MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Toruƒ Zielona Góra ódê

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy 2008. Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Toruƒ Zielona Góra ódê"

Transkrypt

1 O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy SALON MATURZYSTÓW Opole Rzeszów Kielce Gdaƒsk Lublin Kraków Wroc aw Szczecin Warszawa Bia ystok Toruƒ Zielona Góra ódê wrzesieƒ 2008 Poznaƒ Olsztyn Gliwice Katowice Oferta dla wystawców

2 MATURZYSTÓW SALON W programie: Matura 2008 wyniki, wnioski, prognozy Konferencje prowadzone przez dyrektorów i ekspertów okr gowych komisji egzaminacyjnych poêwi cone ocenie tegorocznej matury. Które egzaminy wypad y najlepiej, gdzie pojawi y si problemy? Na co zwróciç szczególnà uwag przygotowujàc uczniów do egzaminu dojrza oêci? Matura 2009: mam pytanie Spotkania dla przysz orocznych maturzystów i nauczycieli klas maturalnych na temat zasad obowiàzujàcych na egzaminie maturalnym 2009, prowadzone przez dyrektorów i pracowników okr gowych komisji egazminacyjnych. Angielski na maturze Spotkanie Matura z angielskiego a inne egzaminy potwierdzajàce znajomoêç j zyka dla uczniów i nauczycieli, z udzia em przedstawicieli OKE i oêrodków certyfikacji j zykowej, po- Êwi cone wymaganiom i sposobom oceniania umiej tnoêci j zykowych. Matematyka Dlaczego warto zdawaç matematyk na maturze? Obowiàzkowa matematyka na maturze 2010 prezentacje ekspertów OKE, przedstawicieli uczelni i specjalistów. Czy matematyka jest potrzebna, a nawet konieczna tak e humanistom? Jak zach ciç do poznawania królowej nauk? Jak skutecznie uczyç matematyki? Prezentacje Prezentacje ofert szkó wy szych, warunków rekrutacji, granicznej liczby punktów na najbardziej oblegane kierunki. Spotkania z prorektorami i pracownikami uczelni odpowiedzialnymi za rekrutacj na rok akademicki 2009/10.

3 O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Szanowni Paƒstwo, MaturzyÊci z LO im. Kopernika w Warszawie Wybierz zawód Spotkania z doradcami zawodowymi i przedstawicielami urz dów pracy na temat poszukiwanych zawodów, sytuacji na lokalnym rynku pracy i zasad wyboru kierunku studiów i uczelni. Interaktywne konkursy Konkursy przygotowane przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce skierowane do maturzystów planujàcych zdawanie WOS, chcàcych sprawdziç wiedz na temat instytucji Unii Europejskiej, mo liwoêci podejmowania praktyk, sta y i sta ego zatrudnienia. Serdecznie zapraszam do udzia u w Salonie Maturzystów, który we wrzeêniu br. odb dzie si w 16 najwi kszych oêrodkach akademickich kraju. Ogromne zainteresowanie maturzystów, którzy w liczbie ponad 170 tysi cy uczestniczyli w ubieg orocznej edycji tej imprezy, udowodni o, e prezentacja oferty i wymagaƒ rekrutacyjnych uczelni, w po àczeniu z profesjonalnà informacjà o zasadach przysz orocznego egzaminu maturalnego, stwarzajà najlepsze warunki do przemyêlanego wyboru uczelni, kierunku studiów i przedmiotów zdawanych na maturze. Tegoroczny Salon Maturzystów organizowany jest wspólnie z Centralnà Komisjà Egzaminacyjnà oraz regionalnymi konferencjami rektorów i okr gowymi komisjami egzaminacyjnymi. W sk ad regionanych Komitetów Honorowych Salonów wchodzà rektorzy, wojewodowie, marsza kowie województw, prezydenci miast, dyrektorzy OKE, kuratorzy oêwiaty. Ich udzia jest niezykle wa ny dla sukcesu tego przedsi wzi cia. Dzi ki szerokiej akcji informacyjno-promocyjnej Salon Maturzystów odwiedzi ponad 200 tysi cy uczniów Paƒstwa przysz ych studentów. Zrobimy wszystko, aby zapewniç najlepsze warunki do prezentacji Waszych ekspozycji i ich promocji w prasie, radiu, telewizji i internecie oraz w bezp atnych katalogach targowych, których nak ady rozchodzà si w dziesiàtkach tysi cy egzemplarzy. M odzie klas maturalnych (vide zdj cie obok) czeka na Paƒstwa ofert. Do zobaczenia we wrzeêniu! Waldemar Siwiƒski Prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy

4 O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Kujawsko-Pomorski Salon Maturzystów 8-9 wrzeênia 2008 Uniwersytet Miko aja Kopernika, Aula G ówna Zielonogórski Salon Maturzystów 9 wrzeênia 2008 Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A ódzki Salon Maturzystów wrzeênia 2008 Uniwersytet ódzki, Wydzia Zarzàdzania Szczeciƒski Salon Maturzystów wrzeênia 2008 Politechnika Szczeciƒska, Wydzia Technologii i In ynierii Chemicznej Warszawski Salon Maturzystów wrzeênia 2008 Politechnika Warszawska, Gmach G ówny Bia ostocki Salon Maturzystów wrzeênia 2008 Politechnika Bia ostocka, Wydzia Elektryczny Poznaƒski Salon Maturzystów wrzeênia 2008 Politechnika Poznaƒska, Centrum Wyk adowo-kongresowe Olsztyƒski Salon Maturzystów wrzeênia 2008 Uniwersytet Warmiƒsko-Mazurski, Centrum Konferencyjne, Âlàski Salon Maturzystów Gliwice: 18 wrzeênia 2008 Politechnika Âlàska, Centrum Edukacyjno-Kongresowe Katowice: 19 wrzeênia 2008 Uniwersytet Âlàski, Wydzia Prawa i Administracji Warszawski Salon Maturzystów Perspektywy MaturzyÊci wybierajà we wrzeêniu Zgodnie z prawem oêwiatowym, do koƒca wrzeênia br. przysz oroczni maturzyêci muszà wst pnie zadeklarowaç, jakie przedmioty i na jakim poziomie b dà zdawaç na maturze Dlatego w trosce o zapewnienie uczniom, nauczycielom i rodzicom jak najpe niejszej informacji o egzaminie maturalnym 2009, jak i o ofercie studiów oraz zasadach rekrutacji na rok akademicki 2009/10 Centralna Komisja Egzaminacyjna i Fundacja Edukacyjna Perspektywy wystàpi y wspólnie z inicjatywà ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Salon Maturzystów Perspektywy 2008, która we wrzeêniu br. zostanie przeprowadzona w najwi kszych polskich oêrodkach akademickich. Ide t popar y regionalne konferencje rektorów. Dla inicjatorów tego przedsi wzi cia jest wielkim zaszczytem, e szefowie Êrodowiskowych konferencji rektorów wyrazili zgod na przyj cie funkcji przewodniczàcych regionalnych Komitetów Honorowych. W sk ad Komitetów Honorowych poszczególnych Salonów Maturzystów wchodzà tak e wojewodowie, marsza kowie województw, prezydenci miast, dyrektorzy okr gowych komisji egzaminacyjnych i kuratorzy oêwiaty. Znakomicie u atwi to promocj tego przedsi wzi cia i dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Salon Maturzystów przeprowadzo-

5 SALON MATURZYSTÓW Gdaƒski Salon Maturzystów wrzeênia 2008 Uniwersytet Gdaƒski, Wydzia Prawa i Administracji Lubelski Salon Maturzystów wrzeênia 2008 Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Collegium Maius OGÓLNOPOLSKI PATRONAT HONOROWY prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Katarzyna Hall Minister Edukacji Narodowej prof. dr hab. Tadeusz Luty Przewodniczàcy KRASP prof. dr hab. Jerzy Malec Przewodniczàcy KRZaSP Krakowski Salon Maturzystów wrzeênia 2008 Uniwersytet Jagielloƒski, Auditorium Maximum Wroc awski Salon Maturzystów wrzeênia 2008 Politechnika Wroc awska, Centrum Kongresowe Opolski Salon Maturzystów 24 wrzeênia 2008 Politechnika Opolska Rzeszowski Salon Maturzystów 24 wrzeênia 2008 Politechnika Rzeszowska, Miasteczko Akademickie ny zostanie we wrzeêniu 2008 w 17 uczelniach akademickich posiadajàcych najbardziej sprzyjajàce temu celowi obiekty. W ramach Salonów, oprócz ekspozycji uczelni, odb dzie si wiele seminariów, prezentacji i debat, w tym cykle spotkaƒ pracowników Centralnej i Okr gowych Komisji Egzaminacyjnych z dyrektorami i nauczycielami szkó ponadgimnazjalnych oraz z maturzystami i ich rodzicami. Matura wcià budzi ogromne emocje. Odkàd sta a si jedynà przepustkà na studia, jej znaczenie jeszcze wzros o. Dlatego tak wa ne jest, eby wiedzieç jak najwi cej o zasadach egzaminu, niezb dnym zakresie wiedzy i umiej tno- Êci, najpowszechniejszych b dach z lat ubieg ych. Szczególnym zainteresowaniem cieszà si spotkania na temat egzaminu maturalnego z matematyki, która po ponad çwierçwieczu powróci do kanonu przedmiotów obowiàzkowych ju w roku Na podstawie doêwiadczeƒ z ubieg orocznego Salonu Maturzystów przewidujemy, e w szesnastu Salonach Maturzystów weêmie udzia ponad 40 procent ogó u uczniów klas maturalnych czyli oko o 200 tysi cy maturzystów. Zapraszamy! Kielecki Salon Maturzystów 26 wrzeênia 2008 Politechnika Âwi tokrzyska Szczecin Gdaƒsk Toruƒ Poznaƒ Zielona Góra Olsztyn Kraków Warszawa Bia ystok ódê Wroc aw Opole Kielce Lublin Gliwice Katowice Rzeszów Ogólnopolskie Biuro Organizacyjne: PERSPEKTYWY, ul. Nowogrodzka 31, Warszawa tel , , fax

6 pieczàtka Uczelni Nazwa Uczelni: Adres: Telefon: Osoba kontaktowa: Nazwa Salonu Maturzystów ZG OSZENIE UCZESTNICTWA Fax: Telefon: Zamawiamy stoisko SALON MATURZYSTÓW www: Telefon kom.: 6 m 2 8m 2 12 m 2 16 m 2 ceny (netto) Kujawsko-Pomorski, Toruƒ, UMK, 8-9 wrzeênia 2100 z 2400 z 3000 z 3300 z Zielonogórski, Zielona Góra, UZ, 9 wrzeênia ódzki, ódê, U, wrzeênia Szczeciƒski, Szczecin, PS, wrzeênia Warszawski, Warszawa, PW, wrzeênia 2100 z 2400 z 3000 z 3900 z 3000 z 3300 z 5100 z 6000 z Bia ostocki, Bia ystok, PB, wrzeênia 2100 z 2400 z 3000 z 3300 z Poznaƒski, Poznaƒ, PP, wrzeênia Olsztyƒski, Olsztyn, UWM, wrzeênia Âlàski, Gliwice, PÂl., 18 wrzeênia Âlàski, Katowice, UÂl., 19 wrzeênia Gdaƒski, Gdaƒsk, UG, wrzeênia Lubelski, Lublin, UMed., wrzeênia Krakowski, Kraków, UJ, wrzeênia Wroc awski, Wroc aw, PWr., wrzeênia Opolski, Opole, PO, 24 wrzeênia Rzeszowski, Rzeszów, PR, 24 wrzeênia Kielecki, Kielce, PÂw., 26 wrzeênia Obowiàzkowy wpis do katalogu (250 z netto) 2100 z 2400 z 250 z x... (liczba zamówionych stoisk) Uwaga: Przy uczestnictwie w dwóch salonach 10% rabatu, trzech i wi cej 15% rabatu Zg oszenie nades ane do 30 czerwca 2008 r. 10% rabatu 3000 z 3300 z RAZEM:... OÊwiadczam, e nale noêç w kwocie z + 22% VAT, s ownie z otych ureguluj przelewem (na konto: Perspektywy Press Bank PEKAO SA Oddzia w Warszawie ) w ciàgu 7 dni od daty otrzymania faktury. OÊwiadczam, e jestem p atnikiem VAT, nr NIP i upowa niam Perspektywy Press Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. Podpisanie i przes anie zg oszenia uczestnictwa jest równoznaczne z zawarciem umowy oraz akceptacjà Regulaminu Salonu Maturzystów..... data, miejscowoêç Ostateczny termin nadsy ania zg oszeƒ: do 31 lipca 2008 r., fax Dokumenty do pobrania na stronie:. piecz ç i podpis zlecajàcego Dodatkowe informacje: El bieta Âwiàtek, Andrzej Fornal, Rafa Solecki-Bieniecki, tel , ,

7 PROMOCJA W promocji Salonów Maturzystów wykorzystane zostanà metody sprawdzone w poprzednich latach, które zapewnià du à frekwencj odwiedzajàcych z grup docelowych, zw aszcza maturzystów i uczniów innych klas szkó ponadgimnazjalnych, dla których przygotowano zarówno program jak i ekspozycje Salonu. Salon Maturzystów poprzedzi: akcja informacyjna w szko ach ponadgimnazjalnych realizowana przy wspó pracy kuratoriów oêwiaty oraz biur edukacji urz dów miast kampania outdoor z wykorzystaniem bilboardów oraz plakatów na s upach og oszeniowych w centrum miast kampania promocyjna za poêrednictwem patronów medialnych, z wykorzystaniem szerokiego wachlarza kana ów dotarcia do odbiorcy (reklama w radiu, reklama w krajowej i lokalnej prasie oraz magazynach bran- owych, zapowiedzi w telewizji regionalnej, reklama w internecie oraz mailing do odbiorców z grupy docelowej) kolporta ulotek z zaproszeniem na Salon specjalne zaproszenia dla uczniów i nauczycieli, plakaty oraz ulotki wysy ane do ka dej szko y ponadgimnazjalnej. Wszystkie te dzia ania, przeprowadzone w sposób profesjonalny, gwarantujà udzia tysi cy maturzystów odwiedzajàcych poszczególne Salony, a w skali kraju oko o 200 tysi cy odwiedzajàcych wszystkie Salony. Patroni medialni Salonu Maturzystów 2007: Partnerzy instytucjonalni Salonu Maturzystów 2007: Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce Ministerstwo Obrony Narodowej

8 SALON MATURZYSTÓW Ogólnopolskie Biuro Organizacyjne PERSPEKTYWY ul. Nowogrodzka 31, Warszawa tel , fax Koordynator Salonu dr in. Stanis aw Walicki tel Zg oszenia i obs uga Wystawców El bieta Âwiàtek tel , Andrzej Fornal tel , Rafa Solecki-Bieniecki tel , Organizatorzy: FUNDACJA EDUKACYJNA PERSPEKTYWY Wspó praca: REGIONALNE KONFERENCJA REKTORÓW CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKR GOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE

MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy 2010. Kraków Poznaƒ Opole ódê. Bia ystok Zielona Góra Toruƒ. Bydgoszcz Wroc aw Gliwice Katowice

MATURZYSTÓW SALON. wrzesieƒ. Perspektywy 2010. Kraków Poznaƒ Opole ódê. Bia ystok Zielona Góra Toruƒ. Bydgoszcz Wroc aw Gliwice Katowice O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a Perspektywy SALON MATURZYSTÓW wrzesieƒ www.salonmaturzystow.pl Rzeszów Gdaƒsk Kielce Szczecin Lublin Olsztyn Warszawa Bydgoszcz Wroc aw Gliwice

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

SZKO Y WY SZE. Sobie a muzom? 6 Prezentacja. 2Mniej zaj ç wf: ruszy. Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy WYDANIE SPECJALNE

SZKO Y WY SZE. Sobie a muzom? 6 Prezentacja. 2Mniej zaj ç wf: ruszy. Uczelnie muszà obserwowaç rynek pracy WYDANIE SPECJALNE Szkoly_Wyzsze.qxp 4/19/07 4:04 PM Page 1 SZKO Y WY SZE WYDANIE SPECJALNE 16-30 KWIETNIA 2007/134 (8) W turystyce zaczyna brakowaç ràk do pracy Rodzimy przemys turystyczny coraz wyraêniej odczuwa brak pracowników.

Bardziej szczegółowo

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl 13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25 marca 2011 www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932,

Bardziej szczegółowo

www.domatury.pl PLUS l Wszystkie uczelnie paƒstwowe l Wybrane uczelnie prywatne l Kursy przygotowawcze l Adresy i dane kontaktowe

www.domatury.pl PLUS l Wszystkie uczelnie paƒstwowe l Wybrane uczelnie prywatne l Kursy przygotowawcze l Adresy i dane kontaktowe www.domatury.pl egzemplarz bezp atny PLUS l Wszystkie uczelnie paƒstwowe l Wybrane uczelnie prywatne l Kursy przygotowawcze l Adresy i dane kontaktowe l Karta zwrotna uczelni l Ksià ki i podr czniki NA

Bardziej szczegółowo

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl

12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19. marca. www.targiedukacyjne.pl 12.Targi Edukacyjne w Krakowie 17-19 marca 2010 www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932, fax 6446141 biuro@targi.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! publikacja bezp atna NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW numer 7/11 (273), wrzesieƒ 2011 Warto studiowaç w SGH! w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! Fakty i liczby Szko

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia,

Mieszkaƒcy Polkowic, stowarzyszenia, Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 10 03 2011 Numer: 5/348 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Trwa piàta edycja Polkowickich Dni Chroni ycie przed Rakiem. Polkowiccy seniorzy

Bardziej szczegółowo

nr41 grudzieƒ 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr41 grudzieƒ 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr41 grudzieƒ 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI TALL SHIP'S RACES GDYNIA 2009 41 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Gaudeamus po raz 8 i 90 2 Fanfara Morska

Bardziej szczegółowo

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y

SZKÓ WY SZYCH 2008. Najlepsi w wyêcigu. po presti RANKING. EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y EMIGROWAå, ALE Z G OWÑ DZIEWCZYNY ZDOBY Y POLITECHNIKI ABC WAKACYJNYCH STA Y MATURA STUDIA ÂWIAT RANKING www.perspektywy.pl po presti NR 05 (102) MAJ INDEKS 336149 CENA 6 z (w tym VAT 7%) Najlepsi w wyêcigu

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Schengen zaszkodzi turystyce

Schengen zaszkodzi turystyce PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl OzTerra: w Polsce Biura Pó wieku z Turystà czas na Australi 3 3 Biura Orbis wraca do pierwszej ligi 5 Lotniska Modlin dostanie pieniàdze z UE 6 Dodatek

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç Projekt Custom-Fit Czy cz owiek o nietypowych proporcjach cia a mo e liczyç na odpowiednio dobrany implant lub protez medycznà? Czy mo e zamówiç dla siebie odpowiednio du y lub ma y kask albo siode ko

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, marzec-kwiecieƒ 2006 nr 2/127 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 W Jeleniej Górze odby o si spotkanie prezesów zarzàdów banków spó dzielczych Zakoƒczy a si

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si

publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si publikacja bezp atna numer 2/11 (268), luty 2011 SGH wieczorowà porà, a za dnia: JM proponuje O wydzia ach w SGH i nie tylko Poznajemy si AKTUALNOÂCI SPIS TREÂCI Decydujàca faza AKTUALNOÂCI Decydujàca

Bardziej szczegółowo

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 100 LAT DARU POMORZA 40 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI KRONIKA listopad 2008 czerwiec 2009 s. 2 The Tall

Bardziej szczegółowo

INTERESUJE CI LEGALNA PRACA W POLSCE? CHCESZ ZALEGALIZOWAå SWÓJ POBYT? Poradnik dla imigrantów

INTERESUJE CI LEGALNA PRACA W POLSCE? CHCESZ ZALEGALIZOWAå SWÓJ POBYT? Poradnik dla imigrantów INTERESUJE CI LEGALNA PRACA W POLSCE? CHCESZ ZALEGALIZOWAå SWÓJ POBYT? Poradnik dla imigrantów Z naszego poradnika dowiesz si : 1 KIM JESTEÂMY I JAK MO EMY CI POMÓC? Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku

Bardziej szczegółowo