SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji 2010-2013"

Transkrypt

1 Strona1 SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji Zadania i skład Komisji. Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej (KS NRL) jest wieloproblemową komisją, zajmującą się zagadnieniami związanymi z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty oraz funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w zakresie stomatologii. Skład, zasady działania i zadania KS NRL określa uchwała NRL Nr 4/10/VI z dnia 12 lutego 2010 r. W okresie VI kadencji KS NRL funkcjonowała w większym składzie niż w poprzedniej kadencji, co było realizacją wniosku zawartego w podsumowaniu V kadencji oraz apelu KZL [w okresie V kadencji KS NRL liczyła 26 członków, w VI kadencji 39]. W skład KS NRL wchodzą wszyscy lekarze dentyści członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej oraz reprezentanci wszystkich oil - przewodniczący komisji stomatologicznych okręgowych rad lekarskich lub inne osoby wskazane przez okręgową radę lekarską. W trakcie VI kadencji KS NRL pracowała w składzie 39 osób, a po śmierci Anny Mackiewicz - 38 osób. Przewodniczącą KS NRL była Anna Lella, Wiceprezes NRL. Na pierwszym posiedzeniu KS NRL wybrano Wiceprzewodniczącą Małgorzatę Lindorf, oraz Sekretarza Halinę Porębską, które wraz z Przewodniczącą tworzyły Prezydium KS NRL. Ponadto na pierwszym posiedzeniu KS NRL powołano następujące grupy robocze i ich przewodniczących: Grupa ds. negocjacji z NFZ - Przewodniczący Andrzej Baszkowski Grupa ds. kształcenia - Przewodnicząca prof. Teresa Bachanek Grupa ds. praktyki lekarsko-dentystycznej -Przewodniczący Jerzy Gryko Grupa ds. profilaktyki i promocji zdrowia - Przewodnicząca Ewa Szczutowska Grupa ds. kontaktów i oceny instytucji i organów posiadających uprawnienia kontroli praktyk i niepublicznych zakładów - Przewodniczący Piotr Janik Grupa ds. współpracy z towarzystwami naukowymi i konsultantami krajowymi w celu ew. opracowania aktualizacji standardów leczenia- Przewodnicząca Ewa Miękus- Pączek

2 Strona2 Konferencje z cyklu Stomatologia. Corocznym zwyczajem, z inicjatywy przewodniczącej Komisji, stało się organizowanie konferencji w siedzibie NIL. Konferencje poświęcone były różnym zagadnieniom związanym ze zdrowiem jamy ustnej, organizacją systemu ochrony zdrowia; pokazywały sytuację epidemiologiczną w Polsce poszczególnych grup wiekowych, podkreślały rolę lekarza stomatologa, jako lekarza pierwszego kontaktu współodpowiedzialnego za zdrowie publiczne W latach konferencje z cyklu Stomatologia w głównej mierze dotyczyły związków pomiędzy zdrowiem jamy ustnej, a zdrowiem ogólnym człowieka i roli lekarza stomatologa w zakresie zapobiegania chorobom ogólnoustrojowym. W konferencjach brali udział eksperci z różnych dziedzin medycyny, w tym konsultanci krajowi, prezesi towarzystw naukowych, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele władz, NFZ, a także przedstawiciele mediów, którzy rozpowszechniali i propagowali informacje przekazywane na konferencjach. Dzięki obecności mediów omawiane tematy były rozpowszechniane wśród społeczeństwa i budziły odzew. Z satysfakcją należy odnotować fakt rosnącej świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia zdrowia jamy ustnej, co obrazuje rosnąca zgłaszalność na wizyty do gabinetów dentystycznych min raz w roku. Tematami konferencji Stomatologia 2010 były epidemiologia, próchnica w Polsce i w Europie szczególnie dzieci i młodzieży, organizacja leczenia i opieki stomatologicznej, bariery i osiągalność. Stomatologia 2011 ponownie dotyczyła analizy stanu zdrowia jamy ustnej populacji i potrzeb leczniczych w tym zakresie, podkreśleniu roli, jaką ma do spełnienia lekarz stomatolog jako lekarz pierwszego kontaktu w związku z korelacją schorzeń jamy ustnej i chorób ogólnoustrojowych. Konferencja poświęcona była głównie sytuacji osób dorosłych. Konferencja Stomatologia 2012 była zorganizowana w Światowy Dzień Bez Papierosa omawiane były zagadnienia z zakresu epidemiologii, zagrożeń dla zdrowia związanych z paleniem tytoniu, diagnostyki oraz aspektów prawnych opieki stomatologicznej. podkreślano istotną rolę w zwalczaniu nałogu, jaką może i powinien odgrywać lekarz dentysta. Tego roku odbyła się również dodatkowa debata na temat opieki stomatologicznej w MZ w dzień Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. Konferencja w roku 2013 była zatytułowana " rokiem walki z nowotworami głowy i szyi. Jej celem było doprowadzenie do zmniejszenia liczby zachorowań, poprzez działania ukierunkowane na edukację, profilaktykę i badania przesiewowe.

3 Strona3 Posiedzenia KS NRL. W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 16 posiedzeń KS NRL, w tym dwa dwudniowe i dwa wyjazdowe. Posiedzenia KS NRL odbywały się mniej więcej na kwartał, a pomiędzy zebraniami KS NRL pracowały na bieżąco grupy robocze i Prezydium KS NRL. Grupy robocze działały z różnym natężeniem, niektóre bardzo efektywnie. Ponadto lekarze stomatolodzy aktywnie działali w innych komisjach i zespołach NRL, w tym przewodnicząc Zespołowi ds. praktyk (kol. Jerzy Gryko) i ds. ubezpieczeń (na początku kadencji Andrzej Cisło, a po jego rezygnacji kol. Marta Klimkowska-Misiak). Posiedzenia KS NRL były zebraniami otwartymi, liczba uczestników obrad zawsze przekraczała liczbę członków Komisji. W zebraniach uczestniczyli również: Prezes NRL kol. Maciej Hamankiewicz, Wiceprezes NRL Romuald Krajewski, przedstawiciele komisji stomatologicznych ORL, zaproszeni goście z MZ, CMKP, przedstawiciel Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członkowie komisji Legislacyjnej NRL, przedstawiciele Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz eksperci, prawnicy. Zadania Komisji określone w uchwale Nr 4/10/VI dobrze oddają rolę Komisji Stomatologicznej w realizacji zadań samorządu wynikających z obowiązku ustawowego, a nawet je rozszerzają. Wszystkie wymienione zadania były w tej kadencji realizowane. Komisja przedstawiała Naczelnej Radzie Lekarskiej, właściwym instytucjom i organom wnioski i stanowiska dotyczące problemów związanych ze zmieniającą się formą wykonywania zawodu lekarza dentysty, dostępnością do kształcenia, niedostatecznym finansowaniem świadczeń stomatologicznych ze środków publicznych. Po wnikliwej analizie danych epidemiologicznych dotyczących zdrowia jamy ustnej ludności (gł. Krajowy Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej) i porównaniu sytuacji w innych państwach europejskich, apelowano do wszystkich instytucji i osób mających wpływ na intensyfikację działań prozdrowotnych w zakresie stomatologii. Na podstawie danych z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów NIL oraz z rejestru praktyk lekarskich poszczególnych oil stale monitorowano sytuację demograficzną lekarzy dentystów, formy wykonywania zawodu, udział procentowy specjalistów. Opracowywane analizy i wnioski dotyczące potrzeb kadrowych, kierowane do Naczelnej Rady Lekarskiej, a za jej pośrednictwem do organów decyzyjnych, były na bieżąco przekazywane przez przewodniczącą do izb okręgowych, do konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologicznych. Były również prezentowane szerszym odbiorcom na konferencjach np. podczas konferencji Okrągłego Stołu w Nałęczowie czy podczas posiedzenia Rady Naukowej MZ.

4 Strona4 Ponadto, na podstawie danych uzyskanych z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ, obrazującego możliwości dydaktyczne uczelni medycznych (wyposażenie w unity i fantomy) z inicjatywy KSNRL wnioskowano w stanowisku Prezydium NRL o dostosowanie naboru na studia do tychże możliwości. Komisja występowała również o priorytet w traktowaniu potrzeb zdrowotnych dzieci wnioskując o przywrócenie opieki stomatologicznej w miejscu nauczania, co jest zgodne z postulatami sformułowanymi w dokumencie końcowym 7. Światowej Konferencji w sprawie Promocji Zdrowia WHO, która odbyła się w październiku 2009 roku, i o wprowadzenie współczynnika korygującego na leczenie dzieci, co jest uzasadnione specyfiką pracy z dziećmi. Mimo iż te dążenia są popierane przez Konsultanta Krajowego, Sekcję Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Akademię Pierre Faucharda, nie doczekały realizacji. Agendy rządowe, resort zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji odpowiadają za strategię i politykę zdrowotną, koordynację i realizację programów profilaktycznych i edukację prozdrowotną. KS NRL podjęła się opracowania dotyczącego instytucji odpowiedzialnych za zaniechania w zakresie profilaktyki, co było omówione na jednym z posiedzeń i upowszechnione. Opieka stomatologiczna finansowana ze środków publicznych. Opieka stomatologiczna finansowana ze środków publicznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jest niedoceniana i ulokowana na marginesie zainteresowań Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogólnie % PKB przeznaczany w Polsce na finansowanie świadczeń zdrowotnych jest niewystarczający i całe środowisko medyczne od lat formułowało apele o poprawę sytuacji. Opinia w sprawach dotyczących organizacji ochrony zdrowia i zmian systemowych była tematem wystąpień Komisji Stomatologicznej w formie apeli i stanowisk adresowanych do resortu zdrowia, Minister Zdrowia, GIS. Nasza ocena sytuacji oraz zgłaszane postulaty i propozycje zmian znalazły potwierdzenie w informacji NIK z lipca 2013 r. o wynikach kontroli dostępności i finansowania opieki stomatologicznej ze środków publicznych. Na prośbę NIK KS NRL przekazała szereg dokumentów dot. opieki stomatologicznej w Polsce. W centrum szczególnego zainteresowań Komisji była problematyka związana z poziomem finansowania świadczeń stomatologicznych w ramach zawartych kontraktów z NFZ. Monitorowanie kontraktowania świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych od kilku lat wskazuje na malejącą liczbę podmiotów współpracujących z NFZ. Tendencja ta jest zapewne spowodowana niskim procentem budżetu NFZ przeznaczonym na opiekę stomatologiczną, a także

5 Strona5 nadmiernymi wymogami o charakterze biurokratycznym wobec świadczeniodawców realizujących kontrakty. Raport NIK z 2013 r. Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych alarmuje, że jedynie 2,96% populacji dzieci i młodzieży, skorzystało z gwarantowanych świadczeń profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych w 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie natomiast ocenia realizację przez kontrolowanych świadczeniodawców umów zwartych z NFZ. Dodając, że warunki leczenia pacjentów były zgodne z obowiązującymi standardami. Korporacja zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów bierze udział w określaniu polityki zdrowotnej państwa, negocjowanie cen za poszczególne procedury medyczne nie mieści się w bezpośrednich kompetencjach samorządu, niemniej przedstawiciele KS w licznych rozmowach z NFZ starali się przestawić argumenty dla uzmysłowienia faktycznych kosztów świadczeń stomatologicznych i potrzeb zdrowotnych w tym zakresie, uznając, że ten problem ma bezpośredni wpływ na wykonywanie zawodu lekarza dentysty przez koleżanki i kolegów, którzy mają umowy kontraktowe z NFZ. Starania o wynegocjowanie ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowania, negocjowanie warunków umów kontraktowych, ustalenie cen rzeczywistych na świadczenia stomatologiczne i uzgodnienie sposobu wprowadzania ich w życie należą do zadań Grupy Roboczej ds. Negocjacji z NFZ. Grupie przewodniczył Andrzej Baszkowski, od lat zajmujący się tym działem, wraz z odpowiedzialnymi za prace zespołu najbliższymi współpracownikami: Jolantą Szczurko, Andrzejem Cisło, Piotrem Janikiem, Małgorzatą Nakraszewicz. Pomocą prawną służyli prawnicy z biura NIL. Zadaniem grupy były rozmowy z przedstawicielami Centrali NFZ na wszystkie tematy związane z przygotowaniem i opracowaniem kontraktów stomatologicznych, ich realizacją, omawianiem aktualnej sytuacji w ubezpieczeniowej opiece stomatologicznej, a także interweniowanie przy konfliktach między lekarzami dentystami i NFZ. Podstawą w rozmowach były decyzje i ustalenia KS NRL. Grupa niekiedy modyfikowała swoje stanowisko zgodnie z nowymi okolicznościami zaistniałymi podczas rozmów. Oprócz bieżących i aktualnych problemów, częstym tematem rozmów był niedostatek środków finansowych na opiekę stomatologiczną, epidemiologia chorób jamy ustnej i zębów, konieczność dojścia do cen rzeczywistych, ustalenie współczynników korygujących dla dzieci, korelację opieki stomatologicznej ze schorzeniami ogólnoustrojowymi, niedostateczną organizację świadczeń dla dzieci i młodzieży. W lutym 2011 roku Naczelna Rada na wniosek członków NRL - lekarzy dentystów wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia z apelem o podjęcie rozmów na temat prawidłowości zasad przeprowadzania konkursów o udzielanie świadczeń

6 Strona6 i zgodności w tym zakresie wewnętrznych przepisów NFZ z ustawami i rozporządzeniami. Powstał obszerny raport KS NRL wskazujący główne miejsca, w których procedury konkursowe naruszają - zdaniem Komisji - przepisy prawa. Podstawowym zastrzeżeniem jest możliwość zmiany ceny ofertowej przez oferentów aż do końca postępowania konkursowego, co czyni konkurs w części niejawnej całkowicie nieprzejrzystym. Wiele zastrzeżeń padało pod adresem NFZ z powodu prowadzonej przez niego polityki nieudostępniania odwołującym się oferentom dokumentów konkursowych niezbędnych do prawidłowego sporządzania odwołania. Poważne zastrzeżenia budzi również cały czas praktyka przyznawania w konkursie punktów ujemnych z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych w przebiegu kontroli wykonania umów. Ministerstwo poparło w swym stanowisku zdanie Funduszu o pełnej zgodności przepisów konkursowych z prawem. Opracowanie KS NRL stało się jednak podstawą do sformułowania w grudniu 2012 r. przez Naczelną Radę Lekarską wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności wybranych przepisów zarządzeń Prezesa NFZ z ustawą o świadczeniach oraz artykułu 154 ustawy z Konstytucją (ulokowanie obu instancji odwoławczych od rozstrzygnięć konkursowych w NFZ stwarza sytuację "sądu we własnej sprawie"). Wniosek został przez Trybunał przyjęty do rozpatrzenia i oczekuje na wyznaczenie rozprawy. Z uwagi na spodziewane konkursy na rok 2014 i lata następne, w 2013 roku spotkania w NFZ odbywały się częściej. Ich tematyka była ściśle związana z tematyką konkursową, co było charakterystyczne dla większości spotkań. Przedstawiciele samorządu krytykowali lansowane przez NFZ ceny umowne. Podkreślaliśmy ich nierealną wysokość, odbiegającą znacznie od cen rzeczywistych. Ze szczególną krytyką spotkała się polityka NFZ przyznawania punktów ujemnych za negatywne wyniki kontroli. Lekarze podkreślali m. in., że zwyczaj ten prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania podmiotów i narusza uczciwą konkurencję. W gorszej sytuacji są podmioty, które miały uprzednio zawarte umowy z NFZ w stosunku do podmiotów, które nigdy takich umów nie miały. Są one w uprzywilejowanej pozycji ponieważ nie miały szansy aby być objętymi kontrolami. Poza tym punkty ujemne są elementem podwójnego karania za te same okoliczności. Przedmiotem oceny konkursowej powinna być zdolność oferenta do wykonywania świadczeń medycznych będących przedmiotem konkursu, a nie nieprawidłowości w realizacji wcześniejszej umowy ujawnione w czasie kontroli. Poza tym kryterium wcześniejszych nieprawidłowości pomija fakt, że najczęściej po kontroli jakość realizacji kontraktu ulega poprawie, a stwierdzone nieprawidłowości nie powtarzają się. Kary umowne, zdaniem lekarzy często są nakładane pochopnie i bez dostatecznego uzasadnienia. Komisja stoi na stanowisku, że w większości przypadków najpierw powinno być wezwanie do usunięcia uchybień i dopiero w wypadku nie zastosowania się do wezwania, nałożenie kary finansowej. Podobne dyskusje wywołał problem wstecznej weryfikacji wykonanych świadczeń i odbieranie lekarzom pieniędzy za wcześniej zapłacone i niekwestionowane świadczenia.

7 Strona7 Zmiany w kryteriach jakości i dostępności, zgodnie z postulatem izby lekarskiej kryteria powinny zawierać konieczność przyznawania punktów premiujących specjalizację I i II stopnia w każdej specjalności stomatologicznej. W ostatecznym rozrachunku, a więc w dokumentach przyjętych przez Fundusz do realizacji, często niewiele zostaje ze wspólnych uzgodnień. Zapłata jaką lekarz otrzymuje za swoją pracę, nie ma wiele wspólnego z kosztami rzeczywistymi. Rozmowy z NFZ odbywają się w bardziej lub mniej uprzejmy sposób, ale często nie wnoszą wiele nowego. Jeżeli są jakieś zmiany to raczej kosmetyczne, nie zasadnicze. Chlubnym wyjątkiem są ostatnie rozmowy kiedy Fundusz przyjął do realizacji honorowanie specjalizacji I i Ii stopnia, a także przyznawanie punktów za kontynuację świadczeń w nowym kontrakcie. Członkowie Grupy ds. negocjacji z NFZ prowadzili żmudne i często bezowocne dyskusje z NFZ w sprawie prawidłowej wyceny punktowej pracy lekarzy stomatologów. Szczególnie dotyczyło to rzeczywistych cen za wykonane świadczenia stomatologiczne. KS NRL stale wnosiła postulaty wzrostu nakładów na lecznictwo, zwłaszcza w sprawie kontraktowania świadczeń dla dzieci i młodzieży. Niestety przy nadal niskich i limitowanych nakładach na stomatologię przepaść pomiędzy oczekiwaniami a możliwościami finansowania ze środków publicznych pogłębiała się i pogłębia nadal. Kształcenie - jednym z priorytetów komisji. Wiele negatywnych emocji wzbudził pomysł likwidacji stażu podyplomowego. Komisja Stomatologiczna NRL apelowała o utrzymanie stażu podyplomowego, jako niezbędnego etapu praktycznego kształcenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Jednobrzmiące opinie wyrazili: Rektorzy Akademickich Uczelni Medycznych w uchwale Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych nr 48/2010 z dnia 7 października 2010 roku; Prezesi Towarzystw Lekarskich w stanowisku Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich z dnia 28 czerwca 2010 roku; Polskie Towarzystwo Stomatologiczne w opinii PTS w sprawie projektu MZ zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty; Ogólnopolskie Konferencje Młodych Lekarzy 2008 (XVII), 2009 (XVII), 2010 (XVII) w stanowiskach w sprawie likwidacji stażu podyplomowego; Komisja ds. Młodych Lekarzy NRL w stanowisku z dnia 4 października 2010 roku w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty;

8 Strona8 Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w stanowisku ZK OZZL z dnia 21 września 2010 roku w sprawie propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" w opinii z dnia 2 października 2010 roku; Parlament Studentów RP w stanowisku Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP z dnia 1 października 2010 roku; Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Uczelni Medycznych w stanowisku w sprawie zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 27 września 2010 roku; Konferencja Okrągłego Stołu w Nałęczowie 2010 r. (coroczne spotkanie dziekanów wydziałów lekarsko-dentystycznych, kierowników katedr, zakładów, klinik, konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologicznych, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Centrum Egzaminów Medycznych, przedstawicieli towarzystw naukowych) oraz cała Naczelna Rada Lekarska w stanowisku nr 12/10/VI z dnia 8 października 2010 roku w sprawie zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Mimo konsolidacji wszystkich środowisk nie udało się odwieść pomysłodawców od zamiaru likwidacji stażu podyplomowego, wiąże się z tym konieczność przemodelowania dotychczasowych programów na Uniwersytetach medycznych. Członkowie KS NRL (prof. Teresa Bachanek, Anna Kurhańska-Flisykowska, Agnieszka Ruchała- Tyszler) uczestniczyli w opracowywaniu nowych programów kształcenia przeddyplomowego. KS NRL zajmowała się także problemem kształcenia specjalizacyjnego. Problem ten nie pojawił się nagle, pogarszający się dostęp do kształcenia w formie specjalizacji obserwowany jest i zgłaszany od II kadencji reaktywowanego samorządu. Wiąże się to głównie z małą liczba miejsc uprawnionych do prowadzenia szkolenia. Na podstawie danych zebranych z poszczególnych okręgowych izb lekarskich zawód stomatologa jest wykonywany przede wszystkim w formie indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy dentystów. Tym samym trudno jest poszerzyć dostęp do specjalizacji dopóki warunki akredytacji nie będą dostosowane do obecnego obrazu stomatologii w Polsce. Dużym osiągnięciem samorządowym tej kadencji jest nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza, wprowadzająca możliwość zatrudnienia lekarza dentysty w praktyce lekarskiej na czas szkolenia specjalizacyjnego, co jest realizacją wniosków zgłaszanych przez nasze środowisko. Jednak skomplikowane warunki akredytacji, brak wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji, nadal są przeszkodą w ułatwieniu dostępu do specjalizacji młodym stomatologom.

9 Strona9 Podstawowe założenia i koncepcje kształcenia specjalizacyjnego, sposobu uzyskiwania umiejętności oraz doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów były szeroko omawiane na spotkaniach KS NRL. Jednobrzmiące postulaty zgłosili młodzi lekarz podczas ogólnopolskiej konferencji. KS NRL poparła w pełni postulaty młodszych koleżanek i kolegów, przychylając się do ich przekonania, że młodzi lekarze dentyści powinni mieć dostęp do specjalizacji natychmiast po stażu. Programy poszczególnych specjalizacji nie było nowelizowane od 2002/2003 roku. Prezydium NRL po konsultacjach z Grupą robocza ds. kształcenia delegowało przedstawicieli spośród aktualnych członków tejże KS do pracy w zespołach ds. opracowania nowych programów specjalizacyjnych i akredytacji. W skład zespołów ekspertów do opracowania programów specjalizacji w poszczególnych specjalnościach stomatologicznych weszli : chirurgia stomatologiczna - Jolanta Smerkowska-Mokrzycka; chirurgia szczękowo-twarzowa - Halina Borgiel Marek; ortodoncja - Liliana Piwowarczyk; periodontologia - Anna Lella; protetyka stomatologiczna - Agnieszka Ruchała-Tyszler; stomatologia dziecięca - Jacek Pypeć; stomatologia zachowawcza z endodoncją - Anna Kurhańska Flisykowska. Przedstawiciele samorządu w zespołach ekspertów ds. akredytacji jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje i staże kierunkowe dla lekarzy i lekarzy dentystów: chirurgia stomatologiczna - Anita Pacholec; chirurgia szczękowo-twarzowa - Jolanta Małmyga; ortodoncja - Liliana Piwowarczyk; periodontologia - Ewa Miękus Pączek; protetyka stomatologiczna - Alicja Marczyk Felba; stomatologia dziecięca - Katarzyna Żółkiewicz Kabać; stomatologia zachowawcza z endodoncją - Jolanta Szczurko. Znacząco wzrosła aktywność poszczególnych izb okręgowych w organizacji szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego. Są one często nieodpłatne lub wiążą się z niewysokimi kosztami, co znacząco wpływa na stopniową normalizację cen za kształcenie i nasycenie rynku szeroką oferta możliwości. Dużym zainteresowaniem cieszą się stale wśród stomatologów szkolenia organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL. Ponadto, w związku z kończącym się okresem ważności 5-letnich certyfikatów w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, z inicjatywy przewodniczącej KS NRL rozszerzono ofertę

10 Strona10 Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w tym zakresie po wpisaniu ODZ przez GIS jako podmiotu uprawnionego do realizacji wspomnianych szkoleń. ODZ przeprowadził szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu S dla ok. 1 tysiąca stomatologów. Ponadto w czasie kursów zorganizowano moduł dot. przeprowadzania testów kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych. Środowisko medyczne wciąż powtarza apele o rozpoczęcie prac zmierzających do nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, choćby zniesienie limitów punktów edukacyjnych możliwych do uzyskania przez lekarza lub lekarza dentystę w poszczególnych kategoriach zdarzeń edukacyjnych poprzez nowelizację rozporządzenia MZ w sprawie punktów edukacyjnych. Problematyka prowadzenia różnych form kształcenia podyplomowego była również szeroko omawiana podczas Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy w dniach lutego 2012 r. Opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na wykonywanie zawodu lekarza dentysty odbywało się na bieżąco w ramach komisji legislacyjnej, której członkami były: Jolanta Małmyga i Halina Porębska. Komisja Stomatologiczne NRL prowadziła działania interwencyjne w najbardziej bulwersujących środowisko sprawach. Niezwykle kłopotliwą sprawą dla lekarzy dentystów, którzy w większości wykonują zawód jako przedsiębiorcy prowadzący własne praktyki, były przepisy ustawy o odpadach określające bardzo wysokie kary za niedopełnienie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami. Kary te były w ocenie lekarzy niewspółmiernie wysokie w stosunku do możliwych naruszeń przepisów. Art. 73 c ust. 3 przewidywał karę w wysokości zł nakładaną na posiadacza odpadów za nieprzekazanie zbiorczego zestawienia danych lub przekazanie po terminie. W oparciu o ten przepis wielu lekarzy i lekarzy dentystów zostało ukaranych karą pieniężną w wysokości zł. Z inicjatywy KS NRL przyjęte zostało w dniu 4 lutego 2011 r. stanowisko NRL w sprawie konieczności nowelizacji tego przepisu i obniżenia kar. Sprawa zakończyła się wkrótce nowelizacją ustawy, która zniosła karę pieniężną w zakresie prowadzenia ewidencji oraz zmniejszyła karę za niezłożenie rocznego zestawienia danych o odpadach do 500 zł. Zmiany weszły w życie z dniem 20 lipca 2011 r. W związku z coraz częściej pojawiającymi się informacjami o stronach internetowych, na których zamieszczane są zwykle anonimowo nieprawdziwe informacje narażające lekarzy na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania tego zawodu, KS NRL szeroko informowała lekarzy stomatologów o zasadach postępowania

11 Strona11 w takim przypadku, m. in. przekazując wzór wystąpienia do administratorów stron internetowych z żądaniem usunięcia tego rodzaju wpisów. Komisja wystąpiła do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o interwencję w sprawie niedostatecznego przygotowania systemu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz o rozpatrzenie możliwości refundacji kosztów potrzebnego oprogramowania. W dyskusjach członków KS NRL powracała kwestia przedstawiciela stomatologicznego w Ministerstwie Zdrowia. W środowisku stomatologów od drugiej kadencji samorządu toczy się dyskusja nad potrzebą powołania głównego stomatologa kraju czy wręcz wydziału czy departamentu stomatologii w Ministerstwie. Od wielu lat, niezmiennie sprawami stomatologicznymi zajmuje się z ramienia MZ jednoosobowo dr Elżbieta Małkiewicz, Główny Specjalista ds. Stomatologii Ministerstwa Zdrowia. W opisywanym okresie sprawozdawczym Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ był prof. Janusz Kleinrok, pełniąc tę funkcję gościł na KS NRL. Grupa robocza ds. Kontaktów i oceny instytucji i organów posiadających uprawnienia kontroli praktyk i niepublicznych zakładów, pod przewodnictwem Piotra Janika, zaktualizowała wykaz wszystkich urzędów i instytucji, które mogą kontrolować podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Grupa zajmowała się problemami i uwagami zgłaszanymi przez koleżanki i kolegów lekarzy dotyczącymi kontroli m.in. Sanepidu i Narodowego Funduszu Zdrowia. Podjęła się również wyliczenia średniego kosztu utrzymania gabinetu stomatologicznego. Kol. P. Janik uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz w Inspektoratach Wojewódzkich, a także w Ministerstwie Zdrowia, podejmując problematykę dotyczącą zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie stomatologicznych aparatów RTG. Okres VI kadencji obfitował w wydarzenia światowe dotyczące zdrowia jamy. Wydarzenia te odbywają się z inicjatywy stomatologów z różnych państw, aktywnych na arenie międzynarodowej, konferencje w Parlamencie Europejskim, np. Zdrowa jama ustna, zdrowe życie, zdrowe starzenie się: Inwestowanie w prewencję jest ekonomicznie najbardziej efektywnym podejściem do ochrony zdrowia czy Europejski Szczyt Zdrowia Jamy Ustnej. Starania FDI o umieszczenie chorób jamy ustnej w deklaracji szczytu Narodów Zjednoczonych w sprawie chorób niezakaźnych [NCDs], zostały zakończone sukcesem. Wspólne dziania krajowych stowarzyszeń stomatologicznych i bezpośrednie akcje FDI, innych podmiotów rządowych i pozarządowych doprowadziły do zapisu o jaki wnioskowali stomatolodzy w art.189 deklaracji, że "choroby nerek, jamy ustnej i oczu stanowią poważny problem zdrowotny w wielu

12 Strona12 krajach i choroby te mają wspólne czynniki ryzyka. i że w związku z tym powinno być podjęte takie same działania mające na celu pokonanie wyzwań, którym czoła stawiać będzie nasze społeczeństwo w najbliższych latach. Pod koniec 2009 r. odbyła się Światowa Konferencja w sprawie Promocji Zdrowia (GCHP) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Po raz pierwszy w historii Konferencji poświęcono tak wiele uwagi zdrowiu jamy ustnej, które było tematem jednej z 12 specjalnych sesji. W dniu 27 kwietnia 2010 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona zdrowiu jamy ustnej, którą zorganizowali Posłowie do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy spotkania podkreślali znaczenie profilaktyki i jej wpływ na ograniczenie kosztów leczenia chorób jamy ustnej oraz doszli do wniosku, że Unia Europejska może i powinna podjąć szersze działania na rzez promocji skutecznej polityki zdrowia jamy ustnej. Na zakończenie wezwano Komisję Europejską do opracowania szczegółowego planu działania Unii Europejskiej w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz: - określenia zdrowia jamy ustnej priorytetem w ramach Wspólnotowego Programu Działań w dziedzinie Zdrowia; - traktowania zdrowia jamy ustnej jako elementu wdrażania unijnej Strategii Ograniczenia Nierówności Zdrowotnych w Europie; - zwiększenia dostępności funduszy unijnych w zakresie badań w dziedzinie profilaktyki stomatologicznej. 26 czerwca 2012 r. odbył się panel dyskusyjny w siedzibie Parlamentu Europejskiego poświęcony potrzebom stomatologicznym osób starszych w związku z ogłoszony przez Parlament Europejski "Rokiem Aktywnego Starzenia się i Solidarności między pokoleniami". Uczestnicy spotkania poruszali jakże ważne, lecz niestety bagatelizowane, są problemy stomatologiczne pacjentów w podeszłym wieku. 5 września 2012 odbył się w Parlamencie Europejskim w Brukseli pierwszy Europejski Szczyt Zdrowia Jamy Ustnej, podczas którego skupiono się na strategii zdrowia jamy ustnej i polityce ochrony zdrowia do 2020 roku. Uczestnicy Szczytu - członkowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej i prezydencji Cypru w UE, jak również eksperci - zgodzili się co do pięciu głównych priorytetów w działaniach : - opracowania spójnej europejskiej strategii w celu poprawy stanu zdrowia jamy ustnej z zobowiązaniami do osiągnięcia wymiernych celów do 2020 r.; - poprawy gromadzenia danych i poprawa wiedzy poprzez rozwój wspólnych metodologii i zapełnienie luki badawczej w promocji zdrowia jamy ustnej; - określenia przyczyn zwiększających się dysproporcji w stanie zdrowia jamy ustnej i wiedzy o zapobieganiu a także o nawykach higieny jamy ustnej i dostępności publicznej do wysokiej jakości, przystępnej opieki medycznej; - rozpowszechniania najlepszych praktyk w poszczególnych krajach.

13 Strona13 Z inicjatywy FDI od 2008 r. obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Początkowo był to 12 września, w 2012 r. FDI zmieniła datę tego wydarzenia na dzień 20 marca. Podstawowym celem tej inicjatywy i podejmowanych w związku z nią działań, zarówno na poziomie światowym, jak i lokalnym, jest podnoszenie świadomości społecznej nt. znaczenia zdrowia jamy ustnej. KS NRL co roku aktywnie włączała się w te działania, poprzez organizację powyżej wspomnianych konferencji oraz przekazywanie materiałów mediom. Komisja Stomatologiczna kształtuje współpracę międzynarodową z zagranicznymi organizacjami stomatologicznymi poprzez Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej NRL. Kontynuowano aktywne działania w ramach międzynarodowych organizacji lekarsko-dentystycznych FDI, ERO/FDI oraz CED a także współpracę dwustronną z samorządami lekarzy stomatologów z państw sąsiednich. W Zespole ds. Współpracy Międzynarodowej NRL lekarzy stomatologów reprezentowali Kazimierz Bryndal oraz Anna Śpiałek. W okresie sprawozdawczym uczestniczyli w posiedzeniach europejskich i ogólnoświatowych organizacji dentystycznych reprezentując Naczelną Izbę Lekarską na posiedzeniach plenarnych ERO, FDI, CED: Anna Lella, Kazimierz Bryndal, Anna Śpiałek, Ewa Miękus-Pączek, Halina Borgiel- Marek oraz Marek Szewczyński. Wiceprezes NRL, Anna Lella w latach roku pełniła funkcję Sekretarza Generalnego ERO/FDI, a od 2013 r. sprawuje funkcję Prezesa Elekta. Jedno ze spotkań Zarządu ERO/FDI odbyło się w Warszawie (7 lipca 2012 r.) w siedzibie NIL. Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów współpracuje ze zrzeszeniami korporacyjnymi innych państw wymieniając doświadczenia zawodowe, samorządowe i wszelkie dane, informacje powiązane z wykonywaniem profesji. Na bieżąco przekazywano informacje o tematyce obrad na posiedzeniach Komisji i NRL. Informacje dotyczyły miedzy innymi regulacji międzynarodowych na temat stosowania amalgamatu, środków wybielających, europejskiego kodeksu zakażeń, aktualizacji dyrektywy o regulacji zawodów. Transgraniczna pozarządowa komunikacja zawodowa daje wsparcie tym, którzy potrzebują pomocy, przekłada się również na aspekty praktyczne dla naszego zawodu. Niektóre przepisy europejskie utrudniają mam życie, uczestnicząc w pracach organizacji międzynarodowych mamy szanse je zmieniać, inne mogą być pomocne i dostarczać argumentów w rozmowach z krajowymi decydentami. Znajomość i wiedza o regulacjach prawnych dotyczących zawodu stomatologa jest konieczna, przepisy unijne implementowane do prawodawstwa krajowego wpływają bezpośrednio na praktykę naszych gabinetów. W 2012 r. ERO/FDI przyjęła stanowisko w sprawie roli techników dentystycznych w udzielaniu opieki stomatologicznej, którego projekt opracowała i zgłosiła reprezentacja NIL. Inicjatywa ta związana była z coraz częstszymi działaniami

14 Strona14 organizacji zrzeszających techników, mającymi na celu poszerzenie zakresu ich uprawnień zawodowych. Stanowisko jasno wskazuje, że stomatologia jest kompleksowym działem medycyny i do udzielania opieki stomatologicznej niezbędne są odpowiednie kwalifikacje zawodowe; tylko właściwie wykwalifikowany lekarz dentysta jest odpowiedzialny za zapewnianie opieki stomatologicznej. Technicy dentystyczni wytwarzają wyroby wykonywane na zamówienie ściśle według przepisu lekarza dentysty i nie są przygotowani do udzielania świadczeń pacjentom. Dokument ten był wykorzystywany przez KS NRL w działaniach krajowych, m. in. W związku z interpelacjami poselskimi dotyczącymi uprawnień lekarzy dentystów i techników. KS NRL ściśle monitorowała prace legislacyjne związane z przepisami regulującymi zasady i warunki stosowania produktów do wybielania zębów (zgodnie z prawem unijnym produkty te są kwalifikowane jako kosmetyki i ich stosowanie reguluje dyrektywa dotycząca produktów kosmetycznych). W roku 2010 i 2011 prace legislacyjne były prowadzone na poziomie instytucji unijnych. KS NRL współpracowała w tym zakresie z Radą Europejskich Lekarzy Dentystów, CED. Wykorzystując materiały CED zwracano się kilkakrotnie do GIS (instytucji zaangażowanej w Polsce, jako reprezentant rządu, w proces nowelizacji dyrektywy o kosmetykach) z postulatem poparcia zmian polegających na dopuszczeniu do obrotu produktów o stężeniu nadtlenku wodoru między 0,1 a 6% i stosowania ich pod ściśle określonymi warunkami, tj. po badaniu stomatologicznym, a pierwsze ich zastosowanie u danego pacjenta będzie przeprowadzał tylko lekarz dentysta lub odbywać się to będzie pod jego bezpośrednim nadzorem. Po nowelizacji dyrektywy, która spełniała postulaty lekarzy dentystów, KS NRL zabiegała o wdrożenie tych postanowień do prawa polskiego, co nastąpiło z dniem 31 października 2012 r. (na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2012 r.). W nadchodzących latach w ramach CED podejmowane będą starania, aby także produkty do wybielania zębów o stężeniu nadtlenku wodoru przekraczającym 6% zostały jednoznacznie dopuszczone do obrotu pod warunkiem stosowania ich przez lekarza dentystę. KS NRL analizowała postęp prac nad nowelizacją dyrektywy 2005/36/WE o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie zagadnień dot. zawodu lekarza dentysty. Postulaty KS NRL były zbieżne z propozycjami CED. M. in. z inicjatywy KS NRL CED popierała wniosek, aby kolejne specjalizacje lekarsko-dentystyczne mogły być włączane do systemu uznawania automatycznego na takich samych zasadach, jak specjalizacje lekarskie (czyli w sposób prostszy niż dotychczas). Ostatecznie nowelizacja przewiduje, że będzie to mogło następować w drodze aktów delegowanych przyjmowanych przez Komisję Europejską w odniesieniu do tych specjalizacji, które występują w co najmniej 2/5 państwa członkowskich (czyli obecnie w co najmniej 12 państwach) takie rozwiązanie stanowi postęp a nowy tryb oznacza większe niż dotychczas możliwości włączenia w system automatycznego uznawania np. periodontologii i stomatologii dziecięcej.

15 Strona15 Ponadto w znowelizowanej dyrektywie doprecyzowano, że studia lekarskodentystyczne mają trwać co najmniej 5 lat i obejmować co najmniej godzin nauczania. W zakresie spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji lekarzy dentystów należy wskazać, że KS NRL we współpracy z Ośrodkiem Uznawania Kwalifikacji NIL wystąpiła w lutym 2012 r. do urzędu rejestrującego lekarzy dentystów w Holandii ze stanowczym wyjaśnieniem, że kwalifikacje polskich lekarzy dentystów, którzy posiadają dyplomy z tytułem lekarza stomatologa (wydawane w latach ), są kwalifikacjami w pełni objętymi unijnym systemem uznawania kwalifikacji na zasadach tzw. praw nabytych. Lekarze posiadający tytuł lekarza stomatologa są pełnoprawnymi lekarzami dentystami i posiadają pełne uprawnienia zawodowe. Pismo było odpowiedzią na niezgodne z prawem i stanem faktycznym twierdzenia urzędników holenderskich. Po tym wystąpieniu nie napływały już informacje o problemach w tym zakresie. Stale trwa dyskusja na poziomie światowym i europejskim dotycząca stosowania amalgamatu dentystycznego. W 2011 roku projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego nadesłanym przy piśmie Ministra Zdrowia zakładał wprowadzenie obowiązku posiadania przez świadczeniodawców separatorów amalgamatu, co byłoby znacznym wydatkiem dla lekarzy dentystów pracujących w ramach umów z NFZ, jednakże energiczna reakcja KS NRL, poparta analizą regulacji międzynarodowych skutecznie oddaliła ten pomysł. Tematy posiedzeń KS NRL i jej Prezydium dotyczyły również między innymi: - funkcjonowania praktyk stomatologicznych i regulacji jakim podlegają, opracowano m.in. w konsultacji z radcą prawnym szczegółowe informacje prawne na temat. podmiotów mających uprawnienia do kontroli gabinetów, wymogi sanitarne i eksploatacyjne w gabinetach dentystycznych w świetle aktualnych przepisów, kwestii prawidłowych wpisów do paragonów fiskalnych, kodeksu kontroli zakażeń i gospodarki odpadami medycznymi na tle regulacji unijnych. - nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i możliwości zatrudniania lekarza w praktyce. - zawodów pomocniczych (asystentek, higienistek, techników) Opiniowano projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, KS NRL na bieżąco śledziła postęp prac legislacyjnych i zgłaszała nasze postulaty Komisji Legislacyjnej NRL, w której pracują członkowie Komisji a także bezpośrednio Naczelnej Radzie Lekarskiej. Kilkakrotnie odbyły się spotkania z reprezentantami organizacji techników dentystycznych: Polskim Towarzystwem Techników Dentystycznych, Izbą Gospodarczą Techników Dentystycznych, Krajowym Stowarzyszeniem Techników Dentystycznych m.in. nt. konieczności opracowania standardów dla laboratoriów dentystycznych i wykonywanych prac protetycznych.

16 Strona16 W związku z incydentami wykonywania przez techników czynności, do których nie są uprawnieni, po wyjaśnieniu aspektów prawnych o społecznym obowiązku zawiadomienia o tym prokuratora lub Policję, ponownie rozpropagowano wzór postępowania w przypadku podjęcia informacji o udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu i leczeniu chorób przez osoby nieuprawnione. Opracowano wzory dot. wymogów współpracy na linii lekarz technik w zakresie wyrobów medycznych. W okresie VI kadencji odbywały się spotkania z Konsultantami Krajowymi, Prezesami Towarzystw Naukowych i sekcji specjalistycznych. Prezydium KS NRL i jej przewodnicząca brali udział w posiedzeniach KS okręgowych izb lekarskich. KS NRL rozważała propozycję zwołania osobnego spotkania lekarzy dentystów delegatów na KZL, gdy z apelem do KS NRL o zorganizowanie takiego spotkania wystąpiła w maju 2012 r. Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie. Z wnioskiem o podobnej treści wystąpił także we wrześniu 2012 r. członek KS NRL, Andrzej Cisło. Dyskusja nt. apelu Komisji Stomatologicznej ORL w Krakowie odbyła się na posiedzeniu KS NRL w dniach 31 maja 1 czerwca 2012 r. Apel nie uzyskał aprobaty uczestników posiedzenia. W dyskusji nad tą kwestią wskazywano m.in., że posiedzenia KS NRL są otwarte i każdy członek samorządu, a tym bardziej delegat na KZL, może w nich wziąć udział. Większość członków KS NRL było zdania, że delegaci na KZL powinni być na bieżąco informowani przez swoich przedstawicieli uczestniczących w obradach KS NRL i mają możliwość zgłaszania wniosków podczas spotkań w okręgowych izbach. W związku z tym, że propozycja była zgłoszona ponownie we wrześniu 2012 r. podjęto szerokie konsultacje z komisjami stomatologicznymi okręgowych izb lekarskich aby zebrać opinie w tej sprawie. Z uzyskanych odpowiedzi wynikało, że znacząca większość nie wyraża zainteresowania takim spotkaniem. Zaangażowanie lekarzy dentystów w działalność samorządu jest znaczące i doceniane, co obrazuje m.in. uzyskiwanie najwyższej godności - odznaczenia Meritus pro Medici. Lista lekarzy dentystów wyróżnionych odznaczeniem Meritus Pro Medicus w okresie ostatniej kadencji: Teresa Bachanek (Lublin) 2011 Andrzej Baszkowski (Poznań) 2013 Teresa Bujko (Wrocław) 2010 Elżbieta Chmielowiec (Kielce) 2013 Małgorzata Kaczmarska-Banasiak (Łódź) 2010 Marianna Kawa-Kiesner (Kielce) 2010

17 Strona17 Anna Mackiewicz (Zielona Góra) 2011 Jolanta Małmyga (Gorzów Wlkp.) 2013 Wojciech Ratajczak (Gdańsk) 2012 Ryszard Rzeszutko (Wrocław) 2013 Antoni Stopa (Kraków) 2010 Anna Tarkowska (Warszawa) 2011 Z żałobnej karty 22 października 2010 r. zmarła Anna Mackiewicz członek KS NRL Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze. CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI Refleksje i wnioski na przyszłość: konieczność umocnienia pozycji izby w realizacji zadań szkoleniowych przez inicjowanie w dalszym ciągu organizacji i pomocy w uzyskaniu bezpłatnych szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego, wzmocnienie starań o faktyczne przedstawicielstwo stomatologów w Ministerstwie Zdrowia, kontynuowanie prac legislacyjnych dotyczących form wykonywania zawodu przez lekarzy dentystów oraz usuwania barier ograniczających swobodę działalności w praktykach, kontynuowanie prac nad integracją środowiska stomatologicznego a zwłaszcza wzmożenie wysiłków w celu propagowania właściwych relacji pomiędzy lekarzami w ich zachowaniach zawodowych i poza zawodowych,

18 Strona18 Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej w VI kadencji Prezydium: - Przewodnicząca komisji - Anna Lella - Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Lindorf - Sekretarz - Halina Porębska Członkowie : Teresa Bachanek Andrzej Baszkowski Halina Borgiel-Marek Adam Busch Urszula Buszko Andrzej Cisło Jerzy Gryko Piotr Janik Beata Jarczewska-Głośnicka Adam Jurczak Marta Klimkowska-Misiak Urszula Kołodzińska Jarosław Kozaczyński Anna Kurhańska-Flisykowska Dariusz Kutella Jolanta Kwaśniewska śp. Anna Mackiewicz Jolanta Małmyga Alicja Marczyk-Felba Ewa Miękus-Pączek Anita Pacholec Liliana Piwowarczyk Dorota Przybyłko-Kita Lesław Pypeć Agnieszka Ruchała-Tyszler Jolanta Smerkowska-Mokrzycka Danuta Sorochan-Olszak Robert Stępień Andrzej Stopa Jolanta Szczurko Ewa Szczutowska Iwona Świętkowska Jacek Woszczyk Karolina Woźniak Marian Wróblewski Katarzyna Żółkiewicz-Kabać

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD

dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD KZD-4101-04/2012 Nr ewid. 131/2013/P/12/124/KZD Informacja o wynikach kontroli dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI W 2013 ROKU W A R S Z A W A 2 0 1 4 PROJEKT II Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Najwyższej

Bardziej szczegółowo

Szanse na unijne dotacje

Szanse na unijne dotacje ROZMOWA O ZDROWIU: Na marginesie priorytetów Anna Lella EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 10 2013 P I S M O I Z B L E K A R S K I C H Szanse na unijne dotacje Wybory samorządowe Korespondencyjnie e-doktor

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH

Zdrowie ma przyjść z ustawą? 06/07. ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Być pielęgniarką to ogromne wyzwanie dr Grażyna Rogala-Pawelczyk EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 06/07 2015 PISMO IZB LEKARSKICH Zdrowie ma przyjść z ustawą? 23 Samorząd Spotkanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NUMER 5 /271/ MAJ 2014 www.doipip.wroc.pl W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH KAMPANIA KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS 10 LAT W UNI EUROPEJSKIEJ HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie

ISSN 1233 4731. Biuletyn Lekarski. Rok XVI. Styczeń 2005. Numer 86. Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233 4731 Biuletyn Lekarski Rok XVI Styczeń 2005 Numer 86 Okręgowa Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie W NUMERZE: Menedżerowie Roku 2004......... 3 I po LEP-ie......................

Bardziej szczegółowo

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza

roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska z siedzibą w Olsztynie ISSN 1233-4731 roszczenia pacjenta a postępowanie lekarza str. 4 nadzwyczajny zjazd lekarzy w warszawie str. 6 siewca gorczycy Felieton str. 14 1

Bardziej szczegółowo

O N K O L O G I C Z N E G O

O N K O L O G I C Z N E G O GŁOS G Ł O S Nr 10/grudzień 2014 O N K O L O G I C Z N E G O Bezpłatne pismo Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych www.pkopo.pl PAKIET ONKOLOGICZNY Czas na zmiany w polskiej onkologii Spotkanie liderów

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1234-0049 Biuletyn informacyjny wydawany przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 100-lecie Szpitala Chirurgicznego im. Ludwika Rydygiera w Częstochowie. Nagrody

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r.

RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. RAPORT Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ RÓWNEGO TRAKTOWANIA ZA 2014 r. Warszawa, 5 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI WSTĘP..4 OBSZARY I CELE KPDRT 6 I. Obszar: Polityka antydyskryminacyjna...6

Bardziej szczegółowo

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2

Internet w medycynie str. 21 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH. Protest lekarzy kalendarium str. 2 PISMO ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W KATOWICACH luty/marzec 2012 nr 190 ISSN 1232-8693 Internet w medycynie str. 21 Protest lekarzy kalendarium str. 2 Przed XXXI Okręgowym Zjazdem Lekarzy str. 5 O prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014

Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 V. Sprawozdania Organów Krajowej Izby Doradców Podatkowych III kadencji 2010-2014 Uchwała nr 664/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH

Sztukmistrz z Miodowej. ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała PISMO IZB LEKARSKICH ROZMOWA O ZDROWIU: Sztuka właściwej komunikacji z pacjentem Jacek Dąbała EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 0867-2164 5 2014 PISMO IZB LEKARSKICH Sztukmistrz z Miodowej 26 Stomatologia Wszyscy jesteśmy lekarzami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD JAKO PRACODAWCA. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym. Zespół autorski w Biurze Związku Miast Polskich: Małgorzata Ornoch-Tabędzka

SAMORZĄD JAKO PRACODAWCA. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym. Zespół autorski w Biurze Związku Miast Polskich: Małgorzata Ornoch-Tabędzka SAMORZĄD JAKO PRACODAWCA Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym Zespół autorski w Biurze Związku Miast Polskich: Małgorzata Ornoch-Tabędzka Andrzej Porawski Tomasz Potkański Ewa Ziółkowska Paweł

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

SPRAWOZDANIE. dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Barbara Kozłowska SPRAWOZDANIE dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA

S P I S T R E Â C I I N Y N I E R B U D O W N I C T W A SAMORZĄD ZAWODOWY RYNEK PO GODZINACH P O L S K A I Z B A BUDOWNICTWA SAMORZĄD ZAWODOWY S P I S T R E Â C I 2 Sprawozdania Krajowej Rady, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego na IV Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy

SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy SYSTEM OCHRONY ZDROWIA W POLSCE Diagnoza i kierunki reformy Praca zespołowa pod kierunkiem dr. Andrzeja Mądrali 2014 WARSZAWA AUTORZY - ZESPÓŁ REDAKCYJNY Grzegorz Byszewski Pracodawcy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745

W numerze m.in.: KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 KWARTALNIK Nr 3/2008 BIULETYN INFORMACYJNY ISSN 1507-5745 Wspomnienia z wakacji... fot. 6 fot. 4 fot. 1 fot. 7 fot. 2 fot. 8 fot. 5 fot. 3 W numerze m.in.: Sprawy Samorządu, Z Naczelnej Rady, Warto przeczytać,

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2004 roku 2 1. EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZWŁASZCZA W SZKOŁACH ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo