3. Konto bankowe Cafe Selena Sp. z o.o.: Bank PeKaO S.A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Konto bankowe Cafe Selena Sp. z o.o.: Bank PeKaO S.A. 61 1240 5921 1111 0000 4757 2485"

Transkrypt

1 Regulamin Sklepu illy I. DANE PODSTAWOWE 1. Sklep internetowy illy, działający pod adresem (zwany w dalszej części Sklepem illy ), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu (zwane w dalszej części Towarem i Towarami ), prowadzony jest przez spółkę Cafe Selena spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 101, Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP o kapitale zakładowym w wysokości , 00zł (zwaną w dalszej części Cafe Selena Sp. z o.o.) 2. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu illy jest Cafe Selena Sp. z o.o., z którą można kontaktować się za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie Sklepu illy/kontakt lub po numerem telefonu Adres do korespondencji pisemnej to: Warszawa , ul. Ostrobramska Konto bankowe Cafe Selena Sp. z o.o.: Bank PeKaO S.A Wykonawcą strony internetowej Sklepu illy jest Simple Frame Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , przy ulicy Jeziornej 29, tel Klientami Sklepu illy mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i firmy. 6. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu illy zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Cafe Selena Sp. z o.o. zamówienia od Klienta. 7. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u dostawcy Cafe Selena Sp. z o.o.. W przypadku niedostępności Towarów, Cafe Selena Sp.z o.o. zamieści o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu illy przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu illy nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony o niemożliwości zrealizowania zamówienia drogą mailową lub telefonicznie. II. OFERTA 1. Cafe Selena Sp. z o.o. zamieszcza na stronie internetowej wszystkie niezbędne informacje dotyczące właściwości i cech charakterystycznych Towarów sprzedawanych w Sklepie illy. 2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 3. Cafe Selena Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w promocyjnych cenach, a także prawo do powodowanego zjawiskami niezależnymi, wycofania ze sprzedaży niektórych Towarów znajdujących się na stronie internetowej. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest

2 bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego Towaru na inny, dłuższym czasem realizacji (jeśli jest możliwe jego sprowadzenie) lub rezygnacją z zamówienia. 4. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu illy podawane są w złotych polskich, w dwóch wartościach: netto i brutto (z podatkiem VAT). 5. Cafe Selena Sp.z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu illy, a także przeprowadzania akcji promocyjnych (wprowadzania zmian w tychże akcjach lub ich odwoływania), wprowadzania nowych Towarów, bądź ich usuwania. Uprawnienia te nie mają wpływu na ceny Towarów, które zostały zamówione przed wprowadzeniem zmian. III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ I ZAWARCIE UMOWY 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową Sklepu illy po przejściu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności wyboru zamawianych Towarów, oznaczenia adresu dostawy i wyboru formy płatności 2. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu illy zostaje zawarta z chwilą, gdy Cafe Selena Sp. z o.o. przyjmie zamówienie złożone przez Klienta, co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. 3. Klient składając zamówienie ma do wyboru opcję z logowaniem bądź nie, ale przy składaniu zamówienia wymagane jest podanie: imienia i nazwiska odbiorcy dokładnego adresu dostawy numeru telefonu kontaktowego adresu zamawiającego 4. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących: płatność przy odbiorze przelew online PayU płatność kartą płatniczą 5. Cafe Selena Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego. 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia zamówienia. 7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia, że wiadomość zawierająca akceptację zamówienia została odebrana przez zamawiającego. 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie klientowi - na podany adres oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar - wydruku potwierdzenia oraz dowodu zakupu (np. paragon lub faktura VAT).

3 IV. WYSYŁANIE TOWARÓW 1. Przesyłki wysyłane są w dni robocze w godzinach Czas realizacji zamówienia i wysyłki to 24 godziny, od momentu otrzymania wpłaty na konto. Przesyłki kurierskie docierają następnego dnia roboczego po nadaniu. 2. Koszt przesyłki wynosi 26zł brutto. W przypadku zamówień przekraczających kwotę 370zł brutto lub przy zamówieniu 225 kapsułek kawy koszt przesyłki pokrywa Cafe Selena Sp. z o.o. 3. Cafe Selena Sp. z o.o. nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cafe Selena Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie Sklepu illy. 4. Cafe Selena Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez zamawiającego. W takim przypadku kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku zamówienie jest anulowane. 5. Klient jest obowiązany w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora. V. ZAPIS TEKSTU UMOWY 1. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane przez Cafe Selena Sp. z o.o. zgodnie z zasadami opisanymi w dziale: Polityka prywatności dostępnym na 2. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie illy są przechowywane przez system informatyczny sklepu przez okres co najmniej 6 miesięcy do daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. VI. ZWROT TOWARU 1. Klient może zrezygnować z Towaru zakupionego w Sklepie illy bez podania przyczyny w ciągu jednego miesiąca od jego dostawy. Koszty zwrotu Towaru pokrywa w całości Klient. Zwrot Towaru jest jednocześnie skorzystaniem przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy. 3. W razie rezygnacji z Towaru zakupionego w Sklepie illy na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Cena uiszczona za Towar zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 21 dni. 4. Zwracany Towar powinien być nieużywany i kompletny, z tym zastrzeżeniem, że może on podlegać wypróbowaniu w zakresie, w jakim ma to zazwyczaj miejsce w konwencjonalnych sklepach. Jeśli Towar ulegnie uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego używania lub wadliwego opakowania, za wyjątkiem normalnego pogorszenia stanu Towaru spowodowanego wyłącznie jego wypróbowaniem zwyczajowo przyjętym w konwencjonalnych sklepach, Cafe Selena Sp.z o.o. zastrzega sobie - w razie zwrotu takiego Towaru - możliwość żądania odpowiedniego obniżenia ceny Towaru, podlegającej zwrotowi na rzecz Klienta.

4 5. Zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym wypełnionym formularzem zwrotu, w szczególności fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 7. Wszelkie pytania dotyczące realizacji prawa do zwrotu Towaru należy kierować do Cafe Selena Sp. z o.o. pod numerem telefonu lub korzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu illy. VII. REKLAMACJE 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Cafe Selena Sp.z o.o. w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, a w szczególności w przypadku: wad fabrycznych, uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu. 2. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje na adres mailowy Cafe Selena Sp. z o.o. bądź telefonicznie pod numerem telefonu Wszystkie dane teleadresowe podane są w zakładce 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Cafe Selena Sp. z o.o. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy i odesłany na koszt Cafe Selena Sp. z o.o. do Klienta. 4. Koszty związane z ewentualnym odesłaniem przez Klienta reklamowanego Towaru, stanowiące równowartość opłaty pocztowej, Cafe Selena Sp.z o.o. zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Dokonując zwrotu reklamowanego Towaru Klient wypełnia załączony do Towaru dokument zwrotu, podając w jego treści przyczynę odesłania Towaru. 5. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu illy.pl, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. 6. Jeśli Towar składa się z kilku pojedynczych elementów, przed odesłaniem należy przywrócić go do stanu, w jakim został dostarczony, oraz włożyć - o ile to możliwe - do oryginalnego opakowania, a także dołączyć całą dokumentację, w szczególności - gwarancyjną i serwisową, załączoną do dostarczonego Towaru. VIII. GWARANCJA 1. Z zastrzeżeniem, że dokument gwarancyjny załączany bezpośrednio do Towaru nie stanowi inaczej, Cafe Selena Sp.z o.o. gwarantuje sprawne działanie Towaru, zgodnie z jego cechami użytkowymi przez okres 2 lat (dwudziestu czterech miesięcy). Ujawnione w tym czasie niesprawne działanie Towaru, niezawinione przez jego użytkownika, będzie usuwane bezpłatnie poprzez dokonanie naprawy przez serwis gwarancyjny. 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jako uprawnienia gwarancyjnego jest dostarczenie przez Reklamującego Towaru wraz z kopią dowodu dostawy (zakupu) oraz kompletnie wypełnionym Protokołem Reklamacyjnym. Reklamujący powinien dostarczyć Towar do sklepu Gwaranta bądź innego miejsca, ustalonego z pracownikami Cafe Selena Sp.z o.o w oryginalnym, kompletnym opakowaniu

5 fabrycznym. W razie braku zasadności reklamacji (Towar sprawny bądź jego wada nie jest objęta ochroną gwarancyjną) Cafe Selena Sp. z o.o. pouczy Reklamującego o czynnościach koniecznych do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania Towaru oraz w zależności od oświadczenia Reklamującego zawartego w Protokole Reklamacji zwraca Towar bez naprawy na adres Reklamującego bądź dokonuje oszacowania kosztów naprawy, pokrywając wynikłe z tego powodu odpowiednio - koszty transportu bądź ekspertyzy technicznej. 3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np.: sprawdzenie działania, konserwacja, wymiana baterii, itp. 4. Gwarancją nie są objęte: mechaniczne uszkodzenia Towaru, uszkodzenia i niesprawne działanie Towaru wynikłe z: niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji; samowolnych (dokonywanych przez użytkownika, nie autoryzowane serwisy lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub innych zmian konstrukcyjnych; użytkowania Towaru niesprawnego, powodującego powiększenie uszkodzeń, Towary, z których został usunięty numer seryjny umożliwiający jego identyfikację, o ile był na nim zamieszczony, akcesoria (materiały eksploatacyjne) do Towaru, a także takie jego części, które ulegają zużyciu; takie części można zamówić telefonicznie lub mailowo zgodnie z danymi teleadresowymi na 5. Ponowne reklamowanie Towaru uznanego po przeprowadzeniu ekspertyzy technicznej za sprawny, a zgłaszanego jako niesprawny z tego samego powodu co przy pierwszej reklamacji, daje Cafe Selena Sp. z o.o. uprawnienie do obciążenia Reklamującego dodatkowymi kosztami ekspertyzy technicznej, a także kosztami przysłania lub transportu takiego Towaru z/do centrum serwisowego. 6. Naprawy Towaru (sprzętu) niepodlegającego ochronie gwarancyjnej można zlecić odpłatnie centrum serwisowemu Cafe Selena Sp. z o.o. wg indywidulanie wyliczonym kosztom. 7. W celu uzyskania dodatkowych informacji o Towarze, akcesoriach do Towaru lub uzyskania informacji o zakresie i długości gwarancji (w szczególności warunkach serwisu gwarancyjnego), należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo zgodnie z danymi teleadresowymi umieszczonymi na stronie IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). 2. Korzystanie ze Sklepu illy oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu illy.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej.

4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich (PLN) chyba, że w ofercie stanowi inaczej. 1. Postanowienia Ogólne 1. Właścicielem sklepu Voip Optolan jest firma Optolan Sp. z o.o. Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną pod numerem KRS 0000222711 do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o.

Istnieje możliwość dokonania przelewu bankowego bezpośrednio na nasze konto: Janeba Time Sp. z o.o. Regulamin- ZEGARKI.PL- od 07.12.2012 Strona 1 z 10 REGULAMIN SKLEPU ZEGARKI.PL Ważny od 07.12.2012 PROMOCJA DOSTAWA GRATIS!!! Dowolny produkt zapłacony kartą lub przelewem powyżej 100,00 zł dostarczymy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Informacje ogólne. Zamówienia

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Informacje ogólne. Zamówienia Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 roku. Regulamin określa zasady sprzedaży produktów oferowanych przez sklep.arkameble.pl należący do firmy ARKA Aleksander Czarny i Wspólnicy Sp.j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN. Postanowienia ogólne. REGULAMIN Postanowienia ogólne. 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego działającego pod adresem www.ewenementshoes.pl są Małgorzata Tracz (6371975762) i Magdalena Tracz- Niemczyk (6371885846),

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski.

1. Postanowienia ogólne. 1. E-Sklep prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem Internetu na terenie Polski. Regulamin sklepu Sklep internetowy działający pod adresem www.apetete.pl (dalej jako: E- Sklep ), prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym bieliznaujoli.pl. 1. Postanowienia ogólne Sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.bieliznaujoli.pl

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez:

Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: Sklep internetowy, działający pod adresem www.apetete.pl prowadzony jest przez: WITMALU Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy ul. Towarowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY:

REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Regulamin REGULAMIN I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY: Sklep internetowy CASU.pl działający pod adresem www.casu.pl, prowadzony jest przez: Firmę Handlową ILSCY Sp. J. z siedzibą we Wschowie (67-400) przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ]

REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] REGULAMIN ZAKUPÓW [ obowiązuje od 07.11.2013 r. ] Sklep internetowy Studia Realizacji Myśli Twórczych, działający pod adresem http://www.studiormt.net/oferta.html, prowadzony jest przez Studio Realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. STRONY TRANSAKCJI I. STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN 1. Właścicielem sklepu internetowego MYCOVERSTORY.PL jest Emilia Wilczyńska Prowadząca działalność gospodarczą MY COVER STORY] Adres: Ul. Wileńska 6a/15a, 03-414 Warszawa

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox

I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox I. Informacje ogólne: 1.Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://www.dietbox.pl (zwany dalej: Sklepem ) jest Dietbox Krzysztof Wojdat, Krystyna Wojdat sp.j. z siedzibą w Łomiankach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem www.modadziecieca.com.pl, prowadzony jest przez "Modniś" Tomasz Wesołowski z siedzibą w Łodzi, Gorkiego 27, 92-524 Łódź, wpisany do ewidencji

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Wojas.pl to Sklep Internetowy, dostępny na domenie www.wojas.pl, prowadzony jest przez WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29 w Nowym Targu (34-400), wpisanej do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO einspiracje.pl 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE I STRONY TRANSAKCJI 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy:

REGULAMIN SKLEPU. I. Informacje o sprzedawcy: REGULAMIN SKLEPU I. Informacje o sprzedawcy: Sklep internetowy działający pod adresem www.jello.pl (zwany dalej również Sklepem ) prowadzony jest przez Anetę Bałabańską, prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo