O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów 02-026 Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) 5794 100,"

Transkrypt

1 O rodek Edukacji Informatycznej i Zastosowa Komputerów Warszawa, Raszy ska 8/10, (0 22) , NARODOWY PROGRAM EDUKACJI DLA SPO ECZE STWA INFORMACJI PRACOWNIA INTERNETOWA W KA DEJ SZKOLE REALIZACJA PROJEKTU w latach r. INSTRUKCJA INSTALACJI US UGI NEOSTRADA+ Z ROUTEREM SPEEDTOUCH 510 NA SARWERACH SBS (na prawach r kopisu) Opracowanie: Dariusz P. Fabicki Janusz S. Wierzbicki by Dariusz P. Fabicki i Janusz S. Wierzbicki (Warszawa 2004)

2 Przed przyst pieniem do pod czenia routera ST510 w szkolnej pracowni, musisz wykona nast puj ce czynno ci: Z komputera pod czonego do sieci Internet musisz wej na stron i wype ni dok adnie formularz rejestracyjny. W wyniku wype nienia formularza rejestracyjnego dostaniesz specjalny identyfikator oraz has o. Ten identyfikator oraz has o b dzie potrzebne do skonfigurowania routera ST510. Uwaga z routerem ST510 dostarczona jest p yta CD ze sterownikami, pod adnym pozorem nie instaluj adnego oprogramowania z tej p yty, to oprogramowanie jest przeznaczone dla domowego ko cowego odbiorcy us ugi Neostrada. W szkole za router ST510 nale y skonfigurowa do pracy ze szkolnym serwerem, który to dopiero udost pni internet pozosta ym komputerom w szkole. Podsumowuj c instalacja oprogramowania routera ST510 na szkolnym serwerze jest wysoce niewskazana. Jak wpisa identyfikator i has o do routera ST510: 1. Od cz router od szkolnej sieci (wyjmuj c z niego wszystkie kable sieci Ethernet) 2. Uruchom ponownie szkolny serwer 3. Po uruchomieniu serwera zaloguj si na konto administrator na dowolnej szkolnej stacji roboczej 4. W przypadku pracowni z serwerami SBS 4.x: Pod czamy teraz router do szkolnej sieci na czas jego konfiguracji 5. W przypadku pracowni z serwerami SBS 2000 oraz SBS 2003: Od czamy w tym momencie dan stacje robocz od szkolnej sieci komputerowej i bezpo rednio czymy j z routerem przy pomocy kabla Ethernet. 6. Wybieramy na stacji roboczej z menu Start opcj Uruchom 7. W oknie Uruchamianie, w polu Otwórz wpisujemy polecenie command i wybieramy przycisk OK 8. W przypadku pracowni z serwerami SBS 2000 oraz SBS 2003: W czarnym oknie wiersza polece wpisujemy komend ipconfig /renew czekamy, a wy wietlony zostanie znak zach ty. 9. W czarnym oknie wiersza polece wpisujemy komend ping Sprawdzamy prawid owo po czenia obserwuj c wynik dzia ania polecenia ping. Powinien wygl da podobnie do poni szego rysunku Na ekranie powinna pojawi si informacja o czasach, w jakich pakiety kontrolne przesy ane s pomi dzy serwerem i routerem Odpowied z : bajtów=32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów =32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów =32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów =32 czas<10ms TTL=59 Okre laj ce, e wszystko dzia a OK 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 2 z 40

3 Gdy zobaczysz takie np. komunikaty: Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. oznacza to, e pakiety nie s przesy ane poprawnie pomi dzy routerem i serwerem. Mo e by to spowodowane: pomyleniem adresów IP, z konfiguracj routera, wadliwym okablowaniem. 11. czymy si z routerem poprzez przegl dark internetow w celu jego dalszej konfiguracji. W tym celu po uruchomieniu przegl darki w pasku adresu nale y wpisa adres: Powinna pojawi si g ówna strona konfiguracyjna routera SpeedTouch 510 (patrz rysunek: Rysunek 1-1) Wskazówka co zrobi, je li nie pojawia si strona konfiguracyjna? Gdyby strona si nie pojawi a nale y upewni si, czy przegl darka Internetowa nie zosta a skonfigurowana do pracy z proxy serwerem i je eli tak, nale y wy czy t funkcje w konfiguracji przegl darki na czas konfigurowania routera. Jak wy czy Proxy serwer: 1. Z menu przegl darki nale y wybra kolejno Narz dzia Opcje Internetowe Zak adka Po czenia Ustawienia sieci LAN 2. W oknie Ustawienia sieci Lokalnej nale y wy czy korzystanie z proxy serwera 3. Ponownie po czy si z adresem 12. W oknie SpeedTouch 510 nale y wybra w menu po lewej stronie opcj Advanced 13. Nast pnie nale y wybra opcj Easy Setup 14. W oknie kreatora Easy Setup nale y wybra typ po czenia PPP_oA 15. W oknie kreatora Easy Setup nale y wpisa identyfikator i has o otrzymane na stronie by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 3 z 40

4 Rozdzia 1 konfiguracja us ug Pod czanie pracowni do internetu i [Niniejsza publikacja stanowi fragment opracowywanej ksi zki. Wszelkie powielanie, kopiowanie fragmentów i ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest zabronione] Konfiguracja us ugi Neostrada z routerem (SpeedTouch 510) Poniewa w chwili, gdy piszemy ksi k, jednym z najcz ciej wykorzystywanych czy do sieci Internet jest us uga Neostrada oferowana przez firm TP S.A., postanowili my zamie ci dok adny opis jej prawid owej konfiguracji do wspó pracy ze szkolnym serwerem. Dost p do sieci Internet nale y zawsze tak konfigurowa, aby z poziomu szkolnego serwera kontrolowa ca y ruch odbywaj cy si z oraz do sieci Internet. Aby to by o mo liwe, nale y skonfigurowa logicznie sie w pokazany poni ej sposób: lub inaczej rzecz ujmuj c: Najcz stszym b dem pope nianym przez firmy oraz ich wsparcie techniczne instaluj ce cza internetowe, jest takie skonfigurowanie serwera, jakby by zwyk stacj robocz a nie profesjonalnym serwerem. Z tej niewiedzy wynika wi kszo nieporozumie i trudno ci. W celu prawid owego skonfigurowania dost pu do sieci Internet na serwerze SBS 4.x/2000/2003, tak aby móg pracowa jako router dla szkolnych komputerów nale y przydzieli serwerowi drugi adres IP do wspó pracy z urz dzeniem dost powym dostarczonym przez dostawc internetowego. W przypadku us ugi Neostrada jest to np. urz dzenie SpeedTouch 510. Wi kszo problemów wynika z tego, i niewiele osób zdaje sobie spraw, e adres IP u ywany do po czenia z routerem dostawcy Internetu musi by diametralnie ró ny (czyli nale e do innej klasy) od g ównego adresu IP serwera, który jest u ywany do komunikowania si ze stacjami roboczymi w sieci lokalnej. Oznacza to, e adres IP serwera 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 4 z 40

5 na o ony na jego mask podsieci powinien dawa inny wynik, ni na o enie adresu IP routera na mask serwera. Sposób, w jaki mo na sprawdzi czy wyniki na o enia ró ni si mi dzy sob, zosta opisany we wcze niejszych rozdzia ach naszej ksi ki. Poni ej przedstawiamy procedur, która umo liwia zmian adresu IP routera SpeedTouch 510 w przypadku, gdy wyniki s identyczne. Je eli nie potrafisz, lub nie chcesz sprawdza konieczno ci wykonania zmiany adresu IP routera, wówczas po prostu j wykonaj gwarantuje to prawid owe dzia anie cza. Uwaga!!! W przypadku us ugi Neostrada dostarczanej z routerem SpeedTouch 510 zawsze istnieje konieczno zmiany, b d adresu u ywanego przez serwer, b d domy lnego adresu routera (w przypadkach serwerów SBS 4.x oraz SBS 2003). Dzieje si tak, dlatego i w obu przypadkach router i serwer u ywaj adresów nale cych do sieci Wskazówka W naszych opisach i procedurach zak adamy, e zarówno konfiguracja pracowni (serwera) jak równie routera SpeedTauch jest dok adnie taka, jak ich konfiguracja domy lna. Zak adamy równie, e kolejne procedury s wykonywane dok adnie, bez b dów oraz bez pomijania poszczególnych z nich. Zmiana adresu IP routera SpeedTouch 510 oraz wy ceznie na nim dzia ania us ugi DHCP 1. Od cz router od szkolnej sieci (wyjmuj c z niego wszystkie kable sieci Ethernet) 2. Uruchom ponownie szkolny serwer 3. Po uruchomieniu serwera zaloguj si na konto administrator na dowolnej szkolnej stacji roboczej 4. W przypadku pracowni z serwerami SBS 4.x: Pod czamy teraz router do szkolnej sieci na czas jego konfiguracji 5. W przypadku pracowni z serwerami SBS 2000 oraz SBS 2003: Od czamy w tym momencie dan stacje robocz od szkolnej sieci komputerowej i bezpo rednio czymy j z routerem przy pomocy kabla Ethernet. 6. Wybieramy na stacji roboczej z menu Start opcj Uruchom 7. W oknie Uruchamianie, w polu Otwórz wpisujemy polecenie command i wybieramy przycisk OK 8. W przypadku pracowni z serwerami SBS 2000 oraz SBS 2003: W czarnym oknie wiersza polece wpisujemy komend ipconfig /renew czekamy, a wy wietlony zostanie znak zach ty. 9. W czarnym oknie wiersza polece wpisujemy komend ping Sprawdzamy prawid owo po czenia obserwuj c wynik dzia ania polecenia ping. Powinien wygl da podobnie do poni szego rysunku 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 5 z 40

6 Na ekranie powinna pojawi si informacja o czasach, w jakich pakiety kontrolne przesy ane s pomi dzy serwerem i routerem Odpowied z : bajtów=32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów =32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów =32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów =32 czas<10ms TTL=59 Okre laj ce, e wszystko dzia a OK Gdy zobaczysz takie np. komunikaty: Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. oznacza to, e pakiety nie s przesy ane poprawnie pomi dzy routerem i serwerem. Mo e by to spowodowane: pomyleniem adresów IP, z konfiguracj routera, wadliwym okablowaniem. 11. czymy si z routerem poprzez przegl dark internetow w celu jego dalszej konfiguracji. W tym celu po uruchomieniu przegl darki w pasku adresu nale y wpisa adres: Powinna pojawi si g ówna strona konfiguracyjna routera SpeedTouch 510 (patrz rysunek: Rysunek 1-1) Wskazówka co zrobi, je li nie pojawia si strona konfiguracyjna? Gdyby strona si nie pojawi a nale y upewni si, czy przegl darka Internetowa nie zosta a skonfigurowana do pracy z proxy serwerem i je eli tak, nale y wy czy t funkcje w konfiguracji przegl darki na czas konfigurowania routera. Jak wy czy Proxy serwer: 4. Z menu przegl darki nale y wybra kolejno Narz dzia Opcje Internetowe Zak adka Po czenia Ustawienia sieci LAN 5. W oknie Ustawienia sieci Lokalnej nale y wy czy korzystanie z proxy serwera 6. Ponownie po czy si z adresem 12. W oknie SpeedTouch 510 wybra w menu po lewej stronie opcj Advance (patrz rysunek: Rysunek 1-1) 13. W oknie SpeedTouch 510 wybra w menu po lewej stronie przegl darki opcj DHCP (patrz:rysunek 1-2) 14. W oknie SpeedTouch 510 wybra zak adk Server Config (patrz:rysunek 1-3) 15. W oknie SpeedTouch 510 na zak adce Server Config zaznaczy opcj No DHCP (patrz:rysunek 1-4 ) 16. W oknie SpeedTouch 510 na zak adce Server Config wybra opcj Apply (patrz:rysunek 1-4 ) 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 6 z 40

7 17. W oknie SpeedTouch 510 wybra w menu po lewej stronie opcj IP Adresses (patrz:rysunek 1-5) 18. W oknie SpeedTouch 510 wybra opcj New dost pna pod tabel IP Addresses Table (patrz:rysunek 1-5) 19. W oknie SpeedTouch 510 w sekcji IP adresses properties pozostawi na li cie rozwijanej Interface: opcj Eth0 (patrz:rysunek 1-6) 20. W oknie SpeedTouch 510 w sekcji IP adresses properties w polu Adress/ mask: wpisa warto : /24 (patrz:rysunek 1-6) 21. W oknie SpeedTouch 510 w sekcji IP adresses properties w polu Translation pozostawi warto : none (patrz:rysunek 1-6) 22. W oknie SpeedTouch 510 wybra opcj Apply dost pn pod tabel IP adresses properties (patrz:rysunek 1-6) 23. W oknie SpeedTouch 510 wybra opcj Save All dost pn nad menu po lewej stronie. (patrz:rysunek 1-7) 24. W oknie przegl darki powinien ukaza si napis Complete Configuration Saved (patrz: Rysunek 1-8) W ten sposób adres IP routera SpeedTouch 510 zosta zmieniony tak, aby nie k óci si z adnym z domy lnie konfigurowanych adresów serwerów SBS dostarczanych do szkó w ramach projektów MENiS od 1998 roku. Nast pnym krokiem jest odpowiednie skonfigurowanie interfejsów sieciowych szkolnego serwera SBS, aby móg on komunikowa si z routerem. Dla ka dej z wersji serwerów zamie cili my poni ej dok adny opis odpowiedniej procedury by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 7 z 40

8 Serwery SBS w wersji 4.x Serwery tego typu dostarczane by y do szkó podstawowych oraz gimnazjalnych w latach (edycje MENiS 1,2,3,4,5). Wszystkie serwery by y wyposa one w jedn kart sieciow oraz modem. Konfiguracja ta jest wystarczaj ca do takiego pod czenia serwera SBS 4.x do routera SpeedTouch 510 aby w pe ni korzysta ze wszystkich us ug udost pnianych przez serwery w sieci Internet. Poni ej w kilku procedurach przedstawiamy odpowiednie dzia ania. Wy czenie funkcji automatycznego dodzwaniania do sieci Internet (zawsze nale y wykona ) 1. Zaloguj si na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zada Start Programs Microsoft Internet Server (common) Internet Service Manager 3. Otwórz komputer MEN01 skojarzony z serwisem Web Proxy 4. Wybierz przycisk Auto Dial Wy cz opcje: Enable dialing for Winsock and SOCKS proxy Enable dialing for Web proxy primare route Enable dialing for Web proxy backup route 6. Potwierd dokonane zmiany przy u yciu przycisków OK. Nast pnym krokiem, po wy czeniu funkcji automatycznego dodzwaniania do sieci Internet, jest dodanie do konfiguracji TCP/IP serwera dodatkowego adresu IP z zakresu obs ugiwanego przez router SpeedTouch 510. Uwaga!!! Cz stym b dem pope nianym podczas wykonywania ni ej zamieszczonej procedury jest usuni cie dotychczasowego adresu IP poprzez zamienienie go na nowy, który powinien zosta dodany. Nale y podkre li, e chodzi o dodanie drugiego adresu IP, a nie jego zamian na inny. Sterowanie poprzez IP Packet Filters nie jest w tym wypadku mo liwe. Dodanie drugiego adresu IP do interfejsu sieciowego serwera 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera wybierz prawym przyciskiem z pulpitu serwera Otoczenie sieciowe (ang. Network Neighborhood) 2. Z menu podr cznego wybierz W a ciwo ci (ang. Properties) 3. Wybra zak adk Protocols 4. Wskaza na li cie TCP/IP Protocol 5. Wybra przycisk Properties Wybra przycisk Advanced W ramce IP Addresses wybierz przycisk Add by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 8 z 40

9 8. Wpisz mask : oraz adres IP: dla serwera z zakresu obs ugiwanego przez router, 9. Wybierz przycisk Add 10. W ramce Gateways (nie pomyl z ramk IP Addresses) wybierz przycisk Add Wpisz adres IP routera (bramki) Wybierz przycisk Add 13. W ramce Gateways (nie pomyl z ramk IP Addresses) wska wpis Wybierz przycisk Remove 15. Wybierz przycisk OK. 16. Wybierz zak adk DNS 17. W ramce DNS Service Search Order wybierz przycisk Edytuj Wpisz adres IP serwera DNS (jest to numer serwera DNS TPSA) 19. Wybierz przycisk OK. 20. Wybierz przycisk OK. 21. Uruchom ponownie serwer Po wykonaniu powy szej procedury, nale y jeszcze usun zakres adresów IP przyporz dkowany do po czenia routera ze szkolnym serwerem, z adresów uwa anych przez szkolny serwer SBS za nale ce do jego sieci lokalnej (intranetu). Modyfikacja ustawie zakresu adresów lokalnych na serwerze SBS 1. B d c zalogowany jako administrator na konsoli serwera uruchom narz dzie do zarz dzania MS Proxy 2.0 wybieraj c z paska zada serwera kolejno Start rograms Microsoft Internet Server (common) Internet Service Manager 2. Otwórz komputer MEN01 skojarzony z serwisem Web Proxy 3. Wybierz przycisk Local Address Table 4. Na li cie LAT pozostaw tylko adresy IP z zakresu 10.x.x.x 5. Potwierd dokonane zmiany 6. Uruchom ponownie serwer Kolejnym krokiem jest sprawdzenie poprawno ci wykonania wszystkich dotychczasowych dzia a. Poni ej zamie cili my odpowiedni procedur. Sprawdzenie poprawno ci wprowadzonych zmian w adresach serwera oraz routera 1. B d c zalogowany jako administrator na konsoli serwera Wybierz z paska zada serwera Start Run Wpisz polecenie CMD i potwierd je klawiszem ENTER 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 9 z 40

10 3. Wpisz polecenie ping i potwierd je klawiszem ENTER Na ekranie powinna pojawi si informacja o czasach, w jakich pakiety kontrolne przesy ane s pomi dzy serwerem i routerem Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=59 Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=59 Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=59 Reply from : bytes=32 time<10ms TTL=59 okre laj ce e wszystko dzia a OK Gdy zobaczysz takie komunikaty: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out. W tym wypadku, oznacza to, e pakiety nie s przesy ane poprawnie pomi dzy routerem i serwerem. Mo e by to spowodowane: pomyleniem adresów IP, z konfiguracj routera, wadliwym okablowaniem (je eli jeste my pewni ustawie, nale y ponownie uruchomi serwer je eli dalej nie przynosi to rezultatu, wo aj ekip instaluj c router) Usuni cie domy lnego adresu IP ( ) z konfiguracji routera SpeedTouch 510) 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera uruchom przegl dark internetow 2. W pasku adresu nale y wpisa adres: i nacisn Enter Powinna pojawi si g ówna strona konfiguracyjna routera SpeedTouch 510 (patrz rysunek: Rysunek 1-1) 3. W oknie SpeedTouch 510 wybra w menu po lewej stronie opcj Advance (patrz rysunek: Rysunek 1-1) 4. W oknie SpeedTouch 510 wybra w menu po lewej stronie opcj IP Adresses (patrz:rysunek 1-5) 5. W oknie SpeedTouch 510 wybra w tabeli IP address table wiersz zawieraj cy adres /24, tak aby zosta pod wietlony (patrz:rysunek 1-9) 6. W oknie SpeedTouch 510 wybra opcj Delete dost pn pod tabel IP adresses properties (patrz:rysunek 1-9) 7. W oknie SpeedTouch 510 wybra opcj Save All dost pn nad menu po lewej stronie. (patrz:rysunek 1-10) 8. W oknie przegl darki powinien ukaza si napis Complete Configuration Saved (patrz: Rysunek 1-8) 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 10 z 40

11 Po wykonaniu wszystkich powy szych procedur i przetestowaniu konfiguracji nasz serwer powinien by prawid owo skonfigurowany do pracy zarówno z routerem, jak i z sieci lokaln. Zarówno na serwerze jak i stacjach roboczych powinno by mo na po czy si z dowoln us uga internetow na wiecie. Inaczej rzecz ujmuj c wszystkie porty i protoko y s otwarte dla dost pu z sieci lokalnej do sieci Internet by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 11 z 40

12 Serwery SBS w wersji 2000 z roku 2001 (jedna karta sieciowa) Serwery tego typu dostarczane by y do szkó ponadgimnazjalnych w roku 2001 (w programie pilota owym dotycz cym szkó ponadgimnazjalnych). Wszystkie serwery by y wyposa one w jedn kart sieciow. Konfiguracja ta jest wystarczaj ca do takiego pod czenia serwera SBS 2000 do routera SpeedTouch 510, aby w pe ni korzysta ze wszystkich us ug udost pnianych przez serwery w sieci Internet. Porada Je eli serwer ma wiele kart sieciowych, ale wszystkie, oprócz karty IntraNet, wy czymy, to w takim wypadku zamieszczony poni ej opis jest aktualny i prawid owy. Jednak e, je li nasz serwer posiada dwa interfejsy sieciowe, wówczas sugerujemy skorzystanie z opisu zamieszczonego w dalszej cz ci naszego opracowania, a mówi cego o konfiguracji wykorzystuj cej dwie karty sieciowe. Tylko przy wykorzystaniu dwóch interfejsów sieciowych mo liwe jest pe ne wykorzystanie i skonfigurowanie programu ISA Server do pe nego monitoringu i ochrony naszej sieci. Wskazówka Aby pozostawi w czon tylko kart IntraNet zaloguj si na konsoli serwera jako administrator, wska prawym klawiszem mysz Moje miejsca sieciowe na pulpicie serwera, a nast pnie wybierz z menu podr cznego opcj W a ciwo ci. Nast pnie w oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wska kolejno prawym klawiszem myszy wszystkie po czenia z wyj tkiem karty IntraNet wybieraj c za ka dym razem z menu podr cznego opcj Wy cz Uwaga!!! Je eli serwer posiada tylko jedn kart sieciow, mo liwe jest tylko nadzorowanie po cze sieciowych w kierunku z sieci lokalnej do sieci Internet. Nie ma prostej mo liwo ci zablokowania dost pu do portów serwera z Internetu. Poni ej w kilku procedurach przedstawiamy odpowiednie dzia ania, które nale y wykona w celu poprawnego skonfigurowania tego typu serwerów do dzia ania z routerem SpeedTouch 510. Sprawdzenie, czy na serwerze ustawione s domy lne warto ci konfiguracji sieci i ewentualna ich zmiana 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera wybierz prawym przyciskiem myszy z pulpitu serwera Moje Miejsca sieciowe 2. Wybierz z podr cznego menu W a ciwo ci 3. W oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wybierz prawym przyciskiem myszy po czenie IntraNet 4. Wybierz z podr cznego menu W a ciwo ci 5. W oknie W a ciwo ci: IntraNet z listy Zaznaczone sk adniki s wykorzystywane przez to po czenie wska Protokó internetowy (TCP/IP) 6. W oknie W a ciwo ci: IntraNet wybierz przycisk W a ciwo ci 7. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) wybierz przycisk Zaawansowane by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 12 z 40

13 Okienko, które powiniene zobaczy prezentuje Rysunek Wprowad ustawienia zgodnie z tym rysunkiem. 8. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz zak adk DNS Skonfiguruj ustawienia zgodnie z tymi, które prezentuje Rysunek UWAGA! Nie zmieniamy warto ci pola Sufiks DNS dla tego po czenia. 9. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz zak adk WINS Skonfiguruj ustawienia zgodnie z tymi, które prezentuje Rysunek Po potwierdzeniu zmian, uruchamiamy ponownie serwer Je eli serwer ma ustawione domy lne warto ci konfiguracyjne na interfejsie sieciowym dla sieci lokalnej, wówczas mo na doda dodatkowy adres IP do jego interfejsu sieciowego zgodnie z zamieszczon poni ej procedur. Dodatkowy adres b dzie s u y do komunikacji mi dzy serwerem a routerem SpeedTouch 510. Dodanie drugiego adresu IP dla interfejsu sieciowego serwera 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera, wybierz prawym klawiszem myszy Moje miejsca sieciowe z pulpitu serwera 2. W menu podr cznym wskaza W a ciwo ci 3. W oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wybra prawym przyciskiem po czenie IntraNet 4. W menu podr cznym wskaza W a ciwo ci 5. W oknie W a ciwo ci: IntraNet z listy Zaznaczone sk adniki s wykorzystywane przez to po czenie wska Protokó internetowy (TCP/IP) 6. W oknie W a ciwo ci: IntraNet wybierz przycisk W a ciwo ci 7. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) wybierz przycisk Zaawansowane W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP w ramce Adresy IP wybra przycisk Dodaj W oknie Adres TCP/IP wpisz w polu adres IP: warto W oknie Adres TCP/IP wpisz w polu Maska podsieci: warto W oknie Adres TCP/IP wybierz przycisk Dodaj 12. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP w ramce Bramy domy lne wybierz przycisk Dodaj W oknie Adres bramy TCP/IP w polu Brama wpisz W oknie Adres bramy TCP/IP w polu Metryka wpisz warto Wybierz Adres bramy TCP/IP przycisk Dodaj 16. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz zak adk DNS 17. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP w ramce Adresy serwerów DNS wed ug kolejno ci u ywania wybierz przycisk Edytuj W oknie Serwer DNS TCP/IP w polu Serwer DNS wpisz (jest to adres IP serwera DNS TPSA) 19. W oknie Serwer DNS TCP/IP wybierz przycisk OK 20. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz przycisk OK 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 13 z 40

14 21. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) wybierz przycisk OK 22. W oknie W a ciwo ci: IntraNet 23. Uruchom ponownie serwer Po dodaniu drugiego adresu IP na serwerze (s u cego do komunikacji z routerem SpeedTouch 510), nale y jeszcze zmodyfikowa LAT (Local Address Table). Celem modyfikacji jest usuni cia zakresu (sieci), do której nale y ten adres z puli zakresów, które uwa ane s przez serwer za adresy lokalne (nale ce do sieci intranet). Zagadnienie to omawia nast pna procedura. Modyfikacja konfiguracji tablicy LAT (Local Address Table), okre laj cej zakresy adresów IP nale cych do sieci intranet 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera wybierz z menu Start Konsola administratora programu Small Bussines Server 2. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi Internet Security adn Acceleration Server W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi Servers and Arrays 4. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi SBS2K 5. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi Network Configuration 6. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server wska Local Address Table (LAT) 7. Wybierz prawym przyciskiem myszy Local Address Table (LAT) 8. Z menu podr cznego wybierz Construct LAT 9. W oknie Construct LAT zaznacz wszystkie dost pne opcje, to znaczy: Add the following private ranges: 10.x.x.x x.x x.x x.x and x.x Add address ranges based on the selected computer s windows 2000 routing table , W oknie Construct LAT wybierz przycisk OK 11. W oknie ISA Server wybierz przycisk OK 12. W oknie ISA Server warnig wybierz przycisk OK. 13. Wybierz prawym przyciskiem myszy Local Address Table (LAT) 14. Z menu podr cznego wybierz Construct LAT 15. W oknie Construct LAT odznacz opcj : Add the following private ranges: 10.x.x.x x.x x.x x.x and x.x 16. W oknie Construct LAT zaznacz nast puj ce opcje: Add address ranges based on the selected computer s windows 2000 routing table , W oknie Construct LAT wybierz przycisk OK 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 14 z 40

15 18. W oknie ISA Server wybierz przycisk OK. 19. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server w kolumnie From wska prawym klawiszem myszy Z menu podr cznego wybierz opcj Usu 21. W oknie Confirm Delete wybierz przycisk Tak 22. W oknie ISA Warning wybierz przycisk OK. 23. Uruchom ponownie serwer Kolejnym krokiem, jeszcze przed ponownym uruchomieniem serwera, w przypadku, gdy dotychczas pracowa on z modemem analogowym, ISDN lub us ug SDI jest wy czenie funkcji automatycznego dodzwaniania do sieci Internet. Omawia to umieszczona poni ej procedura. Je li serwer nie pracowa z adnym z wymienionych urz dze, wykonanie poni szej procedury jest zb dne i nale y ponownie uruchomi serwer oraz przej do nast pnej procedury, sprawdzaj cej poprawno konfiguracji serwera. Wy czanie funkcji automatycznego dodzwaniania dla serwera SBS B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera wybierz z menu Start Konsola administratora programu Small Bussines Server 2. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi Internet Security and Acceleration Server W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi Servers and Arrays 4. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi SBS2K 5. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server wska prawym klawiszem myszy opcj Network Configuration 6. Z menu podr cznego wybierz W a ciwo ci 7. W oknie Network Configuration Properties wyczy opcj Use dial-up entry 8. W oknie Network Configuration Properties wybierz przycisk OK 9. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi Network Configuration 10. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server wska Routing 11. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server w kolumnie Name wybierz prawym klawiszem myszy BackOffice Auto Dial Routing Rule 12. Wybierz z menu kontekstowego opcj W a ciwo ci 13. W oknie BackOffice Auto Dial Routing Rule wybierz zak adk Action 14. W oknie BackOffice Auto Dial Routing Rule w ramce Automatic dial-out odznacz pole Use dial-up entry for primary route 15. W oknie BackOffice Auto Dial Routing Rule wybierz przycisk OK. 16. Uruchom ponownie serwer Po ponownym uruchomieniu serwera nale y przetestowa poprawno wprowadzonych zmian w konfiguracji sieci. Zanim jednak tego dokonamy, powinni my pod czy nasz router ST510 do szkolnej sieci. Opisuje to poni sza procedura by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 15 z 40

16 Prawid owe pod czenie routera ST510 oraz stacji roboczej do szkolnej sieci 1. Od cz przewód UTP (Ethernet) cz cy stacj robocz z routerem SpeedTouch 510 od routera i pod cz stacj przy jego u yciu ponownie do szkolnej sieci komputerowej. Nast pnie uruchom stacj ponownie. 2. Pod cz router ST510 u ywaj c prostego kabla UTP do szkolnej sieci. Mo esz w tym celu wykorzysta wolne gniazdo w szkolnym koncentratorze (switchu). Na obu urz dzeniach powinny za wieci si diody informuj ce o prawid owym po czeniu. Po prawid owym pod czeniu routera do szkolnej sieci, mo na ju przyst pi do testowania wprowadzonych ustawie. W tym celu nale y wykona zamieszczon poni ej procedur. Sprawdzenie poprawno ci konfiguracji serwera po dokonanych zmianach 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera wybierz z menu Start Uruchom 2. W oknie Uruchamianie w polu Otwórz wpisz polecenie CMD i potwierd je klawiszem ENTER 3. Wpisz polecenie ping sbs2k Powiniene dosta odpowied identyczn z prezentowan przez Rysunek 1-14 Je eli wykonanie ostatniej procedury powiod o si, nasz serwer jest prawid owo skonfigurowany do wspó pracy z routerem SpeedTouch 510 w ramach us ugi Neostrada. Sprawdzenie poprawno ci wprowadzonych zmian w adresach IP routera SpeedTouch oraz Serwera 1. B d c zalogowany jako administrator na konsoli serwera Wybierz z paska zada serwera Start Uruchom 2. W oknie Uruchamianie w polu Otwórz wpisz polecenie CMD i potwierd je klawiszem ENTER 3. Wpisz polecenie ping i potwierd je klawiszem ENTER Na ekranie powinna pojawi si informacja o czasach, w jakich pakiety kontrolne przesy ane s pomi dzy serwerem i routerem Odpowied z : bajtów=32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów=32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów=32 czas<10ms TTL=59 Odpowied z : bajtów=32 czas<10ms TTL=59 okre laj ce e wszystko dzia a OK Gdy zobaczysz takie komunikaty: 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 16 z 40

17 Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. Up yn limit czasu dania. W tym wypadku, oznacza to, e pakiety nie s przesy ane poprawnie pomi dzy routerem i serwerem. Mo e by to spowodowane: pomyleniem adresów IP, z konfiguracj routera, wadliwym okablowaniem (je eli jeste my pewni ustawie, nale y ponownie uruchomi serwer je eli dalej nie przynosi to rezultatu, wo aj ekip instaluj c router) Usuni cie domy lnego adresu IP ( ) z konfiguracji routera SpeedTouch 510) 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera uruchom przegl dark internetow 2. W pasku adresu nale y wpisa adres: i nacisn Enter Powinna pojawi si g ówna strona konfiguracyjna routera SpeedTouch 510 (patrz rysunek: Rysunek 1-1) 3. W oknie SpeedTouch 510 wybra w menu po lewej stronie opcj Advance (patrz rysunek: Rysunek 1-1) 4. W oknie SpeedTouch 510 wybra w menu po lewej stronie opcj IP Adresses (patrz:rysunek 1-5) 5. W oknie SpeedTouch 510 wybra w tabeli IP address table wiersz zawieraj cy adres /24, tak aby zosta pod wietlony (patrz:rysunek 1-9) 6. W oknie SpeedTouch 510 wybra opcj Delete dost pn pod tabel IP adresses properties (patrz:rysunek 1-9) 7. W oknie SpeedTouch 510 wybra opcj Save All dost pn nad menu po lewej stronie. (patrz:rysunek 1-10) 8. W oknie przegl darki powinien ukaza si napis Complete Configuration Saved (patrz: Rysunek 1-8) Po wykonaniu wszystkich powy szych procedur i przetestowaniu konfiguracji nasz serwer powinien by prawid owo ustawiony do pracy zarówno z routerem, jak i z sieci lokaln. Na serwerze jak i stacjach roboczych powinno by mo na po czy si z dowoln us uga internetow na wiecie. Inaczej rzecz ujmuj c wszystkie porty i protoko y s otwarte dla dost pu z sieci lokalnej do sieci Internet by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 17 z 40

18 Serwery SBS w wersji 2000 z lat (dwie karty sieciowe) Serwery tego typu dostarczane by y do wszystkich typów szkó w latach Wszystkie serwery by y wyposa one w dwie karty sieciowe, co znacznie upraszcza konfiguracj po czenia dla routera SpeedTouch 510. Ze wzgl dów bezpiecze stwa, konfiguracja z dwiema kartami sieciowymi jest zalecana dla szkolnego serwera tylko w takim przypadku mo na w pe ni skonfigurowa i wykorzysta wewn trzny system FireWall serwera SBS. Poni ej zamie cili my odpowiedni procedur. Porada Je eli serwer ma wiele kart sieciowych, ale wszystkie, oprócz karty IntraNet, wy czymy, to w takim wypadku zamieszczony poni ej opis jest aktualny i prawid owy. Wskazówka Aby pozostawi w czon tylko kart IntraNet zaloguj si na konsoli serwera jako administrator, wska prawym klawiszem mysz Moje miejsca sieciowe na pulpicie serwera, a nast pnie wybierz z menu podr cznego opcj W a ciwo ci. Nast pnie w oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wska kolejno prawym klawiszem myszy wszystkie po czenia z wyj tkiem karty IntraNet wybieraj c za ka dym razem z menu podr cznego opcj Wy cz Sprawdzenie, czy na serwerze ustawione s domy lne warto ci konfiguracji sieci i ewentualna ich zmiana 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera wybierz prawym przyciskiem myszy z pulpitu serwera Moje Miejsca sieciowe 2. Wybierz z podr cznego menu W a ciwo ci 3. W oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wybierz prawym przyciskiem myszy po czenie IntraNet 4. Wybierz z podr cznego menu W a ciwo ci 5. W oknie W a ciwo ci: IntraNet z listy Zaznaczone sk adniki s wykorzystywane przez to po czenie wska Protokó internetowy (TCP/IP) 6. W oknie W a ciwo ci: IntraNet wybierz przycisk W a ciwo ci 7. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) wybierz przycisk Zaawansowane... Okienko, które powiniene zobaczy prezentuje Rysunek Wprowad ustawienia zgodnie z tym rysunkiem. 8. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz zak adk DNS Skonfiguruj ustawienia zgodnie z tymi, które prezentuje Rysunek UWAGA! Nie zmieniamy warto ci pola Sufiks DNS dla tego po czenia. 9. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz zak adk WINS Skonfiguruj ustawienia zgodnie z tymi, które prezentuje Rysunek Po potwierdzeniu zmian, uruchamiamy ponownie serwer Je eli serwer ma ustawione domy lne warto ci konfiguracyjne na interfejsie sieciowym dla sieci lokalnej, mo emy przyst pi do konfiguracji drugie karty sieciowej, s u cej do po czenia serwera z routerem SpeedTouch by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 18 z 40

19 Konfiguracja drugiej karty sieciowej serwera SBS 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera, wybierz prawym klawiszem myszy Moje miejsca sieciowe z pulpitu serwera 2. W menu podr cznym wskaza W a ciwo ci 3. W oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wybra prawym przyciskiem po czenie Po czenie sieciowe 4. W menu podr cznym wskaza W a ciwo ci 5. W oknie W a ciwo ci: Po czenie sieciowe z listy Zaznaczone sk adniki s wykorzystywane przez to po czenie wska Protokó internetowy (TCP/IP) 6. W oknie W a ciwo ci: Po czenie sieciowe wybierz przycisk W a ciwo ci 7. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) zaznacz opcj U yj nast puj cego adresu IP 8. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) w ramce U yj nast puj cego adresu IP w polu adres IP: warto W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) w ramce U yj nast puj cego adresu IP wpisz w polu Maska podsieci: warto W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) w ramce U yj nast puj cego adresu IP w polu Brama domy lna wpisz W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) w ramce U yj nast puj cych adresów serwerów DNS w polu Preferowane adresy DNS wpisz (jest to adres IP serwera DNS TPSA) 12. W oknie W a ciwo ci: Protokó internetowy (TCP/IP) wybierz przycisk OK 13. W oknie Zaawansowane ustawienia TCP/IP wybierz przycisk OK 14. W oknie W a ciwo ci: Po czenie sieciowe zaznacz opcj Poka ikon na pasku zada podczas po czenia 15. W oknie W a ciwo ci: Po czenie sieciowe wybierz przycisk OK 16. W oknie Sie lokalna na pytanie Czy chcesz teraz ponownie uruchomi komputer wybierz przycisk Tak Po ponownym uruchomieniu serwera nale y jeszcze w czy skonfigurowan kart sieciow s u c do po czenia z routerem SpeedTouch 510 oraz wskazane jest zmieni jej nazw w celu u atwienia dalszej konfiguracji na Sie Internet. Poni ej zamie cili my procedur opisuj c jak dokona tych modyfikacji. Zmiana nazwy karty s u cej do po czenia z routerem ST510, jej w czenie oraz do czenie do routera 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera, wybierz prawym klawiszem myszy Moje miejsca sieciowe z pulpitu serwera 2. W menu podr cznym wskaza W a ciwo ci 3. W oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wybra prawym przyciskiem po czenie Po czenie sieciowe 4. W menu podr cznym wybra Zmie nazw 2004 by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 19 z 40

20 5. Wpisa now nazw Sie Internet 6. W oknie Po czenia sieciowe i telefoniczne wybra prawym przyciskiem po czenie Sie Internet 7. W menu podr cznym wybra opcj W cz 8. Od cz przewód UTP (Ethernet) cz cy stacj robocz z routerem SpeedTouch 510 od routera i pod cz stacj przy jego u yciu ponownie do szkolnej sieci komputerowej. Nast pnie uruchom stacj ponownie. 9. Pod cz router ST510 u ywaj c prostego kabla UTP do karty sieciowej serwera. Po prawid owym po czeniu serwera powinna zmieni si ikonka zamieszczona w zasobniku systemowym paska zada pulpitu serwera znikn powinien czerwony krzy yk informuj cy o od czeniu kabla sieciowego. Nast pnym krokiem jest uruchomienie kreatora po cze internetowych z konsoli serwera SBS i skonfigurowanie dost pu do sieci Internet przy jego u yciu. Opisuje to poni sza procedura. Skonfigurowanie po czenie przy u yciu wbudowanego kreatora po cze z konsoli SBS 1. B d c zalogowanym jako administrator na konsoli serwera wybierz z menu Start Konsola administratora programu Small Bussines Server 2. W oknie Konsola administratora programu Small Bussines Server rozwi Small Bussines Server (mened er pakietu BackOffice) 3. Wska ga Lista zada do wykonania 4. W oknie Lista zada do wykonania wybierz Kreator po cze internetowych 5. W oknie Kreator po cze internetowych wybierz przycisk Dalej 6. W oknie Konfigurowanie sprz tu zaznacz opcj Router 7. W oknie Konfigurowanie sprz tu wybierz przycisk Dalej 8. W oknie Konfigurowanie po czenia przez router z us ugodawc internetowym zaznacz opcj Router jest po czony z serwerem za po rednictwem drugiej karty sieciowej 9. W oknie Konfigurowanie po czenia przez router z us ugodawc internetowym w polu Adres routera wpisz (ten wpis powinien istnie tam domy lnie, nale y si upewni, czy jest prawid owy) 10. W oknie Konfigurowanie po czenia przez router z us ugodawc internetowym w polu Adres podstatowego serwera DNS wpisz (ten wpis powinien istnie tam domy lnie, nale y si upewni, czy jest prawid owy) 11. W oknie Konfigurowanie po czenia przez router z us ugodawc internetowym pole Adres pomocniczego serwera DNS (opcjonalnie) pozostaw puste 12. W oknie Konfigurowanie po czenia przez router z us ugodawc internetowym wybierz przycisk Dalej 13. W oknie Konfiguruj karty sieciowe z listy o nazwie Wybierz kart sieciow, której chcesz u ywa jako kart dla sieci lokalnej wybierz adres IP W oknie Konfiguruj karty sieciowe z listy o nazwie Wybierz kart sieciow, której chcesz u ywa jako karty dla sieci zewn trznej wybierz adres IP by Dariusz P. Fabicki, Janusz S. Wierzbicki Strona 20 z 40

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/06_02/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Zmiana g ównego adresu IP serwera SBS 2003 (PD2) Zmiana g ównego adresu IP serwera

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/11_04/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Pod czanie do Internetu serwera SBS2003 obs uguj cego dwie sieci lokalne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Kreator pod czania do Internetu (PD1) Konfiguracja dost pu do sieci Internet z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/11_03/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Konfiguracja serwera do pracy z dwiema sieciami intranet Sytuacja pocz tkowa

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_02/Z2 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Zdalna praca na stacjach roboczych (PD3) Zadanie 2 Zdalna praca na stacjach dla

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail Podręcznik szybkiej konfiguracji skanowania XE3024PL0-2 Ten podręcznik zawiera instrukcje: Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail na stronie 1 Konfiguracja funkcji Skanowanie do skrzynki na stronie

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/08_05/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 Tworzenie i edycja zasad grup - zadanie 6 (PD2) Zadanie 6a Modyfikacja zasad grup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/05_04 Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 R czne zak adanie kont u ytkowników (PD1) Jak r cznie za o y konto w systemie SBS?

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Instrukcja numer SPD2/10_04/Z6 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (PD2) Zadanie 6 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi na

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/18_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) ISA - konfiguracja serwera SBS2003 w celu umożliwienia autodetekcji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

3) Kreator nowego połaczenia

3) Kreator nowego połaczenia PROCEDURA ŁACZENIA ZDALNEGO Z LICENCJĄ OPROGRAMOWANIA SOFISTIK FEM DLA WERSJI 23 ORAZ 25 (2010) 1) Otwieramy Panel sterowania/ połączenia sieciowe 2) Utwórz nowe połączenie 3) Kreator nowego połaczenia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE Od nas samych zależy czy nasz komputer jest dobrze zabezpieczony w sieci, dlatego poniżej przedstawimy Państwu kilka możliwości na ochronę komputera podłączonego do Internetu.

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNET EXPLORER Skorzystaj z instrukcji, jeśli na przeglądarce Internet Explorer nie możesz zalogować się do ING BusinessOnLine za pomocą etokena/karty. KROK 1 Podłącz

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do zasobów szkolnego serwera poprzez sieć Internet - zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z1 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - Gadu - Gadu (PD3) W niniejszej instrukcji omawiamy

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

Serwery druku HP Jetdirect

Serwery druku HP Jetdirect Serwery druku HP Jetdirect Dodatek do instrukcji administratora serwer druku USB HP Jetdirect 2700w (J8026A) Informacje ogólne... 2 Polecenia i parametry usługi Telnet... 2 Wbudowany serwer internetowy

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1-

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Spis treści Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora 1. Przygotowanie rejestratora do pracy w sieci...3 1.1. Ustawienia adresu IP i portów...3

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INTERNETOWEJ PLATFORMY e-kwt AEROKLUBU NADWIŚLAŃSKIEGO (opracował: Ł. Skonecki) Internetowa platforma e-kwt została udostępniona pod adresem: http://kwt.lisie.pl Platforma jest udostępniona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT KIRK 300 w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.01 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/02_04/D5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Dostęp do grup dyskusyjnych na szkolnym serwerze Jak skonfigurować dostęp

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE

Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Biuletyn techniczny Instalacja i konfiguracja automatu synchronizacji CDN OFFLINE Aktualizacja dokumentu: 2011-06-22 COMARCH CDN XL wersja 10.2 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych zalecają, aby korzystanie z usług bankowych poprzez Internet

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL Informator Techniczny nr 68 19-01-2004 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja komputera klienckiego do łączenia się z serwerem IndustrialSQL W celu podłączenie komputera klienckiego do serwera IndustrialSQL,

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT)

8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) 8. Konfiguracji translacji adresów (NAT) Translacja adresów nazywana również maskaradą IP jest mechanizmem tłumaczenia adresów prywatnych sieci lokalnej na adresy publiczne otrzymane od operatora. Rozróżnia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 - Podręcznik instalacji Niniejszy przewodnik przedstawia ekspresową instalację za pomocą kreatora NETGEAR Smart Wizard i instalację samodzielnego sterownika

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0... 2 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 9.0... 7 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 10.0... 13 Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Definiowanie reguł dostępowych (D2) Zadanie 4a Definiowanie dostępu

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w menedżerze sprzedaży BaseLinker (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest internetowemu menedżerowi sprzedaży BaseLinker.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja OpenVPN

Konfiguracja OpenVPN Konfiguracja OpenVPN Przed rozpoczęciem konfiguracji należy podjąć decyzję w jakim trybie program ma utworzyć tunel. Zasadniczo umożliwia on połączenie zdalnych lokalizacji w warstwie drugiej lub trzeciej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji

Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Konfiguracja przeglądarek internetowych oraz Panelu Java dla klientów instutucjonalnych problemy z apletem do logowania/autoryzacji Rozdział 1 Przeglądarka internetowa Internet Explorer (32-bit)... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla osób, które będą uruchamiały Wirtualny Serwer Egzaminacyjny w pracowni komputerowej pracującej pod kontrolą serwera SBS

Wskazówki dla osób, które będą uruchamiały Wirtualny Serwer Egzaminacyjny w pracowni komputerowej pracującej pod kontrolą serwera SBS Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Wskazówki dla osób, które będą uruchamiały Wirtualny Serwer Egzaminacyjny w pracowni komputerowej pracującej pod kontrolą serwera

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE

Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa. Huawei E398 LTE Podręcznik Użytkownika Plus Internet dla Mac OS X 10.5. lub wyższa Huawei E398 LTE Plus Internet wita w świecie mobilnego internetu! Plus Internet to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca.

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB

KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK. Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB KONFIGURACJA PRZEGLĄDAREK Poniższa konfiguracja dedykowana jest dla Bankowości Internetowej SGB Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 8.0... 2 Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer 9.0... 7

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo