O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,"

Transkrypt

1 O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) , NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI PRACOWNIA INTERNETOWA W KA DEJ SZKOLE REALIZACJA PROJEKTU w latach r. INSTRUKCJA INSTALACJI US UGI NEOSTRADA+ Z ROUTEREM SPEEDTOUCH 510 NA SARWERACH SBS (na prawach r kopisu) Opracowanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki by Dariusz P. Fabicki i Janusz S. Wierzbicki (Warszawa 2004)

2 Przed przyst pieniem do pod czenia routera ST510 w szkolnej pracowni, musisz wykona nast puj ce czynno ci: Z komputera pod czonego do sieci Internet musisz wej na stron i wype ni dok adnie formularz rejestracyjny. W wyniku wype nienia formularza rejestracyjnego dostaniesz specjalny identyfikator oraz has o. Ten identyfikator oraz has o b dzie potrzebne do skonfigurowania routera ST510. Uwaga z routerem ST510 dostarczona jest p yta CD ze sterownikami, pod adnym pozorem nie instaluj adnego oprogramowania z tej p yty, to oprogramowanie jest przeznaczone dla domowego ko cowego odbiorcy us ugi Neostrada. W szkole za router ST510 nale y skonfigurowa do pracy ze szkolnym serwerem, który to dopiero udost pni internet pozosta ym komputerom w szkole. Podsumowuj c instalacja oprogramowania routera ST510 na szkolnym serwerze jest wysoce niewskazana. Jak wpisa identyfikator i has o do routera ST510: 1. Od cz router od szkolnej sieci (wyjmuj c z niego wszystkie kable sieci Ethernet) 2. Uruchom ponownie szkolny serwer 3. Po uruchomieniu serwera zaloguj si na konto administrator na dowolnej szkolnej stacji roboczej 4. W przypadku pracowni z serwerami SBS 4.x: Pod czamy teraz router do szkolnej sieci na czas jego konfiguracji 5. W przypadku pracowni z serwerami SBS 2000 oraz SBS 2003: Od czamy w tym momencie dan stacje robocz od szkolnej sieci komputerowej i bezpo rednio czymy j z routerem przy pomocy kabla Ethernet. 6. Wybieramy na stacji roboczej z menu Start opcj Uruchom 7. W oknie Uruchamianie, w polu Otwórz wpisujemy polecenie command i wybieramy przycisk OK 8. W przypadku pracowni z serwerami SBS 2000 oraz SBS 2003: W czarnym oknie wiersza polece wpisujemy komend ipconfig /renew czekamy, a wy wietlony zostanie znak zach ty. 9. W czarnym oknie wiersza polece wpisujemy komend ping Sprawdzamy prawid owo po czenia obserwuj c wynik dzia ania polecenia ping. Powinien wygl da podobnie do poni szego rysunku Na ekranie powinna pojawi si informacja o czasach, w jakich pakiety kontrolne przesy ane s pomi dzy serwerem i routerem Odpowied z : bajtów=32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów =32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów =32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów =32 czas<10ms TTL=59 Okre laj ce, e wszystko dzia a OK 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 2 z 40

3 Gdy zobaczysz takie np. komunikaty: Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. oznacza to, e pakiety nie s przesy ane poprawnie pomi dzy routerem i serwerem. Mo e by to spowodowane: pomyleniem adresów IP, z konfiguracj routera, wadliwym okablowaniem. 11. czymy si z routerem poprzez przegl dark internetow w celu jego dalszej konfiguracji. W tym celu po uruchomieniu przegl darki w pasku adresu nale y wpisa adres: Powinna pojawi si g ówna strona konfiguracyjna routera SpeedTouch 510 (patrz rysunek: Rysunek 1-1) Wskazówka co zrobi, je li nie pojawia si strona konfiguracyjna? Gdyby strona si nie pojawi a nale y upewni si, czy przegl darka Internetowa nie zosta a skonfigurowana do pracy z proxy serwerem i je eli tak, nale y wy czy t funkcje w konfiguracji przegl darki na czas konfigurowania routera. Jak wy czy Proxy serwer: 1. Z menu przegl darki nale y wybra kolejno Narz dzia Opcje Internetowe Zak adka Po czenia Ustawienia sieci LAN 2. W oknie Ustawienia sieci Lokalnej nale y wy czy korzystanie z proxy serwera 3. Ponownie po czy si z adresem 12. W oknie SpeedTouch 510 nale y wybra w menu po lewej stronie opcj Advanced 13. Nast pnie nale y wybra opcj Easy Setup 14. W oknie kreatora Easy Setup nale y wybra typ po czenia PPP_oA 15. W oknie kreatora Easy Setup nale y wpisa identyfikator i has o otrzymane na stronie by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 3 z 40

4 Rozdzia 1 konfiguracja us ug Pod czanie pracowni do internetu i [Niniejsza publikacja stanowi fragment opracowywanej ksi zki. Wszelkie powielanie, kopiowanie fragmentów i ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest zabronione] Konfiguracja us ugi Neostrada z routerem (SpeedTouch 510) Poniewa w chwili, gdy piszemy ksi k, jednym z najcz ciej wykorzystywanych czy do sieci Internet jest us uga Neostrada oferowana przez firm TP S.A., postanowili my zamie ci dok adny opis jej prawid owej konfiguracji do wspó pracy ze szkolnym serwerem. Dost p do sieci Internet nale y zawsze tak konfigurowa, aby z poziomu szkolnego serwera kontrolowa ca y ruch odbywaj cy si z oraz do sieci Internet. Aby to by o mo liwe, nale y skonfigurowa logicznie sie w pokazany poni ej sposób: lub inaczej rzecz ujmuj c: Najcz stszym b dem pope nianym przez firmy oraz ich wsparcie techniczne instaluj ce cza internetowe, jest takie skonfigurowanie serwera, jakby by zwyk stacj robocz a nie profesjonalnym serwerem. Z tej niewiedzy wynika wi kszo nieporozumie i trudno ci. W celu prawid owego skonfigurowania dost pu do sieci Internet na serwerze SBS 4.x/2000/2003, tak aby móg pracowa jako router dla szkolnych komputerów nale y przydzieli serwerowi drugi adres IP do wspó pracy z urz dzeniem dost powym dostarczonym przez dostawc internetowego. W przypadku us ugi Neostrada jest to np. urz dzenie SpeedTouch 510. Wi kszo problemów wynika z tego, i niewiele osób zdaje sobie spraw, e adres IP u ywany do po czenia z routerem dostawcy Internetu musi by diametralnie ró ny (czyli nale e do innej klasy) od g ównego adresu IP serwera, który jest u ywany do komunikowania si ze stacjami roboczymi w sieci lokalnej. Oznacza to, e adres IP serwera 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 4 z 40

5 na o ony na jego mask podsieci powinien dawa inny wynik, ni na o enie adresu IP routera na mask serwera. Sposób, w jaki mo na sprawdzi czy wyniki na o enia ró ni si mi dzy sob, zosta opisany we wcze niejszych rozdzia ach naszej ksi ki. Poni ej przedstawiamy procedur, która umo liwia zmian adresu IP routera SpeedTouch 510 w przypadku, gdy wyniki s identyczne. Je eli nie potrafisz, lub nie chcesz sprawdza konieczno ci wykonania zmiany adresu IP routera, wówczas po prostu j wykonaj gwarantuje to prawid owe dzia anie cza. Uwaga!!! W przypadku us ugi Neostrada dostarczanej z routerem SpeedTouch 510 zawsze istnieje konieczno zmiany, b d adresu u ywanego przez serwer, b d domy lnego adresu routera (w przypadkach serwerów SBS 4.x oraz SBS 2003). Dzieje si tak, dlatego i w obu przypadkach router i serwer u ywaj adresów nale cych do sieci Wskazówka W naszych opisach i procedurach zak adamy, e zarówno konfiguracja pracowni (serwera) jak równie routera SpeedTauch jest dok adnie taka, jak ich konfiguracja domy lna. Zak adamy równie, e kolejne procedury s wykonywane dok adnie, bez b dów oraz bez pomijania poszczególnych z nich. Zmiana adresu IP routera SpeedTouch 510 oraz wy ceznie na nim dzia ania us ugi DHCP 1. Od cz router od szkolnej sieci (wyjmuj c z niego wszystkie kable sieci Ethernet) 2. Uruchom ponownie szkolny serwer 3. Po uruchomieniu serwera zaloguj si na konto administrator na dowolnej szkolnej stacji roboczej 4. W przypadku pracowni z serwerami SBS 4.x: Pod czamy teraz router do szkolnej sieci na czas jego konfiguracji 5. W przypadku pracowni z serwerami SBS 2000 oraz SBS 2003: Od czamy w tym momencie dan stacje robocz od szkolnej sieci komputerowej i bezpo rednio czymy j z routerem przy pomocy kabla Ethernet. 6. Wybieramy na stacji roboczej z menu Start opcj Uruchom 7. W oknie Uruchamianie, w polu Otwórz wpisujemy polecenie command i wybieramy przycisk OK 8. W przypadku pracowni z serwerami SBS 2000 oraz SBS 2003: W czarnym oknie wiersza polece wpisujemy komend ipconfig /renew czekamy, a wy wietlony zostanie znak zach ty. 9. W czarnym oknie wiersza polece wpisujemy komend ping Sprawdzamy prawid owo po czenia obserwuj c wynik dzia ania polecenia ping. Powinien wygl da podobnie do poni szego rysunku 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 5 z 40

6 Na ekranie powinna pojawi si informacja o czasach, w jakich pakiety kontrolne przesy ane s pomi dzy serwerem i routerem Odpowied z : bajtów=32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów =32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów =32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów =32 czas<10ms TTL=59 Okre laj ce, e wszystko dzia a OK Gdy zobaczysz takie np. komunikaty: Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. oznacza to, e pakiety nie s przesy ane poprawnie pomi dzy routerem i serwerem. Mo e by to spowodowane: pomyleniem adresów IP, z konfiguracj routera, wadliwym okablowaniem. 11. czymy si z routerem poprzez przegl dark internetow w celu jego dalszej konfiguracji. W tym celu po uruchomieniu przegl darki w pasku adresu nale y wpisa adres: Powinna pojawi si g ówna strona konfiguracyjna routera SpeedTouch 510 (patrz rysunek: Rysunek 1-1) Wskazówka co zrobi, je li nie pojawia si strona konfiguracyjna? Gdyby strona si nie pojawi a nale y upewni si, czy przegl darka Internetowa nie zosta a skonfigurowana do pracy z proxy serwerem i je eli tak, nale y wy czy t funkcje w konfiguracji przegl darki na czas konfigurowania routera. Jak wy czy Proxy serwer: 4. Z menu przegl darki nale y wybra kolejno Narz dzia Opcje Internetowe Zak adka Po czenia Ustawienia sieci LAN 5. W oknie Ustawienia sieci Lokalnej nale y wy czy korzystanie z proxy serwera 6. Ponownie po czy si z adresem 12. W oknie SpeedTouch 510 wybra w menu po lewej stronie opcj Advance (patrz rysunek: Rysunek 1-1) 13. W oknie SpeedTouch 510 wybra w menu po lewej stronie przegl darki opcj DHCP (patrz:rysunek 1-2) 14. W oknie SpeedTouch 510 wybra zak adk Server Config (patrz:rysunek 1-3) 15. W oknie SpeedTouch 510 na zak adce Server Config zaznaczy opcj No DHCP (patrz:rysunek 1-4 ) 16. W oknie SpeedTouch 510 na zak adce Server Config wybra opcj Apply (patrz:rysunek 1-4 ) 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 6 z 40

7 17. W oknie SpeedTouch 510 wybra w menu po lewej stronie opcj IP Adresses (patrz:rysunek 1-5) 18. W oknie SpeedTouch 510 wybra opcj New dost pna pod tabel IP Addresses Table (patrz:rysunek 1-5) 19. W oknie SpeedTouch 510 w sekcji IP adresses properties pozostawi na li cie rozwijanej Interface: opcj Eth0 (patrz:rysunek 1-6) 20. W oknie SpeedTouch 510 w sekcji IP adresses properties w polu Adress/ mask: wpisa warto : /24 (patrz:rysunek 1-6) 21. W oknie SpeedTouch 510 w sekcji IP adresses properties w polu Translation pozostawi warto : none (patrz:rysunek 1-6) 22. W oknie SpeedTouch 510 wybra opcj Apply dost pn pod tabel IP adresses properties (patrz:rysunek 1-6) 23. W oknie SpeedTouch 510 wybra opcj Save All dost pn nad menu po lewej stronie. (patrz:rysunek 1-7) 24. W oknie przegl darki powinien ukaza si napis Complete Configuration Saved (patrz: Rysunek 1-8) W ten sposób adres IP routera SpeedTouch 510 zosta zmieniony tak, aby nie k óci si z adnym z domy lnie konfigurowanych adresów serwerów SBS dostarczanych do szkó w ramach projektów MENiS od 1998 roku. Nast pnym krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie interfejsów sieciowych szkolnego serwera SBS, aby móg on komunikowa si z routerem. Dla ka dej z wersji serwerów zamie cili my poni ej dok adny opis odpowiedniej procedury by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 7 z 40

8 Serwery SBS w wersji 4.x Serwery tego typu dostarczane by y do szkó podstawowych oraz gimnazjalnych w latach (edycje MENiS 1,2,3,4,5). Wszystkie serwery by y wyposa one w jedn kart sieciow oraz modem. Konfiguracja ta jest wystarczaj ca do takiego pod czenia serwera SBS 4.x do routera SpeedTouch 510 aby w pe ni korzysta ze wszystkich us ug udost pnianych przez serwery w sieci Internet. Poni ej w kilku procedurach przedstawiamy odpowiednie dzia ania. Wy czenie funkcji automatycznego dodzwaniania do sieci Internet (zawsze nale y wykona ) 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada Start Programs Microsoft Internet Server (common) Internet Service Manager 3. Otwórz komputer MEN01 skojarzony z serwisem Web Proxy 4. Wybierz przycisk Auto Dial Wy cz opcje: Enable dialing for Winsock and SOCKS proxy Enable dialing for Web proxy primare route Enable dialing for Web proxy backup route 6. Potwierd dokonane zmiany przy u yciu przycisków OK. Nast pnym krokiem, po wy czeniu funkcji automatycznego dodzwaniania do sieci Internet, jest dodanie do konfiguracji TCP/IP serwera dodatkowego adresu IP z zakresu obs ugiwanego przez router SpeedTouch 510. Uwaga!!! Cz stym b dem pope nianym podczas wykonywania ni ej zamieszczonej procedury jest usuni cie dotychczasowego adresu IP poprzez zamienienie go na nowy, który powinien zosta dodany. Nale y podkre li, e chodzi o dodanie drugiego adresu IP, a nie jego zamian na inny. Sterowanie poprzez IP Packet Filters nie jest w tym wypadku mo liwe. Dodanie drugiego adresu IP do interfejsu sieciowego serwera 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera wybierz prawym przyciskiem z pulpitu serwera Otoczenie sieciowe (ang. Network Neighborhood) 2. Z menu podr cznego wybierz W a ciwo ci (ang. Properties) 3. Wybra zak adk Protocols 4. Wskaza na li cie TCP/IP Protocol 5. Wybra przycisk Properties Wybra przycisk Advanced W ramce IP Addresses wybierz przycisk Add by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 8 z 40

9 8. Wpisz mask : oraz adres IP: dla serwera z zakresu obs ugiwanego przez router, 9. Wybierz przycisk Add 10. W ramce Gateways (nie pomyl z ramk IP Addresses) wybierz przycisk Add Wpisz adres IP routera (bramki) Wybierz przycisk Add 13. W ramce Gateways (nie pomyl z ramk IP Addresses) wska wpis Wybierz przycisk Remove 15. Wybierz przycisk OK. 16. Wybierz zak adk DNS 17. W ramce DNS Service Search Order wybierz przycisk Edytuj Wpisz adres IP serwera DNS (jest to numer serwera DNS TPSA) 19. Wybierz przycisk OK. 20. Wybierz przycisk OK. 21. Uruchom ponownie serwer Po wykonaniu powy szej procedury, nale y jeszcze usun zakres adresów IP przyporz dkowany do po czenia routera ze szkolnym serwerem, z adresów uwa anych przez szkolny serwer SBS za nale ce do jego sieci lokalnej (intranetu). Modyfikacja ustawie zakresu adresów lokalnych na serwerze SBS 1. B d c zalogowany jako administrator na konsoli serwera uruchom narz dzie do zarz dzania MS Proxy 2.0 wybieraj c z paska zada serwera kolejno Start rograms Microsoft Internet Server (common) Internet Service Manager 2. Otwórz komputer MEN01 skojarzony z serwisem Web Proxy 3. Wybierz przycisk Local Address Table 4. Na li cie LAT pozostaw tylko adresy IP z zakresu 10.x.x.x 5. Potwierd dokonane zmiany 6. Uruchom ponownie serwer Kolejnym krokiem jest sprawdzenie poprawno ci wykonania wszystkich dotychczasowych dzia a. Poni ej zamie cili my odpowiedni procedur. Sprawdzenie poprawno ci wprowadzonych zmian w adresach serwera oraz routera 1. B d c zalogowany jako administrator na konsoli serwera Wybierz z paska zada serwera Start Run Wpisz polecenie CMD i potwierd je klawiszem ENTER 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 9 z 40

10 3. Wpisz polecenie ping i potwierd je klawiszem ENTER Na ekranie powinna pojawi si informacja o czasach, w jakich pakiety kontrolne przesy ane s pomi dzy serwerem i routerem Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=59 Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=59 Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=59 Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=59 okre laj ce e wszystko dzia a OK Gdy zobaczysz takie komunikaty: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. W tym wypadku, oznacza to, e pakiety nie s przesy ane poprawnie pomi dzy routerem i serwerem. Mo e by to spowodowane: pomyleniem adresów IP, z konfiguracj routera, wadliwym okablowaniem (je eli jeste my pewni ustawie, nale y ponownie uruchomi serwer je eli dalej nie przynosi to rezultatu, wo aj ekip instaluj c router) Usuni cie domy lnego adresu IP ( ) z konfiguracji routera SpeedTouch 510) 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera uruchom przegl dark internetow 2. W pasku adresu nale y wpisa adres: i nacisn Enter Powinna pojawi si g ówna strona konfiguracyjna routera SpeedTouch 510 (patrz rysunek: Rysunek 1-1) 3. W oknie SpeedTouch 510 wybra w menu po lewej stronie opcj Advance (patrz rysunek: Rysunek 1-1) 4. W oknie SpeedTouch 510 wybra w menu po lewej stronie opcj IP Adresses (patrz:rysunek 1-5) 5. W oknie SpeedTouch 510 wybra w tabeli IP address table wiersz zawieraj cy adres /24, tak aby zosta pod wietlony (patrz:rysunek 1-9) 6. W oknie SpeedTouch 510 wybra opcj Delete dost pn pod tabel IP adresses properties (patrz:rysunek 1-9) 7. W oknie SpeedTouch 510 wybra opcj Save All dost pn nad menu po lewej stronie. (patrz:rysunek 1-10) 8. W oknie przegl darki powinien ukaza si napis Complete Configuration Saved (patrz: Rysunek 1-8) 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 10 z 40

11 Po wykonaniu wszystkich powy szych procedur i przetestowaniu konfiguracji nasz serwer powinien by prawid owo skonfigurowany do pracy zarówno z routerem, jak i z sieci lokaln. Zarówno na serwerze jak i stacjach roboczych powinno by mo na po czy si z dowoln us uga internetow na wiecie. Inaczej rzecz ujmuj c wszystkie porty i protoko y s otwarte dla dost pu z sieci lokalnej do sieci Internet by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 11 z 40

12 Serwery SBS w wersji 2000 z roku 2001 (jedna karta sieciowa) Serwery tego typu dostarczane by y do szkó ponadgimnazjalnych w roku 2001 (w programie pilota owym dotycz cym szkó ponadgimnazjalnych). Wszystkie serwery by y wyposa one w jedn kart sieciow. Konfiguracja ta jest wystarczaj ca do takiego pod czenia serwera SBS 2000 do routera SpeedTouch 510, aby w pe ni korzysta ze wszystkich us ug udost pnianych przez serwery w sieci Internet. Porada Je eli serwer ma wiele kart sieciowych, ale wszystkie, oprócz karty IntraNet, wy czymy, to w takim wypadku zamieszczony poni ej opis jest aktualny i prawid owy. Jednak e, je li nasz serwer posiada dwa interfejsy sieciowe, wówczas sugerujemy skorzystanie z opisu zamieszczonego w dalszej cz ci naszego opracowania, a mówi cego o konfiguracji wykorzystuj cej dwie karty sieciowe. Tylko przy wykorzystaniu dwóch interfejsów sieciowych mo liwe jest pe ne wykorzystanie i skonfigurowanie programu ISA Server do pe nego monitoringu i ochrony naszej sieci. Wskazówka Aby pozostawi w czon tylko kart IntraNet zaloguj si na konsoli serwera jako administrator, wska prawym klawiszem mysz Moje miejsca sieciowe na pulpicie serwera, a nast pnie wybierz z menu podr cznego opcj W a ciwo ci. Nast pnie w oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wska kolejno prawym klawiszem myszy wszystkie po czenia z wyj tkiem karty IntraNet wybieraj c za ka dym razem z menu podr cznego opcj Wy cz Uwaga!!! Je eli serwer posiada tylko jedn kart sieciow, mo liwe jest tylko nadzorowanie po cze sieciowych w kierunku z sieci lokalnej do sieci Internet. Nie ma prostej mo liwo ci zablokowania dost pu do portów serwera z Internetu. Poni ej w kilku procedurach przedstawiamy odpowiednie dzia ania, które nale y wykona w celu poprawnego skonfigurowania tego typu serwerów do dzia ania z routerem SpeedTouch 510. Sprawdzenie, czy na serwerze ustawione s domy lne warto ci konfiguracji sieci i ewentualna ich zmiana 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera wybierz prawym przyciskiem myszy z pulpitu serwera Moje Miejsca sieciowe 2. Wybierz z podr cznego menu W a ciwo ci 3. W oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wybierz prawym przyciskiem myszy po czenie IntraNet 4. Wybierz z podr cznego menu W a ciwo ci 5. W oknie W a ciwo ci: IntraNet z listy Zaznaczone sk adniki s wykorzystywane przez to po czenie wska Protokó internetowy (TCP/IP) 6. W oknie W a ciwo ci: IntraNet wybierz przycisk W a ciwo ci 7. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) wybierz przycisk Zaawansowane by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 12 z 40

13 Okienko, które powiniene zobaczy prezentuje Rysunek Wprowad ustawienia zgodnie z tym rysunkiem. 8. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz zak adk DNS Skonfiguruj ustawienia zgodnie z tymi, które prezentuje Rysunek UWAGA! Nie zmieniamy warto ci pola Sufiks DNS dla tego po czenia. 9. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz zak adk WINS Skonfiguruj ustawienia zgodnie z tymi, które prezentuje Rysunek Po potwierdzeniu zmian, uruchamiamy ponownie serwer Je eli serwer ma ustawione domy lne warto ci konfiguracyjne na interfejsie sieciowym dla sieci lokalnej, wówczas mo na doda dodatkowy adres IP do jego interfejsu sieciowego zgodnie z zamieszczon poni ej procedur. Dodatkowy adres b dzie s u y do komunikacji mi dzy serwerem a routerem SpeedTouch 510. Dodanie drugiego adresu IP dla interfejsu sieciowego serwera 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera, wybierz prawym klawiszem myszy Moje miejsca sieciowe z pulpitu serwera 2. W menu podr cznym wskaza W a ciwo ci 3. W oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wybra prawym przyciskiem po czenie IntraNet 4. W menu podr cznym wskaza W a ciwo ci 5. W oknie W a ciwo ci: IntraNet z listy Zaznaczone sk adniki s wykorzystywane przez to po czenie wska Protokó internetowy (TCP/IP) 6. W oknie W a ciwo ci: IntraNet wybierz przycisk W a ciwo ci 7. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) wybierz przycisk Zaawansowane W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP w ramce Adresy IP wybra przycisk Dodaj W oknie Adres TCP/IP wpisz w polu adres IP: warto W oknie Adres TCP/IP wpisz w polu Maska podsieci: warto W oknie Adres TCP/IP wybierz przycisk Dodaj 12. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP w ramce Bramy domy lne wybierz przycisk Dodaj W oknie Adres bramy TCP/IP w polu Brama wpisz W oknie Adres bramy TCP/IP w polu Metryka wpisz warto Wybierz Adres bramy TCP/IP przycisk Dodaj 16. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz zak adk DNS 17. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP w ramce Adresy serwerów DNS wed ug kolejno ci u ywania wybierz przycisk Edytuj W oknie Serwer DNS TCP/IP w polu Serwer DNS wpisz (jest to adres IP serwera DNS TPSA) 19. W oknie Serwer DNS TCP/IP wybierz przycisk OK 20. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz przycisk OK 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 13 z 40

14 21. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) wybierz przycisk OK 22. W oknie W a ciwo ci: IntraNet 23. Uruchom ponownie serwer Po dodaniu drugiego adresu IP na serwerze (s u cego do komunikacji z routerem SpeedTouch 510), nale y jeszcze zmodyfikowa LAT (Local Address Table). Celem modyfikacji jest usuni cia zakresu (sieci), do której nale y ten adres z puli zakresów, które uwa ane s przez serwer za adresy lokalne (nale ce do sieci intranet). Zagadnienie to omawia nast pna procedura. Modyfikacja konfiguracji tablicy LAT (Local Address Table), okre laj cej zakresy adresów IP nale cych do sieci intranet 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera wybierz z menu Start Konsola administratora programu Small Bussines Server 2. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi Internet Security adn Acceleration Server W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi Servers and Arrays 4. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi SBS2K 5. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi Network Configuration 6. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server wska Local Address Table (LAT) 7. Wybierz prawym przyciskiem myszy Local Address Table (LAT) 8. Z menu podr cznego wybierz Construct LAT 9. W oknie Construct LAT zaznacz wszystkie dost pne opcje, to znaczy: Add the following private ranges: 10.x.x.x x.x x.x x.x and x.x Add address ranges based on the selected computer s windows 2000 routing table , W oknie Construct LAT wybierz przycisk OK 11. W oknie ISA Server wybierz przycisk OK 12. W oknie ISA Server warnig wybierz przycisk OK. 13. Wybierz prawym przyciskiem myszy Local Address Table (LAT) 14. Z menu podr cznego wybierz Construct LAT 15. W oknie Construct LAT odznacz opcj : Add the following private ranges: 10.x.x.x x.x x.x x.x and x.x 16. W oknie Construct LAT zaznacz nast puj ce opcje: Add address ranges based on the selected computer s windows 2000 routing table , W oknie Construct LAT wybierz przycisk OK 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 14 z 40

15 18. W oknie ISA Server wybierz przycisk OK. 19. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server w kolumnie From wska prawym klawiszem myszy Z menu podr cznego wybierz opcj Usu 21. W oknie Confirm Delete wybierz przycisk Tak 22. W oknie ISA Warning wybierz przycisk OK. 23. Uruchom ponownie serwer Kolejnym krokiem, jeszcze przed ponownym uruchomieniem serwera, w przypadku, gdy dotychczas pracowa on z modemem analogowym, ISDN lub us ug SDI jest wy czenie funkcji automatycznego dodzwaniania do sieci Internet. Omawia to umieszczona poni ej procedura. Je li serwer nie pracowa z adnym z wymienionych urz dze, wykonanie poni szej procedury jest zb dne i nale y ponownie uruchomi serwer oraz przej do nast pnej procedury, sprawdzaj cej poprawno konfiguracji serwera. Wy czanie funkcji automatycznego dodzwaniania dla serwera SBS B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera wybierz z menu Start Konsola administratora programu Small Bussines Server 2. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi Internet Security and Acceleration Server W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi Servers and Arrays 4. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi SBS2K 5. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server wska prawym klawiszem myszy opcj Network Configuration 6. Z menu podr cznego wybierz W a ciwo ci 7. W oknie Network Configuration Properties wyczy opcj Use dial-up entry 8. W oknie Network Configuration Properties wybierz przycisk OK 9. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi Network Configuration 10. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server wska Routing 11. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server w kolumnie Name wybierz prawym klawiszem myszy BackOffice Auto Dial Routing Rule 12. Wybierz z menu kontekstowego opcj W a ciwo ci 13. W oknie BackOffice Auto Dial Routing Rule wybierz zak adk Action 14. W oknie BackOffice Auto Dial Routing Rule w ramce Automatic dial-out odznacz pole Use dial-up entry for primary route 15. W oknie BackOffice Auto Dial Routing Rule wybierz przycisk OK. 16. Uruchom ponownie serwer Po ponownym uruchomieniu serwera nale y przetestowa poprawno wprowadzonych zmian w konfiguracji sieci. Zanim jednak tego dokonamy, powinni my pod czy nasz router ST510 do szkolnej sieci. Opisuje to poni sza procedura by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 15 z 40

16 Prawid owe pod czenie routera ST510 oraz stacji roboczej do szkolnej sieci 1. Od cz przewód UTP (Ethernet) cz cy stacj robocz z routerem SpeedTouch 510 od routera i pod cz stacj przy jego u yciu ponownie do szkolnej sieci komputerowej. Nast pnie uruchom stacj ponownie. 2. Pod cz router ST510 u ywaj c prostego kabla UTP do szkolnej sieci. Mo esz w tym celu wykorzysta wolne gniazdo w szkolnym koncentratorze (switchu). Na obu urz dzeniach powinny za wieci si diody informuj ce o prawid owym po czeniu. Po prawid owym pod czeniu routera do szkolnej sieci, mo na ju przyst pi do testowania wprowadzonych ustawie. W tym celu nale y wykona zamieszczon poni ej procedur. Sprawdzenie poprawno ci konfiguracji serwera po dokonanych zmianach 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera wybierz z menu Start Uruchom 2. W oknie Uruchamianie w polu Otwórz wpisz polecenie CMD i potwierd je klawiszem ENTER 3. Wpisz polecenie ping sbs2k Powiniene dosta odpowied identyczn z prezentowan przez Rysunek 1-14 Je eli wykonanie ostatniej procedury powiod o si, nasz serwer jest prawid owo skonfigurowany do wspó pracy z routerem SpeedTouch 510 w ramach us ugi Neostrada. Sprawdzenie poprawno ci wprowadzonych zmian w adresach IP routera SpeedTouch oraz Serwera 1. B d c zalogowany jako administrator na konsoli serwera Wybierz z paska zada serwera Start Uruchom 2. W oknie Uruchamianie w polu Otwórz wpisz polecenie CMD i potwierd je klawiszem ENTER 3. Wpisz polecenie ping i potwierd je klawiszem ENTER Na ekranie powinna pojawi si informacja o czasach, w jakich pakiety kontrolne przesy ane s pomi dzy serwerem i routerem Odpowied z : bajtów=32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów=32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów=32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów=32 czas<10ms TTL=59 okre laj ce e wszystko dzia a OK Gdy zobaczysz takie komunikaty: 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 16 z 40

17 Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. W tym wypadku, oznacza to, e pakiety nie s przesy ane poprawnie pomi dzy routerem i serwerem. Mo e by to spowodowane: pomyleniem adresów IP, z konfiguracj routera, wadliwym okablowaniem (je eli jeste my pewni ustawie, nale y ponownie uruchomi serwer je eli dalej nie przynosi to rezultatu, wo aj ekip instaluj c router) Usuni cie domy lnego adresu IP ( ) z konfiguracji routera SpeedTouch 510) 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera uruchom przegl dark internetow 2. W pasku adresu nale y wpisa adres: i nacisn Enter Powinna pojawi si g ówna strona konfiguracyjna routera SpeedTouch 510 (patrz rysunek: Rysunek 1-1) 3. W oknie SpeedTouch 510 wybra w menu po lewej stronie opcj Advance (patrz rysunek: Rysunek 1-1) 4. W oknie SpeedTouch 510 wybra w menu po lewej stronie opcj IP Adresses (patrz:rysunek 1-5) 5. W oknie SpeedTouch 510 wybra w tabeli IP address table wiersz zawieraj cy adres /24, tak aby zosta pod wietlony (patrz:rysunek 1-9) 6. W oknie SpeedTouch 510 wybra opcj Delete dost pn pod tabel IP adresses properties (patrz:rysunek 1-9) 7. W oknie SpeedTouch 510 wybra opcj Save All dost pn nad menu po lewej stronie. (patrz:rysunek 1-10) 8. W oknie przegl darki powinien ukaza si napis Complete Configuration Saved (patrz: Rysunek 1-8) Po wykonaniu wszystkich powy szych procedur i przetestowaniu konfiguracji nasz serwer powinien by prawid owo ustawiony do pracy zarówno z routerem, jak i z sieci lokaln. Na serwerze jak i stacjach roboczych powinno by mo na po czy si z dowoln us uga internetow na wiecie. Inaczej rzecz ujmuj c wszystkie porty i protoko y s otwarte dla dost pu z sieci lokalnej do sieci Internet by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 17 z 40

18 Serwery SBS w wersji 2000 z lat (dwie karty sieciowe) Serwery tego typu dostarczane by y do wszystkich typów szkó w latach Wszystkie serwery by y wyposa one w dwie karty sieciowe, co znacznie upraszcza konfiguracj po czenia dla routera SpeedTouch 510. Ze wzgl dów bezpiecze stwa, konfiguracja z dwiema kartami sieciowymi jest zalecana dla szkolnego serwera tylko w takim przypadku mo na w pe ni skonfigurowa i wykorzysta wewn trzny system FireWall serwera SBS. Poni ej zamie cili my odpowiedni procedur. Porada Je eli serwer ma wiele kart sieciowych, ale wszystkie, oprócz karty IntraNet, wy czymy, to w takim wypadku zamieszczony poni ej opis jest aktualny i prawid owy. Wskazówka Aby pozostawi w czon tylko kart IntraNet zaloguj si na konsoli serwera jako administrator, wska prawym klawiszem mysz Moje miejsca sieciowe na pulpicie serwera, a nast pnie wybierz z menu podr cznego opcj W a ciwo ci. Nast pnie w oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wska kolejno prawym klawiszem myszy wszystkie po czenia z wyj tkiem karty IntraNet wybieraj c za ka dym razem z menu podr cznego opcj Wy cz Sprawdzenie, czy na serwerze ustawione s domy lne warto ci konfiguracji sieci i ewentualna ich zmiana 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera wybierz prawym przyciskiem myszy z pulpitu serwera Moje Miejsca sieciowe 2. Wybierz z podr cznego menu W a ciwo ci 3. W oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wybierz prawym przyciskiem myszy po czenie IntraNet 4. Wybierz z podr cznego menu W a ciwo ci 5. W oknie W a ciwo ci: IntraNet z listy Zaznaczone sk adniki s wykorzystywane przez to po czenie wska Protokó internetowy (TCP/IP) 6. W oknie W a ciwo ci: IntraNet wybierz przycisk W a ciwo ci 7. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) wybierz przycisk Zaawansowane... Okienko, które powiniene zobaczy prezentuje Rysunek Wprowad ustawienia zgodnie z tym rysunkiem. 8. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz zak adk DNS Skonfiguruj ustawienia zgodnie z tymi, które prezentuje Rysunek UWAGA! Nie zmieniamy warto ci pola Sufiks DNS dla tego po czenia. 9. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz zak adk WINS Skonfiguruj ustawienia zgodnie z tymi, które prezentuje Rysunek Po potwierdzeniu zmian, uruchamiamy ponownie serwer Je eli serwer ma ustawione domy lne warto ci konfiguracyjne na interfejsie sieciowym dla sieci lokalnej, mo emy przyst pi do konfiguracji drugie karty sieciowej, s u cej do po czenia serwera z routerem SpeedTouch by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 18 z 40

19 Konfiguracja drugiej karty sieciowej serwera SBS 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera, wybierz prawym klawiszem myszy Moje miejsca sieciowe z pulpitu serwera 2. W menu podr cznym wskaza W a ciwo ci 3. W oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wybra prawym przyciskiem po czenie Po czenie sieciowe 4. W menu podr cznym wskaza W a ciwo ci 5. W oknie W a ciwo ci: Po czenie sieciowe z listy Zaznaczone sk adniki s wykorzystywane przez to po czenie wska Protokó internetowy (TCP/IP) 6. W oknie W a ciwo ci: Po czenie sieciowe wybierz przycisk W a ciwo ci 7. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) zaznacz opcj U yj nast puj cego adresu IP 8. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) w ramce U yj nast puj cego adresu IP w polu adres IP: warto W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) w ramce U yj nast puj cego adresu IP wpisz w polu Maska podsieci: warto W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) w ramce U yj nast puj cego adresu IP w polu Brama domy lna wpisz W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) w ramce U yj nast puj cych adresów serwerów DNS w polu Preferowane adresy DNS wpisz (jest to adres IP serwera DNS TPSA) 12. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) wybierz przycisk OK 13. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz przycisk OK 14. W oknie W a ciwo ci: Po czenie sieciowe zaznacz opcj Poka ikon na pasku zada podczas po czenia 15. W oknie W a ciwo ci: Po czenie sieciowe wybierz przycisk OK 16. W oknie Sie lokalna na pytanie Czy chcesz teraz ponownie uruchomi komputer wybierz przycisk Tak Po ponownym uruchomieniu serwera nale y jeszcze w czy skonfigurowan kart sieciow s u c do po czenia z routerem SpeedTouch 510 oraz wskazane jest zmieni jej nazw w celu u atwienia dalszej konfiguracji na Sie Internet. Poni ej zamie cili my procedur opisuj c jak dokona tych modyfikacji. Zmiana nazwy karty s u cej do po czenia z routerem ST510, jej w czenie oraz do czenie do routera 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera, wybierz prawym klawiszem myszy Moje miejsca sieciowe z pulpitu serwera 2. W menu podr cznym wskaza W a ciwo ci 3. W oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wybra prawym przyciskiem po czenie Po czenie sieciowe 4. W menu podr cznym wybra Zmie nazw 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 19 z 40

20 5. Wpisa now nazw Sie Internet 6. W oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wybra prawym przyciskiem po czenie Sie Internet 7. W menu podr cznym wybra opcj W cz 8. Od cz przewód UTP (Ethernet) cz cy stacj robocz z routerem SpeedTouch 510 od routera i pod cz stacj przy jego u yciu ponownie do szkolnej sieci komputerowej. Nast pnie uruchom stacj ponownie. 9. Pod cz router ST510 u ywaj c prostego kabla UTP do karty sieciowej serwera. Po prawid owym po czeniu serwera powinna zmieni si ikonka zamieszczona w zasobniku systemowym paska zada pulpitu serwera znikn powinien czerwony krzy yk informuj cy o od czeniu kabla sieciowego. Nast pnym krokiem jest uruchomienie kreatora po cze internetowych z konsoli serwera SBS i skonfigurowanie dost pu do sieci Internet przy jego u yciu. Opisuje to poni sza procedura. Skonfigurowanie po czenie przy u yciu wbudowanego kreatora po cze z konsoli SBS 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera wybierz z menu Start Konsola administratora programu Small Bussines Server 2. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi Small Bussines Server (mened er pakietu BackOffice) 3. Wska ga Lista zada do wykonania 4. W oknie Lista zada do wykonania wybierz Kreator po cze internetowych 5. W oknie Kreator po cze internetowych wybierz przycisk Dalej 6. W oknie Konfigurowanie sprz tu zaznacz opcj Router 7. W oknie Konfigurowanie sprz tu wybierz przycisk Dalej 8. W oknie Konfigurowanie po czenia przez router z us ugodawc internetowym zaznacz opcj Router jest po czony z serwerem za po rednictwem drugiej karty sieciowej 9. W oknie Konfigurowanie po czenia przez router z us ugodawc internetowym w polu Adres routera wpisz (ten wpis powinien istnie tam domy lnie, nale y si upewni, czy jest prawid owy) 10. W oknie Konfigurowanie po czenia przez router z us ugodawc internetowym w polu Adres podstatowego serwera DNS wpisz (ten wpis powinien istnie tam domy lnie, nale y si upewni, czy jest prawid owy) 11. W oknie Konfigurowanie po czenia przez router z us ugodawc internetowym pole Adres pomocniczego serwera DNS (opcjonalnie) pozostaw puste 12. W oknie Konfigurowanie po czenia przez router z us ugodawc internetowym wybierz przycisk Dalej 13. W oknie Konfiguruj karty sieciowe z listy o nazwie Wybierz kart sieciow, której chcesz u ywa jako kart dla sieci lokalnej wybierz adres IP W oknie Konfiguruj karty sieciowe z listy o nazwie Wybierz kart sieciow, której chcesz u ywa jako karty dla sieci zewn trznej wybierz adres IP by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 20 z 40

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-6682-9 Copyright 2011 Packt Publishing. First published in the English language

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie

Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Klastry pracy awaryjnej w œrodowisku Windows. Instalacja, konfiguracja i zarz¹dzanie Autor: Andrzej Szel¹g ISBN: 978-83-246-2609-0 Format: 158 235, stron: 224 Poznaj podstawy technologii klastrowej w oparciu

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

W drodze do CCNA. Część I

W drodze do CCNA. Część I Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Raspberry Pi User Guide Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7313-1 2012 Eben Upton and Gareth Halfacree All Rights Reserved. Authorized translation from the English language

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo