Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu nr 3/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu nr 3/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu nr 3/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych Kryteria wyboru Pośredników Finansowych Produkt Finansowy - Pożyczka Globalna Etap 1. Ocena formalna Kryteria formalne dopuszczające Nr Nazwa kryterium Tak/Nie/Nd 1. Wniosek złożono we właściwej instytucji. 2. Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe ogłoszenie o konkursie. 3. Wniosek złożono w terminie i w miejscu określonym w ogłoszeniu o konkursie. 4. Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu. 5. Wniosek został podpisany przez osoby do tego uprawnione. 6. Wniosek sporządzono w języku polskim Wniosek i załączniki wypełnione są zgodnie z dokumentacją konkursową (w tym zgodnie z Regulaminem Konkursu). Wniosek i załączniki do wniosku są kompletne, tj. oryginał i kopia zawierają wszystkie strony, wymagane załączniki + wersja elektroniczna wniosku i biznes planu (płyta CD lub DVD). Wszystkie rubryki we wniosku i załącznikach są wypełnione. 9. Oryginał, kopia i wersja elektroniczna wniosku są tożsame. 10. Operacja zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne - 1 -

2 (w szczególności w zakresie konkurencji, zrównoważonego rozwoju i równych szans) Operacja nie zakłada udzielania pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z r.). Wnioskodawca zakłada, że średnioroczne koszty zarządzania Operacji są zgodne z poziomem kosztów określonym w Regulaminie Konkursu. Operacja jest realizowana na obszarze Polski Wschodniej, tj. zakłada udzielanie pożyczek podmiotom posiadającym siedzibę i prowadzącym działalność na terytorium jednego lub kilku województw spośród następujących: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko mazurskiego. Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu (zgodnie z Metryką Produktu Finansowego). Wnioskodawca prowadzi lub deklaruje zamiar prowadzenia działalności na obszarze Polski Wschodniej. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa, lub osoby uprawnione do reprezentacji Wnioskodawcy nie podlegają takiemu wykluczeniu. Wnioskodawca nie znajduje się w likwidacji, w toku postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem komisarycznym. Wnioskodawca posiada w ofercie i aktywnie udziela pożyczek lub kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 19. Wnioskodawca zakłada kwalifikowalność wydatków w ramach Operacji. 20. Wnioskodawca prowadzi ewidencję udzielonych pożyczek lub kredytów dla segmentu MŚP, umożliwiającą sporządzenie okresowych raportów. 21. Operacja jest zgodna z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. 22. Wyliczenia zawarte w złożonej dokumentacji konkursowej zostały dokonane prawidłowo

3 23. Operacja zakłada zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym oraz dokumentami programowymi. Etap 2 Ocena merytoryczna kryteria dopuszczające Kryteria merytoryczne dopuszczające Nr Nazwa kryterium Tak/ Nie Operacja jest zgodna z dokumentacją programową PO RPW , w tym ze szczegółowym opisem priorytetów, w szczególności opisem Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej. Operacja przyczynia się do osiągnięcia docelowych wartości wskaźników Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Operacja zakłada zwiększenie dostępności do źródeł finansowania dla MŚP z obszaru Polski Wschodniej. 4. Ogólna sytuacja finansowa Wnioskodawcy nie budzi zastrzeżeń. 5. Wnioskodawca posiada zdolność do aktywnego działania w regionie. 6. Wnioskodawca zapewni wymaganą przepisami informację i promocję Operacji. 7. Wnioskodawca posiada zdolność instytucjonalną do sprawnej realizacji Operacji, w szczególności doświadczenie, strukturę organizacyjną, zaplecze techniczne, kadrę zaangażowaną w realizację i obsługę Operacji. 8. Założone we wniosku wskaźniki są realne do osiągnięcia - 3 -

4 Etap 2. Kryteria merytoryczne punktowe Lp. Nazwa kryterium Punkty Opis kryterium Źródło informacji (Nazwa dokumentu) Zachęty Kary 1. Liczba wspartych MŚP 0-30 Ocenie podlega zakładana liczba wspartych MŚP na 1 mln PLN wnioskowanego limitu: powyżej 12 MŚP 30 pkt powyżej 8 do 12 MŚP 20 pkt od 4 do 8 MŚP 10 pkt poniżej 4 MŚP 0 pkt Biznes Plan pkt B.4, Tabela 4. Zgodnie z pkt IX. 13 Metryki Produktu Finansowego. 2. Zakładany okres budowy portfela 0-15 Ocenie podlega zakładana szybkość budowy portfela. Liczba uzyskanych punktów uzależniona jest od zakładanego tempa budowy portfela. Pośrednik Finansowy otrzyma punkty, jeżeli zakładany okres budowy portfela wyniesie: do 3 miesięcy 15 pkt powyżej 3 miesięcy 0 pkt Biznes Plan pkt C.3, Tab. 5. Zgodnie z pkt IX. 6, lit. a Metryki Produktu Finansowego. Zgodnie z pkt IX Metryki Produktu Finansowego oraz brak możliwości ubiegania się Pośrednika Finansowego o zachętę, o której mowa w pkt IX. 8, lit. a Metryki Produktu - 4 -

5 Finansowego. 3. Doświadczenie liczba pożyczek udzielonych MŚP 0-25 Ocenie podlega liczba pożyczek udzielonych MŚP na terenie Polski Wschodniej w okresie 3 zamkniętych lat obrotowych przed złożeniem Wniosku 501 i więcej 25 pkt pkt pkt poniżej 50 0 pkt Biznes Plan, A.2.2 Tab. 1 Sprawozdania Finansowe Wnioskodawców 4. Doświadczenie na rynku finansowym Polski Wschodniej 0-10 Ocenie podlega okres funkcjonowania Wnioskodawcy na rynku finansowym Polski Wschodniej Powyżej 10 lat 10 pkt od 2 do 10 lat 5 pkt Poniżej 2 lat 0 pkt Biznes Plan, A.1.1; KRS; Statut, Sprawozdania Finansowe Wnioskodawców 5. Doświadczenie w realizacji Projektu PO RPW 0-20 Ocenie podlega doświadczenie w realizacji Umów Operacyjnych I Stopnia na Produkt Finansowy Pożyczka Globalna w ramach Projektu PO RPW, którego BGK jest Beneficjentem. Jeżeli Wnioskodawca jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Projektu PO RPW i zakończył budowę portfela przed ostatecznym terminem upływu maksymalnego Okresu Budowy Portfela na dzień złożenia Wniosku, to otrzyma Weryfikacja na podstawie dany BGK - 5 -

6 dodatkowe 20 pkt RAZEM

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH NA WYBÓR POŚREDNIKA FINANSOWEGO W RAMACH PRODUKTU KAPITAŁOWEGO JEREMIE

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH NA WYBÓR POŚREDNIKA FINANSOWEGO W RAMACH PRODUKTU KAPITAŁOWEGO JEREMIE Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośrednika Finansowego 5.2/2015/ZFPJ/ KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH NA WYBÓR POŚREDNIKA FINANSOWEGO W RAMACH PRODUKTU KAPITAŁOWEGO JEREMIE A. 1. Podmiotami

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 3/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych I. NAZWA PRODUKTU: POŻYCZKA GLOBALNA pożyczka Banku Gospodarstwa Krajowego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA - FUNDUSZ) Konkurs nr 1/JEREMIE/RPOWK-P/2014 Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Dopuszczalność projektu A.1 Cele projektu wspierają

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 1 /PG/2012 na wybór Pośredników Finansowych METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 4.1/2014/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi Załącznik

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 3.1/2013/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 3.1/2013/FPJWM

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.4/2013/DFP Załącznik nr 4 METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.3/2012/DFP Załącznik nr 4 METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ ZAKRES: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROJEKT Rzeszów, 22 maja 2015 r. Kryteria formalne dla wszystkich działań/ poddziałań

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO) PO_IG/4.3/12/w06 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Wniosek o dofinansowanie 1 4. Oś priorytetowa: Inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Opis znaczenia kryterium

I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Opis znaczenia kryterium OGÓLNE KRYTERIA 1 WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH 2 ORAZ SYSTEMATYKA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Załącznik do uchwały nr 1/12 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 10 stycznia 2012 r. Kryteria wyboru finansowanych operacji w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania konkursowe i zasady dokonywania wyboru oraz oceny projektów

Wymagania konkursowe i zasady dokonywania wyboru oraz oceny projektów Wymagania konkursowe i zasady dokonywania wyboru oraz oceny projektów Konkurs nr 22/POKL/6.2/2012 Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Spotkanie informacyjne jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR)

Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) Regulamin Funduszu Pożyczkowego Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej

Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa 5 Wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013

Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Załącznik nr 3 Do Regulaminu konkursu RPLD.03.02.00-1/08 Szczegółowy opis kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PO_IG/1.4/11/w01 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo