instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ptaszkowice, 18 lutego 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej w ramach realizowanego przez Zamawiającego Projektu pn: Gorzelnia zintegrowana z biogazownią w m. Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski I. Zamawiający GAMAWIND Sp. z o.o. Ptaszkowice 65, Zapolice w imieniu, którego działa: EKSPERT-SITR Sp. z o.o., ul. Jana z Kolna 38, Koszalin II. Tryb udzielenia zamówienia 1. Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie oraz dokonuje wyboru oferty z pełnym poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, efektywności, jawności i przejrzystości oraz przy dołożeniu wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego, jako brak bezstronności i obiektywności wyboru w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu objętego umową w związku z jej realizacją. 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Zapytaniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U ze zm.). III. Opis Przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest Instalacja agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej, w ramach realizowanego przez Zamawiającego Projektu pn: Gorzelnia zintegrowana z biogazownią w m. Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski. Zwane w dalszej części Zapytania ofertowego Blokiem. Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , w ramach Pilotażu Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku, w 4 osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia. Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: 4.6. Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku Nr projektu: WND-POIG /12 2. Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia: GAMAWIND Spółka z o.o. tel Ptaszkowice Zapolice

2 2.1 Zakres dostaw i usług Realizacja przedmiotu zamówienia (Umowy) odbywać się będzie według formuły pod klucz w zakresie ograniczonym granicami Bloku znajdują się wszystkie dostawy i usługi, które są potrzebne do tego, aby Blok osiągnął wymagane charakterystyki ruchowe, gwarantowane parametry techniczne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo nawet, jeżeli takie elementy robót budowlanych, dostaw i usług nie są wyszczególnione w Umowie. Granice Bloku stanowią zewnętrzne obiekty budowlane, instalacje technologiczne, układy elektryczne i AKPiA nienależące do zakresu Wykonawcy Bloku, z którymi Wykonawca jest zobowiązany połączyć realizowane elementy Bloku. Tam, gdzie mowa jest o elementach obiektów, instalacji itp., jako o granicy Bloku, to elementy te, jak również ich połączenie z współpracującymi układami, wchodzą w zakres dostaw i usług. Ilekroć mówi się o stanowiskach załadunku lub rozładunku i wymienia się je, jako granicę dostawy, to rozumie się przez to, że po stronie Wykonawcy leży pełne wyposażenie takiego stanowiska m.in.: w króćce przyłączeniowe, węże przyłączeniowe, pojemniki specjalne, układy zapewnienia czystości. W zakres Przedmiotu zamówienia wchodzi budowa stacji uzdatniania wody opartej na odwróconej osmozie oraz budowa stacji termicznego odgazowania wody zapewniających pokrycie zapotrzebowania dla instalacji ciepłowniczych oraz instalacji pary technologicznej 6t/h(7bar) i 2,1t/h(24bar). W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi również układ stabilizacji ciśnienia w kolektorze powrotnym oraz instalacja wyprowadzenia spalin do suszarni i lagun. Jako element instalacji elektroenergetycznej, zasilający instalacje technologiczne obiektu w medium, jakim jest energia elektryczna oraz ściśle powiązany z działaniem układów kogeneracyjnych, w zakres Przedmiotu Umowy włączono również instalację zasilania, tj. elementy stacji elektroenergetycznej, oraz układ rozdzielczy SN i nn. W przypadku pominięcia w niniejszym załączniku jakiegokolwiek elementu z zakresu dostaw i usług, który będzie niezbędny dla prawidłowej pracy Bloku lub niezbędny dla prawidłowego połączenia i współpracy Bloku z sąsiadującymi instalacjami, trasami komunikacyjnymi i technologicznymi, to taki element dostaw i usług należy do zakresu obowiązków Wykonawcy. Przedstawione w niniejszym załączniku granice dostaw i usług są zakresem podstawowym należącym do obowiązków Wykonawcy. W szczególności w zakres Przedmiotu Umowy wchodzą: Usługi: a) Opracowanie kompletnej dokumentacji Bloku zgodnie z wytycznymi zawartymi w dalszej części zapytania, w tym: dokumentacji wykonawczej, dokumentacji rozruchowej i odbiorowej, dokumentacji techniczno-ruchowej, dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji, remontów i konserwacji, dokumentacji szkolenia personelu. b) Projektowanie, uzgodnienia, przygotowanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego stosownie do obowiązujących wymagań formalno-prawnych na wszystkich etapach realizacji Bloku, w tym; projektu podstawowego Bloku wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszącymi, odpowiednich pozwoleń, uzgodnień, opinii i decyzji wymaganych przepisami (UDT, Ochrona Środowiska), uzgodnień z Zamawiającym na każdym etapie przygotowania dokumentacji. c) Wykonanie kompletnych urządzeń i wyposażenia, łącznie z przeprowadzeniem prób i testów fabrycznych; d) Transport urządzeń i wyposażenia na teren budowy, łącznie z dokonaniem całości odpraw celnych i poniesieniem związanych z tym wydatków, przyjęcie, magazynowanie i zabezpieczenie oraz konserwacja wyposażenia na terenie budowy; Strona 2 z 22

3 e) Prefabrykacja, montaż, budowa, próby odbiorowe i rozruchowe, przeprowadzenie rozruchu, ruchu próbnego, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazanie Bloku do eksploatacji; f) Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego; g) Udzielenie gwarancji w zakresie terminu realizacji, niezawodności oraz parametrów pracy Bloku. Serwis w okresie gwarancyjnym z wyłączeniem serwisu dla silników i kotłów gazowych, który będzie pełniony przez autoryzowany serwis producenta tych urządzeń. Dostawy: a) Wszystkie urządzenia i maszyny będą fabrycznie nowe; b) Wszystkie niezbędne dostawy umożliwiające realizację Bloku i gospodarek pomocniczych w określonych poniżej granicach. Jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie określono inaczej, Dostawy obejmują pierwsze napełnienie układów czynnikami roboczymi. 2.2 Wymagane parametry i rozwiązania techniczne instalacji Wymagania techniczne dla Bloku Koncepcja techniczna Bloku Kompletną koncepcję techniczną Bloku ze wszystkimi instalacjami towarzyszącymi przedstawi Wykonawca, w oparciu o proponowaną przez siebie technologię. Koncepcja będzie zgodna z poniższymi wymaganiami: a) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie schemat technologiczny z przedstawieniem urządzeń, strumieni i przepływów masowych oraz pokazaniem niezbędnej armatury; b) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić bilans mocy cieplnych dla proponowanego przez siebie rozwiązania; c) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie rysunek w skali podstawowych urządzeń (silniki, kotły, odgazowywacz termiczny, wymienniki, pompy, SUW, kolektory, szafy elektryczne) na rzucie maszynowni Bloku; d) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie materiały techniczne, potwierdzające zadeklarowane w ofercie parametry, używane jako kryterium oceny. Brak w/w dokumentów, spowoduje odrzucenie oferty Wymagana technologia Bloku W zakres realizacji zamówienia wchodzi budowa Bloku do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła, wszelkie niezbędne dostawy, roboty i usługi mające na celu włączenie Bloku w infrastrukturę Gorzelni zintegrowanej z Biogazownią (GzB). 1. Podstawowymi jednostkami wytwórczymi Bloku będą 2 kompletne, jednakowe Zespoły Silnikowe z silnikami tłokowymi na biogaz oraz parowa kotłownia gazowa. 2. Ciepło wytwarzane przez silniki będzie wykorzystywane do produkcji ciepła technologicznego. Ciepło będzie pochodzić między innymi z obiegów nisko i wysokotemperaturowego chłodzenia zespołów silnikowych oraz z chłodzenia spalin. 3. Blok będzie zwymiarowany dla zaspokojenia zapotrzebowania na ciepło GzB nominalna łączna moc cieplna bloku równa, co najmniej 2,0MW t, minimalna ilość pary technologicznej dla ciśnienia 7bar 6 000kg/h i dla ciśnienia 24bar 2 100kg/h. Ze względu na późniejszą realizację instalacji odbiorczej dla pary o ciśnieniu 24bar, wyłącza się dostawę kotła 24bar 2 100kg/h z osprzętem. W zakres ofert musi wejść: dokumentacja techniczna dla całej instalacji parowej 24bary, dostawa wszelkich niezbędnych instalacji pomocniczych i peryferyjnych, umożliwiających w przyszłości zabudowę kotła. Strona 3 z 22

4 4. Blok musi zapewniać pokrycie zapotrzebowania na ciepło technologiczne w przypadku wyłączenia silników kogeneracyjnych. 5. Kocioł/kotły parowe mają w całości pokryć zapotrzebowanie na parę o parametrach 7bar 6 000kg/h. 6. Sumaryczna moc elektryczna brutto wszystkich urządzeń wytwórczych Bloku wynosić będzie, co najmniej 2,0MW e. 7. Blok będzie produkował energię elektryczną na potrzeby własne i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i będzie z nim połączony poprzez rozdzielnię 0,4 kv zlokalizowaną na terenie GzB. Możliwości produkcji energii elektrycznej nie będą ograniczone przez aktualne zapotrzebowanie na ciepło. 8. Blok będzie przystosowany do pełnej współpracy z instalacjami grzewczymi i chłodniczymi GzB i ma w sposób maksymalny wykorzystywać wytworzone ciepło zespołów silnikowych jak również ciepło po procesowe z GzB. 9. Podstawowym paliwem dla Bloku będzie biogaz z instalacji biogazowni o zawartości CH 4-55% zlokalizowanej na terenie GzB., jako paliwo rozruchowe i awaryjne dla potrzeb należy przyjąć LPG, zlokalizowane na terenie GzB. 10. Blok będzie składać się z urządzeń o technologiach sprawdzonych w zastosowaniach komercyjnych, posiadających referencje, które Oferent okaże na życzenie Zamawiającego, zapewniających wysoką sprawność przetwarzania energii paliwa w energię elektryczną i sprawność ogólną brutto min. 75% w warunkach nominalnych, przy zachowaniu wysokiej niezawodności i dyspozycyjności. Ciepło z niskotemperaturowych obiegów chłodzących zespołów silnikowych będzie wykorzystane w maksymalnym, uzasadnionym ekonomicznie stopniu. 11. Biogaz o ciśnieniu 30 kpa może być pobierany z rurociągu doprowadzonego do ściany budynku Bloku. 12. Blok musi być przystosowany również: a) do pracy na potrzeby własne Bloku; b) do pracy na potrzeby własne GR; c) do black start u. 13. Wymagania dotyczące kotłów: a) Zastosowane kotły powinny mieć konstrukcję trójciągową z tylną komorą nawrotną chłodzoną wodą; b) Ekonomizer zintegrowany z kotłem, temperatura spalin nie wyższa niż 140 C; c) Sprawność gaz (zgodnie z EN cz.11) nie mniejsza niż 94,0%; d) Kocioł wraz z palnikiem i osprzętem powinien posiadać jeden znak CE; e) Szafa kotła wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej min 7 ; f) Fabryczne okablowanie kotła; g) Pompy wody zasilającej kocioł w układzie jedna pracująca druga w rezerwie wyposażone każda w falownik na silniku z możliwością automatycznego przełączenia po czasie lub awarii; h) Pompy wyposażone w armaturę ssąco-tłoczącą wraz z podłączeniem do zbiornika wody zasilającej; i) Zbiornik wody zasilającej ze zbiornikiem kondensatu i kolumną odgazowania powinien być zasilany ciśnieniem pary nominalnej kotła; j) Palniki powinny zapewnić ciągłą modulację mocy zarówno przy pracy na gazie jak i biogazie i być wyposażone w mikroprocesorowe systemy optymalizacji procesu spalania z możliwością wyświetlania meldunków z eksploatacji i awarii; k) Palnik gazowo-biogazowy powinien być wyposażony w dwie ścieżki gazowe, głowica palnika bez metali kolorowych; l) Palniki powinny być wyposażone w regulację prędkości obrotowej dmuchawy poprzez zastosowanie falowników zabudowanych na silnikach w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenia poziomu hałasu przy pracy na obciążeniach częściowych. Efekt ekonomiczny powinien być poparty wyliczeniami; m) Szafa sterownicza kotła powinna zapewnić możliwość komunikacji z systemem nadrzędnym w standardzie Profibus DP lub równoważnym, o nie gorszych parametrach technicznych. Sygnały komunikacyjne powinny zapewnić, co najmniej: Przekazywanie informacji o stanach pracy poszczególnych urządzeń; Transmisja aktualnych danych procesowych; Zewnętrzne nastawianie wartości zadanej; Strona 4 z 22

5 Woda 90/70 o C Woda 60/25 o C Woda 40/25 o C Zewnętrzny wybór i przełączenie na inne paliwo (przełączenie powinno odbywać się poprzez wyłączenie regulacyjne na jednym paliwie i ponowny miękki start na paliwie alternatywnym). 14. Wymagania dotyczące jednostek kogeneracyjnych łącznie: Lp. Parametr techniczny Jednostki Wartość 1. Moc cieplna brutto MW t min. 2,0 2. Moc elektryczna brutto MW e min. 2,0 3. Sprawność elektryczna brutto % min Zużycie oleju smarnego kg/mwh maks. 0, Podstawowe elementy Bloku Biogaz 1350Nm 3 /h Para 6t/h 7bar Para 2,1t/h 24bar 24bar 2 MW e Spaliny do suszarni SUW BLOK Realizacja Bloku obejmuje m.in. następujące elementy: a) Obiekty gospodarki paliwowej Bloku w tym; rurociągi wewnętrzne zasilające w biogaz, instalację wewnętrzną zasilającą w LPG. b) Dwa zespoły silnikowe złożone między innymi z; silników tłokowych, generatorów z układem chłodzenia (jeden generator na jeden silnik). Jednym z podstawowych warunków zastosowania agregatów kogeneracyjnych w niniejszym zadaniu jest autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce. Brak spełnienia tego warunku będzie powodem odrzucenia oferty. Strona 5 z 22

6 c) Systemy pomocnicze zespołów silnikowych w tym wymienniki separacyjne; d) Gazowa kotłownia parowa - układy kotłów wraz z wszystkimi niezbędnymi instalacjami; Jednym z podstawowych warunków zastosowania kotłów w niniejszym zadaniu jest autoryzowany serwis z siedzibą w Polsce. Brak spełnienia tego warunku będzie powodem odrzucenia oferty. e) Układ wyprowadzenia ciepła z Bloku, wyposażony w układy odzysku ciepła, z maksymalizacją zużycia ciepła odzyskanego z silnika; f) Układ awaryjnego zrzutu ciepła z silników; g) Układ wyprowadzenia spalin z silników i kotłów, wyposażony w system odzysku ciepła. Instalacja spalinowa po odzysku ciepła będzie wyposażona w zbiornik retencyjny oraz układ stabilizacji ciśnienia (eliminacja pulsacji ciśnienia spalin po silnikach). Instalacja spalinowa ma być wyposażona w układ klap umożliwiający zrzut bezpośredni spalin do komina obejścia ekonomizera oraz umożliwić regulację temperatury spalin; h) Wysokość kominów dla silników i kotłów +24,0m licząc od poziomu 0,0 hali; i) Układ podawania gorących spalin (180 C) do suszarni zakończony na ścianie bloku; j) Układ wody technologicznej Bloku; k) Stacja uzdatniania wody (SUW) dla potrzeb bloku. Stacja uzdatniania wody będzie wydana z uwzględnieniem produkcji: 6t/h (7bar) i 2,1t/h (24 bar), pomimo, że dostawa kotła 24 bar nie wchodzi w zakres zadania; l) Układy pary technologicznej Bloku; m) Układ odgazowania termicznego. Układ odgazowania termicznego wraz z urządzeniami do nich przynależnymi będzie wydany z uwzględnieniem produkcji: 6t/h (7bar) i 2,1t/h (24bar), pomimo, że dostawa kotła 24 bar nie wchodzi w zakres zadania; n) Instalację kondensatu powrotnego instalacji parowej wraz z zbiornikiem, z uwzględnieniem produkcji: 6t/h (7 bar) i 2,1t/h (24 bar), pomimo, że dostawa kotła 24 bar nie wchodzi w zakres zadania; o) Układy oleju smarnego i gospodarka olejami smarnymi; p) Układ wyprowadzenia mocy do rozdzielni 0,4kV w GR; q) Układ zasilania potrzeb własnych Bloku; r) Układ wentylacji technologicznej dla układów kogeneracji i kotłowni; s) Układ sterowania Bloku, układy sterowania gospodarek związanych z Blokiem i wchodzących w zakres niniejszego opracowania. Układ sterowania powinien być kompletny i umożliwiać kontrolę, nadzór, regulację, gromadzenie danych historycznych w zakresie obsługi wszystkich instalacji kotłowni i kogeneracji. Układ sterowania powinien mieć również możliwość przesłania danych do centralnej sterowni, zlokalizowanej na terenie GR. Układy pomiarowe strumieni energii muszą być przygotowane pod ewentualne rozliczenie kogeneracji wysokosprawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Blok energetyczny powinien stanowić kompletną całość, z wszystkimi niezbędnymi instalacjami i zabezpieczeniami, wynikającymi z przepisów i dobrej praktyki inżynierskiej. Granicą Przedmiotu Umowy są ściany Bloku (zawór odcinający biogazu na budynku, króćce przyłączeniowe węzłów wymiennikowych wraz układami pomp dla wody technologicznej, kolektor zbiorczy pary 7 bar z armaturą, kolektor zbiorczy pary 24 bar z armaturą, instalacja spalinowa zakończona kominami oraz układ wyprowadzenia spalin do suszarni zakończony na ścianie budynku Bloku). 2.3 Charakterystyka rozwiązań technicznych Bloku Poniżej przedstawiono podstawowe rozwiązanie techniczne przyjęte dla technologii Bloku. Rozwiązanie to ma charakter przykładowy; oczekuje się, że rozwiązania i parametry techniczne Bloku zaproponowane przez Wykonawcę będą wynikiem przeprowadzonej optymalizacji dla określonych dalej warunków, zapewniając wysoką sprawność i niezawodność Bloku. Strona 6 z 22

7 2.3.1 Układ technologiczny Bloku Podstawowy układ technologiczny Bloku opiera się na wykorzystaniu 2 zespołów silnikowych oraz kotłowni parowej. Spaliny z każdego z zespołów silnikowych po uprzednim odzyskaniu ciepła w nich zawartego zostaną odprowadzone do suszarni o temperaturze nie wyższej niż 180 C. Wyprowadzenie spalin do suszarni kończy się na ścianie bloku. W sytuacji awaryjnej spaliny będą kierowane do kominów i wyprowadzane do atmosfery Wymagania techniczne dla Bloku Gospodarka paliwowa Bloku będzie umożliwiała zasilenie zespołów silnikowych odpowiednio przygotowanym biogazem. Dodatkowe źródła ciepła będą wyposażone w palniki dwupaliwowe na biogaz i LPG. Dane dotyczące biogazu Wartość 1. Ilość gazu Nm 3 /h Zawartość siarkowodoru H 2S ppm Poniżej Rodzaj paliwa % CH Ciśnienie hydrauliczne biogazu kpa Zespoły silnikowe Zamawiający założył zastosowanie 2 jednakowych zespołów silnikowych z silnikami tłokowymi zasilanymi biogazem, jako jednostkami napędowymi Instalacje pomocnicze zespołów silnikowych W skład instalacji pomocniczych zespołów silnikowych wchodzą między innymi układy: a) Powietrza do spalania; b) Powietrza do usuwania ciepła z radiacji; c) Wyprowadzenia spalin wraz z niezbędnymi klapami, bypassami, tłumikami itd.; d) Zasilania paliwem; e) Chłodzenia urządzeń Bloku wraz z wymiennikami separacyjnymi; f) Odzysku ciepła ze spalin; g) Oleju smarnego; h) Sprężonego powietrza; i) Ochrony i redukcji hałasu; j) Sterowania i kontroli pracy kogeneracji Układ produkcji i wyprowadzenia ciepła z Bloku Blok będzie produkował ciepło dla potrzeb własnych GzB nominalna moc cieplna równa, co najmniej 2,0 MWt, minimalna ilość pary technologicznej dla ciśnienia 7bar 6 000kg/h i dla ciśnienia 24bar 2100kg/h. Ze względu na późniejszą realizację instalacji odbiorczej dla pary o ciśnieniu 24bar, wyłącza się dostawę zespołu kotła 24bar 2 100kg/h. Ciepło wytwarzane przez silniki będzie wykorzystywane do podgrzewu wody sieciowej oraz produkcji pary wodnej. Ciepło będzie pochodzić między innymi (będzie odzyskiwane) z obiegów wysokotemperaturowych chłodzenia zespołów silnikowych oraz z chłodzenia spalin. Podstawowym źródłem pary będą kotły gazowe. Potrzeby GR w rozbiciu na poszczególne odbiory: Strona 7 z 22

8 Odbiory ciepła 1. Para Wartość 1.1 Sporządzanie zacieru Q max kg/h 1 470,0 Q min kg/h 1 470,0 bar 6,0 C 158,0 1.2 Destylacja alkoholu Q max kg/h 3 410,0 Q min kg/h 3 410,0 bar 6,0 C 158,0 1.3 Kleikowanie (maceracja) Q max kg/h 550,0 Q min kg/h 550,0 bar 6,0 C 158,0 1.4 Hydroliza termiczna I etap kg/h 0,0 II etap kg/h 2 000,0 bar 21,0 C 215,0 Odbiory ciepła 2. Woda Wartość 2.1 Laguny Q max kw 83 Q min kw C/ C 40/25 T 15,0 2.2 Biogazownia Q max kw 500,0 Q min kw C/ C 60/20 T 40,0 2.3 CWU Q max kw 25 Q min kw C/ C 90/70 T 20,0 2.4 C.O. Q max kw 300 Q min kw C/ C 90/70 T 20,0 3. Spaliny Suszenie masy pofermentacyjnej C 180,0 mokre kg/h ,0 4. Ciepło zawracające z procesu Źródło ciepła Wartość 4.1 Kondensat destylacja alkoholu Strona 8 z 22

9 2.3.6 Układ wody technologicznej Q max kg/h 3 070,0 Q min kg/h 3 070,0 C 90,0 4.2 Woda chłodnicza z destylacji Q max kg/h 6 000,0 Q min kg/h 6 000,0 T z/t p C/ C 60/20 T 40,0 4.3 Woda odwarowa z destylacji Q max kg/h 1 300,0 Q min kg/h 1 300,0 T z/t p C/ C 85,0 T 4.4 Woda z wywaru gorzelniczego Q max kg/h ,0 Q min kg/h T z/t p C/ C 60/40 T 20,0 4.5 Woda chłodnicza z zacieru Q max kg/h ,0 Q min kg/h ,0 T z/t p C/ C 25/60 T 35,0 4.6 Woda chłodnicza z fermentacji Q max kg/h ,0 Q min kg/h ,0 T z/t p C/ C 60/20 T 40,0 Blok będzie zasilany w wodę technologiczną pochodzącą z stacji uzdatniania wody (SUW) będącej Przedmiotem Umowy. Stacja SUW zasilona będzie ze studni znajdujących się na obiekcie GzB i wyposażona w układ odwróconej osmozy Gospodarka oleju smarnego Gospodarka oleju smarnego oparta będzie o dostawy transportem samochodowym (cysterny samochodowe). W pobliżu budynku maszynowni Bloku będą zlokalizowane stanowiska odbioru dostaw oleju oraz zbiorniki magazynowe oleju smarnego czystego i zużytego Układ zasilania potrzeb własnych Bloku Podstawowym źródłem zasilania potrzeb własnych Bloku będzie rozdzielnia 0,4kV, która będzie zasilała odbiory technologiczne na napięciu nn oraz blokową rozdzielnię 0,4kV potrzeb własnych. Rozdzielnia potrzeb własnych 0,4kV będzie rozdzielnicą dwusekcyjną ze sprzęgłem i będzie pracować z rezerwą jawną. W przypadku zaniku zasilania podstawowego automatyka SZR dokona przełączenia na zasilanie rezerwowe. Z rozdzielni potrzeb własnych 0,4kV będą zasilane: odbiory technologiczne realizowane w ramach Bloku, rozdzielnica potrzeb ogólnych, układ niezawodnego zasilania. Rozdzielnica 0,4kV potrzeb ogólnych będzie zasilała odbiory poza technologiczne realizowane w ramach Bloku. Strona 9 z 22

10 2.4 Wpływ Bloku na środowisko Blok zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby spełnić wymagania ochrony środowiska określone w obowiązujących przepisach. Emisje substancji szkodliwych, hałasu i pól elektromagnetycznych z Bloku nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnych wartości. Dotyczy to pracy Bloku na wszystkich dopuszczonych przez Wykonawcę paliwach oraz w pełnym zakresie obciążeń Bloku. 2.5 Hałas i drgania Przy pracach budowlano-montażowych i w trakcie eksploatacji Bloku dopuszczalne, równoważne poziomy dźwięku (A) hałasu przenikającego do środowiska z terenu GzB na tereny chronione nie będą przekraczać wartości: 55 db (A) w porze dnia ( ), 45 db(a) w porze nocy ( ). Przy określeniu poziomu hałasu na granicy GzB oraz na terenach normowanych (chronionych) Wykonawca jest odpowiedzialny za uwzględnienie wszystkich czynników, które wpływają na poziom tego hałasu w tym istniejących obiektów ECR. 2.6 Koncepcja automatyzacji Bloku Poziom automatyzacji Bloku powinien zapewnić: a) pełną obsługę ruchową i poziom sterowania umożliwiający obsługę Bloku przez następujący personel (proponowany przez Zamawiającego): 1 operatora Bloku, 1 obchodowego na każdej zmianie. b) poziom sterowania umożliwiający operatorowi (w tzw. systemie jednego przycisku) poprzez przyciśnięcie przycisku na pulpicie lub szafie sterowniczej inicjowanie procesów takich jak: uruchomienia, synchronizacja, obciążenia zadaną wielkością, odstawienia, prowadzenie Bloku, bez potrzeby swojej dalszej ingerencji lub tylko w minimalnym stopniu. c) bezpieczną eksploatację Bloku. Układ sterowania bloku, będzie połączony z centralną sterownią GzB. Będzie to połączenie na poziomie nadzoru, sterowania i regulacji oraz trendowania (gromadzenie danych historycznych). Układy pomiarowe strumieni energii muszą być przygotowane pod ewentualne rozliczenie kogeneracji wysokosprawnej. 2.7 Założenia dla optymalizacji Bloku Podstawowym wymaganiem dla Bloku będzie zapewnienie wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Zamawiający wymaga, aby w okresie letnim i zimowym Blok pokrywał w pełni zapotrzebowanie na energię cieplną z uwzględnieniem wahań godzinowych i dobowych. Dla potrzeb optymalizacji parametrów Bloku przyjęto minimalne wymagania dla dwóch punktów pracy (tj. LATO i ZIMA), które przedstawiono w tabeli poniżej. Analizowane punkty pracy bloku Lp. Parametr Jedn. Punkty pracy Bloku 1. Punkt pracy LATO ZIMA 2. Godziny pracy h Strona 10 z 22

11 3. Temperatura wody sieciowej powrotnej C 70,0 70,0 4. Temperatura wody sieciowej zasilającej C 90,0 90,0 5. Temperatura zewnętrzna C 15,0-20,0 6. Moc elektryczna brutto MW ±1,0% ±1,0% 7. Moc cieplna netto MW 800±2,0% 1 100±2,0% 8. Para technologiczna 7 bar kg/h Para technologiczna 24 bar kg/h Przyjęto, że czas pracy Bloku wyniesie 8000 h/a z czego czas pracy w warunkach zbliżonych do letnich będzie wynosił 2500 h/a, a pozostałą część roku Blok będzie pracował przy parametrach zbliżonych do zimowych. Wykonawca zagwarantuje dla sezonu letniego i zimowego: moc elektryczną bloku brutto, moc elektryczną potrzeb własnych Bloku, moc ciepłowniczą Bloku netto i brutto, sprawność elektryczną Bloku brutto. Parametry gwarantowane Bloku zostaną dotrzymane w całym okresie gwarancji. 2.8 Założenia dla instalacji zasilania obiektu Zakres oferty Budowa linii kablowej SN od stacji elektroenergetycznej do złącza zlokalizowanego w granicy działki; Budowa stacji transformatorowej SN/nn; Budowa sieci rozdzielczej kablowej nn Dane wejściowe napięcie znamionowe strony SN Un = 15 kv moc znamionowa transformatorów Sn = 2 x 1000 kva napięcie znamionowe sieci rozdzielczej nn Un = 3x230/400 V moc zapotrzebowana obiektu Ps = 423,3 kw moc przyłączanych agregatów prądotwórczych Pa = 2 x 1031 kw stopień skompensowania mocy biernej tg φ = 0,4 moc zwarciowa na szynach 15 kv GPZ Miastko Sz = 132 MVA Przedmiot oferty W związku z planowaną budową biogazowni i wynikającym z tego montażem dwóch agregatów prądotwórczych o mocy ~ 1MWe każdy, istnieje potrzeba przyłączenia ich do sieci elektroenergetycznej Stan istniejący Działka, na której zlokalizowana jest inwestycja jest działką rolniczą i nie istnieją na niej żadne obiekty budowlane ani sieciowe Opis poszczególnych elementów oferty Linia kablowa Poniższym zapytaniem objęta jest budowa linii kablowej SN od stacji transformatorowej do złącza (ZK- SN/TPM24-3) usytuowanego na granicy działki inwestora. Projektowaną linię na terenie inwestora wykonać kablem 3 x XUHAKXs 120 mm 2 układanym w ziemi na głębokości 0,8m. W miejscach kolizji z urządzeniami Strona 11 z 22

12 podziemnymi oraz utwardzonymi nawierzchniami, kabel układać w rurze ochronnej RS 160. Trasę proj. linii kablowej SN pokazano na projekcie zagospodarowania działki, będącym w posiadaniu Zamawiającego. Ułożenie kabla i badania wykonać zgodnie z PN-76/E Stacja transformatorowa W celu wykonania przyłączenia agregatów do sieci energetyki oraz rozdziału energii dla potrzeb wytwórni biogazu przewiduje się montaż kontenerowej stacji transformatorowej np. typu: MRw20/2x P o wymiarach: 10,56 x 3,26 m produkcji ZPUE S.A. Włoszczowa, lub innej, o nie gorszych parametrach technicznych. Stacja będzie usytuowana obok agregatów prądotwórczych. W stacji przewidziano rozdzielnicę SN typu Rotoblok lub inną o nie gorszych parametrach technicznych, oraz rozdzielnicę nn typu ZR-W lub inną o nie gorszych parametrach technicznych. Obie rozdzielnice usytuowane zostały w jednym pomieszczeniu. W tym samym pomieszczeniu zlokalizowano tablicę potrzeb własnych stacji oraz zasilacz (UPS) napięcia gwarantowanego dla potrzeb układu pomiarowego, obwodów sterowania i awaryjnego oświetlenia stacji. Lokalizację oraz rozmieszczenie elementów stacji elektroenergetycznej pokazano w projektach, będących w posiadaniu Zamawiającego Rozdzielnia SN Proponuje się rozdzielnię np. typu ROTOBLOK produkcji ZPUE Włoszczowa lub inną, o nie gorszych parametrach technicznych. Rozdzielnia składa się z następujących pól: Pole liniowe, np. typu RWL z wyłącznikiem np. VD4/R lub innym o nie gorszych parametrach technicznych oraz układem sterowania np. typu Mupasz compact lub innym o nie gorszych parametrach technicznych zintegrowanym z zabezpieczeniem linii np. typu REF 610 lub innym o nie gorszych parametrach technicznych wraz z modułem komunikacyjnym np. CM/TEL. lub innym o nie gorszych parametrach technicznych. 2 pola transformatorowe, np. typu TR1. Całość rozdzielnicy będzie ustawiona przy ścianie pomieszczenia rozdzielni. Kable zasilające i odpływowe wprowadzone zostaną do poszczególnych pól poprzez przepusty w podłodze stacji. Obok rozdzielni zainstalować szafkę do przyłączenia obwodów zewnętrznych automatyki. Parametry elektryczne rozdzielni: Napięcie nominalne Un 24 kv Prąd nominalny szyn głównych In 630 A Prąd zwarciowy 1 sekundowy IN1s 16 ka Prąd zwarciowy szczytowy INsz 40 ka Elewację oraz rozmieszczenie elementów rozdzielni SN pokazano w projektach, będących w posiadaniu Zamawiającego Rozdzielnica 0,4 kv Planuje się montaż rozdzielnicy np. typu ZR-W produkcji ZPUE Włoszczowa lub innej, o nie gorszych parametrach technicznych. W zestawie przewidziano następujące pola: 2 pola zasilające z wyłącznikami 1600 A, 2 pola łącznika szyn 1600 A, pole odpływowe z 4 wyłącznikami 400 A, pole odpływowe z 6 wyłącznikami 250 A, bateria kondensatorów o mocy 150 kvar. Parametry elektryczne rozdzielnicy: Napięcie nominalne Un 0,4 kv Napięcie znamionowe izolacji Ui 1,0 kv Prąd nominalny szyn głównych In 1600 A Prąd zwarciowy 1 sekundowy IN1s 50 ka Prąd zwarciowy szczytowy INsz 105 ka Strona 12 z 22

13 Elewację oraz rozmieszczenie elementów rozdzielnicy nn pokazano w projektach, będących w posiadaniu Zamawiającego Układy pomiarów rozliczeniowych Zgodnie z warunkami przyłączenia przewiduje się następujące układy pomiarowe: Rozliczeniowy pośredni po stronie SN 15 kv; Pomiar wytwarzania dla potrzeb wydawania świadectw pochodzenia półpośredni, w polach zasilających generatorów, do pomiarów energii czynnej; Urządzenia pomiarowe wytwarzania umieścić w szafie przystosowanej do oplombowania wykonanej z tworzyw sztucznych. Szafę ustawić na zewnątrz obudowy stacji. Zasilanie układu pomiarowego przewidziano z zasilacza napięcia gwarantowanego zainstalowanego w układzie tablicy potrzeb własnych. Układ pomiaru rozliczeniowego zainstalowany będzie na terenie GPZ Miastko. Rozwiązanie techniczne układów pomiarów rozliczeniowych pokazano w projektach, będących w posiadaniu Zamawiającego Transformatory Przewiduje się montaż 2 jednakowych transformatorów w izolacji żywicznej o parametrach jak niżej: Moc znamionowa S = 1000 kva Napięcie górne U = 15 kv Napięcie dolne Ud 3 x 230/400 V 50 Hz Zakres regulacji ± 2 x 2,5% Napięcie zwarcia Uk75% = 4,5 % Układ połączeń Dyn5 Podłączenie transformatora do rozdzielnicy średniego napięcia należy wykonać trzema kablami jednożyłowymi typu 3xYHAKXs lx50 mm 2, zakończonymi głowicami termokurczliwymi np. typu PoLT-24c/lXI. Transformator z rozdzielnicą nn jest powiązany mostem szynowym Cu 3 (80 x 10) + 40 x 10). Szyny należy układać na izolatorach wsporczych mocowanych do konstrukcji ścian obudowy stacji. Rozwiązanie techniczne w zakresie posadowienia oraz podłączenia transformatorów pokazano w projektach, będących w posiadaniu Zamawiającego Uziemienie stacji Proponuje się wykonanie uziemienia otokowego z płaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 40x4 mm uzupełnionego prętami stalowymi ǿ16 mm i długości 6 m pogrążonymi w ziemi w miejscach określonych na rysunku. Uziomy pionowe oraz wyprowadzone z budynku stacji taśmy uziemienia ochronnego oraz uziemienia roboczego należy łączyć z uziomem otokowym poprzez spawanie. Spawy należy zabezpieczyć antykorozyjnie. W pomieszczeniu rozdzielni projektuje się montaż głównej szyny uziemiającej z taśmy ocynkowanej 50x4 mm. Połączenia GSU oraz punktów neutralnych transformatorów z uziomem wykonać taśmą FeZn 40x4 poprzez złącza kontrolne. W pomieszczeniach komór transformatorowych oraz rozdzielni przewidziano zaciski uziemiające do zakładania uziemiaczy przenośnych. Całość konstrukcji i obudowy stacji należy połączyć z uziomem ochronnym. Uziom roboczy i ochronny jest wspólny dla generatorów i stacji transformatorowej Sprzęt BHP w stacji W pomieszczeniu rozdzielni stacji wyznaczone będzie miejsce do przechowywania sprzętu BHP. Montaż uchwytów na sprzęt BHP przewidziano na przegrodzie pomiędzy pomieszczeniem rozdzielni i komory transformatora. Strona 13 z 22

14 Podłączenie agregatów kogeneracyjnych do stacji transformatorowej Agregaty prądotwórcze zlokalizowane będą w bezpośredniej bliskości stacji transformatorowej. Przyłączenie do stacji musi być wykonane po stronie 0,4 kv. Aby uzyskać pełną funkcjonalność ruchową pomiędzy każdym agregatem a stacją transformatorową należy wykonać następujące połączenia: Głównoprądowe YKY 3(2x400) +400 mm2 z szafy głównej agregatu do pola zasilającego w rozdzielnicy 0,4 kv; Zasilanie obwodów sterowania, oświetlenia i układów napięcia gwarantowanego YKY 4x16 z tablicy potrzeb własnych stacji transformatorowej; Obwodów wtórnych sterowania i automatyki YKSY 10 x 1,5 od szaf sterowniczych agregatów do skrzynki automatyki w stacji Uziemienie agregatów kogeneracyjnych Zaciski ochronny i roboczy podłączyć do ogólnego uziomu stacji transformatorowej Sieć rozdzielcza 0,4 kv Sieć rozdzielczą 0,4 kv wraz z szafami dystrybucyjnymi należy wykonać kablami ziemnymi typu YAKY o przekrojach i trasach ułożenia określonych w projektach i rysunkach, będących w posiadaniu Zamawiającego. Z uwagi na wymagany duży stopień pewności zasilania podstawowe obiekty przyłączone są obwodu pierścieniowego wykonanego kablem YAKY 4x240 i złączami rozdzielczymi. Trójpunktowe zasilanie pierścienia umożliwia zestawienie odpowiedniego układu w sytuacjach zakłóceniowych. Przed przyłączeniem do wykonanej sieci zasilania, należy dokładnie ustawić kolejność faz w poszczególnych złączach. Kable ułożyć w ziemi na głębokości 0,7 m pomiędzy 2 warstwami piasku oraz ułożyć folię informacyjną koloru niebieskiego. Na skrzyżowaniach z drogami oraz terenami o utwardzonej nawierzchni, kable osłonić rurami PCV o średnicach i miejscach ułożenia określonych na rysunkach. Zaciski PEN w każdym złączu należy przyłączyć do uziomu o rezystancji maksimum 10 omów Uwagi końcowe Szczegółowe informacje znajdują się w projektach budowlach, będących w posiadaniu Zamawiającego. Po wybudowaniu projektowanych urządzeń należy przeprowadzić próby i pomiary odbiorcze (włącznie z pomiarem napięcia rażeniowego w stacji). Wybudowane sieci elektryczne podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Wszystkie połączenia dwóch różnych metali należy wykonać poprzez przekładki eliminujące bezpośredni ich kontakt. Całość robót wykonać zgodnie z BHP oraz przepisami norm. Opracować instrukcję obsługi i eksploatacji oraz współpracy ruchowej agregatów z siecią energetyki. Niniejsze zapytanie nie obejmuje i nie dotyczy: Instalacji oświetlenia terenu; Instalacji oświetlenia budynków i pomieszczeń; Instalacji elektrycznych wewnętrznych poszczególnych obiektów (gniazda, instalacje niskoprądowe itd.); Instalacji dla procesów technologicznych; Budowy linii SN od złącza w granicy działki do GPZ Miastko. 3.1 Warunki dla realizacji robót budowlano-montażowych Organizacja robót budowlano-montażowych Strona 14 z 22

15 Roboty budowlano-montażowe powinny być zorganizowane tak, aby: a) w minimalnym stopniu wpływały na pozostałe prace związane z budową innych obiektów GR, b) negatywny wpływ na środowisko nie przekraczał dopuszczalnych norm, c) zapewnione były warunki bezpieczeństwa dla ludzi zatrudnionych przy pracach związanych z budową Bloku, jak i pracowników GzB, d) zagwarantowane było bezpieczeństwo dla wznoszonych nowych obiektów Bloku jak i sąsiadujących obiektów. Działalność Wykonawcy związana z prowadzeniem prac budowlano-montażowych powinna być ograniczona przede wszystkim do terenu przeznaczonego pod budowę Bloku tj. terenu budowy. Dla potrzeb Wykonawcy, dla zlokalizowania zaplecza budowy, wskazuje się także dodatkowy teren GzB. W przypadku pozostałego terenu, działalność Wykonawcy będzie ograniczona tylko do tych części terenu GzB, gdzie będą zlokalizowane nowe obiekty związane z zakresem prac Wykonawcy przy realizacji Bloku. Na tym terenie będą prowadzone tylko prace budowlane i montażowe (nie będą składowane elementy Dostaw). Zasady poruszania się po terenie GzB należy uzgodnić z Zamawiającym. Wszelkie prace, które będą ingerowały w instalacje, urządzenia, obiekty wykraczające poza zakres niniejszego opracowania powinny być wykonywane według uzgodnionych z Zamawiającym zasad prowadzenia robót i uzgodnionego harmonogramu ich wykonywania. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych uzgodni z Zamawiającym zasady organizacji robót związanych z budową Bloku Dozór techniczny Na wszystkich etapach budowy Bloku Wykonawca zapewni niezbędny, zgodny z obowiązującymi przepisami dozór techniczny. 3.2 Bezpieczeństwo, Higiena Pracy i Ochrona przeciwpożarowa Przepisy ogólne Wymaga się od Wykonawcy przestrzegania obowiązujących przepisów, norm, instrukcji i innych aktów normatywnych we wszystkich stadiach prac (projektowanie, budowa urządzeń, eksploatacja, transport i składowanie urządzeń, prace budowlane, prace montażowe, próby i ruch próbny) dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Wymagania BHP w trakcie realizacji budowy Bloku Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania podległych mu pracowników z zarządzeniami i przepisami BHP, jak również z przepisami lokalnymi obowiązującymi u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym zasad i trybu postępowania pracowników Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy. Przed przystąpieniem do prac budowlano-montażowych w poszczególnych węzłach technologicznych GzB związanych z przyłączeniem do Bloku należy przeprowadzać szkolenia w zakresie prowadzenia prac zgodnie z opisem technologiczno-organizacyjnym i harmonogramem szczegółowym ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenie BHP. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez służby BHP Zamawiającego. Wykonawca określi ilość pracowników, którzy zostaną poddani szkoleniu. Fakt szkolenia należy odnotować w zeszycie szkoleń. 3.3 Ochrona przeciwpożarowa Obowiązujące przepisy i normy Wymaga się od Wykonawcy przestrzegania obowiązujących przepisów, norm, instrukcji i innych aktów normatywnych we wszystkich stadiach prac (projektowanie, budowa urządzeń, eksploatacja, transport i składowanie urządzeń, prace budowlane, prace montażowe, próby i ruch próbny) dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Strona 15 z 22

16 3.4 Harmonogramy Wykonawca opracuje i przedstawi w ofercie: Harmonogram Rzeczowo Finansowy. 3.5 Szkolenia W ramach Umowy zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego szczegółowy Program szkolenia personelu Bloku. 3.6 Odbiory i testy W ramach Umowy zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego Program odbiorowy prowadzenia testów, prób i procedur odbiorowych oraz Rozruchu, Pomiarów Gwarancyjnych i Ruchu Próbnego, Program będzie uszczegóławiany w trakcie realizacji. Definicje i skróty stosowane w niniejszym dokumencie: AC - AlternatingCurrent prąd zmienny AK - Anforderungsklasse klasa wymagań AKPiA - Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka Blok, BGS - Wchodzący w zakres Przedmiotu Umowy blok do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki tłokowe, obejmujący wszystkie urządzenia wytwórcze wraz z instalacjami pomocniczymi i gospodarką paliwem. DCS - Distributed Control System system zdecentralizowanego (rozproszonego) prowadzenia (sterowania i nadzoru) DIN - DeutschesInstitutfürNormung niemieckie normy przemysłowe DC - Direct current prąd stały failsafe - Bezpieczny tryb awaryjny GPS - General Positioning System globalny system pozycjonowania GR - Gorzelnia rolnicza GzB Gorzelnia zintegrowana z Biogazownią GUM - Główny Urząd Miar HART - HighwayAddressable Remote Transducer protokół HART (magistralowej komunikacji ze zdalnym przetwornikiem) HMI - Human Machine Interface IP - International Protection międzynarodowy kod ochrony przez obudowę IRiESD - Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej IRiESP - Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej KKS - KraftwerkKennzeichen System System Oznaczeń w Elektrowniach Moduł I/O - Moduł wejścia / wyjścia MTBF - Mean Time Between Failures średniczasmiędzyawariami nn - Niskie napięcie NN - Najwyższe Napięcie NT - Obieg chłodzenia niskotemperaturowego NUA - Nadrzędny Układ Automatyki PLC - ProgrammableLogic Controller sterownik programowalny PPZ - Planowe przełączanie zasilania Przedmiot Umowy - Przedmiot Zamówienia, o którym mowa w regulacjach formalno-prawnych dotyczących Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozumiany i określany w dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia na budowę Bloku, jako Przedmiot Umowy. PS - Pompy sieciowe Oxy-Cat - Układ katalitycznej redukcji tlenków węgla ze spalin Strona 16 z 22

17 SIL - SafetyIntegrity Level poziom integracji bezpieczeństwa SMPP - System Monitorowania Parametrów Pracy SN - Średnie Napięcie SOE - Sequence of Events sekwencji zdarzeń Stan Gorący Ustalony stan temperatur Zespołu Silnikowego, umożliwiający podanie powietrza rozruchowego i uruchomienie Zespołu. Stan Zimny Stan Zespołu Silnikowego, w którym obiegi smarne i wodne są wypełnione płynami o temperaturze wynikającej z równowagi z temperaturą panującą w budynku maszynowni. SUW - Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana na terenie Zamawiającego SZR Samoczynne Załączanie Rezerwy UAR - Układ Automatycznej Regulacji UDT - Urząd Dozoru Technicznego UPS - Uninterruptible Power Supply układ bezprzerwowego zasilania WN - Wysokie napięcie KP - Kotły parowe opalane biogazem lub olejem opałowym WT - Obieg chłodzenia wysokotemperaturowego WTDT - Warunki Techniczne Dozoru Technicznego Zespół Silnikowy - Kompaktowy system urządzeń obejmujący: silnik tłokowy gazowy, z układem wtrysku paliwa, kolektorami powietrza doładowującego i spalin, układ transmisji mechanicznej, generator z układem chłodzenia, zamknięte obiegi bezpośredniego chłodzenia wodą i wszystkie instalacje pomocnicze bezpośrednio zintegrowane z silnikiem. 3. Zakres (specyfikacja) Przedmiotu zamówienia: a) Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu zamówienia: 1 maja 2014 r.; b) Przewidywany termin zakończenia Przedmiotu zamówienia: 30 listopada 2014 r.; c) Miejsce wykonania Przedmiotu zamówienia m. Piaszczyna, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie, działka nr ewidencyjny 21/ Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 5. Zapłata ceny będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wykonawcy powinni składać oferty na realizację Przedmiotu zamówienia z wskazaniem całkowitej ceny netto realizacji Przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty. Przez całkowitą cenę netto Zamawiający rozumie całkowitą cenę za wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe obliczenie wszystkich pozycji i ilości, tak, aby obejmowały pełen zakres prac, oraz żeby oferta tworzyła całość gotową do wykonania. Żadne późniejsze zmiany nie są możliwe chyba, że doszło do zmiany treści Zapytania ofertowego w trybie określonym w pkt. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie ilości. Wszelkie konsekwencje błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, wynikających z zapytania ofertowego, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę. 6. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, pod rygorem odrzucenia oferty, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi. Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała ofertę, jest uprawniona do zgodnego z prawem reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. Strona 17 z 22

18 7. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający może odrzucić ofertę, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do Przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści Zapytania ofertowego, bez podania przyczyn, o czym niezwłocznie zawiadomi na stronie internetowej jak również powiadomi Wykonawców biorących udział w postępowaniu, dokonując jednocześnie stosownego przedłużenia terminu składania ofert. IV. Wymagania dotyczące Wykonawcy O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania wykonał (zakończył), co najmniej jedno zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował minimum: budowę instalacji produkcji pary o mocy co najmniej 5 MWt, budowę instalacji przesyłu pary o parametrach co najmniej 10 bar. b) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania Wykonawca lub jego pracownik wykonał (zakończył) lub pełnił nadzór nad wykonaniem co najmniej jednego zamówienia, którego zakres przedmiotowy obejmował minimum: projekt bloku energetycznego mocy elektrycznej co najmniej 2 x 1 MWe, budowę bloku energetycznego mocy elektrycznej co najmniej 2 x 1 MWe, rozruch bloku energetycznego mocy elektrycznej co najmniej 2 x 1 MWe. c) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania wykonał (zakończył), co najmniej jedno zamówienie, którego zakres przedmiotowy obejmował minimum: wybudowanie i dostawę stacji transformatorowej SN/nn o mocy co najmniej 2 MW, wykonanie linii kablowej SN lub nn od długości co najmniej 1000 m. 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, uprawnieniami do wykonania zamówienia, tj.: a) posiadanie certyfikatu, potwierdzającego wdrożenie oraz stosowanie systemu jakości zgodnego z normą ISO 14001, b) posiadanie certyfikatu, potwierdzającego wdrożenie oraz stosowanie systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001, c) posiadanie certyfikatu UDT, potwierdzającego wdrożenie oraz stosowanie wymagań jakości zgodnych z normą ISO :2007, d) posiadanie certyfikatu UDT, potwierdzającego wdrożenie oraz stosowanie systemu jakości zgodnego z normą ISO dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj., zespół wykonujący przedmiot zamówienia winien składać się min. z następujących osób posiadających uprawnienia budowlane, upoważniające w świetle obowiązujących przepisów do projektowania i nadzorowania robót w zakresie następujących specjalności: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: a) uzyskania w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, średniorocznego przychodu w wysokości co najmniej 10 mln PLN; b) posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 7 mln PLN. Strona 18 z 22

19 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone powyżej mogą być spełnione przez jednego, kilku lub łącznie przez tych wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów, zawartych w n/w załącznikach. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. warunki. a) Załącznik nr 2 formularz Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; b) Załącznik nr 3 formularz Wykazu prac; c) Załącznik nr 4 formularz Wykazu osób. Do oferty należy dołączyć dokumenty techniczne, definiujące zakres oferty, tj.: a) Materiały techniczne, potwierdzające zadeklarowane w ofercie parametry, używane jako kryterium oceny; obliczenia techniczne w zakresie sprawności cieplnej, dane techniczne, od producentów urządzeń zaproponowanych w ofercie, w zakresie sprawności elektrycznej. b) Schemat technologiczny z przedstawieniem strumieni i przepływów masowych oraz pokazaniem niezbędnej armatury; c) Opis proponowanych rozwiązań; d) Bilans energetyczny Bloku; e) Proponowaną lokalizacje w skali, urządzeń w pomieszczeniu kotłowni i kogeneracji (silniki, kotły, wymienniki, pompy, odgazowywacz termiczny, SUW, kolektory, szafy elektryczne), na rzucie dostarczonym przez Zamawiającego w formacie elektronicznym (Rzut hali gorzelni plik w DWG Załącznik nr 5 do Zapytania). Brak w/w dokumentów, spowoduje odrzucenie oferty. V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy mają złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) Wzór formularza oferty druk Załącznik nr 1 do Zapytania; b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - druk Załącznik nr 2 do Zapytania; c) Wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie druk Załącznik nr 3 do Zapytania; d) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami druk Załącznik nr 4 do Zapytania; e) Rzut hali gorzelni plik w DWG Załącznik nr 5 do Zapytania. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy załączają do oferty następujące oświadczenia i dokumenty: a) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku osób fizycznych wystarczającym jest złożenie wydruku z CEIDG; b) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na Strona 19 z 22

20 ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) Oświadczenie, że Wykonawca nie został postawiony w stan likwidacji ani też, że wobec niego nie wszczęto postępowania upadłościowego lub nie została ogłoszona upadłość; e) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z charakterem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 mln PLN. Wykonawcy zagraniczni mogą składać dokumenty równoważne ich polskim odpowiednikom wskazanym powyżej. Wszelkie dokumenty należy przesyłać w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu wykazanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy, a tym samym odrzuceniem oferty. VIII. Termin, forma i adres składania ofert 1. Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w języku polskim, w zaklejonym szczelnie opakowaniu lub kopercie do 4 marca 2014 r. do godz. 15: 00, wg wzoru zamieszczonego poniżej: Dane podmiotu składającego ofertę Oferta na instalację agregatów kogeneracyjnych oraz wytwarzania i odzysku energii cieplnej WND-POIG /12 GAMAWIND Sp. z o. o. Ptaszkowice Zapolice Korespondencję należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres Pełnomocnika: EKSPERT-SITR Sp. z o.o., ul. Jana z Kolna 38, Koszalin Za chwilę złożenia oferty uznaje się moment jej złożenia pod wyżej wskazanym adresem, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. 2. Ofertę można przesłać także pocztą, przesyłką poleconą, albo kurierem, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty uważać się będzie dzień, w którym została dostarczona pod adres wskazany w pkt. 1 powyżej. 3. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający dokona w tym czasie oceny techniczno-merytorycznej złożonych ofert oraz zawiadomi Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: jak również w formie pisemnej skierowanej do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. IX. Kryteria oceny ofert Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria: a) cena ofertowa, b) gwarantowana sprawność elektryczna Bloku brutto, c) gwarantowana sprawność cieplna Bloku brutto, o wagach jak w tabeli poniżej: Strona 20 z 22

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła, tel. +48 / 67 215 16 01, fax +48 / 67 215 16 44, mecpila@mecpila.pl Załącznik nr 3 do SIWZ i NR 1 do umowy o roboty budowlane,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NUMER SPRAWY: ZP 1/2015 Zamawiający: Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie Stare Lubiejewo Ul. Słoneczna 4 07-300 Ostrów Mazowiecka Tel./Fax 29 74 62050 e-mail: zss-ost-maz@neostrada.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Poznań, dnia 17.06.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.

Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. GSG-01-48 Strona 1/33 Jednolite zasady projektowania, budowy i odbioru stacji gazowych w Górnośląskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Dotyczy projektu: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na montażu kompletnych instalacji solarnych w ramach projektu: Zakup i montaż kolektorów słonecznych

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu oraz kotłowni gazowej z kotłem o mocy 40 kw w budynku Domu Dziecka w Sławie przy ulicy Słonecznej 5. 1 1. Informacje o zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Dotyczy programu: Montaż instalacji kolektorów słonecznych dla obiektów mieszkalnych, obiektów mieszkalnych komunalnych oraz komunalnych obiektów użyteczności publicznej na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec

Program Funkcjonalno-Użytkowy: dla modernizacji podgrzewu c.w.u. w WSN im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec Zamawiający: Adres: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec Nazwa zamówienia: Program Funkcjonalno-Użytkowy Modernizacja systemów podgrzewu ciepłej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 20 marzec 2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207 000

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP/3/2010 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jagatowo...

Bardziej szczegółowo

SST. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego:

SST. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: SST Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego: Przebudowa i modernizacja Hotelu GEM we Wrocławiu przy ul. Mianowskiego 2a - Instalacje sanitarne,wod-kan.,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZDZIAŁ III SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 / 37 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 4 1. CEL ZADANIA... 4 2. OPIS UWARUNKOWAŃ

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia GMINA JORDANÓW ŚLĄSKI UL. WROCŁAWSKA 55 55 065 JORDANÓW ŚLĄSKI Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ ZASADY OBLICZANIA CENY NA ROBOTY BUDOWLANE sporządzona na podstawie treści Rozdziału 3 rozporządzenia MI z 2 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY W BEJSCACH W CELU UMOŻLIWIENIA OGRZEWANIA BUDOWANEJ SALI SPORTOWEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT dla KOTŁOWNI WĘGLOWEJ ORAZ CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. ORAZ INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ WSPOMAGANEJ INSTALACJĄ SOLARNĄ 1. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych LOKGAZ SP Z O.O. Lusówko ul. Jankowicka 7a 62-080 Tarnowo Podgórne Nazwa inwestycji Modernizacja instalacji ogrzewania w Domu Ludowym Uścięcice ul. Długa 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Opalenica Ul. 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH pn. ROBOTY BUDOWLANE W NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo