Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu nr 2.4/2013/FPJWP Metryka Produktu Finansowego Pożyczka Globalna Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 2.4/2013/FPJWP na wybór Pośredników Finansowych. Stanowi podstawę do sporządzenia stosownego załącznika do Umowy Operacyjnej I Stopnia, którą Pośrednik Finansowy zawrze z Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE. Jednakże treść tego załącznika w swoich założeniach zgodna będzie z parametrami Metryki Produktu Finansowego. I. NAZWA PRODUKTU POŻYCZKA GLOBALNA pożyczka Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE (dalej MFP ) ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz Pośrednika Finansowego. II. OPIS PRODUKTU Pożyczka Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz Pośrednika Finansowego w celu udzielania przez Pośrednika Finansowego Jednostkowych Pożyczek (rozumianych jako pożyczki lub kredyty udzielone przez Pośrednika Finansowego w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej) dla Ostatecznych Beneficjentów będących mikro i małymi przedsiębiorcami (dalej MŚP ). III. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE 1. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o Pożyczkę Globalną w ramach ogłaszanego Konkursu są: i. fundusze pożyczkowe; ii. iii. banki krajowe, banki zagraniczne, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe w rozumieniu Prawa Bankowego (Dz.U poz z późn. zm.) ( Prawo Bankowe ); banki spółdzielcze w rozumieniu ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2000 r.. Nr 119, poz z późn. zm.); iv. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U poz. 855 z późn. zm.); v. inne podmioty finansowe udzielające finansowania dla MŚP; vi. konsorcja podmiotów wskazanych powyżej w lit. (i) (v), zawiązane na określony czas w celu wspólnej realizacji Operacji na podstawie zawartej umowy konsorcjum.

2 2. Ponadto, Pośrednik Finansowy musi spełniać następujące warunki: a) jest zarejestrowany lub prowadzi działalność gospodarczą w województwie pomorskim lub deklaruje chęć prowadzenia działalności na terenie województwa pomorskiego albo posiada wystarczające środki finansowe i odpowiednią kadrę do prowadzenia działalności pożyczkowej (rozumianej jako udzielanie Jednostkowych Pożyczek) na rzecz MŚP, określonych w pkt V.2, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, b) posiada lub deklaruje utworzenie co najmniej 1 oddziału (placówki) na terenie województwa pomorskiego, c) ma charakter samofinansujący i utrzymuje odpowiedni poziom kapitału tzn. posiada niezbędne środki finansowe gwarantujące realizację Operacji na zakładanym poziomie (w szczególności mierzonym liczbą obsługiwanych przedsiębiorców oraz wartością przekazanego wsparcia), d) spełnia wymogi z zakresie potencjału technicznego m.in. posiada wyposażenie biurowe, urządzenia techniczne zapewniające właściwą realizację Operacji (gwarantujące m.in. właściwe przechowywanie dokumentów związanych z udzielaniem wsparcia, właściwą obsługę MŚP), e) udziela Pożyczek w sposób ciągły, f) dysponuje doświadczeniem w zakresie udzielania Pożyczek lub właściwym potencjałem kadrowym uwiarygodniającym takie doświadczenie (Pośrednik Finansowy zatrudnia co najmniej 2 pracowników operacyjnych, z których każdy ma co najmniej 2 lata doświadczenia w instytucjach finansowych, w tym w szczególności w zakresie oceny ryzyka kredytowego. Liczebność personelu Pośrednika Finansowego powinna być dostosowana do zamierzonej skali realizowanej Operacji oraz potencjału finansowego Pośrednika Finansowego. Kadra zarządzająca Pośrednikiem Finansowym powinna mieć co najmniej 2 lata doświadczenia z zakresu zarządzania instytucjami finansowymi udzielającymi Pożyczek), g) wykaże znajomość specyfiki działalności przedsiębiorców sektora MŚP, ich potrzeb i możliwości finansowych; h) zobowiązuje się zarządzać saldem niewypłaconych środków uzyskanych w ramach Limitu Pożyczki Globalnej z uwzględnieniem bezpieczeństwa lokat/inwestycji kapitałowych tj. przechowuje wolne środki na rachunkach bankowych lub lokuje je na lokatach bankowych lub inwestuje je w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, lub jednostki samorządu terytorialnego, bądź inwestuje je w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, i) posiada standard organizacyjny oraz standard świadczenia usług pożyczkowych/ kredytowych, w tym posiada regulamin działalności pożyczkowej/ kredytowej, j) prowadzi lub deklaruje prowadzenie ewidencji udzielonych pożyczek, umożliwiającą sporządzenie okresowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) raportów o aktualnej wartości Pożyczek, a także o należnościach dochodzonych przez Pośrednika Finansowego w związku z udzielonymi Pożyczkami, k) przyjął akceptowane w sektorze finansowym metody oceny ryzyka, które umożliwiają przyporządkowanie właściwych stawek przedsiębiorcom (zgodnie z treścią Komunikatu Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych /C 14/02), l) posiada regulamin/zasady tworzenia rezerw, w tym na ryzyko ogólne i celowe

3 3. O Pożyczkę Globalną nie mogą ubiegać się podmioty, które: a) podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub którego osoby uprawnione do reprezentacji podlegają takiemu wykluczeniu, b) pozostają w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem komisarycznym, c) zakładają udzielenie pomocy przedsiębiorstwom zagrożonym w rozumieniu pkt 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z r.), d) zakładają udzielenie pomocy przedsiębiorstwom wykluczonym stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis lub rozporządzenia zastępującego ww. rozporządzenie (jeżeli Przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis), e) zakładają udzielenie pomocy przedsiębiorstwom na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem. IV. PODSTAWOWE PARAMETRY PRODUKTU 1. Całkowita wysokość środków przeznaczona w ramach ogłoszonego Konkursu na Produkt Finansowy - Pożyczka Globalna wynosi ,00 PLN (Limit Pożyczki Globalnej) (słownie: trzydzieści milionów złotych). 2. Limit środków przyznanych pojedynczemu Pośrednikowi Finansowemu w ramach ogłoszonego Konkursu na Produkt Finansowy - Pożyczka Globalna wynosi ,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), jednak nie mniej niż ,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). 3. MFP zastrzega prawo do zmiany limitów kwot wskazanych w Pkt. 1-2 w przypadku, gdy Postępowanie Konkursowe uzasadni taką decyzję. 4. Środki w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej będą przekazywane Pośrednikowi Finansowemu w transzach. Uruchomienie każdej kolejnej transzy uzależnione będzie od stopnia wykorzystania wcześniej przyznanych transz. 5. Pośrednik Finansowy będzie uprawniony do złożenia kolejnego Wniosku o Wypłatę Transzy, dopiero, gdy suma Udziałów Menadżera we wszystkich udzielonych przez Pośrednika Finansowego Jednostkowych Pożyczkach przekroczy 75% wszystkich kwot przekazanych Pośrednikowi Finansowemu na mocy poprzednich Wniosków o Wypłatę Transzy. 6. Pośrednik Finansowy w ramach przyznanego limitu Pożyczki Globalnej może udzielać Jednostkowych Pożyczek w terminie do 24 miesięcy od dnia udostępnienia Limitu Pożyczki Globalnej (Okres Budowy Portfela) zgodnie z założeniami Biznes Planu. 7. Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE przewiduje udział własny Pośrednika Finansowego w Jednostkowych Pożyczkach udzielanych w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej. Udział własny Pośrednika Finansowego uzależniony będzie od wielkości jednostkowego wsparcia MŚP, tj. wysokości Jednostkowej Pożyczki i powinien być nie mniejszy niż: a) 5% wkładu własnego w przypadku Jednostkowej Pożyczki w kwocie do ,00 zł, - 3 -

4 b) 10% wkładu własnego w przypadku Jednostkowej Pożyczki w kwocie od ,01 do ,00 zł, c) 20% wkładu własnego w przypadku Jednostkowej Pożyczki w kwocie od ,01 do ,00 zł. 8. Łączna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielanych konkretnemu MŚP w ramach Limitu Pożyczki Globalnej będzie się sumowała. Każdorazowe przekroczenie progów kwotowych, o których mowa w ust. 7 będzie zwiększało % udziału własnego Pośrednika Finansowego w stosunku do wartości Jednostkowych Pożyczek przekraczających poszczególne progi. Odpowiednie zwiększenie udziału własnego Pośrednika Finansowego będzie odnosiło się do całości kwoty kolejnej Jednostkowej Pożyczki, niezależnie od wysokości kwoty Jednostkowej Pożyczki o jaką dany próg kwotowy, wskazany w pkt 7, został przekroczony. 9. Łączna wartość Jednostkowych Pożyczek, w udziale MFP, w tym udzielonych jednemu MŚP, których wartość przekracza progi kwotowe, o których mowa w ust. 7 lit. c, nie może być wyższa niż 50% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej. 10. Umowa Operacyjna I Stopnia jest terminowa i obowiązuje do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania wszystkich Jednostkowych Pożyczek udzielonych w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej, przy czym maksymalny okres spłaty Jednostkowej Pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. 11. Wygaśnięcie Jednostkowej Pożyczki udzielonej w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej przed końcem Okresu Budowy Portfela, nie uprawnia Pośrednika Finansowego do udzielenia kolejnej Jednostkowej Pożyczki ze środków zwróconych przez MŚP przed końcem Okres Budowy Portfela i wpisania jej do Portfela Jednostkowych Pożyczek. 12. Po wykorzystaniu Limitu Pożyczki Globalnej, Pośrednik Finansowy ma możliwość złożenia wniosku do MFP o wyrażenie zgody na przyznanie kolejnego Limitu Pożyczki Globalnej w ramach zawartej Umowy, z zastrzeżeniem pkt 13 i MFP nie jest zobowiązany do przyznania Pośrednikowi Finansowemu kolejnego Limitu Pożyczki Globalnej. 14. Wysokość kolejnego Limitu Pożyczki Globalnej nie może być wyższa niż faktycznie uwolniona kwota Limitu Pożyczki Globalnej w drodze dokonanych spłat Jednostkowych Pożyczek. V. WARUNKI POŻYCZKI DLA MŚP OBJĘTEJ POŻYCZKĄ GLOBALNĄ 1. Jednostkowe Pożyczki udzielane w ramach Pożyczki Globalnej oraz wpisane do Portfela Jednostkowych Pożyczek muszą spełniać następujące wymogi: a) Jednostkowe Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu przez Pośrednika Finansowego analizy ryzyka, zgodnie ze stosowaną przez niego metodologią oceny ryzyka. Każdorazowa zmiana metodologii oceny ryzyka w okresie trwania Umowy Operacyjnej I Stopnia będzie wymagać poinformowania MFP, b) maksymalna wartość Jednostkowych Pożyczek udzielanych jednemu MŚP to ,00 PLN jednak nie więcej niż 5% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej, c) Jednostkowa Pożyczka udzielana jest po ustanowieniu zabezpieczeń standardowo stosowanych przez Pośrednika Finansowego. 2. Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie Jednostkowej Pożyczki muszą spełniać łącznie następujące kryteria: - 4 -

5 a) nie są przedsiębiorcami zagrożonymi w rozumieniu pkt 9-11 komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE C 244 z r.), b) nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem, c) są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r., d) są osobami fizycznymi, osobami prawnymi, albo jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego, e) nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis lub rozporządzenia zastępującego ww. rozporządzenie (jeżeli Przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis), f) nie podlegają wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa lub wykluczeniu takiemu nie podlegają osoby uprawnione do ich reprezentacji. 3. Warunki udzielenia wsparcia dla przedsiębiorców przez Pośrednika Finansowego: a) na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z r., str. 6) oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania na podstawie wdrożonej i akceptowanej w sektorze finansowym metodologii wyznaczania współczynnika ryzyka, b) na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. W przypadku wystąpienia pomocy w formie de minimis obowiązek badania dopuszczalności pomocy, zgłaszania faktu udzielenia takiej pomocy, wydania stosownego zaświadczenia oraz składania sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej do właściwej instytucji spoczywa na Pośredniku Finansowym, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej i informacji o nieudzieleniu takiej pomocy z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP (Dz.U.2010, nr 6, poz. 32 z późniejszymi zmianami). Pośrednik Finansowy zapewni, aby wszystkie Jednostkowe Pożyczki, w których wystąpi pomoc de minimis, zostały udzielone nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 r., o ile nie ulegną zmianie przepisy dotyczące zasad udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej na zasadach de minimis. 4. Jednostkowe Pożyczki udzielane w ramach Limitu Pożyczki Globalnej, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej, muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej mikro lub małego przedsiębiorcy prowadzonej na terenie województwa pomorskiego, w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzenia działalności gospodarczej, w tym w szczególności na: a) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych, b) tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy, c) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, - 5 -

6 d) zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, e) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. 5. Jednostkowe Pożyczki udzielone w ramach przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej nie mogą być przeznaczone na: a) cele nie związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą mikro lub małego przedsiębiorcy, b) pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne, c) spłatę Pożyczek oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, d) współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfinansowanych z innego wspólnotowego instrumentu finansowego. VI. MONITORING, SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Pośrednik Finansowy w trakcie trwania Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna będzie przedstawiać MFP informacje, pozwalające dokonać oceny aktywności Pośrednika Finansowego m.in. w zakresie: a) wykorzystania Limitu Pożyczki Globalnej, b) Pożyczkobiorców, tj. Ostatecznych Beneficjentów (ze szczególnym wskazaniem podmiotów będących beneficjentami pomocy publicznej, jeżeli występuje,), c) wielkości udzielonych im Jednostkowych Pożyczek (w tym wielkości udzielanej pomocy publicznej, w tym de minimis jeżeli występuje), d) wielkości zaangażowanego kapitału (w relacji do całego zarządzanego kapitału pożyczkowego), e) stanu wolnych środków publicznych pozostających w dyspozycji Pośrednika, otrzymanych od Menadżera Funduszu Powierniczego lub uzyskanych od Beneficjentów, w tym środków przechowywanych na rachunku/-ach bankowym/-ch oraz środków ulokowanych w bezpiecznych i płynnych instrumentach finansowych, f) wartości zwróconych Jednostkowych Pożyczek w relacji do wartości wszystkich udzielonych Jednostkowych Pożyczek, g) kosztów zarządzania, h) szkodowości (niespłaconych zobowiązań Ostatecznych Beneficjentów w zakresie udzielonych Jednostkowych Pożyczek), i) windykacji (należności dochodzonych przez Pośrednika Finansowego w związku z niespłaconymi Jednostkowymi Pożyczkami), j) Sprawozdań z Postępu (kwartalnych, rocznych). 2. Szczegółowe zasady sprawozdawczości działalności Pośrednika Finansowego w zakresie udzielanych Jednostkowych Pożyczek zostały określone w Załączniku Nr 4 (Szczegółowe Zasady Sprawozdawczości) do Umowy

7 VII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1) Zabezpieczenie ustanawiane będzie na co najmniej 100 % wartości przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej i będzie obowiązywało przez cały Okres trwania Umowy. 2) Zabezpieczeniem należytego wykonywania Umowy będzie: 1. pełnomocnictwo do Rachunku Bankowego Pośrednika Finansowego udzielone przez Pośrednika Finansowego na rzecz Menadżera oraz Instytucji Zarządzającej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 (Pełnomocnictwo do Rachunku Bankowego Pośrednika Finansowego) do Umowy; 2. cesja praw z zabezpieczeń ustanowionych przez Ostatecznych Beneficjentów na rzecz Pośrednika Finansowego w związku z zawartymi Umowami Operacyjnymi II Stopnia zawarta pod Warunkiem Zawieszającym wystąpienia Nieprawidłowości, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 9 (Cesja Praw z Zabezpieczeń) do Umowy; 3. weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową albo inne zabezpieczenie uzgodnione przez Strony, którego dokument stanowi Załącznik Nr 10 (Dokument Zabezpieczenia) do Umowy np. akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, o którym mowa w art. 777 par. 1 pkt 5 k.p.c. albo inne zabezpieczenie uzgodnione przez Strony. 3) Menadżer ma prawo w wyjątkowych i merytorycznie uzasadnionych przypadkach żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia innego niż określone powyżej, Pośrednik Finansowy będzie zobowiązany do jego ustanowienia w terminie 15 dni od daty zgłoszenia takiego żądania. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą Menadżera termin ten może ulec wydłużeniu. 4) Niedochowanie obowiązku ustanowienia zabezpieczenia w terminie określonym powyżej będzie stanowiło Przypadek Naruszenia po stronie Pośrednika Finansowego. VIII. KOSZTY ZARZĄDZANIA PONOSZONE PRZEZ POŚREDNIKA FINANSOWEGO 1. Pośrednik Finansowy będzie miał prawo do zwrotu faktycznie poniesionych przez niego oraz udokumentowanych kwalifikowalnych kosztów zarządzania, powstałych w związku z realizacją Operacji. 2. Maksymalny pułap kwalifikowalnych kosztów zarządzania ustala się na poziomie: a) w Okresie Budowy Portfela, tj. od dnia zawarcia Umowy Operacyjnej do zakończenia Okresu Budowy Portfela w wysokości średniorocznie do 3% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej, b) w Okresie Wygaszania Portfela, tj. od dnia następującego po zakończeniu Okresu Budowy Portfela do końca obowiązywania Umowy Operacyjnej I Stopnia w wysokości do 3% wykorzystywanego Limitu Pożyczki Globalnej (według stanu na ostatni Dzień Roboczy roku poprzedzającego dany okres roczny z uwzględnieniem dokonanych spłat Jednostkowych Pożyczek ). 3. W przypadku niewykorzystania przez Pośrednika Finansowego w 100 % przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej, przysługują mu koszty w wysokości proporcjonalnej do stopnia wykorzystania przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej. 4. W ramach ustalonych pułapów, o których mowa powyżej, MFP, przed zawarciem Umowy Operacyjnej I Stopnia, ma prawo negocjowania z Pośrednikiem Finansowym wysokości kosztów zarządzania zgodnie z zasadami racjonalnego zarządzania finansami. Ostateczna wysokość kosztów zarządzania oraz zasady ich rozliczania zostaną określone przez MFP w Umowie Operacyjnej I Stopnia zawartej z Pośrednikiem Finansowym. W wyniku przeprowadzonych negocjacji nie może dojść do zwiększenia określonego maksymalnego pułapu kosztów zarządzania

8 5. Poniesione kwalifikowalne koszty zarządzania powinny być zgodne z art. 78 pkt 6 b, c oraz d Rozporządzenia 1083 oraz innymi regulacjami unijnymi i krajowymi i wymogami określonymi w dokumentach i wytycznych wskazanych lub określonych przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE/Instytucję Zarządzającą. 6. Ocena kwalifikowalności wydatku będzie polegać na analizie zgodności jego poniesienia z obowiązującymi przepisami. 7. Ocena kwalifikowalności będzie dokonywana w trakcie realizacji Operacji oraz po jej zakończeniu. 8. Ocena kwalifikowalności będzie dokonywana na podstawie informacji na temat kosztów zarządzania przedkładanych przez Pośrednika Finansowego w Sprawozdaniach z postępu. 9. Pośrednik Finansowy zobowiązuje się zapewnić, aby w ramach realizacji Projektu nie nastąpiło nakładanie się finansowania przyznawanego z Funduszy Strukturalnych, innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej, w szczególności Pośrednik Finansowy powinien zapewnić, by w ramach realizacji Operacji nie nastąpiło zrefundowanie (lub rozliczenie) tego samego wydatku (kosztu zarządzania) w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych lub Funduszu Spójności. IX. OPŁATY I PROWIZJE. ZASADY WYNAGRADZANIA POŚREDNIKA FINANSOWEGO 1. MFP nie pobiera od Pośrednika Finansowego prowizji za przyznanie Limitu Pożyczki Globalnej. 2. Pośrednik Finansowy nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą Jednostkowych Pożyczek. 3. Następujące kategorie przychodów osiąganych dzięki gospodarowaniu środkami otrzymanymi w ramach Limitu Pożyczki Globalnej stanowią przychody Funduszu Powierniczego JEREMIE: a. przychody powstałe z tytułu odsetek od oprocentowania udzielonych Jednostkowych Pożyczek (zgodnie z zasadą pari passu tzn. proporcjonalnie do udziału Menadżera), b. przychody odsetkowe z tytułu oprocentowania środków Pożyczki Globalnej oraz inne przychody z oprocentowania lokat i papierów wartościowych w ramach lokowania wolnych środków Pożyczki Globalnej, w tym także przychody z tytułu oprocentowania środków Pożyczki Globalnej odzyskanych w wyniku działań windykacyjnych (w całości należne Menadżerowi). 4. MFP przewiduje przeznaczenie części przypadających mu przychodów, o których mowa w pkt 3 a) powyżej na Zachęty dla Pośrednika Finansowego do osiągania lepszych wyników, o których mowa w art. 43 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. Wysokość środków przekazanych w formie zachęt będzie uzależniona od terminu wykorzystania 100% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej oraz poziomu szkodowości udzielanych Jednostkowych Pożyczek. 5. Zachęty będą przyznawane na wniosek Pośrednika Finansowego, w oparciu o poniższe zasady: a) jeżeli w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia Okresu Budowy Portfela Jednostkowych Pożyczek, Pośrednik Finansowy wykorzysta 100% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej to otrzymuje zachętę w wysokości 2% od wykorzystanej kwoty Limitu Pożyczki Globalnej, b) jeżeli w terminie do 15 miesięcy od rozpoczęcia Okresu Budowy Portfela Jednostkowych Pożyczek, Pośrednik Finansowy wykorzysta 100% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej to otrzymuje zachętę w wysokości 1,75% od wykorzystanej kwoty Limitu Pożyczki Globalnej, - 8 -

9 c) jeżeli w terminie do 18 miesięcy od rozpoczęcia Okresu Budowy Portfela Jednostkowych Pożyczek, Pośrednik Finansowy wykorzysta 100% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej to otrzymuje zachętę w wysokości 1,5% od wykorzystanej kwoty Limitu Pożyczki Globalnej, d) jeśli po zakończeniu Okresu Budowy Portfela Jednostkowych Pożyczek, co najmniej 40% wartości tego Portfela, będzie stanowiło wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (tzw. start-upy) to MFP wypłaci zachętę na poziomie dodatkowych 3% od wysokości udzielonego wsparcia dla grupy start-up, e) zachęty, o których mowa w pkt IX.5 lit. a)-c) nie sumują się i wypłacane będą jednorazowo na wniosek Pośrednika Finansowego w terminie 3 miesięcy od terminu wykorzystania Limitu Pożyczki Globalnej, o którym mowa odpowiednio w pkt a)-c). f) zachęty, o których mowa w pkt IX.5 lit. a)-d) będą wypłacone pod warunkiem zakończenia budowy Portfela Jednostkowych Pożyczek w terminie nie dłuższym niż wynikający z założeń Biznes Planu. g) po zakończeniu trwania Umowy, MFP może przekazać Pośrednikowi Finansowemu dodatkową zachętę za niską szkodowość, zgodnie z poniższym wzorem: A = ( P S K Z )* 0, 5 A udział w zysku Funduszu Powierniczego JEREMIE zrealizowanym przez Pośrednika Finansowego w okresie realizacji Umowy Operacyjnej przypadający w udziale Pośrednikowi Finansowemu, P przychody Funduszu Powierniczego uzyskane przez PF w okresie realizacji Umowy Operacyjnej, o których mowa w ust. 3 lit. a) powyżej, w udziale Menadżera S szkodowość Portfela Jednostkowych Pożyczek uzyskana przez Pośrednika Finansowego na koniec okresu realizacji Umowy Operacyjnej, K kwalifikowalne koszty zarządzania Pośrednika Finansowego zrefundowane do dnia końcowego rozliczenia Umowy Operacyjnej, Z koszty zachęt wypłaconych przez MFP Pośrednikowi Finansowemu. 6. Kwoty należne Pośrednikowi Finansowemu zostaną wypłacone na jego wniosek w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku. 7. Po upływie połowy zakładanego Okresu Budowy Portfela Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE weryfikuje stopień zaawansowania wykorzystania Limitu Pożyczki Globalnej i w przypadku, gdy Pośrednik Finansowy wykorzystał mniej niż 40% wartości przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej, MFP przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Operacyjnej I Stopnia. 8. Jeśli Pośrednik Finansowy nie wykorzysta Limitu Pożyczki Globalnej w terminie budowy portfela, MFP pobiera prowizję w wysokości 2% różnicy pomiędzy przyznanym Limitem Pożyczki Globalnej, a faktycznie wykorzystanym Limitem Pożyczki Globalnej w ww. okresie. Prowizję tę Pośrednik Finansowy wpłaca w terminie 10 dni roboczych od upływu wskazanego powyżej terminu na rachunek bankowy wskazany przez MFP. 9. Jeśli Pośrednik Finansowy zrealizuje w Okresie Budowy Portfela mniej niż 90,00% określonego w Biznes Planie wskaźnika liczby wspartych w ramach Operacji MŚP, MFP może nałożyć na Pośrednika Finansowego karę w wysokości: a) 0,3% od przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej w przypadku zrealizowania wskaźnika w przedziale 70,00% - 89,99%, b) 1% od przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej w przypadku zrealizowania wskaźnika w przedziale 0,00% - 69,99%

10 Opłatę karną, o której mowa powyżej Pośrednik Finansowy wpłaca w terminie 10 Dni Roboczych od wezwania MFP, na rachunek bankowy wskazany przez MFP. X. SZKODOWOŚĆ, WINDYKACJA 1. Wszelkie straty wynikające z udzielonych Jednostkowych Pożyczek ponoszone są proporcjonalnie do udziału własnego w udzielonej Jednostkowej Pożyczce w taki sam sposób zarówno przez Pośrednika Finansowego, jak i MFP zgodnie z zasadą pari passu Maksymalny dopuszczalny pułap Szkodowości rozumianej jako utrata kapitału (liczona jako relacja wartości kapitału Jednostkowych Pożyczek straconych do wartości udzielonych Jednostkowych Pożyczek ogółem), jaki Pośrednik Finansowy może pokryć ze środków Pożyczki Globalnej, wynosi nie więcej niż 15% przyznanego Limitu Pożyczki Globalnej. W razie, gdy średnia szkodowość instytucji finansowych udzielających wsparcia w drodze pożyczek lub kredytów przedsiębiorstwom z sektora MŚP, jest niewspółmiernie wyższa niż zakładane 15%, dopuszczalny pułap Szkodowości może zostać podwyższony, jednak nie wcześniej niż po roku od daty zawarcia Umowy. 3. W przypadku przekroczenia pułapu utraty kapitału określonego, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 2 Pośrednik Finansowy pokrywa ze środków własnych powstałą różnicę pomiędzy wskazanym limitem utraty kapitału, a rzeczywistą wielkością utraty kapitału. Rozliczenie Pośrednika Finansowego z MFP z tego tytułu odbywa się w ramach rozliczenia końcowego Umowy Operacyjnej. 4. Wszelkie czynności windykacyjne w imieniu i na rzecz MFP prowadzi Pośrednik Finansowy. 5. Wszelkie odzyskane przez Pośrednika Finansowego kwoty netto, w tym kwoty odzyskane w wyniku egzekucji praw z zabezpieczeń ustanowionych przez Ostatecznych Beneficjentów, proporcjonalnie obniżają straty ponoszone przez MFP i Pośrednika Finansowego, zgodnie z zasadą pari passu. 6. Obowiązek w zakresie dochodzenia roszczeń spoczywa na Pośredniku Finansowym również w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy. Szczegółowe zasady prowadzenia czynności windykacyjnych przez Pośrednika Finansowego zostały określone we właściwych Wytycznych Menadżera. 1 Zasada pari passu straty muszą być ponoszone proporcjonalnie i w taki sam sposób przez Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE i Pośrednika Finansowego. Odzyskane kwoty netto generowane w wyniku odzyskania długu z zabezpieczeń złożonych przez pożyczkobiorcę muszą proporcjonalnie obniżać straty ponoszone przez Pośrednika Finansowego i Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.3/2012/DFP Załącznik nr 4 METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO do Regulaminu konkursu na wybór pośredników finansowych nr 2.4/2013/DFP Załącznik nr 4 METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 3/PG/2015 na wybór Pośredników Finansowych I. NAZWA PRODUKTU: POŻYCZKA GLOBALNA pożyczka Banku Gospodarstwa Krajowego

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu nr 1 /PG/2012 na wybór Pośredników Finansowych METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu na wybór Pośredników Finansowych nr 4.1/2014/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO POŻYCZKA GLOBALNA DLA START-UPÓW Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi Załącznik

Bardziej szczegółowo

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE

METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Załącznik Nr 4 do Regulaminu Konkursu nr 3.1/2013/FPJWM METRYKA PRODUKTU FINANSOWEGO PORĘCZENIE PORTFELOWE Niniejsza Metryka Produktu Finansowego stanowi załącznik do Regulaminu konkursu nr 3.1/2013/FPJWM

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Załącznik nr 1 Regulamin udzielania pożyczek ze środków uzyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku

FUNDUSZ POŻYCZKOWY. Legnica, dnia 28.10.2014 roku FUNDUSZ POŻYCZKOWY Regulamin udzielania pożyczek dofinansowanych ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZKI RAZ, DWA, TRZY ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMU FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU WZÓR REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III)

I. Przepisy ogólne. II. Zasady i warunki udzielania pożyczek (JEREMIE III) REGULAMIN udzielania pożyczek przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (JEREMIE III) I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK

ZASADY I WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN udzielania pożyczek przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 do umów zawartych po dniu 16.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU

PRZEZ. WIELKOPOLSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w POZNANIU REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK START UP i STANDARD ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (J3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 1.3 "ROZWÓJ SYSTEMÓW FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV)

REGULAMIN. (nazwa skrócona: Regulamin Funduszu Pożyczkowego RPO IV) REGULAMIN Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, dofinansowanego ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3)

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK (JŁ3) ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2007-2013 DZIAŁANIE 3.4 "ROZWÓJ OTOCZENIA BIZNESU" przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIŚLA W RAMACH INICJATYWY JEREMIE Umowa Operacyjna - Pożyczka Globalna nr 2.5/2014/FPJWP/6/216 Malbork 10.03.2015 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PORPW - POŻYCZKA GLOBALNA Fundacji Rozwoju Regionu Łukta. w ramach

REGULAMIN FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO PORPW - POŻYCZKA GLOBALNA Fundacji Rozwoju Regionu Łukta. w ramach Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2014

Bardziej szczegółowo

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek

Pożyczkobiorcy. 2 Przeznaczenie pożyczek Regulamin udzielania pożyczek przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w ramach projektu Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY ŁÓDŹ-JEREMIE W RAMACH REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ŁÓDŹ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W PROJEKCIE PN. FUNDUSZ POŻYCZKOWY ŁÓDŹ-JEREMIE W RAMACH REGIONALNEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO ŁÓDŹ Załącznik nr 1 do Uchwały nr /A/2013 z dnia 24-10-2013 roku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Funduszu Pożyczkowego. prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna POSTANOWIENIA OGÓLNE prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego MARR S.A. w Mielcu Pożyczka globalna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin reguluje prawa i obowiązki Regionalnego MARR S.A. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA

I. OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA Regulamin Funduszu Pożyczkowego Globalna Pożyczka II Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Białymstoku (PFRR) utworzonego ze środków pochodzących z Projektu pn. Reporęczenia i pożyczki

Bardziej szczegółowo