niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)"

Transkrypt

1 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo prywatne międzynarodowe polski ogólnoakademicki kierunkowy podstawowy jednolite magisterskie Liczba semestrów/semestr 10/9 Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia:15 niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) II. Wymagania wstępne Lp. Opis 1. Student posiada wiedzę z zakresu prawoznawstwa i logiki, prawa cywilnego - część ogólna, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i prawa spadkowego. III. Cele przedmiotu Lp. Opis 1. Po zakończeniu zajęć student zna zagadnienia dotyczące prawa prywatnego międzynarodowego w zakresie pojęcia i zadań prawa prywatnego międzynarodowego, źródeł prawa, normy kolizyjnej, w tym jej zakresu i łącznika, kwalifikacji, instytucji części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego, części szczegółowej prawa prywatnego międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa rodzinnego i

2 opiekuńczego, międzynarodowego prawa spadkowego, międzynarodowego prawa zobowiązań i międzynarodowego prawa rzeczowego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego Po zakończeniu zajęć student potrafi analizować sytuacje faktyczne w oparciu o przepisy z prawa prywatnego międzynarodowego w celu znalezienia rozwiązania konkretnych problemów. Student umie analizować teksty aktów normatywnych, literaturę prawniczą i orzecznictwo z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. Po zakończeniu zajęć student potrafi przyjmować odpowiedzialność za swoje decyzje podjęte w oparciu o zastosowanie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego. Student potrafi pracować nad rozwiązywaniem problemów z prawa prywatnego międzynarodowego zarówno w sposób samodzielny jak i działając w zespole. Student potrafi uszanować odmienne systemy prawne. IV. Realizowane efekty kształcenia Kod Kat. Opis KEK E1 Wiedza Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studenta pogłębionej wiedzy w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego, w tym pojęcia i zadań prawa prywatnego międzynarodowego, źródeł prawa i zasad ich wykorzystywania, normy kolizyjnej, zakresu i łącznika normy kolizyjnej, kwalifikacji, instytucji części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego, części szczegółowej prawa prywatnego międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa rodzinnego i opiekuńczego, międzynarodowego prawa spadkowego, międzynarodowego prawa zobowiązań i międzynarodowego prawa rzeczowego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego. E2 Umiejętności Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności analizowania zdarzeń społecznych w oparciu o przepisy z prawa prywatnego międzynarodowego oraz wykorzystania wiedzy z prawa prywatnego międzynarodowego do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych. Przedmiot ma na celu przyswojenie przez studenta umiejętności analizowania tekstów aktów normatywnych, literatury prawniczej i orzecznictwa z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego. K_W03 K_W11 K_W15 K_U01 K_U02 K_U11 E3 Kompetencje społeczne Zdobyta w trakcie zajęć wiedza może być wykorzystana przez studenta zarówno w przypadku samodzielnej pracy dotyczącej prawa prywatnego międzynarodowego, jak w razie pracy w zespole. Powoduje ona także, iż student wykształca u siebie kompetencję do przyjmowania odpowiedzialności za swoje decyzje podjęte w oparciu o K_K02 K_K06 K_K07

3 zastosowanie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego. Student wykształca u siebie szacunek dla odmiennych systemów prawnych. V. Treści Kształcenia Wykłady Lp. Opis D (30) Z (1 8) W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Pojęcie i zadania prawa prywatnego międzynarodowego. Rozwój prawa prywatnego międzynarodowego, w tym szkoła statutowa, teoria F.K. von Savigny ego, nowa szkoła włoska. Źródła prawa prywatnego międzynarodowego. Norma kolizyjna prawa prywatnego międzynarodowego. Budowa normy kolizyjnej. Rodzaje norm kolizyjnych. Zakres i łącznik normy kolizyjnej. Łączniki personalne obywatelstwo, zamieszkanie, zwykły pobyt. Inne łączniki. Kwalifikacja. Instytucje części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego: Wybór prawa. Kwestia wstępna. Klauzula ściślejszego związku. Niejednolite prawo. Zmiana statutu. Odesłanie. Obejście prawa. Instytucje części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego: Klauzula porządku publicznego. Przepisy koniecznego zastosowania (przepisy wymuszające swoje zastosowanie). Stosowanie obcego prawa publicznego. Część szczegółowa prawa prywatnego międzynarodowego: Osoby fizyczne i osoby prawne. Prawo właściwe dla zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej. Prawo właściwe dla imienia i nazwiska osoby fizycznej. Prawo właściwe dla zdolności osoby prawnej. Zakres zastosowania statutu personalnego. Prawo właściwe dla dóbr osobistych osoby fizycznej i prawnej. Część szczegółowa prawa prywatnego międzynarodowego: Prawo właściwe dla czynności prawnej. Prawo właściwe dla formy czynności prawnej. Prawo właściwe dla przedstawicielstwa ustawowego. Prawo właściwe dla pełnomocnictwa. Prawo właściwe dla przedawnienia. Prawo właściwe dla praw własności intelektualnej. Międzynarodowe prawo rodzinne i opiekuńcze: Prawo właściwe dla zawarcia małżeństwa i formy zawarcia małżeństwa. Prawo właściwe dla stosunków osobistych i majątkowych między małżonkami. Prawo właściwe dla rozwiązania małżeństwa i separacji. Prawo właściwe dla pochodzenia dziecka. Prawo właściwe dla odpowiedzialności rodzicielskiej. Prawo właściwe dla przysposobienia. Prawo właściwe dla alimentów. Prawo właściwe dla opieki i kurateli ,4 4 2,4 3 1,8 3 1,8 4 2,4

4 W8 Międzynarodowe prawo spadkowe: Prawo właściwe dla spraw spadkowych. Prawo właściwe dla czynności prawnych na wypadek śmierci, w tym dla testamentu i jego formy. 2 1,2 Ćwiczenia Lp. Opis D (15) Z (9) C1 C2 C3 C4 Międzynarodowe postępowanie cywilne: Źródła prawa międzynarodowego postępowania cywilnego. Jurysdykcja. Uznawanie i stwierdzanie wykonalności orzeczeń. Międzynarodowe prawo zobowiązań umownych: Prawo właściwe dla zobowiązań umownych. Wybór statutu kontraktowego. Wskazanie prawa właściwego dla zobowiązań umownych w braku wyboru prawa. Prawo właściwe dla zobowiązań z jednostronnych czynności prawnych. Zakres zastosowania prawa właściwego dla stosunku zobowiązaniowego. Międzynarodowe prawo zobowiązań pozaumownych: Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych. Wybór prawa dla zobowiązań pozaumownych. Wskazanie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych w braku wyboru prawa. Zakres zastosowania prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych. Międzynarodowe prawo rzeczowe: Prawo właściwe dla własności i innych praw rzeczowych. Prawo właściwe dla posiadania. Zakres statutu rzeczowego. Zmiana statutu rzeczowego. Prawo właściwe dla praw własności intelektualnej ,4 3 1,8 3 1,8 VI. Metody prowadzenia zajęć Opis X Wykład audytoryjny Konwersatorium X Prezentacja X Dyskusja X Praca w grupach Symulacja X Analiza przypadku Inscenizacja (odgrywanie ról) Ćwiczenia tablicowe

5 Ćwiczenia terenowe E-learning Praca z podręcznikiem Ćwiczenia laboratoryjne VII. Sposoby oceny Ocena formująca Opis X Kolokwium Zadania tablicowe Odpowiedź ustna Prezentacja Projekt zespołowy Projekt indywidualny Referat X Aktywność na zajęciach Ćwiczenie praktyczne Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych Sposób obliczania średniej z ocen bieżących (zgodnie z 18 pkt. 4 Regulaminu studiów) Ocena z ćwiczeń jest jedną oceną. Ocena z egzaminu (podsumowująca) Opis Egzamin ustny X Egzamin pisemny X Egzamin testowy Średnia ważona ocen cząstkowych

6 Sposób obliczania oceny końcowej (zgodnie z 18 pkt. 5 Regulaminu studiów) Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną sumy oceny bieżącej z ćwiczeń i oceny z egzaminu pod warunkiem, że obie te oceny są pozytywne. VIII. Kryteria oceny Efekt kształcenia E1 waga: 50% Nie osiągnął założonego efektu (ocena 2.0) Osiągnął w stopniu dostatecznym (ocena 3.0) Student nie potrafi zdefiniować pojęcia ani zadań prawa prywatnego międzynarodowego. Student nie potrafi wymienić źródeł prawa prywatnego międzynarodowego. Student nie umie opisać budowy normy kolizyjnej prawa prywatnego międzynarodowego. Student nie potrafi zdefiniować pojęcia łącznika. Student nie umie zdefiniować pojęcia kwalifikacji. Student nie zna instytucji części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego, tj. wyboru prawa, kwestii wstępnej, klauzuli ściślejszego związku, niejednolitego prawa, odesłania, obejścia prawa, klauzuli porządku publicznego, przepisów koniecznego zastosowania (przepisów wymuszających swoje zastosowanie). Student nie potrafi wyjaśnić instytucji zmiany statutu ani stosowania obcego prawa publicznego. Student nie umie opisać wskazania prawa właściwego dla osób fizycznych i prawnych, dla dóbr osobistych, dla czynności prawnej ani dla jej formy, dla przedstawicielstwa ani dla przedawnienia. Student nie potrafi opisać wskazania prawa właściwego dla spraw małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych. Student nie umie omówić wskazania prawa właściwego dla spraw spadkowych. Student nie potrafi opisać wskazania prawa właściwego dla zobowiązań umownych ani pozaumownych. Student nie umie omówić wskazania prawa właściwego dla własności ani innych praw rzeczowych, posiadania ani dla praw własności intelektualnej. Student nie zna źródeł prawa międzynarodowego postępowania cywilnego, podstaw jurysdykcji ani procedury uznawania i stwierdzania wykonalności orzeczeń. Student definiuje ogólnie pojęcie i wymienia

7 podstawowe zadania prawa prywatnego międzynarodowego. Student potrafi wymienić podstawowe źródła prawa prywatnego międzynarodowego. Student umie ogólnie opisać budowę normy kolizyjnej prawa prywatnego międzynarodowego. Student potrafi ogólnie zdefiniować pojęcie łącznika. Student umie ogólnie zdefiniować pojęcie kwalifikacji. Student zna instytucje części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego, tj. wybór prawa, kwestię wstępną, klauzulę ściślejszego związku, niejednolite prawo, odesłanie, obejście prawa, klauzulę porządku publicznego, przepisy koniecznego zastosowania (przepisy wymuszające swoje zastosowanie). Student potrafi ogólnie wyjaśnić instytucje zmiany statutu oraz stosowania obcego prawa publicznego. Student umie opisać ogólnie wskazanie prawa właściwego dla osób fizycznych i prawnych, dla dóbr osobistych, dla czynności prawnej oraz dla jej formy, dla przedstawicielstwa oraz dla przedawnienia. Student potrafi ogólnie opisać wskazanie prawa właściwego dla spraw małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych. Student umie ogólnie omówić wskazanie prawa właściwego dla spraw spadkowych. Student potrafi ogólnie opisać wskazanie prawa właściwego dla zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Student umie ogólnie omówić wskazanie prawa właściwego dla własności i innych praw rzeczowych, posiadania oraz dla praw własności intelektualnej. Student zna podstawowe źródła prawa międzynarodowego postępowania cywilnego, podstawy jurysdykcji oraz procedury uznawania i stwierdzania wykonalności orzeczeń. Osiągnął w stopniu dobrym (ocena 4.0) Student definiuje ze zrozumieniem pojęcie i wymienia zadania prawa prywatnego międzynarodowego. Student potrafi wymienić źródła prawa prywatnego międzynarodowego. Student umie ze zrozumieniem opisać budowę normy kolizyjnej prawa prywatnego międzynarodowego. Student potrafi ze

8 zrozumieniem zdefiniować pojęcie łącznika. Student potrafi ze zrozumieniem opisać łączniki personalne, tj. obywatelstwo, zamieszkanie, zwykły pobyt oraz inne łączniki. Student umie ze zrozumieniem zdefiniować pojęcie kwalifikacji. Student zna instytucje części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego, tj. wybór prawa, kwestię wstępną, klauzulę ściślejszego związku, niejednolite prawo, odesłanie, obejście prawa, klauzulę porządku publicznego, przepisy koniecznego zastosowania (przepisy wymuszające swoje zastosowanie). Student potrafi ze zrozumieniem wyjaśnić instytucje zmiany statutu oraz stosowania obcego prawa publicznego. Student umie ze zrozumieniem opisać wskazanie prawa właściwego dla osób fizycznych i prawnych, dla dóbr osobistych, dla czynności prawnej oraz dla jej formy, dla przedstawicielstwa oraz dla przedawnienia. Student potrafi ze zrozumieniem opisać wskazanie prawa właściwego dla spraw małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych. Student umie ze zrozumieniem omówić wskazanie prawa właściwego dla spraw spadkowych. Student potrafi ze zrozumieniem opisać wskazanie prawa właściwego dla zobowiązań umownych oraz pozaumownych. Student umie ze zrozumieniem omówić wskazanie prawa właściwego dla własności i innych praw rzeczowych, posiadania oraz dla praw własności intelektualnej. Student zna źródła prawa międzynarodowego postępowania cywilnego, jurysdykcję oraz procedury uznawania i stwierdzania wykonalności orzeczeń. Osiągnął w stopniu bardzo dobrym (ocena 5.0) Student definiuje ze zrozumieniem i szczegółowo pojęcie oraz wymienia wszystkie zadania prawa prywatnego międzynarodowego. Student potrafi wymienić wszystkie źródła prawa prywatnego międzynarodowego i wyjaśnić ich wzajemne relacje. Student umie ze zrozumieniem opisać w całości budowę normy kolizyjnej prawa prywatnego międzynarodowego. Student potrafi ze

9 zrozumieniem i szczegółowo zdefiniować pojęcie łącznika. Student potrafi ze zrozumieniem i szczegółowo opisać łączniki personalne, tj. obywatelstwo, zamieszkanie, zwykły pobyt oraz wszystkie inne łączniki. Student umie ze zrozumieniem i szczegółowo zdefiniować pojęcie kwalifikacji. Student zna w sposób pełny i szczegółowy oraz ze zrozumieniem umie wyjaśnić instytucje części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego, tj. wybór prawa, kwestię wstępną, klauzulę ściślejszego związku, niejednolite prawo, odesłanie, obejście prawa, klauzulę porządku publicznego, przepisy koniecznego zastosowania (przepisy wymuszające swoje zastosowanie). Student potrafi ze zrozumieniem i szczegółowo wyjaśnić instytucje zmiany statutu oraz stosowania obcego prawa publicznego. Student umie ze zrozumieniem i szczegółowo opisać wskazanie prawa właściwego dla osób fizycznych i prawnych, dla dóbr osobistych, dla czynności prawnej oraz dla jej formy, dla przedstawicielstwa oraz dla przedawnienia, a także zakres zastosowania prawa właściwego dla tych spraw. Student potrafi ze zrozumieniem i szczegółowo opisać wskazanie prawa właściwego dla spraw małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych, a także zakres zastosowania prawa właściwego dla tych spraw. Student umie ze zrozumieniem i szczegółowo omówić wskazanie prawa właściwego dla spraw spadkowych, a także zakres zastosowania prawa właściwego dla tych spraw. Student potrafi ze zrozumieniem i szczegółowo opisać wskazanie prawa właściwego dla zobowiązań umownych oraz pozaumownych oraz zakres zastosowania prawa właściwego. Student umie ze zrozumieniem i szczegółowo omówić wskazanie prawa właściwego dla własności i innych praw rzeczowych, posiadania oraz dla praw własności intelektualnej oraz kwestię zmiany statutu rzeczowego, a także zakres zastosowania prawa właściwego dla tych spraw. Student zna źródła prawa międzynarodowego postępowania

10 cywilnego, jurysdykcję oraz procedury uznawania i stwierdzania wykonalności orzeczeń. Osiągnął w stopniu celującym (ocena 5.5) Student definiuje ze zrozumieniem i szczegółowo pojęcie oraz wymienia wszystkie zadania prawa prywatnego międzynarodowego. Student potrafi wymienić i sklasyfikować wszystkie źródła prawa prywatnego międzynarodowego i wyjaśnić ich wzajemne relacje. Student umie ze zrozumieniem opisać w całości budowę normy kolizyjnej prawa prywatnego międzynarodowego. Student potrafi ze zrozumieniem i szczegółowo zdefiniować pojęcie łącznika. Student potrafi ze zrozumieniem i szczegółowo opisać łączniki personalne, tj. obywatelstwo, zamieszkanie, zwykły pobyt oraz wszystkie inne łączniki. Student umie ze zrozumieniem i szczegółowo zdefiniować pojęcie kwalifikacji. Student zna w sposób pełny i szczegółowy oraz ze zrozumieniem umie wyjaśnić instytucje części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego, tj. wybór prawa, kwestię wstępną, klauzulę ściślejszego związku, niejednolite prawo, odesłanie, obejście prawa, klauzulę porządku publicznego, przepisy koniecznego zastosowania (przepisy wymuszające swoje zastosowanie). Student potrafi ze zrozumieniem i szczegółowo wyjaśnić instytucje zmiany statutu oraz stosowania obcego prawa publicznego. Student umie ze zrozumieniem i szczegółowo opisać wskazanie prawa właściwego dla osób fizycznych i prawnych, dla imienia i nazwiska, dla dóbr osobistych, dla czynności prawnej oraz dla jej formy, dla przedstawicielstwa oraz dla przedawnienia, a także zakres zastosowania prawa właściwego dla tych spraw. Student potrafi ze zrozumieniem i szczegółowo opisać wskazanie prawa właściwego dla spraw małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych, a także zakres zastosowania prawa właściwego dla tych spraw. Student umie ze zrozumieniem i szczegółowo omówić wskazanie prawa właściwego dla spraw

11 spadkowych, a także zakres zastosowania prawa właściwego dla tych spraw. Student potrafi ze zrozumieniem i szczegółowo opisać wskazanie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, w tym dla umowy o mediację i arbitraż oraz dla zobowiązań pozaumownych oraz zakres zastosowania prawa właściwego. Student umie ze zrozumieniem i szczegółowo omówić wskazanie prawa właściwego dla własności i innych praw rzeczowych, posiadania oraz dla praw własności intelektualnej oraz kwestię zmiany statutu rzeczowego, a także zakres zastosowania prawa właściwego dla tych spraw. Student zna i klasyfikuje wszystkie źródła prawa międzynarodowego postępowania cywilnego, jurysdykcję oraz procedury uznawania i stwierdzania wykonalności orzeczeń. Wiedza studenta w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego wykracza poza literaturę podstawową i uzupełniającą do przedmiotu prawo prywatne międzynarodowe. Efekt kształcenia E2 waga: 25% Nie osiągnął założonego efektu (ocena 2.0) Student nie umie analizować zdarzeń społecznych w oparciu o przepisy prawa prywatnego międzynarodowego. Student nie umie wskazywać przepisów, które należy zastosować w konkretnym przypadku. Student nie umie wykorzystywać wiedzy z prawa prywatnego międzynarodowego do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych. Student nie radzi sobie z analizowaniem tekstów aktów normatywnych, podstawowej literatury prawniczej do przedmiotu prawo prywatne międzynarodowe ani z analizowaniem orzecznictwa z tego zakresu. Osiągnął w stopniu dostatecznym (ocena 3.0) Student umie analizować w sposób ogólny proste zdarzenia społeczne w oparciu o przepisy prawa prywatnego międzynarodowego. Student umie wskazywać przepisy, które należy zastosować w konkretnym przypadku. Student umie wykorzystywać podstawową wiedzę z prawa prywatnego

12 międzynarodowego do rozwiązywania konkretnych prostych problemów prawnych. Student umie analizować proste teksty aktów normatywnych, podstawową literaturę prawniczą do przedmiotu prawo prywatne międzynarodowe oraz proste orzeczenia z tego zakresu. Osiągnął w stopniu dobrym (ocena 4.0) Student umie prawidłowo analizować zdarzenia społeczne w oparciu o przepisy prawa prywatnego międzynarodowego. Student umie prawidłowo dobrać przepisy, które należy zastosować w konkretnym przypadku. Student umie poprawnie zastosować wiedzę z prawa prywatnego międzynarodowego do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych. Student umie prawidłowo interpretować teksty aktów normatywnych, podstawową literaturę prawniczą do przedmiotu prawo prywatne międzynarodowe oraz orzeczenia z tego zakresu. Osiągnął w stopniu bardzo dobrym (ocena 5.0) Student umie prawidłowo analizować skomplikowane zdarzenia społeczne w oparciu o przepisy prawa prywatnego międzynarodowego. Student umie prawidłowo dobrać przepisy, które należy zastosować w konkretnym przypadku i następnie w pełni poprawnie je zastosować. Student umie w pełni poprawnie zastosować wiedzę z prawa prywatnego międzynarodowego do rozwiązywania konkretnych skomplikowanych problemów prawnych. Student umie w pełni prawidłowo interpretować skomplikowane teksty aktów normatywnych, podstawową i uzupełniającą literaturę prawniczą do przedmiotu prawo prywatne międzynarodowe oraz w całości orzecznictwo z tego zakresu. Osiągnął w stopniu celującym (ocena 5.5) Student umie prawidłowo analizować skomplikowane zdarzenia społeczne w oparciu o przepisy prawa prywatnego międzynarodowego oraz o przepisy wykraczające poza zakres przedmiotu. Student umie prawidłowo dobrać przepisy, które należy zastosować w konkretnym przypadku i następnie w pełni poprawnie je

13 zastosować. Student umie w pełni poprawnie zastosować wiedzę wykraczającą poza zakres przedmiotu prawo prywatne międzynarodowe do rozwiązywania konkretnych skomplikowanych problemów prawnych i formułowania trafnych wniosków. Student umie w pełni prawidłowo interpretować skomplikowane teksty aktów normatywnych, podstawową i uzupełniającą literaturę prawniczą do przedmiotu prawo prywatne międzynarodowe, a także literaturę wykraczającą poza zakres przedmiotu oraz w całości orzecznictwo z tego zakresu i wskazywać ich praktyczne znaczenie. Efekt kształcenia E3 waga: 25% Nie osiągnął założonego efektu (ocena 2.0) Student unika współpracy oraz samodzielnej pracy w zakresie zagadnień z prawa prywatnego międzynarodowego. Student nie wykazuje zainteresowania prawem prywatnym międzynarodowym, w tym pojęciem ani zadaniami prawa prywatnego międzynarodowego, źródłami prawa ani zasadami ich wykorzystywania, normą kolizyjną, zakresem ani łącznikiem normy kolizyjnej, kwalifikacją, instytucjami części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego. Student nie wykazuje chęci poznania zagadnień części szczegółowej prawa prywatnego międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa rodzinnego i opiekuńczego, międzynarodowego prawa spadkowego, międzynarodowego prawa zobowiązań ani międzynarodowego prawa rzeczowego. Student nie wykazuje chęci poznania zagadnień dotyczących organów stosujących prawo w ramach międzynarodowego postępowania cywilnego. Student ma złe nastawienie do przyjmowania odpowiedzialności za swoje decyzje podjęte w oparciu o zastosowanie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego. Student unika współpracy w zakresie wykształcenia u siebie szacunku dla odmiennych systemów prawnych.

14 Osiągnął w stopniu dostatecznym (ocena 3.0) Osiągnął w stopniu dobrym (ocena 4.0) Student przejawia chęć współpracy oraz samodzielnej pracy w zakresie zagadnień z prawa prywatnego międzynarodowego. Student wykazuje zainteresowanie prawem prywatnym międzynarodowym, w tym pojęciem oraz zadaniami prawa prywatnego międzynarodowego, źródłami prawa i zasadami ich wykorzystywania, normą kolizyjną, zakresem i łącznikiem normy kolizyjnej, kwalifikacją, instytucjami części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego. Student wykazuje chęć poznania zagadnień części szczegółowej prawa prywatnego międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa rodzinnego i opiekuńczego, międzynarodowego prawa spadkowego, międzynarodowego prawa zobowiązań i międzynarodowego prawa rzeczowego. Student wykazuje chęć poznania zagadnień dotyczących organów stosujących prawo w ramach międzynarodowego postępowania cywilnego. Student postępuje zgodnie z regułą przyjmowania odpowiedzialności za swoje decyzje podjęte w oparciu o zastosowanie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego. Student wykształca u siebie szacunek dla odmiennych systemów prawnych. Student przejawia dużą chęć współpracy oraz samodzielnej pracy w zakresie zagadnień z prawa prywatnego międzynarodowego. Student wykazuje duże zainteresowanie prawem prywatnym międzynarodowym, w tym pojęciem oraz zadaniami prawa prywatnego międzynarodowego, źródłami prawa i zasadami ich wykorzystywania, normą kolizyjną, zakresem i łącznikiem normy kolizyjnej, kwalifikacją, instytucjami części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego oraz pozyskuje w zakresie tych zagadnień wiedzę w stopniu dobrym. Student wykazuje dużą chęć poznania zagadnień części szczegółowej prawa prywatnego międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa rodzinnego i opiekuńczego, międzynarodowego prawa

15 spadkowego, międzynarodowego prawa zobowiązań i międzynarodowego prawa rzeczowego oraz pozyskuje w zakresie tych zagadnień wiedzę w stopniu dobrym. Student wykazuje dużą chęć poznania zagadnień dotyczących organów stosujących prawo w ramach międzynarodowego postępowania cywilnego. Student postępuje zgodnie z regułą przyjmowania odpowiedzialności za swoje decyzje podjęte w oparciu o zastosowanie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego. Student wykształca u siebie szacunek dla odmiennych systemów prawnych i dzieli się wiedzą w tym zakresie. Osiągnął w stopniu bardzo dobrym (ocena 5.0) Student przejawia bardzo dużą chęć współpracy oraz samodzielnej pracy w zakresie zagadnień z prawa prywatnego międzynarodowego, a także dzieli się z zaangażowaniem zdobytą wiedzą. Student wykazuje bardzo duże zainteresowanie prawem prywatnym międzynarodowym, w tym pojęciem oraz zadaniami prawa prywatnego międzynarodowego, źródłami prawa i zasadami ich wykorzystywania, normą kolizyjną, zakresem i łącznikiem normy kolizyjnej, kwalifikacją, instytucjami części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego oraz pozyskuje w zakresie tych zagadnień wiedzę w stopniu bardzo dobrym. Student wykazuje bardzo dużą chęć poznania zagadnień części szczegółowej prawa prywatnego międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa rodzinnego i opiekuńczego, międzynarodowego prawa spadkowego, międzynarodowego prawa zobowiązań i międzynarodowego prawa rzeczowego oraz pozyskuje w zakresie tych zagadnień wiedzę w stopniu bardzo dobrym. Student wykazuje bardzo dużą chęć poznania zagadnień dotyczących organów stosujących prawo w ramach międzynarodowego postępowania cywilnego. Student postępuje zgodnie z regułą przyjmowania odpowiedzialności za swoje decyzje podjęte w oparciu o zastosowanie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego. Student

16 wykształca u siebie szacunek dla odmiennych systemów prawnych i dzieli się z zaangażowaniem wiedzą w tym zakresie. Osiągnął w stopniu celującym (ocena 5.5) Student przejawia bardzo dużą chęć współpracy oraz samodzielnej pracy w zakresie zagadnień z prawa prywatnego międzynarodowego, a także dzieli się z zaangażowaniem zdobytą wiedzą, przyjmując rolę przewodnika grupy. Student wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie prawem prywatnym międzynarodowym, w tym pojęciem oraz zadaniami prawa prywatnego międzynarodowego, źródłami prawa i zasadami ich wykorzystywania, normą kolizyjną, zakresem i łącznikiem normy kolizyjnej, kwalifikacją, instytucjami części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego oraz pozyskuje w zakresie tych zagadnień wiedzę w stopniu wykraczającym poza zagadnienia objęte programem przedmiotu. Student wykazuje ponadprzeciętną chęć poznania zagadnień części szczegółowej prawa prywatnego międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa rodzinnego i opiekuńczego, międzynarodowego prawa spadkowego, międzynarodowego prawa zobowiązań i międzynarodowego prawa rzeczowego oraz pozyskuje w zakresie tych zagadnień wiedzę w stopniu wykraczającym poza zagadnienia objęte programem przedmiotu. Student wykazuje bardzo dużą chęć poznania zagadnień dotyczących organów stosujących prawo w ramach międzynarodowego postępowania cywilnego. Student postępuje zgodnie z regułą przyjmowania odpowiedzialności za swoje decyzje podjęte w oparciu o zastosowanie przepisów prawa prywatnego międzynarodowego. Student wykształca u siebie szacunek dla odmiennych systemów prawnych i dzieli się z zaangażowaniem wiedzą w tym zakresie. Student jest otwarty, zaangażowany w pomoc innym studentom oraz w proces uczenia się innych studentów w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego.

17 Uzyskanie przez Studenta pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu możliwe jest w przypadku zrealizowania wszystkich efektów kształcenia w stopniu co najmniej dostatecznym. Ocena końcowa z przedmiotu wyliczana jest według następującej formuły: 50% * ocena z realizacji efektu E1 + 25% * ocena z realizacji efektu E2 + 25% * ocena z realizacji efektu E3 IX. Obciążenie pracą studenta Rodzaj aktywności Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji (np. prezentacji, projektów, e-konsultacji) Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach zaliczeń i egzaminów Przygotowanie do zajęć (studiowanie literatury, odrabianie prac domowych itp.) Liczba godzin stacjonarne niestacjonarne Zbieranie informacji, opracowanie wyników 0 0 Przygotowanie raportu, projektu, referatu, prezentacji, dyskusji 8 8 Przygotowanie do kolokwium, zaliczenia, egzaminu Suma godzin Liczba punktów ECTS 4 X. Literatura Literatura podstawowa Lp. Opis pozycji 1. M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, M. Czepelak, Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej, Warszawa Literatura uzupełniająca Lp. Opis pozycji 1. K. Przybyłowski, Kazimierz, Prawo prywatne międzynarodowe: część ogólna, Lwów, 1935.

18 2. E. Kamarad (red.), M. Stankiewicz (red.), Prawo prywatne międzynarodowe i międzynarodowe postępowanie cywilne, Warszawa XI. Informacja o nauczycielach Osoby prowadzące przedmiot Lp. Nauczyciel 1. prof. UEK dr hab. Bogusława Gnela (wykłady: studia stacjonarne i niestacjonarne) 2. mgr Edyta Figura-Góralczyk (ćwiczenia: studia stacjonarne i niestacjonarne)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo finansowe Język polski

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne część szczegółowa. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Prawo administracyjne część szczegółowa. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo administracyjne część

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo administracyjne część

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Techniki legislacyjne polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin Stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty lokalne polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Prawo konstytucyjne Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo konstytucyjne

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: (w tym liczba punktów ECTS wynikająca z godzin kontaktowych 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: (w tym liczba punktów ECTS wynikająca z godzin kontaktowych 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Zasady stosowania prawa polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Prawo karne skarbowe Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Doradztwo podatkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse publiczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Postępowanie karne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS 8 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba punktów ECTS 8 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Praktyka zawodowa polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo spadkowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Insolvency Law. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Insolvency Law. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów PRAWO

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo podatkowe ogólne polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Mediacje oraz alternatywne sposoby

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo medyczne polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Podatki i opłaty ekologiczne

Bardziej szczegółowo

Public International Law. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Public International Law. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów PRAWO

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18. Ćwiczenia: 9.

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18. Ćwiczenia: 9. Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Postępowanie podatkowe Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Corporate Finance. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Finanse

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo rzeczowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo małżeńskie majątkowe polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0. 1 Znajomość podstawowych zasad konstytucyjnych w Polsce Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE. International Commercial Organisations. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE. International Commercial Organisations. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Psychologia polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Odpowiedzialność karna podmiotów

Bardziej szczegółowo

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4

Wydział: Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/9. Liczba godzin. Liczba punktów ECTS 4 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rynki finansowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 45. niestacjonarne: Wykłady: 27

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 45. niestacjonarne: Wykłady: 27 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Etyka dla prawników polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo Unii Europejskiej polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo karne materialne polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Postępowanie cywilne polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Introduction to Spatial Economy. stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0

Introduction to Spatial Economy. stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 0. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 0 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Liczba

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne: Wykłady: 18

niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Prawo bankowe i ubezpieczeniowe Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria

Bardziej szczegółowo

Jurisprudence and logic. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Jurisprudence and logic. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Prawo konkurencji i ochrony konsumenta. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Prawo konkurencji i ochrony konsumenta. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo konkurencji i ochrony

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne: Wykłady: 18. Ćwiczenia: 9.

niestacjonarne: Wykłady: 18. Ćwiczenia: 9. Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Prawo rodzinne Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Międzynarodowe prawo handlowe

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Publiczne prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Historia gospodarcza polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: godz. 30. Liczba punktów ECTS 3 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: godz. 30. Liczba punktów ECTS 3 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 1) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Sprawozdawczość finansowa polski

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Zamówienia publiczne. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Administracja I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zamówienia publiczne Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo spółek polski Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Postępowanie administracyjne

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Międzynarodowe i europejskie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Postępowanie egzekucyjne w administracji. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Postępowanie egzekucyjne w administracji

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. 2. Rozwiązywanie równań potęgowych, wykładniczych i logarytmicznych.

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. 2. Rozwiązywanie równań potęgowych, wykładniczych i logarytmicznych. Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Matematyka finansowa polski

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo pracy polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne: Wykłady: 18

niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Prawo celne i dewizowe Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Basic law angielski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Statystyka społeczna. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Statystyka społeczna. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Analityka gospodarcza I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Statystyka społeczna Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski

Bardziej szczegółowo

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Metody analizy przestrzennej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody analizy przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Zasady projektowania inżynierskiego WF-ST1-GI--12/13Z-ZASA. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zasady projektowania inżynierskiego Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. Liczba punktów ECTS 6 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 3)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. Liczba punktów ECTS 6 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 3) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo cywilne część ogólna polski

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 05/06 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kierunek

Bardziej szczegółowo

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Planowanie infrastruktury technicznej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne regionem Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawa. WF-ST1-FR-Fd-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Bk-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Fa-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Rr-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Rn-15/16Z-PODS

Podstawy prawa. WF-ST1-FR-Fd-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Bk-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Fa-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Rr-15/16Z-PODS. WF-ST1-FR-Rn-15/16Z-PODS Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Finanse i rachunkowość I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy prawa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski Kody/Specjalności

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka międzynarodowa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo handlowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych WF-ST1-GI--12/13Z-PANO. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Planowanie i organizacja robót inżynieryjnych Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kartografia społeczno-gospodarcza. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Kartografia społeczno-gospodarcza. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Kartografia społeczno-gospodarcza Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP

Gospodarowanie kapitałem ludzkim. WE-ST2-EK-Sb-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Gn-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Pi-12/13Z-GOSP. WE-ST2-EK-Zd-12/13Z-GOSP Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Ekonomia I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18

Rachunek prawdopodobieństwa WZ-ST1-AG--16/17Z-RACH. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Analityka gospodarcza I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Rachunek prawdopodobieństwa Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2)

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18. Liczba punktów ECTS 4 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 2) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Business Law angielski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy geodezji Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski Kod/Specjalność

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo w rozwoju miasta. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Przedsiębiorstwo w rozwoju miasta. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Przedsiębiorstwo w rozwoju miasta Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS 7 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 4)

Liczba punktów ECTS 7 (w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe: 4) Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo zobowiązań polski Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. WZ-ST1-RC-Co-12/13Z-PAWY Controlling. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Podstawy rachunkowości. WZ-ST1-RC-Co-12/13Z-PAWY Controlling. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy gospodarki przestrzennej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Samorząd terytorialny Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu polski

Bardziej szczegółowo

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9

Turystyka w gospodarce regionalnej. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Turystyka w gospodarce regionalnej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40

Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne WF-ST1-GI--12/13Z-GRAF. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 40 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Grafika inżynierska i projektowanie geometryczne Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45

Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym WF-ST1-GI--12/13Z-TECH. Liczba godzin stacjonarne: Zajęcia projektowe: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Umowy handlowe polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałNauk o Bezpieczeństwie obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Kierunek studiów: Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. WZ-ST1-RC-Co-12/13Z-RCHU Controlling. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 45

Rachunek kosztów. WZ-ST1-RC-Co-12/13Z-RCHU Controlling. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 45 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Rachunek kosztów Cost

Bardziej szczegółowo

Wydział: Wydział Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/1.

Wydział: Wydział Finansów. I. Informacje podstawowe. polski. Język prowadzenia przedmiotu. Liczba semestrów/semestr 1/1. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Historia państwa i prawa

Bardziej szczegółowo

Podstawy gospodarowania gruntami WF-ST1-GI--12/13Z-PWYG. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy gospodarowania gruntami WF-ST1-GI--12/13Z-PWYG. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy gospodarowania gruntami Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu

Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Finanse publiczne i rynki finansowe Kod przedmiotu 14.9-WZ-EkoP-FPRF-Ć-S14_pNadGenIGKKZ Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna w planowaniu przestrzennym Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Kierunek: Gospodarka i Administracja Publiczna

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Kierunek: Gospodarka i Administracja Publiczna Karta przedmiotu Wydział: Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Kierunek: Gospodarka i Administracja Publiczna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami publicznymi Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 203/204 Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Kierunek studiów: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Prawo cywilne z umowami w administracji Kod przedmiotu

Prawo cywilne z umowami w administracji Kod przedmiotu Prawo cywilne z umowami w administracji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo cywilne z umowami w administracji Kod przedmiotu 10.3-WX-AdP-PCZUWA-Ć-14_pNadGen9QHNM Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu

Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przygotowanie do aplikacji notarialnej I Kod przedmiotu 10.0-WX-PR-PDAN01-Ć-14_pNadGenKQTAZ Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

WF-ST1-GI--12/13Z-BUDO

WF-ST1-GI--12/13Z-BUDO Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Budownictwo Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu Kod/Specjalność

Bardziej szczegółowo

Rozwój trwały i zrównoważony. Rozwój trwały i zrównoważony/polityka ekologiczna w rozwoju regionalnym. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30

Rozwój trwały i zrównoważony. Rozwój trwały i zrównoważony/polityka ekologiczna w rozwoju regionalnym. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej Kierunek: Gospodarka przestrzenna (4 sem.) I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Rozwój trwały i zrównoważony Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Prawo karne - opis przedmiotu

Prawo karne - opis przedmiotu Prawo karne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo karne Kod przedmiotu 10.4-WX-PR-PK01-W-14_pNadGenBFJLF Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Prawo Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Prawo spadkowe - kazuistyka - opis przedmiotu

Prawo spadkowe - kazuistyka - opis przedmiotu Prawo spadkowe - kazuistyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Prawo spadkowe - kazuistyka Kod przedmiotu 10.3-WX-PR-PSk-Ć-14_pNadGenPYRA5 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów gospodarczych. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Metody oceny projektów gospodarczych. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Kierunek: Administracja I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Metody oceny projektów gospodarczych Nazwa przedmiotu w j. ang.

Bardziej szczegółowo