System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku"

Transkrypt

1 System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku Iwona Zawinowska Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII

2 W ostatnich latach odnotowano w Europie szereg kryzysów stwarzających zagrożenie dla zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt lub podważających zaufanie konsumentów do oferowanej na rynku żywności. Takie wydarzenia jak zanieczyszczenie paszy i żywności dioksynami, zatrucia wywołane patogennymi bakteriami oraz tzw. skandal z fałszowaniem mięsa wołowego mięsem końskim, uwidoczniły m.in. braki w kontroli identyfikowalności i możliwości śledzenia mięsa i innych produktów spożywczych stanowiących towary w handlu na terytorium całej UE.

3 Skutki zdrowotne, społeczne i finansowe: poważne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów, zagrożenie zdrowia zwierząt, podważenie zaufania konsumentów do oferowanej na rynku żywności, straty finansowe producentów związane z wycofaniem z rynku i zniszczeniem niebezpiecznej lub potencjalnie niebezpiecznej żywności jak również zafałszowanej żywności, spadek popytu na rynku wewnętrznym na określone towary, wprowadzanie restrykcji importowych przez PT.

4 Działania na poziomie UE W szeregu Państw Członkowskich stwierdzono słabe punkty w odniesieniu do przestrzegania obowiązków przez przedsiębiorstwa sektora spożywczego oraz sposobu prowadzenia kontroli urzędowych, w zakresie możliwości śledzenia jakościowego i ilościowego żywności, wymagań w zakresie jej oznakowania (zdrowotnego/identyfikacyjnego ) oraz etykietowania. KE podjęła decyzję o przeprowadzeniu przez FVO szeregu audytów (postslaughter traceability), które nie tylko mają zdiagnozować sytuację występującą w kontrolowanych PC, ale także być podstawą do podjęcia ew. decyzji o zmianie przepisów lub przygotowania bardziej szczegółowych wytycznych dla przedsiębiorstw i organów urzędowej kontroli.

5 Ogóle wymagania w zakresie możliwości śledzenia, oznakowania, etykietowania żywności oraz ich urzędowej weryfikacji : 178/2002 ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (w szczególności w jego art. 18), 931/2011 w sprawie wymogów dotyczących możliwości śledzenia ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, 853/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, 854/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE

6 Bardziej szczegółowe wymagania w zakresie możliwości śledzenia i etykietowania określono w rozporządzeniach UE: 1760/2000 ustanawiającym system identyfikacji i rejestracji bydła rzeźnego i w sprawie znakowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego oraz anulujące Rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97, 1825/2000 określającym szczególne przepisy dotyczące stosowania rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny, 1332/2008 w sprawie enzymów spożywczych, zmieniające dyrektywę Rady 83/417/EWG, rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999, dyrektywę 2000/13/WE, dyrektywę Rady 2001/112/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 258/ /2008 w sprawie dodatków do żywności, 1334/2008 w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych oraz zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę 2000/13/WE

7 Art. 3 pkt 15 i 18 rozporządzenia 178/2002 wprowadza definicję możliwości śledzenia Możliwość śledzenia (traceability) - oznacza możliwość kontrolowania przemieszczania się żywności, paszy, zwierzęcia hodowlanego, lub substancji przeznaczonej do dodania, lub która może być dodana do żywności lub paszy, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Art Należy zapewnić możliwość śledzenia żywności, pasz, zwierząt hodowlanych oraz wszelkich substancji przeznaczonych do dodania do żywności lub pasz, bądź które można do nich dodać na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji. 2. Podmioty działające na rynku spożywczym i pasz powinny móc zidentyfikować każdą osobę, która dostarczyła im środek spożywczy, paszę, zwierzę hodowlane lub substancję przeznaczoną do dodania do żywności lub pasz, bądź którą można do nich dodać. W tym celu podmioty te powinny utworzyć systemy i procedury umożliwiające przekazanie takich informacji na żądanie właściwych władz. 3. Podmioty działające na rynku spożywczym i pasz powinny utworzyć systemy i procedury identyfikacji innych przedsiębiorstw, którym dostarczyli swoje produkty. Informacje te zostaną przekazane na żądanie właściwych władz. 4. Żywność lub pasze wprowadzane na rynek lub, które mogą być wprowadzone na ten rynek we Wspólnocie, powinny być stosownie etykietowane lub oznakowane w celu ułatwienia ich śledzenia, za pomocą stosownej dokumentacji lub informacji, zgodnie z odnośnymi wymogami lub bardziej szczegółowymi przepisami. 5. Zgodnie z procedurą określoną w art. 58 ust. 2 mogą zostać przyjęte przepisy w celu stosowania wymogów niniejszego artykułu w odniesieniu do konkretnych sektorów.

8 Elementy składające się na możliwość śledzenia: System identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz kontroli ich przemieszczania Rejestry podmiotów zajmujących się transportem, pośrednictwem w obrocie i miejscami gromadzenia zwierząt System zatwierdzania i rejestracji zakładów produkcyjnych Rejestr podmiotów/środków transportu do przewozu żywności Oznakowanie zwierząt, etykietowanie produktów, dokumentacja towarzysząca przesyłkom zwierząt i produktów, System rejestracji/zatwierdzania zakładów handlu detalicznego

9 Śledzenie przemieszczania środków spożywczych powinno spełniać wymagania : weryfikacji jakościowej - kiedy, gdzie i jaką drogą przemieszczany był środek spożywczy, jakie składniki zastosowano do produkcji i skąd pochodziły, weryfikacji ilościowej wolumenu środka spożywczego dostarczonego, przetworzonego/wykorzystanego do produkcji innych produktów i wysłanego, tak aby była możliwość potwierdzenia, że całość niebezpiecznego środka spożywczego lub wszystkie partie produktów, w których skład weszły składniki stanowiące zagrożenie zostały wycofane z rynku.

10 Odpowiedzialność PSS i wycofanie z rynku art. 17 i 19 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Przedsiębiorstwa działające na rynku spożywczym i pasz zapewniają, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji w przedsiębiorstwach będących pod ich kontrolą, zgodność tej żywności lub pasz z wymogami prawa żywnościowego i kontrolowanie przestrzegania tych wymogów Jeżeli przedsiębiorstwo działające na rynku spożywczym ma podstawy sądzić, że środek spożywczy przez niego wyprodukowany, przetworzony lub wprowadzony do obrotu może być niezgodny z wymogami prawa żywnościowego: - natychmiast rozpoczyna postępowanie w celu wycofania danej żywności z rynku, - powiadamia o tym właściwe władze, - skutecznie informuje konsumentów o przyczynach jego wycofania, - w razie konieczności odbiera od konsumentów produkty dostarczone.

11 Producent PP Producent PZ Chłodnia składowa A Producent RMP Producent PZ Producent mięsa SH,CP Chłodnia składowa B Producent CP Producent PP Producent PP Producent CP Centrum dystrybucji Supermarket MM, RMP Schemat dystrybucji żywności na rynku Supermarket MM, RMP

12 Zakres kontroli urzędowych Ustalać zgodność ilości produktów wprowadzanych do zakładów, użytych w produkcji, pozostających na przechowaniu i wysłanych. Weryfikować wiarygodność i spójność pomiędzy dokumentami dotyczącymi wysyłki (wystawionymi przez zakład A) oraz przyjęcia towaru (wystawionymi przez zakład B), oraz możliwość ustanowienia powiązania pomiędzy nimi: dotyczy to dokumentów wydania towaru z magazynu (WZ) dokumentów towarzyszących przesyłce towaru (paszporty, informacje łańcucha żywnościowego, świadectwa zdrowia, DH, faktury, dokumenty przewozowe (CMR), dotyczy dokumentów przyjęcia towaru na magazyn (MP), raportów dot. stanów magazynowych, raportów produkcyjnych, itp. zgadzać powinny się: asortyment objęty przesyłką, oznaczenia partii, serii w odniesieniu do poszczególnych rodzajów produktów, ilości poszczególnych rodzajów produktów objętych przesyłką, daty wysyłki i odbioru wskazane w dokumentach.

13 Zakres kontroli urzędowych Weryfikacja zgodności pomiędzy: składem produktów deklarowanym przez producenta na etykiecie, opisem lub recepturą produktu, raportami z produkcji dotyczącymi ilości użytych surowców, dodatków i wszelkich składników do poszczególnych partii produkcyjnych.

14 Najczęściej powtarzające się błędy przy wypełnianiu dokumentów handlowych dotyczą: nieścisłości w podawaniu dokładnego opisu produktów objętych przesyłką lub opis niezgodny z faktyczną zawartością przesyłki. W przypadku przesyłek zawierających zróżnicowany asortyment, wszystkie rodzaje produktów objętych wysyłką muszą być w wymienione w dokumentach handlowych. danych dot. wolumenu produktów - w przypadku przesyłek zawierających zróżnicowany asortyment, brak wskazywania objętości - dla produktów płynnych lub wagi - dla innych produktów, w odniesieniu do poszczególnych asortymentów środków spożywczych, podawana jest tylko łączna waga całej przesyłki. braku nazwy i adresu podmiotu, z którego wysyłany jest towar/do którego dostarczany jest towar - wpisywania jedynie danych pośredników w obrocie, odniesienia identyfikującego odpowiednio serię, partię lub przesyłkę Jeżeli dokumenty handlowe dotyczą przesyłki obejmującej produkty pochodzące z różnych partii powinny być podane wszystkie oznaczenia partii ze wskazaniem, których produktów dotyczą błędnego wskazania daty wysyłki w przypadkach losowych np. opóźnienia w transporcie powinny być wprowadzane korekty

15 Podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi Inspekcjami IW, PIS, IJHAR-S, IH: - różny zakres kompetencji nadzór nad bezpieczeństwem żywności, ochrona interesów ekonomicznych konsumentów zapewnienie uczciwych praktyk w handlu żywnością, - kontrolują producentów z różnych sektorów przemysłu spożywczego lub różne etapy łańcucha produkcji i dystrybucji żywności, jednakże - pewne obszary wspólnie nadzorowane nadal występują luki w nadzorze.

16 Łączenie i tworzenie jednej Agencji ds. bezpieczeństwa żywnosci czy bardziej efektywna współpraca i lepsze doprecyzowanie w przepisach prawnych zakresu kompetencji??? Szczegółowa analiza możliwości, kosztów i zysków Dziękuję za uwagę

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta

Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta Konferencja Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa, systemy produkcji surowców i mała przedsiębiorczość Znakowanie produktów żywnościowych - wymagania i obowiązki producenta mgr inż. Emilia Staniszewska

Bardziej szczegółowo

2014-12-10. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

2014-12-10. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Maria Drzewicka Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki Celem polskiej polityki w zakresie bezpieczeństwa żywności jest szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów. W tym celu wdrożono

Bardziej szczegółowo

(6) W dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie

(6) W dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie Przewodnik do rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, ma na celu pomóc wszystkim podmiotom łańcucha żywieniowego a w szczególności właściwym organom

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 242/4 14.8.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 884/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. nakładające specjalne warunki dotyczące przywozu niektórych rodzajów pasz i żywności z niektórych państw

Bardziej szczegółowo

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r.

Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-137-05 Druk nr 30 Warszawa, 19 października 2005 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji Szanowny Panie Marszałku,

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I N F O R M A C J A O WYNIKACH KONTROLI

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I N F O R M A C J A O WYNIKACH KONTROLI N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I N F O R M A C J A O WYNIKACH KONTROLI FUNKCJONOWANIA NADZORU NAD WYTWARZANIEM, OBROTEM I

Bardziej szczegółowo

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Główny Lekarz Weterynarii. p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa ZINTEGROWANY WIELOLETNI PLAN KONTROLI DLA POLSKI NA LATA 2015-2019 0 PLAN AKCEPTUJĄ: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Podpis 1 Pan Marek Pirsztuk Główny Lekarz Weterynarii 2 Pan Marek Posobkiewicz p.o. Głównego

Bardziej szczegółowo

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1225) tj. z dnia 29 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 914) (zm. Dz.U. 2011 Nr 171, poz. 1016, Dz.U. 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914) DZIAŁ I Przepisy ogólne i objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 10 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. Poz. 93 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych

Bardziej szczegółowo

środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę

środkach spożywczych oraz zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601/91, rozporządzenia (WE) nr 2232/96 oraz (WE) nr 110/2008 oraz dyrektywę Stan prawny 2012-06-29 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, (tekst pierwotny: Dz. U. 2006 r. Nr 171 poz. 1225) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 136 poz. 914 z późn.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI C 72/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 11.3.2014 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie finansowania programu prac na 2014 r. w zakresie narzędzi informatycznych w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r.

Znowelizowanie Ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 2001 r. POLITYKA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI POLSKIE USTAWODAWSTWO ŻYWNOŚCIOWE Anna Prescha Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki CEL Szeroko rozumiana ochrona zdrowia i interesów konsumentów

Bardziej szczegółowo

Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym podstawą bezpieczeństwa konsumentow. Antoni Gibowicz Łomża 2015.01.09

Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym podstawą bezpieczeństwa konsumentow. Antoni Gibowicz Łomża 2015.01.09 Identyfikowalność w zakładzie produkcyjnym podstawą bezpieczeństwa konsumentow Antoni Gibowicz Łomża 2015.01.09 Podstawa prawna Zgodnie z art. 18 ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 178/2002 od podmiotów działających

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1)

Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225. USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Kancelaria Sejmu s. 1/69 Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225 USTAWA z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, Nr 182,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Poz. 517 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z MISJI PRZEPROWADZONEJ W POLSCE W DNIACH OD 12 DO 16 WRZEŚNIA 2005 R. DOTYCZĄCEJ GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BSE)

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z MISJI PRZEPROWADZONEJ W POLSCE W DNIACH OD 12 DO 16 WRZEŚNIA 2005 R. DOTYCZĄCEJ GĄBCZASTEJ ENCEFALOPATII BYDŁA (BSE) KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. ZDROWIA I OCHRONY KONSUMENTÓW Dyrekcja F - Biuro ds. Żywności i Weterynarii DG(SANCO)/7693/2005 MR wersja ostateczna SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z MISJI PRZEPROWADZONEJ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215, z 2008 r. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275, z 2007 r. Nr 35, poz. 215. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006

L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 L 93/12 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.3.2006 ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH TYPU FAST FOOD

INFORMACJA Z KONTROLI JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH TYPU FAST FOOD INFORMACJA Z KONTROLI JAKOŚCI I PRAWIDŁOWOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH TYPU FAST FOOD Warszawa, czerwiec 2014 Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej UOKiK 2 I. CEL KONTROLI Każdego roku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0853 PL 15.07.2010 008.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE(WE) NR 853/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Od pola do stołu bezpieczna i zdrowa żywność dla każdego Bezpieczeństwo żywności Zapewnianie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i interesów konsumentów SPIS

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang.gmp) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang.ghp) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Obrót żywnością a zdrowie. praktyczny poradnik dla przedsiębiorców

Obrót żywnością a zdrowie. praktyczny poradnik dla przedsiębiorców Obrót żywnością a zdrowie praktyczny poradnik dla przedsiębiorców Warszawa 2009 Autorzy: Prof. dr hab. Mirosław Jarosz Regina Wierzejska mgr Urszula Pelzner doc. Tadeusz Kubiński dr Katarzyna Stoś dr Halina

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie formalno-prawne jednostek inspekcyjnych do nadzoru nad bezpieczeństwem żywności

Przygotowanie formalno-prawne jednostek inspekcyjnych do nadzoru nad bezpieczeństwem żywności Dorota Jendza * Przygotowanie formalno-prawne jednostek inspekcyjnych do nadzoru nad bezpieczeństwem żywności Wstęp Podstawową cechą wprowadzanej do obrotu żywności powinno być jej bezpieczeństwo warunkujące

Bardziej szczegółowo

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/15

29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/15 29.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181/15 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 608/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej przez

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych

Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych EDYTA WACŁAWIK Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych Tematem mojej pracy jest Bezpieczeństwo i kontrola produktów żywnościowych. Dlaczego? Bo każdy z nas spożywa żywność i na co dzień ma z

Bardziej szczegółowo