Liszki, dnia r. Znak sprawy: IN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liszki, dnia 14.07.2015r. Znak sprawy: IN.272.6.32.2015"

Transkrypt

1 Znak sprawy: IN Liszki, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE Dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Gmina Liszki Liszki 230 zaprasza do złożenia ofert na: Projekt podłączenia hydroforni w Piekarach wraz z siecią wodociągową i niezbędną infrastrukturą 1. Przedmiot zamówienia: Projekt podłączenia hydroforni w Piekarach wraz z siecią wodociągową i niezbędną infrastrukturą: a) projekt budynku hydroforni wraz z niezbędnymi instalacjami i przyłączami oraz projekt rozbiórki obecnego budynku gminnego w Piekarach na działce 1150 w Piekarach z uwzględnieniem konieczności pozostawienia studni wody, która zlokalizowana jest przy obecnym budynku, b) określenie lokalizacji zestawu hydroforowego wewnątrz budynku wraz z niezbędną armaturą i wyposażeniem oraz wszelkimi niezbędnymi podłączeniami do sieci wodociągowej (doprowadzenie i odprowadzenie wody z hydroforni wraz z niezbędną armaturą) oraz w razie konieczności do sieci kanalizacyjnej dla budynku hydroforni w Piekarach, c) zaprojektowanie systemu sterowania hydrofornią oraz nadzór nad regulacją systemu sterowania w trakcie wykonywania robót, d) zaprojektowanie komór zasuw wraz z ustaleniem dokładnej lokalizacji komór, w celu umożliwienia podłączenia hydroforni do istniejącej sieci wodociągowej, e) zaprojektowanie reduktorów ciśnienia w odpowiednich miejscach na sieci wodociągowej, f) zaprojektowanie odcinka sieci wodociągowej o długości ok. 450 m tzw. by-pass wraz z wykonaniem mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500, uzgodnieniem ZUDP, wykonaniem opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu geotechnicznego, g) uzgodnienia trasy sieci wodociągowej i lokalizacji obiektów wodociągowych, h) uzyskanie pozwolenia na budowę lub innego dokumentu umożliwiającego wykonywanie prac objętych niniejszym zamówieniem, uzyskaniem zgód na wejście w teren działek, przez które przebiegać będzie projektowana infrastruktura na oświadczeniu o treści uzgodnionej z Zamawiającym, i) w razie konieczności należy przewidzieć odtworzenie dróg, j) wszelkie inne prace projektowe niezbędne do prawidłowego działania pompowni wody i awaryjnego zasilania zbiorników wody w miejscowości Rączna (wraz z zaprojektowaniem systemu sterowania napełnieniem zbiorników), k) przedmiar robót, kosztorys, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, l) w razie konieczności pełnienie nadzoru w pełnym zakresie podczas wykonywania robót budowlanych, m) nadzór nad uruchomieniem hydroforni w zakresie sterowania.

2 Podczas prac projektowych należy nawiązać się do opracowanej Analizy sieci wodociągowej dla zasilenia miejscowości Rączna, Ściejowice, Jeziorzany z sieci MPWiK Kraków w zakresie wniosków z analizy wynikających. Analiza zostanie udostępniona wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Wszelkie prace projektowe należy na każdym etapie uzgadniać z Zamawiającym. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie prace niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 2. Termin i miejsce realizacji zamówienia: Termin: do r. Miejsce - opracowanie obejmuje miejscowości: Liszki, Kryspinów, Piekary, Rączna, Ściejowice, Jeziorzany, Kaszów. 3. Okres gwarancji (o ile dotyczy): Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady występujące w opracowanej dokumentacji względem Zamawiającego przez okres 3 lat od daty odbioru robót oraz odpowiada za prawidłowe zaprojektowanie sterowania hydrofornią. 4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena. Cena najniższa cena otrzymuje największą ilość punktów Dodatkowo do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną analizę lub koncepcję sieci wodociągowej współpracującej z hydrofornią wraz z obliczeniami hydraulicznymi oraz co najmniej jeden wielobranżowy projekt hydroforni i sieci wodociągowej, dla których uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Brak załączenia powyższych dokumentów powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

3 Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku ofert o takiej samej cenie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, z zastrzeżeniem iż Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż pierwotnie zaoferowane w złożonych ofertach. 5. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy (o ile dotyczy): 1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady występujące w opracowanej dokumentacji względem Zamawiającego przez okres 3 lat od daty odbioru robót 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za odpowiednie zaprojektowanie sposobu sterowania pompownią w sposób gwarantujący utrzymanie odpowiedniego minimalnego ciśnienia w sieci wodociągowej przed planowaną hydrofornią, 3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobranie odpowiedniego sposobu sterowania hydrofornią w zależności od wysokości napełnienia zbiorników wody w Rącznej, 4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobranie odpowiedniej lokalizacji komór zasuw, reduktorów ciśnienia na sieci wodociągowej w miejscowościach Rączna, Ściejowice, Jeziorzany, 5) Wykonawca zobowiązuje się nie wpisywać w dokumentacji nazw własnych lub w każdym przypadku dopuszczać rozwiązania równoważne, 6) Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski w trakcie wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, szczególnie podczas uruchamiania hydroforni w zakresie systemu sterowania, 7) Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy, 8) Istotne zmiany w umowie mogą dotyczyć: 1) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: a) przedłużających się uzgodnień z właścicielami działek lub przedłużającej się procedury pozwolenia na budowę, b) siły wyższej, 2) Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli przedłużenie terminu wynikną z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 10) OC architektów i projektantów na kwotę zł dla projektanta wiodącego - branży sanitarnej. 6. Sposób przygotowania oferty: Wykonawca składa 1 ofertę w 1 egzemplarzu, w formie pisemnej w języku polskim. Oferta zszyta w jedną całość (dla wersji papierowej), każda strona parafowana i numerowana. 7. Miejsce i termin złożenia oferty: Termin składania ofert: do dnia: r. do godz Ofertę należy złożyć za pośrednictwem faxu na nr 12/ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres z zastrzeżeniem, że decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

4 Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem Budowa hydroforni Piekary wraz z siecią wodociągową i niezbędną infrastrukturą w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Liszki, Liszki 230, parter, Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 1 lub przesłać na adres Zamawiającego pocztą lub kurierem (Opakowanie oferty winno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego tj. na adres: Gmina Liszki, Liszki 230, woj. małopolskie oraz z dopiskiem nie otwierać przed dniem r., godz ). 8. Termin otwarcia ofert: r. godz Sposób przygotowania oferty i zawartość oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Do oferty należy załączyć: 1. Wstępny harmonogram realizacji zamówienia z rozbiciem na poszczególne części projektu. 2. Wykaz, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną analizę lub koncepcję sieci wodociągowej współpracującej z hydrofornią wraz z obliczeniami hydraulicznymi oraz co najmniej jeden wielobranżowy projekt hydroforni i sieci wodociągowej, dla których uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji. 3. Wykaz, że Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi gwarancję należytego wykonania przedmiotu zamówienia stanowiącą 10 % ceny ofertowej brutto. Gwarancja należytego wykonania przedmiotu zamówienia będzie obowiązywała przez okres 12 miesięcy od daty odbioru dokumentacji projektowej 8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi polisę OC architektów i projektantów dla projektanta głównego branży sanitarnej na kwotę zł, z której zgodnie z warunkami ubezpieczenia pokryte mogą zostać szkody zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 10. Sposób i miejsce podania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawcy zostaną powiadomieni mailowo (należy podać mail kontaktowy) lub faxem oraz poprzez stronę internetową Zamawiającego.

5 11. Informacje dodatkowe: 1) Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paulina Sokół, tel. (12) wew. 43 2) W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania oferty. 3) Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. 4) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5) Dopuszcza się/nie dopuszcza się składania ofert częściowych 6) Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpatrzenia.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Modernizacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Katowice: Projekt i przebudowa pomieszczeń dla Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70 1 70 5 Kodeksu cywilnego Nazwa zamówienia STRETCH III - Zagospodarowanie wewnętrznej rezerwy terenowej DCT Faza 1 Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych

Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych Usługi doradztwa prawnego dla Centrum Usług Wspólnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dotyczy postępowania prowadzonego zgodnie z art. 5a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych I:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wat.edu.pl Warszawa: DOSTAWA MATERIAŁÓW HYDRAULICZNYCH Numer ogłoszenia: 174346-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.larche.org.pl Wieliczka: Przebudowa i rozbudowa Domu Terapii Zajęciowej o Środowiskowy Dom Samopomocy

Bardziej szczegółowo

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bełchatów: Budowa sortowni - Gotartów /2015 Numer ogłoszenia: 106573-2015; data zamieszczenia: 17.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Grodków: Wymiana więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia i podłogi poddasza w budynku świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 000 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 000 000 euro. 1. Zamawiający - nazwa i adres Oznaczenie sprawy: GCE/ZP1/2013 Gliwice, dnia 02-06-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 000 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z uzyskaniem prawomocnej

Bardziej szczegółowo

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy.

Opis zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy. Załącznik nr 1 Opis zamówienia Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu al. Niepodległości 2 zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie projektu architektonicznego prac budowlanych na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowćów roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 164682-2011;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Puławy: Budowa hali magazynowej w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji Nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2 Numer ogłoszenia: 136440-2011;

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

ZATWIERDZAM. Dyrektor Krzysztof Kowal. Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE ZATWIERDZAM Dyrektor Krzysztof Kowal Kraków, dnia 13.02.2009 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zwana dalej SIWZ"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zwana dalej SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zwana dalej SIWZ" I. Zamawiający LS Tech-Homes S.A. w Bielsku-Białej działający przez pełnomocnika AND INVESTMENT Sp. z o.o. Adres Pełnomocnika: ul. H. Krahelskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego Dom Pomocy Społecznej nr 2 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa Tel.: +48 (22) 4749401 Fax: +48 (22) 4749402 www.pkpsa.pl e-mail: kpda@pkp.pl Znak postępowania: WNP-001554 postępowania

Bardziej szczegółowo

Stryków, dnia 05.07.2012 r. ZP kanalizacja.2.2012

Stryków, dnia 05.07.2012 r. ZP kanalizacja.2.2012 ZP kanalizacja.2.2012 Stryków, dnia 05.07.2012 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia Olsztyn: Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150

Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Wykonywanie nowych odcinków sieci i przyłączy ciepłowniczych preizolowanych w zakresie średnic od Dn32 do Dn150 Nr sprawy: LZU5/241A-005/15 Lublin, dn. 05 lutego 2015 I. Zamawiający 1. Lubelskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdolinscy.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdolinscy.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdolinscy.pl/ Szczecin: KANALIZOWANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W ZLEWNI DRAWY - POLE BIWAKOWE W ZŁOCIEŃCU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Kraśnik: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku bursy szkolnej oraz dostosowanie obiektu do aktualnych wymagań p.poż. - etap I Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/95/12 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo