MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy Kraków Poznaƒ Opole ódê. Bia ystok Zielona Góra Toruƒ. Bydgoszcz Wroc aw Gliwice Katowice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy 2010. Kraków Poznaƒ Opole ódê. Bia ystok Zielona Góra Toruƒ. Bydgoszcz Wroc aw Gliwice Katowice"

Transkrypt

1 O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Perspektywy SALON MATURZYSTÓW wrzesieƒ Rzeszów Gdaƒsk Kielce Szczecin Lublin Olsztyn Warszawa Bydgoszcz Wroc aw Gliwice Katowice Bia ystok Zielona Góra Toruƒ Kraków Poznaƒ Opole ódê

2 MATURZYSTÓW SALON Perspektywy W programie: Kampania Salon Maturzystów Perspektywy ma w swoim za o eniu pomóc uczniom ostatnich klas szkó ponadgimnazjalnych w wyborze optymalnej Êcie ki dalszego kszta cenia. Kluczem do sukcesu jest dobrze zdana matura, stàd prezentacje poêwi cone przedmiotom obowiàzkowym: Matura 2011 z j zyka polskiego wszystko o tym najwa niejszym egzaminie. Na co trzeba zwróciç szczególnà uwag przy rozwiàzywaniu arkuszy maturalnych, jak najlepiej przygotowaç si do egzaminu. Matura 2011 z matematyki wnioski z pierwszego po ponad çwierçwieczu, obowiàzkowego egzaminu z matematyki, które z pewno- Êcià przydadzà si przysz orocznym maturzystom. Matura 2011 z j zyka obcego b dziemy zach caç maturzystów, eby zdawali ten egzamin na poziomie rozszerzonym, a tak e by nie poprzestawali na jednym j zyku obcym, który dziê ju zdecydowanie nie wystarcza do tego, aby skutecznie konkurowaç na wymagajàcym rynku pracy. Ponadto zaprosimy maturzystów na spotkania, które u atwià im okre- Êlenie w asnych predyspozycji i dokonanie wyboru najlepszego kierunku studiów. Poznaj siebie, wybierz w asnà drog spotkania prowadzone przez doradców zawodowych i specjalistów z poradni psychologiczno- -pedagogicznych, w czasie których m odzi ludzie b dà mogli poznaç swoje mocne i s abe strony, uzyskaç fachowà porad dotyczàcà zarówno studiów, jak i interesujàcego ich zawodu.

3 O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Szanowni Paƒstwo! MaturzyÊci z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie Nowe kierunki, nowe szanse prezentacje nowych, oryginalnych kierunków studiów, ze szczególnym naciskiem na kierunki unikatowe, mi dzywydzia- owe i mi dzyuczelniane. Celem tych spotkaƒ jest pokazanie maturzystom mniej modnych, a bardzo interesujàcych i przysz oêciowych studiów. Zaprezentuj si (dobrze) warsztaty autoprezentacji, które na pewno pomogà z powodzeniem przejêç przez rozmowy kwalifikacyjne, spotkania w sprawie pracy, wyst py publiczne. Umiej tnoêç atrakcyjnego przedstawiania swoich racji jest dziê potrzebna nie tylko osobom wyst pujàcym publicznie, ale tak e mened erom, naukowcom, a nawet osobom uprawiajàcym zawody artystyczne. Warto si tego nauczyç! Od dwudziestu lat Perspektywy towarzyszà kolejnym rocznikom maturzystów. Zmienia y si zasady zdawania egzaminu dojrza oêci i regu y rekrutacji, matura stawa a si coraz bardziej powszechna dziê zdaje jà 80 proc. uczàcych si. Nie zmieni o si natomiast podejêcie m odych ludzi, którzy nadal traktujà ten egzamin jako próg doros oêci. I w a- Ênie z naszego przeêwiadczenia, e ów styk szko y ponadgimnazjalnej i studiów to moment prze omowy, decydujàcy o ca ym dalszym yciu, narodzi a si cztery lata temu idea Salonu Maturzystów Perspektywy. Tegoroczna kampania Salon Maturzystów odb dzie si w 18 oêrodkach akademickich, w obiektach znakomitych uczelni publicznych. Oczekujemy nie mniejszej ni rok temu liczby goêci b dzie ich z pewnoêcià ponad 200 tysi cy. Bo choç kolejne roczniki przyst pujàcych do matury sà coraz mniej liczne, jednoczeênie roênie zainteresowanie jakoêcià kszta cenia. Z coraz wi kszà uwagà m odzi ludzie dokonujà wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, zale y im na tym, by wynik egzaminu by jak najlepszy. Tegoroczny Salon Maturzystów organizujemy we wspó pracy z Okr gowymi Komisjami Egzaminacyjnymi i regionalnymi konferencjami rektorów. Do ogólnopolskiego Komitetu Honorowego zaprosiliêmy: Katarzyn Hall Minister Edukacji Narodowej, prof. Barbar Kudryckà Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego, prof. Katarzyn Cha asiƒskà-macukow przewodniczàcà Konferencji Rektorów Akademickich Szkó Polskich, prof. Waldemara T okiƒskiego przewodniczàcego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkó Polskich. Do regionalnych Komitetów Honorowych zaprosiliêmy rektorów, wojewodów, marsza ków województw, prezydentów miast, kuratorów oêwiaty oraz dyrektorów okr gowych komisji egzaminacyjnych. Ten znakomity sk ad gwarantuje wsparcie i sprawne przeprowadzenie akcji, która w tym roku potrwa od 6 do 28. Salon Maturzystów wpisa si ju w kalendarz imprez edukacyjnych we wszystkich województwach, jest znany i ceniony. B dziemy nadal intensywnie promowaç t imprez, aby dotrzeç z informacjami na jej temat do wszystkich zainteresowanych. Serdecznie zapraszam do udzia u w Salonie Maturzystów Perspektywy najlepszym miejscu na spotkanie z Paƒstwa przysz ymi studentami! Waldemar Siwiƒski Prezes Zarzàdu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

4 O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Krakowski Salon Maturzystów 6-7 Uniwersytet Jagielloƒski Poznaƒski Salon Maturzystów 9-10 Politechnika Poznaƒska Opolski Salon Maturzystów 13 Politechnika Opolska ódzki Salon Maturzystów Uniwersytet ódzki Bia ostocki Salon Maturzystów 14 Politechnika Bia ostocka Zielonogórski Salon Maturzystów 14 Uniwersytet Zielonogórski Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów Toruƒ 14 Uniwersytet Miko aja Kopernika Bydgoszcz 15 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Szczecin Gdaƒsk Bydgoszcz Poznaƒ Toruƒ Zielona Góra Olsztyn Kraków Warszawa Bia ystok ódê Wroc aw Opole Kielce Lublin Gliwice Katowice Rzeszów Warszawski Salon Maturzystów Perspektywy Wrzesieƒ to czas Matura jest dziê kluczem otwierajàcym drzwi uczelni. Dlatego tak wa ne jest, by zdaç jà jak najlepiej i dobrze wybraç przedmioty dodatkowe. MaturzyÊci muszà podjàç wst pnà decyzj do koƒca. Z naszych wieloletnich doêwiadczeƒ wynika, e dla wi kszoêci m odych ludzi wrzesieƒ w klasie maturalnej to czas, kiedy wi kszoêç z nich dokonuje tych wa nych wyborów dotyczàcych przysz oêci. Wyborów na wag yciowego sukcesu. Znakomita wi kszoêç przysz orocznych maturzystów, podobnie jak ich koledzy, wybierze studia w uczelni publicznej lub niepublicznej, stacjonarne lub niestacjonarne. Studia sà wcià najlepszà yciowà inwestycjà: osoby z wy szym wykszta ceniem zarabiajà statystycznie o ok. 70 procent wi cej ni ci, którzy tego wykszta cenia nie majà. Z drugiej jednak strony, sam dyplom nie daje ju adnej gwarancji satysfakcjonujàcego zatrudnienia. W miar upowszechniania si wykszta cenia na poziomie wy szym, coraz istotniejsze staje si tak e precyzyjne dopasowanie wykszta cenia do predyspozycji i za-

5 Perspektywy yciowych decyzji interesowaƒ, zbudowanie indywidualnej Êcie ki zdobywania wiedzy i umiej tnoêci. I to nie tylko przez 3 czy 5 lat, ale przez ca e ycie. Dynamicznie zmieniajàcy si Êwiat, budowa spo eczeƒstwa opartego na wiedzy sprawiajà, e dzisiejsi maturzyêci sà niejako skazani na uczenie si przez ca e ycie. Wa ne, by wiedzieli, JAK si uczyç. W czasie Salonów Maturzystów w ró nych oêrodkach akademickich naszego kraju warto spotkaç si z m odymi ludêmi, którzy ju za kilka miesi cy b dà walczyç o indeksy. W naszych salonach uczestniczà tysiàce maturzystów powa nie traktujàcych swojà przysz oêç, ambitnych, zainteresowanych Êwiadomym budowaniem swojej Êcie ki kszta cenia. Przedstawienie im kompleksowej, starannie przygotowanej oferty edukacyjnej to najlepsza inwestycja w przysz oêç uczelni. Wrzesieƒ to czas yciowych decyzji, które Perspektywy zgodnie ze swojà misjà, realizowanà ju od 20 lat starajà si u atwiç. Warto w tym uczestniczyç! Wroc awski Salon Maturzystów Politechnika Wroc awska Âlàski Salon Maturzystów Gliwice 16 Politechnika Âlàska Katowice 17 Uniwersytet Âlàski w Katowicach Szczeciƒski Salon Maturzystów Uniwersytet Szczeciƒski Lubelski Salon Maturzystów Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Olsztyƒski Salon Maturzystów 21 Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie Warszawski Salon Maturzystów Politechnika Warszawska Rzeszowski Salon Maturzystów Politechnika Rzeszowska Gdaƒski Salon Maturzystów Uniwersytet Gdaƒski Kielecki Salon Maturzystów 28 Politechnika Âwi tokrzyska w Kielcach Ogólnopolskie Biuro Organizacyjne PERSPEKTYWY, ul. Nowogrodzka 31, Warszawa tel , , fax

6 Krakowski Poznaƒski Uniwersytet Jagielloƒski Auditorium Maximum Kraków, ul. Krupnicza 35 Politechnika Poznaƒska Centrum Wyk adowo-kongresowe Poznaƒ, ul. Piotrowo 2 prof. dr hab. Karol Musio przewodniczàcy Kolegium Rektorów Szkó Wy szych Krakowa rektor Uniwersytetu Jagielloƒskiego prof. dr hab. Bronis aw Marciniak przewodniczàcy Kolegium Rektorów Miasta Poznania rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu MaturzyÊci /11 (woj. ma opolskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon MaturzyÊci /11 (woj. wielkopolskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Auditorium Maximum UJ z trudem mieêci- o wszystkich chcàcych wziàç udzia w spotkaniach Salonu. Prezentacje przyciàgn y t umy m odych ludzi zainteresowanych Êwiadomym wyborem drogi kszta cenia. Ogromnà frekwencj mia y spotkania na temat matury, prowadzone przez OKE w Krakowie. Salon odwiedzi o ponad 21 tys. goêci. Poznaƒski Salon Maturzystów tradycyjnie cieszy si ogromnym zainteresowaniem m odzie y i nauczycieli. Ponad 1000 osób uczestniczy o w wyk adzie inauguracyjnym Zofii Hryhorowicz, dyrektor OKE w Poznaniu. T umy m odzie y przyciàgn y tak e prezentacje uczelni akademickich Poznania. Ogó em Salon odwiedzi o blisko 21 tys. m odych ludzi.

7 Opolski ódzki Politechnika Opolska Opole, ul. Miko ajczyka 16 prof. dr hab. in. Jerzy Skubis rektor Politechniki Opolskiej 13 Uniwersytet ódzki Wydzia Zarzàdzania ódê, ul. Matejki 22/26 prof. dr hab. W odzimierz Nykiel przewodniczàcy Konferencji Rektorów Uczelni ódzkich rektor Uniwersytetu ódzkiego MaturzyÊci /11 (woj. opolskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon MaturzyÊci /11 (woj. ódzkie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Opolski Salon Maturzystów uroczyêcie otworzy a Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w MEN. OKE we Wroc awiu przygotowa a swoje spotkania w dwóch sesjach przedpo udniowej i popo udniowej aby zapewniç maturzystom maksimum komfortu w czasie tych prezentacji. Opolski Salon Maturzystów odwiedzi o ponad 6 tys. goêci. T umy maturzystów przyby y zarówno na spotkania z ekspetami OKE w odzi poêwi cone maturze, jak i na prezentacje uczelni. W spotkaniu na temat matury uczestniczy o ponad 200 dyrektorów szkó ponadgimnazjalnych. ódzki Salon Maturzystów w ciàgu dwóch dni odwiedzi o 14 tys. goêci.

8 Bia ostocki Zielonogórski Politechnika Bia ostocka Wydzia Elektryczny Bia ystok, ul. Wiejska 45D Uniwersytet Zielonogórski Kampus A Zielona Góra, ul. Szafrana 4A prof. dr hab. Jacek Nikliƒski przewodniczàcy Ârodowiskowego Kolegium Rektorów Uczelni Bia ostockich rektor Uniwersytetu Medycznego w Bia ymstoku 14 prof. dr hab. Czes aw Os kowski rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego 14 MaturzyÊci /11 (woj. podlaskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon MaturzyÊci /11 (woj. lubuskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Tak jak w poprzednich latach, Bia ostocki Salon przyciàgnà t umy maturzystów w sumie by o ich ponad 8 tysi cy! OKE w om y zorganizowa a dla nich bardzo bogaty program spotkaƒ na temat matury, obejmujàcy wszystkie najcz Êciej wybierane przedmioty egzaminacyjne. Zielonogórski Salon odwiedzi y tysiàce uczniów z województwa lubuskiego. Ogromnym zainteresowaniem cieszy y si spotkania na temat matury, prowadzone przez ekspertów OKE w Poznaniu. Przy pe nej sali odbywa a si tak e prezentacja UZ prowadzona przez rektora prof. Czes awa Os kowskiego.

9 Kujawsko-Pomorski Uniwersytet Miko aja Kopernika Aula G ówna Toruƒ, ul. Gagarina 11 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Gmach Copernicanum Bydgoszcz, ul. Kopernika Wspó przewodniczàcy Komitetu Honorowego prof. dr hab. Andrzej Radzimiƒski rektor Uniwersytetu Miko aja Kopernika prof. dr hab. in. Józef Kubik rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MaturzyÊci /11 (woj. kujawsko-pomorskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Wroc awski Politechnika Wroc awska Centrum Kongresowe Wroc aw, ul. Janiszewskiego 8 prof. dr hab. in. Marek Bojarski przewodniczàcy Kolegium Rektorów Wy szych Uczelni Wroc awia, Opola, Zielonej Góry i Cz stochowy, rektor Uniwersytetu Wroc awskiego MaturzyÊci /101 (woj. dolnoêlàskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon W otwarciu Salonu na UMK wzià udzia Zbigniew W odkowski, wiceminister edukacji narodowej. Dopisali równie goêcie w ciàgu dwóch dni Salon odwiedzi o ponad 12 tys. maturzystów. OKE w Gdaƒsku przygotowa a specjalne prezentacje dla maturzystów, którzy jako pierwsi mieli zmierzyç si z obowiàzkowà matematykà. Wroc awski Salon Maturzystów nale y do najwi kszych w kraju. W spotkaniu z dyrektorami szkó ponadgimnazjalnych i uroczystym otwarciu Salonu wzi a udzia wiceminister Lilla Jaroƒ. Z m odymi ludêmi spotka si na debacie prezydent Wroc awia Rafa Dutkiewicz. Tradycyjnie najwi ksze zainteresowanie budzi- y prezentacje OKE we Wroc awiu.

10 Âlàski Szczeciƒski Politechnika Âlàska Centrum Edukacyjno-Kongresowe Gliwice, ul. Konarskiego 18B Uniwersytet Âlàski Katowice, ul. Bankowa Przewodniczàca Komitetu Honorowego prof. dr hab. n. med. Ewa Ma ecka-tendera przewodniczàca Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich rektor Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach MaturzyÊci /11 (woj. Êlàskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Uniwersytet Szczeciƒski Wydzia Humanistyczny ul. Krakowska prof. dr hab. Waldemar Tarczyƒski rektor Uniwersytetu Szczeciƒskiego MaturzyÊci /11 (woj. zachodniopomorskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Âlàski Salon odby si na najwi kszych uczelniach tego regionu: Politechnice i Uniwersytecie. Tak jak w poprzednich latach przyciàgnà tysiàce m odych ludzi. Niewàtpliwie pomog y w tym prezentacje przygotowane przez OKE w Jaworznie. GoÊcie z zainteresowaniem uczestniczyli w prezentacjach Êlàskich uczelni. Âlàski Salon odwiedzi o blisko 20 tys. goêci. Ponad 300 dyrektorów zachodniopomorskich szkó wzi o udzia w spotkaniu z Lillà Jaroƒ, wiceministrem edukacji narodowej, na temat zmian w egzaminie maturalnym od roku. Tradycyjnie najwi ksze t umy zgromadzi y spotkania OKE w Poznaniu. Przez dwa dni Salon odwiedzi o ponad 10 tys. m odych ludzi.

11 Lubelski Olsztyƒski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Centrum Kongresowe Lublin, ul. Akademicka 15 prof. dr hab. Marian Weso owski przewodniczàcy Kolegium Rektorów Akademickich Szkó Lublina rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie Centrum Konferencyjne Olsztyn, ul. Dybowskiego 11 prof. dr hab. Józef Górniewicz rektor Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego MaturzyÊci /11 (woj. lubelskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon MaturzyÊci /11 (woj. warmiƒsko-mazurskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Organizowany po raz trzeci Lubelski Salon Maturzystów odby si tym razem w Centrum Kongresowym UP w Lublinie. Odwiedzi o go oko o 12 tys. maturzystów z Lublina i ca ego województwa, zainteresowanych wyborem przedmiotów na matur i kierunku studiów. Tysiàce m odych ludzi z województwa warmiƒsko-mazurskiego przewin o si przez kampus UWM w Kortowie. Olsztyƒski Salon odwiedzi o ponad 7 tys. osób. Specjalnie dla nich OKE w om y przygotowa a niezwykle bogaty program spotkaƒ.

12 Warszawski Rzeszowski Politechnika Warszawska Gmach G ówny Warszawa, pl. Politechniki 1 Politechnika Rzeszowska Miasteczko Akademickie Rzeszów, al. Powstaƒców Warszawy 10 prof. dr hab. in. W odzimierz Kurnik przewodniczàcy Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. in. Andrzej Sobkowiak rektor Politechniki Rzeszowskiej MaturzyÊci /11 (woj. mazowieckie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon MaturzyÊci /11 (woj. podkarpackie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Na Warszawskim Salonie pad rekord frekwencji: 25 tys. goêci. Zainteresowanie m odzie y Salonem Maturzystów by o tak wielkie, e trzeba by o powtarzaç zaplanowane spotkania OKE w Warszawie, a i tak w przestronnych salach Politechniki Warszawskiej m odzi ludzie siedzieli na parapetach i na pod odze. Organizatorzy Rzeszowskiego Salonu prze yli prawdziwy szturm maturzystów z województwa podkarpackiego. T umy m odych ludzi uczestniczy y w wyk adach ekspertów OKE w Krakowie i prezentacjach uczelni. W sumie imprez odwiedzi o ponad 10 tys. goêci.

13 Gdaƒski Kielecki Uniwersytet Gdaƒski Wydzia Prawa i Administracji Gdaƒsk, ul. Ba yƒskiego 6 Politechnika Âwi tokrzyska Kielce, Al. Tysiàclecia Paƒstwa Polskiego 7 prof. dr hab. in. Romuald Cwilewicz przewodniczàcy Rady Rektorów Województwa Pomorskiego rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. in. Stanis aw Adamczak rektor Politechniki Âwi tokrzyskiej w Kielcach MaturzyÊci /11 (woj. pomorskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon MaturzyÊci /11 (woj. Êwi tokrzyskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Gdaƒski Salon Maturzystów 2009 odwiedzi o ponad 13 tys. maturzystów nie tylko z Trójmiasta, ale tak e z odleg ych miejscowoêci woj. pomorskiego. W uroczystej inauguracji Salonu wzi a udzia Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej. Na specjalnej debacie z maturzystami spotka si prezydent Gdaƒska Pawe Adamowicz. Oko o 7 tys. m odych ludzi z Kielc i ca ego województwa Êwi tokrzyskiego odwiedzi o organizowany po raz drugi Kielecki Salon Maturzystów. Ogromnym zainteresowaniem cieszy y si spotkania prowadzone przez ekspertów Okr gowej Komisji Egzaminacyjnej w odzi. Swojà ofert edukacyjnà zaprezentowa y uczelnie z Kielc i ca ej Polski.

14 pieczàtka Uczelni Nazwa Uczelni: Adres: Telefon: Osoba kontaktowa: Nazwa Salonu Maturzystów ZG OSZENIE UCZESTNICTWA Fax: Telefon: Zamawiamy stoisko 4 m 2 Perspektywy www: Telefon kom.: 6 m 2 8 m 2 12 m 2 16 m 2 ceny (netto) Krakowski, Kraków, UJ, z 3850 z 4850 z 6300 z 7200 z Poznaƒski, Poznaƒ, PP, z 3850 z 4850 z 6300 z 7200 z Opolski, Opole, PO, z 2650 z 2900 z 3375 z 3700 z ódzki, ódê, U, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Zielonogórski, Zielona Góra, UZ, z 2650 z 2900 z 3375 z 3700 z Bia ostocki, Bia ystok, PB, z 2650 z 2900 z 3375 z 3700 z Kujawsko-Pomorski, Toruƒ, UMK, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Kujawsko-Pomorski, Bydgoszcz, UKW, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Wroc awski, Wroc aw, PW, z 3850 z 4850 z 6300 z 7200 z Âlàski, Gliwice, PÂ, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Âlàski, Katowice, UÂ, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Szczeciƒski, Szczecin, USz, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Lubelski, Lublin, UP, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Olsztyƒski, Olsztyn, UWM, z 2650 z 2900 z 3375 z 3700 z Warszawski, Warszawa, PW, z 3850 z 4850 z 6300 z 7200 z Rzeszowski, Rzeszów, PRz, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Gdaƒski, Gdaƒsk, UG, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Kielecki, Kielce, PÂw., z 2650 z 2900 z 3375 z 3700 z Obowiàzkowy wpis do katalogu (250 z netto) 250 z x... (liczba zamówionych stoisk) Uwaga: Przy uczestnictwie w dwóch salonach 10% rabatu, trzech i wi cej 15% rabatu Zg oszenie nades ane do 30 czerwca r. 10% rabatu RAZEM: OÊwiadczam, e nale noêç w kwocie z + 22% VAT, s ownie z otych ureguluj przelewem (na konto: Perspektywy Press Bank PEKAO SA Oddzia w Warszawie ) w ciàgu 7 dni od daty otrzymania faktury. OÊwiadczam, e jestem p atnikiem VAT, nr NIP i upowa niam Perspektywy Press Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT z 7-dniowym terminem p atnoêci. bez mojego podpisu. Podpisanie i przes anie zg oszenia uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy oraz akceptacjà Regulaminu Salonu Maturzystów Perspektywy data, miejscowoêç piecz ç i podpis zlecajàcego Ostateczny termin nadsy ania zg oszeƒ: do 30 lipca r., fax Agnieszka Jankiewicz-Kiryk Anna Szkutnik tel Bo ena Kieruzalska, El bieta Âwiàtek, Andrzej Fornal, tel , Dokumenty do pobrania na stronie

15 PROMOCJA W promocji Salonu Maturzystów wykorzystane zostanà metody sprawdzone w poprzednich latach. Zapewnià one du à frekwencj odwiedzajàcych z grup docelowych, zw aszcza maturzystów i uczniów innych klas szkó ponadgimnazjalnych, dla których przygotowano zarówno program, jak i ekspozycje Salonu. Salon Maturzystów poprzedzi: akcja informacyjna w szko ach ponadgimnazjalnych realizowana przy wspó pracy kuratoriów oêwiaty oraz biur edukacji urz dów miast; kampania outdoor z wykorzystaniem bilboardów oraz plakatów na s upach og oszeniowych w centrum miast; kampania promocyjna za poêrednictwem patronów medialnych, z wykorzystaniem szerokiego wachlarza kana ów dotarcia do odbiorcy (reklama w radiu, reklama w krajowej i lokalnej prasie oraz magazynach bran- owych, zapowiedzi w telewizji regionalnej, reklama w internecie oraz mailing do odbiorców z grupy docelowej); kolporta ulotek z zaproszeniem na Salon; specjalne zaproszenia dla uczniów i nauczycieli, plakaty oraz ulotki wysy ane do ka dej szko y ponadgimnazjalnej. Partnerzy Salonu Maturzystów 2009 Centralna Komisja Egzaminacyjna Wszystkie te dzia ania, przeprowadzone w sposób profesjonalny, gwarantujà udzia tysi cy maturzystów odwiedzajàcych poszczególne Salony, a w skali kraju ponad 220 tysi cy odwiedzajàcych wszystkie Salony. Partner wydawniczy Salonu Maturzystów 2009 Patroni medialni Salonu Maturzystów 2009 Ogólnopolscy patroni medialni Salonu Maturzystów 2009

16 SALON MATURZYSTÓW Perspektywy Ogólnopolskie Biuro Organizacyjne PERSPEKTYWY Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 tel , fax Koordynator Salonu dr in. Stanis aw Walicki Komisarz Salonu Anna Szkutnik Program i kontakty z instytucjami Anna Wdowiƒska-Sawicka Promocja Artur Olczak Zg oszenia i obs uga Wystawców Agnieszka Jankiewicz-Kiryk tel Bo ena Kieruzalska tel , Karolina Chróstna tel Andrzej Fornal tel , El bieta Âwiàtek tel , Organizator: FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY Wspó praca: REGIONALNE KONFERENCJE REKTORÓW, OKR GOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE, KURATORIA OÂWIATY, BIURA EDUKACJI URZ DÓW MIAST I WOJEWÓDZTW

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl 13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25 marca 2011 www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932,

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! publikacja bezp atna NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW numer 7/11 (273), wrzesieƒ 2011 Warto studiowaç w SGH! w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! Fakty i liczby Szko

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 100 LAT DARU POMORZA 40 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI KRONIKA listopad 2008 czerwiec 2009 s. 2 The Tall

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem numer 01/08 (237), luty 2008 publikacja bezp atna Prof. Marek Rocki: To wyzwanie Marzenia o àczniku Podró w czasie Co wiesz o CSR? èród a wiedzy o CSR wêród studentów ogólnie TOP 10 semestr letni i zimowy

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze Dwumiesi cznik Nr 2 marzec-kwiecieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Badania naukowe AON wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze OD REDAKCJI Drugi numer Biuletynu, który oddajemy

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH

Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI POZARZÑDOWYCH Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeƒskiego Warszawa 2009 pod redakcjà Teresy Ogrodziƒskiej Inwestujmy w małe dzieci DOBRE PRAKTYKI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo

Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych

Wpoprzednich numerach WiadomoÊci Psychiatrycznych SZKOLENIA I SPECJALIZACJE POSTGRADUATE TRAINING IN PSYCHIATRY ANITA GRUSZCZY SKA-M ODO ENIEC, KAMA PIERZGALSKA III Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Szkolenia z psychoterapii

Bardziej szczegółowo

projektów programu Leonardo da Vinci

projektów programu Leonardo da Vinci projektów programu Leonardo da Vinci 2010 Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci Zespó redakcyjny Klaudyna Sznajder, Anna Kowalczyk, Agnieszka Paw owiec

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo