Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl"

Transkrypt

1 Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Sklep internetowy pieczatkiwroclaw.pl, działający pod adresem prowadzony jest przez SUNpress Paweł Łebkowski., z siedzibą przy Placu Pereca 3 lok. 1b, (53-431) Wrocław, wpisany do rejestru przedsiębiorców, NIP , REGON Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: telefonicznie: ; pisemnie na adres: Plac Pereca 3 lok. 1b (53-431) Wrocław. 1 Słownik pojęć 1. Usługodawca Paweł Łebkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: SUNpress Paweł Łebkowski, Plac Pereca 3, Wrocław, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: , REGON: Sklep Internetowy, Sklep internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod domeną za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy swoje Usługi. 3. Sklep Fizyczny siedziba Usługodawcy, mieszcząca się pod adresem Plac Pereca 3 lok. 1 b, (53-431) Wrocław, gdzie każdy Klient może dokonać zakupu Produktu lub Produkt odebrać 4. Klient każdy podmiot składający Zamówienie w Serwisie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta). 5. Klient Sklepu fizycznego - nie będąca Klientem, osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać nabycia towarów i/lub usług w Sklepie fizycznym. Klient Sklepu fizycznego nabywający towary i/lub usługi w Sklepie fizycznym nie dokonuje ich nabycia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość - postanowień ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę

2 wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) nie stosuje się 6. Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy o dzieło za pośrednictwem serwisu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art Kodeksu cywilnego). 7. Regulamin niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz z późn. zm.). 8. Usługa wykonanie i dostawa Produktu przez Usługodawcę, na podstawie parametrów określonych przez Klienta. 9. Produkt pieczątka lub polimer do pieczątki będące przedmiotem Zamówienia. 10.Zamówienie oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy na wykonanie Usługi przez Usługodawcę, złożone za pomocą Serwisu, telefonicznie, em lub osobiście w siedzibie Usługodawcy określające parametry, ilość Produktów oraz sposób dostawy i zapłaty. 11.Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 12.Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep wykona Zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy; 13.Faktura Pro-Forma faktury takie są wystawiane w celu uzyskania wpłaty lub jako potwierdzenie zamówienia. Nie są natomiast dowodami księgowymi, o których mowa w 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. nr 152, poz ze zm.) 14.Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie; 15.PDF - format zapisu, który można odczytać po pobraniu na dowolne urządzenie elektroniczne, wyposażone w czytnik PDF; 16.Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.); 17.Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827); 18.Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz z zm.). 2 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. 2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie,

3 odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności Klienci mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze Sklepu Internetowego jako plik w formatach html oraz pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy. 3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; b) aktywne konto poczty elektronicznej ( ). c) system operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS d) karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768 e) łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 5. Przeglądanie asortymentu oraz samodzielne składanie zamówień na produkty znajdujące się w Sklepie Internetowym nie wymaga rejestracji. 6. Oferta Usługodawcy obowiązuje na terenie Polski. 7. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi: a) umożliwienie Klientom dokonywania Rezerwacji Produktów jakie są dostępne w Sklepach fizycznych, oraz b) umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym i zawierania Umów sprzedaży Produktów na odległość 8. Usługodawca nie wykonuje pieczątek owalnych lub okrągłych z godłem państwa, jeżeli nie są one zamawiane przez instytucje lub urzędy uprawnione do posługiwania się takimi pieczątkami. Pieczątki firmowe, lekarskie i adwokackie Usługodawca wykonuje po otrzymaniu Zamówienia z podaniem numeru otrzymanego przez Klienta przy rejestracji swojej działalności. Faksymile podpisu Usługodawca wykonuje po pisemnym udokumentowaniu prawa do jej używania. Usługodawca nie wykonuje pieczątek, których treść była sprzeczna z prawem lub naruszała prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie). 9. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu Internetowego (w tym Klientom) zamieszczania treści bezprawnych. Zabronione jest przesyłanie przez Klientów plików zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem oraz naruszających prawa autorskie osób trzecich (bez zgody autorów i osób, które znajdują się w projektach zamawianych Produktów). 10. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.

4 3 Informacje o produktach 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Produktów ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres . Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres , stanowiąc oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności Produktów. 2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym i Sklepie Fizycznym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 3. Ceny produktów wskazanych w Sklepie Internetowym: a) podawane są w złotych polskich, b) zawierają podatek VAT, b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Klienta. 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 4 Procedura zawierania umowy sprzedaży 1. Usługodawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób: a) za pośrednictwem Sklepu Internetowego wypełniając interaktywny formularz zamówienia b) pocztą elektroniczną ( ) na adres: c) osobiście w siedzibie Usługodawcy (w godz w dni robocze od poniedziałku do piątku). 2. W celu złożenia Zamówienia przez Klienta niezbędne jest określenie parametrów Produktu (np. wpisanie tekstu, dodanie grafiki, określenie rodzaju czcionki, koloru tuszu oraz ewentualnych innych elementów i uwag albo też przesłanie gotowego projektu), wybranie sposobu płatności oraz dostawy, a także podanie danych osobowych i kontaktowych. 3. Zamówienie złożone przez Klienta telefonicznie lub w formie elektronicznej na adres: stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu umieszczonego w Sklepie Internetowym za określoną tam cenę.

5 Oferta złożona telefonicznie lub w postaci elektronicznej wiąże kupującego, jeżeli Usługodawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. a) Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty (płatność gotówką lub kartą w Sklepie Fizycznym Usługodawcy, płatność na podstawie Faktury Pro-Forma lub płatność za pobraniem), dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy oraz projekt zamówionej Pieczątki. Usługodawca zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu lub przesłanym projekcie, jego zmiany lub anulowania. b) Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży lub wykonany przez Usługodawcę projekt nie są zgodne z zamówieniem złożonym przez Klienta, kupujący nie powinien jej akceptować, ale niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości lub telefonicznie. Usługodawca bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy sprzedaży lub projektu pieczątki. c) Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość . Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego i potwierdzeniu akceptacji wykonanego przez Usługodawcę projektu Produktu następuje zawarcie umowy sprzedaży. 4. Klient powinien zaakceptować przedstawiony mu projekt Produktu w terminie 5 dni od dnia złożenia Zamówienia. Po tym terminie oferta Usługodawcy nie jest wiążąca. 5. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym kupującego Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną w przypadku dokonania przedpłaty przez kupującego. 6. W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez kupującego Konsumenta, Sklep Internetowy może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem kupującego Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego. W takim wypadku kupujący Konsument ma prawo odstąpić od umowy. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sklepu Internetowego. 5 Modyfikacje zamówienia 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu akceptacji projektu pieczątki lub pieczątek przesłanych przez Sklep Internetowy Po akceptacji projektu zamówienie zostaje skierowane do działu produkcji. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Serwis. a) Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym,

6 płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany em, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zweryfikowania tożsamości Klienta składającego polecenie zwrotu, w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości Klienta. b) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta. 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać poprzez przesłanie wiadomości na adres: 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. 6 Sposoby płatności za zamówiony Produkt. 1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności: a) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy Usługodawca dostarcza Produkt na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie Sklepu Internetowego bądź w u wysłanym do Klienta, b) Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 20 zł brutto. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy; c) Płatność gotówką lub kartą w Sklepie Fizycznym - dotyczy zamówień odbieranych w siedzibie Usługodawcy, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru; 7. Sposób i warunki dostawy, odbioru Produktu 1. W Sklepie dostępne są następujące metody odbioru zamawianych Produktów: a) Obiór osobisty w Sklepie Fizycznym. Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat. b) wysyłka kurierska za pośrednictwem firmy UPS Polska Sp. z.o.o. ul. Prądzyńskiego 1/ Warszawa c) wysyłka Pocztą Polską listem poleconym lub paczką poleconą. 2. Informacje o kosztach związanych z dostawą Produktów są uwidaczniane w trakcie procedury składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu Zamówienia). Koszty dostawy doliczane są do ceny Produktu i ponoszone są przez Klienta. Ponadto koszty dostawy zostały uwidocznione w zakładce DOSTAWA. 3. Usługodawca realizuje Usługę przeciętnie w terminie od 1 do 7 dni roboczych od dnia akceptacji projektu przez Klienta i otrzymania przelewu za Produkt lub tylko od dnia akceptacji projektu przez Klienta jeśli zapłata ma nastąpić za pobraniem.

7 4. Dowodem wykonania Usługi jest paragon lub faktura VAT, które Klient otrzymuje wraz z Produktem lub w oddzielnej przesyłce. 5. Klient odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Usługodawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Usługodawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Usługodawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane. 8. Reklamacja 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie poprzez wiadomość na adres: W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 2. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: SUNpress Paweł Łebkowski Plac Pereca 3 lok. 1 b (53-431) Wrocław Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji (wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na stronie Sklepu pod adresem Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna), Sklep zwraca po pozytywnym dla Klienta rozpatrzeniu reklamacji. Zwrot kosztów następuje na podane przez Klienta konto bankowe. 9. Rezygnacja z zamówienia, Odstąpienie od umowy 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 ( czternastu ) dni od daty otrzymania przesyłki z Produktem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone na piśmie i wysłane przed upływem ww. terminu na adres siedziby Usługodawcy lub pocztą na adres: 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest

8 zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 3. Realizacja prawa do odstąpienia od umowy odbywa się poprzez podpisanie i odesłanie do Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konsument powinien także odesłać zakupiony Produkt i wskazać numer rachunku bankowego Konsumenta, na który ma zostać dokonany zwrot zapłaconej przez Konsumenta ceny. 4. Zwrot zapłaty na rzecz Konsumenta nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy sprzedaży i doręczenia Usługodawcy Produktu. 5. Koszt odesłania Produktu do Sklepu Internetowego w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta ponosi Konsument. 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku Produktu wykonanego na indywidualne zamówienie Konsumenta, który to Produkt posiada właściwości określone indywidualnie przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związane z osobą Konsumenta. Oznacza to, że Usługodawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu Produktu wykonanego na zamówienie Konsumenta lub na życzenie Konsumenta. Powyższe uregulowanie nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy określonej w pkt. 7 poniżej w związku z niezgodnością Produktu z umową. 7. Usługodawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność zakupionego w Sklepie Produktu z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz z późn. zm.). Wobec pozostałych Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami Usługodawca odpowiada za wady dostarczonych Produktów na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu. 8. Klient może zrezygnować z Zamówienia i Odstąpić od umowy jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze skierowane do działu produkcji: a) poprzez wysłanie rezygnacji z zamówienia na adres: b) poprzez wysłanie SMSa na numer Informacja o skierowaniu Zamówienia do produkcji zostaje przekazana Klientowi drogą elektroniczną na adres z którego Usługodawca otrzymał akceptację projektu Produktu oraz ceny Produktu. 10.Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod linkiem 11.W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego Konsumenta Sklep Internetowy ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia. 12.Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec Klientów niebędących Konsumentami zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego. 10. Odpowiedzialność 1. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych po stronie Usługodawcy w związku z treścią zamawianego Produktu lub dołączonymi do niego elementami

9 graficznymi, w tym do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych wydatków poniesionych przez Usługodawcę w związku z roszczeniami osób trzecich. 2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych w Produkcie - informacjami, danymi, lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej. 11. Ochrona danych osobowych i prywatności 1. Klient wypełniając formularz Zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym. 2. Wypełniając formularz Zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji Usługi przez Usługodawcę, który jest jednocześnie Administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. Zbiór danych osobowych klientów Sklepu Internetowego został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. 5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Usługodawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Usługi. 6. Klient zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Usługodawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w 6 ust. 2 regulaminu na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Usługi. 8. Na stronie Sklepu Internetowego są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Klientów) przy korzystaniu z Serwisu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu Internetowego bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. 9. Regulacje niniejszego paragrafu odnoszące się do formularza Zamówienia stosuje się odpowiednio do danych osobowych podanych przez Klienta przez , telefon lub osobiście w siedzibie Usługodawcy. 12. Postanowienia końcowe 1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie w Sklepie

10 znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin. 2. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie PDF - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej. 5. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. 6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827) oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz z zm.). 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 8. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. 9. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Serwisu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu MegaPower.pl ważny do 24-12-2014. 1 Słownik pojęć

Regulamin sklepu MegaPower.pl ważny do 24-12-2014. 1 Słownik pojęć Regulamin sklepu MegaPower.pl ważny do 24-12-2014 1 Słownik pojęć 1. Sprzedawca Wioletta Kosakowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "ACTIVEBODY" Wioletta Kosakowska, przy ul. Monte Cassino

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu polimax.pl Drukarnia Internetowa Polimax

Regulamin serwisu polimax.pl Drukarnia Internetowa Polimax Regulamin serwisu polimax.pl Drukarnia Internetowa Polimax 1 Słownik pojęć 1. Usługodawca Paweł Kacprzak i Rafał Suława, prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisów do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa Sklep Internetowy www.sangotrade.pl jest prowadzony przez Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Graniczna 22, zarejestrowany przez Burmistrza Ostrzeszowa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ]

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] Sklep internetowy Studia Realizacji Myśli Twórczych, działający pod adresem http://www.studiormt.net/oferta.html, prowadzony jest przez Studio Realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep PRACOWNIA 9 prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet bluzek damskich. 2. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://bladeville.pl/page/terms http://bladeville.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BLADEVILLE.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://sklep.lomografia.pl/?com=contents&iid=1 http://sklep.lomografia.pl/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.LOMOGRAFIA.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://hedonskate.com/page/terms http://hedonskate.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HEDONSKATE.COM 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo