Postawy m odzie y wobec reklamy ambientowej Attitudes of the young towards ambient advertising

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Postawy m odzie y wobec reklamy ambientowej Attitudes of the young towards ambient advertising"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 in. Kinga Pud o dr in. Joanna Wyrwisz Politechnika Lubelska Postawy m odzie y wobec reklamy ambientowej Attitudes of the young towards ambient advertising Streszczenie: Celem artyku u jest wskazanie mo liwo ci i warunków wykorzystania reklamy ambientowej na rynku m odzie owym. Przedstawiono istot i charakterystyk ambient mediów. Zasadnicz cz pracy stanowi wyniki i analiza bada empirycznych dotycz cych postaw m odzie y wobec tej formy komunikacji marketingowej. S owa kluczowe: ambient media, reklama niekonwencjonalna, komunikacja marketingowa, rynek m odzie owy Abstract: The aim of this study was to present the possibility and conditions of using ambient advertising. The essence and the characteristics of the ambient media are described in the paper. The most important parts of this article are the results and analysis of research concerning attitudes of the young in view of this unconventional form of marketing communication. Key words: ambient media, unconventional advertising, marketing communication, market of the young Wstep Komunikacja marketingowa na rynku m odzie owym wymaga du ego zaanga owania i pomys owo ci. Ludzie m odzi s aktywni i mobilni, dlatego coraz trudniej przyci gn ich uwag. To niezwykle zró nicowana grupa, nieufna i odporna na sugestie. M odzie traktuje reklamy z najwy sz ostro no ci i z regu y nie wierzy w nie 1. Nudz j standardowe reklamy skupiaj ce si na przekazaniu najwa niejszych informacji o produkcie. Woli dowiedzie si mniej, ale w sposób oryginalny, nieszablonowy. W tej grupie jest przyzwolenie na zaskakuj ce, nieraz nawet skandalizuj ce kreacje 2. Przedsi biorstwa promuj ce produkty i us ugi na rynku m odzie owym szukaj oryginalnych rozwi za i opieraj swoje kampanie na niekonwencjonalnych dzia aniach. Ambient media spe nia te warunki poprzez innowacyjno i nieszablonowo. 1 M. Zacharzewski, Jak uwie nastolatka, Target M odzie dodatek Biura Reklamy Media i Marketing Polska, czerwiec lipiec 2008, s Ibidem, s

2 404 K. Pud o, J. Wyrwisz Ambient media jako niekonwencjonalna forma komunikacji marketingowej Ambient media (ang. ambient otaczaj cy) jako niestandardowa forma komunikacji marketingowej, z za o enia s u prze amywaniu schematów w przekazie reklamowym wykorzystuj c wszystkie mo liwe rodki dotarcia do docelowego audytorium. Podstawowym za o eniem komunikacji ambientowej jest zaskoczenie 3. S to najcz ciej jednorazowe i niestandardowe realizacje komunikacji marketingowej, które cz rodki przekazu z dziedziny ATL i BTL. Dzia aj kreatywnym pomys em, form, czy miejscem wyra enia. S przygotowywane na specjalne zamówienie dla konkretnego produktu i skierowane do okre lonej grupy docelowej 4. Ambient w istocie jest umieszczeniem reklamy w miejscu nietypowym, szokuj cym odbiorc. S to tak e wymy lne instalacje i formy reklamowe umieszczane na budynkach, ulicach, pojazdach, w parkach, czy nawet na owocach lub ludzkim ciele. Ambient stanowi mo e równie kreatywne u ycie przestrzeni miejskiej, gdzie odbiorca nie spodziewa si komunikatu reklamowego. Kampania tego typu zwraca uwag odbiorcy, tworz c trwa y wizerunek marki 5. Rys. 1. Przyk ad ambient media promocja filmu W adcy móch ród o: 1) Ambient media, dodatek Biura Reklamy Media i Marketing Polska, pa dziernik listopad 2009, s. 7; 2) Cech wyró niaj c ambient jest jego innowacyjno, która poprzez element zaskoczenia ma gwarantowa wydostanie si poza tzw. cluter, czyli szum reklamowy i przyci gn uwag coraz bardziej odpornego odbiorcy 6. 3 M. Stru ycki, T.Heryszek, Nowoczesna reklama na wspó czesnym rynku, Difin, Warszawa 2007, s D. Tworzyd o, J. Ol dzki (red.), Leksykon public relations, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów 2009, s M. Ignatowicz, Dzia anie przez zaskoczenie, Ambient media, dodatek Biura Reklamy Media i Marketing Polska, wrzesie 2008, s. 2. Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

3 Postawy m odzie y wobec reklamy ambientowej 405 Rozwój tego typu dzia a jest tak szeroki, e ta niestandardowa forma przekazu jest bardzo trudno definiowalna, gdy zawiera ka de nietypowe dzia ania nie mieszcz ce si w dotychczasowych znanych kana ach komunikacji. Pod poj ciem ambient media kryj si bardzo zró nicowane formy promocji, których cech wspóln, a zarazem charakterystyczn jest przewrotno, oryginalno oraz pojawianie si w miejscach najmniej oczekiwanych przez adresatów dzia a marketingowych 7. Niektórzy t umacz ambient jako alternatywne no niki reklamy, inne ni powszechnie u ywane 8. Tabela 1. Ocena ambient mediów Mocne strony ambientu Zwraca uwag, intryguje Niesztampowy, niestandardowy, wyró niaj cy si Wysoka zapami tywalno Mo liwo dotarcia do grup trudno dost pnych dla tradycyjnej reklamy Spektakularno Przyjemno i zabawa Potencja PR Mo liwo wykorzystania kontekstu umieszczenia reklamy S abe strony ambientu Wysokie koszty Ma y zasi g Niemierzalno Jako realizacji Rozdrobnienie rynku Brak wiarygodno ci partnerów Standaryzacja ofert Ograniczona kreatywno Szanse dla ambientu Szansa odró nienia si od konkurencji Swoboda kreowania przekazu Dobry pomys, który znosi finansow barier wej cia Dopasowanie przekazu do produktu, grupy docelowej, okoliczno ci Wychodzenie poza standardy Zaskoczenie i zwrócenie uwagi Unikatowo Pomys y spektakularne, jednorazowe, niepowtarzalne Zagro enie dla ambientu Brak mo liwo ci sprawdzenia przek adalno ci na wyniki sprzeda owe czy na wiadomo marki, produktu Ograniczenie dla samodzielnego oddzia ywania, zazwyczaj stanowi dodatek, uzupe nienie Trudno ci z kontrol jako ci wykonania Brak mo liwo ci realizacji kampanii ambientowych na du skal, do zbudowania zasi gu lepsze s tradycyjne media Wiarygodno wykonawców ród o: Out-of-home raport specjalny Media i Marketing Polska, marzec 2012, s. 30. Wyodr bnia si trzy podstawowe czynniki wa ne dla dzia alno ci ambientowej, tj.: no nik, miejsce i grupa docelowa 9. Jako no nik mo e pos u y praktycznie wszystko: schody, por cze, szyby wind, wózki baga owe itd. Kampanie ambientowe s z powodzeniem realizowane na standardowych no nikach outdoorowych, lecz sposób ich wykorzystania jest niestandardowy 10. Niezwykle istotn cech dzia a ambitowych jest precyzyjne dotarcie 7 M. G barowski, Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2007, s M. G barowski, op. cit., 2007, s M. Ga zka, No nik w roli g ównej, Ambient media, dodatek Biura Reklamy Media i Marketing Polska, czerwiec 2007, s Ibidem, s. 12. ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

4 406 K. Pud o, J. Wyrwisz do grupy docelowej. M odzi odbiorcy w sposób naturalny przyjmuj wszelkie nowinki. W przypadku m odzie y ambient zyskuje dzi ki swej dynamice i mo liwo ci szybkiej interakcji 11. Skuteczno ambientu wynika z tego, e osoby m ode du o czasu sp dzaj poza domem, co automatycznie zwi ksza szanse dotarcia do nich poprzez dzia ania ambientowe, ponadto maj wysokie wymagania odno nie reklamy. M odzi ludzie posiadaj zdecydowane pogl dy, lecz poszukuj ci gle nowych i ciekawych sposobów na wyra- anie samego siebie. Szybko si nudz i potrzebuj dzia a dynamicznych. Reklama ambientowa cz sto posiada takie atrybuty i z tego wynika jej atrakcyjno. Wa ne jest te, e ambient charakteryzuje si humorem, dynamik, mo liwo ci interakcji oraz inteligencj, co pomaga w zdobywaniu wiarygodno ci w ród ludzi m odych. Reklama ambietowa na rynku m odzie owym wyniki bada Przedmiotem bada by a próba oceny postaw m odzie y wobec dzia- a ambientowych. W nat oku przekazów trudno skutecznie wypromowa swoje produkty. Ambient media ciesz si du popularno ci, poniewa si ga po niecodzienne formy. Celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi potencjalnego klienta poprzez zaskoczenie. Dlatego te ambient kierowany jest do ludzi m odych, poniewa s to osoby bardzo podatne na ró ne nowo ci, ciekawostki. Jednak cz sto jest tak, e odbiorca nie zdaje sobie sprawy z tego, e ma do czynienia z reklam lub jest otoczony przez ni. Celem bada jest wskazanie, jak m odzie odbiera i ocenia przekazy ambientowe. Do bada stworzony zosta kwestionariusz ankietowy, który pos u y do wydobycia od respondentów informacji oraz ich opinii na temat reklam ambientowych. W kwestionariuszu zawarto równie materia y pomocnicze w postaci fotografii ambientu dla czterech wybranych kampanii ambientowych adresowanych w a nie do m odzie y: 1) Kampania reklamowa mbanku Ile pieni dzy wyrzucasz na op aty bankowe? 2) Kampania reklamowa marki Cropp Town Szyjemy inaczej. 3) Kampania reklamowa AXN nowej serii Kryminalnych zagadek Miami. 4) Kampania reklamowa Heyah. Badanie zosta o przeprowadzone w dniach od 25 listopada do 15 listopada 2012 r. Prób badawcz stanowi a grupa respondentów licz ca 100 osób w wieku lat, z czego 73% stanowi y kobiety, a 27% m czy ni. Najwi ksza liczba osób mie ci a si w przedziale wiekowym lata, co stanowi o 67%, 22% stanowi y natomiast osoby w przedziale wiekowym powy ej 24 lat, nast pnie 11% to osoby do 20 roku ycia. Ankietowani pochodzili najcz ciej z miast licz cych powy ej 100 tys. mieszka ców (52%), 11 M. Ignatowicz, Zabawa przestrzeni, Ambient media, dodatek Biura Reklamy Media i Marketing Polska, pa dziernik-listopad 2009, s. 2. Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

5 Postawy m odzie y wobec reklamy ambientowej 407 nast pnie z obszarów wiejskich (22%) i z miast do 50 tys. mieszka ców (17%). Najmniej osób pochodzi o z miast do 100 tys. mieszka ców (9%). Respondentami by y w po owie osoby ze rednim wykszta ceniem (48%), 19%, 17% i 6% stanowili studenci z wykszta ceniem odpowiednio magisterskim, licencjackim i in ynierskim. Wykszta cenie gimnazjalne posiada o 10% ankietowanych. Wyniki bada wskazuj, i z okre leniem ambient media zetkn o si 55% respondentów, pozosta a cz ankietowanych nie mia a do czynienia z t form reklamy. Zaledwie 51 osób dok adnie wie, co oznacza ten zwrot. (rys. 2 i 3). 55% 45% Tak Nie Rys. 2. Czy spotka /a si Pan/Pani z okre leniem ambient media? 51% 49% Tak Nie Rys. 3. Znajomo znaczenia okre lenia ambient media Ankietowani zostali poproszeni o zapoznanie si z fotografiami przedstawiaj cymi reklamy ambientowe i wskazanie emocji, jakie im towarzyszy y podczas ich ogl dania. Respondenci ocenili ambient zdecydowanie jako interesuj cy, ta odpowied otrzyma a a 93 g osy. Uczucie rozbawienia towarzyszy o 73 osobom, trzecie miejsce otrzyma a rado (42). Zdecydowan przewag maj pozytywne emocje. Na niesmak, oburzenie i smutek wskazano odpowiednio trzy, dwa i jeden raz (rys. 4). ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

6 408 K. Pud o, J. Wyrwisz 0% 20% 44% 1% 34% 1% Rozbawienie Niesmak Zainteresowanie Smutek Rado Oburzenie Rys. 4. Uczucia i emocje, jakie towarzysz podczas ogl dania reklam Odpowiadaj c na pytanie na temat oceny reklam ambientowych wi kszo zaznaczy a ambient jako przykuwaj cy uwag, ta odpowied uzyska a a 77 g osów. Kolejnymi odpowiedziami z najwi ksz ilo ci by y: kreatywny (69), pomys owy (65), innowacyjny i zabawny (po 26). Po opiniach respondentów mo na stwierdzi, e ambient media trafia do m odych ludzi i dodatkowo wywo uje bardzo pozytywne i mi e skojarzenia. Zaledwie 5 g osów otrzyma y oceny nudne i nieprzekonuj ce (rys. 5). 0% 26% 1% 6% 9% 1%1% Pomys owe 23% Kreatywne 9% 24% Zabawne Przykuwaj ce uwag Szokuj ce Zaskakuj ce Zadziwiaj ce Innowacyjne Nudne Nieprzekonuj ce Rys. 5. Ocena przyk adowych kampanii ambientowych Mimo dobrej oceny ambientu, wed ug ankietowanych, ma on ma y wp yw na decyzje zakupowe. Najcz stsz odpowiedzi by umiarkowany wp yw 45%. Zaledwie 3 respondentów stwierdzi o, e reklamy ambientowe wywo uj najwi kszy wp yw na decyzje zakupowe (tabela 2). Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

7 Postawy m odzie y wobec reklamy ambientowej 409 Tabela 2. Wp yw prezentowanych kampanii na ch dokonania zakupu Najmniejszy wp yw na decyzj Ma y wp yw na decyzj Umiarkowany wp yw na decyzj Du y wp yw na decyzj Najwi kszy wp yw na decyzj 13% 20% 45% 19% 3% Ambient nie jest rozpowszechnion form reklamy, dlatego zaledwie 41% respondentów spotka o si z ni w rzeczywisto ci, 30% ankietowanych nie mia o kontaktu z tak reklam, a 29% nie ma zdania (rys. 6) 29% 41% 30% Tak Nie Nie wiem Rys. 6. Mo liwo spotkania z promocj typu ambient media Grupa 41% respondentów, która spotka a si z ambientem zosta a poproszona o okre lenie, gdzie i w jakim miejscu spotka a si z t form reklamy. W 20 przypadkach by y to pojazdy tj. taksówki czy autobusy komunikacji miejskiej, centra i galerie handlowe oraz centra miast, w tym mosty, wiadukty i ulice. Ankietowani mieli te mo liwo swobodnej wypowiedzi na temat kontaktu z ambientem. Zetkn li si z reklamami 3D w postaci schodów jako klawiszy, a tak e na bilboardach, frontlightach i backlightach (rys. 7). 16% W centrach i galeriach handlowych Na pojazdach 37% 16% Na budynkach miejskich Na drogach W innym miejscu komunikacja miejska 1% 1% 1% 2% 15% 11% bilboardy, frontlighty, backlighty reklamy 3d, schody jako klawisze lub góry Nie wiem Rys. 7. Miejsca zetkni cia si respondentów z ambient media ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

8 410 K. Pud o, J. Wyrwisz Reklamy ambientowe s bardzo pozytywnie odbierane przez grup m odzie y i adna z osób nie oceni a ich jako negatywne (rys. 8). Pozytywne 42% Negatywne 51% Oboj tne 0% 6% 1% Nie zwróci em/am na nie uwagi Nie wiem/nie dotyczy Rys. 8. Wra enia, jakie pozostawi y reklamy ambientowe W dalszej cz ci ankiety, pytania dotyczy y ju konkretnych kampanii ambientowych które zosta y zamieszczone w kwestionariuszu. Badania wykaza y, e wszystkie przyk ady zdecydowanie zainteresowa y ankietowanych. Kampania pierwsza, która dotyczy a mbanku Ile pieni dzy wyrzucasz na op aty bankowe?, wykazuje równie zdziwienie, rozbawienie i zaskoczenie, jednak w ród 16 osób wykaza a niesmak. Zaledwie u 4 osób wywo a a rado, u 6 smutek i u 2 osób oburzenie. Kampania druga Szyjemy inaczej marki Cropp Town rozbawi a (41) ankietowanych, jednak u podobnej ilo ci osób wywo a a zdziwienie (20), rado (17), jak i niesmak (16). Tylko jedn osob ogarn smutek podczas ogl dania tej reklamy. Trzecia kampania Kryminalnych Zagadek CSI Miami na kanale AXN zdecydowanie zosta a pozytywnie wyró niona spo ród pozosta ych przyk adów. A u 55 respondentów wywo a a rozbawienie, u 24 zaskoczenie, a zaledwie u 3 osób oburzenie i smutek. Ostatnia Kampania telefonii komórkowej Heyah w najwi kszej ilo ci wykaza a zdziwienie (23). Na tym samym poziomie towarzyszy y respondentom takie uczucia jak zaskoczenie (19) i rozbawienie (19). Reklama wywo a a rado w ród 15 osób, niesmak w ród 14 natomiast oburzenie w ród 4 i smutek w ród 3 (tabela 3). Wed ug ankietowanych najbardziej pomys ow reklam ambientow okaza a si kampania Kryminalnych Zagadek CSI Miami na kanale AXN. Umiarkowanie pomys owa jest wed ug ankietowanych wiosenna kampania Cropp Town. Najgorzej pod wzgl dem pomys owo ci zosta a oceniona kampania marki Heyah (tabela 4). Kampania AXN okaza a si nie tylko najbardziej kreatywn i pomys ow ale jednocze nie najbardziej zapami tywan (61%). Na podobnym poziomie plasuj si kampani mbanku (14%) i CroppTown (17%). Ankietowanym najmniej zapad a w pami ci kampania reklamowa marki Heyah (8%) (rys. 9). Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

9 Postawy m odzie y wobec reklamy ambientowej 411 Tabela 3. Uczucia i emocje towarzyszce ogl daniu przyk adowych kampanii Zaskoczenie Rozbawienie Zainteresowanie Rado Niesmak Oburzenie Smutek Zdziwienie Kampania mbank Kampania Cropp Town Kampania AXN Kampania Heyah Tabela 4. Ocena pomys owo ci kampanii Odpowied Kampania mbank Kampania Cropp Town S aba pomys owo kampanii Ma o pomys owa kampania Umiarkowanie pomys owa kampania Dobra pomys owo kampanii Bardzo pomys owa kampania 20% 15% 27% 28% 10% 14% 16% 34% 27% 9% Kampania AXN 6% 10% 20% 29% 35% Kampania Heyah 29% 21% 27% 19% 4% 8% 14% 17% 61% mbank Cropp Town AXN Heyah Rys. 9. Reklamy ambientowe, które najbardziej zapad y w pami ci Ambient, który zdecydowanie przykuwa uwag, to reklama AXN (56%). Pozosta e trzy kampanie znajduj si na podobnym poziomie (rys. 10) ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

10 412 K. Pud o, J. Wyrwisz 13% 15% 16% 56% mbank Cropp Town AXN Heyah Rys. 10. Kampania najsilniej zwracaj ca uwag Ankietowani najcz ciej mieli do czynienia i spotkali si w rzeczywisto ci z ambientem marki Heyah. Oznacza to, e ta forma reklamy by a rozpowszechniona w ca ej Polsce i dotar a do ogromnej grupy m odych ludzi. W przypadku pozosta ych trzech kampanii ok. 80% respondentów nie mia o styczno ci z tym przekazem. Zdaniem respondentów kampania mbanku Ile pieni dzy wyrzucasz na op aty bankowe? kierowana jest do absolwentów studiów, by mo e ze wzgl du na fakt, e taka grupa spo eczna dysponuje ju w asnymi dochodami i korzysta z us ug bankowych. Kampania Szyjemy inaczej marki Cropp Town zdaniem ankietowanych kierowana jest do licealistów oraz m odzie y gimnazjalnej prawdopodobnie ze wzgl du na dwuznaczne has a reklamowe. Kampania Kryminalnych Zagadek CSI Miami na kanale AXN adresowana jest zarówno do studentów, jak i licealistów. Te grupy wiekowe cz sto sp dzaj czas na ogl daniu seriali równie kryminalnych. Czwarta kampania telefonii komórkowej Heyah zdaniem respondentów kierowana jest do licealistów, a dalej do m odzie y gimnazjalnej. W dzisiejszych czasach ju w szko ach gimnazjalnych uczniowie posiadaj telefony komórkowe a m odzie cz ciej potrafi skusi si na nowe oferty, poniewa zale y im na tanich po czeniach i SMS-ach (tabela 5). Tabela 5. Adresaci kampanii ambientowych M odzie Absolwenci Liceali ci Studenci gimnazjalna studiów Kampania mbank 8% 7% 31% 54% Kampania Cropp Town 31% 46% 18% 5% Kampania AXN 7% 34% 35% 24% Kampania Heyah 38% 43% 12% 7% Analizuj c wyniki mo na stwierdzi, e reklama ambientowana na rynku m odzie owym mo e i powinna by skutecznie wykorzystywana. Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

11 Postawy m odzie y wobec reklamy ambientowej 413 Ambient media zdecydowanie odbierane jest jako interesuj ce, ciekawe i pomys owe. Przekazy promocyjne tego typu wywo uj w ród ludzi m odych w przewadze rozbawienie, a jednocze nie zaskoczenie. Odbieraj je jako kreatywne i pomys owe, przez atwiej zapadaj w pami ci. Oryginalny no nik kampanii sprawia, e przykuwa ona uwag i wyró nia si na tle innych reklam. Ze wzgl du na fakt wykorzystania nietypowych, nierzadko kontrowersyjnych no ników, kampanie ambientowe mog budzi równie niesmak czy oburzenie. Takie emocje spowodowane mog by równie dwuznacznymi has ami, jak w przypadku kampanii Szyjemy inaczej marki Cropp Town. Podsumowanie Tradycyjne sposoby komunikacji coraz cz ciej maj mniejsz si oddzia ywania, przede wszystkim na ludzi m odych. Przekazy s unikane, a co za tym idzie, nie s w stanie zainteresowa odbiorców i przyku ich uwagi tak, aby zaprezentowa cechy produktu. W tym nale y upatrywa mo liwo ci wykorzystywania nietypowych narz dzi promocyjnych, do których nale ambient media. Te nietypowe dzia ania charakteryzuje oryginalno, zaskoczenie, odmienno. Ambient zdecydowanie wyró nia si na tle innych komunikatów promocyjnych, zapada w pami ci i jednocze nie tworzy specyficzne relacje z odbiorc. W kontakcie z osobami m odymi najwa niejsze jest, eby ich zainteresowa, a nie zmusi do zaakceptowania przekazu. Dzi ki temu, e reklam ambientow i m odzie czy wiele cech, atwiej jest zdoby wiarygodno tej grupy spo ecznej. M odzi ludzie poszukuj podobnie jak ambient nowych niekonwencjonalnych, zaskakuj cych rozwi za, które s w stanie przyku czyj uwag. Wa ne te jest, e ambient charakteryzuje si humorem, dynamik, mo liwo ci interakcji oraz inteligencj. Przez to uwzgl dnia wyj tkowe i specyficzne cechy grupy docelowej i jest pozytywnie odbierany przez wi ksze jej grono. Ludzie m odzi pozytywnie odbieraj dzia ania ambientowe, oceniaj je jako atrakcyjne, zabawne, jednocze nie ciekawe. W sposób naturalny przyjmuj wszelkie nowinki, wi c nowe kampanie wzbudzaj ich ciekawo. Sp dzaj wiele czasu poza domem, dzi ki temu cz sto maj styczno z przekazem, który najcz ciej wykorzystuje przestrze miejsk jako obiekt kampanii. Ambient korzysta z wszelkich metod przyci gni cia uwagi, a jego skuteczno wynika ze sposobu oddzia ywania przekazu na odbiorc komunikatu. Adresat zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy, e ma do czynienia z reklam lub jest przez ni otoczony w najmniej spodziewanym momencie, a co za tym idzie, nie mo e si przed ni obroni i trudniej jest mu j zignorowa. Odnosz c si do powy szych relacji mi dzy ambientem a m odzie oraz wyników bada, mo na stwierdzi e ta niepowtarzalna forma reklamy jest odbierana przez ludzi m odych zdecydowanie pozytywnie i korzystnie. ZN nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013

12 414 K. Pud o, J. Wyrwisz Bibliografia Ambient media dodatek Biura Reklamy Media i Marketing Polska, pa dziernik listopad Armstrong G., Kotler P., Marketing. Wprowadzenie, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer, Out-of-home raport specjalny Media i Marketing Polska, marzec Ga zka M., No nik w roli g ównej, Ambient media, dodatek Biura Reklamy Media i Marketing Polska, czerwiec G barowski M., Nowoczesne formy promocji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej Ignatowicz M., Dzia anie przez zaskoczenie, Ambient media, dodatek Biura Reklamy Media i Marketing Polska, wrzesie Ignatowicz M., Zabawa przestrzeni, Ambient media, dodatek Biura Reklamy Media i Marketing Polska, pa dziernik-listopad Stru ycki M., Heryszek T., Nowoczesna reklama na wspó czesnym rynku, Difin, Warszawa liwi ska K., Pacut M. (red.), Narz dzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Warszawa, Oficyna Wolters Kluwer, wi tkowska M., Nowak K., Wykorzystanie niestandardowych form komunikacji marketingowej na rynku ywno ci, [w:] Rosa G., Smalec A., Ostrowska I. (red.), Marketing przysz o ci. Trendy. Strategie. Instrumenty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego nr 660, Ekonomiczne Problemy Us ug nr 72, Szczecin Tworzyd o D., Ol dzki J. (red.), Leksykon public relations, Wydawnictwo Newsline, Rzeszów Wierzcho M., Orzechowski J. (red.), Nowe trendy w reklamie, mi dzy nauk a praktyk, Wydawnictwo SWPS, Warszawa Zacharzewski M., Jak uwie nastolatka, Target M odzie dodatek Biura Reklamy Media i Marketing Polska, czerwiec-lipiec Seria: Administracja i Zarz dzanie (25)2013 ZN nr 98

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.?

Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. ŚLĄSKIEGO Jakie działania promocyjne/reklamowe prowadziło województwo w 201 r.? Jakie prowadzi w 2015.? UM: Województwo Śląskie prowadziło następujące kampanie promocyjne w 2014

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min

Wolontariat w Polsce. Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna. Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów. 45 min Gimnazjum Szkoła ponadgimnazjalna Scenariusz lekcji wychowawczej z wykorzystaniem burzy mózgów 45 min Wolontariat w Polsce Autorka scenariusza: Małgorzata Wojnarowska Cele lekcji: Uczeń: wyjaśnia znaczenie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu

BADANIE RYNKU. Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski. Katedra Innowacji i Marketingu BADANIE RYNKU Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski Katedra Innowacji i Marketingu LUDZIE MUSZĄ KUPOWAĆ. ale mogą wybierać Fazy procesu zarządzania marketingowego zawierają: Badanie rynku Analiza rynku docelowego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji

Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Case Study Rozwiązania DBMS dla windykacji Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Kompetencje konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji żywności

Kompetencje konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji żywności Kompetencje konsumentów w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji żywności Wykonanie: Monika Antolak Angelika Dworska Izabela Grabowska Zarządzanie rok 3 Spis treści: 1. Czym jest odpowiedzialna konsumpcja?

Bardziej szczegółowo

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa

I. Charakterystyka przedsiębiorstwa I. Charakterystyka przedsiębiorstwa Firma odzieżowa jest spółką cywilną zajmującą się produkcją odzieży i prowadzeniem handlu hurtowego w całym kraju. Jej siedziba znajduje się w Chorzowie, a punkty sprzedaży

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

18,2% 13,6% 9,1% 4,5% przestrzeganie norm etycznych

18,2% 13,6% 9,1% 4,5% przestrzeganie norm etycznych Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus zrealizowało kolejny projekt z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu: Zainwestuj w Świat zobacz, że warto, współfinansowany z programu grantowego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO Marketing bezpośredni. Koncepcja, zarządzanie, instrumenty. Autor: Mariusz Trojanowski Wstęp CZĘŚĆ 1. PODSTAWY KONCEPCYJNE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO 1. Istota i reguły marketingu bezpośredniego 1.1. Mity

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards

Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards Skuteczna reklama porozmawiajmy o tym! CartBoards Szukam reklamy, pasującej do mojego biznesu i pozostającej trwale w pamięci klientów! Karolina Kowal mgr farmacji 2 Nasze CartBoards są dla Państwa dobrym

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji

Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek. Wybór rynku docelowego. Istota segmentacji Segmentacja i plasowanie dr Grzegorz Mazurek Wybór rynku docelowego Istota segmentacji Do rzadkości należy sytuacja, w której jedno przedsiębiorstwo odnosi znaczne sukcesy w sprzedaży wszystkiego dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. Wodzisław Śl., dnia... Znak sprawy.... WNIOSEK o sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych Na podstawie art. 42a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

Motywuj świadomie. Przez kompetencje.

Motywuj świadomie. Przez kompetencje. styczeń 2015 Motywuj świadomie. Przez kompetencje. Jak wykorzystać gamifikację i analitykę HR do lepszego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji? 2 Jak skutecznie motywować? Pracownik, który nie ma

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: Opracowanie Strategii Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020 Celem zamówienia jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r.

Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa. Warszawa, 18.11.2010 r. Zadania polityki pomocy społecznej i polityki rynku pracy w zwalczaniu wykluczenia społecznego Piotr Błędowski Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoła Główna Handlowa Warszawa, 18.11.2010 r. Piotr B dowski2010

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

National Field Research Report. Country: Polska. Author: Michał Długosz. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

National Field Research Report. Country: Polska. Author: Michał Długosz. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości RESPONS Zarządzanie małymi hotelami i restauracjami doskonalenie umiejętności kadry kierowniczej i właścicieli 539920-LLP-1-2013-1-BG-LEONARDO-LMP National Field Research Report Country: Polska Author:

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T

Z ACZE Z NIE I K LI L E I NTA T Wykład 5. ZNACZENIE KLIENTA W SYSTEMACH JAKOŚCI 1 1. Ogólna charakterystyka obsługi klientów: Obsługa klienta jest złożonym pojęciem, ujmującym kształtowanie relacji z klientem oraz zdolność zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne. Remigiusz Sapa IINiB UJ

Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne. Remigiusz Sapa IINiB UJ Warsztat naukowca a problem formatu informacji bibliograficznej generowanej przez systemy informacyjne Remigiusz Sapa IINiB UJ Problem Przydatność formatów opisów bibliograficznych generowanych przez systemy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

Telekomunikacja 2 SPIS TREŚCI STR 3 STR 4 STR 5 STR 6 STR 8 STR 9

Telekomunikacja 2 SPIS TREŚCI STR 3 STR 4 STR 5 STR 6 STR 8 STR 9 Telekomunikacja 2 Przedstawiamy czwarty raport Komitetu Badań Radiowych z cyklu AdBranch. Tym razem opisujemy najważniejsze telekomy - największych marketerów oraz sposób, w jaki wykorzystują oni radio

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach:

Raport, został przygotowany na podstawie 42 wypełnionych przez uczestników kursu ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych w dniach: Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych kursu Gender Mainstreaming przeprowadzonego w dniach : 15-16.10.2009r., 22-23.10.2009r., 24 25.10.2009r., 05-06.11.2009r. w Wydziale Nauk Społecznych WSP TWP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego.

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. Ad. IV. Wykaz prac według kolejności ich wykonania. Ten

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne

Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025 - Konsultacje społeczne Szanowni Państwo, w związku prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Mogilno na lata 2015-2025, zwracamy się

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare

Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pierwsza na świecie platforma społecznościowa z programem RevShare Pomysł na FutureNet Start FutureNet Nowy wygląd strony 2012 2014 2015 FUTUREADPRO START KWIECIEŃ 2016 REKLAMA ONLINE - POTENCJAŁ Rynek

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży EFEKTYWNOŚĆ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LATACH 2006-2009

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży EFEKTYWNOŚĆ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LATACH 2006-2009 Powiatowy Urząd Pracy w Łomży EFEKTYWNOŚĆ JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W LATACH 2006-2009 Łomża 2011 1 Efektywność jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

REGULACJE DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW REKLAM I SZYLDÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH W GDAŃSKU

REGULACJE DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW REKLAM I SZYLDÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH W GDAŃSKU REGULACJE DOTYCZĄCE NOŚNIKÓW REKLAM I SZYLDÓW W PLANACH MIEJSCOWYCH W GDAŃSKU Konferencja w ramach IX Dnia Urbanisty: Ustawa krajobrazowa szansa na zmianę? Poznań, 5 lutego 2016 r. Edyta Damszel-Turek

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH

OFERTA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH OFERTA DLA SZKÓŁ JĘZYKOWYCH Istniejemy nieprzerwanie już od 10 lat Portal dlamaturzysty.pl i dlastudenta.pl Studenci + Maturzyści = 1,1 MILIONA potencjalnych uczniów miesięcznie! WYPROMUJ swoją szkołę

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Dlaczego kompetencje?

Dlaczego kompetencje? Dlaczego kompetencje? Kompetencje to słowo, które słyszymy dziś bardzo często, zarówno w kontekście konieczności wykształcania ich u uczniów, jak i w odniesieniu do naszego osobistego rozwoju zawodowego.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania.

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94 342

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO -

Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Jak wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na ich bieżącą działalność oraz pozycję rynkową? - przykład FAKRO - Firma FAKRO FAKRO jest prywatna firmą rodzinną powstałą w 1991 r. Właścicielem oraz

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE. z dnia 12 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE. z dnia 12 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/26/15 RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krasnobród Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Przedszkole Szkoła klasa 0 PRZYGOTOWANIE DO EDUKACJI SZKOLNEJ

RAPORT. Przedszkole Szkoła klasa 0 PRZYGOTOWANIE DO EDUKACJI SZKOLNEJ PRACOWNIA ZARZĄDZANIA I DIAGNOZY EDUKACYJNEJ ODN W ZIELONEJ GÓRZE RAPORT Przedszkole Szkoła klasa 0 PRZYGOTOWANIE DO EDUKACJI SZKOLNEJ Czerwiec - 2008 Na omówienie wyników testu zapraszamy: 24 września

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014

PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 PLANY STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU STUDIÓW PWSZ W TARNOWIE DOTYCZĄCE DALSZEJ KARIERY ZAWODOWEJ - ROK AKADEMICKI 2013/2014 Biuro Karier i Projektów PWSZ w Tarnowie Podsumowanie ankiet Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo