Logo - Wersja podstawowa b) Favicon c) Budowa i proporcje d) Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna. Bydgoszcz 2014

Identyfikacja wizualna. Bydgoszcz 2014 Identyfikacja wizualna Bydgoszcz 2014 Spis treści 3 Wstęp A Logo. Identyfikacja marki B Wzory. Druki firmowe 2 Geneza 3 Opis słowny 4 Logo podstawowe 5 Oznaczenie submarki : KOLOR 6 Oznaczenie submarki

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji

Księga identyfikacji Księga identyfikacji Księga identyfikacji wizualnej Wydanie I, Listopad 2012 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego 59-100 Polkowice, ul. Mała 1 Telefon: +48 76 840 14 90 Faks: +48 76 840 14 99 E-mail: biuro@zgzm.pl

Bardziej szczegółowo

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

księga znaku Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego księga znaku Ministerstwa Nauki I. Logotyp MNiSW II. Druki firmowe III. Druki, oznakowania promocyjne i gadżety firmowe I.01. filozofia znaku I.02. forma podstawowa - forma podstawowa znaku w linii (tłoczenie)

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO IDENTYFIKACJA WIZUALNA ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO TORUŃ 2013 SPIS TREŚCI część 1 > ZNAK MARKI rozdział 1.1 > ZNAK GRAFICZNY rozdział 1.2 > FORMA PODSTAWOWA rozdział 1.3 > FORMA UZUPEŁNIAJĄCA rozdział

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej A 1. projekt logotypu i opracowanie systemu: agencja reklamowa MULTIMA, tel./fax: 17/ 863 36 54, www.multima.

System Identyfikacji Wizualnej A 1. projekt logotypu i opracowanie systemu: agencja reklamowa MULTIMA, tel./fax: 17/ 863 36 54, www.multima. System Identyfikacji Wizualnej A 1 projekt logotypu i opracowanie systemu: agencja reklamowa MULTIMA, tel./fax: 17/ 863 36 54, www.multima.pl spis treści CZĘŚĆ A - ZNAK Siatka modułowa Opis kolorów Podstawowe

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej Znak graficzny DSW BP SIW/MA/16/10/2013 Biuro Promocji Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Wrocław 2013 1 opracowanie: Biuro Promocji DSW Opracowanie i konsultacje: Wiola Samborska Magdalena Dyderska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wielkości minimalne... 57 Znak firmowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z angielską wersją deskryptora... 58

Wielkości minimalne... 57 Znak firmowy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec z angielską wersją deskryptora... 58 Księga znaku ARP S.A. Księga Znaku / Spis treści Spis treści Znak firmowy ARP S.A. Forma podstawowa znaku... 2 Forma uzupełniająca znaku... 3 Formy uzupełniające poziome znaku z deskryptorem... 4 Symbol

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji wizualnej Dolnośląskiego Szlaku Ekomuzeów. www.lgdpit.pl www.wrzosowakraina.pl www.lgdodra.pl

System identyfikacji wizualnej Dolnośląskiego Szlaku Ekomuzeów. www.lgdpit.pl www.wrzosowakraina.pl www.lgdodra.pl System identyfikacji wizualnej Dolnośląskiego Szlaku Ekomuzeów Spis treści 2 3 1. Definicja znaku DSE Znak DSE jednolitą, spójną kompozycją napisu i sygnetu, która stanowi całość wizualną. Elementy barwne

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej

Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności Spis

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

KSIĘGA BENEFICJENTA. dla rozwoju innowacyjnej gospodarki 2008 KSIĘGA BENEFICJENTA Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej podstawowa znaku Podstawowa, 4-kolorowa wersja znaku jest najważniejszym elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej CertifiedFirst Network przeznaczonym do ogólnego stosowania

Bardziej szczegółowo

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2008 Księga Beneficjenta Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Księga znaku Spis treści: 1. Wstęp 2. Dokumenty regulujące obowiązek promocji

Bardziej szczegółowo

Księga identyfikacji wizualnej. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

Księga identyfikacji wizualnej. Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Księga identyfikacji wizualnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Warszawa >> 1

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ ORAZ ELEMENTY SYSTEMU INFORMACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 O MARCE Miasto Sosnowiec 6 Marka Sosnowiec 7 piramida marki 8 osobowość Sosnowca 9 Elementy marki 10 logo 11 typografia 12 Klimat przekazu

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku spis treści 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 forma podstawowa 4 1.02 logo na siatce modułowej 5 1.03 pole ochronne znaku 6 1.04 pełnokolorowe warianty znaku - kolory z przejściem

Bardziej szczegółowo

księga identyfikacji wizualnej

księga identyfikacji wizualnej księga identyfikacji wizualnej LGD Żuławy i Mierzeja. Księga identyfikacji wizualnej A. Elementy bazowe znaku A.1 Znak firmowy: A.1.1 Wprowadzenie............................................. 3 A.1.2 Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Lasy Państwowe. Zapraszamy

Lasy Państwowe. Zapraszamy Księga Identyfikacji Wizualnej Kampanii Lasy Państwowe. Zapraszamy Zbiór zasad i wskazówek dotyczących stosowania znaku firmowego Lasów Państwowych w towarzystwie sloganu Zapraszamy www.lasy.gov.pl Księga

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej

System Identyfikacji Wizualnej System Identyfikacji Wizualnej Warszawa, 2012 Spis treści Wprowadzenie 3 Księga znaku Charakterystyka znaku 5 Konstrukcja znaku 6 Minimalna wielkość znaku 7 Kolorystyka znaku 8 Wersja podstawowa znaku

Bardziej szczegółowo