MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy Kraków Poznaƒ Opole ódê. Bia ystok Zielona Góra Toruƒ. Bydgoszcz Wroc aw Gliwice Katowice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy 2010. Kraków Poznaƒ Opole ódê. Bia ystok Zielona Góra Toruƒ. Bydgoszcz Wroc aw Gliwice Katowice"

Transkrypt

1 O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Perspektywy SALON MATURZYSTÓW wrzesieƒ Rzeszów Gdaƒsk Kielce Szczecin Lublin Olsztyn Warszawa Bydgoszcz Wroc aw Gliwice Katowice Bia ystok Zielona Góra Toruƒ Kraków Poznaƒ Opole ódê

2 MATURZYSTÓW SALON Perspektywy W programie: Kampania Salon Maturzystów Perspektywy ma w swoim za o eniu pomóc uczniom ostatnich klas szkó ponadgimnazjalnych w wyborze optymalnej Êcie ki dalszego kszta cenia. Kluczem do sukcesu jest dobrze zdana matura, stàd prezentacje poêwi cone przedmiotom obowiàzkowym: Matura 2011 z j zyka polskiego wszystko o tym najwa niejszym egzaminie. Na co trzeba zwróciç szczególnà uwag przy rozwiàzywaniu arkuszy maturalnych, jak najlepiej przygotowaç si do egzaminu. Matura 2011 z matematyki wnioski z pierwszego po ponad çwierçwieczu, obowiàzkowego egzaminu z matematyki, które z pewno- Êcià przydadzà si przysz orocznym maturzystom. Matura 2011 z j zyka obcego b dziemy zach caç maturzystów, eby zdawali ten egzamin na poziomie rozszerzonym, a tak e by nie poprzestawali na jednym j zyku obcym, który dziê ju zdecydowanie nie wystarcza do tego, aby skutecznie konkurowaç na wymagajàcym rynku pracy. Ponadto zaprosimy maturzystów na spotkania, które u atwià im okre- Êlenie w asnych predyspozycji i dokonanie wyboru najlepszego kierunku studiów. Poznaj siebie, wybierz w asnà drog spotkania prowadzone przez doradców zawodowych i specjalistów z poradni psychologiczno- -pedagogicznych, w czasie których m odzi ludzie b dà mogli poznaç swoje mocne i s abe strony, uzyskaç fachowà porad dotyczàcà zarówno studiów, jak i interesujàcego ich zawodu.

3 O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Szanowni Paƒstwo! MaturzyÊci z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie Nowe kierunki, nowe szanse prezentacje nowych, oryginalnych kierunków studiów, ze szczególnym naciskiem na kierunki unikatowe, mi dzywydzia- owe i mi dzyuczelniane. Celem tych spotkaƒ jest pokazanie maturzystom mniej modnych, a bardzo interesujàcych i przysz oêciowych studiów. Zaprezentuj si (dobrze) warsztaty autoprezentacji, które na pewno pomogà z powodzeniem przejêç przez rozmowy kwalifikacyjne, spotkania w sprawie pracy, wyst py publiczne. Umiej tnoêç atrakcyjnego przedstawiania swoich racji jest dziê potrzebna nie tylko osobom wyst pujàcym publicznie, ale tak e mened erom, naukowcom, a nawet osobom uprawiajàcym zawody artystyczne. Warto si tego nauczyç! Od dwudziestu lat Perspektywy towarzyszà kolejnym rocznikom maturzystów. Zmienia y si zasady zdawania egzaminu dojrza oêci i regu y rekrutacji, matura stawa a si coraz bardziej powszechna dziê zdaje jà 80 proc. uczàcych si. Nie zmieni o si natomiast podejêcie m odych ludzi, którzy nadal traktujà ten egzamin jako próg doros oêci. I w a- Ênie z naszego przeêwiadczenia, e ów styk szko y ponadgimnazjalnej i studiów to moment prze omowy, decydujàcy o ca ym dalszym yciu, narodzi a si cztery lata temu idea Salonu Maturzystów Perspektywy. Tegoroczna kampania Salon Maturzystów odb dzie si w 18 oêrodkach akademickich, w obiektach znakomitych uczelni publicznych. Oczekujemy nie mniejszej ni rok temu liczby goêci b dzie ich z pewnoêcià ponad 200 tysi cy. Bo choç kolejne roczniki przyst pujàcych do matury sà coraz mniej liczne, jednoczeênie roênie zainteresowanie jakoêcià kszta cenia. Z coraz wi kszà uwagà m odzi ludzie dokonujà wyboru przedmiotów zdawanych na maturze, zale y im na tym, by wynik egzaminu by jak najlepszy. Tegoroczny Salon Maturzystów organizujemy we wspó pracy z Okr gowymi Komisjami Egzaminacyjnymi i regionalnymi konferencjami rektorów. Do ogólnopolskiego Komitetu Honorowego zaprosiliêmy: Katarzyn Hall Minister Edukacji Narodowej, prof. Barbar Kudryckà Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego, prof. Katarzyn Cha asiƒskà-macukow przewodniczàcà Konferencji Rektorów Akademickich Szkó Polskich, prof. Waldemara T okiƒskiego przewodniczàcego Konferencji Rektorów Zawodowych Szkó Polskich. Do regionalnych Komitetów Honorowych zaprosiliêmy rektorów, wojewodów, marsza ków województw, prezydentów miast, kuratorów oêwiaty oraz dyrektorów okr gowych komisji egzaminacyjnych. Ten znakomity sk ad gwarantuje wsparcie i sprawne przeprowadzenie akcji, która w tym roku potrwa od 6 do 28. Salon Maturzystów wpisa si ju w kalendarz imprez edukacyjnych we wszystkich województwach, jest znany i ceniony. B dziemy nadal intensywnie promowaç t imprez, aby dotrzeç z informacjami na jej temat do wszystkich zainteresowanych. Serdecznie zapraszam do udzia u w Salonie Maturzystów Perspektywy najlepszym miejscu na spotkanie z Paƒstwa przysz ymi studentami! Waldemar Siwiƒski Prezes Zarzàdu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

4 O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Krakowski Salon Maturzystów 6-7 Uniwersytet Jagielloƒski Poznaƒski Salon Maturzystów 9-10 Politechnika Poznaƒska Opolski Salon Maturzystów 13 Politechnika Opolska ódzki Salon Maturzystów Uniwersytet ódzki Bia ostocki Salon Maturzystów 14 Politechnika Bia ostocka Zielonogórski Salon Maturzystów 14 Uniwersytet Zielonogórski Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów Toruƒ 14 Uniwersytet Miko aja Kopernika Bydgoszcz 15 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Szczecin Gdaƒsk Bydgoszcz Poznaƒ Toruƒ Zielona Góra Olsztyn Kraków Warszawa Bia ystok ódê Wroc aw Opole Kielce Lublin Gliwice Katowice Rzeszów Warszawski Salon Maturzystów Perspektywy Wrzesieƒ to czas Matura jest dziê kluczem otwierajàcym drzwi uczelni. Dlatego tak wa ne jest, by zdaç jà jak najlepiej i dobrze wybraç przedmioty dodatkowe. MaturzyÊci muszà podjàç wst pnà decyzj do koƒca. Z naszych wieloletnich doêwiadczeƒ wynika, e dla wi kszoêci m odych ludzi wrzesieƒ w klasie maturalnej to czas, kiedy wi kszoêç z nich dokonuje tych wa nych wyborów dotyczàcych przysz oêci. Wyborów na wag yciowego sukcesu. Znakomita wi kszoêç przysz orocznych maturzystów, podobnie jak ich koledzy, wybierze studia w uczelni publicznej lub niepublicznej, stacjonarne lub niestacjonarne. Studia sà wcià najlepszà yciowà inwestycjà: osoby z wy szym wykszta ceniem zarabiajà statystycznie o ok. 70 procent wi cej ni ci, którzy tego wykszta cenia nie majà. Z drugiej jednak strony, sam dyplom nie daje ju adnej gwarancji satysfakcjonujàcego zatrudnienia. W miar upowszechniania si wykszta cenia na poziomie wy szym, coraz istotniejsze staje si tak e precyzyjne dopasowanie wykszta cenia do predyspozycji i za-

5 Perspektywy yciowych decyzji interesowaƒ, zbudowanie indywidualnej Êcie ki zdobywania wiedzy i umiej tnoêci. I to nie tylko przez 3 czy 5 lat, ale przez ca e ycie. Dynamicznie zmieniajàcy si Êwiat, budowa spo eczeƒstwa opartego na wiedzy sprawiajà, e dzisiejsi maturzyêci sà niejako skazani na uczenie si przez ca e ycie. Wa ne, by wiedzieli, JAK si uczyç. W czasie Salonów Maturzystów w ró nych oêrodkach akademickich naszego kraju warto spotkaç si z m odymi ludêmi, którzy ju za kilka miesi cy b dà walczyç o indeksy. W naszych salonach uczestniczà tysiàce maturzystów powa nie traktujàcych swojà przysz oêç, ambitnych, zainteresowanych Êwiadomym budowaniem swojej Êcie ki kszta cenia. Przedstawienie im kompleksowej, starannie przygotowanej oferty edukacyjnej to najlepsza inwestycja w przysz oêç uczelni. Wrzesieƒ to czas yciowych decyzji, które Perspektywy zgodnie ze swojà misjà, realizowanà ju od 20 lat starajà si u atwiç. Warto w tym uczestniczyç! Wroc awski Salon Maturzystów Politechnika Wroc awska Âlàski Salon Maturzystów Gliwice 16 Politechnika Âlàska Katowice 17 Uniwersytet Âlàski w Katowicach Szczeciƒski Salon Maturzystów Uniwersytet Szczeciƒski Lubelski Salon Maturzystów Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Olsztyƒski Salon Maturzystów 21 Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie Warszawski Salon Maturzystów Politechnika Warszawska Rzeszowski Salon Maturzystów Politechnika Rzeszowska Gdaƒski Salon Maturzystów Uniwersytet Gdaƒski Kielecki Salon Maturzystów 28 Politechnika Âwi tokrzyska w Kielcach Ogólnopolskie Biuro Organizacyjne PERSPEKTYWY, ul. Nowogrodzka 31, Warszawa tel , , fax

6 Krakowski Poznaƒski Uniwersytet Jagielloƒski Auditorium Maximum Kraków, ul. Krupnicza 35 Politechnika Poznaƒska Centrum Wyk adowo-kongresowe Poznaƒ, ul. Piotrowo 2 prof. dr hab. Karol Musio przewodniczàcy Kolegium Rektorów Szkó Wy szych Krakowa rektor Uniwersytetu Jagielloƒskiego prof. dr hab. Bronis aw Marciniak przewodniczàcy Kolegium Rektorów Miasta Poznania rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu MaturzyÊci /11 (woj. ma opolskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon MaturzyÊci /11 (woj. wielkopolskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Auditorium Maximum UJ z trudem mieêci- o wszystkich chcàcych wziàç udzia w spotkaniach Salonu. Prezentacje przyciàgn y t umy m odych ludzi zainteresowanych Êwiadomym wyborem drogi kszta cenia. Ogromnà frekwencj mia y spotkania na temat matury, prowadzone przez OKE w Krakowie. Salon odwiedzi o ponad 21 tys. goêci. Poznaƒski Salon Maturzystów tradycyjnie cieszy si ogromnym zainteresowaniem m odzie y i nauczycieli. Ponad 1000 osób uczestniczy o w wyk adzie inauguracyjnym Zofii Hryhorowicz, dyrektor OKE w Poznaniu. T umy m odzie y przyciàgn y tak e prezentacje uczelni akademickich Poznania. Ogó em Salon odwiedzi o blisko 21 tys. m odych ludzi.

7 Opolski ódzki Politechnika Opolska Opole, ul. Miko ajczyka 16 prof. dr hab. in. Jerzy Skubis rektor Politechniki Opolskiej 13 Uniwersytet ódzki Wydzia Zarzàdzania ódê, ul. Matejki 22/26 prof. dr hab. W odzimierz Nykiel przewodniczàcy Konferencji Rektorów Uczelni ódzkich rektor Uniwersytetu ódzkiego MaturzyÊci /11 (woj. opolskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon MaturzyÊci /11 (woj. ódzkie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Opolski Salon Maturzystów uroczyêcie otworzy a Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w MEN. OKE we Wroc awiu przygotowa a swoje spotkania w dwóch sesjach przedpo udniowej i popo udniowej aby zapewniç maturzystom maksimum komfortu w czasie tych prezentacji. Opolski Salon Maturzystów odwiedzi o ponad 6 tys. goêci. T umy maturzystów przyby y zarówno na spotkania z ekspetami OKE w odzi poêwi cone maturze, jak i na prezentacje uczelni. W spotkaniu na temat matury uczestniczy o ponad 200 dyrektorów szkó ponadgimnazjalnych. ódzki Salon Maturzystów w ciàgu dwóch dni odwiedzi o 14 tys. goêci.

8 Bia ostocki Zielonogórski Politechnika Bia ostocka Wydzia Elektryczny Bia ystok, ul. Wiejska 45D Uniwersytet Zielonogórski Kampus A Zielona Góra, ul. Szafrana 4A prof. dr hab. Jacek Nikliƒski przewodniczàcy Ârodowiskowego Kolegium Rektorów Uczelni Bia ostockich rektor Uniwersytetu Medycznego w Bia ymstoku 14 prof. dr hab. Czes aw Os kowski rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego 14 MaturzyÊci /11 (woj. podlaskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon MaturzyÊci /11 (woj. lubuskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Tak jak w poprzednich latach, Bia ostocki Salon przyciàgnà t umy maturzystów w sumie by o ich ponad 8 tysi cy! OKE w om y zorganizowa a dla nich bardzo bogaty program spotkaƒ na temat matury, obejmujàcy wszystkie najcz Êciej wybierane przedmioty egzaminacyjne. Zielonogórski Salon odwiedzi y tysiàce uczniów z województwa lubuskiego. Ogromnym zainteresowaniem cieszy y si spotkania na temat matury, prowadzone przez ekspertów OKE w Poznaniu. Przy pe nej sali odbywa a si tak e prezentacja UZ prowadzona przez rektora prof. Czes awa Os kowskiego.

9 Kujawsko-Pomorski Uniwersytet Miko aja Kopernika Aula G ówna Toruƒ, ul. Gagarina 11 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Gmach Copernicanum Bydgoszcz, ul. Kopernika Wspó przewodniczàcy Komitetu Honorowego prof. dr hab. Andrzej Radzimiƒski rektor Uniwersytetu Miko aja Kopernika prof. dr hab. in. Józef Kubik rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MaturzyÊci /11 (woj. kujawsko-pomorskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Wroc awski Politechnika Wroc awska Centrum Kongresowe Wroc aw, ul. Janiszewskiego 8 prof. dr hab. in. Marek Bojarski przewodniczàcy Kolegium Rektorów Wy szych Uczelni Wroc awia, Opola, Zielonej Góry i Cz stochowy, rektor Uniwersytetu Wroc awskiego MaturzyÊci /101 (woj. dolnoêlàskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon W otwarciu Salonu na UMK wzià udzia Zbigniew W odkowski, wiceminister edukacji narodowej. Dopisali równie goêcie w ciàgu dwóch dni Salon odwiedzi o ponad 12 tys. maturzystów. OKE w Gdaƒsku przygotowa a specjalne prezentacje dla maturzystów, którzy jako pierwsi mieli zmierzyç si z obowiàzkowà matematykà. Wroc awski Salon Maturzystów nale y do najwi kszych w kraju. W spotkaniu z dyrektorami szkó ponadgimnazjalnych i uroczystym otwarciu Salonu wzi a udzia wiceminister Lilla Jaroƒ. Z m odymi ludêmi spotka si na debacie prezydent Wroc awia Rafa Dutkiewicz. Tradycyjnie najwi ksze zainteresowanie budzi- y prezentacje OKE we Wroc awiu.

10 Âlàski Szczeciƒski Politechnika Âlàska Centrum Edukacyjno-Kongresowe Gliwice, ul. Konarskiego 18B Uniwersytet Âlàski Katowice, ul. Bankowa Przewodniczàca Komitetu Honorowego prof. dr hab. n. med. Ewa Ma ecka-tendera przewodniczàca Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich rektor Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach MaturzyÊci /11 (woj. Êlàskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Uniwersytet Szczeciƒski Wydzia Humanistyczny ul. Krakowska prof. dr hab. Waldemar Tarczyƒski rektor Uniwersytetu Szczeciƒskiego MaturzyÊci /11 (woj. zachodniopomorskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Âlàski Salon odby si na najwi kszych uczelniach tego regionu: Politechnice i Uniwersytecie. Tak jak w poprzednich latach przyciàgnà tysiàce m odych ludzi. Niewàtpliwie pomog y w tym prezentacje przygotowane przez OKE w Jaworznie. GoÊcie z zainteresowaniem uczestniczyli w prezentacjach Êlàskich uczelni. Âlàski Salon odwiedzi o blisko 20 tys. goêci. Ponad 300 dyrektorów zachodniopomorskich szkó wzi o udzia w spotkaniu z Lillà Jaroƒ, wiceministrem edukacji narodowej, na temat zmian w egzaminie maturalnym od roku. Tradycyjnie najwi ksze t umy zgromadzi y spotkania OKE w Poznaniu. Przez dwa dni Salon odwiedzi o ponad 10 tys. m odych ludzi.

11 Lubelski Olsztyƒski Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Centrum Kongresowe Lublin, ul. Akademicka 15 prof. dr hab. Marian Weso owski przewodniczàcy Kolegium Rektorów Akademickich Szkó Lublina rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski w Olsztynie Centrum Konferencyjne Olsztyn, ul. Dybowskiego 11 prof. dr hab. Józef Górniewicz rektor Uniwersytetu Warmiƒsko-Mazurskiego MaturzyÊci /11 (woj. lubelskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon MaturzyÊci /11 (woj. warmiƒsko-mazurskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Organizowany po raz trzeci Lubelski Salon Maturzystów odby si tym razem w Centrum Kongresowym UP w Lublinie. Odwiedzi o go oko o 12 tys. maturzystów z Lublina i ca ego województwa, zainteresowanych wyborem przedmiotów na matur i kierunku studiów. Tysiàce m odych ludzi z województwa warmiƒsko-mazurskiego przewin o si przez kampus UWM w Kortowie. Olsztyƒski Salon odwiedzi o ponad 7 tys. osób. Specjalnie dla nich OKE w om y przygotowa a niezwykle bogaty program spotkaƒ.

12 Warszawski Rzeszowski Politechnika Warszawska Gmach G ówny Warszawa, pl. Politechniki 1 Politechnika Rzeszowska Miasteczko Akademickie Rzeszów, al. Powstaƒców Warszawy 10 prof. dr hab. in. W odzimierz Kurnik przewodniczàcy Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. in. Andrzej Sobkowiak rektor Politechniki Rzeszowskiej MaturzyÊci /11 (woj. mazowieckie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon MaturzyÊci /11 (woj. podkarpackie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Na Warszawskim Salonie pad rekord frekwencji: 25 tys. goêci. Zainteresowanie m odzie y Salonem Maturzystów by o tak wielkie, e trzeba by o powtarzaç zaplanowane spotkania OKE w Warszawie, a i tak w przestronnych salach Politechniki Warszawskiej m odzi ludzie siedzieli na parapetach i na pod odze. Organizatorzy Rzeszowskiego Salonu prze yli prawdziwy szturm maturzystów z województwa podkarpackiego. T umy m odych ludzi uczestniczy y w wyk adach ekspertów OKE w Krakowie i prezentacjach uczelni. W sumie imprez odwiedzi o ponad 10 tys. goêci.

13 Gdaƒski Kielecki Uniwersytet Gdaƒski Wydzia Prawa i Administracji Gdaƒsk, ul. Ba yƒskiego 6 Politechnika Âwi tokrzyska Kielce, Al. Tysiàclecia Paƒstwa Polskiego 7 prof. dr hab. in. Romuald Cwilewicz przewodniczàcy Rady Rektorów Województwa Pomorskiego rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. dr hab. in. Stanis aw Adamczak rektor Politechniki Âwi tokrzyskiej w Kielcach MaturzyÊci /11 (woj. pomorskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon MaturzyÊci /11 (woj. Êwi tokrzyskie) Prognozowana liczba maturzystów Prognozowana liczba odwiedzajàcych Salon Gdaƒski Salon Maturzystów 2009 odwiedzi o ponad 13 tys. maturzystów nie tylko z Trójmiasta, ale tak e z odleg ych miejscowoêci woj. pomorskiego. W uroczystej inauguracji Salonu wzi a udzia Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej. Na specjalnej debacie z maturzystami spotka si prezydent Gdaƒska Pawe Adamowicz. Oko o 7 tys. m odych ludzi z Kielc i ca ego województwa Êwi tokrzyskiego odwiedzi o organizowany po raz drugi Kielecki Salon Maturzystów. Ogromnym zainteresowaniem cieszy y si spotkania prowadzone przez ekspertów Okr gowej Komisji Egzaminacyjnej w odzi. Swojà ofert edukacyjnà zaprezentowa y uczelnie z Kielc i ca ej Polski.

14 pieczàtka Uczelni Nazwa Uczelni: Adres: Telefon: Osoba kontaktowa: Nazwa Salonu Maturzystów ZG OSZENIE UCZESTNICTWA Fax: Telefon: Zamawiamy stoisko 4 m 2 Perspektywy www: Telefon kom.: 6 m 2 8 m 2 12 m 2 16 m 2 ceny (netto) Krakowski, Kraków, UJ, z 3850 z 4850 z 6300 z 7200 z Poznaƒski, Poznaƒ, PP, z 3850 z 4850 z 6300 z 7200 z Opolski, Opole, PO, z 2650 z 2900 z 3375 z 3700 z ódzki, ódê, U, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Zielonogórski, Zielona Góra, UZ, z 2650 z 2900 z 3375 z 3700 z Bia ostocki, Bia ystok, PB, z 2650 z 2900 z 3375 z 3700 z Kujawsko-Pomorski, Toruƒ, UMK, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Kujawsko-Pomorski, Bydgoszcz, UKW, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Wroc awski, Wroc aw, PW, z 3850 z 4850 z 6300 z 7200 z Âlàski, Gliwice, PÂ, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Âlàski, Katowice, UÂ, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Szczeciƒski, Szczecin, USz, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Lubelski, Lublin, UP, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Olsztyƒski, Olsztyn, UWM, z 2650 z 2900 z 3375 z 3700 z Warszawski, Warszawa, PW, z 3850 z 4850 z 6300 z 7200 z Rzeszowski, Rzeszów, PRz, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Gdaƒski, Gdaƒsk, UG, z 3650 z 4100 z 5050 z 5350 z Kielecki, Kielce, PÂw., z 2650 z 2900 z 3375 z 3700 z Obowiàzkowy wpis do katalogu (250 z netto) 250 z x... (liczba zamówionych stoisk) Uwaga: Przy uczestnictwie w dwóch salonach 10% rabatu, trzech i wi cej 15% rabatu Zg oszenie nades ane do 30 czerwca r. 10% rabatu RAZEM: OÊwiadczam, e nale noêç w kwocie z + 22% VAT, s ownie z otych ureguluj przelewem (na konto: Perspektywy Press Bank PEKAO SA Oddzia w Warszawie ) w ciàgu 7 dni od daty otrzymania faktury. OÊwiadczam, e jestem p atnikiem VAT, nr NIP i upowa niam Perspektywy Press Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT z 7-dniowym terminem p atnoêci. bez mojego podpisu. Podpisanie i przes anie zg oszenia uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy oraz akceptacjà Regulaminu Salonu Maturzystów Perspektywy data, miejscowoêç piecz ç i podpis zlecajàcego Ostateczny termin nadsy ania zg oszeƒ: do 30 lipca r., fax Agnieszka Jankiewicz-Kiryk Anna Szkutnik tel Bo ena Kieruzalska, El bieta Âwiàtek, Andrzej Fornal, tel , Dokumenty do pobrania na stronie

15 PROMOCJA W promocji Salonu Maturzystów wykorzystane zostanà metody sprawdzone w poprzednich latach. Zapewnià one du à frekwencj odwiedzajàcych z grup docelowych, zw aszcza maturzystów i uczniów innych klas szkó ponadgimnazjalnych, dla których przygotowano zarówno program, jak i ekspozycje Salonu. Salon Maturzystów poprzedzi: akcja informacyjna w szko ach ponadgimnazjalnych realizowana przy wspó pracy kuratoriów oêwiaty oraz biur edukacji urz dów miast; kampania outdoor z wykorzystaniem bilboardów oraz plakatów na s upach og oszeniowych w centrum miast; kampania promocyjna za poêrednictwem patronów medialnych, z wykorzystaniem szerokiego wachlarza kana ów dotarcia do odbiorcy (reklama w radiu, reklama w krajowej i lokalnej prasie oraz magazynach bran- owych, zapowiedzi w telewizji regionalnej, reklama w internecie oraz mailing do odbiorców z grupy docelowej); kolporta ulotek z zaproszeniem na Salon; specjalne zaproszenia dla uczniów i nauczycieli, plakaty oraz ulotki wysy ane do ka dej szko y ponadgimnazjalnej. Partnerzy Salonu Maturzystów 2009 Centralna Komisja Egzaminacyjna Wszystkie te dzia ania, przeprowadzone w sposób profesjonalny, gwarantujà udzia tysi cy maturzystów odwiedzajàcych poszczególne Salony, a w skali kraju ponad 220 tysi cy odwiedzajàcych wszystkie Salony. Partner wydawniczy Salonu Maturzystów 2009 Patroni medialni Salonu Maturzystów 2009 Ogólnopolscy patroni medialni Salonu Maturzystów 2009

16 SALON MATURZYSTÓW Perspektywy Ogólnopolskie Biuro Organizacyjne PERSPEKTYWY Warszawa, ul. Nowogrodzka 31 tel , fax Koordynator Salonu dr in. Stanis aw Walicki Komisarz Salonu Anna Szkutnik Program i kontakty z instytucjami Anna Wdowiƒska-Sawicka Promocja Artur Olczak Zg oszenia i obs uga Wystawców Agnieszka Jankiewicz-Kiryk tel Bo ena Kieruzalska tel , Karolina Chróstna tel Andrzej Fornal tel , El bieta Âwiàtek tel , Organizator: FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY Wspó praca: REGIONALNE KONFERENCJE REKTORÓW, OKR GOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE, KURATORIA OÂWIATY, BIURA EDUKACJI URZ DÓW MIAST I WOJEWÓDZTW

MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy 2008. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Toruƒ Zielona Góra ódê

MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy 2008. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Toruƒ Zielona Góra ódê O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy SALON MATURZYSTÓW Opole Rzeszów Kielce Gdaƒsk Lublin Kraków Wroc aw

Bardziej szczegółowo

MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy 2008. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Toruƒ Zielona Góra ódê

MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy 2008. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Toruƒ Zielona Góra ódê O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy SALON MATURZYSTÓW Perspektywy www.salonmaturzystow.pl Opole Rzeszów

Bardziej szczegółowo

MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy Fundacji Edukacyjnej Perspektywy we wspó pracy z Centralnà Komisjà Egzaminacyjnà

MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy Fundacji Edukacyjnej Perspektywy we wspó pracy z Centralnà Komisjà Egzaminacyjnà O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Fundacji Edukacyjnej Perspektywy we wspó pracy z Centralnà Komisjà Egzaminacyjnà SALON MATURZYSTÓW Perspektywy wrzesieƒ Gdaƒsk Warszawa Toruƒ

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU Wydzia Bada i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W 2009 ROKU WST PNE INFORMACJE DLA TRZECH WOJEWÓDZTW PO O ONYCH NA TERENIE DZIA ANIA OKE W KRAKOWIE Egzamin maturalny w 2009 roku organizowany

Bardziej szczegółowo

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy:

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy: XLIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Współczesne kierunki badań w histochemii i immunocytochemii Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I Organizatorzy: Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 czerwca 2004 r. Nr 125 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1308 Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zg oszenia dzia alnoêci telekomunikacyjnej.......................

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 496 Poz. 28 Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo.

Urzedy. id 1. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nazwa urzędu. Kod pocztowy 00-922. Ulica ul. Wawelska 52/54. Województwo. Urzedy id 1 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Warszawa Kod pocztowy 00-922 Ulica ul. Wawelska 52/54 mazowieckie Telefon (22) 579 29 00 Fax (22) 579 21 27 www.gdos.gov.pl kancelaria@gdos.gov.pl id 2

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów.

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów. Biuro Karier AWF w Krakowie 31.10. 2013 r. Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów. Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 08:00:15 Numer KRS: 0000101063

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 08:00:15 Numer KRS: 0000101063 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 08:00:15 Numer KRS: 0000101063 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata 85-080 Bydgoszcz ul. A. Szwalbego 1 www.konkursmuzyczny.pl fermata@konkursmuzyczny.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

10-23 53 4-5 50 33-36 55-56. XV Jubileuszowe Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców ALMAMER Szkoła Wyższa stoisko 53 BELLONA SA stoisko 45 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka stoisko 41 Bogucki Wydawnictwo Naukowe stoisko 9 Notes

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z INFORMACJA: za kwartał kalendarzowy narastająco od początku roku kalendarzowego narastająco od początku programu Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z Załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA AL. JEROZOLIMSKIE 55, 0-6 WARSZAWA Warszawa, dnia 07/0/0 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP 6/, POZYCJE: - 6 Zakład Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Projekt z dnia 20 lipca 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l

w w w. k n s. p w r. w r o c. p l h Konferencja Naukowa Studentów od 10 lat. wszystkie dziedziny nauki i technik charakter problemów. architektura architektura krajobrazu automatyka i robotyka ekonomia matematyka teleinformatyka informatyka

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kuratorium.kielce.pl Kielce: Zakup usług szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598

Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 1 / 16 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112598-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi telekomunikacyjne 2016/S 065-112598 Centrum Usług Wspólnych IGB, Powsińska

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium.

Ul. Krakowska 30 43-309 Bielsko-Biała Tel. 33 8290164 Ul. Mirocińska 40 35-232 Rzeszów Te. 17 866 04 30. 1. Kolegium. WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU SPECJALIZACJI W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY - zgody wydane na podstawie ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis I. Zasady Ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis (dalej zwana Promocją ) jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice Gliwice, 31 lipiec 2009 r. KAW-09135/4/09 Pani Katarzyna Kobierska Naczelnik Biura Rozwoju Miasta w miejscu Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO data: 23 kwietnia 2016 r. (sobota) miejsce: Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Organizator Konkursu: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Na ścieŝkach Ŝycia Tischnerowskie drogowskazy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów

49 50-53 6 7-18 27-30 42-46. XVI Poznańskie Dni Książki Naukowej plan ekspozycji [5] Informacja. Biuro Targów Wykaz wystawców Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi stoisko 1 BELLONA SA stoisko 38 Biblioteka Analiz Sp. z o.o. Magazyn Literacki Książki Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu stoisko

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2013 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2013 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2013 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2013 Spis treści Wstęp 3 1. Informacje o zdających egzamin w maju 2013 r. 3 2. Absolwenci ubiegający się o świadectwo dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2016 godz. 08:48:02 Numer KRS: 0000052000

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.06.2016 godz. 08:48:02 Numer KRS: 0000052000 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.06.2016 godz. 08:48:02 Numer KRS: 0000052000 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stypendium. Fundacji Rodziny Maciejko

Regulamin Stypendium. Fundacji Rodziny Maciejko Regulamin Stypendium Fundacji Rodziny Maciejko 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendium studentom rozpoczynającym studia na Politechnice Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Egzaminy i sprawdziany w województwie podlaskim.

Egzaminy i sprawdziany w województwie podlaskim. Egzaminy i sprawdziany w województwie podlaskim. Wsparcie dzieci zdolnych. Kwiecień 21r. Katarzyna Mularz starszy wizytator Sprawdziany i egzaminy zewnętrzne Sprawdzian po szkole podstawowej Województwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 135 10556 Poz. 1525 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 15 paêdziernika 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 135 10556 Poz. 1525 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 15 paêdziernika 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10556 Poz. 1525 1525 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 15 paêdziernika 2001 r. w sprawie wykazu szpitali klinicznych oraz paƒstwowych uczelni medycznych i paƒstwowych uczelni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 215 17060 Poz. 1673 1673 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL Inżynier na zamówienie Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Przepisy i postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI PIT PRZEZ INTERNET DLA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. ADAMA MICKIEWICZA W LUBANIU I. Organizatorzy konkursu 1. Szkolny Konkurs z zakresu rachunkowości

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi

STAŻ KIERUNKOWY: CELE I ZADANIA PLACÓWEK PUBLICZNEJ SŁUŻBY KRWI. L.p. Nazwa jednostki Adres Województwo Liczba miejsc Uwagi Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.05.2016 godz. 03:12:07 Numer KRS: 0000116202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU

U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU U R Z Ą D S T A T Y S T Y C Z N Y WE WROCŁAWIU Kontakt: tel. 071 37-16-300 e-mail: sekretariatuswro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/wroclaw INFORMACJA SYGNALNA nr 2/2006 EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ W PRZYSZŁOŚCI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zg oszenia dzia alnoêci telekomunikacyjnej

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie zg oszenia dzia alnoêci telekomunikacyjnej Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1308 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy

Lista autoryzowanych dealerów pojazdów marki Mazda dotycząca Akcji Mazda More & More Zostań Ambasadorem Mazdy DOLNOŚLĄSKIE WROCŁAW AUTOART JAREMKO Janusz Jaremko Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP 894-24-60-763 REGON 932081008 ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z J

REGULAMIN KONKURSU Z J REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO MAŁA MATURA I. Założenia ogólne 1. Organizatorzy. Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu, 2. Regulamin szczegółowy konkursu języka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych

Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Kierunek studiów: studia międzykierunkowe Rodzaj studiów: jednolite pięcioletnie studia magisterskie lub studia I stopnia (w zależności

Bardziej szczegółowo

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym 9.05.2016 r. Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC) Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym Poniżej zawarte są informacje dotyczące złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. Laboratorium Materiałów Budowlanych. Strzelce Opolskie, dnia 08.05.2014

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. Laboratorium Materiałów Budowlanych. Strzelce Opolskie, dnia 08.05.2014 Strona 1/5 Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. ul. Roździeńskiego 14 41-306 Dąbrowa Górnicza LABORATORIUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ul. 1-go Maja 50 47-100 Strzelce Opolskie tel.: 77 404 9768 lub 77

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku szkolnym 2012/2013 Wewnątrz System Doradztwa Zawodowego w Publicznym Gimnazjum Nr1 w Połańcu w roku m 2012/2013 Główny cel WSDZ: Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia ponadgimnazjalnego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach

Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Regulamin Trzeciego Łódzkiego Konkursu Wiedzy o Podatkach Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodnicząca: Aleksandra Kurczewska Członkowie: Krzysztof Podsiadło Grzegorz Rogaczewski Hanna Skowrońska Tomasz

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 14:31:56 Numer KRS: 0000184336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.05.2016 godz. 14:31:56 Numer KRS: 0000184336 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.05.2016 godz. 14:31:56 Numer KRS: 0000184336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu.

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu. Załącznik do zarządzenia Rektora nr 2/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku Regulamin konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie:

Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Klub Absolwenta Klub Absolwenta rozwiązuje, obecnie najpoważniejsze problemy z jakimi spotykają się obecnie młodzi ludzie: Pierwszy, problem wysokiego bezrobocia wśród absolwentów uczelni wyższych (gwarancja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia:

Na podstawie art. 33 Statutu PTTK Zarząd Główny postanawia: Uchwała nr 43/XVII/2009 Zarządu Głównego PTTK z dnia 20 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia terminu obrad i regulaminów wyborczych na X Krajową Naradę Aktywu Przewodnickiego PTTK (KNAP) oraz na Wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2014.AP Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 153 10815 Poz. 1618 1618 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 4 ust. 3a

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty Rzeszów, 2007 02-14 w Rzeszowie ul.grunwaldzka 15, 35 959 Rzeszów, WNP/Z.421/2/07

Kuratorium Oświaty Rzeszów, 2007 02-14 w Rzeszowie ul.grunwaldzka 15, 35 959 Rzeszów, WNP/Z.421/2/07 Kuratorium Oświaty Rzeszów, 2007 02-14 w Rzeszowie ul.grunwaldzka 15, 35 959 Rzeszów, WNP/Z.421/2/07 Szanowni Państwo Dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla młodzieży i dorosłych w województwie

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej Łódź, 23 czerwca 2016 r. OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY

Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej Łódź, 23 czerwca 2016 r. OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej Łódź, 23 czerwca 2016 r. OFERTA SPONSORINGU I REKLAMY ZAPROSZENIE DLA SPONSORÓW i WYSTAWCÓW Szanowni Państwo, II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej

Bardziej szczegółowo