OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ"

Transkrypt

1 OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: Bochnia, ul. Św. Leonarda 61 / 90, nr uprawnień MPOIA / 040 / 2004, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oświadczam, Ŝe projekt budowlany dla inwestycji p. n.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZ. NR 6734/29, OBRĘB 0002 GRODZIEC, J. E _1, BĘDZIN PRZY UL. PAZIOWEJ 1 W BĘDZINIE jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złoŝonego oświadczenia. Kraków, dn r. Piotr Wiśniewski STRONA 2

2 OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Rafał Poznański zamieszkały: Bibice gm. Zielonki, ul. Tadeusza Kościuszki 47D, nr uprawnień MPOIA / 037 / 2006, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz z późn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy oświadczam, Ŝe projekt budowlany dla inwestycji p. n.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZ. NR 6734/29, OBRĘB 0002 GRODZIEC, J. E _1, BĘDZIN PRZY UL. PAZIOWEJ 1 W BĘDZINIE jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość złoŝonego oświadczenia. Kraków, dn r. Rafał Poznański STRONA 3

3 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Informacje ogólne Przedmiot opracowania Zakres opracowania Podstawa opracowania. 2. Opis stanu istniejącego. 3. Charakterystyczne parametry. 4. Rozwiązania materiałowo - wykonawcze Roboty termomodernizacyjne Inne roboty budowlane Przegrody budowlane. 5. Zagadnienia ochrony przeciwpoŝarowej. 6. Uwagi i zalecenia. ZAŁĄCZNIK NR 1: Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. ZAŁĄCZNIK NR 2: Uprawnienia projektantów. STRONA 4

4 CZĘŚĆ RYSUNKOWA A1 Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 A2 Rzut piwnic 1:100 A3 Rzut parteru 1:100 A4 Rzut 1 piętra 1:100 A5 Rzut 2 piętra 1:100 A6 Rzut poddasza 1:100 A7 Elewacja południowa wschodnia i południowa - zachodnia 1:100 A8 Elewacja północno wschodnia i północna - zachodnia 1:100 D1 Sposoby klejenia i ułoŝenia izolacji termicznej - D2 Rozmieszczenia łączników mocujących płyty styropianowe - D3 Sposoby wzmacniania zbrojenia siatkami - D4 Detal docieplenia cokołu przekrój pionowy - D5 Detal docieplenia ościeŝnicy przekrój poziomy - D6 Detal docieplenia parapetu przekrój pionowy - D7 Detal docieplenia w strefie płyty balkonowej - D8 Detal docieplenia w strefie płyty balkonowej na ostatniej kond. mieszkalnej - D9 Detal docieplenia naroŝa płyty balkonowej - D10 Detale dylatacji ocieplenie styropianem - STRONA 5

5 1. INFORMACJE OGÓLNE Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego p.n.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZ. NR 6734/29, OBRĘB 0002 GRODZIEC, J. E _1, BĘDZIN PRZY UL. PAZIOWEJ 1 W BĘDZINIE Ma ono za zadanie poprawę komfortu cieplnego budynku, oraz ograniczenia zuŝycia energii, w stosunku do wykazywanych w budynku duŝych strat cieplnych. Inwestor przewiduje wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku, dachu i stropodachu nad ostatnimi kondygnacjami mieszkalnymi oraz stropodachami w tym nad klatkami schodowymi. Do wykonania docieplenia ścian budynku przyjęto metodę lekka mokrą wg systemu termorenowacji BAUMIT lub równowaŝnego. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmuje równieŝ: DemontaŜ płyt eternitowych ściennych wraz z rusztem drewnianym oraz istniejącym ociepleniem z wełny szklanej, a takŝe płyt eternitowych dachowych falistych, Wymianę starych okien zewnętrznych w piwnicy o współczynniku przenikania ciepła U= 1,4 W/(m2K). Wymianę starych drzwi zewnętrznych wejściowych do klatek schodowych na nowe o współczynniku przenikania ciepła U= 2,0 W/(m2K). Wymianę istniejących obróbek blacharskich, Wykonanie opaski wokół budynku, Wymianę balustrad balkonowych, 1.2. Zakres opracowania. Opracowanie obejmuje: Projekt budowlany branŝy architektonicznej. Opis techniczny. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa opracowania. Umowa z Inwestorem. Audyt energetyczny budynku wykonany przez Przedsiębiorstwo WielobranŜowe LOKUM s.c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). Aprobaty i instrukcje techniczne. Obowiązujące Polskie Normy. Uzgodnienia międzybranŝowe. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47, poz. 401). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz. 844). STRONA 6

6 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1996, Nr 62, poz. 285). 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. Budynek mieszkalny wielorodzinny zrealizowany w technologii Cegła śerańska. Budynek całkowicie podpiwniczony, część podpiwniczenia stanowią lokale uŝytkowe oraz garaŝe. Ilość kondygnacji mieszkalnych: 4. Ilość klatek: 3. Wysokość kondygnacji: 2,8 m. Ściany zewnętrzne osłonowe murowane z gazobetonu o grubości 24 cm. Ściany szczytowe z Ŝelbetu o grubości 24 i gazobetonu o grubości 14 cm - łączna grubość 38 cm. Ściany osłonowe ostatniej kondygnacji osłonięte stromym dachem krytym płytami azbestowymi. Stropodach kanałowy nad mieszkaniami o niewystarczającej izolacyjności termicznej. Dach od góry zabezpieczony płytami eternitowymi. Stromy dach drewniany kryty eternitem. Okna zewnętrzne klatek schodowych wymienione na nowe PCV, okna w pozostałych częściach wspólnych stare pojedyńczo szklone. Okna w mieszkaniach sukcesywnie wymieniane przez lokatorów (obecnie ok. 75%). Drzwi zewnętrzne wejściowe stalowe, przeszklone w złym stanie technicznym. 3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY. Powierzchnia netto 1 482,00 m 2 Powierzchnia mieszkalna 1 288,00 m 2 Powierzchnia zabudowy 530,45 m 2 Kubatura 3 706,00 m 3 4. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO WYKONAWCZE Roboty termomodernizacyjne Przygotowanie podłoŝa. Zapewnić stabilność podłoŝa przygotowywując je wg. poniŝszych wytycznych. PodłoŜe powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak np. brud, kurz, pył, tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podłoŝa o słabej przyczepności (np. słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niezwiązane cząstki muru) naleŝy usunąć. Nierówności i ubytki podłoŝa (rzędu 5 do 15 mm) naleŝy odpowiednio wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską. Powłoki słabo związane z podłoŝem (np. odparzone tynki) naleŝy usunąć i uzupełnić odpowiednią zaprawą tynkarską. PodłoŜe chłonne zagruntować preparatem gruntującym. Przed przystąpieniem do przyklejenia płyt styropianowych na słabych podłoŝach naleŝy wykonać próbę przyczepności. STRONA 7

7 MontaŜ płyt styropianowych do podłoŝa. Przed przystąpieniem do montaŝu styropianu naleŝy zdemontować obróbki blacharskie oraz rury spustowe zapewniając jednocześnie alternatywne odprowadzenie wód opadowych. NaleŜy zdemontować równieŝ anteny oraz inne elementy uniemoŝliwiające skuteczne wykonanie termomodernizacji. Przed realizacją mocowania mechanicznego docieplenia do podłoŝa naleŝy sprawdzić na 4 6 próbkach siłę wyrywającą łączniki z podłoŝa (wg zasad określonych w świadectwach i aprobatach technicznych ITB). Sposób klejenia płyt styropianowych do podłoŝa (miejsce i ilość nakładania zaprawy klejącej) wg zaleceń producenta systemu. Płyty styropianowe naleŝy układać w układzie poziomym dłuŝszych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. W przypadku wystąpienia szczelin pomiędzy płytami styropianu (większych niŝ 2 mm) naleŝy je wypełnić styropianem na całej grubości warstwy termoizolacyjnej. NaleŜy stosować styropian samogasnący, sezonowany, o gęstości ponad 15 kg / m3 i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,040 W/(mK), grubości 13 cm. W strefie cokołowej (oraz 30 cm poniŝej poziomu terenu) naleŝy stosować styropian ekstradowany λ=0,036 W/(mK) o grubości 12 cm. Do mocowania styropianu naleŝy uŝyć systemowej zaprawy klejącej. W linii cokołu naleŝy zastosować listwę startową z blachy aluminiowej mocowaną do podłoŝa za pomocą kołków rozporowych 8mm. Warstwę izolacji termicznej wraz z wykończeniem naleŝy przedłuŝyć do poziomu 50 cm poniŝej istniejący poziom terenu przy budynku. Płyty styropianowe naleŝy mocować do podłoŝa łącznikami mechanicznymi. NaleŜy stosować kołki plastikowe zakotwione w warstwie muru min. 6 szt. na 1 m2. W strefach obrzeŝa budynku (naroŝniki) na odległości 1,5 m od naroŝa naleŝy zastosować 8 szt. na 1 m2. Po związaniu zaprawy klejącej oraz zamocowaniu mechanicznym naleŝy całą zewnętrzną powierzchnię płyt styropianowych przeszlifować gruboziarnistym papierem ściernym do uzyskania równości i ciągłości powierzchni Warstwa zbrojona. Wykonywanie warstwy zbrojonej naleŝy rozpocząć po właściwym związaniu termoizolacji z podłoŝem, nie wcześniej niŝ 48 h od chwili przyklejenia płyt styropianowych. Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej naleŝy wykonać przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5 C do +25 C na powierzchniach nienaraŝonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. Nie naleŝy wykonywać warstwy zbrojonej podczas opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich. Warstwę zbrojoną wykonać z zaprawy klejącej oraz siatki z włókna szklanego. Sąsiednie pasy siatki naleŝy układać na zakład nie mniejszy niŝ 10 cm. NaroŜa otworów okiennych i drzwiowych naleŝy wzmocnić dodatkowymi pasami siatki zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Dodatkową warstwę siatki (podwójne zbrojenie) naleŝy stosować w strefie cokołu, powyŝej cokołu w strefie listwy startowej, dolnej płaszczyzny balkonów. Na wszystkich naroŝach wypukłych stosować listwy naroŝne z siatką z włókna szklanego. STRONA 8

8 Zewnętrzna wyprawa tynkarska. Przed nałoŝeniem tynku warstwę zbrojoną naleŝy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym o zabarwieniu zgodnym z kolorem wyprawy tynkarskiej (czas schnięcia gruntu min. 4 6 h). NaleŜy stosować wyprawę tynkarską sylikonową o fakturze typu kasza (uziarnienie 1 1,5 mm). Kolorystykę elewacji wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami i paletą kolorów BAUMIT. Przed ostatecznym wyborem kolorystyki naleŝy wykonać po dwie próby kaŝdego koloru na elewacji zacienionej i nasłonecznionej do ostatecznej akceptacji przez Inwestora Zalecenia Do prac ociepleniowych moŝna przystąpić po sprawdzeniu i przygotowaniu ścian oraz zdjęciu obróbek blacharskich, rur spustowych i instalacji odgromowej. NaleŜy zdemontować równieŝ anteny oraz inne elementy uniemoŝliwiające skuteczne wykonanie termomodernizacji. W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontować odpowiedni profil dylatacyjny z PCV firmy Baumit zgodnie z załączonymi rysunkami detali. W ościeŝach stosować izolację o grubości, co najmniej 3cm. Podokienniki powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany nie mniej niŝ 4cm i powinny być odpowiednio uszczelnione na styku z ociepleniem. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na pozostawienie prostych krawędzi przy naroŝach ścian oraz otworów drzwiowych i okiennych. Powierzchnię płyt naleŝy dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. Do wysokości minimum 2,0 m od poziomu terenu zaleca się zastosować dwie warstwy tkaniny. W miejscach połączeń ocieplenia z stolarką drzwiową, okienną, obróbkami blacharskimi, dylatacjami naleŝy zastosować uszczelnienie. Obróbki blacharskie winny być wykonane po wykonaniu izolacji, a przed układaniem warstwy tynku, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac naleŝytą ochronę powierzchni ściany przed wodami opadowymi i spływającymi. Szczególnie istotnym jest bezzwłoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki attyk, gzymsów i tym podobnych elementów poziomych, do których dochodzi ocieplenie. Roboty blacharskie winny być tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i napręŝeniami termicznymi nie przenosiły się na tynk i warstwę zbrojącą. Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obróbkami blacharskimi nieobrobionego klejem i siatką materiału izolacyjnego. Blacharka podokienna (parapety zewnętrzne) winna być montowana ze spadkiem zapewniającym odpływ wody (nie mniej niŝ 2%). Przy ocieplaniu otworów okiennych i drzwiowych oraz frontów płyt balkonowych w montaŝu naleŝy uwzględnić zastosowanie listew naroŝnych z kampinosami. Blacharka winna być montowana w taki sposób, aby kapinos parapetu z blachy był oddalony od docelowej powierzchni elewacji nie mniej niŝ 4 cm. Kolorystykę elewacji wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami i paletą kolorów BAUMIT. Przed ostatecznym wyborem kolorystyki naleŝy wykonać po dwie próby kaŝdego koloru na elewacji zacienionej i nasłonecznionej - do ostatecznej akceptacji przez Inwestora. STRONA 9

9 MontaŜ płyt styropapowych. Przed ułoŝeniem izolacji naleŝy ściągnąć wierzchnie warstwy pokrycia znajdujące się na kanałowej płycie stropowej (w tym płyty eternitowe faliste). Na odpowiednio przygotowane podłoŝe naleŝy przymocować płyty STYROPAPY, zwracając szczególną uwagę na to, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt styropianowych były do siebie dobrze dociśnięte. Mocowanie płyt odbywa się za pomocą specjalnych łączników mechanicznych bądź odpowiednich klejów dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej. W przypadku montaŝu za pomocą łączników mechanicznych, naleŝy dobrać ich odpowiednią ilość. Aby odpowiednio dobrać liczbę dybli, naleŝy podzielić dach na następujące strefy: środkową, krawędziową i naroŝną. Największe siły ssania wiatru występują w strefie naroŝnej, tu naleŝy zastosować największą liczbę łączników, następnie w strefie krawędziowej i środkowej (np. 9, 5, 3 dyble na metr kwadratowy). NaleŜy teŝ zwrócić uwagę na nośności łączników, które producent podaje na opakowaniu. W przypadku mocowania płyt za pomocą kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych do tego typu prac, waŝne jest, aby środki te nie zawierały związków organicznych, które mogłyby doprowadzić do degradacji styropianu. Do klejenia płyt styropianowych do blach najwłaściwsze są kleje poliuretanowe wolno- lub szybkoschnące. ZuŜycie klejów podane jest przez producentów, naleŝy jednak zwrócić uwagę na siłę ssania wiatru, analogicznie jak w przypadku mocowań mechanicznych. Dodatkowo, jeśli to moŝliwe, w strefach naroŝnych i krawędziowych zalecane jest zastosowanie mocowań mechanicznych Wykonanie docieplenia dachu. Przed ułoŝeniem izolacji naleŝy ściągnąć wierzchnią warstwę pokrycia dachowego w tym płyty eternitowe faliste. Docieplić dach o konstrukcji drewnianej wełną mineralną o grubości 15 cm. Współczynnik przewodzenia ciepła wełny mineralnej l=0,040 W/(mK). Docieplenie naleŝy wykonać wypełniając przestrzeń między krokwiami, do których ze względu na ich 14 cm wysokość naleŝy dodać 2-3 cm wysokości kontrłaty. Następnie zamocować izolację wiatroszczelną i paroprzepuszczalną. Dalej do podkonstrukcji aŝurowego deskowania dokonać montaŝ pokrycia dachowego z blachy stalowej powlekanej lub blachodachówki w kolorystyce zgodnej z podaną na rysunkach. Od wewnątrz do krokwi naleŝy zamontować izolację przeciwwilgociową. Całość wykończyć płytami gipsowo-kartonowymi na systemowej podkonstrukcji. Dobór rodzaju płyt kartonowo-gipsowych pod względem odporności na wilgoć dostosować do rodzaju pomieszczeń, w których zostaną uŝyte. Zagruntowane powierzchnie płyt kartonowo-gipsowych wymalować farbami emulsyjnymi Inne roboty budowlane. DemontaŜ płyt eternitowych. Płyty eternitowych zawierających azbest naleŝy zdemontować, przetransportować i składować zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŝytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. Nr 71 Poz. 649 wraz z późn. zm.). STRONA 10

10 Instalacja odgromowa. NaleŜy zdemontować istniejącą instalację odgromową i wykonać nową, schowaną w warstwie dociepleniowej w atestowanych rurkach plastikowych z pozostawieniem zewnętrznych elementów złączy kontrolnych. Wokoło budynku podczas wymiany i przełoŝenia opaski załoŝyć uziom obwodowy lub podłączyć do istniejącego uziomu. Nową instalację naleŝy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rynny i rury spustowe Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych budynku naleŝy zdemontować istniejące rury spustowe. Zarówno rynny jak i rury spustowe w zaleŝności od stanu technicznego naleŝy wymienić na nowe lub po zakończeniu prac termomodernizacyjnych załoŝyć ponownie. Rury spustowe naleŝy odsunąć od istniejącej elewacji o grubość styropianu. Kolorystykę wymienionych rynien i rur spustowych dostosować do kolorystyki budynku i uzgodnić z Inwestorem. W strefie cokołowej rury spustowe naleŝy podłączyć z częścią podziemną. Przewiduje się montaŝ czyszczaków. Obróbki blacharskie. NaleŜy zdemontować wszystkie parapety zewnętrzne, obróbki blacharskie w tym pasa gzymsowego i wykonać nowe z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,7mm w kolorystyce dostosowanej do kolorystyki tynków i po uzgodnieniu z Inwestorem. Renowacja kominów. NaleŜy uzupełnić ubytki i ocieplić styropianem gr. 5cm, otynkować w technologii cienkowarstwowej w kolorystyce zgodnej z podaną na rysunkach. Wykonać nowe, betonowe czapki kominowe i nowe obróbki blacharskie. Zamontować nowe kratki na wylotach kominowych i wywiewki kanalizacyjne. Wymiana okien w w kondygnacji przyziemia Projektuje się wymianę starych, będących w złym stanie technicznym okien zewnętrznych w piwnicy na nowe o współczynniku przenikania ciepła U = 1,4 W/(m2K). W ramach tych prac naleŝy wymienić równieŝ zewnętrzne parapety okienne. Wymianie podlegają zarówno okna do lokali pomocniczych dla części mieszkalnych jak i lokali uŝytkowych. Wymianę drzwi wejściowych do klatek schodowych Po demontaŝu istniejących zespołów drzwi wejściowych zewnętrznych do klatek schodowych, dotychczasowe otwory naleŝy zawęzić do wymiarów podanych na rysunkach. Następnie dokonać montaŝu nowych o współczynniku przenikania ciepła U= 2,0 W/(m2K). Wymianie podlegają równieŝ drzwi wejściowe zewnętrzne do lokali uŝytkowych. Wymiana bram garaŝowych. Wymiana zewnętrznych, elewacyjnych lamp oświetleniowych, Wymiana wsporników flag Wymiana lamp z numerami administracyjnymi budynku Wymiana wyłazów dachowych. Wykonanie nowych murków bocznych balkonów. Remont skrzynek zewnętrznych. Wszystkie skrzynki zewnętrzne, z wyjątkiem ZE, naleŝy wymienić na nowe ze stosownym oznakowaniem. Same skrzynki ZE zreperować, przemalować i oznaczyć. STRONA 11

11 Uzupełnienie szczelin dylatacyjnych. W ramach zastosowanego systemu prac termomodernizacyjnych naleŝy wykonać uzupełnienia szczelin dylatacyjnych znajdującymi się pomiędzy segmentami budynku. Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych. Pionową izolację ścian fundamentowych naleŝy wykonać po: odkopaniu ścian piwnic do wierzchu ław fundamentowych, zabezpieczeniu skarp wykopu, oczyszczeniu ścian z resztek starej izolacji i uszkodzonego tynku osuszeniu ścian piwnic, uzupełnieniu ubytków i pęknięć, które naleŝy wyrównać gotową suchą zaprawą do naprawy tynków lub zwykłym tynkiem cementowym kategorii II (tak zwana rapówka). Dobór rodzaju izolacji pionowej lekkiej, średniej czy cięŝkiej jest uzaleŝniona od poziomu zwierciadła wody gruntowej. Otoczenie budynku. NaleŜy zdemontować opaski z płyt chodnikowych dookoła budynku i wykonać nowe z płyt 50 x 50 x 7 cm ma podsypce cementowo piaskowej. Wymiana balustrad balkonowych. NaleŜy zdemontować istniejące balustrady balkonowe. Zastąpić je nowymi o rysunku istniejących. Nowe balustrady zabezpieczyć antykorozyjnie i malować elementy balustrad balkonowych (loggii) w kolorystyce dostosowanej do kolorystyki tynków RAL Wraz z balustradami naleŝy dokonać wymiany towarzyszących obróbek blacharskich. Po dokonaniu demontaŝu eternitowych osłon balkonowych naleŝy zamontować nowe na własnej podkonstrukcji z materiału jak pokrycie samego dachu. Remont płyt balkonowych NaleŜy wykonać remont warstw wykończeniowych płyt balkonowych w ramach, której naleŝy: Wykonać skucie istniejących posadzek, warstwy spadkowej oraz luźnych fragmentów płyty balkonowej. Oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie widoczne elementy zbrojenia. Uzupełnić ubytki betonu za pomocą zaprawy do napraw betonu oraz za pośrednictwem warstwy szczepnej. Wykonać bitumiczną izolację przeciwwilgociową Wykonać warstwę spadkową. Wykonać poziomą izolację przeciwwodną wraz z fartuchami uszczelniającymi na połączeniu tej izolacji z pionowymi ścianami. Wykonać nowe obróbki blacharskie. Wykonać warstwę płytek gresowych, mrozoodpornych na wysokoplastycznej, mrozoodpornej zaprawie klejowej. Do wykonania remontu balkonów przyjmuje się technologie firmy Baumit lub równowaŝną. Dobór zamiennej technologii uzgodnić z Inwestorem. Projektuje się wykonanie docieplenia płyt balkonowych parteru, 1, 2 piętra od spodu i frontu styropianem ekstrudowanym gr. 5cm. Dociepleniu podlegają równieŝ i półki miedzy balkonami. W przypadku remontu warstw wykończeniowych płyt balkonowych znajdujących się na ostatnich kondygnacjach mieszkalnych naleŝy uwzględnić warstwę docieplenia z płyty styropianu ekstrudowanego. Jej grubość dostosować do wysokości istniejącego progu wyjścia balkonowego. Przy ocieplaniu frontów płyt balkonowych w montaŝu naleŝy uwzględnić zastosowanie listew naroŝnych z kampinosami. STRONA 12

12 4.3. Przegrody budowlane. OZNACZENIE SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - W STREFIE COKOŁU 1. Ściana istniejąca tynkowana. 2. Klej do styropianu; 3. Płyta styropianu ekstrudowanego λ=0,036 W/(mK) 12,0 cm; 4. Klej do styropianu; 5. Siatka z włókna szklanego; 6. Klej do styropianu; 7. Podkład tynkarski; 8. Mozaikowa wyprawa tynkarska. OZNACZENIE SZ2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 1. Ściana istniejąca tynkowana. 2. Klej do styropianu; 3. Płyta styropianu λ=0,04 W/(mK) 13 cm; 4. Klej do styropianu; 5. Siatka z włókna szklanego; 6. Klej do styropianu; 7. Podkład tynkarski; 8. Sylikonowa wyprawa tynkarska. OZNACZENIE ST1 NA STROPODACHU 1. Styropapa λ=0,032 W/(mK) 15 cm; 2. Klej do styropianu; 3. Istniejąca, oczyszczona betonowa warstwa stropodachu. OZNACZENIE ST2 DACH DREWNIANY 1. Blacha stalowa powlekana lub blachodachówka; 2. Deskowanie aŝurowe; 3. Izolacja wiatrochronna, paroprzepuszczalna; 4. Kontrłaty 5 x 3 cm; 5. Istniejące krokwie; 6. Izolacja przeciwwilgociowa, parochronna; 7. Płyty kartonowo-gipsowe na systemowej podkonstrukcji. STRONA 13

13 5. ZAGADNIENIA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ. Projekt obejmuje docieplenie budynku styropianem, metodą lekką - mokrą: Dla ściany ocieplonej styropianem z wyprawą tynkarską mineralną ok. 2 mm - przy kontakcie z ogniem - brak zapalenia, warstwa wyprawy zachowuje ciągłość i nie dopuszcza powietrza do styropianu, styropian nie ulega spaleniu tylko termicznemu rozpadowi. Przegroda nierozprzestrzeniająca ognia CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA BUDYNKU. Powierzchnia netto 1 482,00 m 2 Powierzchnia mieszkalna 1 288,00 m 2 Wysokość budynku 16,65 m Liczba kondygnacji nadziemnych 4 Liczba kondygnacji podziemnych KLASYFIKACJA. Budynki zalicza się do kategorii zagroŝenia ludzi: Część mieszkalna ZL IV. Piwnice PM. Budynek zalicza się do grupy wysokości ŚREDNIO WYSOKIE. Budynek (w części nadziemnej i podziemnej) zalicza się do klasy C odporności poŝarowej. Gęstość obciąŝenia ogniowego w pomieszczeniach gospodarczych i technicznych nie przekroczy 500 MJ / m2. W budynkach nie będzie substancji, których stosowanie lub magazynowanie byłoby podstawą do kwalifikowania stref lub pomieszczeń do zagroŝonych wybuchem ODLEGŁOŚĆ BUDYNKÓW OD SĄSIEDNICH OBIEKTÓW I GRANIC DZIAŁEK ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO POśAROWE. Nie ulega zmianie ODPORNOŚĆ OGNIOWA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKU Istniejąca STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW BUDYNKU. Wszystkie materiały budowlane uwzględnione w projekcie nie mają cech rozprzestrzeniania poŝaru STREFY POśAROWE. Dopuszczalna powierzchnia strefy poŝarowej wynosi: Dla części nadziemnej budynku m 2. Dla części podziemnej budynku m 2. Powierzchnia wewnętrzna budynku w części podziemnej i nadziemnej nie przekracza dopuszczalnych powierzchni strefy poŝarowej. STRONA 14

14 5.7. DROGI EWAKUACYJNE. Budynek posiada trzy niezaleŝne klatki schodowe Ŝelbetowe wewnętrzne i trzy wyjścia ewakuacyjne. Długość przejść i dojść ewakuacyjnych pozostaje bez zmian SPOSÓB ZABEZPIECZENIA INSTALACJI UśYTKOWYCH. Instalacje w budynku zostaną zachowane w stanie istniejącym termomodernizacja budynku nie wpływa na istniejące zabezpieczenia DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOśAROWYCH. Nie dotyczy WYPOSAśENIE W GAŚNICE. Nie dotyczy PRZECIWPOśAROWE ZAOPATRZENIE WODNE. Istniejące DROGI POśAROWE. Istniejące. 6. UWAGI I ZALECENIA. Wszystkie projektowane elementy budowlane naleŝy zamawiać i montować po dokładnym sprawdzeniu wymiarów w miejscu ich montaŝu. Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu UŜytkownikowi, a nie zawarte w dokumentacji technicznej winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i zasadami realizacji obiektu, jego części i wyposaŝenia. Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montaŝu urządzeń winne być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie moŝe stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta. Wszelkie dodatkowe opracowania projektowe oraz zmiany do niniejszego projektu związane z realizacją przedsięwzięcia mogą być przygotowane przez Projektanta na podstawie odrębnej umowy z Inwestorem lub w ramach nadzoru autorskiego w formie rysunków roboczych i nadzorów na miejscu budowy w trakcie trwania realizacji inwestycji. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia stosowane na budowie winny być najwyŝszej jakości, odpowiadać Polskim Normom, odnośnym przepisom ich stosowania i wykorzystania. Wykonawca zapewni wykwalifikowanych pracowników do odpowiednich robót i warunki pracy odpowiadające wymogom BHP. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną w razie zaniedbania tych wymogów. Wszelkie odchyłki niedopuszczone normami i dokumentacją są podstawą do wymiany na koszt Wykonawcy elementu wadliwego. STRONA 15

15 Wykonawca dostarczy w trzech kopiach odpowiednie atesty stosowanych na budowie materiałów i wyrobów. Jedna kopia pozostaje jako załącznik dziennika budowy, druga jako archiwum projektanta, a trzecia do dyspozycji Inwestora. Wyroby i materiały winny być odpowiednio pakowane i posiadać znak wytwórcy. Znaki wytwórcy, karty gwarancyjne i inne związane z wykonywanymi pracami budowlano montaŝowymi stanowić będą załącznik dokumentacji budowy prowadzonej przez Wykonawcę. Projektant rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w trakcie prowadzenia prac budowlanych, lecz tak by nie powodowało to wzrostu kosztów budowy. Zmiany te muszą być wprowadzone odpowiednio wcześnie i skonsultowane z Inwestorem i Wykonawcą. Wszelkie prace budowlane winny być wykonywane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producentów i dostawców materiałów i urządzeń. Materiały budowlane powinny odpowiadać atestom i normom technicznym. Roboty budowlane i rzemieślnicze naleŝy wykonywać zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej, oraz obowiązującymi przepisami i normami pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy. W przypadku wszelkich wątpliwości naleŝy skontaktować się z projektantem. WSZELKIE ZMIANY LUB ODSTĘPSTWA OD ROZWIĄZAŃ PRZYJĘTYCH W PROJEKCIE BUDOWLANYM MUSZĄ UZYSKAĆ ZGODĘ INWESTORA I PROJEKTANTA. STRONA 16

16 ZAŁĄCZNIK nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA STRONA 17

17 PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ SPIS ZAWARTOŚCI 1. Informacje ogólne Przedmiot opracowania Podstawa opracowania. 2. Zakres robót dla planowanego zamierzenia budowlanego. 3. Elementy zagospodarowania działki i terenu mogące stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 4. Przewidywane zagroŝenia podczas realizacji robót budowlanych oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 5. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. STRONA 18

18 PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ 1. Informacje ogólne Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego p.n.: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO NA DZ. NR 6734/29, OBRĘB 0002 GRODZIEC, J. E _1, BĘDZIN PRZY UL. PAZIOWEJ 1 W BĘDZINIE Ma ono za zadanie poprawę komfortu cieplnego budynku, oraz ograniczenia zuŝycia energii, w stosunku do wykazywanych w budynku duŝych strat cieplnych Podstawa opracowania. Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 414). Tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2016, zm.: Dz. U. 2004, Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 96, poz. 959). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47, poz. 401). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997, Nr 129, poz. 844). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1996, Nr 62, poz. 285). 2. Zakres robót dla planowanego zamierzenia budowlanego. Zagospodarowanie placu budowy. Roboty budowlano-montaŝowe. Roboty wykończeniowe. 3. Elementy zagospodarowania działki i terenu mogące stwarzać zagroŝenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi Strefy zagroŝenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na czas wykonywania robót dachowych, w miejscach zagroŝonych spadaniem przedmiotów z wysokości, naleŝy wyznaczyć strefę niebezpieczną, odpowiednio ją ogrodzić i oznakować. Strefa taka powinna mieć szerokość co najmniej 1/10 wysokości budynku (nie mniej niŝ 6 m). Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz ogradza się w sposób uniemoŝliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi Miejsca składowania materiałów i wyrobów. Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów i wyrobów. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych naleŝy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje się i uŝytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta. STRONA 19

19 PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające dopuszczalne obciąŝenie regałów magazynowych, a takŝe dopuszczalne obciąŝenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający moŝliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niŝ 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyŝowo do wysokości nieprzekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niŝ: 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań oraz 5 m - od stałego stanowiska pracy. Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy uŝyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę Drogi komunikacyjne na terenie budowy. Na terenie budowy naleŝy wyznaczyć drogi komunikacji kołowej i pieszej o odpowiednich szerokościach i nachyleniach podłuŝnych i poprzecznych. Dla pojazdów uŝywanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca postojowe na terenie budowy. 4. Przewidywane zagroŝenia podczas realizacji robót budowlanych oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych Roboty rozbiórkowe. W ramach prac dociepleniowych z budynków zdemontowane zostaną płyty eternitowe zawierające azbest wraz z rusztem oraz istniejącym ociepleniem. Prace polegające na usuwaniu wyrobów azbestowych będą wykonywane przez firmę posiadającą odpowiednie wyposaŝenie techniczne oraz zatrudniające naleŝycie przeszkolonych pracowników. Wykonawca prac posiada zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne sposoby usuwania wyrobów zawierających azbest minimalizują pylenie i zapobiegają emisji azbestu do środowiska. Podstawowe zasady to: nawilŝanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontaŝem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas trwania prac; demontaŝ całych wyrobów (płyt) bez uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie moŝliwe; odspajanie materiałów trwale związanych z podłoŝem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposaŝonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze. Odpady azbestowe w trakcie transportu oraz składowania - zgodnie z paragrafem 10.3 ww Rozporządzenia - będą zabezpieczone, tak by uniemoŝliwić emisję azbestu do środowiska m. in.: w trakcie ich przygotowywania do transportu odpady będą utrzymywane w stanie wilgotnym; STRONA 20

20 PROJEKT BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ odpady będą szczelnie opakowane w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niŝ 0,2 mm wyrobów i odpadów, niektóre z nich mogą być zestalane przy pomocy cementu, a następnie po utwardzeniu - szczelnie opakowywane folią o grubości nie mniejszej niŝ 0,2 mm; Płyty azbestowo-cementowe naleŝy zdemontować, przetransportować i składować zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uŝytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest Dz. U. Nr 71 Poz. 649 wraz z późn. zm.) ZagroŜenia. PodraŜnienia błon śluzowych. Uszkodzenia głowy. Upadek z wysokości. Uszkodzenia rąk i nóg Środki zapobiegawcze. Teren, na którym odbywają się roboty rozbiórkowe naleŝy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Przed rozpoczęciem robót naleŝy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną. Pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Nie wolno prowadzić robót rozbiórkowych, jeŝeli zachodzi moŝliwość obalenia części konstrukcji obiektu przez wiatr. Roboty naleŝy przerwać podczas wiatru o szybkości większej niŝ 10 m/sek. W czasie rozbiórki zabronione jest przebywanie ludzi na niŝej połoŝonych kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu naleŝy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu, a takŝe obalać ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie. Podczas wykonywania robót rozbiórkowych konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. W razie niemoŝności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników naleŝy zaopatrzyć w okulary ochronne. W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. Przy obalaniu ścian naleŝy pracować w rękawicach ochronnych. W przypadku rozbijania kilofami części konstrukcji skrajnych, pracownicy muszą bezwzględnie być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa, amortyzatorem bezpieczeństwa i linami umocowanymi do mocnej części konstrukcji. Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracowników i maszyny naleŝy usunąć poza strefę niebezpieczną. Przy rozbiórce sposobem obalania długość przymocowanych lin powinna być trzykrotnie większa od wysokości obiektu, a umocowanie powinno być niezawodne. Liny naleŝy kaŝdorazowo sprawdzać przed ich ponownym uŝyciem, a przy ich zakładaniu powinien być zastosowany taki sposób jej podnoszenia, aby przypadkowo strącone cegły lub gruz nie spadały na pracowników. STRONA 21

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W BĘDZINIE PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INFORMACJA BIOZ

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W BĘDZINIE PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY INFORMACJA BIOZ SPIS ZAWARTOŚCI 1. Informacje ogólne. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 2. Zakres robót dla planowanego zamierzenia budowlanego. 3. Elementy zagospodarowania działki i terenu mogące

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS OBIEKTU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIÓRKI SPIS TREŚCI: 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. OPIS OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 4. OPIS ZAKRESU I KOLEJNOŚCI PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH 5. ELEMENTY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS ZAKRESU I SPOSÓB PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GOSPODARCZEGO 1.PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ Ja niŝej podpisany Piotr Wiśniewski zamieszkały: 32-700 Bochnia, ul. Św. Leonarda 61

Bardziej szczegółowo

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W BĘDZINIE PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W BĘDZINIE PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Informacje ogólne. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Zakres opracowania. 1.3. Podstawa opracowania. 2. Opis stanu istniejącego. 3. Charakterystyczne parametry.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy

TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT DOMU NAUCZYCIELA w miejscowości Piotrków Pierwszy Roboty remontowe Lokalizacja: Piotrków

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 120 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod. 2596/7 położonej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - ST-9 Docieplenie budynku SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 9 DOCIEPLENIE ŚCIAN 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA

D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA D. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA 1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji frontowej i bocznej budynku w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja 282. Przewiduje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji ściany południowowschodniej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ścian budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DOCIEPLENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6. Docieplenie ścian szczytowych. FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA MTB Marcin Rajczakowski SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45320000-6 TEMAT: ADRES: INWESTOR: Docieplenie ścian szczytowych. ul. Kartuska 26, 59-220

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKI. B.01. Dotyczy: robót rozbiórkowych ŚCIANEK DZIAŁOWYCH SANITARIATÓW Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Nowym Belęcinie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 1 UMOWA NR : WIZ.345 483 / 08 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I.J.PADEREWSKIEGO ADRES: KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński

Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński, mgr inż. Marcin Paluszyński str/z 1/5 SECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Opracowanie Inwestor Temat Lokalizacja Rodzaj robót Nr arch. opracowania Zakład Us łu g Projek towych KM P s.c. inż. Krzysztof Paluszyński,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 PROJEKT TECHNICZNY ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU EFEKT-BUD 85-791 Bydgoszcz ul. Powalisza 2/35 1 3. PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: Remont elewacji budynku frontowego. Ocieplenie ścian. Kolorystyka elewacji. Wymiana pokrycia

Bardziej szczegółowo

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk przemysław stawinoga pracownia projektowa pro.forma@wp.pl 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7, tel. (0-33) 815-83-19 BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTW I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWLANYM Nazwa projektu: Wymiana ogrodzenia Adres inwestycji: 11-130 ORNETA UL. 1 GO MAJA 28; DZ. NR 94 Inwestor: POWIAT LIDZBARSKI 11-100

Bardziej szczegółowo

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W BĘDZINIE PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W BĘDZINIE PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Informacje ogólne. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Zakres opracowania. 1.3. Podstawa opracowania. 2. Opis stanu istniejącego. 3. Charakterystyczne parametry.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZECISZOWIE Inwestor: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów Opracował

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres budowy : Sąd Okręgowy w Poznaniu al. Karola Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Inwestor : Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA Załącznik nr 10 do siwz INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA OBIEKT : Budynek administracyjny ADRES : Gołaszyn 60 gm. Bojanowo pow. rawicki woj. Wielkopolskie działka nr 648 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 3 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA architekt Ewa Bielesza-Karolak 80 288 Gdańsk ul. Br. Czecha 7/3 tel. fax. 348 59 66 kom. 501 54 77 95 e-mail bielesza@interia.pl PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT Remont dachu (w tym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno.

PROJEKT BUDOWLANY. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno. PROJEKT BUDOWLANY Remont budynku Szkoły Podstawowej w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno. 1. Nazwa zadania: Remont budynku Szkoły Podstawowej 2. Adres inwestycji: Szkoła Podstawowa w Ryńsku, gmina Wąbrzeźno, działka

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM nr 2 przy ul. F. Akinsa 6 w Dziekanowie Leśnym, na działce nr 167, obręb Dziekanów Leśny. INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Łomianki,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST)

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV ROBOTY ELEWACYJNE. 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 11 Kod CPV 45 321 000-3 ROBOTY ELEWACYJNE 1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Szczegółowej Specyfikacji (SST) 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej SST są

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA P. W. - PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. śeromskiego 51 a Tel. Fax (048) 385-09-57 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Lokalizacja : Kozienice, ul. Warszawska dz. nr 1514/10 Inwestor

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA FIRMA PROJEKTOWA INST SAN BUD Romuald Kucy 32-300 Olkusz ul.k.k.wielkiego 71/7 tel/fax 032 64 33611 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Projekt : BUDOWLANO - WYKONAWCZY OCIEPLENIA BUDYNKU Obiekt : BUDYNEK DOMU KULTURY

Bardziej szczegółowo

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W BĘDZINIE PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W BĘDZINIE PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. Informacje ogólne. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Zakres opracowania. 1.3. Podstawa opracowania. 2. Opis stanu istniejącego. 3. Charakterystyczne parametry.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r.

Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1 Załącznik do protokołu odbioru robót Termomodernizacja ZPO Wielgie z dnia 25.01.2013 28.01.2013r. 1. Szkoła Podstawowa Zdjęcie nr 1 Ściana wschodnia Niezgodna z projektem technologia termomodernizacji,

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU NA DZIAŁCE

PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU NA DZIAŁCE PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU NA DZIAŁCE Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Opracował: inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 uprawnienia do projektowania bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65

KOSZTORYS OFERTOWY. Opis wykonanych prac Jm. Ilość. Koszt jedn. Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7cm m2 132,65 KOSZTORYS OFERTOWY. 3. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH. Lp. Podstawa wyceny. 1. KNR 4-01 0101-03 2. KNNR 6 0805-01 3. KNR 4-01 0104-02 4. KNNR 2 0601-0602 5. Wycena 6. KNR 4-01 0105-02 7. KNR 4-01 0535-08

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: PRZEDSZKOLA PUBLICZNE NR 33 I 35 UL. TOPOLOWA W TARNOWIE WYMIANA POKRYĆ DACHOWYCH WRAZ Z ICH DOCIEPLENIEM INWESTOR: URZĄD MIASTA TARNOWA, WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje

Spis treści INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Rys. 1. Plan sytuacyjny Rys. 2. Rzut obiektu, przekroje, elewacje Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). OŚWIADCZAM, Ŝe projekt rozbiórki dwóch budynków przy ul. Burakowskiej 9 w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ

TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYKAZ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI NA TERENIE NADLESNICTWA BYDGOSZCZ 1. BUDYNEK GOSPODARCZY NR INWENTARZOWY 108/520 LOKALIZACJA: GORZEŃ,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z )

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ( B I O Z ) Wymiany pokrycia dachu Opacz dz. nr 88 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ UL. WARSZAWSKA 42 06-230 RÓZAN OPRACOWANIE INFORMACJI : Marzec 2008 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY

Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Temat: Docieplenie elewacji budynków inspekcji weterynaryjnej - budynku lecznicy Stadium: PROJEKT TECHNICZNY Adres: 76-200 Słupsk, ul. Armii Krajowej 28-29 Inwestor: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY

Usługi Projektowo-Kosztorysowe K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel PROJEKT BUDOWLANY Usługi Projektowo-Kosztorysowe "K O S Z T - B U D Zdzieszowice ul.powstańców Śląskich 1 tel. 4876-004 0 600 484 481 PROJEKT BUDOWLANY Temat opracowania: OCIEPLENIE ŚCIANY FRONTOWEJ BUDYNKU OSP W ROZWADZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 3B/2013

Przedmiar robót 3B/2013 Przedmiar robót 3B/2013 Elewacja północna i zachodnia - etap N+2 Obiekt Ocieplenie budynku Państwowej Szkoły Muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ulicy Teatralnej 16. Kod CPV 45453100-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch

PROJEKTANT: Czeslaw Kajoch NIP: 694-142-98-49 R: 410268202 K A J O C H Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch ul. Kwiatowa 12 Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax : 0-65-528-76-99 tel.kom. 0-608-214-181 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Bardziej szczegółowo

2.1 Zadanie a) Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 15

2.1 Zadanie a) Termoizolacja budynku mieszkalnego przy ul. Opatowskiej 15 SIWZ cz. III- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pn. Remont budynków mieszkalnych Zamawiający : Przedsiębiorstwo Gospodarki 1. Przedmiot zamówienia: Na przedmiot zamówienia składają się następujące

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr. nr UAN/N/7210/80/85 CZĘŚĆ SANITARNA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ODCINKA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ Projektant: mgr inŝ. ElŜbieta Klimek upr. nr GT-V-63/147/77 Opracowała: inŝ. Renata Pluto-Prądzyńska upr.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA akwamel ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY OBIEKT : WODOCIĄG

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Termomodernizacja Budynku Biurowo-Usługowego Obiekt : Budynek Adres : Poznań ul.zielona 8 Kod CPV : 45213150-9 Biurowce Inwestor :

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA do projektu BUDOWLANO WYKONAWCZEGO REMONTU ELEWACJI BUDYNKU przy ul. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 16 w Szczecinie

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA do projektu BUDOWLANO WYKONAWCZEGO REMONTU ELEWACJI BUDYNKU przy ul. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 16 w Szczecinie INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA do projektu BUDOWLANO WYKONAWCZEGO REMONTU ELEWACJI BUDYNKU przy ul. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 16 w Szczecinie Inwestor: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych KONSTRUKTOR inŝ. Rajmund Scheffler ul. Brodzińskiego 15 33-100 Tarnów PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: ADRES: INWESTOR: Projekt dostosowania budynku do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-1 Nazwa inwestycji: Budynek mieszkalny wielorodzinny roboty remontowo - budowlane dachu, łącznie z przebudową kominów i remont elewacji.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych docieplenia ściany frontowej i od strony podwórza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 75 w Gorzowie Wlkp. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. mgr inż. Karol Kraczek. Koszalin luty 2012

Przedmiar robót. mgr inż. Karol Kraczek. Koszalin luty 2012 Przedmiar robót Obiekt ZMIANA OBUDOWY LOGGII WRAZ ZE ZMIANĄ ATRAP Z BLACHY FALISTEJ NA V KONDYGNACJI I WYMIANY BALUSTRAD BALKONOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM Budowa Ustka - Grunwaldzka 41 Inwestor

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO UL. PSTROWSKIEGO 28B DZ. NR 78/1, OBRĘB. 105, M. OLSZTYN 10-602 OLSZTYN INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY BUDYNKU POGOTOWIA RATUNKOWEGO Z PRZYSTOSOWANIEM NA POTRZEBY SOCJALNE ZESPOŁÓW WYJAZDOWYCH POGOTOWIA RATUNKOWEGO NA DZ. NR 78/1, OBR.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe

1. Dane ogólne. 2. Przedmiot inwestycji. 3. Dane budynku. 4. Informacja dodatkowe CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI Z OCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 1. Dane ogólne Obiekt: Budynek Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach Adres: 24-100 Puławy, ul.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu Modernizacja dachu na budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie

Opis techniczny do projektu Modernizacja dachu na budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie Opis techniczny do projektu Modernizacja dachu na budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Inwestora 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax Pracownia NIP: /VI/12

Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax Pracownia NIP: /VI/12 30-418 Kraków, ul. Zakopiańska 9/407, tel/fax 269 27 71 Pracownia NIP: 679-006-43-38 1250/VI/12 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU W BUDYNKU GŁÓWNYM DPS WRAZ Z JEGO DOCIEPENIEM, WYMIANĄ RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.).

BIOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). BIOZ (na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.). SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PRZEDMIAR. Ilość 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis Jedn. przedm. Ilość 1. 1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE Schody zewnętrzne 1 KNR 2-01 0310-02 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szr. dna do 1,5 m ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ŚREMIE PRZY ULICY KRÓTKIEJ 15 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Krótka 15, 63-100 Śrem ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU

PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTU Specyfikacja / rys. oraz informacje są własnością firmy Projektowanie i Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas c. i nie mogą być bez pisemnej zgody powielane, kopiowane ani udostępniane stronie trzeciej. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET

Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET Instrukcja montaŝu płyt warstwowych STYROPAPA - ARBET 1. Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych PodłoŜe, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE ORAZ REMONT PŁYT BALKONOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM

DOCIEPLENIE ORAZ REMONT PŁYT BALKONOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM DOCIEPLENIE ORAZ REMONT PŁYT BALKONOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO OPIS TECHNICZNY REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy

Bardziej szczegółowo

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA II SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. Strona tytułowa - str. nr 1 II. Spis zawartości opracowania - str. nr 2 III.Opis techniczny - str. nr 3 1. Podstawa opracowania - str. nr 3 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Zakres koniecznych do wykonania prac

Zakres koniecznych do wykonania prac Załącznik nr 1 do pisma z dnia 07.12.2011r znak RGPiIK/RPO.042.1.2011 Zakres koniecznych do wykonania prac dot.: projektu pn.: Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu Adres obiektu Kategoria obiektu Jednostka ewidencyjna Obręb Numer działki Inwestor Zespołu Szkół Integracyjnych nr 71 ul. Deotymy 37,

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim ZAŁĄCZNK NR 6 1.1. Opis lokalizacji/miejsca realizacji projektu Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim Źródło:

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala

PRZEDMIAR ROBÓT. Dariusz Harhala PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Budowa Inwestor Szkoła Podstawowa w Wydrzu, 37-110 Żołynia Wydrze259 Urząd Gminy w Rakszawie, Rakszawa 506, 37-111 Rakszawa, pow. Łańcucki, woj. podkarpackie, tel.: (017) 22 61 281,

Bardziej szczegółowo