NASZE JUTRO. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASZE JUTRO. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia"

Transkrypt

1 WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński NASZE JUTRO Nr 233, 234 listopad - grudzień 2009 r. ISSN MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach Gwiazdo Betlejemska! Gwiazdo wcielonego słowa! Słowa o najsłodszym brzmieniu: Miłość Julian Tuwim Wesołych Świąt Bożego Narodzenia Radosnego i serdecznego przeżycia nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w życiu prywatnym i publicznym w Nowym 2010 Roku życzą Stanisław Waligóra Wójt Gminy Włoszakowice Irena Przezbór Przewodnicząca Rady Gminy wszyscy Radni Gminy Włoszakowice oraz Redakcja NJ

2 FIRMA KURIERSKA Wszystkim Urzędom, instytucjom, firmom KTÓRE NAWIĄZAŁY WSPÓŁPRACĘ NA DORĘCZANIE PRZESYŁEK, A W SZCZEGÓLNOŚCI GMINOM: WŁOSZAKOWICE I PRZEMĘT ORAZ GMINNEMU OŚRODKOWI POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMĘCIE SKŁADAM PODZIĘKOWANIE ZA ZAUFANIE, JAKIM MNIE OBDARZYŁY. Dziękuję wszystkim mieszkańcom Leszna oraz gmin: Włoszakowice, Przemęt, Święciechowa i Wijewo, na terenie których moja Firma doręcza przesyłki - za przychylność i życzliwość, z którą się spotykam Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ NADCHODZĄCEGO NOWEGO ROKU 2010 WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM, ZNAJOMYM, PRZYJACIOŁOM ORAZ ICH RODZINOM ZDROWIA, SPOKOJU, RADOŚCI I WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI M.T.U. MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S. A. życzy: Edmund Lipowy Właściciel Firmy Kurierskiej ul. Sokołów 5, Bukówiec Górny Konsultant ubezpieczeniowy: Edmund Lipowy ul. Sokołów 5, Bukówiec Górny tel , tel. kom OFERUJE: * KORZYSTNE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE OC, AC, NNW * KONKURENCYJNE UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE: DOMY, MIESZKANIA, GOSPODARSTWA ROLNICZE (w tym: ciągniki, kombajny itp.) * BEZPIECZNE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE: OFE POCZTYLION ARKA PTE S.A. CARDIF POLSKA S.A. TERMINOWE POCZTYLION ŻYCIE Z A P R A S Z A M Y!!!

3 XXVI Sesja Rady Gminy Włoszakowice Z RADY GMINY Nasze Jutro 3 odbyła się 30 września 2009 r. W sesji uczestniczyło 13 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał. Przed sesją Rada Gminy w terenie zapoznała się z następującymi inwestycjami: 1) Włoszakowice ul. Zalesie targowisko, uzupełnienie urządzeń na placu zabaw, 2) Dłużyna chodnik, prace w szkole: kotłownia, komin, odwodnienie, 3) Dłużyna Bukówiec Górny droga, 4) Bukówiec Górny bruk przy czerwonej szkole, 5) Sądzia Krzycko Wielkie chodnik, 6) Krzycko Wielkie chodnik, podłoga na sali gimnastycznej, 7) Jezierzyce Kościelne elewacja na budynku szkolnym, 8) Włoszakowice ul. Chopina (zaasfaltowanie części ulicy tj. 300mb). Podjęto następujące uchwały: Uchwałę Nr XXVI/185/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r. Rada Gminy postanowiła zmniejszyć dochody i wydatki budżetu na rok 2009 o ,00 zł. Kwota dochodów po zmianie wynosi ,00 zł, a ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi ,00 zł. Na zmianę dochodów wpływ ma: 1) zmniejszenie dotacji celowych udzielanych przez Wojewodę do działalności GOPS o zł, 2) uaktualnienie pozycji: darowizna, opłaty, podatki, odpłatności, a przede wszystkim zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku Gminy w ogólnej kwocie zł, 3) zwiększenie dochodów z tytułu zaliczek alimentacyjnych o zł, 4) zmniejszenie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o zł. Wydatki: 1) zwiększenie środków dla szkół w związku ze wzrostem wynagrodzeń o zł, 2) zwiększenie środków dla szkół i Przedszkola w związku ze zwiększonym zakresem wykonywanych prac remontowych o zł, 3) zwiększenie środków dla ŚDS w związku z przekazaną darowizną oraz wypracowaniem dodatkowych dochodów własnych w kwocie zł, 4) zmniejszenie środków dla ZDG w związku ze zmniejszeniem zakresu prac do wykonania w roku bieżącym na ulicy Wańskiego w Bukówcu Górnym o zł, 5) zmniejszenie środków dla GOPS o zł w związku ze zmniejszeniem dotacji Wojewody na wykonywanie zadań, 6) zmniejszenie środków dla Urzędu Gminy o zł wynikające z urealnienia zakresu planowanych do wykonania zadań. Uchwałę Nr XXVI/186/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Rada uchwaliła następujące wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok. 1) od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 zł od 1m 2 powierzchni, b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych- 4,04 zł od 1 ha powierzchni, c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1m 2 powierzchni, 2) od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,63 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej-16,00 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej, e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,20 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej 3) od budowli - 2% ich wartości Uchwałę Nr XXVI/187/2007 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo - Letnisko ul. Turystyczna Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu II położonego w obrębie Włoszakowice, Boszkowo-Letnisko ul. Turystyczna podjęto w związku z wnioskami właścicieli działek. Obszar objęty projektem planu obejmuje powierzchnię ok. 0,67 ha i położony jest w Boszkowie-Letnisku pomiędzy ul. Turystyczną a Jeziorem Dominickim. Celem sporządzenia planu jest określenie przeznaczenia terenu pod: zabudowę rekreacyjną jednorodzinną, komunikację wewnętrzną i infrastrukturę techniczną. Uchwałę Nr XXVI/188/2009 zmieniającą uchwałę Nr XXI/164/2005 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziałów środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszakowice. Ustawa Karta Nauczyciela wprowadziła zmianę polegającą na tym, że ważnym kryterium przyznawania nauczycielom nagród jest realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W związku z powyższym kryterium to wprowadzono do istniejącego regulaminu przyznawania nagród. Uchwałę Nr XXVI/189/2009 zmiającą uchwałę dotyczącą zasad i wysokości diet dla organu wykonawczego jednostki pomocniczej sołtysa wsi Dominice. Diety dla sołtysów są rekompensatą za załatwianie spraw sołeckich, m.in. za udział w cyklicznych zebraniach sołtysów i innych spotkaniach, gdzie wymagana jest obecność sołtysa lub za inne zlecane czynności czy zadania. W związku ze zwiększonymi kosztami sołtysa wsi Dominice związanymi z wykorzystaniem własnego sprzętu komputerowego w celu przepływu dokumentów i kontaktowania się z Urzędem za pośrednictwem internetu jego dietę podniesiono do kwoty 200 zł miesięcznie. Wcześniej taką zmianę wprowadzono w pozostałych sołectwach.

4 4 Nasze Jutro XXVII Sesja Rady Gminy Włoszakowice odbyła się 23 października 2009 r. W sesji uczestniczyło 13 radnych, w związku z czym obrady były prawomocne do podejmowania uchwał. Rada Gminy podjęła następujące decyzje i uchwały: Podatek rolny. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi: 1.dla gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych, 2.dla pozostałych gruntów liczba hektarów wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Stawka podatku rolnego uzależniona jest od średniej ceny kwintala żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i naliczana jest w wysokości 2,5 q żyta z 1 hektara przeliczeniowego. Rada Gminy jest uprawniona do obniżania średnich cen skupu żyta. Średnia cena skupu żyta za 1q ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przyjmowana jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2010 r. wynosi: 34,10 zł. Rada Gminy postanowiła o pozostawieniu ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego bez zmian. Uchwałę Nr XXVII/190/2009 w sprawie stawek podatku od środków transportowych. W przypadku podatku od środków transportowych Rada Gminy Włoszakowice postanowiła, aby zmiany w stosunku do roku 2009 dotyczyły jedynie minimalnych stawek, co wynika z obwieszczenia Ministra Finansów. Uchwała znajduje się na stronie Uchwałę Nr XXVII/191/2009 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach przy ul. Spokojnej: - Nr działki 504/4 o pow. 0,0610 ha, - Nr działki 504/5 o pow. 0,0609 ha, - Nr działki 504/6 o pow. 0,2192 ha, - Nr działki 504/7 o pow. 0,0610 ha, - Nr działki 504/8 o pow. 0,0609 ha, - Nr działki 504/9 o pow. 0,2388 ha, - Nr działki 504/10 o pow. 0,1959 ha, - Nr działki 504/11 o pow. 0,2174 ha. z przeznaczeniem na działki budowlane. Uchwałę Nr XXVII/192/2009 w sprawie zwolnienia z obowiązku Z RADY GMINY zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w Boszkowie- Letnisku ul. Dworcowa. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie-Letnisku ul. Dworcowa o powierzchni 0,0081 ha i zwolniła Wójta Gminy Włoszakowice z obowiązku zbycia tej nieruchomości w drodze przetargu, jeśli sprzedana zostanie na rzecz ENEA Operator Sp.z o.o. z przeznaczeniem na budowę stacji transformatorowej. Uchwałę Nr XXVII/193/2009 w sprawie nabycia części nieruchomości w Bukówcu Górnym. W związku z planowaną przez Gminę inwestycją dotyczącą budowy ul. Wańskiego w Bukówcu Górnym i wobec niepowodzenia rokowań z właścicielem gruntów, na której zlokalizowana jest część drogi i rondo, nastąpiła konieczność nabycia niezbędnej części gruntu w trybie postępowania administracyjnego. Uchwałę Nr XXVII/194/2009 w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących zespół pałacowo-parkowy w Zbarzewie. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowiących zespół pałacowo-parkowy, położonych w Zbarzewie. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków pozytywnie zaopiniował zamiar zbycia przedmiotowych nieruchomości. Uchwałę XXVII/195/2009 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Włoszakowice. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Rada ustaliła wymagania, pokrywające się z dotychczas obowiązującymi na terenie Gminy Włoszakowice, które były wcześniej wprowadzone Zarządzeniem Wójta Gminy Włoszakowice. Uchwałę Nr XXVII/197/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r. Rada Gminy postanowiła zwiększyć dochody budżetu na rok 2009 o złotych. Kwota dochodów po zmianie wynosi ,00 złotych. Postanowiono także zwiększyć wydatki budżetu na rok 2009 o ,00 zł. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi ,00 złotych. Na zmianę dochodów, a w rezultacie na na ich zwiększenie, wpłynęło: 1) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I, II, III szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum, 2) wprowadzenie dotacji celowej na zakup pomocy dydaktycznych w miejscu zabaw w szkole, 3) zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów, 4) zwiększenie środków z opłat za uzyskanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 5) zwiększenie środków rekompensujących utratę dochodów w podatkach lokalnych z tytułu korzystania ze zwolnienia przez zakłady pracy chronionej. Zmiany w wydatkach dotyczą: 1) zwiększenia środków na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Bukówcu Górnym uzyskanych po złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła, 2) zwiększenia środków dla Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych na wynagrodzenia nauczycieli od stycznia br. oraz na odprawę emerytalną pracownika obsługi, 3) zwiększenia środków na zadania z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej w kwocie zł, 4) zwiększenia środków na wypłatę stypendiów; 5) zwiększenia środków dla Zespołu Szkół w Dłużynie na dokończenie rozpoczętych prac remontowych oraz naprawę dachu. KOMISJE Dnia 31 lipca 2009 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska -Stefan Lis, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski, Andrzej Czajka; członkowie Komisji Rewizyjnej-Zenon Mejza, Bronisław Elimer, Aleksy Zaremba; przewod-

5 Z RADY GMINY Nasze Jutro 5 nicząca Rady Gminy Irena Przezbór; wójt Stanisław Waligóra; skarbnik Gminy Maria Rolka; pracownik UG Mateusz Mroziński. Wnioski: 1. Komisje zaakceptowały główne zadania w ramach wieloletnich planów inwestycyjnych: 1) budowę ul. Wańskiego wraz z rondem w Bukówcu Górnym, 2) budowę sali środowiskowo-sportowej we Włoszakowicach, 3) udział w budowie składowiska w Trzebani, 4) stałą regulację należności za modernizację oświetlenia ulicznego. Komisje zaproponowały w ramach oszczędności wrócić do nocnych wyłączeń oświetlenia ulicznego (na 5 godzin), 5) rozbudowę oczyszczalni ścieków rozszerzenie zakresu o zadania dot. budowy sieci sanitarnej. 2. Komisje zapoznały się z nałożonymi na Gminę decyzjami nakazowymi dotyczącymi remontu pałacu, budynków gospodarczych i stodoły w Zbarzewie. Komisje zaproponowały wyrażenie zgody na zbycie pałacu i parku w Zbarzewie. 3. Komisje dokonały analizy ilości odpadów resztkowych gromadzonych w czarnych workach, stanowiącej załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej analizy ilości gromadzonych w czarnych workach i wywożonych na składowisko odpadów resztkowych stwierdza się, co następuje: 1) ilość odpadów wywiezionych na składowisko wyniosła w poszczególnych latach: 2006r. 602,02 Mg, 2007r. 856,90 Mg, 2008r. 757,68 Mg, 2) ilość wywiezionych w 2008 roku wypełnionych czarnych worków wyniosła 7239 szt., w tym 3315 szt. z Boszkowa-Letniska, a więc wśród stałych mieszkańców rozprowadzono 3924 worki, 3) przyjmując średnią wagę worka na poziomie 40 kg na składowisko powinno trafiać (licząc wyłącznie stałych mieszkańców) 1020 Mg odpadów, a w tej chwili trafia tylko około 300 Mg (bowiem reszta odpadów resztkowych pochodzi z Boszkowa- Letniska i z firm, które mają podpisane umowy z firmą wywozową), 4) średnia produkcja odpadów na mieszkańca na terenach wiejskich w Polsce wynosi około 260 kg, a w naszej gminie na poziomie około 50 kg, 5) umowy na wywóz odpadów z firmą wywozową podpisało około 56% mieszkańców, 6) dobrze funkcjonuje selektywna zbiórka odpadów, bowiem ilości zebranych surowców wtórnych są zadowalające. Dnia 23 listopada 2009 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Rewizyjnej. W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska-Stefan Lis, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Krzysztof Poprawski, Andrzej Czajka; członkowie Komisji Rewizyjnej-Zenon Mejza, Aleksy Zaremba; przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór; wójt Stanisław Waligóra; skarbnik Gminy Maria Rolka; Zarząd GZK sp. z o.o. w składzie:edwin Woźniak, Rafał Jagodzik, Monika Biernacik; pracownik UG Danuta Poloszyk. Wnioski Komisji: 1.Komisja dokonała kontroli środków GZK sp. z o.o. pochodzących z dofinansowania z budżetu Gminy, tj.: ,72 zł dopłata do oczyszczania ścieków liczona od metra sześciennego co skutkuje tym, że mieszkańcy za oczyszczanie ścieków płacą mniej, ,00 zł dopłata do utrzymania czystości i porządku w Boszkowie- Letnisku, ,00 środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na edukację ekologiczną i selektywną zbiórkę śmieci. Komisje nie wniosły uwag do wydatkowania wyżej wymienionych środków. 2. Komisje zapoznały się z koncepcją rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Grotnikach wykonaną przez dr inż. Tymoteusza Jaroszyńskiego. Obecnie średnia przepustowość oczyszczalni ścieków kształtuje się na poziomie 610 m 3 ścieków/dobę, a w sezonie letnim 800 m 3 ścieków / dobę. Jest to skutkiem budowy sieci kanalizacji sanitarnych do roku 2006 w większym zakresie niż planowano. Zaprojektowana przed 10 laty oczyszczalnia była przystosowana na przerób dzienny ponad 1200 m 3 ścieków/dobę w 4 SBR-ach, jednakże ze względu na koszty wybudowano 2 SBR y o mocy przerobowej o połowę mniejszej, co wystarczyło przez kilka lat. Obecnie, aby dokonać dalszych podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej, należy zwiększyć moc przerobową oczyszczalni do wielkości pierwotnie zaproponowanej. Obecnie stosowane rozwiązania ze względu na znaczny postęp techniczny są inne od tych, które stosowano przed 10 laty, dlatego nie ma sensu realizować dalej pierwotnego projektu. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków jest konieczna, aby dalej prowadzić rozbudowę sieci kanalizacyjnych i w pierwszej kolejności umożliwić podłączenie Sądzi, Krzycka Wielkiego, Dłużyny. Dylematem Komisji i dalej Rady jest podjęcie decyzji, jakie przyjąć optymalne rozwiązanie. Komisje po analizie i dyskusji potwierdziły konieczność modernizacji oczyszczalni wg przedstawionej koncepcji, która zakłada koszt budowy oczyszczalni w wysokości zł (netto). Tym samym odstąpiono od projektu modernizacji oczyszczalni ścieków z 2006 r. której szacunkowy koszt na dzień dzisiejszy wynosi zł (netto). Przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej może zostać przeprowadzony w pierwszym kwartale przyszłego roku. 3. Komisje przyjęły informację o uzyskaniu przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. dofinansowaniach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na: 1) modernizację stacji wodociągowej w Boguszynie, 2) połączenie magistralne sieci wodociągowej Boguszyn-Bukówiec Górny, 3) budowę sieci kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach na ul. Spokojnej. Ogólny koszt ww. inwestycji wynosi 1,5 mln. zł. 4. Informację na temat rekultywacji składowiska odpadów w Krzycku Wielkim przedstawił członek Zarządu GZK sp. z o.o. Rafał Jagodzik. Składowisko zostało zamknięte decyzją Starosty Leszczyńskiego z dnia 19 marca 2003 r. i poddane rekultywacji. Komisje dokonały wizji składowiska w terenie i stwierdziły, że teren jest przykryty i w 10% zalesiony. Komisja wnioskuje o dalsze jego zalesianie. 5. Sprawozdanie z kontroli podatkowej przeprowadzonej w miejscowości Boszkowo-Letnisko przedstawiła pracownik Urzędu Gminy Danuta Poloszyk. Kontrolą objęto 54 nieruchomości, w wyniku czego dokonano korekt naliczonego podatku. 6. Wykonanie budżetu Gminy za I

6 8 Nasze Jutro 6 Nasze Jutro Z RADY GMINY półrocze 2009 r. oraz projekt budżetu Gminy na 2010 r. przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Rolka. Ponadto Wójt Gminy poinformował Komisje, że po analizie środków Zarządu Dróg Gminnych przeprowadzonej z kierownikiem ZDG Jerzym Michalskim i pracownikiem Urzędu Gminy Karoliną Nowak stwierdzono oszczędności na realizowanych zadaniach. W ramach tych środków zaproponowano wykonanie: - chodnika przy sali w Jezierzycach Kościelnych z wyznaczonymi pasami do parkowania oraz barierkami ochronnymi uniemożliwiającymi wjazd samochodów ciężarowych, - przedłużenie chodnika w Bukówcu Górnym przy ul. Powstańców Wlkp. (na wysokości ul. Machcińskiej w ciągu drogi powiatowej), - przedłużenie ul. L. Marcinka w Bukówcu Górnym, W sprawie budowy chodnika w pasie drogi powiatowej w Bukówcu Górnym zostanie wcześniej podpisane porozumienie z władzami Powiatu Leszczyńskiego oraz podjęta uchwała Rady Gminy o udzieleniu Powiatowi Leszczyńskiemu pomocy rzeczowej. Członkowie Komisji zaakceptowali zmiany budżetu. 7. Sprawy bieżące: - propozycja Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie Roberta Barana i Komendanta Gminnego Józefa Samola zakupu dla OSP Włoszakowice nowego samochodu strażackiego za kwotę ponad 600 tys. zł przy dopłacie połowy wartości z budżetu Gminy. Wójt przekazał Komisjom propozycję Komendanta Miejskiego PSP i Komendanta Gminnego Związku OSP dotyczącą zakupu nowego samochodu dla OSP Włoszakowice za kwotę ok. 630 tys. zł. Jest możliwe dofinansowanie zakupu w wysokości 50%. Przyjęcie propozycji wymagałoby zabezpieczenia środków w budżecie gminy na rok przyszły, których jednak nie ma. Radni i wójt są za dalszym podnoszeniem zdolności operacyjnej wszystkich jednostek OSP na terenie Gminy, jednakże obecne możliwości finansowe Gminy na takie decyzje nie pozwalają. O problemie radni będą pamiętać. Korespondencja stanowi załącznik do protokołu. Komisje zaopiniowały negatywnie wniosek o kupno samochodu strażackiego w 2010 r. za 630 tys. zł. - pismo Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie Henryka Kasińskiego o pomoc finansową. Wójt przedstawił pismo Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie o zarezerwowanie w budżecie Gminy na 2010 roku kwoty przynajmniej zł z przeznaczeniem na bieżące potrzeby Rewiru Dzielnicowych we Włoszakowicach. Komisje wniosek zaopiniowały negatywnie. - pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji Pawła Grześkowiaka w sprawie zwolnień z podatku. Radni zapoznali się z pismem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu o zwolnienie z podatku od nieruchomości w 2010 nieruchomości zajętych na cele bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rada Gminy w dniu 30 września 2009 r. uchwaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na rok 2010 obniżając stawki maksymalne dla wszystkich podatników. Rada nie wprowadziła innych, jednostkowych zwolnień i odmawia indywidualnego zwolnienia. - pismo Środowiskowego Domu Samopomocy. Wójt przedstawił pismo Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszakowicach o zarezerwowanie środków w wysokości zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla pracowników placówki. Komisje postanowiły o dofinansowaniu po dokonaniu analizy finansowej. - pismo Zarządu Powiatu Leszczyńskiego. Wójt przedstawił pismo Zarządu Powiatu Leszczyńskiego o podjęcie uchwały w sprawie przekazania Powiatowi Leszczyńskiemu deklarowanej wcześniej kwoty w wysokości zł z przeznaczeniem na budowę drogi Jezierzyce Kościelne Włoszakowice. Wcześniej Rada obiecała pomoc. Przed podjęciem decyzji postanowiono o sprawdzeniu możliwości dofinansowania od strony prawnej. W szczególności chodzi o sprawdzenie, czy taka pomoc Powiatowi nie zaszkodzi Gminie w pozyskiwaniu środków unijnych. - pismo Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych o dodatkowe środki finansowe. Wójt zapoznał Komisje z pismem Dyrektora Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych w sprawie zwiększenia środków na rok 2009 o zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki placówki. Komisje wniosek zaakceptowały. oprac. M.Poloszyk-Miś Urząd Gminy nieczynny w Wigilię W związku z tym, że w roku bieżącym w dzień ustawowo wolny od pracy, czyli sobotę, przypada drugie święto Bożego Narodzenia, co wiąże się z koniecznością udzielenia pracownikom dodatkowego dnia wolnego, informuję, że w dniu 24 grudnia 2009 r. (czwartek) Urząd Gminy we Włoszakowicach będzie nieczynny. Monika Klemenska, sekretarz Gminy Zapraszam mieszkańców Gminy Włoszakowice na Powitanie Nowego 2010 Roku 31 grudnia 2009 r. od godz przy pałacu we Włoszakowicach W programie: * pokaz ogni sztucznych * wspólna zabawa na wolnym powietrzu Wójt Gminy Włoszakowice Obecność dzieci niepełnoletnich tylko pod nadzorem osób dorosłych. Zabrania się przynoszenia i puszczania petard na własną rękę

7 O podatkach lokalnych Jak mnie poinformował wójt, podczas jego spotkania dnia 12 listopada br. z uczniami gimnazjum Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach padło pytanie, czy i kiedy Włoszakowice zostaną miastem. W odpowiedzi wójt poinformował, że przekształcenie się w przyszłości Włoszakowic w miasto jest prawdopodobne, ale do tego czasu musi się jeszcze wiele w samej wsi zmienić. Korzyścią zmiany na pewno będzie dla wszystkich efekt marketingowy. Wtedy jeden z uczniów stwierdził, że gdy Włoszakowice otrzymają status miasta, to wszystko podrożeje w sklepach i wzrosną podatki. Wójt kategorycznie powiedział, że to jest nie prawda. Po tym spotkaniu wójt polecił mi, aby ten temat bliżej czytelnikom Naszego Jutra przybliżyć. Najważniejszym aktem prawnym w Polsce jest konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, która w artykule 217 stanowi o tym, że nakładanie podatków i innych danin publicznych, określenie podmiotu i przedmiotu opodatkowania, ulg, umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje zawsze w drodze ustawy. Ustawą regulująca wydawanie tzw. przepisów gminnych jest ustawa o samorządzie gminnym. Zgodnie z tą ustawą organy samorządu terytorialnego w gminach rada gminy, wójt gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego na podstawie konkretnych ustaw. Takimi ustawami są przede wszystkim ustawa o podatkach i opłatach lokalnych- podatek od nieruchomości, ustawa o podatku rolnym i ustawa o podatku leśnym. Dla wszystkich trzech ww. podatków istnieje odrębna ustawa. Aby skonkretyzować obowiązek podatkowy i naliczyć należny podatek muszą być uchwalone stawki podatkowe. Górne granice stawek podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych ogłaszane są w rozporządzeniu Ministra Finansów (podatek od nieruchomości) lub w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (podatek rolny i podatek leśny). Dopiero wówczas rada gminy może uchwalić uchwałę podatkową określającą wysokość obowiązujących na terenie danego samorządu stawek podatkowych. Uchwały podatkowe podejmowane są na końcu roku i obowiązują na rok przyszły. Organami biorącymi udział przy tworzeniu uchwał podatkowych są: podmiot mający inicjatywę uchwałodawczą (w naszym wypadku Rada Gminy podejmująca uchwałę i przewodniczący Rady podpisujący uchwałę), organy nadzoru czuwające nad zgodnością z prawem uchwał (regionalne izby obrachunkowe) oraz wojewoda odpowiedzialny za publikowanie uchwał w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Przygotowanie projektu uchwał należy do zadań wójta. Tak przygotowana uchwała podatkowa jest podstawą do naliczenia poszczególnego rodzaju podatku. Każda z ww. ustaw (konstytucja, ustawa o samorządzie gminnym, ustawy podatkowe: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym) nie zawiera podziału stawek podatkowych na wieś lub miasto. Stawki podatkowe obejmują podmioty podlegające opodatkowaniu niezależnie od ich miejsc zamieszkania (miasto czy wieś). Zmiana statusu ze wsi na miasto nie spowoduje zmiany podatków. Będą one dalej tak jak były, nie ma bowiem różnych podatków lokalnych dla wsi i dla miasta Podatnikami podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego będą nadal osoby fizyczne lub osoby prawne ze stawkami podatkowymi, które nie będą OGŁOSZENIA Nasze Jutro 9 OGŁOSZENIA Nasze Jutro 7 różnicowane ze względu na status miejscowości ( miasto, wieś). Wraz z nadaniem statusu miasta nie wzrosną podatki, gdyż wysokość podatków nie zależy od statusu danej miejscowości. Dotyczy to wszystkich podatków, a więc także podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości. Zaistnienie obowiązku podatkowego w podatku rolnym czy też podatku od nieruchomości zależne jest od sklasyfikowania tego gruntu w ewidencji gruntów i budynków, a nie od tego, czy grunt jest w mieście czy na wsi. Tak więc nie należy się obawiać wyższych podatków lokalnych związanych z ewentualnym nadaniem praw miejskich wsi Włoszakowice. Włoszakowice, r. inspektor Danuta Poloszyk O F E R T A P R A C Y Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, ul. Kurpińskiego 30, tel zaprasza do składania ofert od kandydatów do pracy na stanowisko SPRZĄTACZKI Wymagane: Wykształcenie min. zawodowe Oczekiwane: Umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność obsługi prostych urządzeń technicznych, zamiłowanie do pracy z zielenią, dobry stan zdrowia. Praca w niepełnym wymiarze, popołudniowo-wieczorna, od 1 lutego 2010 r. CV z listem motywacyjnym można składać w sekretariacie szkoły, w godz , do dnia 6 stycznia 2010 r. Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. U W A G A!!! Miłośnicy Białego szaleństwa Firma Transportowa Piotr John zaprasza na jednodniowe wyjazdy na narty do Czech Informacja i zapisy pod nr tel lub

8 8 Nasze Jutro /07/08/09 Włoszakowice, dnia 15 grudnia 2009 r. OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przestrzennego gminy Włoszakowice (Zmiana Nr 1 Studium) i zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Zmiany Nr 1 Studium Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), art. 30, art 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice (Zmiana Nr 1 Studium) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dotyczącą projektu Zmiany Nr 1 Studium i zapewniam możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji Zmiany Nr 1 Studium. Wyłożone dokumenty obejmują tereny położone w obrębie Włoszakowice, Boszkowo-Letnisko, ul. Turystyczna przeznaczone pod planowaną zabudowę rekreacyjną (jednorodzinną). Dokumenty wyłożone będą w dniach od 31 grudnia 2009 r. do 12 lutego 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice ul. K. Kurpińskiego 29 w godzinach od 8.00 do Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Zmiany Nr 1 Studium rozwiązaniami, Prognozą oddziaływania na środowisko oraz innymi elementami strategicznej oceny oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 12 lutego 2010 r. w Urzędzie Gminy Włoszakowice ul. K. Kurpińskiego 29, Włoszakowice o godz Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Zmiany Nr 1 Studium, Prognozy oddziaływania na środowisko oraz innych elementów strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Włoszakowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2010 r. Wójt Gminy Włoszakowice mgr Stanisław Waligóra OGŁOSZENIA O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych drewnianymi domkami, położonych w Dominicach, dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie - Wydziale Ksiąg Wieczystych - prowadzona jest księga wieczysta KW nr Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczone numerami działek: 49/18 o powierzchni 199 m² cena wywoławcza ,00 zł (domek nr 4); 49/19 o powierzchni 197 m² cena wywoławcza ,00 zł (domek nr 3); 49/20 o powierzchni 335 m² cena wywoławcza ,00 zł (domek nr 2); 49/21 o powierzchni 360 m² cena wywoławcza ,00 zł (domek nr 1) Wyżej wymienione nieruchomości wyposażone są w: instalację elektryczną przystosowaną do poboru mocy z istniejącej wewnętrznej (pozalicznikowej) sieci kablowej do 2,0 kw, instalację wodociągową z przyłączem z rury Fe/Zn Ø 1 zasilaną ze stacji wodociągowej Urzędu Gminy wytrącającą nadmiernie żelazo i mangan, instalację kanalizacji sanitarnej podłączoną do wyeksploatowanej zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie trzy sieci zewnętrzne wymagają przebudowy. Wyżej wymienione nieruchomości nie są obciążone oraz nie mają zobowiązań. Przeznaczone do zbycia nieruchomości można oglądać w dniu 07 grudnia 2009 r. w godzinach od do Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się dnia 14 grudnia 2009 r. o godz w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 11 grudnia 2009 r. do godz w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Szczegółowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pok.116 lub telefonicznie (0-65) Wójt mgr Stanisław Waligóra O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Zbarzewie, dla których w Sądzie Rejonowym w Lesznie - Wydziale Ksiąg Wieczystych - prowadzona jest księga wieczysta KW nr Przedmiotem przetargu są nieruchomości oznaczo-

9 OGŁOSZENIA Nasze Jutro 9 ne numerami działek: 204/1 o powierzchni 571 m² cena wywoławcza ,00 zł; 204/2 o powierzchni 548 m² cena wywoławcza ,00 zł; 204/3 o powierzchni 548 m² cena wywoławcza ,00 zł Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%. Wyżej wymienione nieruchomości nie są obciążone oraz nie mają zobowiązań. Zgodnie z opracowanymi decyzjami o warunkach zabudowy, zbywane nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne. Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2009r. o godz w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 15 grudnia 2009r. do godz w kasie Urzędu Gminy lub na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygrała, uchyli się od zawarcia umowy. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu. Szczegółowych informacji udziela się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pok.116 lub telefonicznie (0-65) Wójt mgr Stanisław Waligóra O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Włoszakowice Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199 poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu w dniu 23 października 2009 r. na rzecz Przedsiębiorstwa BMC HOTELS sp. z o.o. z siedzibą w Boszkowie - Letnisku ul. Dworcowa 15 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie restauracji oraz nowego molo i przystani żeglarskiej przy Centrum Konferencyjno Wypoczynkowym Sułkowski w Boszkowie. Jednocześnie informuje się, że z treścią decyzji oraz dokumentami w sprawie przedmiotowego postępowania można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pokój nr 116, telefon (0 65) , w godzinach pracy Urzędu tj. od 7.30 do O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Włoszakowice Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199 poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości zawiadomienie o wydaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na rzecz Przedsiębiorstwa HERMES sp. z o.o. z siedzibą we Włoszakowicach ul. Wolności 1 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego o wydajności powyżej 10m³/h służącego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, realizowanego na działce nr 451/4 (obręb Włoszakowice). Jednocześnie informuje się, że z treścią decyzji oraz dokumentami w sprawie przedmiotowego postępowania, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Włoszakowice pokój nr 116, telefon (0 65) , w godzinach pracy Urzędu tj. od I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 02 listopada 2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Włoszakowice: 1. położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 692/14, o powierzchni 0,0228 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 24508, 2. położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 692/14, o powierzchni 0,4272 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 24508, 3. położonej w Sądzi, oznaczonej numerem działki 125/18, o powierzchni 1,4300 ha, objętej księgą wieczystą KW nr przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 16 listopada 2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 221/11, o powierzchni 0,80 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 30807, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 30 listopada 2009 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Włoszakowice, położonej w Krzycku Wielkim, oznaczonej numerem działki 354/1, o powierzchni 0,14 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 26818, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

10 10 Nasze Jutro GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY SP. Z O.O. I N F O R M U J E Jeszcze raz o prawidłowej gospodarce odpadami. Cz. I Jako podmiot odpowiedzialny za gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włoszakowice, Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. we Włoszakowicach pragnie Państwu ponownie przekazać wszystkie ważne i niezbędne informacje w tym zakresie. Jak Państwo wiecie, od roku 2007 znacznie wzrosły opłaty za wywóz odpadów, co spowodowane było podniesieniem stawki opłat marszałkowskich za składowanie odpadów na składowiskach oraz wzrostem kosztów eksploatacyjnych składowisk i kosztów transportu. Musimy być jednak przygotowani na to, że wzrost opłat za wywóz odpadów nie był jednorazowy i, biorąc pod uwagę zamierzenia rządu i ministerstwa środowiska dotyczące ponownego podniesienia stawek opłat marszałkowskich, spodziewać się należy kolejnych podwyżek opłat wywozowych. Gmina Włoszakowice współfinansuje bardzo duże przedsięwzięcie realizowane przez Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Lesznie pod nazwą Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim, polegające między innymi na budowie nowoczesnego zakłada zagospodarowania odpadów w Trzebani, gdzie począwszy od lipca 2010 roku będą trafiały odpady zebrane z terenu naszej gminy. (Szczegółowe informacje dotyczące tego projektu znajdziecie Państwo na stronie internetowej: Do dnia 30 czerwca 2010 roku odpady z terenu Gminy Włoszakowice trafiać będą jak dotychczas na składowiska odpadów w Koszanowie (Gmina Śmigiel) i Siekówku (Gmina Przemęt). Zbiórką odpadów komunalnych zmieszanych na terenie Gminy Włoszakowice w chwili obecnej zajmuje się Firma Handlowo Usługowa Dominik Zając z siedzibą w Błotnicy przy ulicy Szkolnej 46, mająca swoją siedzibę we Włoszakowicach przy ulicy Wolsztyńskiej 10. Firma ta posiada koncesję Wójta Gminy Włoszakowice na odbiór odpadów z nieruchomości. Każdy z mieszkańców gminy ma obowiązek segregować wytworzone przez siebie odpady. W tym celu nasza Spółka udostępnia nieodpłatnie kolorowe worki, które można pobrać w naszej siedzibie ulica Karola Kurpińskiego 29, Włoszakowice, od poniedziałku do piątku w godzinach i siedzibie Firmy pana Dominika Zająca ulica Wolsztyńska 10, Włoszakowice, od poniedziałku do piątku w godzinach oraz pojemniki igloo rozstawione w wyznaczonych punktach gminy. Terminy odbioru poszczególnych grup odpadów zaznaczone są w kalendarzu wywozu odpadów Gminy Włoszakowice, który niebawem dotrze lub już dotarł do Państwa domostw. Jak to usunąć? Papier i tektura (makulatura). Do wytworzenia papieru, który produkowany jest z drewna, potrzeba 10 do 12 razy więcej świeżej wody i 2-, 3-krotnie więcej energii, niż do produkcji papieru pochodzącego z recyklingu. Wykorzystanie makulatury stanowi więc prawdziwy sposób na ochronę środowiska! Makulatura jest odbierana przez Firmę Wywozową 1 raz na 2 miesiące. W prosty sposób można się jej pozbyć wystawiając przygotowaną paczkę makulatury przed posesję w dniu wywozu (zgodnie z gminnym harmonogramem wywozu odpadów). Dodatkowo dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli zbiera makulaturę w ramach konkursu Szkolne Rady na Odpady. Pamiętać należy, ażeby przeznaczona do wywozy makulatura była czysta, czyli nie posiadała elementów foliowych i nie była pobrudzona tłuszczem, a także żeby była sucha. Co możemy przeznaczyć do bezpłatnego wywozu?: gazety i czasopisma niepotrzebne zeszyty, bloki rysunkowe, kalendarze, różnego rodzaju kartki itp. kartony i kartoniki opakowaniowe (oprócz tych po produktach płynnych np. produktach mlecznych, sokach). Plastik. Plastik, podobnie jak makulatura, odbierany jest 1 raz na 2 miesiące sprzed posesji. Ponadto mają Państwo możliwość pozbywania się plastiku w gniazdach do selektywnej zbiórki odpadów wrzucamy go do pojemników w kolorze żółtym. Aby ułatwić gromadzenie plastiku w Państwa domach, nasza Spółka udostępnia bezpłatnie żółte worki, które po napełnieniu można wystawić przed posesję w dniu wywozu (zgodnie z gminnym harmonogramem wywozu odpadów). Co możemy przeznaczyć do bezpłatnego wywozu?: butelki po napojach typu PET woreczki foliowe i reklamówki z tworzywa sztucznego kubki po jogurtach. Oczywiście pamiętamy, aby opakowania wrzucane do żółtych worków czy pojemników były czyste i bez zawartości. Nie należy traktować plastikowych wiader, części zabawek, elementów mebli, naczyń jednorazowych jako opakowań z tworzyw sztucznych, a zatem nie możemy takich odpadów gromadzić w pojemnikach i workach koloru żółtego. Puszki stalowe i aluminiowe. Do pojemników i worków w kolorze żółtym wrzucamy również opakowania wytworzone z metali. Mogą to być czyste puszki po napojach, konserwach itp. Nie może być jednak w tym przypadku mowy o puszkach po farbach, olejach, rozpuszczalnikach itp. Dodatkowo puszki aluminiowe są zbierane przez dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół Gminy Włoszakowice w ramach konkursu Szkolne Rady na Odpady. Szkło. Szkło odgrywa istotną rolę w obrocie gospodarczym. Zasadniczo rozróżnia się szkło gospodarcze i szkło płaskie. Szkło gospodarcze stanowią przede wszystkim opakowania, które możecie Państwo gromadzić w pojemnikach białych lub zielonych rozstawionych na terenie gminy (w zależności od tego, czy jest to szkło białe, czy kolorowe) oraz w bezpłatnie udostępnianych przez naszą Spółkę białych i zielonych workach. Szkło opakowaniowe odbierane jest 1 raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów. Co możemy przeznaczyć do bezpłatnego wywozu?: butelki słoiki. Do pojemników i worków nie wrzucamy ceramiki, stłuczonych szyb okiennych i samochodowych oraz duralexu. Również 1 raz w roku organizujemy wiosną zbiórkę szkła płaskiego. O terminie zbiórki będziemy Państwa informować na łamach miesięcznika Nasze Jutro oraz stronie internetowej Gminy Włoszakowice Pamiętajmy, aby opakowania wrzucane do worków i po-

11 jemników były czyste i nie zawierały żadnych produktów. Zużyte baterie i akumulatory. Niepotrzebne w gospodarstwach domowych baterie możecie Państwa przekazać do recyklingu w następujący sposób: * baterie wrzucamy do kartonowych pojemników rozstawionych w punktach handlowych na terenie Gminy Włoszakowice * baterie wystawiamy w woreczku przed posesję w terminie zgodnym z harmonogramem wywozu odpadów (odbiór odbywa się 2 razy w roku) * baterie przekazujemy dzieciom i młodzieży, które zbierają je w ramach konkursu Szkolne Rady na Odpady. Jeśli chodzi o zużyte akumulatory, to pamiętajmy, aby przy zakupie nowego urządzenia w punkcie zakupu zostawić ten zużyty. Jeśli natomiast posiadacie Państwa w swoich domach akumulatory, które nie zostały przekazane w punktach zakupu, prosimy o ich wystawienie przed posesję w terminie wywozu baterii i akumulatorów zgodnym z harmonogramem wywozu odpadów. Zużyte opony. Dwa razy w roku Spółka organizuje bezpłatną zbiórkę zużytych opon. Z terminami odbioru opon w roku 2010 zapoznacie się Państwo dzięki kalendarzowi gminnemu z harmonogramem wywozu odpadów. Aby opony zostały od Państwa odebrane, należy je w dniu wywozu wystawić przed posesję. Odpady wielkogabarytowe. Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy przede wszystkim niepotrzebne już w naszych domostwach meble (krzesła, stoliki, biurka, tapczany, szafki, komody itp.) i meble ogrodowe (krzesła, stoliki). Odpadem wielkogabarytowym nie będą natomiast wykładziny tworzywowe i dywanowe, zabawki itp. Spółka bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych planuje 2 razy w roku, a Państwo musicie tylko niepotrzebne meble wystawić przed posesję w dniu wywozu zgodnym z harmonogramem wywozu odpadów. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Bezpłatny odbiór tej grupy odpadów odbywa się 2 razy w roku (zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów), łącznie z odpadami wielkogabarytowymi. Zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym są wszystkie urządzenia, które zasilane są energią elektryczną, a więc: sprzęt AGD, sprzęt RTV, zabawki, elektronarzędzia, urządzenia pomiarowe i telekomunikacyjne, sprzęt komputerowy itp. Wszelkich odpowiedzi na pytania dotyczące gospodarki ściekowej i odpadami komunalnymi w Państwa domach udzielą pracownicy Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. osobiście (przypominamy: biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach ) oraz pod numerami telefonów: , , , , fax: , Korzystając z okazji w imieniu wszystkich pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach chciałbym Państwu życzyć zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego dobrego w Nowym 2010 Roku. Rafał Jagodzik GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach Z listów do redakcji Nasze Jutro 11 Nasze Jutro 11 To było wspaniałe widowisko! Dzień 11 listopada 2009 roku był wyjątkowym Dniem Niepodległości, gdyż w jego obchody włączyły się dzieci i młodzież z naszej gminy. Program patriotyczny przedstawiony przez uczniów ZSO we Włoszakowicach na sali widowiskowej GOK warty był obejrzenia i dostarczył zebranym w sali widzom wielu refleksji i wrażeń. Jednak cykliczne widowisko historyczne prezentowane w kościele w Dłużynie było czyms wspaniałym i przeniosło zebranych w tragiczne czasy II wojny światowej. W organizacji widowiska zespoliła się cała społecznośc szkolna wsparta przez byłych uczniów. W roli aktorów wystąpili również nauczyciele. Ogrom ich pracy zaowocował kolejnym wielkim sukcesem. Gratulujemy i dziękujemy! KAMA Z życia ŚDS Wieczór z aniołami 5 grudnia, jak co roku, gościliśmy w Puszczykowie na Wieczorze z aniołami. Przygotowaliśmy prace w 7 kategoriach (prace płaskie i przestrzenne oraz literackie). Bardzo się cieszymy z werdyktu jury. Zajęliśmy I miejsce w konkursie plastycznym Rafaello oraz w konkursie literackim Święta piernikiem pachnące. III miejsce udało się nam zdobyć w następujących kategoriach: Stroik, Święta noc, oraz Kartka świąteczna. Tradycyjnie nasze prace będą eksponowane w poznańskim starostwie. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składamy serdeczne życzenia przedstawicielom Fundacji Jesteśmy - więc pomagamy oraz naszym przyjaciołom i sympatykom. Dziękujemy za szczodrość i życzliwość. Do siego roku! Podopieczni i pracownicy ŚDS

12 14 Nasze Jutro HISTORIA 12 Nasze Jutro HISTORIA 70. rocznica rozstrzelania podczas II wojny światowej 21 października we Włoszakowicach odbyła się patriotyczna uroczystość związana z 70. rocznicą rozstrzelania na miejscowym rynku siedmiu Polaków. Egzekucji tej okupant niemiecki dokonał 21 października 1939 roku. Uroczystości rozpoczęły się 21 października mszą świętą w intencji rozstrzelanych w kościele farnym w Lesznie o godzinie 11. Cała uroczystość w południe przeniosła się w miejsce popełnienia zbrodni na dzisiejszym placu Kościuszki, gdzie na murze znajduje się tablica upamiętniająca te wydarzenia. Na uroczystości tej nie zabrakło osób starszych, władz miasta i powiatu, polityków oraz młodzieży z pobliskich szkół. Uroczystość miała wyjątkowo podniosły charakter, dzięki kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego wystawionej przez 55 pułk piechoty w Lesznie. Powagi całemu wydarzeniu dodawała obecność rodzin zamordowanych, ich dzieci i wnuków, na których twarzach, po tylu latach, ciągle widać było wzruszenie. Po głównych uroczystościach doszło do nieoficjalnego spotkania nad grobami pomordowanych, gdzie zebrały się najbliższe rodziny dotknięte tą tragedią oraz zwykli mieszkańcy miasta. Przy okazji tej krewni ofiar wyrazili jakże serdeczną wdzięczność za nasze przybycie i obecność podczas obchodów. druh Damian Małecki Po mszy św. odbył się przemarsz uczestników z udziałem pocztów sztandarowych pod tablicę rozstrzelanych, gdzie przedstawiciele władz samorządowych oraz członkowie delegacji złożyli wiązanki kwiatów, a następnie przemaszerowano na cmentarz parafialny. Tam została odmówiona modlitwa w intencji poległych, a na grobie rozstrzelanych złożono również wiązanki kwiatów. R. Kasperczak Leszczyńskie obchody upamiętniające bestialską śmierć synów Ziemi Leszczyńskiej Egzekucja 20 leszczynian dokonana przez niemiecką Einsatzgruppe VI 21 października 1939 r. pod murem ówczesnego leszczyńskiego więzienia na dzisiejszym placu Kościuszki. Ten sam oddział dokonał pod wieczór tego dnia egzekucji we Włoszakowicach W 70. rocznice rozstrzelania przez Niemców 20 wybitnych Polaków w Lesznie nie mogło zabraknąć Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z Bukówca Górnego. Tym bardziej, że wśród rozstrzelanych byli przedwojenni działacze leszczyńskiego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół z jego pierwszym przewodniczącym Bronisławem Kotlarskim, skarbnikiem Towarzystwa Władysławem Nowakiem oraz Stanisławem Szalem, który pełnił rolę protokolanta. Wśród rozstrzelanych znalazło się wielu wybitnych przedstawicieli, w tym aż 5 Powstańców Wielkopolskich. Na dłużyńskim cmentarzu odnowiono nagrobki zasłużonych Z inicjatywy Antoniego Kaczmarka z Włoszakowic, znanego historyka i dawnego dyrektora szkoły podstawowej w Dłużynie, na cmentarzu parafialnym w Dłużynie zostały odnowione nagrobki: Bronisławy z d. Wiśniewskiej- Kozłowskiej i Michała Kozłowskiego oraz Tomasza Rawicz Dembińskiego. Przy ich grobach ustawiono także tabliczki upamiętniające dokonania zmarłych. Michał Kozłowski był mianowicie zasłużonym nauczycielem dłużyńskiej szkoły i członkiem komisji budowy kościoła w Charbielinie w latach , a Tomasz Dembiński, ojciec dłużyńskiego proboszcza i przemęckiego dziekana ks. Juliana Dembińskiego ( ), uczestnikiem Powstania Styczniowego. Przedsięwzięcie zostało wykonane dzięki pomocy finansowej Gminy Włoszakowice w wysokości 2200 zł i we współpracy z księdzem proboszczem Leszkiem Grzelakiem oraz Zespołem Szkół w Dłużynie - powiedział Dariusz Walczak, dyrektor szkoły w Dłużynie, która sprawuje opiekę nad grobami. Odnowę betonowych płyt nagrobnych (szlifowanie i czyszczenie) wykonała firma Sebastiana Kruka z Błotnicy, natomiast tabliczki nagrobne Zakład Złotniczo- Grawerski Michała Bartlewicza z Leszna. Stefania Karwatka Nagrobek małżeństwa Kozłowskich po odnowieniu

13 Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Włoszakowice Obchody 91. rocznicy odzyskania niepodległości - Narodowego Święta Niepodległości - w gminie Włoszakowice rozpoczął koncert patriotyczny w dniu 10 listopada o godzinie na sali Gminnego Ośrodka Kultury. HISTORIA Nasze Jutro 15 Nasze Jutro 13 tak jak było Przedstawienie było refleksją poprzedzającą mszę świętą celebrowaną przez ks. Leszka Grzelaka. Przedstawienie zakończone zostało pieśnią zaśpiewaną przez wszystkich występujących z przesłaniem: Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą Po mszy świętej wszyscy uczestnicy przeszli na cmentarz ze zniczami i wiązankami kwiatów pod mogiłę zbiorową poległych za ojczyznę w I i II wojnie światowej. W uroczystościach uczestniczyli m.in. wójt gminy Stanisław Waligóra, przewodnicząca Rady Powiatu Halina Florek, dyrektor Zespołu Szkół w Dłużynie Dariusz Walczak, poprzedni dyrektorzy dłużyńskiej szkoły Maria Ruta i Antoni Kaczmarek oraz prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego we Włoszakowicach Maria Kamieniarz. We wszystkich pozostałych kościołach na terenie gminy także odbyły się msze święte w intencji ojczyzny, a w szkołach uroczyste akademie. Stefania Karwatka Koncert przygotowany został przez gminę Włoszakowice we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. Widowisko słowno-muzyczne o treści patriotycznej pt Historio, w pamięci trwaj przygotowane zostało przez młodzież i nauczycieli z Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach. W jego treści nawiązano zarówno do wydarzeń z listopada 1918 r., jaki i z lat II wojny światowej, w związku z obchodzonym w tym roku 70-leciem tego wydarzenia. Widowisko poprzedziło uroczyste wręczenie przez wójta gminy Włoszakowice Stanisława Waligórę listów gratulacyjnych zasłużonym osobom. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice - Ryszard Łopusiewicz, Maria Beczkiewicz właścicielka folwarku Mila w Krzycku Wielkim, Alicja i Ryszard Wielebscy właściciele dworku Kotwiczów-Krzyckich w Krzycku Wielkim i Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego z kierowniczką Ireną Michalewicz. Listy te były wyrazem uznania dla dokonań tych osób za działalność gospodarczo-kulturalną na rzecz gminy. 11 listopada natomiast o godz. 11 w kościele parafialnym we Włoszakowicach odprawiona została msza święta za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych i władz gminy. Mszę celebrował ks. Eugeniusz Łabiak z diecezji lwowskiej. Wystąpił Chór Męski im. Karola Kurpińskiego pod dyrekcją Lecha Erberta, wykonując fragmenty mszy swego patrona. Uroczystości uświetnił tradycyjny przejazd ulicami gminy (z Bukówca przez Dłużynę, Grotniki i Włoszakowice z powrotem do Bukówca) oddziału kawalerii i osób odtwarzających postacie historyczne z Hieronimem Apolinarskim jako Józefem Piłsudskim na czele. Ten wyjątkowy sposób świętowania w gminie Włoszakowice jest bardzo trafny. Powoduje, że oprócz atrakcji dla mieszkańców, którzy mogą obejrzeć tę wspaniałą paradę, młodzież łatwiej zapamiętuje nazwiska postaci historycznych powiedziała jedna z mieszkanek Dłużyny. W Dłużynie z kolei 11 listopada o godz odbyła się msza święta z udziałem pocztów sztandarowych, straży pożarnej oraz zespołów śpiewaczych z Grotnik i Dłużyny. Młodzież szkolna i nauczyciele przygotowali widowisko historyczno-patriotyczne pt. Niechże przez chwilę będzie Fragmenty listów gratulacyjnych Wójta Gminy wręczonych na uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 10 listopada we Włoszakowicach Alicja i Ryszard Wielebscy. Gratuluję przywrócenia reprezentacyjnego wyglądu pięknemu dworkowi alkierzowemu Krzyckich w Krzycku Wielkim wraz z otoczeniem. Gratuluję też, że zgodnie z najlepszą polską tradycją dworek ów uczyniliście Państwo miejscem, gdzie kwitnie kultura i sztuka. Myślę zwłaszcza o Państwa zaangażowaniu w propagowanie dzieła i osoby Andrzeja Krzyckiego poprzez współorganizowanie Wieczorów z Andrzejem Krzyckim oraz ustanowienie i finansowanie Nagrody Młodych im. Andrzeja Krzyckiego. Maria Beczkiewicz. Gratuluję dzieła przebudowy dawnych zabudowań folwarcznych i uczynienia z Folwarku Mila w Krzycku Wielkim ważnego ośrodka agroturystyki na terenie gminy Włoszakowice. Gratuluję także zaangażowania w propagowanie dzieła i osoby Andrzeja Krzyckiego poprzez współorganizowanie Wieczorów z Andrzejem Krzyckim, a także organizacji w Folwarku Mila wielu innych znaczących wydarzeń kulturalnonaukowych oraz z dziedziny turystyki i rekreacji. Irena Michalewicz i Zespół Regionalny im. Anny Markiewicz z Bukówca Górnego. Gratuluję wszystkim Członkiniom i Członkom Zespołu oraz Pani Kierowniczce Irenie Michalewicz znaczących dokonań w zakresie amatorskiego ruchu artystycznego i zdobycia wielu nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach, festiwalach i przeglądach zespołów folklorystycznych. W szczególności gratuluję ostatniego sukcesu, jakim jest zdobycie nagrody specjalnej XXV Ogólnopolskiego Konkursu Tradycyjnego Tańca Ludowego w październiku 2009 r. w Rzeszowie. Ryszard Łopusiewicz. Gratuluję Panu długoletniej i owocnej pracy na stanowisku Nadleśniczego w Nadleśnictwie Włoszakowice. W wyniku Pana zaangażowania powstało między innymi nowoczesne centrum administracyjne jednostki we Włoszakowicach, wyremontowano i odnowiono wiele siedzib leśniczych, wybudowano kilometry leśnych dróg, znacząco pozytywnie zmieniono wizerunek Firmy. Gratuluję także Nadleśnictwu Włoszakowice znaczących dokonań w działalności edukacyjnej, zwłaszcza zaś wśród dzieci i młodzieży.

14 14 Nasze Jutro WYWIADY W Polsce czuję się bardzo dobrze Nasi rodacy wyjeżdżają do pracy za granicę i bywa, że zostają tam na stałe. Okazuje się jednak, że i Polska może być atrakcyjnym krajem osiedlenia się dla obcokrajowców. Już 16 lat w gminie Włoszakowice mieszka Rumun, pan Marius Bogdan Stefan. Właściwie obecnie nazywa się Marius Bogdan Sujecki. Nazwisko przejął po żonie, Kamilli, którą poznał w Niemczech, dokąd w 1989 roku wyjechał za chlebem z rodzinnego Bukaresztu. W roku 1993 pojechaliśmy razem do Rumunii i tam przez jakiś czas przebywaliśmy. Gdy zbliżały się Święta Bożego Narodzenia, postanowiliśmy przyjechać do Polski w odwiedziny do rodziców Kamili, którzy mieszkali we Włoszakowicach opowiada pan Bogdan. Wówczas nie mieliśmy jeszcze takiego zamiaru, aby pozostać w Polsce. Miały to być święta spędzone w Polsce, a potem powrót do Rumunii. Jednak tak się nie stało. Pozostaliśmy już na stałe. W kwietniu 1994 r. wzięliśmy ślub i zamieszkaliśmy we Włoszakowicach. Urodził się w roku 1970 w Bukareszcie. Ukończył liceum techniczne o specjalności odpowiadającej naszemu zawodowi elektrotechnika. Rodzicami jego są państwo Vasile i Vasilica Stefan. Ojciec pracował jako instalator sanitarny, a mama w zakładzie poligraficznym. W tej chwili są emerytami. Ma młodszą o 5 lat siostrę Ramonę, która jest kosmetyczką. Początki pobytu w Polsce wspomina jako bardzo trudne z powodu kompletnej nieznajomości języka polskiego. Z żoną porozumiewali się po niemiecku. Mieli małe grono znajomych właśnie z powodu nieznajomości języka przez pana Bogdana. Wręcz trudno w to uwierzyć, gdy dziś słyszy się, jak płynnie mówi po polsku. Mówi pan Bogdan: Języka uczyłem się sam. W połowie lat 90. nie było możliwości zakupu w Polsce żadnych książek lub słowników polsko-rumuńskich czy rumuńsko-polskich. Nie było internetu ani kursów językowych. Pomocny był tylko słownik niemiecko-rumuński i polsko-niemiecki, z których korzystaliśmy wspólnie z żoną. Początkowo pomagałem mojej teściowej w pracy w Marius Bogdan Sujecki: W Polsce jest mi bardzo dobrze handlu jako kierowca. Jeździłem z nią po towar, a ona bardzo dużo do mnie mówiła po polsku. Starałem się bardzo, żeby coś zrozumieć. Jak to w handlu bywa, zacząłem mieć kontakt z wieloma ludźmi, którym także zawdzięczam, że teraz tak dobrze mówię po polsku. Od roku 1995 prowadzi wspólnie z żoną sklep wielobranżowy w Dłużynie. Pan Bogdan często podkreśla w rozmowie, że w handlu czuje się jak ryba w wodzie. Oprócz pracy, która zabiera mu wiele czasu, szczęśliwie znajduje chwilę na realizację własnych zainteresowań. A te skupiają się przede wszystkim na sporcie, a konkretnie piłce nożnej. Sam gra w drużynie włoszakowickich oldbojów, jego syn Laurenzzio zaś w drużynie szkoły w Dłużynie. Często można go zobaczyć grającego na dłużyńskim boisku z młodzieżą. Na pytanie, co go trzyma w Polsce, odpowiada krótko: Rodzina. Jest to zasługa mojej żony Kamilli i wspaniałych synów: Vincenzzia i Laurenzzia. Dobrze mu w Dłużynie, pozostaje pod wrażeniem tutejszych pięknych okolic, kocha polskie obyczaje świąteczne. Ale regularnie odwiedza swoich biskich wspólnie z żoną i synami. Lubimy z żoną bardzo podróżować samochodem, dlatego odległość 2000 km w jedną stronę nie robi już na nas dużego wrażenia. Zakochaliśmy się w miejscowości Euforia nad Morzem Czarnym, gdzie są szerokie piaszczyste plaże, ciepła woda i prawdziwie wakacyjna atmosfera. Jadąc tam odwiedzamy zawsze moją rodzinę w Rumunii. W Polsce mam swoją rodzinę, pracę i przyjaciół, ale za każdym razem, gdy przekraczam granicę Rumunii, wydaje mi się, że oddycham takim lżejszym powietrzem i cieszę się, że mogę wreszcie rozmawiać w swoim języku ojczystym, choć często zdarza mi się w pierwszych dniach przeplatać go z językiem polskim mówi wzruszony. W tym roku po raz 17 obchodzę Wigilię w Polsce z moją rodziną. Mam nadzieję, że jeszcze wiele takich wzruszeń przede mną. Z tej okazji chciałbym złożyć, oczywiście po rumuńsku, świąteczne życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim czytelnikom Naszego Jutra : Crăciun Fericit si La Multi Ani! kończy pan Bogdan. Stefania Karwatka Pan Bogdan w Rumunii. W tle miasteczko Rucar i Karpaty

15 Nasze Jutro 11 Nasze Jutro 15 Przedsiębiorczy i pracowici Agnieszka Poloszyk: W tym zawodzie trzeba być na bieżąco Chyba wszyscy, a zwłaszcza panie, zgodzą się z tym, że w dzisiejszych czasach wygląd ma ogromne znaczenie. Przede wszystkim wpływa na nasze samopoczucie: im lepiej wyglądamy, tym lepiej się czujemy. Od wyglądu zależy też, jak postrzegają nas inni. Dlatego coraz większą rolę odgrywają w naszym życiu osoby, które na co dzień profesjonalnie zajmują się kreowaniem wizerunku: styliści, kosmetyczki, fryzjerzy. Jednak pewnie oddajemy się tylko w ręce osób, co do których mamy zaufanie, bądź też które zostały nam polecone przez znajomych. Pani Agnieszka potrafi nawiązać kontakt z osobami w każdym wieku Jedną z takich osób jest Agnieszka Poloszyk, której salon fryzjerski mieszczący się w Bukówcu Górnym od lat cieszy się wielką popularnością. Zarówno stali klienci, jak i ci, którzy choć raz odwiedzili panią Agnieszkę, nie są zdziwieni tym faktem. Pani Agnieszka - zawsze miła, uśmiechnięta - potrafi nawiązać kontakt z osobami w każdym wieku. Doprawdy trudno uwierzyć w to, że ta młoda i pełna energii kobieta pracuje w zawodzie już od 20 lat. Także przypadek pani Agnieszki potwierdza prawdę starego powiedzenia, że szkolne wyuczenie się zawodu jeszcze o niczym nie świadczy. Wprawy nabiera się dopiero po kilku latach od ukończenia szkoły, kiedy pracuje się już na własną rękę zauważa. Na samym początku - tak jak większość młodych fryzjerów - swoich klientów przyjmowałam w domu rodziców. Z czasem, gdy klientów zaczęło przybywać, otworzyłam swoją własną firmę, która dzisiaj ma już 10 lat. Obecnie razem z panią Agnieszką pracuje Dominika Spławska, jej była uczennica, a pomagają im dwie praktykantki. Dzięki uzyskanemu tytułowi mistrza i ukończonym kursom pedagogicznym pani Agnieszka może bowiem uczyć zawodu fryzjerskiego innych. W sumie wyuczyła już 5 fryzjerów. Ale i ona sama musi się ciągle uczyć. W tym zawodzie, aby nie stracić stałych klientów i przyciągnąć nowych, nie można stać w miejscu: trzeba stale się rozwijać i dokształcać. Należy być na bieżąco z nowościami, bo każda klientka chce mieć tak zwaną fryzurę trendy (z ang. trendy = modny) podkreśla p. Agnieszka. W śledzeniu nowinek pomagają różnego rodzaju szkolenia, kursy czy targi. Ostatnio z ekipą była na Międzynarodowym Festiwalu Mody Fryzjerskiej i Kosmetycznej oraz Międzynarodowych Targach Artykułów Fryzjerskich i Kosmetycznych w Poznaniu. Mogłyśmy wypróbować nowe kosmetyki do stylizacji włosów. Podpatrzyłyśmy też nowe techniki fryzjerskie od różnych mistrzów wyjaśnia. Kolejny taki wypad planowany jest na 6 grudnia, kiedy to cech organizuje pokaz Karnawał Szkoły makijażu profesjonalnego i stylizacji Anity Folaron. Efekty takich szkoleń docenią później, miejmy nadzieję, zadowoleni klienci. W swoim salonie pani Agnieszka oferuje oczywiście strzyżenie damskie i męskie, farbowanie włosów, pasemka, balejaż i fryzury okolicznościowe. Ponadto w salonie można skorzystać także z usług kosmetyczki Katarzyny Weiss, a już od stycznia 2010 r., po zakończonym remoncie, z solarium. Magdalena Urbaniak Salon Fryzjerski Agnieszka Poloszyk Bukówiec Górny, ul. Powstańców Wlkp. 19 pn ; wt. - śr czw. - pt ; sob tel , Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Włoszakowice organizuje VII Mistrzostwa Gminy Włoszakowice w Narciarstwie Alpejskim 6 lutego 2010 r. Sanov (Czechy) Zapisy do 20 stycznia 2010 r. w restauracji Riposta Włoszakowice tel w godz u p. Katarzyny Pawlikiewicz oraz w centrum ogrodniczym Ogrofol Włoszakowice, ul.grotnicka 4B tel w godz u p. Natalii Szydlewskiej. Wyjazd jednodniowy: dojazdy we własnym zakresie, dorośli pow. 18 lat - 50 zł, osoby do 18 lat - 40 zł (w cenie: karnet, napój, posiłek, ubezpieczenie, udział w zawodach). Wyjazd dwudniowy: dorośli pow. 18 lat 185 zł, osoby do 18 lat 155 zł (w cenie: przejazd autokarem, karnet, napój, posiłek, ubezpieczenie, 1 x nocleg, 1 x obiadokolacja, 1 x śniadanie, udział w zawodach). Wszystkich chętnych, którzy mieszkają, pracują lub uczą się na terenie gminy Włoszakowice serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach! Gwarantujemy dobrą zabawę na śniegu!

16 16 Nasze Jutro 20 lat minęło. Kalendarium najważniejszych wydarzeń gminnych Styczeń * z dniem 1 stycznia 1992 r. gmina zobowiązana została do zapewnienia dojazdu dzieci do szkoły w przypadku, gdy droga dziecka z domu do szkoły wynosi więcej niż 3 km dla dzieci uczęszczających do klas I IV oraz 4 km dla dzieci uczęszczających do klas V VIII, a dzieci nie mają możliwości korzystania z komunikacji publicznej * wykupiono grunt w Grotnikach z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków Luty * 6 lutego w Bukówcu Górnym odbyło się zebranie Społecznych Komitetów Telefonizacji Wsi: Bukówca Górnego, Boguszyna i Sądzi oraz mieszkańców Bukówca Górnego, którym założono telefon. Tym samym zakończona została telefonizacja Bukówca Górnego * 10 lutego we Włoszakowicach odbył się Gminny Zjazd delegatów Solidarności Rolników Indywidualnych, a 23 lutego III Wojewódzki Zjazd NSZZ Solidarność regionu leszczyńskiego Marzec * w dniach 3 6 marca na scenie Filharmonii Narodowej w Warszawie wystąpił Zespół Regionalny z Bukówca Górnego reprezentując Wielkopolskę na Ogólnopolskim Przeglądzie Folkloru. Był to III koncert z cyklu: Pieśni Ojczystej Ziemi * odbyły się trzy posiedzenia Zarządu oraz Sesja Rady Gminy. Zarząd zobowiązał Wójta do przygotowania od strony formalno-prawnej sprzedaży budynku przy ul. Grotnickiej oraz innych budynków mieszkalnych należących do samorządu. Pierwszeństwo pierwokupu miały osoby zajmujące te lokale * 21 marca powstał Społeczny Komitet na Rzecz Pomocy dla Gminnego Ośrodka Zdrowia we Włoszakowicach Kwiecień * 5 kwietnia odbył się w Bukówcu Górnym 8. Bieg Sokoła * odbyło się pierwsze spotkanie Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu w Grotnikach *11 kwietnia minęła druga rocznica powstania gazety Nasze Jutro. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie redakcji gazety z autorami tekstów i kolporterami Maj * 14 maja odbyło się walne zebranie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Podjęto uchwałę o sprzedaży parkingu w Zamknęły się kochane oczy, spoczęły pracowite ręce, przestało bić najdroższe serce Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal oraz wzięli udział w ostatnim pożegnaniu śp. Grzegorza Brajera Ks. proboszczowi Andrzejowi Szulcowi, lekarzowi Bogusławowi Zięcie, pielęgniarce Zofii Strzymińskiej, chórowi pań, pocztom sztandarowym, delegacjom, krewnym, sąsiadom i znajomym za udział we mszy św., ofiarowane Komunie św., złożone kondolencje, wieńce i kwiaty serdeczne Bóg zapłać składa Żona z Rodziną Pozostaniesz na zawsze w sercu i pamięci tych, którzy Cię bardzo kochali Boszkowie i restauracji Smakosz we Włoszakowicach. Postanowiono sprywatyzować sklepy przemysłowe i bazę towarów masowych * w dniach od maja w Pałacu we Włoszakowicach odbył się Jubileuszowy XXV Konkurs Młodych Instrumentalistów Czerwiec * 25 czerwca odbyło się posiedzenie Zarządu Gminy, podczas którego Zarząd podjął decyzję o połączeniu sieci wodociągowej Bukówca Górnego i Włoszakowic oraz budowanej sieci w Grotnikach i Ujazdowie * została otwarta kawiarnia przy Pałacu Lipiec * 11 lipca zmarł Jan Krawczyk długoletni pracownik administracji państwowej, działacz społeczny i aktywny członek Zarządu OSP Wrzesień * 1 września odbyła się pierwsza inauguracja roku szkolnego w nowo utworzonym Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących weszły: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące. W zespole szkół pobierało naukę 641 uczniów. Utworzono 27 klas szkoły podstawowej i 2 klasy liceum * 29 września na posiedzeniu Zarządu Gminy podjęto decyzję o dotacji z budżetu gminy na zakup elektrokardiografu dla Ośrodka Zdrowia we Włoszakowicach oraz zdecydowano przekazać pomieszczenia Urzędu Gminy przy Pl. 21 Października na izby lekcyjne dla klas I III Październik * 28 października nastąpił odbiór sieci wodociągowej w Grotnikach i Ujazdowie Listopad * 10 listopada odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie Przedszkola nr 2 we Włoszakowicach, które mieści się w dawnej oficynie przy Pałacu (po biurach Nadleśnictwa) Grudzień * 15 grudnia zmarł prezes Spółdzielni Kółek Rolniczych we Włoszakowicach Henryk Zborowski * 18 grudnia w salce Urzędu Gminy odbyło się zebranie organizacyjne w sprawie utworzenia Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego oprac. Stefania Karwatka Za szybko od nas odszedłeś, Lecz dałeś wiele szczęścia. Śpij spokojnie, Krystianku, my tęsknimy za Tobą! Serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy dzielili z nami smutek i żal, okazali serce i pomoc: p. dr. Renacie Niedźwiedź, personelowi oddziału laryngologicznego, wewnętrznego, okulistycznego, dziecięcego i ortopedycznego Wojewódziego Szpitala Zespolonego w Lesznie, p. Grażynie Rolli, p.zofii Dragan, p. Dariuszowi Wandolskiemu, ks. proboszczowi Markowi Kanteckiemu, ks. kapelanowi Markowi Brdękowi, pocztom sztandarowym, delegacjom, sąsiadom, przyjaciołom, rodzinie za wspólną modlitwę, złożone kondolencje, wieńce i kwiaty oraz liczny udział w ostatnim pożegnaniu naszego kochanego Syna śp. Krystiana Łącznego składają Rodzice

17 Oficjalne otwarcie i poświęcenie ul. Zalesie oraz nowego targowiska we Włoszakowicach 7 listopada nastąpiło oficjalne otwarcie i poświęcenie ul. Zalesie oraz nowego targowiska we Włoszakowicach. Pomimo pochmurnej pogody w uroczystości udział wzięli liczni mieszkańcy ulic: Zalesie, Leśnej i Słowiańskiej we Włoszakowicach, a także: wójt Gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra, kierownik Zarządu Dróg Gminnych Jerzy Michalski, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach Andrzej Szulc wraz z księdzem wikariuszem Dariuszem Paterczykiem oraz grupa seniorów-rowerzystów z Włoszakowic i strażacy z miejscowej OSP. Uroczystość prowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paweł Borowiec. Najstarsza mieszkanka ulicy Zalesie, 95-letnia Wiktoria Wlekła, dokonała uroczystego przecięcia wstęgi, którą trzymały dwie sześcioletnie dziewczynki - Iza i Wiktoria, również mieszkanki tej ulicy Następnie ksiądz proboszcz odmówił stosowną modlitwę i dokonał aktu poświęcenia drogi i targowiska. Wójt gminy w swoim wystąpieniu życzył wszystkim mieszkańcom, aby droga ta dobrze im służyła i aby było na niej jak najmniej wypadków. Piękny występ artystyczny przygotowali przedszkolacy z Przedszkola we Włoszakowicach pod kierunkiem nauczycielki Honoraty Nowaczyk i dyrektorki Przedszkola Renaty Mejzy. Jerzy Michalski, kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach, poinformował zebranych, że przebudowa ulicy Zalesie wraz z budową targowiska prowadzona była w trzech etapach. W roku 2002 ułożony został krawężnik, ściek z kostki brukowej oraz wyrównano istniejącą podbudowę i na odcinku 300 mb ułożono nawierzchnię asfaltową. Prace wykonała firma PTHS PRA-MAS z Leszna. W roku 2007 firma Wojciecha Latanowicza z Leszna wykonała podbudowę ze skruszonego gruzu budowlanego pod nawierzchnię asfaltową przyszłego targowiska. Zasadnicze prace wykonywano w roku Zaangażowane w nie były następujące firmy wyłonione w drodze przetargu: Ryszarda Antkowiaka z Krzycka Wielkiego, Andrzeja Żerańskiego z Poznania, PTHS PRA-MAS z Leszna, firma murarska Jerzego Mikołajczaka z Bukówca Górnego, UNIMED Dariusza Pawłowskiego z Włoszakowic oraz DROGTRANZ Andrzeja Paradowskiego z Góry. W ostatnim etapie przebudowy wycięto drzewa, przestawiono oświetlenie uliczne, położono asfalt na placu targowym, wykonano kanalizację deszczową, położono nawierzchnię asfaltową na odcinku 420 mb, wykonano ogrodzenie placu targowego i ułożono chodnik z kostki brukowej na odcinku 420 mb. Całość imprezy zakończył okolicznościowy poczęstunek przy kawie i placku. Organizatorami uroczystości byli Zarząd Dróg Gminnych i Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach. Zakończenie budowy ulicy Zalesie i nowego targowiska jest jedną z najważniejszych tegorocznych inwestycji gminy Włoszakowice. Stefania Karwatka Nasze Jutro 17 O lepsze rozumienie wspólnie podejmowanych inicjatyw kulturalnych Od redakcji: Obradujący w październiku br. zarząd Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego wystosował specjalne podziękowania do władz Starostwa Powiatowego w Lesznie oraz Gminy Włoszakowice w związku ze znaczącym zaangażowaniem w organizację odbytego w maju br. XIV Akademickiego Konkursu Klarnetowego środków publicznych pochodzących z budżetu Powiatu Leszczyńskiego i Gminy Włoszakowice. Poniżej drukujemy korespondencję otrzymaną od Starosty Leszczyńskiego Krzysztofa Benedykta Piwońskiego i treść podziękowań zarządu Towarzystwa Muzycznego. Szanowny Panie Redaktorze Naczelny, Członkowie Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach przekazali Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego serdeczne podziękowania za znaczące wsparcie finansowe koncertu towarzyszącego XIV Akademickiemu Konkursowi Klarnetowemu. Koncert odbył się w dniu 22 maja 2009 r. we Włoszakowicach. Dzięki wsparciu wystąpiła Orkiestra Amadeus pod dyr. Agnieszki Duczmal, co niewątpliwie było znaczącym wydarzeniem trwającego konkursu. Powiat pokrył w całości koszty koncertu w kwocie 30 tys. zł., co stanowi niebagatelną sumę w budżecie Powiatu Leszczyńskiego. List z podziękowaniami, którego kopię pozwoliłem sobie dołączyć do tego pisma, to dla członków Zarządu Powiatu Leszczyńskiego wielkie wyróżnienie i godne uznanie i dlatego nie chcielibyśmy, aby piękne słowa podziękowań stały się tylko naszą tajemnicą. W imieniu Zarządu i swoim bardzo proszę o zamieszczenie załączonego tekstu podziękowań w najbliższym numerze czasopisma Nasze Jutro. Działanie takie z pewnością zostanie pozytywnie odebrane przez mieszkańców Gminy Włoszakowice oraz całego Powiatu i przyczyni się do większego zrozumienia wspólnie podejmowanych inicjatyw kulturalnych. Mam nadzieję, że dzięki publikacji współpraca Powiatu i Towarzystwa Muzycznego zostanie dostrzeżona i doceniona wśród mieszkańców naszego pięknego regionu i stanie się przykładem dla innych do naśladowania. /-/ Starosta Krzysztof Benedykt Piwoński ***** Zarząd Powiatu Leszczyńskiego Członkowie Zarządu Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach składają serdeczne podziękowania Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego za znaczące wsparcie finansowe koncertu towarzyszącemu XIV Akademickiemu Konkursowi Klarnetowemu w dniu 22 maja 2009 r. z udziałem Orkiestry Amadeus pod dyr. Agnieszki Duczmal. Dzięki takiej decyzji Zarządu Powiatu XIV Akademicki Konkurs Klarnetowy we Włoszakowicach zyskał jeszcze godniejszą oprawę artystyczną. Z wyrazami uznania Stanisław Waligóra (Włoszakowice ) prezes Andrzej Wiza (Poznań ) wiceprezes Izabela Bojkowska (Warszawa) członkini zarządu prof. Zdzisław Nowak (Poznań) członek zarządu prof. Krzysztof Sperski (Gdańsk) członek zarządu

18 18 Nasze Jutro Przede wszystkim zależy nam na integracji Rozmowa z Zofią Dragan, prezesem Komitetu Obchodów 800-lecia Wsi Bukówiec Górny i 600-lecia Szkolnictwa w Bukówcu Górnym Ostatnio odbyło się zebranie Komitetu Obchodów 800 lecia Bukówca Górnego. Czego ono dotyczyło? W październiku odbyły się właściwie dwa zebrania z udziałem m.in. wójta gminy i radnych z naszej wsi, na których przedstawiliśmy plany dotyczące zakończenia obchodów jubileuszu 800-lecia Bukówca. Pomysłów było mnóstwo, więc musieliśmy wybrać najlepsze. Ponadto trzeba pomyśleć już o pozyskiwaniu środków finansowych. Chodzi o środki publiczne otrzymywane z gminy, powiatu i województwa, ponieważ jako Komitet jesteśmy organizacją pozarządową. Jakie pomysły wygrały? Przede wszystkim ostatecznie ustaliliśmy datę II Zjazdu Bukówczan. Będzie to w dniach września 2010 roku. Pierwszy dzień ma mieć charakter naukowo- artystyczny. Chcemy poprosić naukowców, którzy w swoich pracach zajmują się Bukówcem, by wygłosili odczyty. Planujemy, że w tej konferencji udział wezmą m.in.: prof. Jerzy Sierociuk, dialektolog z UAM, prof. Wojciech Lipoński (autor książki Rochwist i palant studium etnologiczne dawnych polskich sportów i gier ruchowych, w której opisuje m.in. gry i zabawy bukówieckie przyp. red.), dr Grażyna Dąbrowska etnomuzykolog z Warszawy (autorka pomnikowego leksykonu Taniec w polskiej tradycji, w którym zostały opisane tańce bukówieckie przyp. red.) oraz Janusz Jaskulski, kustosz Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, a także oczywiście Stanisław Malepszak. Konferencja będzie dotyczyła historii, folkloru i gwary Bukówca. Wieczorem planujemy artystyczną ucztę duchową związaną z osobą Karola Kurpińskiego, którego ród, jak wiadomo, tak po mieczu, jak i po kądzieli, wywodzi się z Bukówca. A drugi dzień Zjazdu? Będzie miał bardziej rozrywkowy charakter? Zdecydowanie tak. Drugi dzień ma mieć charakter festynowy. Oczywiście będą występy zespołów bukówieckich, różne pokazy, wiele atrakcji, a wśród nich oczywiście swojskie jedzenie. Chcielibyśmy przygotować także dwie wystawy. Jedna miałaby przedstawiać hobby i pasje bukówczan. Druga to wystawa przedwojennych zdjęć, pokazujących bukówczan w gronie rodzinnym i przy pracy. A czy to prawda, że Komitet planuje także postawienie kapliczki przy nowej drodze między Bukówcem i Dłużyną? Rzeczywiście taka kapliczka ma tam stanąć, a jej uroczyste poświęcenie planujemy w czasie Zjazdu. Kapliczka ma podkreślić związek parafii bukówieckiej z parafią dłużyńską, bo przecież dawniej Bukówiec należał do parafii Charbielin. Nad płaskorzeźbami do kapliczki pracuje już Jerzy Sowijak. Mają przedstawiać św. Marcina, św. Jakuba i Matkę Bożą Charbielińską. Chcemy też umieścić pamiątkową tablicę. Ma ona przypominać o tym, że w nocy z 30 na 31 lipca 1940 r. Niemcy zniszczyli 27 przydrożnych krzyży i kapliczek w Bukówcu. Podczas Zjazdu ma się też odbyć promocja kolejnej książki o Bukówcu. Roboczy tytuł brzmi Wspomnienia i opowieści bukówczan. Skoro jesteśmy przy książkach: co ze słownikiem gwary bukówieckiej? Prace nad słownikiem są bardzo zaawansowane i trwają już od siedmiu lat. Z tego, co mówi kierujący pracami prof. Jerzy Sierociuk z Zakładu Dialektologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prace te tak szybko się nie zakończą, bo ma to być w pełni profesjonalny słownik gwary, spełniający najwyższe kryteria naukowości. Duży udział w tym przedsięwzięciu ma szkoła w Bukówcu. Zbieramy słownictwo, które następnie jest weryfikowane i opracowywane przez współpracowników profesora. Równocześnie trwają intensywne badania prowadzone przez sam Zakład. Razem zebraliśmy już około 6500 słów, a w słowniku ma znaleźć się ok. 4000, więc należy dokonać wyboru. Ponadto w słowniku ma znaleźć się także część monograficzna oraz płyta z tekstami gwarowymi. Mają tam być różne teksty, zarówno z lat 60. XX wieku, jak i nowe, np. z konkursów gwarowych. Nasz słownik ma być pierwszym profesjonalnym słownikiem gwary wsi wielkopolskiej. Na zakończenie naszej rozmowy wróćmy jeszcze do prac Komitetu. Komitet działa już 9 lat. Jakie sukcesy odnieśliście w tym czasie? Jakie działania uznałaby pani za najważniejsze? Kiedy w grudniu 2000 r. Komitet rozpoczynał swoją działalność, wyznaczyliśmy sobie kilka celów. Przede wszystkim zależało nam na tym, aby zintegrować mieszkańców i organizacje bukówieckie. Wszak Komitet stanowią właśnie szefowie wszystkich organizacji, zespołów, radni Rady Gminy, radni Rady Sołeckiej, dyrektor szkoły, bibliotekarz, nauczyciele, nasi artyści i naukowcy. I udało nam się to chyba w stu procentach. Dobrym przykładem takiej współpracy bukówczan był I Zjazd w 2006 r. Ogromną rolę w działaniach Komitetu odgrywa sołtys Bukówca pan Tadeusz Malepszy, który nie tylko jako wiceprezes aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach Komitetu, ale skutecznie zachęca inne organizacje wiejskie do współpracy. A jeśli chodzi o takie namacalne, widoczne dla wszystkich działania jako owoc Waszej prawie 10-letniej pracy? Czym się możecie pochwalić? Przygotowaliśmy dokumentację fotograficzną obiektów zabytkowych, zwyczajów ludowych i obiektów sztuki ludowej. Wydaliśmy płytę z bukówiecką muzyką ludową, pocztówki o Bukówcu, dwa foldery. Ponadto została wydana książka Stanisława Malepszaka Bukówiec Górny 800 lat dziejów oraz książka Powstanie Wielkopolskie w Bukówcu i okolicy opisy, wspomnienia, opracowania. O Powstaniu Wielkopolskim w Bukówcu nakręcono też program telewizyjny. Oczywiście jednym z takich widocznych działań było opracowanie, wykonanie i rozpropagowanie herbu i flagi Bukówca. Byliśmy inicjatorami powieszenia na czerwonej szkole tablicy upamiętniającej strajki szkolne pod zaborem pruskim. Przeprowadziliśmy także remont oraz montaż zegara wieżowego na wieży remizy strażackiej. Ponadto od 3 lat działa strona internetowa Bukówca, którą miesięcznie odwiedza od 3 do 4 tysięcy osób. Tymczasem zapraszamy więc na stronę internetową Bukówca rozmawiała Magdalena Urbaniak

19 Mała Barka we Włoszakowicach Mieszkanki gminy Włoszakowice uczestniczyły w szkoleniu pod nazwą Partnerstwo drogą rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Fundację Wzajemnej Pomocy BARKA. Osoby biorące udział w szkoleniu z terenu gminy to: Stanisława Ciszyk, Irena Przezbór, Danuta Walkowiak, Mariola Żołędziejewska, Maria Kamieniarz, Karolina Nowak, Krystyna John i Janina Grzesiecka, Genowefa Langner, Jan Husiatyński. Szkolenia i warsztaty odbywały się od lutego do czerwca. Odbyto także wizytę studyjną w Chudobczycach (na zdjęciu), aby podpatrzeć realizację przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej dla animatorów pracy społecznej. Szkolenie zakończyło się opracowaniem strategii rozwoju przedsiębiorczości społecznej w gminie Włoszakowice. 18 czerwca 2009 r. zostało podpisane porozumienie partnerskie pomiędzy instytucjami i organizacjami funkcjonującymi na terenie gminy Włoszakowice: Gminą Włoszakowice, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domem Samopomocy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie, Stowarzyszeniem Izba Życia Nadzieja, Caritas przy Parafii pw. Świętej Trójcy, Towarzystwem Gimnastycznym Sokół, Fundacją Jesteśmy - więc pomagamy, Polskim Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów, Kołem Gospodyń Wiejskich we Włoszakowicach i w Bukówcu Górnym oraz Posterunkiem Policji we Włoszakowicach. Ekonomia społeczna ukierunkowana jest na pracę z osobami bezrobotnymi, uzależnionymi, samotnymi, wychodzącymi z kryzysu jednym słowem z osobami, które nie potrafią się odnaleźć w nowym systemie ekonomicznym, które chciałyby pracować, lecz brak im niezbędnej samodzielności. Obecnie grupa animatorów pod kierunkiem Danuty Walkowiak spotyka się w salce katechetycznej z osobami, które chcą tworzyć grupę wsparcia w naszym środowisku na rzecz tak rozumianej aktywności społecznej. Docelowo ich bazą będzie organistówka na ulicy Kurpińskiego. W porozumieniu z księdzem proboszczem Andrzejem Szulcem przewodniczącym parafialnego zespołu Caritas - planuje się wyremontowanie budynku oraz przystosowanie go do zajęć terapeutyczno-warsztatowych. Środki finansowe na remont przyszłej siedziby klubu mają pochodzić ze środków unijnych. Klub ma być miejscem spotkań terapeutycznych, szkoleniowych, informacyjno-konsultacyjnych, gdzie każdy mieszkaniec może pozyskać wiedzę pozwalającą mu na wyjście z trudnej sytuacji życiowej. powiedziała Danuta Walkowiak. Stefania Karwatka Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Nasze Jutro 19 Jesteśmy Rycerkami Chrystusa! Na początku października powstała przy naszej szkole nowa wspólnota Eucharystyczny Ruch Młodych. W Polsce ruch istnieje od 1985 roku, gdy siostry Urszulanki, wracając do tradycji dawnej Krucjaty Eucharystycznej, utworzyły, na prośbę biskupów poznańskich, grupy ERMu. Pierwsze koło Krucjaty Eucharystycznej założyła św. Urszula Ledóchowska, 1 stycznia 1925 roku w Pniewach. Siostra Urszula działała z wielkim zaangażowaniem, bowiem w 1939 roku należało do polskiej Krucjaty już 200 tysięcy członków! Opiekunem ERMu w naszej diecezji jest ks. Mateusz Drob, który przyjechał do naszej parafii we wrześniu i zachęcił nas, aby założyć taką wspólnotę. Pierwsze spotkanie odbyło się 2 października br., a naszym opiekunem został ks. Dariusz Paterczyk, wikariusz we Włoszakowicach. Do ruchu eucharystycznego mogą należeć dzieci, które przyjęły I Komunię świętą dziś jest nas 12 dziewcząt z klas III VI SP; na całym świecie należy do ruchu około 3 milionów członków. Aby dobrze się przygotować do wstąpienia do ruchu, poznawaliśmy w pierwszych tygodniach zasady, którymi chcą się kierować Rycerze Chrystusa (tak się nazywają członkowie ERMu!). Są one proste: 1. Żyj Mszą świętą! 2. Czytaj Ewangelię! 3. Kochaj bliźnich! 4. Bądź trzynastym apostołem! ale stawiają przed nami wiele ważnych zadań. Dlatego od razu włączyłyśmy się w akcję charytatywną Puszka dla maluszka, zorganizowaną przez poznańską fundację Redemptoris Missio zebrane przez nas i wielu wolontariuszy puszki aluminiowe pozwoliły na zakup i wysłanie do Afryki trzech inkubatorów, aby ratować życie niemowlaków! W niedzielę Chrystusa Króla, podczas uroczystej mszy, złożyłyśmy swoje przyrzeczenie i zostałyśmy przyjęte do ruchu. Aby zaprezentować, czym się na co dzień zajmujemy, przedstawiłyśmy w kościele radosną scenkę. Na naszych cotygodniowych spotkaniach nie tylko uczymy się razem modlić i pracować, poznając naukę naszego Zbawiciela, ale też spędzamy miłe chwile przy zabawie i śpiewie. Cieszymy się, że jesteśmy Rycerkami Chrystusa i mamy nadzieję, że w naszej wspólnocie będziemy wzrastać w wierze oraz z zapałem angażować się w budowanie Królestwa Bożego! Aktywiski ERMu O g ł o s z e n i e Parafia pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach przyjmie przez cały rok każdą ilość ziemi na usypanie zbocza cmentarza parafialnego. Kontakt: tel

20 20 Nasze Jutro O akcji Oddaj szpik podziel się życiem Krew ludzka to płynna tkanka ustrojowa, której mimo dużego postępu medycyny nie udało się jeszcze zastąpić żadną inną substancją. Krew od zawsze była i jest symbolem życia, bohaterstwa, a także ludzkiej solidarności oraz miłości. Tylko ludzie zdrowi i wrażliwi na los innych, mogli wziąć udział w akcji,,oddaj szpik podziel się życiem organizowanej 3 października w bukówieckiej szkole z inicjatywy rodziców naszej koleżanki Magdaleny Sierackiej (pana Dariusza i pani Wioletty) oraz przyjaciół rodziny, m.in. p. Pawła Marcinka i p. Wiesława Paula. P O D Z I Ę K O W A N I A Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą Jest równocześnie obdarowany, obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością. Jan Paweł II W imieniu chorych, pragniemy podziękować wszystkim potencjalnym dawcom szpiku i krwiodawcom Organizatorzy zbiórki krwi w dn. 3 października 2009 r. w Bukówcu Górnym * * * * * * * * * * Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest; Nie przez to co ma, lecz przez to czym się dzieli z innymi Jan Paweł II Bardzo dziękuję właścicielom i pracownikom Firmy Werner Kenkel oraz mieszkańcom gminy Włoszakowice, za pomoc finansową i przekazanie 1 % podatku na moje leczenie Magdalena Sieracka z bratem i rodzicami Pierwsi chętni zjawiali się punktualnie o 9.00, gdy grupa lekarzy i pielęgniarek z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu nie zdążyła się jeszcze dobrze rozlokować w klasach naszej szkoły Sporo chętnych z Bukówca i z okolic, m.in. Włoszakowic, Leszna, Jezierzyc Kościelnych oraz liczna grupa pracowników firmy WERNER KENKEL zjawiła się, aby podzielić się darem życia, oddając próbki krwi, a zarazem stając się dawcą szpiku. Można też było zostać honorowym dawcą krwi. W akcji wzięło udział około 65 osób. Czas oczekiwania na swoją kolejkę wypełnianie formularzy. Była też możliwość wypicia kawy oraz zjedzenia pysznego ciasta przygotowanego przez organizatorów. Być może nie raz słyszałeś takie opinie: Szpik kostny pobiera się z kręgosłupa, To bardzo boli, Pobranie szpiku to zabieg niebezpieczny i grozi niedowładem kończyn, Ktoś, kto raz odda szpik, musi go oddawać systematycznie do końca życia, Na ciele dawcy pozostają brzydkie i wielkie blizny. TO NIEPRAWDA!!! Oprócz tej ogromnej radości i satysfakcji z tego, że możemy dzielić się naszym życiem z innymi, przełamaliśmy w Bukówcu barierę lęku, bo wielu ludzi ciągle wiąże oddawanie szpiku z bólem (wielka strzykawka, igła wbijana w kręgosłup) i obawami dotyczącymi powikłań. Teraz wiele osób wie, że to nieprawda, ponieważ wystarczy, by przetoczono trochę naszej krwi przez urządzenie zwane separatorem szpiku. Krew pobierana z żyły jednej ręki, po chwili wraca do nas żyłą drugiej ręki. Całkowita regeneracja szpiku dawcy dokonuje się już po 2, 3 czasem 4 tygodniach. Katarzyna Sobecka Parafialny Zespół Caritas w Bukówcu Górnym z a p r a s z a n a Bal Dobroczynny 9 stycznia 2010 r. o godz Sala WDK w Bukówcu Górnym Cena biletu 120 zł od pary Udział Szanownego Państwa w Balu jest darem serca dla potrzebujących pomocy Informacji udzielają i zapisy przyjmują: Małgorzata Apolinarska, tel Regina Grochowczak, tel Parafialny Zespół Caritas we Włoszakowicach z a p r a s z a n a XIX Wielki Bal Charytatywny 16 stycznia 2010 r. sala GOK we Włoszakowicach Gra zespół PLAY. Cena biletu 150 zł Zapisy przyjmują: Irena Michalewicz, tel Zofia Strzymińska, tel

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

P u n k t 1. P u n k t 2

P u n k t 1. P u n k t 2 P R O T O K Ó Ł Nr 1/06 z posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW, ROLNICTWA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO RADY GMINY JEŻÓW odbytego w dniu 4 grudnia 2006r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Członkowie Komisji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania UCHWAŁA NR VI/57/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie:szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.

Ad 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu. Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji handlu, usług, rolnictwa, ładu i porządku publicznego Rady Miejskiej w Chełmku, odbytego w dniu 8 listopada 2011 roku Obecni: wg załączonej listy obecności. (załącznik

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2014 RADY GMINY W NOZDRZCU Z DNIA ROKU

UCHWAŁA NR.../.../2014 RADY GMINY W NOZDRZCU Z DNIA ROKU UCHWAŁA NR.../.../2014 RADY GMINY W NOZDRZCU Z DNIA... 2014 ROKU PROJEKT w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 8236 UCHWAŁA NR 121/XX/2016 RADY GMINY ZATORY z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Skórzec Nr 37/2015 z dnia 22 października 2015r W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lipce Reymontowskie za 2015 rok 1. Wstęp Obowiązek sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Charsznica za 2015 r. Miechów-Charsznica, kwiecień 2016 Wprowadzenie Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2014 Gizałki, 28.04.2015 r. I. WSTĘP Prezentowana analiza gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rok 2014. Od dnia 01 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2013r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Gródek Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 27 czerwca 2012 r. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole.

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole. ANKIETA Dotyczy wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006 oraz sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego Szanowni Państwo Proszę

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice 2017 rok

Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice 2017 rok Podatki lokalne w Gminie Gierałtowice 2017 rok Bez zmian stawki w podatku od nieruchomości. Nowe zwolnienie. Stawki w podatku od nieruchomości pozostają w Gminie Gierałtowice właściwie na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 lipca 2016 r. Poz. 3239 UCHWAŁA NR XIX/160/16 RADY GMINY SĘDZIEJOWICE z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2013 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 430 911,42 1 331 737,56 93,07 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE

URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE URZĄD GMINY MASŁOWICE INFORMUJE W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Masłowice wyłoniono Wykonawcę tego zadania, którym zostało

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA ŁOWICZA ZA 2015 ROK Łowicz, 30 kwiecień 2016 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia analizy. Utrzymanie czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół

8) odpady zielone (ogrodowe) - trawa, liście i drobne gałęzie, które można umieścić w worku 9) meble i odpady wielkogabarytowe, 10) popiół Uchwała nr XXVI.284.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15.12.2016r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r.

Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Protokół Nr 14/2012 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Miastkowo z dnia 21 listopada 2012 r. Posiedzenie Komisji odbyło się dnia 21 listopada 2012 r. w lokalu Urzędu Gminy pokój nr 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 16 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/55/2015. RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY GMINY KWILCZ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 14 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/193/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2014 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 22 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH

ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH ZASADY WDROŻENIA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINACH USTAWA Z DNIA 1 LIPCA 2011 r. O ZMIANIE USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW NOWE OBOWIĄZKI GMIN (USTAWA

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku

Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku Dochody Gminy Choceń na 2016 rok Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XV/96/16 z dnia 28 stycznia 2016 roku w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 020 Leśnictwo 3 562,94 4 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 9 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków Na podstawie podstawie art. 403 ust. 4,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE GIZAŁKI W ROKU 2015 Gizałki, 25.04.2016 r. I. WSTĘP Prezentowana analiza gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje rok 2015. Od dnia 01 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 ROK PO ZMIANACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr III/110/12 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lipca 2012 roku zmieniającego Uchwałę Nr XIII/113/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE ZABÓR ZA ROK 2015 Sporządziła: Urszula Mróz Młodszy referent ds. gospodarowania odpadami komunalnymi ZABÓR 2016 Spis treści 1. Cel i podstawowe zadania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Laskowa za 2013r. Laskowa,dnia 25 marzec 2014r I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 12 lipca 2016 r. Poz. 3454 UCHWAŁA NR VII/7/16 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Sieroszewice nr 418/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. UZASADNIENIE do uchwały Nr.../2014 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... grudnia 2014 w sprawie uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/143/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOLCZEWIE z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r.

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami za terenie Gminy Drelów od r. do r. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY DRELÓW ZA ROK 2014. 1. Wstęp Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona została zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10, w związku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie Gminy. Malbork za 2016r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2016r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 30 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2013 WÓJTA GMINY PIASKI z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych - rolnych położonych w Bodzewie, w Grabonogu,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r.

UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. UCHWAŁA NR 5264/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 24 października 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości i powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 41

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 RADA GMINY KWILCZ ul. Kard.St.Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 Rada gminy posiadając uprawnienia ustala w drodze uchwały stawki podatkowe na dany rok podatkowy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biskupiec za 2014 rok Biskupiec, dnia 28 października 2015 r. SPIS TREŚCI : I Wstęp.. 3 str. II Podstawa prawna...4 str. III Aktualny system

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jezioranach Nr XIII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jeziorany na rok 2012 - plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK. z dnia 12 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 142/2012 WÓJTA GMINY SŁUPSK w sprawie założeń polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Rydułtowy za rok Wprowadzenie 1. Wprowadzenie 1.1. Podstawa prawna. Podstawę prawną analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi stanowi art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zarządza się, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 1127/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 04.05.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia szczegółowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 14 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia III (trzeciego) przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości lokalowych, będących własnością

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI. z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok UCHWAŁA NR RG.0007.39.2015 RADY GMINY LYSKI z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R

R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A R R O C Z N A A N A L I Z A S T A N U G O S P O D A R K I O D P A D A M I K O M U N A L N Y M I N A T E R E N I E G M I N Y L U T O C I N Z A 2 0 1 5 R O K L U T O C I N 2016 1 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Postomino za 2014 r. Postomino 2015 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna... 3 3. Zagadnienia ogólne... 4 4. Możliwości przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasne za 2014 r. Krasne, kwiecień 2015 r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/230/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/230/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. Uchwała Nr 59/230/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dębno za 2014 r. Dębno, Kwiecień 2015 r. 1 Wstęp Dokonanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest ustawowym obowiązkiem nałożonym

Bardziej szczegółowo

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja

REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja REJESTR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO Rada Gminy Nowe Miasto kadencja 2010-2014 L p. 1. uchwały Z dnia W sprawie: Ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 8/IV/2010 30 grudnia 2010 r. - obniżenia

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH INFORMACJA WÓJTA GMINY TURAWA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 13 września 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 16 października 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 1 2 3 4 5 6 7 010 020 ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2012 R. Rolnictwo i łowiectwo 989 299,00 989 297,85 100,0% 01095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Wojciechów, kwiecień 2017 r.

Wojciechów, kwiecień 2017 r. Wojciechów, kwiecień 2017 r. 1 Spis Treści I. Wstęp 3 II. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wojciechów. 3 III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo