SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z MISJI PRZEPROWADZONEJ W POLSCE W DNIACH OD 12 DO 16 WRZEŚNIA 2005 R. DOTYCZĄCEJ GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BSE)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z MISJI PRZEPROWADZONEJ W POLSCE W DNIACH OD 12 DO 16 WRZEŚNIA 2005 R. DOTYCZĄCEJ GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BSE)"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. ZDROWIA I OCHRONY KONSUMENTÓW Dyrekcja F - Biuro ds. Żywności i Weterynarii DG(SANCO)/7693/2005 MR wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z MISJI PRZEPROWADZONEJ W POLSCE W DNIACH OD 12 DO 16 WRZEŚNIA 2005 R. DOTYCZĄCEJ GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BSE) I ŻYWIENIA ZWIERZĄT Uwaga: błędy rzeczowe stwierdzone w projekcie sprawozdania zostały poprawione. Wyjaśnienia, których udzieliły właściwe organy w Polsce, zostały ujęte w postaci przypisów kursywą, we właściwych częściach niniejszego sprawozdania końcowego. 14/02/

2 STRESZCZENIE Niniejsze sprawozdanie przedstawia wyniki misji przeprowadzonej w Polsce przez Biuro ds. Żywności i Weterynarii (FVO) w dniach od 12 do 16 września 2005 r. Ogólnym celem misji było dokonanie oceny wprowadzenia niektórych przepisów unijnych dotyczących: ochrony przed gąbczastą encefalopatią bydła (BSE) i związanych z nią kwestii; oraz zapewnienia bezpieczeństwa pasz, w szczególności organizacji urzędowych kontroli i rozwiązań dotyczących zatwierdzania i rejestracji zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych. Zgodnie z zakresem misji, podczas jej przeprowadzania skupiono się na działaniach podjętych w odpowiedzi na zalecenia wydane w sprawozdaniach z poprzednich misji FVO, które dotyczyły powyższych kwestii. Ogólnie w sprawozdaniu stwierdzono, że odnotowano znaczne postępy. Jednakże: w odniesieniu do kontroli BSE, konieczne jest podjęcie dalszych działań w celu zwiększenia na niektórych obszarach nadzoru nad programem badań na obecność BSE; w odniesieniu do kontroli zakazu paszowego, konieczne jest dalsze ukierunkowanie na miejsca, w których wystąpienie ryzyka jest bardziej prawdopodobne, w kontekście potencjalnego ryzyka nadużyć w stosowaniu nawozów organicznych. w odniesieniu do kontroli w zakresie żywienia zwierząt, konieczne jest podjęcie dalszych działań w celu opracowania krajowego programu kontroli opartego na ryzyku i zwiększenia kontroli obecności niedozwolonych środków farmaceutycznych w paszach. Sprawozdanie zawiera szereg zaleceń skierowanych do właściwych organów w Polsce mających na celu uzupełnienie stwierdzonych braków i dalszą poprawę obowiązujących środków wykonawczych i środków kontroli. ii

3 SKRÓTY I TERMINY SPECJALISTYCZNE UŻYTE W SPRAWOZDANIU ARiMR BSE WO WOC Z/P GIW Padłe zwierzęta HACCP Całkowity zakaz paszowy FVO MRiRW MAT MBM Nawozy organiczne PPZ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwy organ odpowiedzialny za zarządzanie bazą danych dotyczących identyfikacji bydła Gąbczasta encefalopatia bydła Właściwe organy Właściwy organ centralny, Główny Inspektorat Weterynarii Zakłady i pośrednicy prowadzący działalność w sektorze pasz zwierzęcych Główny Inspektorat Weterynarii, WOC Bydło padłe w gospodarstwie Analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli Zakaz karmienia zwierząt hodowlanych produktami paszowymi pochodzenia zwierzęcego i wyjątki mające zastosowanie do tego zakazu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 999/2001 Biuro ds. Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Analityczna metoda mikroskopowa określania składników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli pasz, zgodnie z dyrektywą 2003/126/WE Mączka mięsno-kostna MBM stosowana jako nawóz Produkty pochodzenia zwierzęcego, w myśl art. 7 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 PBZ Przetworzone białka zwierzęce, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Inspektorat powiatowy SRM TSE Właściwy organ na szczeblu powiatowym Materiały szczególnego ryzyka, zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Pasażowalne encefalopatie gąbczaste iii

4 Inspektorat wojewódzki Właściwy organ na szczeblu wojewódzkim iv

5 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP CELE I ZAKRES MISJI PODSTAWA PRAWNA MISJI I INNE WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWNE KONTEKST GŁÓWNE WNIOSKI KONTROLE BSE KONTROLE W ZAKRESIE ŻYWIENIA ZWIERZĄT WNIOSKI WNIOSEK OGÓLNY SPOTKANIE ZAMYKAJĄCE ZALECENIA UZUPEŁNIENIE v

6 1. WSTĘP Misja odbyła się w Polsce w dniach od 12 do 16 września 2005 r. Zespół prowadzący inspekcję składał się z dwóch inspektorów Biura ds. Żywności i Weterynarii (FVO), którym podczas misji towarzyszył przedstawiciel właściwego organu centralnego (WOC), Głównego Inspektoratu Weterynarii (GIW). W dniu 12 września 2005 r. odbyło się spotkanie otwierające z przedstawicielem właściwego organu centralnego (WOC), podczas którego potwierdzono cele, plan wizytacji w ramach misji, standardowe wymagania dotyczące sprawozdań i procedury postępowania, a także poproszono o dodatkowe informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia misji. 2. CELE I ZAKRES MISJI Ogólnym celem misji było dokonanie oceny: a) wprowadzenia niektórych środków ochronnych przeciw gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), w szczególności środków wprowadzonych w celu nadania mocy wymogom ustanowionym w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 1, 2 ; b) zapewnienia bezpieczeństwa pasz, w szczególności środków wprowadzonych w celu nadania mocy: przepisom wspólnotowym dotyczącym zasad organizacji urzędowych inspekcji w zakresie żywienia zwierząt, zgodnie z dyrektywą 95/53/WE 3 i związanymi z nimi przepisami unijnymi dotyczącymi pasz; przepisom wspólnotowym ustanawiającym warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników (Z/P) prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych, zgodnie z dyrektywą 95/69/WE 4 i dyrektywą 98/51/WE 5. Zgodnie z zakresem misji, podczas jej przeprowadzania skoncentrowano się na: a) czynnym i biernym nadzorze epidemiologicznym nad BSE u bydła, usuwaniu i postępowaniu z materiałami szczególnego ryzyka (SRM), zakazie karmienia zwierząt hodowlanych produktami pochodzenia zwierzęcego (PPZ) i wyjątkami mającymi zastosowanie do tego zakazu (zwanego dalej całkowitym zakazem paszowym ); b) ogólnych elementach urzędowych kontroli i środkach dla zatwierdzania i rejestracji wymaganych na mocy wymienionych wyżej dyrektyw. Misja objęła swoim zakresem (1) Akty prawne cytowane w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się, w poszczególnych przypadkach, do ostatniej zmienionej wersji. (2) Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii; Dz.U. L 147 z , str. 1. (3) Dyrektywa Rady 95/53/WE z dnia 25 października 1995 r. ustalająca zasady dotyczące organizacji urzędowych inspekcji w zakresie żywienia zwierząt; Dz.U. L 265 z , str. 17. (4) Dyrektywa Rady 95/69/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. ustanawiająca warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych i zmieniająca dyrektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG, 79/373/EWG i 82/471/EWG; Dz.U. L 332 z , str. 15. (5) Dyrektywa Komisji 98/51/WE z dnia 9 lipca 1998 r. ustanawiająca niektóre środki w celu wykonania dyrektywy Rady 95/69/WE ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych; Dz.U. L 208 z , str

7 wszystkie etapy poczynając od produkcji i kończąc na stosowaniu pasz do karmienia zwierząt hodowlanych. W tym kontekście przeprowadzona ocena dotyczyła przede wszystkim działań podjętych i zaplanowanych przez WOC w odpowiedzi na zalecenia, wydane w wyniku poprzednich misji dotyczących powyższych kwestii. Aby osiągnąć wyżej wymienione cele, odbyły się następujące spotkania i przeprowadzono wizytacje w następujących miejscach: WIZYTCACJE WE WŁAŚCIWYM ORGANIE Właściwy organ na szczeblu centralnym na szczeblu wojewódzkim na szczeblu lokalnym WIZYTACJE W LABORATORIACH Uwagi Spotkanie otwierające i zamykające (przedstawienie sprawozdania) Spotkania z urzędnikami szczebla wojewódzkiego w różnych miejscach w terenie Spotkania w terenie z powiatowymi lekarzami weterynarii i inspektorami ds. pasz. Laboratorium ds. BSE 1 Wojewódzkie laboratorium ds. diagnostyki BSE Laboratorium kontroli pasz 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny MIEJSCA PRZETWÓRSTWA PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH (nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi) Miejsca na odpady zwierzęce 1 Przetwórca/wytwórca zwierzęcych pasz ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI 2 Jeden zakład przetwórczy kategorii 1, z którego padłe zwierzęta zostały poddane badaniom na obecność BSE Jeden wytwórca pasz stosujący mączkę rybną, jeden podmiot produkujący pasze na użytek własny stosujący mączkę rybną Rzeźnie 2 Dwie rzeźnie bydła o wysokiej wydajności 3. PODSTAWA PRAWNA MISJI I INNE WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWNE Misja została przeprowadzona na mocy przepisów ogólnych prawodawstwa wspólnotowego, w szczególności: 1. artykułu 21 rozporządzenia (WE) nr 999/2001, 2. decyzji Komisji 98/139/WE ustanawiającej niektóre szczegółowe zasady dotyczące kontroli na miejscu, przeprowadzanych w dziedzinie weterynarii przez ekspertów Komisji w państwach członkowskich 6, 3. artykułu 17a dyrektywy Rady 95/53/WE. Podczas misji wzięto pod uwagę inne przepisy, w tym środki wykonawcze, w szczególności rozporządzenie (WE) nr 1774/ (6) Dz.U. L 38 z , str. 10. (7) Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi; Dz.U. L 273 z , str. 1. 2

8 4. KONTEKST DG(SANCO)/7693/2005 MR wersja ostateczna Przeprowadzona misja była pierwszą misją dotyczącą BSE i żywienia zwierząt od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (UE). Przed przystąpieniem, FVO przeprowadziło misję w ramach przygotowań do przystąpienia w celu udzielenia pomocy i monitorowania postępów w zakresie wprowadzania odpowiednich wymogów unijnych. W wyniku misji przeprowadzonych przed przystąpieniem wydano szereg zaleceń, w odpowiedzi na które właściwe organy (WO) podjęły liczne działania naprawcze. W stosownych przypadkach zarówno zalecenia, jak i działania naprawcze są przedstawione we właściwych częściach sekcji GŁÓWNE WNIOSKI 5.1. KONTROLE BSE Właściwe organy Odpowiednie zalecenia, wydane w wyniku misji przeprowadzonych przed przystąpieniem, dotyczą dokonania przeglądu personelu pod względem obciążenia pracą dotyczącą BSE i związanych z nią kwestii. W odpowiedzi na powyższe zalecenia, WO podjął się złożenia wniosku o zatrudnienie dodatkowych pracowników do przeprowadzania inspekcji weterynaryjnych. W czerwcu 2005 r. Główny Lekarz Weterynarii (GLWet) zwrócił się do departamentu finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) z pisemnym wnioskiem o zatrudnienie większej ilości pracowników na szczeblu centralnym (jedno stanowisko w dziale zajmującym się utylizacją i żywieniem zwierząt oraz pięć stanowisk w dziale zajmującym się sprawami związanymi ze zdrowiem zwierząt). Zespół prowadzący misję stwierdził, że: w 2004 r., w centralnym biurze zajmującym się sprawami związanymi z utylizacją i żywieniem zwierząt obsadzone zostały dwa nowe stanowiska, chociaż podczas misji jedno z nowych stanowisk było wolne; w 2005 r. na szczeblu centralnym zatrudniono dwóch pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy mających zajmować się sprawami związanymi ze zdrowiem zwierząt, z których jeden jest odpowiedzialny za nadzór epidemiologiczny i sprawy związane z SRM. GIW zwrócił uwagę na istniejące trudności związane z zatrzymywaniem doświadczonych pracowników w centrali Nadzór epidemiologiczny nad bydłem Odpowiednie zalecenia, wydane w wyniku misji przeprowadzonych przed przystąpieniem, dotyczyły: powiadamiania i pobierania we właściwym czasie próbek z padłego bydła w wieku powyżej 24 miesięcy w celu zmniejszenia liczby nieprawidłowych próbek i zwiększenia liczby badań w tej grupie zwierząt; opracowania systemu prawidłowego klasyfikowania zwierząt do odpowiednich subpopulacji, w ramach programu badań na obecność BSE ; opracowania systemu monitorowania programu badań na obecność BSE umożliwiającego podjęcie w razie konieczności szybkich działań naprawczych. 3

9 W odpowiedzi na powyższe zalecenia WO podjął się: wprowadzenia nowych przepisów weterynaryjnych, które weszły w życie w maju 2004 r., ustanawiających obowiązek natychmiastowego zgłaszania padłych zwierząt właściwym organom; dokonania przeglądu instrukcji krajowych, tak aby uwzględniały one wymogi dotyczące stałego monitorowania programu nadzoru nad BSE, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowej klasyfikacji kwalifikujących się zwierząt; monitorowania ewentualnych rozbieżności w sporządzanych na szczeblu lokalnym miesięcznych raportach dotyczących liczb bydła w każdej grupie (tj. ubój sanitarny, ubój w sytuacjach awaryjnych, zwierzęta padłe i zwierzęta podejrzane). 4

10 W 2004 r. u 11 spośród 76 podejrzanych przypadków potwierdzono obecność BSE. Wszystkie potwierdzone przypadki zostały wykryte w wyniku czynnego nadzoru (10 przypadków dotyczyło bydła poddanego ubojowi, a jeden przypadek padłego zwierzęcia). W 2004 r. najstarsza krowa, u której potwierdzono obecność BSE miała 13 lat, a najmłodsza 32 miesiące. W grudniu 2004 r., w związku z badaniami na obecność BSE u bydła dokonano przeglądu rozporządzenia MRiRW. W lutym 2005 r., GLWet dokonał przeglądu wzorów formularzy wykorzystywanych przy składaniu raportów z pobierania próbek dla różnych kategorii zwierząt oraz odbyły się spotkania centrali i pracowników szczebla lokalnego w celu omówienia tej kwestii. W sierpniu 2005 r., GLWet wprowadził zmiany do poprzednich przepisów krajowych dotyczących badań na obecność BSE i udzielił bardziej szczegółowych instrukcji dotyczących próbek do badania na obecność BSE, które uległy autolizie (8). Po ostatnio przeprowadzonej misji, opracowano system koordynatorów ds. raportowania wyników szybkich testów pomiędzy szczeblem lokalnym (w powiatach i województwach) a centralą, oparty na porównaniu danych dotyczących uboju i danych dotyczących badań na obecność BSE. Kontrole krzyżowe danych przeprowadzane są na wszystkich szczeblach. Na terenie województw pracuje pięciu koordynatorów wojewódzkich ds. obszarów geograficznych, z których próbki są przesyłane do badania na obecność BSE do jednego z pięciu laboratoriów wojewódzkich wykonujących szybkie testy, którzy porównują dane laboratoryjne (całkowita liczba wykonanych szybkich testów) z danymi zebranymi na szczeblu wojewódzkim, zanim każdy z inspektoratów wojewódzkich przekaże swoje sprawozdanie centrali. W przypadku rozbieżności koordynator wojewódzki zwraca się do właściwego województwa o wskazanie inspektoratu powiatowego, w którym wystąpiła różnica danych. Inspektorat powiatowy jest w takiej sytuacji odpowiedzialny za znalezienie przyczyny niezgodności i skorygowanie danych w następnym krajowym sprawozdaniu miesięcznym. Laboratoria wojewódzkie są częścią GIW, ale nie stanowią części Państwowego Instytutu Weterynaryjnego (Krajowego laboratorium referencyjnego (KLR) ds. diagnostyki TSE), który jest w części finansowany przez MRiRW. Niejednoznaczne i dodatnie wyniki szybkich testów uzyskane w laboratoriach wojewódzkich są potwierdzane przez KLR, w którym również poddaje się badaniom przypadki podejrzane o zakażenie TSE. KLR przekazuje dodatnie wyniki badań bezpośrednio do centrali, a ujemnne wyniki badań są gromadzone przez właściwy inspektorat wojewódzki, który przekazuje je do centrali w swoich sprawozdaniach. Zespół prowadzący misję stwierdził, że: obowiązująca w Polsce definicja zwierząt podejrzanych o zakażenie TSE różni się od definicji znajdującej się w art. 3 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 999/2001. Według WOC przepisy krajowe zostaną wkrótce zmienione (9) ; (8) (9) W swojej odpowiedzi na projekt sprawozdania, właściwe organy w Polsce stwierdziły, że przed wprowadzeniem wyżej wymienionego porządku, KLR potwierdziło, że istniejący potencjał badawczy był wystarczający do podjęcia prowadzonych obecnie badań materiału uległego autolizie. W swojej odpowiedzi na projekt sprawozdania, właściwe organy w Polsce stwierdziły, że definicja przewidziana w prawie krajowym nie wymaga zmiany ze względu na jej ogólny charakter i wyższość przepisów UE nad uregulowaniami krajowymi. 5

11 stwierdzono rozbieżności między liczbą bydła poddanego ubojowi (na podstawie raportów dotyczących higieny mięsa), a liczbą bydła poddanego badaniom; GIW wyjaśnił, że raporty dotyczące higieny mięsa są przygotowywane w taki sposób, by ogólne liczby bydła poddanego ubojowi w wieku powyżej 30 miesięcy uwzględniały nie tylko zdrowe zwierzęta poddane ubojowi, ale także bydło poddane ubojowi w sytuacjach awaryjnych i ubojowi sanitarnemu (zwierzęta, u których stwierdzono chorobę w wyniku inspekcji ante mortem); stwierdzono rozbieżności między liczbą zgłoszeń uboju i liczbą zgłoszeń padnięcia w bazie danych dotyczących identyfikacji bydła, a liczbą bydła poddanego badaniom. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wyjaśniła, że była poinformowana o opóźnieniach w zgłoszeniach przekazywanych WO przez rolników i według jej szacunków baza danych dotycząca identyfikacji bydła powinna zacząć działać w ciągu dwóch lub trzech lat. ARiMR oceniła, że obecny system jest w stanie śledzić młode zwierzę w przypadku, gdy matka jest w wieku poniżej 5 lat, co nie zostało sprawdzone przez zespół prowadzący misję; odwiedzone inspektoraty powiatowe nie potrafiły wskazać, w jaki sposób przeprowadzane są kontrole krzyżowe zwierząt, od których pobrano próbki i zwierząt, które poddano badaniom; monitorowanie obciążenia pracą w poszczególnych laboratoriach wojewódzkich doprowadziło do bardziej zrównoważonego rozdziału próbek. w 2004 r. liczba padłych zwierząt poddanych badaniom na obecność BSE była wyższa (24 449) niż w 2003 r. (17 413). W 2005 r. (do lipca) liczba padłych zwierząt poddanych badaniom na obecność BSE wynosiła Stosunek padłych zwierząt do całkowitej liczby pogłowia bydła wynosi około 0,9 %; w 2004 r. liczba próbek pobranych od padłych zwierząt odrzuconych w trakcie pobierania próbek (np. w wyniku autolizy) i podczas przyjmowania w laboratoriach wojewódzkich wynosiła 3 606, a w 2005 r. (do lipca) GIW ocenił, że w 2004 r. KLR zbadało mniej niż 10 % próbek uległych autolizie; w kwietniu 2005 r., KLR przeprowadziło próbę pierścieniową we wszystkich laboratoriach wojewódzkich wykonujących szybkie testy, ale odwiedzone laboratorium wojewódzkie nie otrzymało informacji o wynikach tej próby. Według WO w centrali prowadzona jest ocena danych Materiały szczególnego ryzyka W grudniu 2004 r. dokonano przeglądu wytycznych dotyczących postępowania z SRM w rzeźniach i zakładach rozbioru. Zespół prowadzący misję stwierdził, że: według GIW mięso z głów mogło być pozyskane w niektórych rzeźniach zgodnie z przepisami unijnymi; WO nie mógł udostępnić zespołowi prowadzącemu misję wykazu rzeźni pozyskujących mięso z głów i posiadających zatwierdzony system kontroli, zgodnie z wymogami pkt 7 rozdziału A załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 999/2001; w żadnej z odwiedzonych rzeźni zespół prowadzący misję nie mógł sprawdzić instrukcji roboczych i planu pobierania próbek w celu zapobieżenia zanieczyszczeniu krzyżowemu pozyskiwanego mięsa z głów z tkanką ośrodkowego układu nerwowego, ponieważ cała głowa była traktowana jako SRM; 6

12 GIW wyjaśnił, że czeka na wyjaśnienia ze strony służb Komisji dotyczące wymogu opracowania planu pobierania próbek w celu sprawdzenia, czy środki ograniczające zanieczyszczenie są właściwie wdrożone Całkowity zakaz paszowy Odpowiednie zalecenia, wydane w wyniku misji przeprowadzonych przed przystąpieniem, dotyczyły: zatwierdzania zakładów stosujących w ramach odstępstwa przetworzone białka zwierzęce (PBZ), zgodnie z wymogami rozporządzenia (WE) nr 999/2001; ukierunkowania urzędowych kontroli na ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego pasz i żywienia krzyżowego przeżuwaczy przy zastosowaniu PPZ. W odpowiedzi na powyższe zalecenia WO podjął się: umieszczenia na stronie internetowej GIW zatwierdzonych zakładów stosujących w ramach odstępstwa PBZ. Mieszający pasze w gospodarstwie musieli rejestrować lub przekazywać raporty ze swojej działalności do inspektoratów powiatowych. Nowe przepisy krajowe w sprawie wymogów dotyczących produkowania pasz zwierzęcych zawierających PBZ i Ustawa o środkach żywienia zwierząt weszły w życie z dniem uzyskania członkostwa w UE; w czerwcu 2004 r. zakończono szkolenie wojewódzkich i powiatowych inspektorów ds. pasz przeprowadzających urzędowe kontrole ukierunkowane na zapobieganie zanieczyszczeniu krzyżowemu pasz i żywieniu krzyżowemu przeżuwaczy przy zastosowaniu PPZ. Krajowy program kontroli wykrywania PPZ dał pierwszeństwo inspekcjom mającym na celu sprawdzenie, czy pasze zwierzęce są zanieczyszczone mączką mięsno-kostną (MBM) i mączką rybną czy też nie. W 2004 r., w 16 laboratoriach wojewódzkich z materiałów paszowych, w tym z importowanej mączki rybnej i mieszanek paszowych (dla przeżuwaczy i zwierząt innych niż przeżuwacze), pobrano ogółem próbki, które poddano badaniom na obecność PPZ przy zastosowaniu analitycznej metody mikroskopowej (MAT). Wyniki badań wykonanych metodą MAT wykazały, że około 4 % wszystkich próbek uzyskało wynik dodatni, ale wyniki badań wszystkich przesyłek z importowaną mączką rybną były ujemne. W 2004 r., KLR przeprowadziło w laboratoriach wojewódzkich trzy próby pierścieniowe przy zastosowaniu MAT udawadniając, że laboratoria te są w stanie wykryć zanieczyszczenie na poziomie 0,1 %. W 2005 r. planowane jest wykonanie trzech dodatkowych prób pierścieniowych. W przypadku nieudanej próby pierścieniowej odpowiedni pracownicy laboratorium są ponownie szkoleni. W grudniu 2004 r. MRiRW wprowadziło dwa rozporządzenia w celu monitorowania przepływu MBM stosowanej jako nawóz (zwany dalej nawozami organicznymi ). Jedno z nich nakłada na nabywców nawozów organicznych obowiązek zgłaszania w punkcie sprzedaży informacji na swój temat, w tym swojej tożsamości, powierzchni gruntów ornych i ilości zakupionych nawozów organicznych, a także stawia wymóg, aby sprzedawca potwierdził podpisem tożsamość nabywcy i to, że stosowanie nawozów jest ograniczone do 5 ton na hektar co dwa lata. Drugie rozporządzenie stanowi, że nabywcy nawozów organicznych muszą powiadomić powiatowy inspektorat weterynaryjny o zakupie i ilości zakupionych nawozów. W styczniu 2005 r. GLWet poinstruował inspektoraty powiatowe o wprowadzeniu rejestru przychodzących zgłoszeń o zakupie nawozów organicznych i sprawdzaniu w punktach 7

13 sprzedaży (zakładzie przetwórczym, u pośrednika itp.) tożsamości nabywców. Zważywszy, że według WO średnio 80 % rolników nie zgłosiło zakupu nawozów organicznych, w czerwcu 2005 r. do wszystkich inspektoratów wojewódzkich i powiatowych wysłano pisemne przypomnienie. W czerwcu 2005 r. GLWet skierował również pismo do MRiRW, w którym wspomniał o tym, że obecnie stosowane kary i dostępna siła robocza uniemożliwiają właściwe stosowanie przepisów rozporządzeń MRiRW. Zespół prowadzący misję stwierdził, że: obecnie stosowane przepisy krajowe dotyczące zakazu paszowego nie uwzględniają ostatniej zmiany załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 (10). Według WO jest to spowodowane skierowanym do służb Komisji wnioskiem w sprawie interpretacji jego przepisów; podmioty produkujące pasze na użytek własny stosujące mączkę rybną zawierającą surowe białka w ilości przekraczającej 50 % nie posiadały zezwolenia wymaganego zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 (11). WO zinterpretował, że zezwolenie dla podmiotów produkujących pasze na użytek własny było wymagane jedynie w przypadku, gdy zawartość surowego białka w pełnoporcjowych mieszankach paszowych zawierających mączkę rybną jest wyższa niż 50 %; w 2004 r. 27 próbek pobranych z materiałów paszowych i 181 próbek pobranych z mieszanek paszowych (31 próbek pobranych z pasz dla przeżuwaczy i 150 próbek pobranych z pasz dla zwierząt innych niż przeżuwacze) było zanieczyszczonych MBM bądź mączką rybną. GIW wyjaśnił, że do dnia 30 października 2003 r. krajowe przepisy zezwalały na stosowanie MBM w paszach dla zwierząt innych niż przeżuwacze; liczba urzędowych próbek w ramach programu urzędowych kontroli w 2005 r. zmalała w porównaniu z 2004 r. (odpowiednio i 2 560) (12) ; w 2004 r. program pobierania próbek objął taką samą liczbę próbek ogółem i dla każdego rodzaju paszy w każdym województwie. W 2005 r., aby określić ilości próbek dla każdego województwa, wprowadzono dla każdego z nich współczynnik korygujący odzwierciedlający ich ogólną działalność rolniczą. Współczynnik ten nie opiera się na określonych kryteriach, które mogą być powiązane z ryzykiem i które są określone proporcjonalnie do ryzyka zgodnie z wymogami skoordynowanych programów inspekcji w zakresie żywienia zwierząt w latach 2004 i Współczynnik korygujący jest taki sam w całym województwie dla wszystkich (10) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1292/2005 z dnia 5 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie żywienia zwierząt; Dz.U. L 205 z , str. 3. (11 ) W swojej odpowiedzi na projekt sprawozdania, właściwe organy w Polsce stwierdziły, że zezwolenie dla podmiotów produkujących pasze na użytek własny spowoduje utrudnienia techniczne ze względu na dużą liczbę gospodarstw produkujących pasze (ponad gospodarstw). (12) W swojej odpowiedzi na projekt sprawozdania, właściwe organy w Polsce stwierdziły, że liczba próbek pobieranych do badania na obecność PBZ wzrośnie w przypadku wyników dodatnich. (13) Zalecenie Komisji w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2004 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE; Dz.U. L 52 z , str. 70. Zalecenie Komisji w sprawie skoordynowanego programu inspekcji w zakresie żywienia zwierząt na rok 2005 zgodnie z dyrektywą Rady 95/53/WE; Dz.U. L 62 z , str

14 substancji poddanych badaniom w ramach krajowego programu kontroli żywienia zwierząt; krajowy program kontroli w latach 2004 i 2005 nie informuje, kiedy i jak często należy kontrolować środki transportu zgodnie z wymogami skoordynowanych programów inspekcji w zakresie żywienia zwierząt w latach 2004 i 2005 (14). WO stwierdził, że kontrole te stanowią część kontroli w młynach paszowych; nie wydano żadnych wytycznych na temat tego, jak ukierunkować pobieranie próbek na partie lub sytuacje, w których wystąpienie zanieczyszczenia krzyżowego jest bardziej prawdopodobne; w jednym młynie paszowym, gdzie próbka paszy dla przeżuwaczy została poddana badaniu na obecność PBZ i uzyskała wynik dodatni, powiatowy lekarz weterynarii zażądał wyczyszczenia linii produkcyjnych i zakazu wprowadzania do obrotu pasz dla przeżuwaczy. Sześć tygodni po pierwszym wykryciu PBZ analiza próbki referencyjnej potwierdziła obecność PBZ. Dopiero po sześciu miesiącach od wyczyszczenia linii produkcyjnej pobrano kolejną próbkę z pasz dla przeżuwaczy i sprawdzono ją pod kątem PBZ; w jednym z odwiedzonych województw odbyły się kontrole tożsamości na poziomie zakładów przetwórczych, a w przypadku błędnej tożsamości nabywcy lub podejrzenia nadużycia rozpoczęto proces śledzenia, zgodnie z przepisami krajowymi. Organy lokalne przeprowadziły również kontrole na miejscu w gospodarstwach w celu sprawdzenia właściwego stosowania nawozów organicznych. W wyniku tych kontroli wykryto przypadki błędnej tożsamości nabywcy na poziomie gospodarstwa. obowiązująca obecnie najwyższa grzywna nakładana w przypadku wykrycia obecności MBM w paszach wynosi 500 zł (około 135 EUR) bez względu na liczbę zwierząt w gospodarstwie i/lub powtórne wykroczenie. Według WO prawie nigdy nie korzysta się z możliwości ścigania (najwyższa kara to jeden rok pozbawienia wolności). Według WO cena MBM (jako dodatek do wzbogacania gleby) wynosi około 30 EUR, podczas gdy cena mączki sojowej wynosi około 220 EUR, a cena mączki rybnej 300 EUR za tonę KONTROLE W ZAKRESIE ŻYWIENIA ZWIERZĄT Właściwe organy Od dnia 1 maja 2004 r. jedynym odpowiedzialnym organem w zakresie żywienia zwierząt jest GIW. W GIW działa centralne biuro zajmujące się sprawami dotyczącymi utylizacji i środków żywienia zwierząt, gdzie czterech pracowników zajmuje się paszami zwierzęcymi. W każdym z 16 biur wojewódzkich pracuje inspektor ds. pasz, a w każdym z 304 inspektoratów powiatowych pracuje jeden wyznaczony inspektor ds. pasz zwierzęcych. Według WO, zważywszy na dane dotyczące gospodarstw rolnych (1,4 mln gospodarstw rolnych, z czego zajmuje się hodowlą zwierząt) pojawiły się obawy dotyczące, tego czy liczba pracowników na poszczególnych szczeblach jest wystarczająca do przeprowadzenia kontroli w zakresie żywienia zwierząt (patrz również sekcja 5.2.2). (14) W swojej odpowiedzi na projekt sprawozdania, właściwe organy w Polsce stwierdziły, że w 2006 r. krajowy program kontroli obejmie odrębną sekcję dotyczącą kontroli środków transportu stosowanych do przewozu pasz zwierzęcych. 9

15 Urzędowe inspekcje Odpowiednie zalecenia, wydane w wyniku misji przeprowadzonych przed przystąpieniem, dotyczyły: opracowania i wprowadzenia programu kontroli uwzględniającego ryzyko i obejmującego wszystkie etapy łańcucha żywnościowego; stosowania dodatków dopuszczonych w UE. W odpowiedzi na powyższe zalecenia WO podjął się: wydania wytycznych dotyczących krajowego programu kontroli pasz, zgodnie z którymi wymagane jest określenie częstotliwości inspekcji w oparciu o ocenę ryzyka, niezależnie od produkcji. Inspekcje obejmują młyny paszowe, podmioty produkujące pasze na użytek własny, pośredników i pasze importowane; wprowadzenia ministerialnego ogłoszenia w sprawie wykazu dodatków paszowych i materiałów paszowych spełniających wymogi unijne w zakresie dodatków paszowych. KLR we współpracy z GIW opracowuje krajowy roczny program urzędowego pobierania próbek, który obejmuje producentów mieszanek paszowych dla zwierząt hodowlanych, zatwierdzonych lub zarejestrowanych rolników, producentów dodatków paszowych i premiksów, handlowców i kontrole przywozu. W krajowym programie kontroli przedstawiona jest częstotliwość inspekcji u zatwierdzonych lub zarejestrowanych producentów i handlowców. Niektórzy inspektorzy ds. pasz zostali przeszkoleni w zakresie oceny ryzyka (HACCP). Na stronie internetowej GIW zamieszczono linki dotyczące dodatków dopuszczonych w UE. Zespół prowadzący misję stwierdził, że: program pobierania próbek w 2004 r. dotyczący mikotoksyn i środków farmaceutycznych stosowanych jako dodatki paszowe objął w każdym województwie taką samą ilość próbek ogółem i dla każdego rodzaju paszy (patrz również sekcja 5.1.4). Jeśli chodzi o współczynnik korygujący zastosowany w krajowym programie kontroli w 2005 r., patrz sekcja 5.1.4; niemożliwe było wykazanie, że kontrole były powiązane z ryzykiem, zgodnie z wymogami art. 4 dyrektywy 95/53/WE (patrz również sekcja 5.1.4). Ponadto, kryteria zastosowane przy opracowywaniu programu nie zostały określone, jak wymaga tego art. 22 dyrektywy 95/53/WE; u obu odwiedzonych podmiotów prowadzących działalność w sektorze pasz kontrola WO zatwierdziła, że dozwolone kokcydiostatyki i antybiotyki paszowe są prawidłowo stosowane jako dodatki paszowe; ponieważ laboratoria dysponują ograniczonymi środkami, w 2004 r. WO nie zbadał próbek pod kątem obecności deoksyniwalenolu i fumonizyn oraz zbadał jedynie dwa z 19 środków farmaceutycznych, które nie są już dozwolone jako dodatki paszowe, zalecane w skoordynowanym programie inspekcji w zakresie żywienia zwierząt; WO stwierdził, że z powodu braku personelu, częstotliwość urzędowych kontroli u rolników spadła w 2005 r. do poziomu 5 % w porównaniu z poziomem 10 % w 2004 r. 10

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych

Bardziej szczegółowo

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1

2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 2009R1122 PL 03.03.2010 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1122/2009 z

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY 2012

ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI RAPORT ROCZNY 2012 ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI WARSZAWA, 2013 RAPORT AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 1. Pan Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii 2. Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH KOMUNIKAT KOMISJI. Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa w UE PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 26.9.2006 KOM(2006) 549 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Sprawozdanie monitorujące w sprawie stanu przygotowań Bułgarii i Rumunii do członkostwa

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2009R1272 PL 01.10.2011 004.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1272/2009 z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 22.12.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 342/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2012.9.26. r. COM(2012) 542 final 2012/0266 (COD)C7-0318/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wyrobów medycznych, zmieniające dyrektywę

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0853 PL 15.07.2010 008.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE(WE) NR 853/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL003.06, EuropAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/549 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy,

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy, W dzisiejszym świecie trudno poruszać się bez dobrej, rzetelnej informacji. Dotyczy to również prowadzenia gospodarstwa rolnego. W nowej perspektywie finansowej na lata

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 27.5.2014 L 158/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 536/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO - European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych

Ocena ryzyka nadużyć finansowych oraz skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne Wytyczne dla państw członkowskich i instytucji wdrażających programy Ocena ryzyka nadużyć

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) (zm. Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. 18.1.2007 L 12/3 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

(6) W dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie

(6) W dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie Przewodnik do rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, ma na celu pomóc wszystkim podmiotom łańcucha żywieniowego a w szczególności właściwym organom

Bardziej szczegółowo