KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH NA WYBÓR POŚREDNIKA FINANSOWEGO W RAMACH PRODUKTU KAPITAŁOWEGO JEREMIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH NA WYBÓR POŚREDNIKA FINANSOWEGO W RAMACH PRODUKTU KAPITAŁOWEGO JEREMIE"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośrednika Finansowego 5.2/2015/ZFPJ/ KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ KONKURSOWYCH NA WYBÓR POŚREDNIKA FINANSOWEGO W RAMACH PRODUKTU KAPITAŁOWEGO JEREMIE A. 1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w Konkursie ( Wnioskodawca ) są: 1) towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.), ( Ustawa o funduszach ); 2) podmioty, którym towarzystwo funduszy inwestycyjnych powierzyło lub zamierza powierzyć zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu na podstawie art. 45a ust. 1 w zw. z art. 46 ust. 3 Ustawy o funduszach, przy czym podmioty, o których mowa w pkt 2) powyżej mogą brać udział w Konkursie wyłącznie występując łącznie z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w pkt 1) powyżej. 2. Wnioski składane przez Wnioskodawców będą ocenianie w dwóch etapach, tj. formalnym oraz merytorycznym. 3. Wnioski składane w ramach Konkursu podlegają ocenie formalnej, w oparciu o kryteria, na podstawie których ocena będzie przebiegała w formule T/N (TAK/NIE). Niespełnienie jednego (lub więcej) kryterium formalnego skutkuje negatywną oceną formalną Wniosku. 4. Wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej. Ocena merytoryczna będzie dokonywana w oparciu o kryteria oceny merytorycznej, z których część ma charakter dopuszczający, tzn. ich ocena będzie przeprowadzana w formule T/N (TAK/NIE), a pozostałe charakter punktowy. 5. Wnioski, które nie spełniają choćby jednego z kryteriów merytorycznych dopuszczających, będą ocenione negatywnie. 6. Spośród Wniosków, które pozytywnie przeszły weryfikacje w zakresie oceny formalnej oraz oceny merytorycznych kryteriów dopuszczających wybrany zostanie Wniosek, 1

2 któremu w ramach merytorycznej oceny punktowej przyznana zostanie największa liczba punktów. Kryteria formalne dopuszczające Nr Nazwa kryterium T/N 1. Wniosek złożono we właściwej instytucji. 2. Wniosek złożono w odpowiedzi na właściwe Ogłoszenie o Konkursie. 3. Wniosek został złożony w terminie i miejscu określonym w Ogłoszeniu o Konkursie oraz został podpisany przez osoby upoważnione. 4. Wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu. 5. Wniosek sporządzono w języku polskim. 6. Wniosek i załączniki do Wniosku są kompletne, tj. oryginał i kopia zawierają wszystkie strony, wymagane załączniki + wersję elektroniczną wniosku i Biznes Planu (płyta CD lub DVD). Wszystkie rubryki we Wniosku i Załącznikach są wypełnione. 7. Oryginał, kopia i wersja elektroniczna Wniosku są tożsame. 8. Wniosek i Załączniki wypełnione są zgodnie z dokumentacją Konkursową, w tym z Regulaminem Konkursu. 9. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 207 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240). Operacja nie zakłada udzielania wsparcia przedsiębiorstwom: 10. a) zagrożonym w rozumieniu komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z r.); b) prowadzącymi działalność w sektorach budownictwa okrętowego, górnictwa węgla oraz hutnictwa żelaza i 2

3 stali; c) ubiegającymi się o pomoc na rzecz działalności związanej z wywozem, zwłaszcza pomocy bezpośrednio uzależnionej od ilości wywożonych towarów, zakładania i funkcjonowania sieci dystrybucyjnych lub ubiegającymi się o sfinansowanie wydatków związanych z działalnością wywozową lub uzależnioną od stosowania towarów krajowych a nie importowanych; d) które w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie Umowy Operacyjnej II Stopnia otrzymały jakąkolwiek pomoc publiczną. 11. Operacja zakłada zgodność z prawodawstwem wspólnotowym i krajowym oraz dokumentami programowymi. 12. Operacja zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne. 13. Wnioskodawca zapewni wymaganą przepisami informację i promocję Operacji. 14. Operacja będzie realizowana na terytorium województwa zachodniopomorskiego (Operacja dotyczy rozwoju instrumentów finansowych skierowanych na wsparcie MŚP w województwie zachodniopomorskim). 15. Wnioskodawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek i opłat na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 16. Wnioskodawca nie jest w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem komisarycznym. 17. Wnioskodawca deklaruje prowadzenie ewidencji przeprowadzonych w ramach Operacji II Stopnia inwestycji w MŚP w sposób umożliwiający sporządzanie okresowych raportów. Kryteria merytoryczne dopuszczające Nr. Nazwa kryterium T/N 3

4 1. Wnioskodawca posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w formie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) lub wspólne występuje z takim podmiotem (w przypadku, gdy Wnioskodawcą jest podmiot, któremu towarzystwo funduszy inwestycyjnych zamierza powierzyć zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu na podstawie art. 45a ust. 1 w zw. z art. 46 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych). 2. Doświadczenie Wnioskodawcy obejmuje utworzenie i zarządzanie przynajmniej jednym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. 3. Wnioskodawca prowadzi lub ma zamiar prowadzenia działalności na terenie województwa zachodniopomorskiego. 4. Wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy i kadrowy (1 doradca inwestycyjny, 2 pracowników z wykształceniem wyższym i doświadczeniem co najmniej 2 lata w instytucjach finansowych, w tym w szczególności w zakresie oceny projektów inwestycyjnych lub oceny ryzyka kredytowego) do prowadzenia działalności inwestycyjnej związanej z funkcjonowaniem Funduszu na terytorium województwa zachodniopomorskiego. 5. Wnioskodawca posiada plan pozyskania Inwestorów Prywatnych. 6. Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi standardami proceduralnymi oraz organizacyjnym, w tym posiada akceptowane w sektorze finansowym metody oceny ryzyka oraz procedury i metody oceny projektów inwestycyjnych, jak też procedury i metody zarządzania konfliktem interesów. 8. Planowana operacja jest zgodna z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. 9. Planowana przez Wnioskodawcę Operacja przyczyni się do osiągnięcia docelowych wartości wskaźników Regionalnego 4

5 Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Wnioskodawca zakłada, że średnioroczne koszty zarządzania w ramach Operacji pozostaną zgodne z poziomem kosztów określonym w Biznes Planie i w żadnym wypadku nie przekroczą poziomu kosztów określonego w Metryce Funduszu Kapitałowego stanowiącej Załącznik do Regulaminu Konkursu oraz w Statucie Funduszu. 11. Przyjęte przez Wnioskodawcę założenia oraz wskaźniki, w szczególności w zakresie kwot, które Wnioskodawca zamierza pozyskać do Funduszu, w tym harmonogramu pozyskania tychże kwot jak też okresu budowy portfela Funduszu są realne do osiągnięcia. Kryteria merytorycznej oceny punktowej Nr Nazwa kryterium Punktacja 1. Doświadczenie Wnioskodawcy w zakresie dokonywania inwestycji w MŚP. do Wysokość kosztów zarządzania Funduszem, obliczana jako suma kosztów przez okres funkcjonowania Funduszu, uwzględniająca planowany poziom aktywów Funduszu oraz stawki wynagrodzenia Wnioskodawcy oraz współpracujących z nim podmiotów obsługujących Fundusz (depozytariusz, biegły rewident, podmiot prowadzący księgi rachunkowe Funduszu); wysokość stawki premii za sukces; wysokość stawki opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych do Kwota środków, jaką w Okresie Budowy Portfela Wnioskodawca zamierza pozyskać do Funduszu od Inwestorów Prywatnych oraz czasowy rozkład pozyskiwania wpłat od Inwestorów Prywatnych (szczegółowy harmonogram). do Kwota środków, co do których Wnioskodawca pozyskał na moment dokonywania zgłoszenia konkursowego umowy lub do 15 5

6 listy intencyjne od Inwestorów Prywatnych 7. Szczegółowe zasady przyznawania punktów w ramach poszczególnych kryteriów merytorycznej oceny punktowej określa Załącznik nr 1 do Kryteriów Oceny Zgłoszeń Konkursowych. 8. W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub większą liczbę Wnioskodawców, rozstrzygająca będzie ilość punktów uzyskana przez nich w poszczególnych kategoriach merytorycznej oceny punktowej, przy założeniu, iż wygrywa ten spośród Wnioskodawców, który uzyskał największą ilość punktów w kategorii: a) kwota środków, jaką w Okresie Budowy Portfela Wnioskodawca zamierza pozyskać do Funduszu od Inwestorów Prywatnych, a gdy to kryterium nie okaże się rozstrzygające, kolejno w kategoriach: b) Kwota środków, co do których Wnioskodawca pozyskał na moment dokonywania zgłoszenia konkursowego umowy lub listy intencyjne od Inwestorów Prywatnych; c) Łącznie w kategoriach - poziom oferowanych kosztów zarządzania Funduszem, poziom oferowanej stawki premii za sukces oraz poziom oferowanej stawki opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych; d) Doświadczenie Wnioskodawcy. 6

7 Załącznik nr 1 do Kryteriów Oceny Zgłoszeń Konkursowych - Szczegółowe zasady przyznawania punktów w ramach poszczególnych kryteriów merytorycznej oceny punktowej Parametr Punktacja Doświadczenie i więcej inwestycji w MŚP i więcej inwestycji w MŚP i więcej inwestycji w MŚP 12 5 i więcej inwestycji w MŚP 9 3 i więcej inwestycji w MŚP 6 mniej niż 3 inwestycje w MŚP 0 Poziom oferowanych kosztów zarządzania Funduszem w skali roku 15 od 0,0% do 2,0% włącznie 15 ponad 2,0% nie więcej niż 2,2% 14 ponad 2,2% nie więcej niż 2,4% 13 ponad 2,4% nie więcej niż 2,5% 12 ponad 2,5% nie więcej niż 2,6% 11 ponad 2,6%, nie więcej niż 2,7% 10 ponad 2,7%, nie więcej niż 2,8% 9 ponad 2,8%, nie więcej niż 2,9% 8 ponad 2,9%, nie więcej niż 3,0% 0 Poziom oferowanej stawki premii za sukces 15 od 0% do 5% 15 ponad 5% nie więcej niż 10% 14 ponad 10% nie więcej niż 15% 13 ponad 15% nie więcej niż 20% 12 ponad 20% nie więcej niż 25% 10 ponad 25% 0 Poziom oferowanej stawki opłaty za wydanie Certyfikatów Inwestycyjnych 15 od 0% do 0,5% 15 ponad 0,5% do 1% 14 ponad 1% nie więcej niż 2% 13 ponad 2% nie więcej niż 3% 12 ponad 3% nie więcej niż 4% 10 ponad 4% nie więcej niż 5% 8 ponad 5% 0 Deklarowana kwota wpłat, które PF zamierza pozyskać od Inwestorów Prywatnych 20 ponad 30 mln złotych 20 ponad 25 mln złotych, nie więcej niż 30 mln złotych 16 ponad 20 mln złotych, nie więcej niż 25 mln złotych 12 ponad 15 mln złotych, nie więcej niż 20 mln złotych 8 ponad 10 mln złotych, nie więcej niż 15 mln złotych 4 od 5,1 mln złotych włącznie, nie więcej niż 10 mln złotych 0 Kwota wpłat od Inwestorów Prywatnych, na którą PF okaże listy intencyjne % zadeklarowanej kwoty 15 ponad 90% zadeklarowanej kwoty, nie więcej niż 100% 13 ponad 80% zadeklarowanej kwoty, nie więcej niż 90% 11 ponad 70% zadeklarowanej kwoty, nie więcej niż 80% 9 ponad 60% zadeklarowanej kwoty, nie więcej niż 70% 6 7

8 ponad 50% zadeklarowanej, nie więcej niż 60% 3 mniej niż 50% zadeklarowanej kwoty 0 8

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH, DZIAŁAŃ I PODDZIAŁAŃ ZAKRES: EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROJEKT Rzeszów, 22 maja 2015 r. Kryteria formalne dla wszystkich działań/ poddziałań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Opis znaczenia kryterium

I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW (SYSTEMATYKA I BRZMIENIE) Opis znaczenia kryterium OGÓLNE KRYTERIA 1 WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH I POZAKONKURSOWYCH 2 ORAZ SYSTEMATYKA KRYTERIÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 I. OGÓLNE KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.2. ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo