Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny""

Transkrypt

1 STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego za nr repertorium a NR 51/97, w dniu 27 stycznia 1997r. przez notariusz Elżbietę Jarmużewską w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Hoża 50, lok Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. 3 Siedzibą Fundacji jest M. St. Warszawa. 4 Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

2 Rozdział II Cele Fundacji i ich realizacja 5 1.Celem fundacji jest wspieranie rozwoju nowoczesnej medycyny i lecznictwa, a w szczególności: a) promocja zdrowia w zakresie sfery zadań publicznych, b) wspieranie rozwoju nauk medycznych i diagnostycznych c) inicjowanie, organizowanie i wspieranie istotnych badań naukowych w zakresie nauk medycznych i nauk pokrewnych oraz nowoczesnych badań medycznych i diagnostycznych, a także profilaktyki zdrowotnej, d) skupianie wokół idei i praktyki Fundacji przedstawicieli środowisk nauki oraz przedstawicieli sektora przedsiębiorczości i innych organizacji społecznych, e) wspieranie lecznictwa we wszystkich dziedzinach medycyny, szczególnie lecznictwa wysokospecjalistycznego f) promowanie nowych kierunków rozwoju medycyny, diagnostyki i lecznictwa g) udzielanie wszelkiej pomocy szpitalom, placówkom medycznym oraz domom pomocy społecznej w szczególności udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej, h) niesienie pomocy instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym będących w trudnej sytuacji materialnej 2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) pomoc finansową i rzeczową, b) organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego, aparatury i materiałów medycznych, c) wyposażanie poradni i ośrodków medycznych w specjalistyczny sprzęt medyczny, d) finansowanie prac badawczych, e) inicjowanie, organizowanie oraz finansowanie konferencji, seminariów i zjazdów naukowych, f) finansowanie uczestnictwa w konferencjach, seminariach i zjazdach naukowych,

3 g) finansowanie szkoleń i kursów oraz praktyk zawodowych, h) ustanowienie stypendiów naukowych, i) prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych, j) finansowanie własnej działalności badawczej, diagnostycznej i leczniczej, k) współpracę z krajowymi i zagranicznymi fundacjami, stowarzyszeniami, komitetami naukowymi, placówkami naukowo badawczymi, instytucjami rządowymi, zajmującymi się problematyką będącą przedmiotem działalności Fundacji. l) organizowanie i finansowanie pomocy dla placówek medycznych, a w szczególności prowadzenie remontów, udzielanie dotacji w celu poprawy jakości świadczonych usług i ochrony zdrowia pacjentów. 3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja: a) współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz osobami fizycznymi i prawnymi zainteresowanymi celami Fundacji b) może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zgodna z celami Fundacji Rozdział III Majątek i dochody Fundacji 6 Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie zł (słownie: tysiąc złotych). Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem Dochodami Fundacji są: a) darowizny, spadki i zapisy otrzymywane zarówno z kraju jak i zagranicy, b) subwencje osób prawnych,

4 c) dochody ze sponsoringu, zbiórek, imprez publicznych i aukcji, d) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, e) odsetki bankowe oraz inne zyski kapitałowe /włączając dochody z uczestnictwa w funduszach powierniczych, dochody z obligacji, bonów skarbowych, itp./ Środki pochodzące z darowizn, zapisów, spadków mogą być używane dla realizacji wszystkich celów Fundacji, w sposób określony przez Zarząd. 2. W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, złoży ona oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. Przyjęcie spadku może nastąpić tylko z dobrodziejstwem inwentarza. Rozdział IV Organy Fundacji Organami Fundacji są: Rada Fundacji Zarząd Fundacji 2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji. Rada Fundacji Rada Fundacji jest organem nadzorującym Zarząd Fundacji. Rada Fundacji składa się z dwóch do pięciu osób. Pierwszy skład Rady Fundacji powołują Fundatorzy na podstawie uchwały. Fundatorzy mogą być członkami Rady Fundacji i pełnić funkcje Przewodniczącego Rady Fundacji.

5 2. Członkostwo Rady Fundacji wygasa w przypadku rezygnacji, śmierci członka Rady Fundacji lub odwołania na podstawie uchwały Fundatorów. 3. W celu zapewnienia wykonywania uprawnień statutowych, skład Rady Fundacji może być uzupełniany w trybie powołania członka Rady Fundacji przez Przewodniczącego Rady Fundacji. Rada Fundacji może powołać również nowego członka Rady Fundacji w drodze uchwały. 4. Przewodniczący Rady Fundacji wskazywany jest przez pozostałych członków Rady Fundacji. 5. Zwolnienie stanowiska Przewodniczącego Rady Fundacji następuje na skutek śmierci, rezygnacji Przewodniczącego Rady Fundacji lub uchwały Rady Fundacji odwołującej Przewodniczącego Rady Fundacji. 6. Przewodniczący Rady Fundacji przed złożeniem rezygnacji może powołać na swoje miejsce następcę, którego wybiera spośród dotychczasowych członków Rady Fundacji lub będzie to osoba powołana do składu Rady Fundacji uchwałą Rady Fundacji na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji. 7. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo organizację i warunki jej funkcjonowania. 8. Przyjęcie regulaminu Rady Fundacji wymaga akceptacji Przewodniczącego Rady Fundacji Do kompetencji Rady Fundacji należy: a) wytyczanie kierunków działań Fundacji, b) zatwierdzanie programów działań Fundacji, c) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu Fundacji, d) ustalenie kierunkowych wytycznych dla Zarządu Fundacji, co do rozdziału zgromadzonych środków, e) zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd oraz Członków Rady Fundacji, f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie absolutorium

6 g) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, h) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działań, i) uchwalenie regulaminu działania Zarządu, j) podejmowanie decyzji w sprawach zmian statutu Fundacji, k) podejmowanie decyzji w sprawie likwidacji Fundacji, l) wskazanie fundacji lub instytucji, na rzecz której zostanie przekazany majątek pozostały po likwidacji Fundacji, ł) zatwierdzenie wysokości wynagrodzeń Zarządu Fundacji Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej dwóch członków Rady Fundacji lub na wniosek Zarządu Fundacji. 2. Posiedzenie Rady Fundacji odbywają się przynajmniej raz w roku. 3. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji W posiedzeniach Rady Fundacji mają prawo uczestniczyć Członkowie Zarządu. 2. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celem Fundacji. Zarząd Fundacji 1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy. Zarząd jednoosobowy tworzy Prezes Fundacji Zarząd wieloosobowy tworzy Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu. 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

7 4. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku odwołania lub śmierci. 5. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku: a) złożenia rezygnacji, b) z innych istotnych przyczyn Zarząd Fundacji: a) kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów, b) reprezentuje Fundację na zewnątrz, c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji łącznie z przyjmowaniem spadków, darowizn i zapisów, d) tworzy i likwiduje przedstawicielstwa, oddziały, biura, zakłady, agencję i inne jednostki, placówki Fundacji w kraju i za granicą, określając ich zasięg terytorialny, przedmiot działalności, organy i ich kompetencje, e) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, f) sporządza projekty programów działania Fundacji, Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub własnej inicjatywy. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu. 2. Przewodniczący Rady Fundacji ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu. 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Rozdział V Połączenie Fundacji. Zmiana Statutu Fundacji. 18

8 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. 2. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Rada Fundacji w formie uchwały Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd i Rada Fundacji w formie uchwały. 2. Podejmując uchwałę w przedmiocie zmiany statutu Zarząd i Rada Fundacji są uprawnieni do dokonania zmiany celu Fundacji. Rozdział VI Likwidacja Fundacji Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego była utworzona lub wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji wraz z Zarządem. Rada Fundacji powołuje i odwołuje likwidatora. 3. Na podstawie uchwały Rady Fundacji majątek pozostały po likwidacji podlega przeznaczeniu na wsparcie działalności statutowej fundacji realizującej cele zbieżne z celami statutowymi likwidowanej Fundacji Rozdział VII Postanowienia końcowe 21 W zakresie nieuregulowanym postanowieniami statutu stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

S t a t u t F u n d a c j i. Rozdział I

S t a t u t F u n d a c j i. Rozdział I F u n d a c j a R o z w o j u I n f o r m a t y k i S t a t u t F u n d a c j i Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Rozwoju Informatyki zwana dalej Fundacją, zostaje utworzona przez osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI

STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI Tekst jednolity STATUT FUNDACJI WSPOMAGANIA WSI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Paragraf 1 Fundacja ustanowiona przez Prymasa Polski aktem notarialnym sporządzonym przed Anną Brzozowską notariuszem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3

STATUT. I. Postanowienia ogólne. Artykuł 3 Załącznik do uchwały Nr 3 XXI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich 22.04.2010 r. STATUT ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH I. Postanowienia ogólne Artykuł 1 1. Związek Banków Polskich, zwany dalej Związkiem",

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności

STATUT. Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego. 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności STATUT Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego 1 Nazwa, siedziba, teren i zakres działalności 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, w skrócie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE * 1 Stowarzyszenie ŻYĆ INACZEJ na rzecz ogółu społeczności, rodzin w sytuacji kryzysowej, a w szczególności kobiet i dzieci, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN

STATUT ZWIĄZKU PODHALAN STATUT ZWIĄZKU PODHALAN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Związek Podhalan w Polsce, zwany w dalszym ciągu Związkiem jest Stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne

I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ FORUM RUCHU EUROPEJSKIEGO I Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Ruchu Europejskiego, zwany dalej Związkiem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. STATUT Stowarzyszenia WallraV Racing Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę WallraV Racing Club i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dziennik Ustaw 4 Poz. 839. USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Dziennik Ustaw 4 Poz. 839 Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja 2015 r. (poz. 839) USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo