w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU w ramach kampanii promocyjnej KOD LUBUSZAN POZNAJ INWESTYCJE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO! ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie KOD LUBUSZAN POZNAJ INWESTYCJE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIE- GO!, zwany dalej konkursem. 2. Organizatorem konkursu jest Województwo Lubuskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, Zielona Góra, zwany dalej Organizatorem. 3. Konkurs jest skierowany do wszystkich osób fizycznych, zwanych dalej uczestnikami. 4. Konkurs jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach: II. Cele 1. Popularyzacja wiedzy na temat wykorzystywania funduszy pochodzących z Unii Europejskiej na terenie Województwa Lubuskiego. 2. Promocja projektów zrealizowanych za pomocą środków z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej. 4. Zachęcanie mieszkańców i turystów do poznawania atrakcji turystycznych Województwa Lubuskiego i do czynnego zwiedzania regionu. III. Zasady konkursu 1. Konkurs polega na odszukaniu na specjalne stworzonej stronie internetowej poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe zwanych dalej zagadkami. 2. Zagadki to piętnaście (15) pytań wraz z zestawem odpowiedzi dotyczące inwestycji dofinansowanych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Aby uzyskać poprawną odpowiedź na zagadkę konkursową o której mowa w ust. 2 uczestnik powinien zapoznać się z opisem inwestycji oraz zdjęciami. Następnie uczestnik ma za zadanie zamalowanie odpowiedzi na pustym polu w unikatowym kodzie QR, który znajduje się na karcie konkursowej. Poprawne zamalowanie wszystkich wymaganych pól po-

2 zwoli uczestnikowi odczytać powstały w ten sposób kod QR, po którego odczytaniu, na ekranie smartfona/tabletu bądź innego mobilnego urządzenia zostanie wyświetlone hasło konkursowe. 4. Do odczytania hasła niezbędna jest specjalna aplikacja, która umożliwia odczytywanie kodów QR. Uczestnik konkursu znajdzie na stronie konkursu informacje jak może bezpłatnie pobrać taką aplikację/program. 5. Aby wziąć udział w losowaniu nagród uczestnik konkursu zobowiązany jest przesłać na adres Organizatora kartę konkursową z poprawnie wypełnionymi polami w kodzie QR oraz wygenerowanym hasłem. 6. Konkurs odbywa się w terminie: od 1 do 30 maja 2015 r. PRZYKŁAD Pytanie: Od ilu lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej? Czarnym kolorem nie wychodząc za kratkę trzeba zamalować pole M15. Taką czynność należy wykonać z pozostałymi pytaniami. ODPOWIEDŹ ZAMALUJ POLE 6 I11 11 M15 16 P19 Prawidłową odpowiedź należy umieścić na kodzie QR (obok), tj. zamalować pole zgodnie z podanym numerem. W tym przypadku M15. HASŁO: Uczestnik pozna hasło konkursowe po zamalowaniu prawidłowo wszystkich 15 pytań na kodzie QR. IV. IV. Warunki uczestnictwa 1. Konkurs ma charakter regionalny i jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych, które wyślą kartę konkursową na adres Organizatora. 2. Każdy uczestnik posiada swoją kartę konkursową, w której wpisuje hasło odczytane z kodu QR. Uczestnik może przesłać maksymalnie dwie karty konkursowe. 3. Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w konkursie, muszą na karcie uzupełnić/uzyskać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie. Formularz takiej zgody znajduje się na karcie konkursowej. 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wypełnionej danymi osobowymi karty konkursowej. 5. Kartę konkursową należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w terminie od r. do r. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego. 6. Kartę konkursową należy przesłać pocztą bądź dostarczyć osobiście na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Zarządzania Regionalnym Pro-

3 gramem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, Zielona Góra w terminie trwania konkursu. 7. Karta konkursowa otrzymana po terminie nie będzie brała udziału w losowaniu nagród. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie karty powstałe w czasie przesyłki. 8. Losowanie nagród zostanie przeprowadzone przez komisję konkursową. Skład komisji zostanie podany na stronach: 9. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronach: oraz Zwycięzcy zostaną również poinformowani o wygranej telefonicznie. Odbiór wygranej nastąpi podczas uroczystości wręczenia nagród, o której zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie przez Organizatora. 10. W przypadku nieodebrania nagród podczas uroczystości ich wręczenia, laureaci mogą zgłosić się osobiście po ich odbiór w ciągu 1 miesiąca od ogłoszenia wyników do siedziby Organizatora. 11. Nadesłanie karty konkursowej jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska laureata konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie. V. Nagrody 1. Organizator z pośród nadesłanych kart konkursowych rozlosuje nagrody: 1) 2 (dwa) tablety o wartości do 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2) 5 (pięć) telefonów komórkowych o wartości do 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 3) 15 zestawów upominków promocyjnych typu: plecaki, koszulki, przybory szkolne i inne. 2. Nagrody nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny. 3. Należności związane z podatkiem dochodowym z tytułu wygranych ureguluje Organizator. 4. Zwycięzca może odebrać nagrodę osobiście lub przez osobę przez niego upoważnioną. Podczas wydania nagrody Zwycięzca (osoba upoważniona) będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka). VI. Organizator zobowiązuje się do: Obowiązki Organizatora 1) Poniesienia kosztów zorganizowania i przeprowadzenia konkursu. 2) Przeprowadzenia konkursu w sposób rzetelny i zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu. 3) Zamieszczenia ogłoszenia o konkursie na stornie internetowej Urzędu Marszałkow-

4 skiego Województwa Lubuskiego (www.lubuskie.pl) oraz Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (www.lrpo.lubuskie.pl). 4) Podania do publicznej wiadomości wyników konkursu na stronie internetowej konkursu (www.kodlubuszan.pl) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego (www.lubuskie.pl) i Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (www.lrpo.lubuskie.pl). 5) Przekazania informacji o zwycięzcach konkursu wybranym środkom masowego przekazu. VII. Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje związane z konkursem powinny być składane w formie pisemnej w ciągu siedmiu dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, Zielona Góra. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję konkursową. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. VIII. Postanowienia końcowe 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 2. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminem, jak również o zapisach regulaminu budzących wątpliwości rozstrzygać będzie Organizator. 3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora, oraz podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu oraz członkowie ich rodzin. Za członków rodzin niniejszego Regulaminu uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Organizator nie jest obowiązany do uzyskania od uczestników Konkursu pisemnych oświadczeń dotyczących spełnienia powyższego warunku. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn. Informacja o ewentualnych zmianach będzie publikowana wyłącznie na stronach internetowych: oraz 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych Organizatora /ustawa z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). Osoby uczestniczące w konkursie potwierdzają swoją zgodę na powyższe w formie przesłania do Organizatora wypełnionego i podpisanego kuponu konkursowego.

5 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: r. Informacji dotyczących konkursu udziela: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Wydział Informacji i Promocji ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5, Zielona Góra tel: /110

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Spółka Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3

Regulamin konkursu. Testy joyn na Sony Xperia Z3 Regulamin konkursu Testy joyn na Sony Xperia Z3 (dalej: Regulamin ) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Testy joyn na Sony Xperia Z3 (zwanego dalej Konkursem ) jest spółka pod firmą Orange

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OC-eń i wygraj! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu: OC-eń i wygraj! (dalej: Konkurs ) jest spółka pod firmą: Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nowe przysłowia

Regulamin Konkursu Nowe przysłowia Regulamin Konkursu Nowe przysłowia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu Nowe przysłowia rozgrywanego na antenie Telewizji Eska TV podczas trwania audycji na żywo Najlepszy program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star 3 rozgrywanego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Wygraj z Luksją REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wygraj z Luksją I. Zasady ogólne loterii promocyjnej 1.1. Loteria pod nazwą Wygraj z Luksją, zwana dalej również Loterią jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo