SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji 2010-2013"

Transkrypt

1 Strona1 SPRAWOZDANIE KADENCYJNE Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej VI kadencji Zadania i skład Komisji. Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej (KS NRL) jest wieloproblemową komisją, zajmującą się zagadnieniami związanymi z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty oraz funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w zakresie stomatologii. Skład, zasady działania i zadania KS NRL określa uchwała NRL Nr 4/10/VI z dnia 12 lutego 2010 r. W okresie VI kadencji KS NRL funkcjonowała w większym składzie niż w poprzedniej kadencji, co było realizacją wniosku zawartego w podsumowaniu V kadencji oraz apelu KZL [w okresie V kadencji KS NRL liczyła 26 członków, w VI kadencji 39]. W skład KS NRL wchodzą wszyscy lekarze dentyści członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej oraz reprezentanci wszystkich oil - przewodniczący komisji stomatologicznych okręgowych rad lekarskich lub inne osoby wskazane przez okręgową radę lekarską. W trakcie VI kadencji KS NRL pracowała w składzie 39 osób, a po śmierci Anny Mackiewicz - 38 osób. Przewodniczącą KS NRL była Anna Lella, Wiceprezes NRL. Na pierwszym posiedzeniu KS NRL wybrano Wiceprzewodniczącą Małgorzatę Lindorf, oraz Sekretarza Halinę Porębską, które wraz z Przewodniczącą tworzyły Prezydium KS NRL. Ponadto na pierwszym posiedzeniu KS NRL powołano następujące grupy robocze i ich przewodniczących: Grupa ds. negocjacji z NFZ - Przewodniczący Andrzej Baszkowski Grupa ds. kształcenia - Przewodnicząca prof. Teresa Bachanek Grupa ds. praktyki lekarsko-dentystycznej -Przewodniczący Jerzy Gryko Grupa ds. profilaktyki i promocji zdrowia - Przewodnicząca Ewa Szczutowska Grupa ds. kontaktów i oceny instytucji i organów posiadających uprawnienia kontroli praktyk i niepublicznych zakładów - Przewodniczący Piotr Janik Grupa ds. współpracy z towarzystwami naukowymi i konsultantami krajowymi w celu ew. opracowania aktualizacji standardów leczenia- Przewodnicząca Ewa Miękus- Pączek

2 Strona2 Konferencje z cyklu Stomatologia. Corocznym zwyczajem, z inicjatywy przewodniczącej Komisji, stało się organizowanie konferencji w siedzibie NIL. Konferencje poświęcone były różnym zagadnieniom związanym ze zdrowiem jamy ustnej, organizacją systemu ochrony zdrowia; pokazywały sytuację epidemiologiczną w Polsce poszczególnych grup wiekowych, podkreślały rolę lekarza stomatologa, jako lekarza pierwszego kontaktu współodpowiedzialnego za zdrowie publiczne W latach konferencje z cyklu Stomatologia w głównej mierze dotyczyły związków pomiędzy zdrowiem jamy ustnej, a zdrowiem ogólnym człowieka i roli lekarza stomatologa w zakresie zapobiegania chorobom ogólnoustrojowym. W konferencjach brali udział eksperci z różnych dziedzin medycyny, w tym konsultanci krajowi, prezesi towarzystw naukowych, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele władz, NFZ, a także przedstawiciele mediów, którzy rozpowszechniali i propagowali informacje przekazywane na konferencjach. Dzięki obecności mediów omawiane tematy były rozpowszechniane wśród społeczeństwa i budziły odzew. Z satysfakcją należy odnotować fakt rosnącej świadomości społeczeństwa w zakresie znaczenia zdrowia jamy ustnej, co obrazuje rosnąca zgłaszalność na wizyty do gabinetów dentystycznych min raz w roku. Tematami konferencji Stomatologia 2010 były epidemiologia, próchnica w Polsce i w Europie szczególnie dzieci i młodzieży, organizacja leczenia i opieki stomatologicznej, bariery i osiągalność. Stomatologia 2011 ponownie dotyczyła analizy stanu zdrowia jamy ustnej populacji i potrzeb leczniczych w tym zakresie, podkreśleniu roli, jaką ma do spełnienia lekarz stomatolog jako lekarz pierwszego kontaktu w związku z korelacją schorzeń jamy ustnej i chorób ogólnoustrojowych. Konferencja poświęcona była głównie sytuacji osób dorosłych. Konferencja Stomatologia 2012 była zorganizowana w Światowy Dzień Bez Papierosa omawiane były zagadnienia z zakresu epidemiologii, zagrożeń dla zdrowia związanych z paleniem tytoniu, diagnostyki oraz aspektów prawnych opieki stomatologicznej. podkreślano istotną rolę w zwalczaniu nałogu, jaką może i powinien odgrywać lekarz dentysta. Tego roku odbyła się również dodatkowa debata na temat opieki stomatologicznej w MZ w dzień Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. Konferencja w roku 2013 była zatytułowana " rokiem walki z nowotworami głowy i szyi. Jej celem było doprowadzenie do zmniejszenia liczby zachorowań, poprzez działania ukierunkowane na edukację, profilaktykę i badania przesiewowe.

3 Strona3 Posiedzenia KS NRL. W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 16 posiedzeń KS NRL, w tym dwa dwudniowe i dwa wyjazdowe. Posiedzenia KS NRL odbywały się mniej więcej na kwartał, a pomiędzy zebraniami KS NRL pracowały na bieżąco grupy robocze i Prezydium KS NRL. Grupy robocze działały z różnym natężeniem, niektóre bardzo efektywnie. Ponadto lekarze stomatolodzy aktywnie działali w innych komisjach i zespołach NRL, w tym przewodnicząc Zespołowi ds. praktyk (kol. Jerzy Gryko) i ds. ubezpieczeń (na początku kadencji Andrzej Cisło, a po jego rezygnacji kol. Marta Klimkowska-Misiak). Posiedzenia KS NRL były zebraniami otwartymi, liczba uczestników obrad zawsze przekraczała liczbę członków Komisji. W zebraniach uczestniczyli również: Prezes NRL kol. Maciej Hamankiewicz, Wiceprezes NRL Romuald Krajewski, przedstawiciele komisji stomatologicznych ORL, zaproszeni goście z MZ, CMKP, przedstawiciel Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, członkowie komisji Legislacyjnej NRL, przedstawiciele Naczelnej Komisji Rewizyjnej oraz eksperci, prawnicy. Zadania Komisji określone w uchwale Nr 4/10/VI dobrze oddają rolę Komisji Stomatologicznej w realizacji zadań samorządu wynikających z obowiązku ustawowego, a nawet je rozszerzają. Wszystkie wymienione zadania były w tej kadencji realizowane. Komisja przedstawiała Naczelnej Radzie Lekarskiej, właściwym instytucjom i organom wnioski i stanowiska dotyczące problemów związanych ze zmieniającą się formą wykonywania zawodu lekarza dentysty, dostępnością do kształcenia, niedostatecznym finansowaniem świadczeń stomatologicznych ze środków publicznych. Po wnikliwej analizie danych epidemiologicznych dotyczących zdrowia jamy ustnej ludności (gł. Krajowy Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej) i porównaniu sytuacji w innych państwach europejskich, apelowano do wszystkich instytucji i osób mających wpływ na intensyfikację działań prozdrowotnych w zakresie stomatologii. Na podstawie danych z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów NIL oraz z rejestru praktyk lekarskich poszczególnych oil stale monitorowano sytuację demograficzną lekarzy dentystów, formy wykonywania zawodu, udział procentowy specjalistów. Opracowywane analizy i wnioski dotyczące potrzeb kadrowych, kierowane do Naczelnej Rady Lekarskiej, a za jej pośrednictwem do organów decyzyjnych, były na bieżąco przekazywane przez przewodniczącą do izb okręgowych, do konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologicznych. Były również prezentowane szerszym odbiorcom na konferencjach np. podczas konferencji Okrągłego Stołu w Nałęczowie czy podczas posiedzenia Rady Naukowej MZ.

4 Strona4 Ponadto, na podstawie danych uzyskanych z Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ, obrazującego możliwości dydaktyczne uczelni medycznych (wyposażenie w unity i fantomy) z inicjatywy KSNRL wnioskowano w stanowisku Prezydium NRL o dostosowanie naboru na studia do tychże możliwości. Komisja występowała również o priorytet w traktowaniu potrzeb zdrowotnych dzieci wnioskując o przywrócenie opieki stomatologicznej w miejscu nauczania, co jest zgodne z postulatami sformułowanymi w dokumencie końcowym 7. Światowej Konferencji w sprawie Promocji Zdrowia WHO, która odbyła się w październiku 2009 roku, i o wprowadzenie współczynnika korygującego na leczenie dzieci, co jest uzasadnione specyfiką pracy z dziećmi. Mimo iż te dążenia są popierane przez Konsultanta Krajowego, Sekcję Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Akademię Pierre Faucharda, nie doczekały realizacji. Agendy rządowe, resort zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji odpowiadają za strategię i politykę zdrowotną, koordynację i realizację programów profilaktycznych i edukację prozdrowotną. KS NRL podjęła się opracowania dotyczącego instytucji odpowiedzialnych za zaniechania w zakresie profilaktyki, co było omówione na jednym z posiedzeń i upowszechnione. Opieka stomatologiczna finansowana ze środków publicznych. Opieka stomatologiczna finansowana ze środków publicznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jest niedoceniana i ulokowana na marginesie zainteresowań Narodowego Funduszu Zdrowia. Ogólnie % PKB przeznaczany w Polsce na finansowanie świadczeń zdrowotnych jest niewystarczający i całe środowisko medyczne od lat formułowało apele o poprawę sytuacji. Opinia w sprawach dotyczących organizacji ochrony zdrowia i zmian systemowych była tematem wystąpień Komisji Stomatologicznej w formie apeli i stanowisk adresowanych do resortu zdrowia, Minister Zdrowia, GIS. Nasza ocena sytuacji oraz zgłaszane postulaty i propozycje zmian znalazły potwierdzenie w informacji NIK z lipca 2013 r. o wynikach kontroli dostępności i finansowania opieki stomatologicznej ze środków publicznych. Na prośbę NIK KS NRL przekazała szereg dokumentów dot. opieki stomatologicznej w Polsce. W centrum szczególnego zainteresowań Komisji była problematyka związana z poziomem finansowania świadczeń stomatologicznych w ramach zawartych kontraktów z NFZ. Monitorowanie kontraktowania świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych od kilku lat wskazuje na malejącą liczbę podmiotów współpracujących z NFZ. Tendencja ta jest zapewne spowodowana niskim procentem budżetu NFZ przeznaczonym na opiekę stomatologiczną, a także

5 Strona5 nadmiernymi wymogami o charakterze biurokratycznym wobec świadczeniodawców realizujących kontrakty. Raport NIK z 2013 r. Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych alarmuje, że jedynie 2,96% populacji dzieci i młodzieży, skorzystało z gwarantowanych świadczeń profilaktycznych finansowanych ze środków publicznych w 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie natomiast ocenia realizację przez kontrolowanych świadczeniodawców umów zwartych z NFZ. Dodając, że warunki leczenia pacjentów były zgodne z obowiązującymi standardami. Korporacja zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów bierze udział w określaniu polityki zdrowotnej państwa, negocjowanie cen za poszczególne procedury medyczne nie mieści się w bezpośrednich kompetencjach samorządu, niemniej przedstawiciele KS w licznych rozmowach z NFZ starali się przestawić argumenty dla uzmysłowienia faktycznych kosztów świadczeń stomatologicznych i potrzeb zdrowotnych w tym zakresie, uznając, że ten problem ma bezpośredni wpływ na wykonywanie zawodu lekarza dentysty przez koleżanki i kolegów, którzy mają umowy kontraktowe z NFZ. Starania o wynegocjowanie ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowania, negocjowanie warunków umów kontraktowych, ustalenie cen rzeczywistych na świadczenia stomatologiczne i uzgodnienie sposobu wprowadzania ich w życie należą do zadań Grupy Roboczej ds. Negocjacji z NFZ. Grupie przewodniczył Andrzej Baszkowski, od lat zajmujący się tym działem, wraz z odpowiedzialnymi za prace zespołu najbliższymi współpracownikami: Jolantą Szczurko, Andrzejem Cisło, Piotrem Janikiem, Małgorzatą Nakraszewicz. Pomocą prawną służyli prawnicy z biura NIL. Zadaniem grupy były rozmowy z przedstawicielami Centrali NFZ na wszystkie tematy związane z przygotowaniem i opracowaniem kontraktów stomatologicznych, ich realizacją, omawianiem aktualnej sytuacji w ubezpieczeniowej opiece stomatologicznej, a także interweniowanie przy konfliktach między lekarzami dentystami i NFZ. Podstawą w rozmowach były decyzje i ustalenia KS NRL. Grupa niekiedy modyfikowała swoje stanowisko zgodnie z nowymi okolicznościami zaistniałymi podczas rozmów. Oprócz bieżących i aktualnych problemów, częstym tematem rozmów był niedostatek środków finansowych na opiekę stomatologiczną, epidemiologia chorób jamy ustnej i zębów, konieczność dojścia do cen rzeczywistych, ustalenie współczynników korygujących dla dzieci, korelację opieki stomatologicznej ze schorzeniami ogólnoustrojowymi, niedostateczną organizację świadczeń dla dzieci i młodzieży. W lutym 2011 roku Naczelna Rada na wniosek członków NRL - lekarzy dentystów wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia z apelem o podjęcie rozmów na temat prawidłowości zasad przeprowadzania konkursów o udzielanie świadczeń

6 Strona6 i zgodności w tym zakresie wewnętrznych przepisów NFZ z ustawami i rozporządzeniami. Powstał obszerny raport KS NRL wskazujący główne miejsca, w których procedury konkursowe naruszają - zdaniem Komisji - przepisy prawa. Podstawowym zastrzeżeniem jest możliwość zmiany ceny ofertowej przez oferentów aż do końca postępowania konkursowego, co czyni konkurs w części niejawnej całkowicie nieprzejrzystym. Wiele zastrzeżeń padało pod adresem NFZ z powodu prowadzonej przez niego polityki nieudostępniania odwołującym się oferentom dokumentów konkursowych niezbędnych do prawidłowego sporządzania odwołania. Poważne zastrzeżenia budzi również cały czas praktyka przyznawania w konkursie punktów ujemnych z tytułu nieprawidłowości stwierdzonych w przebiegu kontroli wykonania umów. Ministerstwo poparło w swym stanowisku zdanie Funduszu o pełnej zgodności przepisów konkursowych z prawem. Opracowanie KS NRL stało się jednak podstawą do sformułowania w grudniu 2012 r. przez Naczelną Radę Lekarską wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności wybranych przepisów zarządzeń Prezesa NFZ z ustawą o świadczeniach oraz artykułu 154 ustawy z Konstytucją (ulokowanie obu instancji odwoławczych od rozstrzygnięć konkursowych w NFZ stwarza sytuację "sądu we własnej sprawie"). Wniosek został przez Trybunał przyjęty do rozpatrzenia i oczekuje na wyznaczenie rozprawy. Z uwagi na spodziewane konkursy na rok 2014 i lata następne, w 2013 roku spotkania w NFZ odbywały się częściej. Ich tematyka była ściśle związana z tematyką konkursową, co było charakterystyczne dla większości spotkań. Przedstawiciele samorządu krytykowali lansowane przez NFZ ceny umowne. Podkreślaliśmy ich nierealną wysokość, odbiegającą znacznie od cen rzeczywistych. Ze szczególną krytyką spotkała się polityka NFZ przyznawania punktów ujemnych za negatywne wyniki kontroli. Lekarze podkreślali m. in., że zwyczaj ten prowadzi do naruszenia zasady równego traktowania podmiotów i narusza uczciwą konkurencję. W gorszej sytuacji są podmioty, które miały uprzednio zawarte umowy z NFZ w stosunku do podmiotów, które nigdy takich umów nie miały. Są one w uprzywilejowanej pozycji ponieważ nie miały szansy aby być objętymi kontrolami. Poza tym punkty ujemne są elementem podwójnego karania za te same okoliczności. Przedmiotem oceny konkursowej powinna być zdolność oferenta do wykonywania świadczeń medycznych będących przedmiotem konkursu, a nie nieprawidłowości w realizacji wcześniejszej umowy ujawnione w czasie kontroli. Poza tym kryterium wcześniejszych nieprawidłowości pomija fakt, że najczęściej po kontroli jakość realizacji kontraktu ulega poprawie, a stwierdzone nieprawidłowości nie powtarzają się. Kary umowne, zdaniem lekarzy często są nakładane pochopnie i bez dostatecznego uzasadnienia. Komisja stoi na stanowisku, że w większości przypadków najpierw powinno być wezwanie do usunięcia uchybień i dopiero w wypadku nie zastosowania się do wezwania, nałożenie kary finansowej. Podobne dyskusje wywołał problem wstecznej weryfikacji wykonanych świadczeń i odbieranie lekarzom pieniędzy za wcześniej zapłacone i niekwestionowane świadczenia.

7 Strona7 Zmiany w kryteriach jakości i dostępności, zgodnie z postulatem izby lekarskiej kryteria powinny zawierać konieczność przyznawania punktów premiujących specjalizację I i II stopnia w każdej specjalności stomatologicznej. W ostatecznym rozrachunku, a więc w dokumentach przyjętych przez Fundusz do realizacji, często niewiele zostaje ze wspólnych uzgodnień. Zapłata jaką lekarz otrzymuje za swoją pracę, nie ma wiele wspólnego z kosztami rzeczywistymi. Rozmowy z NFZ odbywają się w bardziej lub mniej uprzejmy sposób, ale często nie wnoszą wiele nowego. Jeżeli są jakieś zmiany to raczej kosmetyczne, nie zasadnicze. Chlubnym wyjątkiem są ostatnie rozmowy kiedy Fundusz przyjął do realizacji honorowanie specjalizacji I i Ii stopnia, a także przyznawanie punktów za kontynuację świadczeń w nowym kontrakcie. Członkowie Grupy ds. negocjacji z NFZ prowadzili żmudne i często bezowocne dyskusje z NFZ w sprawie prawidłowej wyceny punktowej pracy lekarzy stomatologów. Szczególnie dotyczyło to rzeczywistych cen za wykonane świadczenia stomatologiczne. KS NRL stale wnosiła postulaty wzrostu nakładów na lecznictwo, zwłaszcza w sprawie kontraktowania świadczeń dla dzieci i młodzieży. Niestety przy nadal niskich i limitowanych nakładach na stomatologię przepaść pomiędzy oczekiwaniami a możliwościami finansowania ze środków publicznych pogłębiała się i pogłębia nadal. Kształcenie - jednym z priorytetów komisji. Wiele negatywnych emocji wzbudził pomysł likwidacji stażu podyplomowego. Komisja Stomatologiczna NRL apelowała o utrzymanie stażu podyplomowego, jako niezbędnego etapu praktycznego kształcenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Jednobrzmiące opinie wyrazili: Rektorzy Akademickich Uczelni Medycznych w uchwale Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych nr 48/2010 z dnia 7 października 2010 roku; Prezesi Towarzystw Lekarskich w stanowisku Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich z dnia 28 czerwca 2010 roku; Polskie Towarzystwo Stomatologiczne w opinii PTS w sprawie projektu MZ zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty; Ogólnopolskie Konferencje Młodych Lekarzy 2008 (XVII), 2009 (XVII), 2010 (XVII) w stanowiskach w sprawie likwidacji stażu podyplomowego; Komisja ds. Młodych Lekarzy NRL w stanowisku z dnia 4 października 2010 roku w sprawie projektu nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty;

8 Strona8 Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w stanowisku ZK OZZL z dnia 21 września 2010 roku w sprawie propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" w opinii z dnia 2 października 2010 roku; Parlament Studentów RP w stanowisku Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP z dnia 1 października 2010 roku; Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Uczelni Medycznych w stanowisku w sprawie zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 27 września 2010 roku; Konferencja Okrągłego Stołu w Nałęczowie 2010 r. (coroczne spotkanie dziekanów wydziałów lekarsko-dentystycznych, kierowników katedr, zakładów, klinik, konsultantów krajowych w dziedzinach stomatologicznych, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Centrum Egzaminów Medycznych, przedstawicieli towarzystw naukowych) oraz cała Naczelna Rada Lekarska w stanowisku nr 12/10/VI z dnia 8 października 2010 roku w sprawie zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Mimo konsolidacji wszystkich środowisk nie udało się odwieść pomysłodawców od zamiaru likwidacji stażu podyplomowego, wiąże się z tym konieczność przemodelowania dotychczasowych programów na Uniwersytetach medycznych. Członkowie KS NRL (prof. Teresa Bachanek, Anna Kurhańska-Flisykowska, Agnieszka Ruchała- Tyszler) uczestniczyli w opracowywaniu nowych programów kształcenia przeddyplomowego. KS NRL zajmowała się także problemem kształcenia specjalizacyjnego. Problem ten nie pojawił się nagle, pogarszający się dostęp do kształcenia w formie specjalizacji obserwowany jest i zgłaszany od II kadencji reaktywowanego samorządu. Wiąże się to głównie z małą liczba miejsc uprawnionych do prowadzenia szkolenia. Na podstawie danych zebranych z poszczególnych okręgowych izb lekarskich zawód stomatologa jest wykonywany przede wszystkim w formie indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy dentystów. Tym samym trudno jest poszerzyć dostęp do specjalizacji dopóki warunki akredytacji nie będą dostosowane do obecnego obrazu stomatologii w Polsce. Dużym osiągnięciem samorządowym tej kadencji jest nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza, wprowadzająca możliwość zatrudnienia lekarza dentysty w praktyce lekarskiej na czas szkolenia specjalizacyjnego, co jest realizacją wniosków zgłaszanych przez nasze środowisko. Jednak skomplikowane warunki akredytacji, brak wynagrodzeń dla kierowników specjalizacji, nadal są przeszkodą w ułatwieniu dostępu do specjalizacji młodym stomatologom.

9 Strona9 Podstawowe założenia i koncepcje kształcenia specjalizacyjnego, sposobu uzyskiwania umiejętności oraz doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów były szeroko omawiane na spotkaniach KS NRL. Jednobrzmiące postulaty zgłosili młodzi lekarz podczas ogólnopolskiej konferencji. KS NRL poparła w pełni postulaty młodszych koleżanek i kolegów, przychylając się do ich przekonania, że młodzi lekarze dentyści powinni mieć dostęp do specjalizacji natychmiast po stażu. Programy poszczególnych specjalizacji nie było nowelizowane od 2002/2003 roku. Prezydium NRL po konsultacjach z Grupą robocza ds. kształcenia delegowało przedstawicieli spośród aktualnych członków tejże KS do pracy w zespołach ds. opracowania nowych programów specjalizacyjnych i akredytacji. W skład zespołów ekspertów do opracowania programów specjalizacji w poszczególnych specjalnościach stomatologicznych weszli : chirurgia stomatologiczna - Jolanta Smerkowska-Mokrzycka; chirurgia szczękowo-twarzowa - Halina Borgiel Marek; ortodoncja - Liliana Piwowarczyk; periodontologia - Anna Lella; protetyka stomatologiczna - Agnieszka Ruchała-Tyszler; stomatologia dziecięca - Jacek Pypeć; stomatologia zachowawcza z endodoncją - Anna Kurhańska Flisykowska. Przedstawiciele samorządu w zespołach ekspertów ds. akredytacji jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje i staże kierunkowe dla lekarzy i lekarzy dentystów: chirurgia stomatologiczna - Anita Pacholec; chirurgia szczękowo-twarzowa - Jolanta Małmyga; ortodoncja - Liliana Piwowarczyk; periodontologia - Ewa Miękus Pączek; protetyka stomatologiczna - Alicja Marczyk Felba; stomatologia dziecięca - Katarzyna Żółkiewicz Kabać; stomatologia zachowawcza z endodoncją - Jolanta Szczurko. Znacząco wzrosła aktywność poszczególnych izb okręgowych w organizacji szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego. Są one często nieodpłatne lub wiążą się z niewysokimi kosztami, co znacząco wpływa na stopniową normalizację cen za kształcenie i nasycenie rynku szeroką oferta możliwości. Dużym zainteresowaniem cieszą się stale wśród stomatologów szkolenia organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego NIL. Ponadto, w związku z kończącym się okresem ważności 5-letnich certyfikatów w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, z inicjatywy przewodniczącej KS NRL rozszerzono ofertę

10 Strona10 Ośrodka Doskonalenia Zawodowego w tym zakresie po wpisaniu ODZ przez GIS jako podmiotu uprawnionego do realizacji wspomnianych szkoleń. ODZ przeprowadził szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i szkolenia dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej typu S dla ok. 1 tysiąca stomatologów. Ponadto w czasie kursów zorganizowano moduł dot. przeprowadzania testów kontroli fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych. Środowisko medyczne wciąż powtarza apele o rozpoczęcie prac zmierzających do nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, choćby zniesienie limitów punktów edukacyjnych możliwych do uzyskania przez lekarza lub lekarza dentystę w poszczególnych kategoriach zdarzeń edukacyjnych poprzez nowelizację rozporządzenia MZ w sprawie punktów edukacyjnych. Problematyka prowadzenia różnych form kształcenia podyplomowego była również szeroko omawiana podczas Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy w dniach lutego 2012 r. Opiniowanie aktów prawnych mających wpływ na wykonywanie zawodu lekarza dentysty odbywało się na bieżąco w ramach komisji legislacyjnej, której członkami były: Jolanta Małmyga i Halina Porębska. Komisja Stomatologiczne NRL prowadziła działania interwencyjne w najbardziej bulwersujących środowisko sprawach. Niezwykle kłopotliwą sprawą dla lekarzy dentystów, którzy w większości wykonują zawód jako przedsiębiorcy prowadzący własne praktyki, były przepisy ustawy o odpadach określające bardzo wysokie kary za niedopełnienie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami. Kary te były w ocenie lekarzy niewspółmiernie wysokie w stosunku do możliwych naruszeń przepisów. Art. 73 c ust. 3 przewidywał karę w wysokości zł nakładaną na posiadacza odpadów za nieprzekazanie zbiorczego zestawienia danych lub przekazanie po terminie. W oparciu o ten przepis wielu lekarzy i lekarzy dentystów zostało ukaranych karą pieniężną w wysokości zł. Z inicjatywy KS NRL przyjęte zostało w dniu 4 lutego 2011 r. stanowisko NRL w sprawie konieczności nowelizacji tego przepisu i obniżenia kar. Sprawa zakończyła się wkrótce nowelizacją ustawy, która zniosła karę pieniężną w zakresie prowadzenia ewidencji oraz zmniejszyła karę za niezłożenie rocznego zestawienia danych o odpadach do 500 zł. Zmiany weszły w życie z dniem 20 lipca 2011 r. W związku z coraz częściej pojawiającymi się informacjami o stronach internetowych, na których zamieszczane są zwykle anonimowo nieprawdziwe informacje narażające lekarzy na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania tego zawodu, KS NRL szeroko informowała lekarzy stomatologów o zasadach postępowania

11 Strona11 w takim przypadku, m. in. przekazując wzór wystąpienia do administratorów stron internetowych z żądaniem usunięcia tego rodzaju wpisów. Komisja wystąpiła do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o interwencję w sprawie niedostatecznego przygotowania systemu elektronicznej dokumentacji medycznej oraz o rozpatrzenie możliwości refundacji kosztów potrzebnego oprogramowania. W dyskusjach członków KS NRL powracała kwestia przedstawiciela stomatologicznego w Ministerstwie Zdrowia. W środowisku stomatologów od drugiej kadencji samorządu toczy się dyskusja nad potrzebą powołania głównego stomatologa kraju czy wręcz wydziału czy departamentu stomatologii w Ministerstwie. Od wielu lat, niezmiennie sprawami stomatologicznymi zajmuje się z ramienia MZ jednoosobowo dr Elżbieta Małkiewicz, Główny Specjalista ds. Stomatologii Ministerstwa Zdrowia. W opisywanym okresie sprawozdawczym Dyrektorem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ był prof. Janusz Kleinrok, pełniąc tę funkcję gościł na KS NRL. Grupa robocza ds. Kontaktów i oceny instytucji i organów posiadających uprawnienia kontroli praktyk i niepublicznych zakładów, pod przewodnictwem Piotra Janika, zaktualizowała wykaz wszystkich urzędów i instytucji, które mogą kontrolować podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych. Grupa zajmowała się problemami i uwagami zgłaszanymi przez koleżanki i kolegów lekarzy dotyczącymi kontroli m.in. Sanepidu i Narodowego Funduszu Zdrowia. Podjęła się również wyliczenia średniego kosztu utrzymania gabinetu stomatologicznego. Kol. P. Janik uczestniczył w spotkaniach z przedstawicielami Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz w Inspektoratach Wojewódzkich, a także w Ministerstwie Zdrowia, podejmując problematykę dotyczącą zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia w zakresie stomatologicznych aparatów RTG. Okres VI kadencji obfitował w wydarzenia światowe dotyczące zdrowia jamy. Wydarzenia te odbywają się z inicjatywy stomatologów z różnych państw, aktywnych na arenie międzynarodowej, konferencje w Parlamencie Europejskim, np. Zdrowa jama ustna, zdrowe życie, zdrowe starzenie się: Inwestowanie w prewencję jest ekonomicznie najbardziej efektywnym podejściem do ochrony zdrowia czy Europejski Szczyt Zdrowia Jamy Ustnej. Starania FDI o umieszczenie chorób jamy ustnej w deklaracji szczytu Narodów Zjednoczonych w sprawie chorób niezakaźnych [NCDs], zostały zakończone sukcesem. Wspólne dziania krajowych stowarzyszeń stomatologicznych i bezpośrednie akcje FDI, innych podmiotów rządowych i pozarządowych doprowadziły do zapisu o jaki wnioskowali stomatolodzy w art.189 deklaracji, że "choroby nerek, jamy ustnej i oczu stanowią poważny problem zdrowotny w wielu

12 Strona12 krajach i choroby te mają wspólne czynniki ryzyka. i że w związku z tym powinno być podjęte takie same działania mające na celu pokonanie wyzwań, którym czoła stawiać będzie nasze społeczeństwo w najbliższych latach. Pod koniec 2009 r. odbyła się Światowa Konferencja w sprawie Promocji Zdrowia (GCHP) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Po raz pierwszy w historii Konferencji poświęcono tak wiele uwagi zdrowiu jamy ustnej, które było tematem jednej z 12 specjalnych sesji. W dniu 27 kwietnia 2010 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona zdrowiu jamy ustnej, którą zorganizowali Posłowie do Parlamentu Europejskiego. Uczestnicy spotkania podkreślali znaczenie profilaktyki i jej wpływ na ograniczenie kosztów leczenia chorób jamy ustnej oraz doszli do wniosku, że Unia Europejska może i powinna podjąć szersze działania na rzez promocji skutecznej polityki zdrowia jamy ustnej. Na zakończenie wezwano Komisję Europejską do opracowania szczegółowego planu działania Unii Europejskiej w zakresie zdrowia jamy ustnej oraz: - określenia zdrowia jamy ustnej priorytetem w ramach Wspólnotowego Programu Działań w dziedzinie Zdrowia; - traktowania zdrowia jamy ustnej jako elementu wdrażania unijnej Strategii Ograniczenia Nierówności Zdrowotnych w Europie; - zwiększenia dostępności funduszy unijnych w zakresie badań w dziedzinie profilaktyki stomatologicznej. 26 czerwca 2012 r. odbył się panel dyskusyjny w siedzibie Parlamentu Europejskiego poświęcony potrzebom stomatologicznym osób starszych w związku z ogłoszony przez Parlament Europejski "Rokiem Aktywnego Starzenia się i Solidarności między pokoleniami". Uczestnicy spotkania poruszali jakże ważne, lecz niestety bagatelizowane, są problemy stomatologiczne pacjentów w podeszłym wieku. 5 września 2012 odbył się w Parlamencie Europejskim w Brukseli pierwszy Europejski Szczyt Zdrowia Jamy Ustnej, podczas którego skupiono się na strategii zdrowia jamy ustnej i polityce ochrony zdrowia do 2020 roku. Uczestnicy Szczytu - członkowie Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej i prezydencji Cypru w UE, jak również eksperci - zgodzili się co do pięciu głównych priorytetów w działaniach : - opracowania spójnej europejskiej strategii w celu poprawy stanu zdrowia jamy ustnej z zobowiązaniami do osiągnięcia wymiernych celów do 2020 r.; - poprawy gromadzenia danych i poprawa wiedzy poprzez rozwój wspólnych metodologii i zapełnienie luki badawczej w promocji zdrowia jamy ustnej; - określenia przyczyn zwiększających się dysproporcji w stanie zdrowia jamy ustnej i wiedzy o zapobieganiu a także o nawykach higieny jamy ustnej i dostępności publicznej do wysokiej jakości, przystępnej opieki medycznej; - rozpowszechniania najlepszych praktyk w poszczególnych krajach.

13 Strona13 Z inicjatywy FDI od 2008 r. obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Początkowo był to 12 września, w 2012 r. FDI zmieniła datę tego wydarzenia na dzień 20 marca. Podstawowym celem tej inicjatywy i podejmowanych w związku z nią działań, zarówno na poziomie światowym, jak i lokalnym, jest podnoszenie świadomości społecznej nt. znaczenia zdrowia jamy ustnej. KS NRL co roku aktywnie włączała się w te działania, poprzez organizację powyżej wspomnianych konferencji oraz przekazywanie materiałów mediom. Komisja Stomatologiczna kształtuje współpracę międzynarodową z zagranicznymi organizacjami stomatologicznymi poprzez Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej NRL. Kontynuowano aktywne działania w ramach międzynarodowych organizacji lekarsko-dentystycznych FDI, ERO/FDI oraz CED a także współpracę dwustronną z samorządami lekarzy stomatologów z państw sąsiednich. W Zespole ds. Współpracy Międzynarodowej NRL lekarzy stomatologów reprezentowali Kazimierz Bryndal oraz Anna Śpiałek. W okresie sprawozdawczym uczestniczyli w posiedzeniach europejskich i ogólnoświatowych organizacji dentystycznych reprezentując Naczelną Izbę Lekarską na posiedzeniach plenarnych ERO, FDI, CED: Anna Lella, Kazimierz Bryndal, Anna Śpiałek, Ewa Miękus-Pączek, Halina Borgiel- Marek oraz Marek Szewczyński. Wiceprezes NRL, Anna Lella w latach roku pełniła funkcję Sekretarza Generalnego ERO/FDI, a od 2013 r. sprawuje funkcję Prezesa Elekta. Jedno ze spotkań Zarządu ERO/FDI odbyło się w Warszawie (7 lipca 2012 r.) w siedzibie NIL. Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów współpracuje ze zrzeszeniami korporacyjnymi innych państw wymieniając doświadczenia zawodowe, samorządowe i wszelkie dane, informacje powiązane z wykonywaniem profesji. Na bieżąco przekazywano informacje o tematyce obrad na posiedzeniach Komisji i NRL. Informacje dotyczyły miedzy innymi regulacji międzynarodowych na temat stosowania amalgamatu, środków wybielających, europejskiego kodeksu zakażeń, aktualizacji dyrektywy o regulacji zawodów. Transgraniczna pozarządowa komunikacja zawodowa daje wsparcie tym, którzy potrzebują pomocy, przekłada się również na aspekty praktyczne dla naszego zawodu. Niektóre przepisy europejskie utrudniają mam życie, uczestnicząc w pracach organizacji międzynarodowych mamy szanse je zmieniać, inne mogą być pomocne i dostarczać argumentów w rozmowach z krajowymi decydentami. Znajomość i wiedza o regulacjach prawnych dotyczących zawodu stomatologa jest konieczna, przepisy unijne implementowane do prawodawstwa krajowego wpływają bezpośrednio na praktykę naszych gabinetów. W 2012 r. ERO/FDI przyjęła stanowisko w sprawie roli techników dentystycznych w udzielaniu opieki stomatologicznej, którego projekt opracowała i zgłosiła reprezentacja NIL. Inicjatywa ta związana była z coraz częstszymi działaniami

14 Strona14 organizacji zrzeszających techników, mającymi na celu poszerzenie zakresu ich uprawnień zawodowych. Stanowisko jasno wskazuje, że stomatologia jest kompleksowym działem medycyny i do udzielania opieki stomatologicznej niezbędne są odpowiednie kwalifikacje zawodowe; tylko właściwie wykwalifikowany lekarz dentysta jest odpowiedzialny za zapewnianie opieki stomatologicznej. Technicy dentystyczni wytwarzają wyroby wykonywane na zamówienie ściśle według przepisu lekarza dentysty i nie są przygotowani do udzielania świadczeń pacjentom. Dokument ten był wykorzystywany przez KS NRL w działaniach krajowych, m. in. W związku z interpelacjami poselskimi dotyczącymi uprawnień lekarzy dentystów i techników. KS NRL ściśle monitorowała prace legislacyjne związane z przepisami regulującymi zasady i warunki stosowania produktów do wybielania zębów (zgodnie z prawem unijnym produkty te są kwalifikowane jako kosmetyki i ich stosowanie reguluje dyrektywa dotycząca produktów kosmetycznych). W roku 2010 i 2011 prace legislacyjne były prowadzone na poziomie instytucji unijnych. KS NRL współpracowała w tym zakresie z Radą Europejskich Lekarzy Dentystów, CED. Wykorzystując materiały CED zwracano się kilkakrotnie do GIS (instytucji zaangażowanej w Polsce, jako reprezentant rządu, w proces nowelizacji dyrektywy o kosmetykach) z postulatem poparcia zmian polegających na dopuszczeniu do obrotu produktów o stężeniu nadtlenku wodoru między 0,1 a 6% i stosowania ich pod ściśle określonymi warunkami, tj. po badaniu stomatologicznym, a pierwsze ich zastosowanie u danego pacjenta będzie przeprowadzał tylko lekarz dentysta lub odbywać się to będzie pod jego bezpośrednim nadzorem. Po nowelizacji dyrektywy, która spełniała postulaty lekarzy dentystów, KS NRL zabiegała o wdrożenie tych postanowień do prawa polskiego, co nastąpiło z dniem 31 października 2012 r. (na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2012 r.). W nadchodzących latach w ramach CED podejmowane będą starania, aby także produkty do wybielania zębów o stężeniu nadtlenku wodoru przekraczającym 6% zostały jednoznacznie dopuszczone do obrotu pod warunkiem stosowania ich przez lekarza dentystę. KS NRL analizowała postęp prac nad nowelizacją dyrektywy 2005/36/WE o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie zagadnień dot. zawodu lekarza dentysty. Postulaty KS NRL były zbieżne z propozycjami CED. M. in. z inicjatywy KS NRL CED popierała wniosek, aby kolejne specjalizacje lekarsko-dentystyczne mogły być włączane do systemu uznawania automatycznego na takich samych zasadach, jak specjalizacje lekarskie (czyli w sposób prostszy niż dotychczas). Ostatecznie nowelizacja przewiduje, że będzie to mogło następować w drodze aktów delegowanych przyjmowanych przez Komisję Europejską w odniesieniu do tych specjalizacji, które występują w co najmniej 2/5 państwa członkowskich (czyli obecnie w co najmniej 12 państwach) takie rozwiązanie stanowi postęp a nowy tryb oznacza większe niż dotychczas możliwości włączenia w system automatycznego uznawania np. periodontologii i stomatologii dziecięcej.

15 Strona15 Ponadto w znowelizowanej dyrektywie doprecyzowano, że studia lekarskodentystyczne mają trwać co najmniej 5 lat i obejmować co najmniej godzin nauczania. W zakresie spraw związanych z uznawaniem kwalifikacji lekarzy dentystów należy wskazać, że KS NRL we współpracy z Ośrodkiem Uznawania Kwalifikacji NIL wystąpiła w lutym 2012 r. do urzędu rejestrującego lekarzy dentystów w Holandii ze stanowczym wyjaśnieniem, że kwalifikacje polskich lekarzy dentystów, którzy posiadają dyplomy z tytułem lekarza stomatologa (wydawane w latach ), są kwalifikacjami w pełni objętymi unijnym systemem uznawania kwalifikacji na zasadach tzw. praw nabytych. Lekarze posiadający tytuł lekarza stomatologa są pełnoprawnymi lekarzami dentystami i posiadają pełne uprawnienia zawodowe. Pismo było odpowiedzią na niezgodne z prawem i stanem faktycznym twierdzenia urzędników holenderskich. Po tym wystąpieniu nie napływały już informacje o problemach w tym zakresie. Stale trwa dyskusja na poziomie światowym i europejskim dotycząca stosowania amalgamatu dentystycznego. W 2011 roku projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego nadesłanym przy piśmie Ministra Zdrowia zakładał wprowadzenie obowiązku posiadania przez świadczeniodawców separatorów amalgamatu, co byłoby znacznym wydatkiem dla lekarzy dentystów pracujących w ramach umów z NFZ, jednakże energiczna reakcja KS NRL, poparta analizą regulacji międzynarodowych skutecznie oddaliła ten pomysł. Tematy posiedzeń KS NRL i jej Prezydium dotyczyły również między innymi: - funkcjonowania praktyk stomatologicznych i regulacji jakim podlegają, opracowano m.in. w konsultacji z radcą prawnym szczegółowe informacje prawne na temat. podmiotów mających uprawnienia do kontroli gabinetów, wymogi sanitarne i eksploatacyjne w gabinetach dentystycznych w świetle aktualnych przepisów, kwestii prawidłowych wpisów do paragonów fiskalnych, kodeksu kontroli zakażeń i gospodarki odpadami medycznymi na tle regulacji unijnych. - nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i możliwości zatrudniania lekarza w praktyce. - zawodów pomocniczych (asystentek, higienistek, techników) Opiniowano projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, KS NRL na bieżąco śledziła postęp prac legislacyjnych i zgłaszała nasze postulaty Komisji Legislacyjnej NRL, w której pracują członkowie Komisji a także bezpośrednio Naczelnej Radzie Lekarskiej. Kilkakrotnie odbyły się spotkania z reprezentantami organizacji techników dentystycznych: Polskim Towarzystwem Techników Dentystycznych, Izbą Gospodarczą Techników Dentystycznych, Krajowym Stowarzyszeniem Techników Dentystycznych m.in. nt. konieczności opracowania standardów dla laboratoriów dentystycznych i wykonywanych prac protetycznych.

16 Strona16 W związku z incydentami wykonywania przez techników czynności, do których nie są uprawnieni, po wyjaśnieniu aspektów prawnych o społecznym obowiązku zawiadomienia o tym prokuratora lub Policję, ponownie rozpropagowano wzór postępowania w przypadku podjęcia informacji o udzielaniu świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu i leczeniu chorób przez osoby nieuprawnione. Opracowano wzory dot. wymogów współpracy na linii lekarz technik w zakresie wyrobów medycznych. W okresie VI kadencji odbywały się spotkania z Konsultantami Krajowymi, Prezesami Towarzystw Naukowych i sekcji specjalistycznych. Prezydium KS NRL i jej przewodnicząca brali udział w posiedzeniach KS okręgowych izb lekarskich. KS NRL rozważała propozycję zwołania osobnego spotkania lekarzy dentystów delegatów na KZL, gdy z apelem do KS NRL o zorganizowanie takiego spotkania wystąpiła w maju 2012 r. Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie. Z wnioskiem o podobnej treści wystąpił także we wrześniu 2012 r. członek KS NRL, Andrzej Cisło. Dyskusja nt. apelu Komisji Stomatologicznej ORL w Krakowie odbyła się na posiedzeniu KS NRL w dniach 31 maja 1 czerwca 2012 r. Apel nie uzyskał aprobaty uczestników posiedzenia. W dyskusji nad tą kwestią wskazywano m.in., że posiedzenia KS NRL są otwarte i każdy członek samorządu, a tym bardziej delegat na KZL, może w nich wziąć udział. Większość członków KS NRL było zdania, że delegaci na KZL powinni być na bieżąco informowani przez swoich przedstawicieli uczestniczących w obradach KS NRL i mają możliwość zgłaszania wniosków podczas spotkań w okręgowych izbach. W związku z tym, że propozycja była zgłoszona ponownie we wrześniu 2012 r. podjęto szerokie konsultacje z komisjami stomatologicznymi okręgowych izb lekarskich aby zebrać opinie w tej sprawie. Z uzyskanych odpowiedzi wynikało, że znacząca większość nie wyraża zainteresowania takim spotkaniem. Zaangażowanie lekarzy dentystów w działalność samorządu jest znaczące i doceniane, co obrazuje m.in. uzyskiwanie najwyższej godności - odznaczenia Meritus pro Medici. Lista lekarzy dentystów wyróżnionych odznaczeniem Meritus Pro Medicus w okresie ostatniej kadencji: Teresa Bachanek (Lublin) 2011 Andrzej Baszkowski (Poznań) 2013 Teresa Bujko (Wrocław) 2010 Elżbieta Chmielowiec (Kielce) 2013 Małgorzata Kaczmarska-Banasiak (Łódź) 2010 Marianna Kawa-Kiesner (Kielce) 2010

17 Strona17 Anna Mackiewicz (Zielona Góra) 2011 Jolanta Małmyga (Gorzów Wlkp.) 2013 Wojciech Ratajczak (Gdańsk) 2012 Ryszard Rzeszutko (Wrocław) 2013 Antoni Stopa (Kraków) 2010 Anna Tarkowska (Warszawa) 2011 Z żałobnej karty 22 października 2010 r. zmarła Anna Mackiewicz członek KS NRL Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze. CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI Refleksje i wnioski na przyszłość: konieczność umocnienia pozycji izby w realizacji zadań szkoleniowych przez inicjowanie w dalszym ciągu organizacji i pomocy w uzyskaniu bezpłatnych szkoleń w ramach kształcenia ustawicznego, wzmocnienie starań o faktyczne przedstawicielstwo stomatologów w Ministerstwie Zdrowia, kontynuowanie prac legislacyjnych dotyczących form wykonywania zawodu przez lekarzy dentystów oraz usuwania barier ograniczających swobodę działalności w praktykach, kontynuowanie prac nad integracją środowiska stomatologicznego a zwłaszcza wzmożenie wysiłków w celu propagowania właściwych relacji pomiędzy lekarzami w ich zachowaniach zawodowych i poza zawodowych,

18 Strona18 Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej w VI kadencji Prezydium: - Przewodnicząca komisji - Anna Lella - Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Lindorf - Sekretarz - Halina Porębska Członkowie : Teresa Bachanek Andrzej Baszkowski Halina Borgiel-Marek Adam Busch Urszula Buszko Andrzej Cisło Jerzy Gryko Piotr Janik Beata Jarczewska-Głośnicka Adam Jurczak Marta Klimkowska-Misiak Urszula Kołodzińska Jarosław Kozaczyński Anna Kurhańska-Flisykowska Dariusz Kutella Jolanta Kwaśniewska śp. Anna Mackiewicz Jolanta Małmyga Alicja Marczyk-Felba Ewa Miękus-Pączek Anita Pacholec Liliana Piwowarczyk Dorota Przybyłko-Kita Lesław Pypeć Agnieszka Ruchała-Tyszler Jolanta Smerkowska-Mokrzycka Danuta Sorochan-Olszak Robert Stępień Andrzej Stopa Jolanta Szczurko Ewa Szczutowska Iwona Świętkowska Jacek Woszczyk Karolina Woźniak Marian Wróblewski Katarzyna Żółkiewicz-Kabać

KS NRL 18 X 2013 (AL) KOMISJA STOMATOLOGICZNA NRL

KS NRL 18 X 2013 (AL) KOMISJA STOMATOLOGICZNA NRL KS NRL 18 X 2013 (AL) KOMISJA STOMATOLOGICZNA NRL 18 października 2013 Pożegnanie prof. Marii Wierzbickiej KOMISJA STOMATOLOGICZA NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA POLSKA NA TLE EUROPY

STOMATOLOGIA POLSKA NA TLE EUROPY STOMATOLOGIA POLSKA NA TLE EUROPY Współpraca praca międzynarodowa Europejska Regionalna Organizacja (ERO) FDI Światowa Federacja Lekarzy Dentystów www.erodental.org www.fdiworldental.org Rada Europejskich

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2014 Marta Faryna Warszawa, 12 lutego 2015 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Dz.U.09.52.419 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 10 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady powoływania

Bardziej szczegółowo

Główne problemy stomatologii polskiej w odniesieniu do pacjentów dorosłych i edukacji stomatologicznej

Główne problemy stomatologii polskiej w odniesieniu do pacjentów dorosłych i edukacji stomatologicznej Główne problemy stomatologii polskiej w odniesieniu do pacjentów dorosłych i edukacji stomatologicznej PREZYDENT PTS Dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster MZ 2010-12-15 1 Główne zagadnienia 1. Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ

KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ MAJ 2009 REZOLUCJA RADY EUROPEJSKICH LEKARZY DENTYSTÓW (CED) KOMPETENCJE WYMAGANE DO WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY W UNII EUROPEJSKIEJ WPROWADZENIE Lekarz dentysta jest podstawowym świadczeniodawcą

Bardziej szczegółowo

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2

KODY SPECJALIZACJI. Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 KODY SPECJALIZACJI Nazwa dziedziny Kod specjalizacji Laboratoryjna diagnostyka medyczna 020 Laboratoryjna genetyka medyczna 021 Laboratoryjna hematologia medyczna 022 Laboratoryjna immunologia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Posiedzenia Ogólnego Rady Europejskich Lekarzy Dentystów Ryga, maja 2015 r.

Sprawozdanie z Posiedzenia Ogólnego Rady Europejskich Lekarzy Dentystów Ryga, maja 2015 r. Sprawozdanie z Posiedzenia Ogólnego Rady Europejskich Lekarzy Dentystów Ryga, 29 30 maja 2015 r. Rada Europejskich Lekarzy Dentystów (Council of European Dentists, CED) jest europejskim stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce

HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce Opis projektu HCV. Rola samorządów i diagnostyce Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki wzwc DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Kraków 2015 HCV. Rola

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r.

STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 30 stycznia 2015 r. STANOWISKO Nr 10/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie projektu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Nowelizacja art. 7 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1200), zwana dalej,,ustawą,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 5 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie powołania Rady do spraw Onkologii Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne Opracowanie: Halina Porębska sekretarz KS NRL członek Zespołu Legislacyjnego NRL mec. Elżbieta Czarnecka radca prawny OIL w Gdańsku AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Psychologia Kliniczna za rok 2015 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Warszawa 01-02-2016 r Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie diagnostyka laboratoryjna za rok 2015 Marta Faryna Warszawa, 15 lutego 2016 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-097 Warszawa, Banacha 1a tel. 5992405, fax. 5992104, marta.faryna@wum.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Posiedzenia Ogólnego Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) w dniu 19 listopada 2010 r. w Brukseli

Sprawozdanie z Posiedzenia Ogólnego Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) w dniu 19 listopada 2010 r. w Brukseli Sprawozdanie z Posiedzenia Ogólnego Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (CED) w dniu 19 listopada 2010 r. w Brukseli W dniu 19 listopada 2010 r. w Brukseli odbyło się Posiedzenie Ogólne Rady Europejskich

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii klinicznej za rok 2014 Warszawa 2015-02-10 Aleksandra Kühn-Dymecka Instytut Psychiatrii i Neurologii 02-957 Warszawa Al. Sobieskiego 9 Email dymecka@ipin.edu.pl tel., 224582534 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychologii

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich. Dz.U. z dn. 14 listopada 2002 r. Nr 188, poz. 1582 zm. Dz.U. z dn. 23 sierpnia 2005 r. Nr 158, poz. 1333 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych

Bardziej szczegółowo

KOMISJA STOMATOLOGICZNA NRL

KOMISJA STOMATOLOGICZNA NRL KOMISJA STOMATOLOGICZNA NRL 3 grudnia 2012 Prof. dr hab. n. med. Stefan Włoch 1.XI.12 KOMISJA STOMATOLOGICZA NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ Otwarcie posiedzenia. Przyjęcie porządku obrad. Sprawozdania KS NRL

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia

Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Problemy stomatologiczne polskich dzieci i młodzieży propozycje działań do rozważenia Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia Warszawa 15.12.2010r. prof.. dr hab.. Barbara Adamowicz-Klepalska

Bardziej szczegółowo

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. 14 kwietnia 2017 r.

Kontraktowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. 14 kwietnia 2017 r. Kontraktowanie świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne 14 kwietnia 2017 r. Publikacja aktów prawnych dot. STM Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Warszawa, 5 października

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii za rok 2014 Warszawa, 15.02.2015 r. Dr Grażyna Brzuszkiwicz-Kuźmicka Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego Wydział Rehabilitacji Ul. Marymoncka 34 00-968 Warszawa Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2013 1. Wprowadzenie 1 czerwca 2004r. weszła

Bardziej szczegółowo

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulaminu organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, w Zakładzie Psychologii Klinicznej ul. Chodźki

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej I. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, zwany dalej Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2014 Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka Warszawa, 20.01.2014 Katedra Protetyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, paw.

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-11-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/12/124 Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej za lata 2010 2013

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej za lata 2010 2013 Sprawozdanie z pracy Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej za lata 2010 2013 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia zgłoszone przez oferentów:

Zagadnienia zgłoszone przez oferentów: Użyte poniżej określenia oznaczają: - Zarządzenie nr 77/2013/DSOZ zarządzenie nr 77/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji

Bardziej szczegółowo

23 kwietnia 2015 r. Epidemia próchnicy w Polsce! Lekarze alarmują: zły stan opieki stomatologicznej nad dziećmi!

23 kwietnia 2015 r. Epidemia próchnicy w Polsce! Lekarze alarmują: zły stan opieki stomatologicznej nad dziećmi! 23 kwietnia 2015 r. Epidemia próchnicy w Polsce! Lekarze alarmują: zły stan opieki stomatologicznej nad dziećmi! 1 Epidemia próchnicy w Polsce (1) Częstość występowania próchnicy u dzieci w wieku 3-18

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.2.23.2016 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 7 marca 2016 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy, działający

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji

Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji Sprawozdanie z działalności Komisji Kształcenia i Nauki przy Bydgoskiej Izbie Lekarskiej w okresie VI kadencji Komisję Kształcenia i Nauki powołano decyzją Prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Tryb działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej

Tryb działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej Załącznik nr 1 do Uchwały 52/04/P-V Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 kwietnia 2009 w sprawie trybu działania Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zdrowiu publicznym nowe rozwiązania także dla reumatologii? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 16 czerwca 2015 r.

Ustawa o zdrowiu publicznym nowe rozwiązania także dla reumatologii? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Ustawa o zdrowiu publicznym nowe rozwiązania także dla reumatologii? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 16 czerwca 2015 r. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 (przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze)

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2014 (I półrocze) Anna Sadkowskaa Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota sadkowskaanna@wp.pl; sekretariat@szpzlo-ochota.pl Warszawa, dnia 15.02.2015 r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PERIODONTOLOGII za rok 2015

Warszawa r. Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie PERIODONTOLOGII za rok 2015 dr n. med. Maciej Nowak Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny tel: +48 22 502 20 99 email: mattianow@gmail.com Warszawa 22.01.2016 r. Raport

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia... 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia

Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Roczny raport z działalności konsultanta wojewódzkiego w ochronie zdrowia Dziedzina działalności konsultanta Raport za rok I. Realizacja zadań konsultanta wojewódzkiego, wynikających z ustawy z dnia 6

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie

STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie STANOWISKO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów Realizując uchwałę

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z obrad XXX Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej

Sprawozdanie z obrad XXX Zjazdu Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ziemi Sieradzkiej Sekretarz Rady OIPIPZS Anna Kulesza informuje : Sprawozdanie z obrad XXX Zjazdu Delegatów W dniu 24 marca 2017 roku w Sali Starostwa Powiatowego w Sieradzu odbył się XXX Zjazd Sprawozdawczy Okręgowej Izby

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA Załącznik nr 2 REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO CENTRUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ W OCHRONIE ZDROWIA 1. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, zwane dalej Centrum, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny)

ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej Nie dotyczy. jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny) Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat Warszawa, 15. 02. 2016 Zakład Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Aleja Dzieci Polskich 20 04-730 Warszawa 22 815 7270; 22 815

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji

Regulamin organizacyjny specjalizacji Regulamin organizacyjny specjalizacji z radiofarmacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia obowiązujący w Oddziale Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kruszewski, Romuald Krajewski Naczelna Rada Lekarska Doskonalenie zawodowe lekarzy ocena sytuacji

Jerzy Kruszewski, Romuald Krajewski Naczelna Rada Lekarska Doskonalenie zawodowe lekarzy ocena sytuacji Jerzy Kruszewski, Romuald Krajewski Naczelna Rada Lekarska Doskonalenie zawodowe lekarzy ocena sytuacji Na podstawie danych z: Centralnego Rejestru Lekarzy NRL Centrum Egzaminów Medycznych, CMKP Departamentu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1938. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych".

- o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-175-07 Druk nr 80 Warszawa, 8 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2016 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 77/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r.

SPRAWOZDANIE. Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od r r. ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ SPRAWOZDANIE Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach za okres od 01.01.2012r. - 31.12.2012r. 1. W 2012r. wpłynęło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Komisji Stomatologicznej NRL V kadencji

Sprawozdanie z działalności Komisji Stomatologicznej NRL V kadencji Sprawozdanie z działalności Komisji Stomatologicznej NRL V kadencji Komisja Stomatologiczna jest wieloproblemową komisją, zajmującą się problemami lekarzy dentystów. Uprawnienia Komisji Stomatologicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 172/15/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 6 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 172/15/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 6 listopada 2015 r. UCHWAŁA Nr 172/15/P-VI PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie skierowania przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkania międzynarodowe w 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010

Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 Sprawozdanie Marty Klimkowskiej-Misiak Wiceprezes ORL w Warszawie, członek Prezydium NRL) za okres: lipiec grudzień 2010 L I P I E C 2 lipca 2010 r. - wizyta w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i

Bardziej szczegółowo

Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich:

Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich: Uwagi Okręgowej Izby w Szczecinie do projektu zmian w rozporządzeniu ws specjalizacji lekarskich: 1. Skreślić w 4 ust.1 pkt 5 - ustawodawca nie powinien narzucać obowiązku posługiwania się, co najmniej

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga Rządowe Centrum

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga Rządowe Centrum Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko. Uwaga Rządowe Centrum ogólna Legislacji Projekt ustawy jest niezgodny z 92 Zasad techniki prawodawczej, w świetle którego odstapienie od zasady, że

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 53/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 7 listopada 2014 r.

STANOWISKO Nr 53/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 7 listopada 2014 r. STANOWISKO Nr 53/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej Prezydium Naczelnej

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA

NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE OCHRONY ZDROWIA Ministerstwo Zdrowia MZ Dotyczą przede wszystkim nowej organizacji podmiotów w udzielających świadczeń,, polityki lekowej, informatyzacji, kształcenia kadr

Bardziej szczegółowo

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Użyte poniżej określenia oznaczają: - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. WZ-I.431.3.2015.BDus Gorzów Wlkp., 18 czerwca 2015 r. Pan Ryszard Hatała Prezes Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2014 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2015 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2011-2013

Sprawozdanie z pracy Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2011-2013 Sprawozdanie z pracy Ośrodka Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2011-2013 Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji Naczelnej Rady Lekarskiej został powołany uchwałą Nr 27/10/VI

Bardziej szczegółowo

KARTA ZAWODOWA INŻYNIERA W POLSCE I W EUROPIE

KARTA ZAWODOWA INŻYNIERA W POLSCE I W EUROPIE Do p. 8 porządku obrad 14. posiedzenia RP w Krakowie Józef S. Suchy wiceprezes Naczelnej Organizacji Technicznej KARTA ZAWODOWA INŻYNIERA W POLSCE I W EUROPIE Jednolity rynek to jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej za rok 2015 Warszawa, 20.01.2016 Dr hab. n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka Katedra Protetyki Stomatologicznej Wydział Lekarsko-Dentystyczny Warszawski Uniwersytet Medyczny 02-006 Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, paw.

Bardziej szczegółowo

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia,

Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, Całokształt działalności zmierzającej do zapewnienia ochrony zdrowia ludności Sprawy podstawowe: zapobieganie chorobom, umocnienie zdrowia, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Zespół do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM BEHAWIORALNYM W POLSCE realizacja Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych Wrocław, 25 listopada 2016 Regulacje Prawne - Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych Ustawa

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2/KR/2016. Komisji Rewizyjnej. z dnia 06 października 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej KOMISJA REWIZYJNA w Gorzowie Wielkopolskim ul. Wyczółkowskiego 6/14 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 738 68 69 e-mail: lozts@pzts.pl www.lozts.republika.pl Uchwała nr 2/KR/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 06

Bardziej szczegółowo

NACZELNA RADA LEKARSKA KOMISJA STOMATOLOGICZNA

NACZELNA RADA LEKARSKA KOMISJA STOMATOLOGICZNA NACZELNA RADA LEKARSKA KOMISJA STOMATOLOGICZNA NRL/KS/33/11 Warszawa, dnia 15 lipca 2011 r. Pani Ewa Kopacz Minister Zdrowia Szanowna Pani Minister, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity. Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin przyznawania nagród i odznaczeń Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych Tekst jednolity Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały Nr 57/III/2012 KRDL z dnia 19 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Gorzów Wlkp., dnia 19 czerwca 2013 r. PS-II.431.7.2013.BDus Pani Halina Malinowska-Rewers Przychodnia stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Udar. Każdy pacjent jest ważny

Udar. Każdy pacjent jest ważny Opis projektu Udar. Każdy pacjent jest ważny DOBRE PROGRAMY ZDROWOTNE.PL Warszawa 2015 wersja 1.00 Dotyczy: cyklu debat uświadamiających wagę problemu udarów, rolę samorządów w profilaktyce udarów, skalę

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014.. Grzegorz Panek I Katedra i Klinika Gin.-Poł. WUM Warszawa, Pl.Starynkiewicza 1/3 gmpanek@wp.pl Warszawa, 15.02.2015 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Ginekologii Onkologicznej za rok 2014..

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 94/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 94/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 23 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 94/2014/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie

Bardziej szczegółowo

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy.

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie stomatologiczne obejmujące świadczenia ogólnostomatologiczne i świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 12/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. I. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii. I. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny specjalizacji w dziedzinie epidemiologii I. Postanowienia wstępne 1 Regulamin obowiązuje w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii SUM./nazwa jednostki uprawnionej do prowadzenia specjalizacji/

Bardziej szczegółowo

APEL Nr 1 XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy odbywającej się w Krakowie w dniach 13-15 czerwca 2014 r. do Ministra Zdrowia/Wojewodów

APEL Nr 1 XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy odbywającej się w Krakowie w dniach 13-15 czerwca 2014 r. do Ministra Zdrowia/Wojewodów APEL Nr 1 /Wojewodów w sprawie dyżurów medycznych w trakcie specjalizacji Młodych Lekarzy, wzywają Ministra Zdrowia do podjęcia stosownych działań, zmierzających do rozwiązania problemów z realizacją obowiązku

Bardziej szczegółowo

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011

NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NOWE PRAWO MEDYCZNE 2011 18 listopad 2011 r. II Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum ul. Skawińska 8 http://elsa.lex.edu.pl/npm/ KOORDYNACJA:

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2016

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii plastycznej za rok 2016 Warszawa 15/02/2016 Bartłomiej Noszczyk Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szpital im. prof. W. Orłowskiego Ul. Czerniakowska 231 22 5841 191 Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE XXX Okręgowego Zjazdu Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 28 lutego 2014 r.

OŚWIADCZENIE XXX Okręgowego Zjazdu Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi z dnia 28 lutego 2014 r. OŚWIADCZENIE skierowane do: Ministra Zdrowia Parlamentarzystów RP w sprawie poparcia Stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Prezydium Zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie o izbach lekarskich związanych

Bardziej szczegółowo

LOP /2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP /2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP-4101-06-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/124 Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej ze środków publicznych Jednostka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Fundacja 1 Czerwca 90-407 Łódź ul. Piotrkowska 17 wej. D Sprawozdanie z działalności Fundacji 1 Czerwca za rok 2014 Nazwa fundacji: Fundacja 1 Czerwca Siedziba i adres fundacji: ul. Piotrkowska 17 wejście

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej za rok 2015 Katarzyna Nowicka SPZOZ Szpital Bielański Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii 01-809 Warszawa ul. Cegłowska 80 Tel: 22-5690169, e-mail balneologia@onet.pl Warszawa 2016.01.07 Raport Konsultanta Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego za rok 2008. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-016-03/12 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-016-03/12 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-016-03/12 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i finansowanie

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska STOMATOLOGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz-Klepalska I. Aktualna sytuacja specjalizacyjna w dziedzinie stomatologii dziecięcej na dzień 31.08. 2009r. 1. W odniesieniu do ogółu 7.626 specjalistów

Bardziej szczegółowo