INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH NA POTRZEBY STATYSTYKI MONETARNEJ I NADZORCZEJ DLA BANKÓW STOSUJĄCYCH POLSKIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH NA POTRZEBY STATYSTYKI MONETARNEJ I NADZORCZEJ DLA BANKÓW STOSUJĄCYCH POLSKIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH NA POTRZEBY STATYSTYKI MONETARNEJ I NADZORCZEJ DLA BANKÓW STOSUJĄCYCH POLSKIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Warszawa, marzec 2006

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 6 Podstawy prawne gromadzenia danych statystycznych z zakresu statystyki monetarnej... 6 Zakres i forma grupowania i ewidencji operacji bankowych w ramach statystyki monetarnej... 6 Jednostki sporządzające sprawozdania... 6 Terminy składania sprawozdań... 6 Zasady prezentacji... 7 Jednostki miary... 7 Formy przesyłania sprawozdań... 8 Terminy (pierwotny, zapadalności, wymagalności itp.)... 8 Definicje niektórych instrumentów finansowych... 8 Podział sektorowy gospodarki INFORMACJA NA TEMAT FORMULARZY D0301 Dane ogólne o banku A0000 Bilans banku sprawozdającego - aktywa A0100 Kasa i operacje z bankiem centralnym (NBP) A0200 Należności od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) A0209 Struktura należności od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) rezydent A0210 Struktura należności od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) nierezydent A0211 Struktura należności (bez odsetek) od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) A0213 Należności (bez odsetek) od sektora finansowego wg lat zaangażowania banku - nierezydent A0215 Struktura zabezpieczeń prawnych na należności od sektora finansowego rezydent A0216 Struktura zabezpieczeń prawnych na należności od sektora finansowego nierezydent A0217 Należności od sektora finansowego wg okresów przeterminowania ogółem A0218 Struktura zabezpieczeń prawnych na należności od sektora finansowego wg okresów przeterminowania ekspozycji kredytowej ogółem A0219 Korekty wartości należności od sektora finansowego A0300 Należności od sektora niefinansowego A0304 Należności normalne i pod obserwacją od przedsiębiorców indywidualnych i osób prywatnych rezydent A0308 Należności zagrożone od sektora niefinansowego rezydent A0311 Należności zagrożone od sektora niefinansowego nierezydent A0318 Struktura należności (bez odsetek) od sektora niefinansowego wg lat zaangażowania banku ogółem A0319 Rezerwy celowe ogółem na należności zagrożone od jednostek niefinansowych rezydent A0320 Rezerwy celowe ogółem na należności zagrożone od jednostek niefinansowych nierezydent. 28 A0321 Rezerwy celowe ogółem na należności normalne i pod obserwacją od jednostek niefinansowych rezydent A0322 Rezerwy celowe ogółem na należności normalne i pod obserwacją od jednostek niefinansowych nierezydent A0324 Należności (bez odsetek) od sektora niefinansowego wg lat zaangażowania banku ogółem - nierezydent A0326 Informacja uzupełniająca rezerwy celowe ogółem na należności zabezpieczone hipoteką od sektora niefinansowego A0329 Informacja uzupełniająca należności od sektora niefinansowego (bez odsetek skapitalizowanych) A0331 Rezerwy celowe na należności od sektora niefinansowego A0332 Należności od sektora niefinansowego wg okresów przeterminowania ogółem A0333 Struktura zabezpieczeń prawnych na należności od sektora niefinansowego rezydent A0334 Struktura zabezpieczeń prawnych na należności od sektora niefinansowego nierezydent A0335 Struktura należności od sektora niefinansowego (bez odsetek skapitalizowanych) ogółem

3 A0336 Informacja uzupełniająca należności od osób prywatnych (bez odsetek skapitalizowanych) ogółem A0337 Struktura zabezpieczeń prawnych na należności od sektora niefinansowego wg okresów przeterminowania ekspozycji kredytowej ogółem A0338 Korekty wartości należności od sektora niefinansowego A0339 Struktura kredytów sektora niefinansowego na finansowanie nieruchomości wg lat zaangażowania banku ogółem A0340 Struktura rezerw celowych/odpisów z tytułu utraty wartości na kredyty sektora niefinansowego na finansowanie nieruchomości wg lat zaangażowania banku ogółem A0341 Struktura kredytów sektora niefinansowego na finansowanie nieruchomości wg terminów zapadalności ogółem A0343 Informacja uzupełniająca kredyty na finansowanie nieruchomości - przewalutowane A0400 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych A0401 Należności od instytucji rządowych szczebla centralnego oraz funduszy ubezpieczeń społecznych A0403 Struktura należności od instytucji samorządowych A0406 Struktura należności (bez odsetek) od sektora instytucji rządowych i samorządowych wg lat zaangażowania banku ogółem A0407 Struktura należności od instytucji rządowych szczebla centralnego A0410 Struktura należności od Funduszy Ubezpieczeń Społecznych A0411 Należności (bez odsetek) od sektora instytucji rządowych i samorządowych wg lat zaangażowania banku - nierezydent A0413 Struktura zabezpieczeń prawnych na należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych - rezydent A0414 Struktura zabezpieczeń prawnych na należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych - nierezydent A0415 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych - wg okresów przeterminowania - ogółem A0416 Struktura zabezpieczeń prawnych na należności od sektora instytucji rządowych i zamorządowych wg okresów przeterminowania ekspozycji kredytowej ogółem A0417 Korekty wartości należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych A06xx Papiery wartościowe A0700 Aktywa trwałe A0701 Aktywa trwałe finansowe akcje i udziały A0702 Aktywa do zbycia A0703 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych A0704 Informacja uzupełniająca wybrane aktywa trwałe w oddziale banku za granicą A0800 Inne aktywa A0801 Informacja uzupełniająca inne aktywa finansowe - wg wyceny bilansowej AP001 Instrumenty pochodne wg rodzajów AP002 Bilans dane uzupełniające P0000 Bilans banku sprawozdającego - pasywa P0100 Operacje z bankiem centralnym (NBP) P0200 Zobowiązania wobec sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) P0202 Zobowiązania wobec pozostałych monetarnych instytucji finansowych P0210 Zobowiązania wobec sektora finansowego P0300 Zobowiązania wobec sektora niefinansowego P0303 Formularz uchylony Uchwałą 43/2005 Zarządu NBP (od czerwca 2005 r.) P0307 Informacje o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych (IKE) P0400 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych P0402 Formularz uchylony Uchwałą 43/2005 Zarządu NBP (od czerwca 2005) P0600 Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych P0700 Inne pasywa P0701 Koszty i przychodzy rozliczane w czasie oraz zastrzeżone

4 P0702 Informacja uzupełniająca inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych wg wyceny bilansowej P0900 Kapiłaty (fundusze) i zobowiązania podporządkowane cz. I P0901 Kapitały (fundusze) i zobowiązania podporządkowane cz. II P0902 Kapitały (fundusze) korekty funduszy własnych P0903 Informacja uzupełniająca zobowiązania podporządkowane Z00xx Wstęp Z0011 Pozabilansowe zobowiązania udzielone Z0020 Zobowiązania z tytułu transakcji pozabilansowych i inne zobowiązania pozabilansowe Z0021 Należności nieściągalne spisane w ciężar rezerw/odpisu z tytułu utraty wartości (porównanie początku i końca okresu sprawozdawczego) Z0030 Z0041 Formularze uchylone Uchwałą 43/2005 Zarządu NBP (od czerwca 2005 r.) Z0050 Z0053 Transakcje pochodne Z0050 i Z0051 Transakcje pochodne stopy procentowej, walutowe oraz związane z kapitałowymi papierami wartościowymi (zabezpieczające i spekulacyjne) wartości nominalne instrumentu bazowego Z0052 Transakcje pochodne związane z metalami szlachetnymi towarami wartości nominalne instrumentu bazowego Z0053 Kredytowe transakcje pochodne - wartości nominalne instrumentu bazowego ID001 - Informacja dodatkowa - Zobowiązania terminowe (bez odsetek) ID002 - Informacja dodatkowa - Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu (bez odsetek) ID003 Informacja dodatkowa Środki pozyskane ze sprzedaży emisji własnych papierów wartościowych (bez odsetek) ID004 Informacja dodatkowa - zobowiązania wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, funduszy rynku pieniężnego oraz wobec banków w organizacji i z ogłoszoną upadłością lub w likwidacji (bez odsetek) B0212 Pozycje walutowe B0220 Kapitał krótkoterminowy oraz wymogi kapitałowe z tytułu poszczególnych rozdzajów ryzyka B0231 Aktywa według terminów zapadalności B0232 Pasywa według terminów wymagalności B0233 Zobowiązania pozabilansowe warunkowe udzielone i otrzymane - wg terminów wymagalności 80 B0234 Zaangażowanie według poszczególnych krajów B0300 Lista klientów, wobec których zaangażowanie banku jest znaczące oraz klientów podlegających zgłoszeniu do Komisji Nadzoru Bankowego B3700 Raport dla sprawozdań B03xx i B07xx B04xx Wstęp B0411 Struktura aktywów według wag ryzyka - cz. I B0412 Struktura aktywów według wag ryzyka - cz. II B0413 Zobowiązania pozabilansowe waga ryzyka kontrahenta 0% cz. I B0414 Zobowiązania pozabilansowe waga ryzyka kontrahenta 0% cz. II B0415 Zobowiązania pozabilansowe waga ryzyka kontrahenta 20% cz. I B0416 Zobowiązania pozabilansowe waga ryzyka kontrahenta 20% cz. II B0417 Zobowiązania pozabilansowe waga ryzyka kontrahenta 50% B0418 Zobowiązania pozabilansowe waga ryzyka kontrahenta 100% B05xx Wstęp B0501 Lokaty międzybankowe a vista i do 1 miesiąca (włącznie) z wyłączeniem NBP R00xx Wstęp R0000 Rachunek zysków i strat banku R0011, R0012 i R0013 Przychody i koszty z tytułu odsetek i prowizji cz R0011 Przychody i koszty z tytułu odsetek i prowizji cz R0012 Przychody i koszty z tytułu odsetek i prowizji cz R0013 Przychody i koszty z tytułu odsetek i prowizji cz R0016, R0017 i R0018 Przychody i koszty działalności bankowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty działania banku i amortyzacja (VII-XV) cz

5 R0016 Przychody i koszty działalności bankowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty działania banku i amortyzacja (VII-XV) cz R0017 Przychody i koszty działalności bankowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty działania banku i amortyzacja (VII-XV) cz R0018 Przychody i koszty działalności bankowej, pozostałe przychody i koszty operacyjne, koszty działania banku i amortyzacja (VII-XV) cz R0030 Rezerwy, aktualizacja wartości, wynik finansowy (XVI-XXIX) R0040 Informacja uzupełniająca przychody odsetkowe z uwzględnieniem struktury kredytów HA023 Banki hipoteczne struktura kredytów i skupionych wierzytelności od sektora finansowego (z wyłączeniem NBP) HA035 Banki hipoteczne struktura należności od sektora niefinansowego HA036 Banki hipoteczne należności normalne, pod obserwacją i zagrożone od sektora niefinansowego rezydent HA037 Banki hipoteczne struktura kredytów i skupionych wierzytelności od sektora niefinansowego wg terminów zapadalności HA042 Banki hipoteczne należności normalne, pod obserwacją i zagrożone od sektora instytucji rządowych i samorządowych rezydent HA043 Banki hipoteczne struktura kredytów i skupionych wierzytelności od sektora instytucji rządowych i samorządowych wg terminów zapadalności rezydent HP011 Banki hipoteczne zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych HP012 Banki hipoteczne zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych wg rodzaju oprocentowania HD010 Informacje dodatkowe dotyczące wierzytelności banku hipotecznego U0101 i U0102 Struktura należności związanych z finansowaniem ryku nieruchomości (w walucie polskiej i obcej) - rezydent i nierezydent

6 WSTĘP Na podstawie art. 23 ust. 2 i 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim jednostki sprawozdające przekazują do NBP dane niezbędne do ustalania polityki pieniężnej i okresowych ocen sytuacji pieniężnej państwa. W celu rzeczywistej prezentacji funkcjonowania polskiego systemu bankowego, zgodnie z międzynarodowymi standardami lub polskimi zasadami rachunkowości, banki opracowują i przesyłają do Narodowego Banku Polskiego sprawozdania sporządzone według: Uchwały nr 23/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. (Dz.U. NBP nr 16, poz. 26 z późn. zmianami) Porozumienia z dnia 12 lipca 2004 r. pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową. Zakres i tryb przekazywanych danych pozwala na uzyskanie informacji zarówno dla potrzeb prowadzenia polityki monetarnej jak i polityki nadzorczej. Celem polityki monetarnej jest ocena sytuacji finansowej sektora bankowego, natomiast polityki nadzorczej ocena ryzyka tego sektora. Zagregowane dane statystyczne publikowane są na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego: PODSTAWY PRAWNE GROMADZENIA DANYCH STATYSTYCZNYCH Z ZAKRESU STATYSTYKI MONETARNEJ: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity ogłoszony w Dz.U. z Nr 1, poz.2). ZAKRES I FORMA GRUPOWANIA I EWIDENCJI OPERACJI BANKOWYCH W RAMACH STATYSTYKI MONETARNEJ ORAZ PRZEKAZYWANIA DANYCH ZOSTAŁY OKREŚLONE W: Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków i sporządzania informacji dodatkowej. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCE SPRAWOZDANIA: Banki (na potrzeby statystyki monetarnej traktowane jako: pozostałe monetarne instytucje finansowe) instytucje finansowe, których działalność polega na przyjmowaniu depozytów (i/lub bliskich substytutów depozytów) lub innych funduszy zwrotnych od podmiotów innych niż monetarne instytucje finansowe oraz udzielaniu kredytów i/lub inwestowaniu w papiery wartościowe na własny rachunek; (patrz: Podział sektorowy gospodarki Rezydent) - 6 -

7 Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) instytucje spółdzielcze, których celem jest gromadzenie środków pieniężnych wyłącznie swoich członków, udzielanie im pożyczek i kredytów, przeprowadzanie na ich zlecenie rozliczeń finansowych oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U.Nr124, poz.1151 z późn.zm.) TERMINY SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ DO NBP: Banki w zakresie formularzy z załącznika nr 2 do Uchwały nr 23/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. (Dz.U. NBP nr 16 poz. 26 z późn. zmianami) - miesięcznie lub kwartalnie, do końca 10 dnia roboczego po upływie miesiąca bądź kwartału, którego dane dotyczą; W zakresie formularzy B03xx, B07xx, IRR0x termin składania do końca 20 dnia roboczego po upływie miesiąca lub kwartału, którego dane dotyczą (załącznik nr 20 do Uchwały nr 23/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. (Dz.U. NBP nr 16 poz. 26 z późn. zmianami). Banki posiadające oddziały za granicą (dane łączne) w zakresie formularzy z załącznika nr 2 do Uchwały nr 23/2003 z dnia 25 lipca 2003 r.(dz.u. NBP nr 16 poz. 26 z późn. zmianami) - miesięcznie lub kwartalnie, do końca 15 dnia roboczego po upływie miesiąca bądź kwartału, którego dane dotyczą; W zakresie formularzy B03xx, B07xx, IRR0x termin składania do końca 20 dnia roboczego po upływie miesiąca lub kwartału, którego dane dotyczą (załącznik nr 20 do Uchwały nr 23/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. (Dz.U. NBP nr 16 poz. 26 z późn. zmianami). SKOK-i miesięcznie, do 40 dnia kalendarzowego po upływie miesiąca, którego te dane dotyczą (na podstawie dwustronnego porozumienia). ZASADY PREZENTACJI Jednostki sprawozdające przekazują dane wg wartości nominalnej, a różnicę pomiędzy wartością nominalną pomniejszoną o rezerwy celowe/odpisy z tytułu utraty wartości i wartością bilansową prezentują odrębnie jako korekty wartości. Wartość nominalna oznacza wysokość kwoty kapitału, którą dłużnik jest na mocy umowy zobowiązany zapłacić wierzycielowi. Depozyty oraz pożyczki i kredyty wykazuje się w ujęciu brutto, według wartości nominalnej pozostającej do spłacenia na koniec miesiąca. Korekty wartości - różnice pomiędzy wartością nominalną należności pomniejszonej o rezerwy celowe/odpisy z tytułu utraty wartości i wartością bilansową należności - wartością godziwą lub według zamortyzowanego kosztu. Korekty uwzględniają niezamortyzowaną prowizję podlegającą rozliczeniu według efektywnej stopy procentowej dla należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz korekty dotyczące naliczonych odsetek, a także korekty wyceny do wartości godziwej, dla należności wycenianych według wartości godziwej. Nie wykazuje się tu rezerw celowych/odpisów z tytułu utraty wartości

8 JEDNOSTKI MIARY W Sprawozdaniu dane wartościowe wykazywane są w tysiącach złotych (PLN) bez miejsc po przecinku. Na formularzu D0301 i D0304 informacje o liczbie akcji/udziałów, liczbie zatrudnionych, oddziałów należy wykazywać jednostkowo. FORMY PRZESYŁANIA SPRAWOZDAŃ Jednostki sprawozdające przekazują dane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku magnetycznym oraz dodatkowo w formie papierowej. Dane przekazywane w formie papierowej powinny być opatrzone podpisem osób je sporządzających oraz zatwierdzone podpisem osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych jednostki sprawozdającej. TERMINY Pierwotny termin (realizacji) okres na jaki została zawarta umowa z klientem. Okresem umownym jest również okres zmieniony aneksem będącym integralną częścią umowy. W zakresie depozytów będzie to okres, na jaki zadeklarowano złożenie depozytów w banku. W odniesieniu do kredytów terminem pierwotnym będzie okres, na jaki został udzielony kredyt z uwzględnieniem wyznaczonego terminu spłaty ostatniej raty, zaś w przypadku papierów wartościowych okres od momentu emisji do momentu wykupu lub umorzenia papieru, termin zapadalności okres pozostający od daty sprawozdawczej do określonej w umowie daty płatności należności. termin wymagalności okres pozostający od daty sprawozdawczej do określonej w umowie daty płatności zobowiązania. termin zaangażowania banku rok, w którym powstała należność banku, natomiast w odniesieniu do skupionych wierzytelności, przez pierwotny rok zaangażowania banku należy rozumieć rok nabycia wierzytelności. DEFINICJE WYBRANYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Kredyt eksportowy kredyt na finansowanie eksportu, czyli na realizację kontraktów eksportowych na dostawy towarów lub wykonywanie usług dla krajowego dostawcy, a także kredyt dla zagranicznego nabywcy udzielany w celu finansowania umowy eksportowej. Obejmuje on również kredyt dla krajowego dostawcy na refinansowanie udzielonego przez niego kredytu na rzecz zagranicznego nabywcy

9 Kredyt operacyjny kredyt na finansowanie bieżących zobowiązań firmy wynikających z podstawowej działalności jednostki np. na finansowanie zobowiązań wobec dostawców w dniu ich płatności, wypłat wynagrodzeń, kosztów bieżących, odsetek oraz rat kapitałowych od pożyczek terminowych. Jako kredyty operacyjne należy wykazywać kredyty przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności firmy udzielonych w formie innej niż kredyt w rachunku bieżącym. Kredyt w rachunku bieżącym należy rozumieć jako wartość zobowiązań płatniczych pokrytych przez bank sprawozdający, zgodnie z umową i dyspozycjami kredytobiorcy (do wysokości przyznanego mu kredytu). W odniesieniu do osób prywatnych, kredyty w rachunku bieżącym oznaczają kwoty dopuszczalnego przekroczenia stanu środków na rachunku bieżącym, zgodnie z ogólnymi warunkami otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w banku sprawozdającym oraz tzw. debetu wymuszonego, tj. przekroczenia salda rachunku bieżącego związanego z funkcjonowaniem kart płatniczych debetowych. Kredyty udzielone na spłatę kredytu zaciągniętego w innym banku - powinny być wykazywane zgodnie z pierwotnym (faktycznym) celem kredytu, określonym w umowie kredytowej podpisanej z bankiem, którego należność ma być spłacona, nie zaś jako kategoria pozostałe kredyty i pożyczki. Jeżeli kredyt udzielany jest na realizację różnych celów, to klasyfikacji kredytu należy dokonać w oparciu o cel przeważający w kwocie kredytu. Kredyt na inwestycje kredyt na finansowanie nowych lub powiększenie istniejących zdolności wytwórczych i usługowych kredytobiorcy oraz inne przedsięwzięcia o charakterze inwestycji wspólnych i towarzyszących, udzielony na finansowanie przedsięwzięć zmierzających do: odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego, z wyłączeniem kredytów na nieruchomości (wykazywanych odrębnie). W przypadku, gdy kredyt udzielany jest na realizację różnorodnych celów (np. zakup gruntu, budowę zakładu przemysłowego oraz zakup maszyn i urządzeń) klasyfikacji kredytu należy dokonać w oparciu o cel przeważający w kwocie kredytu. Kredyt na zakup papierów wartościowych kredyt złotowy dla posiadaczy rachunków inwestycyjnych przeznaczony na zakup zarówno na rynku wtórnym jak i pierwotnym - papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe dla osób prywatnych 1 kredyty udzielone na: nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej, remont domu albo lokalu, o których mowa powyżej, 1 Do kategorii tej powinny zostać zaliczone również kredyty na nieruchomości mieszkaniowe udzielone rolnikom indywidualnym i przedsiębiorcom indywidualnym tylko w przypadku, gdy kredyty te przeznaczone są na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych

10 nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny, inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, w szczególności na pokrycie kosztów partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego. Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe dla podmiotów gospodarczych kredyty udzielane na: budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę budynków mieszkalnych oraz adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne; nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domów jednorodzinnych lub budynków mieszkalnych; na remonty, modernizację i renowację lokali i budynków mieszkalnych, o ile wymienione czynności związane są pośrednio lub bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą podmiotów. Kredyt udzielony przedsiębiorcy indywidualnemu może zostać zatem wykazany w pozycji kredyty na nieruchomości mieszkaniowe jedynie w sytuacji, gdy działalność gospodarcza przedsiębiorcy polega na świadczeniu usług mieszkaniowych. Kredyty na nieruchomości pozostałe kredyty na nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę budynku, budowli, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość lub nabycie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego o przeznaczeniu gospodarczym (w szczególności: przemysłowym, produkcyjnym, handlowym, usługowym, składowym, biurowym, produkcyjnym i usługowym w rolnictwie i leśnictwie), publicznym (w szczególności: na cele transportu, łączności, energetyki, ochrony zdrowia, opieki społecznej, oświaty, nauki, kultury i kultu religijnego, administracji publicznej, ochrony środowiska, obronności i bezpieczeństwa państwa, zaopatrzenia w wodę) bądź użytkowym (np. garaże) oraz na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku lub budowli o przeznaczeniu gospodarczym, publicznym lub użytkowym. Pożyczka i kredyt detaliczny pożyczka i kredyt dla osób fizycznych, udzielone na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, z wyłączeniem pożyczek i kredytów mieszkaniowych, pożyczek i kredytów hipotecznych oraz zobowiązań pozabilansowych. (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków - Dz. U. Nr 218, poz. 2147). Kredyt zabezpieczony hipoteką kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Przy klasyfikowaniu kredytu do niniejszej kategorii należy posługiwać się pojęciem hipoteki zawartym w dziale II ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz z późn. zm.). Dotyczy więc hipoteki, która została wpisana do księgi wieczystej i ustanowiona na: prawie własności nieruchomości (w tym na części ułamkowej nieruchomości), prawie wieczystego użytkowania nieruchomości, własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego,

11 prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Podstawowym kryterium zaklasyfikowania określonego kredytu do kategorii kredytów zabezpieczonych hipoteką jest rodzaj przyjętego zabezpieczenia, bez względu na przeznaczenie kredytu (np. finansujący zakupu maszyn i urządzeń powinien być wykazany jako kredyt na inwestycje oraz jako kredyt zabezpieczony hipoteką), bez względu na nazwę produktu przyjętą w Banku (np.: kredyt budowlany, kredyt budowlano hipoteczny, czy kredyt hipoteczny mogą, ale nie muszą oznaczać kredytów zabezpieczonych hipoteką, bowiem tego typu produkty banku mogą, ale nie muszą posiadać zabezpieczenia hipotecznego). Nie należy także wykazywać tzw. kredytów pomostowych zabezpieczonych przejściowo w inny sposób (np. ubezpieczeniem kredytu), do czasu ustanowienia hipoteki jako zabezpieczenia docelowego. W przypadku, gdy, hipoteka jest jednym z kilku zabezpieczeń, do kredytów zabezpieczonych hipoteką należy zaliczyć tylko wartość kredytu w części zabezpieczonej hipoteką. Kredyt indeksowany do waluty obcej kredyt określony, zgodnie z umową, w złotych, którego wartość uzależniona jest od określonego w umowie kursu waluty obcej. Kredyty indeksowane do walut obcych należy wykazywać łącznie z kredytami walutowymi. Należności z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych są należnościami odsetkowymi banku od podmiotu realizującego dopłaty. W związku z powyższym należy je wykazywać łącznie z innymi odsetkami odpowiednio na formularzach przeznaczonych do prezentowania należności od sektora, do którego zakwalifikowany jest podmiot dopłacający. Przykładowo, dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych należy wykazywać w sektorze instytucji rządowych i samorządowych na formularzu A0401 jako odsetki należne od instytucji rządowych szczebla centralnego. Przedstawiony powyżej sposób wykazywania w sprawozdawczości przedmiotowych należności odnosi się również do banków spółdzielczych, które otrzymują środki z ARiMR za pośrednictwem banków zrzeszających. Natomiast banki zrzeszające, otrzymane z agencji należne bankom spółdzielczym środki, wykazują na formularzu P0202 w pozycji N1.A1 Inne zobowiązania. Kredyty preferencyjne dla rolnictwa kredyty realizowane z dopłatami do oprocentowania. Należności nieobsługiwane obejmują należności, których przekroczenie umownego terminu spłaty (liczone od daty płatności określonej umową do daty sprawozdawczej) wynosi więcej niż 3 miesiące. Jako należności nieobsługiwane należy wykazywać całe należności, nawet jeśli opóźnienie w spłacie dotyczy poszczególnych rat kapitałowych lub spłaty odsetek. Do należności tych należy zaliczać również te należności, w przypadku których wystąpiło jedynie opóźnienie w spłacie odsetek (o więcej niż 3 miesiące) natomiast nie występuje przeterminowanie spłat rat kapitałowych. Operacje niekontynuowane obejmują operacje związane z rodzajem działalności zaniechanej przez bank lub aktywami utrzymywanymi w celu ich sprzedaży, spełniającymi warunki (MSSF 5):

12 stanowią wydzieloną, znaczącą linię biznesową lub dotyczą geograficznego obszaru działalności, stanowią część planu zaniechania znaczącej linii biznesowej lub geograficznego obszaru działalności, lub dotyczą jednostki zależnej nabytej w celu odsprzedaży. Depozyty bieżące (rachunki bieżące) 2 środki zdeponowane na rachunkach bieżących podmiotów w instytucji sprawozdającej, które mogą być na żądanie i bez żadnych restrykcji wypłacone w formie gotówki i/lub wykorzystane dla regulowania płatności za pomocą czeku, polecenia przelewu, karty płatniczej, itp. Do kategorii tej zaliczyć należy również depozyty jednodniowe typu overnight, tj. takie, które zostaną zlikwidowane do końca następnego dnia roboczego po dniu złożenia depozytu. Należy tu zaliczać także depozyty typu tomnext i spotnext (od momentu zawarcia umowy do daty waluty powinny one pozostawać na kontach pozabilansowych). Depozyty jednodniowe typu overnight oraz typu tomnext i spotnext wykazuje się: w sektorze finansowym oraz sektorze instytucji rządowych i samorządowych w wyodrębnionych wierszach depozyty jednodniowe, w sektorze niefinansowym w wierszach depozyty bieżące. Depozyty terminowe 3 środki zdeponowane w instytucji sprawozdającej na określony termin, które nie mogą być wycofane przed terminem umownym lub wycofanie ich powoduje restrykcje, np. istotne obniżenie należnych odsetek. Depozyty jednodniowe typu overnight oraz typu tomnext i spotnext należy zaliczać do depozytów bieżących. Lokaty długoterminowe, dla których istnieje możliwość wycofania całości lub części kapitału bez istotnej utraty odsetek, przed terminem wygaśnięcia całej lokaty, należy klasyfikować zgodnie z najkrótszym, określonym w umowie terminem. Depozyty zablokowane 4 środki zdeponowane w instytucji sprawozdającej, którymi deponent nie może dobrowolnie rozporządzać z uwagi na ich przeznaczenie na określone cele, m.in. na rozliczenia akredytyw, jako zabezpieczenie ryzyka instytucji sprawozdającej, np. z tytułu udzielonego kredytu, transakcji kartami płatniczymi, itp. Jeżeli istnieje możliwość określenia pierwotnego terminu realizacji, taki depozyt zablokowany należy zaliczyć do odpowiedniego przedziału terminowego depozytów terminowych. Brak możliwości sprecyzowania terminu realizacji powoduje zakwalifikowanie takiego depozytu do kategorii Depozyty zablokowane. Depozyty z terminem wypowiedzenia 5 środki zdeponowane w instytucji sprawozdającej bez określonego terminu, które nie mogą jednak być wycofane bez uprzedniego powiadomienia instytucji sprawozdającej o zamiarze podjęcia całości lub części depozytu. Okres wypowiedzenia określony jest w umowie. Wycofanie depozytu bez uprzedniego wypowiedzenia jest niemożliwe lub powoduje utratę istotnej części lub całości należnych odsetek. 2 Depozyty zakładane przez rolników indywidualnych i przedsiębiorców indywidualnych dla celów prywatnych powinny być wykazywane jako depozyty osób prywatnych, o ile bank posiada informacje umożliwiające taką klasyfikację. 3 Patrz przypis 2. 4 Patrz przypis 2. 5 Patrz przypis

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH NA POTRZEBY STATYSTYKI MONETARNEJ DLA BANKÓW STOSUJĄCYCH POLSKIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH NA POTRZEBY STATYSTYKI MONETARNEJ DLA BANKÓW STOSUJĄCYCH POLSKIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH NA POTRZEBY STATYSTYKI MONETARNEJ DLA BANKÓW STOSUJĄCYCH POLSKIE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Warszawa, lipiec 2011 Usunięto: luty SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Podstawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH AXXX, PXXX, D301 ORAZ IDXX 1 Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY NR 53/2011 ZARZĄDU NBP

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH AXXX, PXXX, D301 ORAZ IDXX 1 Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY NR 53/2011 ZARZĄDU NBP INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH AXXX, PXXX, D301 ORAZ IDXX 1 Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO UCHWAŁY NR 53/2011 ZARZĄDU NBP Dla banków stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Polskie

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ SEKTOROWY GOSPODARKI

PODZIAŁ SEKTOROWY GOSPODARKI Wersja z 2013-07-15 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA STANÓW (EBCXX) INFORMACJE OGÓLNE Podstawę konstrukcji załączonych formularzy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA STANÓW (EBCXX) INFORMACJE OGÓLNE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA STANÓW (EBCXX) INFORMACJE OGÓLNE Wersja z 2014-11-30 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA STANÓW (EBCXX) INFORMACJE OGÓLNE Podstawę konstrukcji załączonych formularzy

Bardziej szczegółowo

RF-01. Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec..kwartału 2014 r.

RF-01. Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych. sporządzone na koniec..kwartału 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych

Bardziej szczegółowo

Głównymi formularzami sprawozdawczymi w systemie sprawozdawczym FINREP są: aktywa, pasywa oraz rachunek zysków i strat.

Głównymi formularzami sprawozdawczymi w systemie sprawozdawczym FINREP są: aktywa, pasywa oraz rachunek zysków i strat. Metodyka I. Dane finansowe - informacje ogólne Dane finansowe prezentowane są na podstawie sprawozdawczości FINREP przekazywanej przez banki i oddziały instytucji kredytowych zgodnie z załącznikiem nr

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02

Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości bankowej 412[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJE DODATKOWE

ROZDZIAŁ IX INFORMACJE DODATKOWE 1 RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2004 ROKU 616 617 618 619 2 SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP

Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP 2 Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP system sprawozdawczości na potrzeby statystyki bilansu płatniczego Spis treści: str. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 4 Załącznik nr 1 8 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Nazwa emitenta: Bank Pekao S.A. SAB-R 2004 w tys. zł WPROWADZENIE

Nazwa emitenta: Bank Pekao S.A. SAB-R 2004 w tys. zł WPROWADZENIE WPROWADZENIE Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) z siedzibą Centrali w Warszawie - jeden z najstarszych polskich banków - jest bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej działającej na

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH RACHUNKI BANKOWE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH RACHUNKI BANKOWE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH RACHUNKI BANKOWE str. 1 ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Krajowe jednostki organizacyjne Banku pobierają/potrącają prowizje i opłaty

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH - RACHUNKI BANKOWE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH - RACHUNKI BANKOWE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH - RACHUNKI BANKOWE Taryfa obowiązująca dla umów zawieranych od dnia 25 stycznia 2014 roku str. 1 ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON FDF Formularz działalności finansowej za 2015 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r. Poz. 483 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Dziennik Ustaw Nr 191 14136 Poz. 1279 1279 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA

FDF. Formularz działalności finansowej CZĘŚĆ OGÓLNA GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny - REGON FDF Formularz działalności finansowej za 2014 r. www.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok

Grupa BRE Banku SA. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2012 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Fortis Bank Polska SA Centrala

Fortis Bank Polska SA Centrala Fortis Bank Polska SA Centrala ul. Postępu 15 02-676 Warszawa Poland Telefon +48 (22) 566 90 00 Faks +48 (22) 566 90 10 info@fortisbank.com.pl www.fortisbank.com.pl Infolinia (0801) 36 78 47 1. NAZWA (FIRMA)

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Bank Pocztowy S.A. Sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie finansowe Spis treści Rachunek zysków i strat...3 Sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów...4 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności WPROWADZENIE 1. Fortis Bank Polska S.A. (zwany dalej Bankiem) z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 15, prezentuje raport roczny obejmujący dane finansowe wg stanu na 31.12.2004 r. oraz dane porównywalne

Bardziej szczegółowo

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa

SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2014 Portal

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo