instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ptaszkowice, 18 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej w ramach realizowanego przez Zamawiającego Projektu pn: Gorzelnia zintegrowana z biogazownią w m. Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski I. Zamawiający GAMAWIND Sp. z o.o. Ptaszkowice 65, Zapolice w imieniu, którego działa: EKSPERT-SITR Sp. z o.o., ul. Jana z Kolna 38, Koszalin II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie oraz dokonuje wyboru oferty z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego, jako brak bezstronności i obiektywności wyboru w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową w związku z jej realizacją. 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U ze zm.). III. Opis Przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest Instalacja agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej, w ramach realizowanego przez Zamawiającego Projektu pn: Gorzelnia zintegrowana z biogazownią w m. Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski. Zwane w dalszej części Zapytania ofertowego Blokiem. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku, w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: 4.6. Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku Nr projektu: WND-POIG /12 2. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia: GAMAWIND Spółka z o.o. tel Ptaszkowice Zapolice

2 2.1 Zakres dostaw i usług Realizacja przedmiotu zamówienia (Umowy) odbywać się będzie według formuły pod klucz w zakresie ograniczonym granicami Bloku znajdują się wszystkie dostawy i usługi, które są potrzebne do tego, aby Blok osiągnął wymagane charakterystyki ruchowe, gwarantowane parametry techniczne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo nawet, jeżeli takie elementy robót budowlanych, dostaw i usług nie są wyszczególnione w Umowie. Granice Bloku stanowią zewnętrzne obiekty budowlane, instalacje technologiczne, układy elektryczne i AKPiA nienależące do zakresu Wykonawcy Bloku, z którymi Wykonawca jest zobowiązany połączyć realizowane elementy Bloku. Tam, gdzie mowa jest o elementach obiektów, instalacji itp., jako o granicy Bloku, to elementy te, jak również ich połączenie z współpracującymi układami, wchodzą w zakres dostaw i usług. Ilekroć mówi się o stanowiskach załadunku lub rozładunku i wymienia się je, jako granicę dostawy, to rozumie się przez to, że po stronie Wykonawcy leży pełne wyposażenie takiego stanowiska m.in.: w króćce przyłączeniowe, węże przyłączeniowe, pojemniki specjalne, układy zapewnienia czystości. W zakres Przedmiotu zamówienia wchodzi budowa stacji uzdatniania wody opartej na odwróconej osmozie oraz budowa stacji termicznego odgazowania wody zapewniających pokrycie zapotrzebowania dla instalacji ciepłowniczych oraz instalacji pary technologicznej 6t/h(7bar) i 2,1t/h(24bar). W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi również układ stabilizacji ciśnienia w kolektorze powrotnym oraz instalacja wyprowadzenia spalin do suszarni i lagun. Jako element instalacji elektroenergetycznej, zasilający instalacje technologiczne obiektu w medium, jakim jest energia elektryczna oraz ściśle powiązany z działaniem układów kogeneracyjnych, w zakres Przedmiotu Umowy włączono również instalację zasilania, tj. elementy stacji elektroenergetycznej, oraz układ rozdzielczy SN i nn. W przypadku pominięcia w niniejszym załączniku jakiegokolwiek elementu z zakresu dostaw i usług, który będzie niezbędny dla prawidłowej pracy Bloku lub niezbędny dla prawidłowego połączenia i współpracy Bloku z sąsiadującymi instalacjami, trasami komunikacyjnymi i technologicznymi, to taki element dostaw i usług należy do zakresu obowiązków Wykonawcy. Przedstawione w niniejszym załączniku granice dostaw i usług są zakresem podstawowym należącym do obowiązków Wykonawcy. W szczególności w zakres Przedmiotu Umowy wchodzą: Usługi: a) Opracowanie kompletnej dokumentacji Bloku zgodnie z wytycznymi zawartymi w dalszej części zapytania, w tym: dokumentacji wykonawczej, dokumentacji rozruchowej i odbiorowej, dokumentacji techniczno-ruchowej, dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji, remontów i konserwacji, dokumentacji szkolenia personelu. b) Projektowanie, uzgodnienia, przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego stosownie do obowiązujących wymagań formalno-prawnych na wszystkich etapach realizacji Bloku, w tym; projektu podstawowego Bloku wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszącymi, odpowiednich pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji wymaganych przepisami (UDT, Ochrona Środowiska), uzgodnień z Zamawiającym na każdym etapie przygotowania dokumentacji. c) Wykonanie kompletnych urządzeń i wyposażenia, łącznie z przeprowadzeniem prób i testów fabrycznych; d) Transport urządzeń i wyposażenia na teren budowy, łącznie z dokonaniem całości odpraw celnych i poniesieniem związanych z tym wydatków, przyjęcie, magazynowanie i zabezpieczenie oraz konserwacja wyposażenia na terenie budowy; Strona 2 z 22

3 e) Prefabrykacja, montaż, budowa, próby odbiorowe i rozruchowe, przeprowadzenie rozruchu, ruchu próbnego, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazanie Bloku do eksploatacji; f) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego; g) Udzielenie gwarancji w zakresie terminu realizacji, niezawodności oraz parametrów pracy Bloku. Serwis w okresie gwarancyjnym z wyłączeniem serwisu dla silników i kotłów gazowych, który będzie pełniony przez autoryzowany serwis producenta tych urządzeń. Dostawy: a) Wszystkie urządzenia i maszyny będą fabrycznie nowe; b) Wszystkie niezbędne dostawy umożliwiające realizację Bloku i gospodarek pomocniczych w określonych poniżej granicach. Jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie określono inaczej, Dostawy obejmują pierwsze napełnienie układów czynnikami roboczymi. 2.2 Wymagane parametry i rozwiązania techniczne instalacji Wymagania techniczne dla Bloku Koncepcja techniczna Bloku Kompletną koncepcję techniczną Bloku ze wszystkimi instalacjami towarzyszącymi przedstawi Wykonawca, w oparciu o proponowaną przez siebie technologię. Koncepcja będzie zgodna z poniższymi wymaganiami: a) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie schemat technologiczny z przedstawieniem urządzeń, strumieni i przepływów masowych oraz pokazaniem niezbędnej armatury; b) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić bilans mocy cieplnych dla proponowanego przez siebie rozwiązania; c) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie rysunek w skali podstawowych urządzeń (silniki, kotły, odgazowywacz termiczny, wymienniki, pompy, SUW, kolektory, szafy elektryczne) na rzucie maszynowni Bloku; d) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie materiały techniczne, potwierdzające zadeklarowane w ofercie parametry, używane jako kryterium oceny. Brak w/w dokumentów, spowoduje odrzucenie oferty Wymagana technologia Bloku W zakres realizacji zamówienia wchodzi budowa Bloku do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła, wszelkie niezbędne dostawy, roboty i usługi mające na celu włączenie Bloku w infrastrukturę Gorzelni zintegrowanej z Biogazownią (GzB). 1. Podstawowymi jednostkami wytwórczymi Bloku będą 2 kompletne, jednakowe Zespoły Silnikowe z silnikami tłokowymi na biogaz oraz parowa kotłownia gazowa. 2. Ciepło wytwarzane przez silniki będzie wykorzystywane do produkcji ciepła technologicznego. Ciepło będzie pochodzić między innymi z obiegów nisko i wysokotemperaturowego chłodzenia zespołów silnikowych oraz z chłodzenia spalin. 3. Blok będzie zwymiarowany dla zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło GzB nominalna łączna moc cieplna bloku równa, co najmniej 2,0MW t, minimalna ilość pary technologicznej dla ciśnienia 7bar 6 000kg/h i dla ciśnienia 24bar 2 100kg/h. Ze względu na późniejszą realizację instalacji odbiorczej dla pary o ciśnieniu 24bar, wyłącza się dostawę kotła 24bar 2 100kg/h z osprzętem. W zakres ofert musi wejść: dokumentacja techniczna dla całej instalacji parowej 24bary, dostawa wszelkich niezbędnych instalacji pomocniczych i peryferyjnych, umożliwiających w przyszłości zabudowę kotła. Strona 3 z 22

4 4. Blok musi zapewniać pokrycie zapotrzebowania na ciepło technologiczne w przypadku wyłączenia silników kogeneracyjnych. 5. Kocioł/kotły parowe mają w całości pokryć zapotrzebowanie na parę o parametrach 7bar 6 000kg/h. 6. Sumaryczna moc elektryczna brutto wszystkich urządzeń wytwórczych Bloku wynosić będzie, co najmniej 2,0MW e. 7. Blok będzie produkował energię elektryczną na potrzeby własne i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i będzie z nim połączony poprzez rozdzielnię 0,4 kv zlokalizowaną na terenie GzB. Możliwości produkcji energii elektrycznej nie będą ograniczone przez aktualne zapotrzebowanie na ciepło. 8. Blok będzie przystosowany do pełnej współpracy z instalacjami grzewczymi i chłodniczymi GzB i ma w sposób maksymalny wykorzystywać wytworzone ciepło zespołów silnikowych jak również ciepło po procesowe z GzB. 9. Podstawowym paliwem dla Bloku będzie biogaz z instalacji biogazowni o zawartości CH 4-55% zlokalizowanej na terenie GzB., jako paliwo rozruchowe i awaryjne dla potrzeb należy przyjąć LPG, zlokalizowane na terenie GzB. 10. Blok będzie składać się z urządzeń o technologiach sprawdzonych w zastosowaniach komercyjnych, posiadających referencje, które Oferent okaże na życzenie Zamawiającego, zapewniających wysoką sprawność przetwarzania energii paliwa w energię elektryczną i sprawność ogólną brutto min. 75% w warunkach nominalnych, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności. Ciepło z niskotemperaturowych obiegów chłodzących zespołów silnikowych będzie wykorzystane w maksymalnym, uzasadnionym ekonomicznie stopniu. 11. Biogaz o ciśnieniu 30 kpa może być pobierany z rurociągu doprowadzonego do ściany budynku Bloku. 12. Blok musi być przystosowany również: a) do pracy na potrzeby własne Bloku; b) do pracy na potrzeby własne GR; c) do black start u. 13. Wymagania dotyczące kotłów: a) Zastosowane kotły powinny mieć konstrukcję trójciągową z tylną komorą nawrotną chłodzoną wodą; b) Ekonomizer zintegrowany z kotłem, temperatura spalin nie wyższa niż 140 C; c) Sprawność gaz (zgodnie z EN cz.11) nie mniejsza niż 94,0%; d) Kocioł wraz z palnikiem i osprzętem powinien posiadać jeden znak CE; e) Szafa kotła wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej min 7 ; f) Fabryczne okablowanie kotła; g) Pompy wody zasilającej kocioł w układzie jedna pracująca druga w rezerwie wyposażone każda w falownik na silniku z możliwością automatycznego przełączenia po czasie lub awarii; h) Pompy wyposażone w armaturę ssąco-tłoczącą wraz z podłączeniem do zbiornika wody zasilającej; i) Zbiornik wody zasilającej ze zbiornikiem kondensatu i kolumną odgazowania powinien być zasilany ciśnieniem pary nominalnej kotła; j) Palniki powinny zapewnić ciągłą modulację mocy zarówno przy pracy na gazie jak i biogazie i być wyposażone w mikroprocesorowe systemy optymalizacji procesu spalania z możliwością wyświetlania meldunków z eksploatacji i awarii; k) Palnik gazowo-biogazowy powinien być wyposażony w dwie ścieżki gazowe, głowica palnika bez metali kolorowych; l) Palniki powinny być wyposażone w regulację prędkości obrotowej dmuchawy poprzez zastosowanie falowników zabudowanych na silnikach w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenia poziomu hałasu przy pracy na obciążeniach częściowych. Efekt ekonomiczny powinien być poparty wyliczeniami; m) Szafa sterownicza kotła powinna zapewnić możliwość komunikacji z systemem nadrzędnym w standardzie Profibus DP lub równoważnym, o nie gorszych parametrach technicznych. Sygnały komunikacyjne powinny zapewnić, co najmniej: Przekazywanie informacji o stanach pracy poszczególnych urządzeń; Transmisja aktualnych danych procesowych; Zewnętrzne nastawianie wartości zadanej; Strona 4 z 22

5 Woda 90/70 o C Woda 60/25 o C Woda 40/25 o C Zewnętrzny wybór i przełączenie na inne paliwo (przełączenie powinno odbywać się poprzez wyłączenie regulacyjne na jednym paliwie i ponowny miękki start na paliwie alternatywnym). 14. Wymagania dotyczące jednostek kogeneracyjnych łącznie: Lp. Parametr techniczny Jednostki Wartość 1. Moc cieplna brutto MW t min. 2,0 2. Moc elektryczna brutto MW e min. 2,0 3. Sprawność elektryczna brutto % min Zużycie oleju smarnego kg/mwh maks. 0, Podstawowe elementy Bloku Biogaz 1350Nm 3 /h Para 6t/h 7bar Para 2,1t/h 24bar 24bar 2 MW e Spaliny do suszarni SUW BLOK Realizacja Bloku obejmuje m.in. następujące elementy: a) Obiekty gospodarki paliwowej Bloku w tym; rurociągi wewnętrzne zasilające w biogaz, instalację wewnętrzną zasilającą w LPG. b) Dwa zespoły silnikowe złożone między innymi z; silników tłokowych, generatorów z układem chłodzenia (jeden generator na jeden silnik). Jednym z podstawowych warunków zastosowania agregatów kogeneracyjnych w niniejszym zadaniu jest autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce. Brak spełnienia tego warunku będzie powodem odrzucenia oferty. Strona 5 z 22

6 c) Systemy pomocnicze zespołów silnikowych w tym wymienniki separacyjne; d) Gazowa kotłownia parowa - układy kotłów wraz z wszystkimi niezbędnymi instalacjami; Jednym z podstawowych warunków zastosowania kotłów w niniejszym zadaniu jest autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce. Brak spełnienia tego warunku będzie powodem odrzucenia oferty. e) Układ wyprowadzenia ciepła z Bloku, wyposażony w układy odzysku ciepła, z maksymalizacją zużycia ciepła odzyskanego z silnika; f) Układ awaryjnego zrzutu ciepła z silników; g) Układ wyprowadzenia spalin z silników i kotłów, wyposażony w system odzysku ciepła. Instalacja spalinowa po odzysku ciepła będzie wyposażona w zbiornik retencyjny oraz układ stabilizacji ciśnienia (eliminacja pulsacji ciśnienia spalin po silnikach). Instalacja spalinowa ma być wyposażona w układ klap umożliwiający zrzut bezpośredni spalin do komina obejścia ekonomizera oraz umożliwić regulację temperatury spalin; h) Wysokość kominów dla silników i kotłów +24,0m licząc od poziomu 0,0 hali; i) Układ podawania gorących spalin (180 C) do suszarni zakończony na ścianie bloku; j) Układ wody technologicznej Bloku; k) Stacja uzdatniania wody (SUW) dla potrzeb bloku. Stacja uzdatniania wody będzie wydana z uwzględnieniem produkcji: 6t/h (7bar) i 2,1t/h (24 bar), pomimo, że dostawa kotła 24 bar nie wchodzi w zakres zadania; l) Układy pary technologicznej Bloku; m) Układ odgazowania termicznego. Układ odgazowania termicznego wraz z urządzeniami do nich przynależnymi będzie wydany z uwzględnieniem produkcji: 6t/h (7bar) i 2,1t/h (24bar), pomimo, że dostawa kotła 24 bar nie wchodzi w zakres zadania; n) Instalację kondensatu powrotnego instalacji parowej wraz z zbiornikiem, z uwzględnieniem produkcji: 6t/h (7 bar) i 2,1t/h (24 bar), pomimo, że dostawa kotła 24 bar nie wchodzi w zakres zadania; o) Układy oleju smarnego i gospodarka olejami smarnymi; p) Układ wyprowadzenia mocy do rozdzielni 0,4kV w GR; q) Układ zasilania potrzeb własnych Bloku; r) Układ wentylacji technologicznej dla układów kogeneracji i kotłowni; s) Układ sterowania Bloku, układy sterowania gospodarek związanych z Blokiem i wchodzących w zakres niniejszego opracowania. Układ sterowania powinien być kompletny i umożliwiać kontrolę, nadzór, regulację, gromadzenie danych historycznych w zakresie obsługi wszystkich instalacji kotłowni i kogeneracji. Układ sterowania powinien mieć również możliwość przesłania danych do centralnej sterowni, zlokalizowanej na terenie GR. Układy pomiarowe strumieni energii muszą być przygotowane pod ewentualne rozliczenie kogeneracji wysokosprawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Blok energetyczny powinien stanowić kompletną całość, z wszystkimi niezbędnymi instalacjami i zabezpieczeniami, wynikającymi z przepisów i dobrej praktyki inżynierskiej. Granicą Przedmiotu Umowy są ściany Bloku (zawór odcinający biogazu na budynku, króćce przyłączeniowe węzłów wymiennikowych wraz układami pomp dla wody technologicznej, kolektor zbiorczy pary 7 bar z armaturą, kolektor zbiorczy pary 24 bar z armaturą, instalacja spalinowa zakończona kominami oraz układ wyprowadzenia spalin do suszarni zakończony na ścianie budynku Bloku). 2.3 Charakterystyka rozwiązań technicznych Bloku Poniżej przedstawiono podstawowe rozwiązanie techniczne przyjęte dla technologii Bloku. Rozwiązanie to ma charakter przykładowy; oczekuje się, że rozwiązania i parametry techniczne Bloku zaproponowane przez Wykonawcę będą wynikiem przeprowadzonej optymalizacji dla określonych dalej warunków, zapewniając wysoką sprawność i niezawodność Bloku. Strona 6 z 22

7 2.3.1 Układ technologiczny Bloku Podstawowy układ technologiczny Bloku opiera się na wykorzystaniu 2 zespołów silnikowych oraz kotłowni parowej. Spaliny z każdego z zespołów silnikowych po uprzednim odzyskaniu ciepła w nich zawartego zostaną odprowadzone do suszarni o temperaturze nie wyższej niż 180 C. Wyprowadzenie spalin do suszarni kończy się na ścianie bloku. W sytuacji awaryjnej spaliny będą kierowane do kominów i wyprowadzane do atmosfery Wymagania techniczne dla Bloku Gospodarka paliwowa Bloku będzie umożliwiała zasilenie zespołów silnikowych odpowiednio przygotowanym biogazem. Dodatkowe źródła ciepła będą wyposażone w palniki dwupaliwowe na biogaz i LPG. Dane dotyczące biogazu Wartość 1. Ilość gazu Nm 3 /h Zawartość siarkowodoru H 2S ppm Poniżej Rodzaj paliwa % CH Ciśnienie hydrauliczne biogazu kpa Zespoły silnikowe Zamawiający założył zastosowanie 2 jednakowych zespołów silnikowych z silnikami tłokowymi zasilanymi biogazem, jako jednostkami napędowymi Instalacje pomocnicze zespołów silnikowych W skład instalacji pomocniczych zespołów silnikowych wchodzą między innymi układy: a) Powietrza do spalania; b) Powietrza do usuwania ciepła z radiacji; c) Wyprowadzenia spalin wraz z niezbędnymi klapami, bypassami, tłumikami itd.; d) Zasilania paliwem; e) Chłodzenia urządzeń Bloku wraz z wymiennikami separacyjnymi; f) Odzysku ciepła ze spalin; g) Oleju smarnego; h) Sprężonego powietrza; i) Ochrony i redukcji hałasu; j) Sterowania i kontroli pracy kogeneracji Układ produkcji i wyprowadzenia ciepła z Bloku Blok będzie produkował ciepło dla potrzeb własnych GzB nominalna moc cieplna równa, co najmniej 2,0 MWt, minimalna ilość pary technologicznej dla ciśnienia 7bar 6 000kg/h i dla ciśnienia 24bar 2100kg/h. Ze względu na późniejszą realizację instalacji odbiorczej dla pary o ciśnieniu 24bar, wyłącza się dostawę zespołu kotła 24bar 2 100kg/h. Ciepło wytwarzane przez silniki będzie wykorzystywane do podgrzewu wody sieciowej oraz produkcji pary wodnej. Ciepło będzie pochodzić między innymi (będzie odzyskiwane) z obiegów wysokotemperaturowych chłodzenia zespołów silnikowych oraz z chłodzenia spalin. Podstawowym źródłem pary będą kotły gazowe. Potrzeby GR w rozbiciu na poszczególne odbiory: Strona 7 z 22

8 Odbiory ciepła 1. Para Wartość 1.1 Sporządzanie zacieru Q max kg/h 1 470,0 Q min kg/h 1 470,0 bar 6,0 C 158,0 1.2 Destylacja alkoholu Q max kg/h 3 410,0 Q min kg/h 3 410,0 bar 6,0 C 158,0 1.3 Kleikowanie (maceracja) Q max kg/h 550,0 Q min kg/h 550,0 bar 6,0 C 158,0 1.4 Hydroliza termiczna I etap kg/h 0,0 II etap kg/h 2 000,0 bar 21,0 C 215,0 Odbiory ciepła 2. Woda Wartość 2.1 Laguny Q max kw 83 Q min kw C/ C 40/25 T 15,0 2.2 Biogazownia Q max kw 500,0 Q min kw C/ C 60/20 T 40,0 2.3 CWU Q max kw 25 Q min kw C/ C 90/70 T 20,0 2.4 C.O. Q max kw 300 Q min kw C/ C 90/70 T 20,0 3. Spaliny Suszenie masy pofermentacyjnej C 180,0 mokre kg/h ,0 4. Ciepło zawracające z procesu Źródło ciepła Wartość 4.1 Kondensat destylacja alkoholu Strona 8 z 22

9 2.3.6 Układ wody technologicznej Q max kg/h 3 070,0 Q min kg/h 3 070,0 C 90,0 4.2 Woda chłodnicza z destylacji Q max kg/h 6 000,0 Q min kg/h 6 000,0 T z/t p C/ C 60/20 T 40,0 4.3 Woda odwarowa z destylacji Q max kg/h 1 300,0 Q min kg/h 1 300,0 T z/t p C/ C 85,0 T 4.4 Woda z wywaru gorzelniczego Q max kg/h ,0 Q min kg/h T z/t p C/ C 60/40 T 20,0 4.5 Woda chłodnicza z zacieru Q max kg/h ,0 Q min kg/h ,0 T z/t p C/ C 25/60 T 35,0 4.6 Woda chłodnicza z fermentacji Q max kg/h ,0 Q min kg/h ,0 T z/t p C/ C 60/20 T 40,0 Blok będzie zasilany w wodę technologiczną pochodzącą z stacji uzdatniania wody (SUW) będącej Przedmiotem Umowy. Stacja SUW zasilona będzie ze studni znajdujących się na obiekcie GzB i wyposażona w układ odwróconej osmozy Gospodarka oleju smarnego Gospodarka oleju smarnego oparta będzie o dostawy transportem samochodowym (cysterny samochodowe). W pobliżu budynku maszynowni Bloku będą zlokalizowane stanowiska odbioru dostaw oleju oraz zbiorniki magazynowe oleju smarnego czystego i zużytego Układ zasilania potrzeb własnych Bloku Podstawowym źródłem zasilania potrzeb własnych Bloku będzie rozdzielnia 0,4kV, która będzie zasilała odbiory technologiczne na napięciu nn oraz blokową rozdzielnię 0,4kV potrzeb własnych. Rozdzielnia potrzeb własnych 0,4kV będzie rozdzielnicą dwusekcyjną ze sprzęgłem i będzie pracować z rezerwą jawną. W przypadku zaniku zasilania podstawowego automatyka SZR dokona przełączenia na zasilanie rezerwowe. Z rozdzielni potrzeb własnych 0,4kV będą zasilane: odbiory technologiczne realizowane w ramach Bloku, rozdzielnica potrzeb ogólnych, układ niezawodnego zasilania. Rozdzielnica 0,4kV potrzeb ogólnych będzie zasilała odbiory poza technologiczne realizowane w ramach Bloku. Strona 9 z 22

10 2.4 Wpływ Bloku na środowisko Blok zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby spełnić wymagania ochrony środowiska określone w obowiązujących przepisach. Emisje substancji szkodliwych, hałasu i pól elektromagnetycznych z Bloku nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnych wartości. Dotyczy to pracy Bloku na wszystkich dopuszczonych przez Wykonawcę paliwach oraz w pełnym zakresie obciążeń Bloku. 2.5 Hałas i drgania Przy pracach budowlano-montażowych i w trakcie eksploatacji Bloku dopuszczalne, równoważne poziomy dźwięku (A) hałasu przenikającego do środowiska z terenu GzB na tereny chronione nie będą przekraczać wartości: 55 db (A) w porze dnia ( ), 45 db(a) w porze nocy ( ). Przy określeniu poziomu hałasu na granicy GzB oraz na terenach normowanych (chronionych) Wykonawca jest odpowiedzialny za uwzględnienie wszystkich czynników, które wpływają na poziom tego hałasu w tym istniejących obiektów ECR. 2.6 Koncepcja automatyzacji Bloku Poziom automatyzacji Bloku powinien zapewnić: a) pełną obsługę ruchową i poziom sterowania umożliwiający obsługę Bloku przez następujący personel (proponowany przez Zamawiającego): 1 operatora Bloku, 1 obchodowego na każdej zmianie. b) poziom sterowania umożliwiający operatorowi (w tzw. systemie jednego przycisku) poprzez przyciśnięcie przycisku na pulpicie lub szafie sterowniczej inicjowanie procesów takich jak: uruchomienia, synchronizacja, obciążenia zadaną wielkością, odstawienia, prowadzenie Bloku, bez potrzeby swojej dalszej ingerencji lub tylko w minimalnym stopniu. c) bezpieczną eksploatację Bloku. Układ sterowania bloku, będzie połączony z centralną sterownią GzB. Będzie to połączenie na poziomie nadzoru, sterowania i regulacji oraz trendowania (gromadzenie danych historycznych). Układy pomiarowe strumieni energii muszą być przygotowane pod ewentualne rozliczenie kogeneracji wysokosprawnej. 2.7 Założenia dla optymalizacji Bloku Podstawowym wymaganiem dla Bloku będzie zapewnienie wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Zamawiający wymaga, aby w okresie letnim i zimowym Blok pokrywał w pełni zapotrzebowanie na energię cieplną z uwzględnieniem wahań godzinowych i dobowych. Dla potrzeb optymalizacji parametrów Bloku przyjęto minimalne wymagania dla dwóch punktów pracy (tj. LATO i ZIMA), które przedstawiono w tabeli poniżej. Analizowane punkty pracy bloku Lp. Parametr Jedn. Punkty pracy Bloku 1. Punkt pracy LATO ZIMA 2. Godziny pracy h Strona 10 z 22

11 3. Temperatura wody sieciowej powrotnej C 70,0 70,0 4. Temperatura wody sieciowej zasilającej C 90,0 90,0 5. Temperatura zewnętrzna C 15,0-20,0 6. Moc elektryczna brutto MW ±1,0% ±1,0% 7. Moc cieplna netto MW 800±2,0% 1 100±2,0% 8. Para technologiczna 7 bar kg/h Para technologiczna 24 bar kg/h Przyjęto, że czas pracy Bloku wyniesie 8000 h/a z czego czas pracy w warunkach zbliżonych do letnich będzie wynosił 2500 h/a, a pozostałą część roku Blok będzie pracował przy parametrach zbliżonych do zimowych. Wykonawca zagwarantuje dla sezonu letniego i zimowego: moc elektryczną bloku brutto, moc elektryczną potrzeb własnych Bloku, moc ciepłowniczą Bloku netto i brutto, sprawność elektryczną Bloku brutto. Parametry gwarantowane Bloku zostaną dotrzymane w całym okresie gwarancji. 2.8 Założenia dla instalacji zasilania obiektu Zakres oferty Budowa linii kablowej SN od stacji elektroenergetycznej do złącza zlokalizowanego w granicy działki; Budowa stacji transformatorowej SN/nn; Budowa sieci rozdzielczej kablowej nn Dane wejściowe napięcie znamionowe strony SN Un = 15 kv moc znamionowa transformatorów Sn = 2 x 1000 kva napięcie znamionowe sieci rozdzielczej nn Un = 3x230/400 V moc zapotrzebowana obiektu Ps = 423,3 kw moc przyłączanych agregatów prądotwórczych Pa = 2 x 1031 kw stopień skompensowania mocy biernej tg φ = 0,4 moc zwarciowa na szynach 15 kv GPZ Miastko Sz = 132 MVA Przedmiot oferty W związku z planowaną budową biogazowni i wynikającym z tego montażem dwóch agregatów prądotwórczych o mocy ~ 1MWe każdy, istnieje potrzeba przyłączenia ich do sieci elektroenergetycznej Stan istniejący Działka, na której zlokalizowana jest inwestycja jest działką rolniczą i nie istnieją na niej żadne obiekty budowlane ani sieciowe Opis poszczególnych elementów oferty Linia kablowa Poniższym zapytaniem objęta jest budowa linii kablowej SN od stacji transformatorowej do złącza (ZK- SN/TPM24-3) usytuowanego na granicy działki inwestora. Projektowaną linię na terenie inwestora wykonać kablem 3 x XUHAKXs 120 mm 2 układanym w ziemi na głębokości 0,8m. W miejscach kolizji z urządzeniami Strona 11 z 22

12 podziemnymi oraz utwardzonymi nawierzchniami, kabel układać w rurze ochronnej RS 160. Trasę proj. linii kablowej SN pokazano na projekcie zagospodarowania działki, będącym w posiadaniu Zamawiającego. Ułożenie kabla i badania wykonać zgodnie z PN-76/E Stacja transformatorowa W celu wykonania przyłączenia agregatów do sieci energetyki oraz rozdziału energii dla potrzeb wytwórni biogazu przewiduje się montaż kontenerowej stacji transformatorowej np. typu: MRw20/2x P o wymiarach: 10,56 x 3,26 m produkcji ZPUE S.A. Włoszczowa, lub innej, o nie gorszych parametrach technicznych. Stacja będzie usytuowana obok agregatów prądotwórczych. W stacji przewidziano rozdzielnicę SN typu Rotoblok lub inną o nie gorszych parametrach technicznych, oraz rozdzielnicę nn typu ZR-W lub inną o nie gorszych parametrach technicznych. Obie rozdzielnice usytuowane zostały w jednym pomieszczeniu. W tym samym pomieszczeniu zlokalizowano tablicę potrzeb własnych stacji oraz zasilacz (UPS) napięcia gwarantowanego dla potrzeb układu pomiarowego, obwodów sterowania i awaryjnego oświetlenia stacji. Lokalizację oraz rozmieszczenie elementów stacji elektroenergetycznej pokazano w projektach, będących w posiadaniu Zamawiającego Rozdzielnia SN Proponuje się rozdzielnię np. typu ROTOBLOK produkcji ZPUE Włoszczowa lub inną, o nie gorszych parametrach technicznych. Rozdzielnia składa się z następujących pól: Pole liniowe, np. typu RWL z wyłącznikiem np. VD4/R lub innym o nie gorszych parametrach technicznych oraz układem sterowania np. typu Mupasz compact lub innym o nie gorszych parametrach technicznych zintegrowanym z zabezpieczeniem linii np. typu REF 610 lub innym o nie gorszych parametrach technicznych wraz z modułem komunikacyjnym np. CM/TEL. lub innym o nie gorszych parametrach technicznych. 2 pola transformatorowe, np. typu TR1. Całość rozdzielnicy będzie ustawiona przy ścianie pomieszczenia rozdzielni. Kable zasilające i odpływowe wprowadzone zostaną do poszczególnych pól poprzez przepusty w podłodze stacji. Obok rozdzielni zainstalować szafkę do przyłączenia obwodów zewnętrznych automatyki. Parametry elektryczne rozdzielni: Napięcie nominalne Un 24 kv Prąd nominalny szyn głównych In 630 A Prąd zwarciowy 1 sekundowy IN1s 16 ka Prąd zwarciowy szczytowy INsz 40 ka Elewację oraz rozmieszczenie elementów rozdzielni SN pokazano w projektach, będących w posiadaniu Zamawiającego Rozdzielnica 0,4 kv Planuje się montaż rozdzielnicy np. typu ZR-W produkcji ZPUE Włoszczowa lub innej, o nie gorszych parametrach technicznych. W zestawie przewidziano następujące pola: 2 pola zasilające z wyłącznikami 1600 A, 2 pola łącznika szyn 1600 A, pole odpływowe z 4 wyłącznikami 400 A, pole odpływowe z 6 wyłącznikami 250 A, bateria kondensatorów o mocy 150 kvar. Parametry elektryczne rozdzielnicy: Napięcie nominalne Un 0,4 kv Napięcie znamionowe izolacji Ui 1,0 kv Prąd nominalny szyn głównych In 1600 A Prąd zwarciowy 1 sekundowy IN1s 50 ka Prąd zwarciowy szczytowy INsz 105 ka Strona 12 z 22

13 Elewację oraz rozmieszczenie elementów rozdzielnicy nn pokazano w projektach, będących w posiadaniu Zamawiającego Układy pomiarów rozliczeniowych Zgodnie z warunkami przyłączenia przewiduje się następujące układy pomiarowe: Rozliczeniowy pośredni po stronie SN 15 kv; Pomiar wytwarzania dla potrzeb wydawania świadectw pochodzenia półpośredni, w polach zasilających generatorów, do pomiarów energii czynnej; Urządzenia pomiarowe wytwarzania umieścić w szafie przystosowanej do oplombowania wykonanej z tworzyw sztucznych. Szafę ustawić na zewnątrz obudowy stacji. Zasilanie układu pomiarowego przewidziano z zasilacza napięcia gwarantowanego zainstalowanego w układzie tablicy potrzeb własnych. Układ pomiaru rozliczeniowego zainstalowany będzie na terenie GPZ Miastko. Rozwiązanie techniczne układów pomiarów rozliczeniowych pokazano w projektach, będących w posiadaniu Zamawiającego Transformatory Przewiduje się montaż 2 jednakowych transformatorów w izolacji żywicznej o parametrach jak niżej: Moc znamionowa S = 1000 kva Napięcie górne U = 15 kv Napięcie dolne Ud 3 x 230/400 V 50 Hz Zakres regulacji ± 2 x 2,5% Napięcie zwarcia Uk75% = 4,5 % Układ połączeń Dyn5 Podłączenie transformatora do rozdzielnicy średniego napięcia należy wykonać trzema kablami jednożyłowymi typu 3xYHAKXs lx50 mm 2, zakończonymi głowicami termokurczliwymi np. typu PoLT-24c/lXI. Transformator z rozdzielnicą nn jest powiązany mostem szynowym Cu 3 (80 x 10) + 40 x 10). Szyny należy układać na izolatorach wsporczych mocowanych do konstrukcji ścian obudowy stacji. Rozwiązanie techniczne w zakresie posadowienia oraz podłączenia transformatorów pokazano w projektach, będących w posiadaniu Zamawiającego Uziemienie stacji Proponuje się wykonanie uziemienia otokowego z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 40x4 mm uzupełnionego prętami stalowymi ǿ16 mm i długości 6 m pogrążonymi w ziemi w miejscach określonych na rysunku. Uziomy pionowe oraz wyprowadzone z budynku stacji taśmy uziemienia ochronnego oraz uziemienia roboczego należy łączyć z uziomem otokowym poprzez spawanie. Spawy należy zabezpieczyć antykorozyjnie. W pomieszczeniu rozdzielni projektuje się montaż głównej szyny uziemiającej z taśmy ocynkowanej 50x4 mm. Połączenia GSU oraz punktów neutralnych transformatorów z uziomem wykonać taśmą FeZn 40x4 poprzez złącza kontrolne. W pomieszczeniach komór transformatorowych oraz rozdzielni przewidziano zaciski uziemiające do zakładania uziemiaczy przenośnych. Całość konstrukcji i obudowy stacji należy połączyć z uziomem ochronnym. Uziom roboczy i ochronny jest wspólny dla generatorów i stacji transformatorowej Sprzęt BHP w stacji W pomieszczeniu rozdzielni stacji wyznaczone będzie miejsce do przechowywania sprzętu BHP. Montaż uchwytów na sprzęt BHP przewidziano na przegrodzie pomiędzy pomieszczeniem rozdzielni i komory transformatora. Strona 13 z 22

14 Podłączenie agregatów kogeneracyjnych do stacji transformatorowej Agregaty prądotwórcze zlokalizowane będą w bezpośredniej bliskości stacji transformatorowej. Przyłączenie do stacji musi być wykonane po stronie 0,4 kv. Aby uzyskać pełną funkcjonalność ruchową pomiędzy każdym agregatem a stacją transformatorową należy wykonać następujące połączenia: Głównoprądowe YKY 3(2x400) +400 mm2 z szafy głównej agregatu do pola zasilającego w rozdzielnicy 0,4 kv; Zasilanie obwodów sterowania, oświetlenia i układów napięcia gwarantowanego YKY 4x16 z tablicy potrzeb własnych stacji transformatorowej; Obwodów wtórnych sterowania i automatyki YKSY 10 x 1,5 od szaf sterowniczych agregatów do skrzynki automatyki w stacji Uziemienie agregatów kogeneracyjnych Zaciski ochronny i roboczy podłączyć do ogólnego uziomu stacji transformatorowej Sieć rozdzielcza 0,4 kv Sieć rozdzielczą 0,4 kv wraz z szafami dystrybucyjnymi należy wykonać kablami ziemnymi typu YAKY o przekrojach i trasach ułożenia określonych w projektach i rysunkach, będących w posiadaniu Zamawiającego. Z uwagi na wymagany duży stopień pewności zasilania podstawowe obiekty przyłączone są obwodu pierścieniowego wykonanego kablem YAKY 4x240 i złączami rozdzielczymi. Trójpunktowe zasilanie pierścienia umożliwia zestawienie odpowiedniego układu w sytuacjach zakłóceniowych. Przed przyłączeniem do wykonanej sieci zasilania, należy dokładnie ustawić kolejność faz w poszczególnych złączach. Kable ułożyć w ziemi na głębokości 0,7 m pomiędzy 2 warstwami piasku oraz ułożyć folię informacyjną koloru niebieskiego. Na skrzyżowaniach z drogami oraz terenami o utwardzonej nawierzchni, kable osłonić rurami PCV o średnicach i miejscach ułożenia określonych na rysunkach. Zaciski PEN w każdym złączu należy przyłączyć do uziomu o rezystancji maksimum 10 omów Uwagi końcowe Szczegółowe informacje znajdują się w projektach budowlach, będących w posiadaniu Zamawiającego. Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze (włącznie z pomiarem napięcia rażeniowego w stacji). Wybudowane sieci elektryczne podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszystkie połączenia dwóch różnych metali należy wykonać poprzez przekładki eliminujące bezpośredni ich kontakt. Całość robót wykonać zgodnie z BHP oraz przepisami norm. Opracować instrukcję obsługi i eksploatacji oraz współpracy ruchowej agregatów z siecią energetyki. Niniejsze zapytanie nie obejmuje i nie dotyczy: Instalacji oświetlenia terenu; Instalacji oświetlenia budynków i pomieszczeń; Instalacji elektrycznych wewnętrznych poszczególnych obiektów (gniazda, instalacje niskoprądowe itd.); Instalacji dla procesów technologicznych; Budowy linii SN od złącza w granicy działki do GPZ Miastko. 3.1 Warunki dla realizacji robót budowlano-montażowych Organizacja robót budowlano-montażowych Strona 14 z 22

15 Roboty budowlano-montażowe powinny być zorganizowane tak, aby: a) w minimalnym stopniu wpływały na pozostałe prace związane z budową innych obiektów GR, b) negatywny wpływ na środowisko nie przekraczał dopuszczalnych norm, c) zapewnione były warunki bezpieczeństwa dla ludzi zatrudnionych przy pracach związanych z budową Bloku, jak i pracowników GzB, d) zagwarantowane było bezpieczeństwo dla wznoszonych nowych obiektów Bloku jak i sąsiadujących obiektów. Działalność Wykonawcy związana z prowadzeniem prac budowlano-montażowych powinna być ograniczona przede wszystkim do terenu przeznaczonego pod budowę Bloku tj. terenu budowy. Dla potrzeb Wykonawcy, dla zlokalizowania zaplecza budowy, wskazuje się także dodatkowy teren GzB. W przypadku pozostałego terenu, działalność Wykonawcy będzie ograniczona tylko do tych części terenu GzB, gdzie będą zlokalizowane nowe obiekty związane z zakresem prac Wykonawcy przy realizacji Bloku. Na tym terenie będą prowadzone tylko prace budowlane i montażowe (nie będą składowane elementy Dostaw). Zasady poruszania się po terenie GzB należy uzgodnić z Zamawiającym. Wszelkie prace, które będą ingerowały w instalacje, urządzenia, obiekty wykraczające poza zakres niniejszego opracowania powinny być wykonywane według uzgodnionych z Zamawiającym zasad prowadzenia robót i uzgodnionego harmonogramu ich wykonywania. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych uzgodni z Zamawiającym zasady organizacji robót związanych z budową Bloku Dozór techniczny Na wszystkich etapach budowy Bloku Wykonawca zapewni niezbędny, zgodny z obowiązującymi przepisami dozór techniczny. 3.2 Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ochrona przeciwpożarowa Przepisy ogólne Wymaga się od Wykonawcy przestrzegania obowiązujących przepisów, norm, instrukcji i innych aktów normatywnych we wszystkich stadiach prac (projektowanie, budowa urządzeń, eksploatacja, transport i składowanie urządzeń, prace budowlane, prace montażowe, próby i ruch próbny) dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Wymagania BHP w trakcie realizacji budowy Bloku Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania podległych mu pracowników z zarządzeniami i przepisami BHP, jak również z przepisami lokalnymi obowiązującymi u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym zasad i trybu postępowania pracowników Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy. Przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych w poszczególnych węzłach technologicznych GzB związanych z przyłączeniem do Bloku należy przeprowadzać szkolenia w zakresie prowadzenia prac zgodnie z opisem technologiczno-organizacyjnym i harmonogramem szczegółowym ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenie BHP. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez służby BHP Zamawiającego. Wykonawca określi ilość pracowników, którzy zostaną poddani szkoleniu. Fakt szkolenia należy odnotować w zeszycie szkoleń. 3.3 Ochrona przeciwpożarowa Obowiązujące przepisy i normy Wymaga się od Wykonawcy przestrzegania obowiązujących przepisów, norm, instrukcji i innych aktów normatywnych we wszystkich stadiach prac (projektowanie, budowa urządzeń, eksploatacja, transport i składowanie urządzeń, prace budowlane, prace montażowe, próby i ruch próbny) dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Strona 15 z 22

16 3.4 Harmonogramy Wykonawca opracuje i przedstawi w ofercie: Harmonogram Rzeczowo Finansowy. 3.5 Szkolenia W ramach Umowy zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego szczegółowy Program szkolenia personelu Bloku. 3.6 Odbiory i testy W ramach Umowy zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego Program odbiorowy prowadzenia testów, prób i procedur odbiorowych oraz Rozruchu, Pomiarów Gwarancyjnych i Ruchu Próbnego, Program będzie uszczegóławiany w trakcie realizacji. Definicje i skróty stosowane w niniejszym dokumencie: AC - AlternatingCurrent prąd zmienny AK - Anforderungsklasse klasa wymagań AKPiA - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka Blok, BGS - Wchodzący w zakres Przedmiotu Umowy blok do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki tłokowe, obejmujący wszystkie urządzenia wytwórcze wraz z instalacjami pomocniczymi i gospodarką paliwem. DCS - Distributed Control System system zdecentralizowanego (rozproszonego) prowadzenia (sterowania i nadzoru) DIN - DeutschesInstitutfürNormung niemieckie normy przemysłowe DC - Direct current prąd stały failsafe - Bezpieczny tryb awaryjny GPS - General Positioning System globalny system pozycjonowania GR - Gorzelnia rolnicza GzB Gorzelnia zintegrowana z Biogazownią GUM - Główny Urząd Miar HART - HighwayAddressable Remote Transducer protokół HART (magistralowej komunikacji ze zdalnym przetwornikiem) HMI - Human Machine Interface IP - International Protection międzynarodowy kod ochrony przez obudowę IRiESD - Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej IRiESP - Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej KKS - KraftwerkKennzeichen System System Oznaczeń w Elektrowniach Moduł I/O - Moduł wejścia / wyjścia MTBF - Mean Time Between Failures średniczasmiędzyawariami nn - Niskie napięcie NN - Najwyższe Napięcie NT - Obieg chłodzenia niskotemperaturowego NUA - Nadrzędny Układ Automatyki PLC - ProgrammableLogic Controller sterownik programowalny PPZ - Planowe przełączanie zasilania Przedmiot Umowy - Przedmiot Zamówienia, o którym mowa w regulacjach formalno-prawnych dotyczących Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozumiany i określany w dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia na budowę Bloku, jako Przedmiot Umowy. PS - Pompy sieciowe Oxy-Cat - Układ katalitycznej redukcji tlenków węgla ze spalin Strona 16 z 22

17 SIL - SafetyIntegrity Level poziom integracji bezpieczeństwa SMPP - System Monitorowania Parametrów Pracy SN - Średnie Napięcie SOE - Sequence of Events sekwencji zdarzeń Stan Gorący Ustalony stan temperatur Zespołu Silnikowego, umożliwiający podanie powietrza rozruchowego i uruchomienie Zespołu. Stan Zimny Stan Zespołu Silnikowego, w którym obiegi smarne i wodne są wypełnione płynami o temperaturze wynikającej z równowagi z temperaturą panującą w budynku maszynowni. SUW - Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana na terenie Zamawiającego SZR Samoczynne Załączanie Rezerwy UAR - Układ Automatycznej Regulacji UDT - Urząd Dozoru Technicznego UPS - Uninterruptible Power Supply układ bezprzerwowego zasilania WN - Wysokie napięcie KP - Kotły parowe opalane biogazem lub olejem opałowym WT - Obieg chłodzenia wysokotemperaturowego WTDT - Warunki Techniczne Dozoru Technicznego Zespół Silnikowy - Kompaktowy system urządzeń obejmujący: silnik tłokowy gazowy, z układem wtrysku paliwa, kolektorami powietrza doładowującego i spalin, układ transmisji mechanicznej, generator z układem chłodzenia, zamknięte obiegi bezpośredniego chłodzenia wodą i wszystkie instalacje pomocnicze bezpośrednio zintegrowane z silnikiem. 3. Zakres (specyfikacja) Przedmiotu zamówienia: a) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu zamówienia: 1 maja 2014 r.; b) Przewidywany termin zakończenia Przedmiotu zamówienia: 30 listopada 2014 r.; c) Miejsce wykonania Przedmiotu zamówienia m. Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie, działka nr ewidencyjny 21/ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 5. Zapłata ceny będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wykonawcy powinni składać oferty na realizację Przedmiotu zamówienia z wskazaniem całkowitej ceny netto realizacji Przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty. Przez całkowitą cenę netto Zamawiający rozumie całkowitą cenę za wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak, aby obejmowały pełen zakres prac, oraz żeby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe chyba, że doszło do zmiany treści Zapytania ofertowego w trybie określonym w pkt. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości. Wszelkie konsekwencje błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, wynikających z zapytania ofertowego, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę. 6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, pod rygorem odrzucenia oferty, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała ofertę, jest uprawniona do zgodnego z prawem reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. Strona 17 z 22

18 7. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Zapytania ofertowego, bez podania przyczyn, o czym niezwłocznie zawiadomi na stronie internetowej jak również powiadomi Wykonawców biorących udział w postępowaniu, dokonując jednocześnie stosownego przedłużenia terminu składania ofert. IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania wykonał (zakończył), co najmniej jedno zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował minimum: budowę instalacji produkcji pary o mocy co najmniej 5 MWt, budowę instalacji przesyłu pary o parametrach co najmniej 10 bar. b) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania Wykonawca lub jego pracownik wykonał (zakończył) lub pełnił nadzór nad wykonaniem co najmniej jednego zamówienia, którego zakres przedmiotowy obejmował minimum: projekt bloku energetycznego mocy elektrycznej co najmniej 2 x 1 MWe, budowę bloku energetycznego mocy elektrycznej co najmniej 2 x 1 MWe, rozruch bloku energetycznego mocy elektrycznej co najmniej 2 x 1 MWe. c) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania wykonał (zakończył), co najmniej jedno zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował minimum: wybudowanie i dostawę stacji transformatorowej SN/nn o mocy co najmniej 2 MW, wykonanie linii kablowej SN lub nn od długości co najmniej 1000 m. 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, uprawnieniami do wykonania zamówienia, tj.: a) posiadanie certyfikatu, potwierdzającego wdrożenie oraz stosowanie systemu jakości zgodnego z normą ISO 14001, b) posiadanie certyfikatu, potwierdzającego wdrożenie oraz stosowanie systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001, c) posiadanie certyfikatu UDT, potwierdzającego wdrożenie oraz stosowanie wymagań jakości zgodnych z normą ISO :2007, d) posiadanie certyfikatu UDT, potwierdzającego wdrożenie oraz stosowanie systemu jakości zgodnego z normą ISO dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj., zespół wykonujący przedmiot zamówienia winien składać się min. z następujących osób posiadających uprawnienia budowlane, upoważniające w świetle obowiązujących przepisów do projektowania i nadzorowania robót w zakresie następujących specjalności: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a) uzyskania w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, średniorocznego przychodu w wysokości co najmniej 10 mln PLN; b) posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 7 mln PLN. Strona 18 z 22

19 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone powyżej mogą być spełnione przez jednego, kilku lub łącznie przez tych wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów, zawartych w n/w załącznikach. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. warunki. a) Załącznik nr 2 formularz Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; b) Załącznik nr 3 formularz Wykazu prac; c) Załącznik nr 4 formularz Wykazu osób. Do oferty należy dołączyć dokumenty techniczne, definiujące zakres oferty, tj.: a) Materiały techniczne, potwierdzające zadeklarowane w ofercie parametry, używane jako kryterium oceny; obliczenia techniczne w zakresie sprawności cieplnej, dane techniczne, od producentów urządzeń zaproponowanych w ofercie, w zakresie sprawności elektrycznej. b) Schemat technologiczny z przedstawieniem strumieni i przepływów masowych oraz pokazaniem niezbędnej armatury; c) Opis proponowanych rozwiązań; d) Bilans energetyczny Bloku; e) Proponowaną lokalizacje w skali, urządzeń w pomieszczeniu kotłowni i kogeneracji (silniki, kotły, wymienniki, pompy, odgazowywacz termiczny, SUW, kolektory, szafy elektryczne), na rzucie dostarczonym przez Zamawiającego w formacie elektronicznym (Rzut hali gorzelni plik w DWG Załącznik nr 5 do Zapytania). Brak w/w dokumentów, spowoduje odrzucenie oferty. V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy mają złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) Wzór formularza oferty druk Załącznik nr 1 do Zapytania; b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - druk Załącznik nr 2 do Zapytania; c) Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie druk Załącznik nr 3 do Zapytania; d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami druk Załącznik nr 4 do Zapytania; e) Rzut hali gorzelni plik w DWG Załącznik nr 5 do Zapytania. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy załączają do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku osób fizycznych wystarczającym jest złożenie wydruku z CEIDG; b) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na Strona 19 z 22

20 ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) Oświadczenie, że Wykonawca nie został postawiony w stan likwidacji ani też, że wobec niego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub nie została ogłoszona upadłość; e) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z charakterem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 mln PLN. Wykonawcy zagraniczni mogą składać dokumenty równoważne ich polskim odpowiednikom wskazanym powyżej. Wszelkie dokumenty należy przesyłać w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wykazanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a tym samym odrzuceniem oferty. VIII. Termin, forma i adres składania ofert 1. Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim, w zaklejonym szczelnie opakowaniu lub kopercie do 4 marca 2014 r. do godz. 15: 00, wg wzoru zamieszczonego poniżej: Dane podmiotu składającego ofertę Oferta na instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej WND-POIG /12 GAMAWIND Sp. z o. o. Ptaszkowice Zapolice Korespondencję należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres Pełnomocnika: EKSPERT-SITR Sp. z o.o., ul. Jana z Kolna 38, Koszalin Za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. 2. Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą, albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany w pkt. 1 powyżej. 3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona w tym czasie oceny techniczno-merytorycznej złożonych ofert oraz zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: jak również w formie pisemnej skierowanej do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. IX. Kryteria oceny ofert Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria: a) cena ofertowa, b) gwarantowana sprawność elektryczna Bloku brutto, c) gwarantowana sprawność cieplna Bloku brutto, o wagach jak w tabeli poniżej: Strona 20 z 22

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ptaszkowice, 03 września 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2014 W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ptaszkowice, 17 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA instalację

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ptaszkowice, 5 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2014 W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA instalację

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie

Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie Kogeneracja gazowa kontenerowa 2,8 MWe i 2,9 MWt w Hrubieszowie LOKALIZACJA CHP w postaci dwóch bloków kontenerowych będzie usytuowana we wschodniej części miasta Hrubieszów, na wydzielonej (dzierżawa)

Bardziej szczegółowo

roboty budowlano-montażowe

roboty budowlano-montażowe Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ptaszkowice, 27 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2014 W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA roboty budowlano-montażowe

Bardziej szczegółowo

stację propanu Gorzelnia zintegrowana z biogazownią w m. Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski

stację propanu Gorzelnia zintegrowana z biogazownią w m. Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2014 W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA stację propanu w ramach realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Dostawę i montaż wagi samochodowej. Gorzelnia zintegrowana z biogazownią w m. Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski

Dostawę i montaż wagi samochodowej. Gorzelnia zintegrowana z biogazownią w m. Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2014 W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA Dostawę i montaż wagi samochodowej w ramach

Bardziej szczegółowo

moc elektryczna bloku kogeneracyjnego brutto (kw), sprawność elektryczna bloku kogeneracyjnego dla mocy znamionowej(%),

moc elektryczna bloku kogeneracyjnego brutto (kw), sprawność elektryczna bloku kogeneracyjnego dla mocy znamionowej(%), Wołomin, 2011-05-31 L.dz....... Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie, Sp. z o.o. w związku z planowaną w 2012r. realizacją inwestycji polegającą na budowie układu wysokosprawnej

Bardziej szczegółowo

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w Opolu kontynuacją rozwoju kogeneracji w Grupie Kapitałowej ECO S.A. Poznań 24-25.04. 2012r EC oddział Opole Podstawowe dane Produkcja roczna energii cieplnej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA ZESTAWIENIE ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ PRAWNA... 2 1.1 UPRAWNIENIA + IZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 1.2 OŚWIADCZENIE INWESTORA... 2 2. OPIS TECHNICZNY... 3 2.1 TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu we wszystkich niezbędnych branżach wraz z uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami

Bardziej szczegółowo

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne:

Przed dostarczeniem zasilaczy UPS należy zaprojektować i wykonać następujące prace instalacyjne: Załącznik nr 3 do SIWZ Założenia projektowe i specyfikacja wymagań dla prac projektowych i instalacyjnych związanych z rozbudową instalacji elektrycznej w nowym budynku Wydziału ETI PG związaną z podłączeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ nr Nr EZA2o6-901-150/2016 stanowiący jednocześnie Załącznik nr 2 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem 3 kontenerowych stacji transformatorowych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja

OPIS TECHNICZNY. Część opisowa: Inwestycja OPIS TECHNICZNY Część opisowa: 1. Przedmiot i zakres opracowania....2 2. Podstawa opracowania...2 3. Zakres opracowania....2 4. Ogólne dane elektroenergetyczne....3 5. Zasilanie....3 5.1. Linie kablowe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55.

I. 1) NAZWA I ADRES: BIOM Sp. z o.o., Dolistowo Stare I 144, 19-124 Jaświły, woj. podlaskie, tel. 85 7161755, 7331820, faks 85 716 17 55. Jaświły: Nadzór nad Kontraktem pn. Projekt i budowa instalacji: stabilizacji tlenowej w systemie zamkniętym, demontażu odpadów wielkogabarytowych i kruszenia i odzysku odpadów budowlanych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, Tychy, woj. śląskie, tel. (032) , faks (032)

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, Tychy, woj. śląskie, tel. (032) , faks (032) Tychy: Bieżąca obsługa i konserwacja placówek oświatowych będących własnością gminy Tychy Numer ogłoszenia: 326895-2011; data zamieszczenia: 12.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Piaseczno: Dostawa, montaż i uruchomienie, serwis gwarancyjny 1 szt. ekonomizera dla potrzeb PCU w Piasecznie Numer ogłoszenia: 204435-2013; data zamieszczenia: 03.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Numer ogłoszenia TTE/1/2015 Data ogłoszenia r.

Opis przedmiotu zamówienia: Numer ogłoszenia TTE/1/2015 Data ogłoszenia r. Wykonanie dokumentacji technicznej odnawialnych źródeł energii planowanych do wdrożenia na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II Numer ogłoszenia TTE/1/2015 Data ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach, Aleja Legionów 4, 25-

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach, Aleja Legionów 4, 25- Kielce: Dostawa i montaż kotła grzewczego wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 523180-2012; data zamieszczenia: 20.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU

KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Bydgoszcz 14.01.2008r. KONCEPCJA BUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA PARKU PRZEMYSŁOWEGO W PATERKU Inwestor: Urząd Miasta i Gminy w Nakle n/notecią Wydział Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Autor

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA KOCIOŁ PAROWY Z URZĄDZENIAMI KOTŁOWNI PAROWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA KOCIOŁ PAROWY Z URZĄDZENIAMI KOTŁOWNI PAROWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA KOCIOŁ PAROWY Z URZĄDZENIAMI KOTŁOWNI PAROWEJ 2017.03.17. ŁÓDŹ 1. Nazwa i adres Zamawiającego. STANPOL SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpolodz.pl Łódź: Dotyczy: usługa wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Numer ogłoszenia: 340726-2011; data zamieszczenia: 18.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Zabrniu, Zabrnie 85, Zabrnie, woj. podkarpackie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa w Zabrniu, Zabrnie 85, Zabrnie, woj. podkarpackie, tel , faks Zabrnie: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią gazową w budynku Szkoły Podstawowej w Zabrniu Numer ogłoszenia: 217818-2010; data zamieszczenia: 21.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Olsztyn: Wymiana instalacji wodociągowej Numer ogłoszenia: 149744-2014; data zamieszczenia: 05.05.2014 Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia

SPIS TREŚCI. I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia SPIS TREŚCI I. Warunki techniczne przyłączenia, dokumenty, uzgodnienia II. Opis techniczny. III. Obliczenia techniczne Rysunki: Plan sytuacyjny nr 1 Schemat strukturalny zasilania nr 2 1 II. OPIS TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do produkcji nawozów organicznych w ramach realizowanego przez Zamawiającego Projektu pn:

Urządzenia do produkcji nawozów organicznych w ramach realizowanego przez Zamawiającego Projektu pn: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2014 W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA Urządzenia do produkcji nawozów organicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 na dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie AUTOMATYCZNEJ LINI OBRÓBKI CIEPLNEJ powierzchni płyt styropianowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 na dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie AUTOMATYCZNEJ LINI OBRÓBKI CIEPLNEJ powierzchni płyt styropianowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2016 na dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie AUTOMATYCZNEJ LINI OBRÓBKI CIEPLNEJ powierzchni płyt styropianowych Projekt pn. Uruchomienie produkcji płyt styropianowych ze spienionego

Bardziej szczegółowo

Spis treści - część elektryczna

Spis treści - część elektryczna Spis treści - część elektryczna 1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA...2 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE...2 2.1 Zasilanie kotłowni...2 2.2 Instalacja oświetleniowe i gniazd...2 2.3 Ochrona przeciwporażeniowa...2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Ciepielów, dnia 15.07.2015 r. RPORiI 271/14/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Termomodernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole w Wielgiem na przedszkole samorządowe Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZSCKR-271.1.2016 Gorlice 14.06.2016 ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej, Bystra 156, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 18

Bardziej szczegółowo

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Czerwionka-Leszczyny: Remont w budynku Zespołu Szkół Nr 4: 1.Wymiana okien, 2.Remont sanitariatów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Wykonanie pięcioletnich pomiarów i badań elektrycznych w obiektach Zakładu

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.sp1krosniewice.wikom.pl Krośniewice: Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2015-01-23 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kamionkawielka.pl Kamionka Wielka: Zaprojektowanie i wykonanie studni

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025

I. 1) NAZWA I ADRES: Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, ul. Skarbowców 8a, 53-025 1 z 5 Wrocław: Remont pomieszczeń sanitarnych (pomieszczenia natrysków) na poziomie I i II piętra w budynku Domu Słuchacza we Wrocławiu, 50-448 Wrocław, ulica Worcella 9 Numer ogłoszenia: 206200-2010;

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN. ul. Królowej Korony Polskiej Szczecin tel./fax PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ELEKTROPLAN ul. Królowej Korony Polskiej 25 70-485 Szczecin tel./fax 455-38-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBIEKT DODATKOWE PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE BUDYNKU STAREJ CHEMII WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Gałąźnia Wielka w ramach inwestycji pn.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Gałąźnia Wielka w ramach inwestycji pn. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Gałąźnia Wielka w ramach inwestycji pn. Budowa, remont i wyposażenie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 7 21.01.2016 12:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ciechocinek.bipst.pl Ciechocinek: Adaptacja budynku przy ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Birczy, ul. Parkowa 1, 37-740 Bircza, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Birczy, ul. Parkowa 1, 37-740 Bircza, woj. podkarpackie, Bircza: Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Birczy. Numer ogłoszenia: 10621-2015; data zamieszczenia: 26.01.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Obudowa, ogrodzenie i podłączenie ujęcia wód podziemnych (studni głębinowej)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 NA: Budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z drogami i placami i infrastrukturą zewnętrzną

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 NA: Budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z drogami i placami i infrastrukturą zewnętrzną Poznań, dnia 20. 04.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016 NA: Budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową wraz z drogami i placami i infrastrukturą zewnętrzną I. Dane Zamawiającego: Elstar

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012

Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Zakres tematyczny Targów INSTALACJE 2012 Szczegółowa lista grup towarowych Targów Instalacje. OGRZEWANIE 1. SALON TECHNIKI GRZEWCZEJ I CIEPŁOWNICZEJ Wytwarzanie, przetwarzanie, przesyłanie i odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zlobki.waw.pl Warszawa: Wykonanie kontroli okresowej instalacji gazowych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy

Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G515 Ecostream Rozdział 9 Żeliwne kotły grzewcze z palnikiem wentylatorowym średniej i dużej mocy Logano G315 Logano G515 Logano G615 str. 9 003 do 9 005 str. 9 006 do 9 008 str. 9 009 do 9 013

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 08/12/14/1

Zapytanie ofertowe nr 08/12/14/1 Rzeszów, 08.12.2014 r. P.H. ELMAT Sp. z o.o. 35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a tel. (+48 17) 866 0800 fax (+48 17) 866 0810 email: elmat@elmat.pl. Adres/Pieczątka firmowa Zamawiającego Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Liszki, dnia 14.07.2015r. Znak sprawy: IN.272.6.32.2015

Liszki, dnia 14.07.2015r. Znak sprawy: IN.272.6.32.2015 Znak sprawy: IN.272.6.32.2015 Liszki, dnia 14.07.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenia dozoru

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Warszawa: Modernizacja instalacji Średniego Napięcia wraz z wymianą 8 wyłączników oraz wymiana układu pomiarowego w Rozdzielni Głównej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 248024-2015;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania

Spis treści. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania Spis treści 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Stan istniejący 2.2. Projektowane zmiany 3. Zestawienie materiałów 4. Rysunki rys.

Bardziej szczegółowo

Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach. ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach.

Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach. ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach. Page 1 of 5 Chęciny: Wykonanie boisk sportowych z zapleczem w ramach budowy kompleksu Moje Boisko Orlik 2012 w Chęcinach Numer ogłoszenia: 225335-2008; data zamieszczenia: 18.09.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2014-07-08 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Usługa nadzoru inwestorskiego. Znak postępowania:

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane

Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Roboty budowlane 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:85823-2014:text:pl:html Polska-Kraków: Podstacje transformatorowe 2014/S 051-085823 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz

Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz Kogeneracja w oparciu o gaz ziemny oraz biogaz Wytwarzanie prądu w elekrowniach konwencjonalnych W elektrowniach kondensacyjnych większa część włożonej energii pozostaje niewykorzystana i jest tracona

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 9 2015-11-06 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.21blot.wp.mil.pl Świdwin: Usługa obsługi, serwisu i konserwacji urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A.

PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A. PROJEKT BIOGAZOWNI W CUKROWNI P&L GLINOJECK S.A. Józef Klimaszewski CEL Celem inwestycji jest obniżenie kosztów energii w Cukrowni przez produkcję biogazu z wysłodków, odłamków buraczanych oraz liści poprzez:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krotoszyn: Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie - regulacja instalacji centralnego ogrzewania OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych Numer ogłoszenia: 52349-2015; data zamieszczenia: 15.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych Numer ogłoszenia: 52349-2015; data zamieszczenia: 15.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych Numer ogłoszenia: 52349-2015;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY

PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY ZADANIE: INWESTOR: Projekt, zakup, dostawa, montaż rozdzielni SN w budynku Instytutu Zoologii UJ w Krakowie przy ul. Gronostajowej 9 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UL. GOŁĘBIA 24

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wołowicach, etap V Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Wolbromiu Numer ogłoszenia: 96751-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony"

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl 1 z 6 2015-08-13 12:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sinevia.pl Warszawa: Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku nr 31

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na zakup wyposażenia serwerowni wraz z usługą montażu oraz zakup szafy WDM wraz z wyposażeniem i montażem

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotyczy zamówienia na zakup wyposażenia serwerowni wraz z usługą montażu oraz zakup szafy WDM wraz z wyposażeniem i montażem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy zamówienia na zakup wyposażenia serwerowni wraz z usługą montażu oraz zakup szafy WDM wraz z wyposażeniem i montażem Actus-Info sp. z o.o. Ul. Wesoła 50 lok.13, 50-524 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2

Modernizacja istniejącej stacji transformatorowej ST-2 PROJEKT WYKONAWCZY zaplecza technicznego - Port Lotniczy Rzeszów Jasionka Temat: Rozbudowa Zaplecza Technicznego Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka Zakres: PROJEKT WYKONAWCZY Branża ELEKTRYCZNA Część

Bardziej szczegółowo

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U

Z A M Ó W I E N I E P U B L I C Z N E N R O D N / Z P. 1 / 0 9 O G Ł O S Z E N I E 0 Z A M Ó W I E N I U OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - /roboty budowlane/ o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie Art. 11. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r.

Bardziej szczegółowo

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej.

2.1. Założenia techniczne dla oświetlenia ul. Warszawskiej i Warckiej. VII CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ZESTAWIENIE RYSUNKÓW E- 1 Usunięcie kolizji sieci ENN przy ul. Warckiej E- 2 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat ideowy E- 3 Oświetlenie ul. Warszawskiej schemat zasilani i pomiar

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego - rezerwowe źródło prądu dla Oddziału Medycyny Paliatywnej - Hospicjum w Chorzowie.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego - rezerwowe źródło prądu dla Oddziału Medycyny Paliatywnej - Hospicjum w Chorzowie. Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż agregatu prądotwórczego - rezerwowe źródło prądu dla Oddziału Medycyny Paliatywnej - Hospicjum w Chorzowie. I. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r.

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r. Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia 05.02.2015 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl DOSTAWA FABRYCZNIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Spółka z o.o. fax: ul. Stabłowicka 147/149 Adres

Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Spółka z o.o. fax: ul. Stabłowicka 147/149 Adres Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Wrocławskie Centrum Badań EIT+ tel: + 48713543362 Spółka z o.o. fax: + 48713543362 ul. Stabłowicka 147/149 Adres 54-066 Wrocław internetowy: www.wcb.eitplus.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2012-02-10 09:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwikwegrow.pl Węgrów: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Węgrowie Etap I

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8

Zapytanie ofertowe nr 8 Mielec, 30.12.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 8 na dostawę Stacji trafo i rozdzielni w ramach projektu pn. Wdrożenie udoskonalonej technologii produkcji akumulatorów z wykorzystaniem innowacyjnych dodatków,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Kleczew: Obsługa i bieżąca konserwacja hydrofornii wraz ze stacją uzdatniania wody i przypisaną siecią wodociągową na terenie miasta Kleczew Numer ogłoszenia: 118256-2013; data zamieszczenia: 26.03.2013

Bardziej szczegółowo

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY

USŁUGI PROJEKTOWE Jacek Jarmuła Tarnów ul. Solskiego 12 tel PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY Temat: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. budynku Mościckiego Centrum Kultury w Tarnowie przy ul. Traugutta 1. Adres: Tarnów dz. nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ktbs.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ktbs.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ktbs.com.pl Kościerzyna: Realizacja robót remontowo-budowlanych w zakresie remontów

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Olsztyn: Budowa obiektu Akwakultura przy ul. Warszawskiej 117 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w ramach realizacji projektu finansowanego z Programu

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.katowice.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o zamówieniu przesłane w dniu 2014-08-06 o godzinie 13:08 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-08-06 o godzinie

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10 Żeliwne kotły pa rowe olejowe/gazowe Gazowy, modułowy blok energetyczny

Rozdział 10 Żeliwne kotły pa rowe olejowe/gazowe Gazowy, modułowy blok energetyczny Loganova BHKW Rozdział 10 Żeliwne kotły pa rowe olejowe/gazowe Gazowy, modułowy blok energetyczny Logano GD305 Logano GD405 Logano GD505 Logano GD605 Loganova BHKW str. 10 003 do 10 004 str. 10 005 do

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIODAWCA BORYSZEW S.A. ODZIAŁ BORYSZEW ERG W SOCHACZEWIE 96-500 SOCHACZEW, UL. 15 SIERPNIA 106 TEL. CENTRALA 46 863 02 01

OGŁOSZENIODAWCA BORYSZEW S.A. ODZIAŁ BORYSZEW ERG W SOCHACZEWIE 96-500 SOCHACZEW, UL. 15 SIERPNIA 106 TEL. CENTRALA 46 863 02 01 OGŁOSZENIODAWCA BORYSZEW S.A. ODDZIAŁ BORYSZEW ERG W SOCHACZEWIE 96-500 SOCHACZEW, UL. 15 SIERPNIA 106 TEL. CENTRALA 46 863 02 01 ogłasza przetarg nieograniczony NR 1/2015 na przeprowadzenie audytów energetycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Budowa ulicy Cichej, Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Toruń: Sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby zasilania obiektu Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu Numer ogłoszenia: 149382-2010; data zamieszczenia: 28.05.2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2015/S

Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2015/S 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319891-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Roboty budowlane 2015/S 177-319891 12 Terenowy Oddział Lotniskowy, ul. Nowowiejska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zukrakoniewice.pl Rakoniewice: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

B - Instalacje elektryczne

B - Instalacje elektryczne B - Instalacje elektryczne I ZAŁĄCZNIKI 1. Uprawnienia projektanta. 2. Zaświadczenie opłacenia składki OC projektanta. 3. Zaświadczenie opłacenia składki OC sprawdzającego. 4. Uprawnienia sprawdzającego.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 112841-2015; data zamieszczenia: 28.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 106573-2015 data 17.07.2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór

Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór Postępowanie nr K-381-11/10 Załącznik nr 3a do formularza oferty Szczegółowa kalkulacja ceny oferty wzór /punkt poboru Szacunkowe zapotrzebowanie na Cena jednostkowa Wartość netto Wartość podatku VAT Wartość

Bardziej szczegółowo