Media - kultura popularna - polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Media - kultura popularna - polityka. Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska"

Transkrypt

1 Media - kultura popularna - polityka Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska

2 K o n t e k s t y W spółczesności

3 Media - kultura popularna - polityka Wzajemne oddziaływania i nowe zjawiska Media - popular culture - politics Interactions and new phenomena redakcja naukowa Joanna Bierówka Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2014

4 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Klemens Budzowski, Maria Kapiszewska, Zbigniew Maciąg, Jacek M. Majchrowski Recenzja: dr hab. Wojciech Kajtoch Redaktor prowadzący: Halina Baszak-Jaroń Projekt okładki: Oleg Aleksejczuk Adiustacja: Filip Szczurek, Kamila Zimnicka-Warchoł Korekta abstraktów i tłumaczenie tytułów na jęz. angielski: Tomasz Kniaź ISBN Copyright by Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kraków 2014 Publikacja dofinansowana ze środków Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej Na zlecenie: Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Wydawca: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2014 Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani magazynowana w sposób umożliwiający ponowne wykorzystanie, ani też rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie za pomocą środków elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela praw autorskich Sprzedaż detaliczną, hurtową i wysyłkową prowadzi: Księgarnia u Frycza Kampus Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, Kraków tel./faks: (12) Skład: Joanna Sroka Druk i oprawa: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o.

5 Spis treści Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Wstęp...9 CZĘŚĆ 1. Stare i nowe media a kultura nie tylko popularna Ignacy S. Fiut Gry komputerowe a rozwój kultury popularnej...15 Anna Woźniak Co to znaczy być aktywnym odbiorcą telewizji?...35 Dariusz Baran Społeczno-kulturowy wymiar zetknięcia się muzyki rozrywkowej z nowymi technologiami...59 Artur Trudzik Z eteru do cyberprzestrzeni. Radiowa Trójka w internecie...85 Kinga Zdrojewska Format stacji radiowej jako element kultury popularnej Agnieszka Garcarek-Sikorska Czy w polskich komercyjnych rozgłośniach radiowych jest miejsce na kulturę? CZĘŚĆ 2. Kultura sieci interakcje w cyberprzestrzeni Joanna Pastuszka-Roczek Elektroniczne rysunki na ścianie rola obrazkowych memów internetowych w procesie komunikacji i socjalizacji. Analiza treściowa wybranych polskich portali rozrywkowych...141

6 6 Spis treści Barbara Kulesza-Gulczyńska Znaczenie internetu w rozwoju fan fiction, czyli twórczość fanowska i nowe media Anita Basińska, Mikołaj Jacek Łuczak Konstrukcja sieci społecznych. Komunikacja w nowych mediach na przykładzie wybranego forum internetowego Zofia Dołęga Otwartość psychologiczna a poczucie samotności dziewcząt piszących blogi Marcin Zabawa Subkultura internetu: język internetowy najmłodszego pokolenia Nina Stępnicka, Paulina Wiączek Trendy internetowe 2.0 i ich znaczenie w kształtowaniu zachowań społecznych użytkowników sieci CZĘŚĆ 3. Kultura popularna a polityka Katarzyna Brataniec Rola mediów i kultury popularnej w kształtowaniu współczesnej rzeczywistości społeczeństw arabskich Edyta Żyrek Peopolizacja polityki w kontekście polskiej sceny politycznej Dagmara Sagan Obraz II wojny w Zatoce Perskiej w czasopismach Newsweek oraz Newsweek Polska w latach Noty o autorach...331

7 Spis treści 7 Contents Katarzyna Pokorna-Ignatowicz Introduction...9 PART 1. Old and New media and culture, not only popularignacy Ignacy S. Fiut Computer games and the development of popular culture...15 Anna Woźniak What does it mean to be an active TV viewer?...35 Dariusz Baran The socio-cultural aspect of relations between the popular music and new technologies...59 Artur Trudzik From the ether to the cyberspace. Polish Radio Three on the Internet...85 Kinga Zdrojewska Radio s format as part of the popular culture Agnieszka Garcarek-Sikorska Is there a place for culture in Polish commercial radio stations? PART 2. Network Culture interactions in cyberspace Joanna Pastuszka-Roczek Electronic drawings on the wall the role of Internet meme images in the process of communication and socialization. A content analysis of selected Polish entertainment websites...141

8 8 Contents Spis treści Barbara Kulesza-Gulczyńska The significance of the Internet in the development of fan fiction, fan literary works and new media Anita Basińska, Mikołaj Jacek Łuczak The construction of social networks. Communication in new media: a case study of a selected Internet forum Zofia Dołęga Self- disclosure and a sense of loneliness of girls writing blogs Marcin Zabawa The Internet subculture: Internet language of the youngest generation Nina Stępnicka, Paulina Wiączek Internet trends 2.0 and their importance in shaping social behaviors of Internet users PART 3. Popular culture and politics Katarzyna Brataniec The role of media and popular culture in shaping the contemporary reality of Arab societies Edyta Żyrek Peopolisation of politics in the context of the Polish political scene Dagmara Sagan The Image of the Second Gulf War in Newsweek and Newsweek Polska between 2001 and Authors bios...331

9 Wstęp Kultura popularna, media i polityka to zjawiska, które we współczesnym świecie przenikają się i tworzą wciąż nowe wzajemne interakcje. Związek mediów z kulturą popularną jest oczywisty i dobrze opisany przez kulturoznawców i medioznawców, wszak kultura staje się popularną dzięki spopularyzowaniu jej przez media masowe, a same media stają się popularne (a nie elitarne), gdy ich zawartość osadzona jest w kulturze popularnej, a nie wysokiej. Wiele publikacji opisuje również relacje między tradycyjnymi starymi mediami a polityką, które od ponad pół wieku są przedmiotem badań komunikowania politycznego. Natomiast relacje polityki z kulturą popularną, zwłaszcza te budowane dzięki pośrednictwu nowych mediów, są stosunkowo nowym zjawiskiem, którego szybki rozwój, wymaga naukowej refleksji. Badań wymaga również wpływ rozwoju internetu na politykę i kulturę (nie tylko tę popularną), a także rozwój w nowych mediach nowych relacji komunikacyjnych oraz swoistej i fascynującej kultury cyberprzestrzeni. W tę potrzebę poddawania refleksji naukowej nowych zjawisk, mamy nadzieję, wpisuje się ta publikacja, w której kilkunastu autorów reprezentujących różne ośrodki naukowe z całej Polski i różne dyscypliny naukowe podzieliło się wynikami swoich badań nad wieloma aspektami wzajemnych relacji między mediami, kulturą popularną i polityką. Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza z nich zawiera sześć artykułów, których autorzy przyglądają się nowym zjawiskom w tradycyjnych i nowych mediach, a szczególnie interesuje ich w tym kontekście wpływ rozwoju nowych technologii na przekaz kulturowy i sposoby uczestnictwa w kulturze odbiorców starych mediów i użytkowników nowych mediów. Ignacy Fiut poświęcił swój tekst wpływowi gier komputerowych na rozwój kultury popularnej. Wykazał w nim, że współczesne gry komputerowe są nie tylko źródłem przyjemności dla graczy, ale również tworzą współczesną kulturę popularną choćby poprzez zmianę postrzegania dotychczasowych norm i wartości oraz tworzenie nowych kontekstów kulturowych. Anna Woźniak zadaje pytanie: Co to znaczy być aktywnym odbiorcą telewizji? Szukając na nie odpowiedzi, przedstawia wyniki własnych antropologicznych badań nad rolą telewizji, a zwłaszcza prezentowanych w niej polskich seriali w życiu mieszkańców polskiej wsi.

10 10 Wstęp Dariusz Baran analizuje wpływ rewolucji technologicznej na sposób odbioru muzyki. Z jego artykułu można się dowiedzieć, jak w ciągu ostatniego półwiecza zmieniały się sposoby obcowania z muzyką i jakie są tego konsekwencje dla jej twórców i odbiorców, a także dla samej muzyki. Artur Trudzik przedstawia formy obecności Programu Trzeciego Polskiego Radia w internecie. Opisuje początki internetowej aktywności radiowej Trójki i jej stan obecny, strony oficjalne programu i strony jego twórców oraz internetową aktywność słuchaczy i fanów tego programu. Kinga Zdrojewska dowodzi, że format radiowy jest powiązany z kulturą popularną. W artykule opisuje początki formatowania radia w Stanach Zjednoczonych oraz rozwój radia sformatowanego w polskim eterze w ostatnich kilkunastu latach, charakteryzuje również i porównuje współcześnie realizowane formaty. Agnieszka Garcarek-Sikorska szuka odpowiedzi na pytanie o miejsce dla kultury w komercyjnych rozgłośniach radiowych. Po analizie ramówek tych rozgłośni, a właściwie ich formatów stwierdza, że nie ma w nich miejsca dla kultury wysokiej, gdyż podstawą programu radiofonii komercyjnej jest popularna rozrywka. Część druga, poświęcona kulturze sieci i interakcjom w cyberprzestrzeni, składa się również z sześciu artykułów. Joanna Pastuszka-Roczek przedstawiła specyficzną kulturę organizacyjną popularnych portali rozrywkowych i na tej podstawie opisała rolę obrazkowych memów internetowych, czyli jednostek informacji kulturowej zapisanej w formie graficznej, w procesie komunikacji i socjalizacji. Barbara Kulesza-Gulczyńska zajęła się twórczością fanowską, czyli tworzeniem przez fanów entuzjastów określonego dzieła literackiego własnych tekstów, związanych z oryginałem. Na wybranych przykładach autorka pokazała, jak dzięki internetowi rozwija się literatura w sieci i literatura sieci. Anita Basińska i Mikołaj Jacek Łuczak przedstawili wyniki własnych badań nad konstruowaniem sieci społecznych na przykładzie forum internetowego poświęconego dzieciom chorym na cukrzycę. Wyniki tych badań wzbogacili o perspektywę współczesnych teorii więzi społecznych, wykazując, że siłę słabych więzi i ich dominujący charakter obserwować możemy nie tylko w sieciach społecznych funkcjonujących w realnej przestrzeni fizycznej, ale również w sieciach budowanych w przestrzeni wirtualnej. Zofia Dołęga przedstawiła wyniki badań nad otwartością psychologiczną i poczuciem samotności gimnazjalistek piszących blogi. Autorka omówiła motywy blogowania i korzyści czerpane przez młode dziewczęta z pisania internetowego pamiętnika, zwłaszcza w kontekście problemów typowych dla tego trudnego okresu rozwojowego.

11 Wstęp 11 Marcin Zabawa poddał analizie język internetowy najmłodszego pokolenia i opisał jego charakterystyczne cechy: ignorowanie lub ostentacyjne lekceważenie norm językowych, emocjonalność, dbałość o formę graficzną, co zdaniem autora, pozwala mówić o rewolucji językowej nie tyle w odniesieniu do treści [ ], ile przede wszystkim w odniesieniu do formy przekazu. Nina Stępnicka i Paulina Wiączek odnoszą się do pojęć: prosumpcja, współ-internet, wikinomia, Web 2.0, aby ukazać różne formy aktywności użytkowników sieci. Leżą one u podstaw współdziałania i współpracy na rzecz cyrkulacji treści i informacji oraz tworzenia zasobów internetu. Trzecią część publikacji tworzą trzy teksty poświęcone związkom kultury popularnej z polityką. Katarzyna Brataniec poddała analizie rolę mediów i kultury popularnej w kształtowaniu współczesnej rzeczywistości społeczeństw arabskich. Z tekstu można się dowiedzieć, jak rozwój mediów wpływa na politykę w krajach arabskich, ale również jak kultura popularna w specyficznej, bo islamskiej postaci zmienia życie codzienne i kulturę tych społeczności. Elżbieta Żyrek zajęła się teorią peopolizacji polityki, czyli sposobem mówienia o polityce językiem charakterystycznym dla kultury popularnej, czego najlepszym przykładem jest obecność polityków w magazynach typu people. Na ich łamach politycy zamiast opowiadać o swoich ideach i działaniach czy dzielić się wiedzą związaną z pełnioną funkcją, snują opowieści o osobistych doświadczeniach i relacjach, stając się tym samym politycznymi celebrytami. Dagmara Sagan porównuje sposób przedstawienia II wojny w Zatoce Perskiej w dwóch tygodnikach opinii ukazujących się na polskim i amerykańskim rynku prasowym Newsweek Polska oraz Newsweek. Z przedstawionej analizy wynika, że obraz konfliktu w obu tygodnikach był zbliżony i obejmował trzy fazy relacjonowania: optymistyczną, pesymistyczną aż po brak zainteresowania. Oddając Szanownemu Czytelnikowi do rąk ten tom, żywimy przekonanie, że jego lektura przyczyni się do lepszego zrozumienia tych obszarów współczesnego społeczeństwa, które w zasadniczy sposób określają jego specyfikę. Dlatego też pozwalamy sobie polecić niniejszą publikację specjalistom i adeptom wiedzy między innymi z zakresu politologii, kulturoznawstwa, medioznawstwa i socjologii ale także tym wszystkim Czytelnikom, których charakteryzuje dociekliwość i niedająca się łatwo zaspokoić ciekawość w procesie analizowania otaczającej ich rzeczywistości społecznej. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Andrzej Chodyński. Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw

Andrzej Chodyński. Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw Andrzej Chodyński Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw Chodynski_odpowiedzialnosc.indb 1 2011-10-12 10:23:10 Chodynski_odpowiedzialnosc.indb 2 2011-10-12 10:23:39 Andrzej

Bardziej szczegółowo

INTERNET A UCZESTNICTWO POLAKÓW W KULTURZE

INTERNET A UCZESTNICTWO POLAKÓW W KULTURZE INTERNET A UCZESTNICTWO POLAKÓW W KULTURZE Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII), 2013 Adam Byra Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Byra A. (2013), Internet, a uczestnictwo Polaków w kulturze. Rozprawy

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Idee i Myśliciele. Thinkers and Ideas

Idee i Myśliciele. Thinkers and Ideas Idee i Myśliciele Kultura a tożsamość Thinkers and Ideas Culture and Identity Idee i Myśliciele Kultura a tożsamość Thinkers and Ideas Culture and Identity pod redakcją Ignacego Stanisława Fiuta Prace

Bardziej szczegółowo

E POLITYKA POPULARNA polityka i popkultura ISSN 2084-5294

E POLITYKA POPULARNA polityka i popkultura ISSN 2084-5294 5 E POLITYKA POPULARNA polityka i popkultura e-politikon KWARTALNIK NAUKOWY OŚRODKA ANALIZ POLITOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Numer V, wiosna 2013 ISSN 2084-5294 Rada Redakcyjna prof. Oksana P.

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO

DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH INSTYTUT ARCHEOLOGII DIGITALIZACJA DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO WYBRANE ZAGADNIENIA Redakcja Rafał Zapłata

Bardziej szczegółowo

BIZNES ODPOWIEDZIALNY

BIZNES ODPOWIEDZIALNY BIZNES ODPOWIEDZIALNY wobec interesariuszy Business responsible to stakeholders redakcja naukowa Andrzej Chodyński Kraków 2013 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego: Klemens

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka

Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. bezpieczeństwo. teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego bezpieczeństwo teoria i praktyka numer 1 2 (I) Kraków 2008 Bezpieczeństwo teoria i praktyka Czasopismo Krakowskiej Szkoły Wyższej

Bardziej szczegółowo

ODNOWA MIAST INFORMACYJNYM TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W PROCESACH REWITALIZACJI

ODNOWA MIAST INFORMACYJNYM TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W PROCESACH REWITALIZACJI ODNOWA MIAST INFORMACYJNYM TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W PROCESACH REWITALIZACJI MONOGRAFIA Opiniodawcy Prof. dr hab. inż. arch. Sławomir GZELL Dr hab. inż. arch. Piotr LORENS Kolegium redakcyjne

Bardziej szczegółowo

NIE TYLKO INTERNET. Nowe media, przyroda i technologie społeczne a praktyki kulturowe. Pod redakcją Janusza Muchy

NIE TYLKO INTERNET. Nowe media, przyroda i technologie społeczne a praktyki kulturowe. Pod redakcją Janusza Muchy NIE TYLKO INTERNET Nowe media, przyroda i technologie społeczne a praktyki kulturowe Pod redakcją Janusza Muchy Copyright by Zakład Wydawniczy»NOMOS«, 2010 Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka ani żadna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations

Rozdział 10. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 10. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public

Bardziej szczegółowo

Recenzenci Henryk Mruk. Redaktor Wydawnictwa Joanna Świrska-Korłub. Redaktor techniczny Barbara Łopusiewicz. Projekt okładki Beata Dębska

Recenzenci Henryk Mruk. Redaktor Wydawnictwa Joanna Świrska-Korłub. Redaktor techniczny Barbara Łopusiewicz. Projekt okładki Beata Dębska Komitet Redakcyjny Andrzej Matysiak (przewodniczący), Tadeusz Borys, Jan Lichtarski, Adam Nowicki, Zdzisław Pisz, Waldemar Podgórski, Wanda Ronka-Chmielowiec, Jan Skalik, Stanisław Urban Recenzenci Henryk

Bardziej szczegółowo

INTERNET Szanse i zagrożenia

INTERNET Szanse i zagrożenia Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku INTERNET Szanse i zagrożenia Materiały I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej pod redakcją Edwarda Czarneckiego, Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości

Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości Redakcja naukowa Mieczysław Pasowicz Kraków 2013 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895-4421 EPISTEME

ISSN 1895-4421 EPISTEME ISSN 1895-4421 EPISTEME KRAKÓW NR 6/2008 EPISTEME Półrocznik naukowo-kulturalny Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji) Grzegorz Chajko Krzysztof Duda Rada

Bardziej szczegółowo

Facebook, Twitter i YouTube w mediach tradycyjnych. Jak prasa, radio i telewizja wykorzystują serwisy społecznościowe?

Facebook, Twitter i YouTube w mediach tradycyjnych. Jak prasa, radio i telewizja wykorzystują serwisy społecznościowe? . MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO... MEDIOZNAWSTWO KOMUNIKOLOGIA SEMIOLOGIA SOCJOLOGIA MEDIÓW MEDIA A PEDAGOGIKA nr 4/2014 Przemysław Szews Uniwersytet Łódzki Facebook, Twitter i YouTube w mediach tradycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Kilka słów wprowadzenia...5. 1. Internet najmłodsze medium przekazu... 11. 2. Reklama internetowa modele i zachowania odbiorców...

Kilka słów wprowadzenia...5. 1. Internet najmłodsze medium przekazu... 11. 2. Reklama internetowa modele i zachowania odbiorców... Spis treści Kilka słów wprowadzenia...5 1. Internet najmłodsze medium przekazu... 11 Czym właściwie jest Internet?... 11 Kto zarządza Internetem?...20 Internet nowe medium reklamy...25 Zasięg Internetu...28

Bardziej szczegółowo

Marcin Krzanicki Gracz prosument w cyfrowej rzeczywistości. Rewolucja czy ewolucja?

Marcin Krzanicki Gracz prosument w cyfrowej rzeczywistości. Rewolucja czy ewolucja? Marcin Krzanicki Gracz prosument w cyfrowej rzeczywistości. Rewolucja czy ewolucja? Funkcjonowanie współczesnego konsumenta, użytkownika, a także badacza, w świecie cyfrowej komunikacji i rozrywki może

Bardziej szczegółowo

Narzedzia zarzadzania w obliczu kryzysu. Wybrane aspekty

Narzedzia zarzadzania w obliczu kryzysu. Wybrane aspekty Narzedzia zarzadzania w obliczu kryzysu Wybrane aspekty Narzedzia zarzadzania w obliczu kryzysu Wybrane aspekty pod redakcja Dariusza Fatu³y Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Media w społeczeństwie informacyjnym Media in information society

Media w społeczeństwie informacyjnym Media in information society Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia Podyplomowe Medioznawstwo i Zarządzanie Informacją Media w społeczeństwie informacyjnym Media in information society

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Urynkowienie Economic Liberalization Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając tym

Bardziej szczegółowo

Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce 1

Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce 1 86 Krzysztof Jurek Badania społeczne w internecie. Wirtualna etnografia w teorii i praktyce 1 Abstrakt: Celem niniejszego tekstu jest zaprezentowanie jednej z intensywniej rozwijających się metod badawczych

Bardziej szczegółowo

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje

Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Film i media przeszłość i przyszłość. Kontynuacje Pod redakcją Andrzeja Gwoździa i Magdaleny Kempnej-Pieniążek Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 6 2010 2 Miłosz Babecki Rada Programowa Zbigniew Anculewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Irena B. Czajkowska (Uniwersytet Opolski), Bernadetta

Bardziej szczegółowo

Justyna Chruścicka Nr albumu: 309445. Praca licencjacka na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo

Justyna Chruścicka Nr albumu: 309445. Praca licencjacka na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo Uniwersytet Warszawski Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Justyna Chruścicka Nr albumu: 309445 Praca licencjacka na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna w specjalności dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO

MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO MEDIOZNAWSTWO. KOMUNIKOLOGIA. SEMIOLOGIA. SOCJOLOGIA MEDIÓW. MEDIA A PEDAGOGIKA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA BIELSKO-BIAŁA 2012 MEDIA A N D S O C I E T Y MEDIA STUDIES. COMMUNICATION

Bardziej szczegółowo

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design MEDIA i nowe sposoby komunikacji rynkowej a etyka Komunikacja rynkowa: Konsumenci wobec wykorzystywania nowych mediów w komunikacji marketingowej Consumers towards the use of new media in the marketing

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY ZESZYTY MONOGRAFICZNE KOŁA NAUKOWEGO BIBLIOTEKOZNAWCÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO UŻYTKOWNICY JAK

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS Redaktorzy naukowi Jerzy

Bardziej szczegółowo

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. rok 2014 nr 14

Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej. rok 2014 nr 14 Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej rok 2014 nr 14 The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal 2014 No. 14 edited by Piotr Dawidziak The Poznan School of Banking Press Poznan

Bardziej szczegółowo