KOMISJA DO SPRAW NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA DO SPRAW NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY"

Transkrypt

1 KOMISJA DO SPRAW NAUKI I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO DOKUMENT SPRAWOZDAWCZY Nowa sytuacja kulturowo-społeczna, w której aktualizuje się nauczycielska funkcja Kościoła, także sytuacja Kościoła lokalnego, jakim jest diecezja, domaga się nowego spojrzenia na podstawowe formy tego urzeczywistniania. Należą do nich: przepowiadanie kerygmatyczne (ewangelizacja), katecheza i homilia. Ze względu na to, że najbardziej uprzywilejowaną formą nauczania w Kościele pozostaje katecheza, stąd pierwsze zagadnienia będą wprost odnosiły się do tego obszaru nauczycielskiej działalności Kościoła. Zagadnienia, którymi zajmowała się Komisja ds. Nauki i wychowania katolickiego zaprezentowane zostały w opracowanych poniżej materiałach. I. PROBLEMATYKA ZAWARTA W MATERIAŁACH ROBOCZYCH Materiały robocze, zgodnie z zaleceniami Sekretariatu I Synodu Diecezji Legnickiej, składały się ze Wstępu (A) oraz trzech zasadniczych części: (B) Teologia zagadnienia z świetle dokumentów Kościoła, (C) Diagnoza, (D) Prognoza. Całość zamyka Zakończenie (E). Pierwsza i druga część oparta została na dokumentach Kościoła, szczegółowo wyliczonych w zakończeniu punktu B. W zasadniczej części dokument zwraca uwagę przede wszystkim na fakt, że Kościół jest między innymi instytucją wychowującą. Towarzyszy człowiekowi w jego integralnym rozwoju, w zdobywaniu wiedzy oraz wzrastaniu w wolności i odpowiedzialności. W ramach nauczycielskiej funkcji Kościoła wyraźnie dokonuje się ewangelizacja konkretnego człowieka, a przez niego ewangelizacja środowiska, w którym on żyje (ewangelizacja kultury) (Materiały robocze Komisji ds. Nauki i wychowania katolickiego, s. 6). Nauczycielska funkcja Kościoła, urzeczywistniana przez katechezę, uczestniczy w procesie wszechstronnego rozwoju człowieka. Nie może więc pomijać szerokiego kontekstu społecznego, kulturowego i politycznego, w którym żyją chrześcijanie. Kontekst ten współtworzy naturalne miejsce nie tylko rozwoju ich wiary, ale wprost staje się terenem wielorakiego zaangażowania, poprzez które pragną oni wypełnić swoje zobowiązania, wynikające z przyjętego chrztu i bierzmowania, na rzecz budowania świata bardziej solidarnego i braterskiego (Materiały robocze, s. 6-7). Dokument zwraca również uwagę na podstawowe funkcje katechezy: 1) nauczanie doktryny chrześcijańskiej, 2) wychowanie w wierze i 3) wtajemniczenie chrześcijańskie. Kolejny punkt (C) poświęcony był diagnozie. Jej największa część została zaprezentowana w formie danych statystycznych z dnia 1 stycznia 2008 r. Dlatego też warto je uaktualnić. 1. Sytuacja katechetyczna w diecezji legnickiej (dane statystyczne na dzień 1 stycznia 2011 r.) Na terenie diecezji znajduje się 575 placówek oświatowych i wychowawczych, w tym: 127 przedszkoli 244 szkoły podstawowe 104 gimnazja 78 szkół ponadgimnazjalnych 17 ośrodków szkolno-wychowawczych (szkoły specjalne) 5 szkół zawodowych

2 2 I SYNOD DIECEZJI LEGNICKIEJ Są także szkoły katolickie: Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Legnicy Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy Salezjańskie Gimnazjum im św. Dominika Savio w Lubinie Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im św. Jana Bosko w Lubinie Nauczanie religii prowadzone jest w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Ze względu na szczególne uwarunkowania, za zgodą Wydziału Katechetycznego w trzech placówkach odbywa się ono w wymiarze jednej godziny tygodniowo. 2. Organizacja nauczania religii w szkole i katechezy parafialnej Katecheci podejmujący nauczanie religii w szkołach są jednocześnie zobowiązani do pozaszkolnej pracy wychowawczej w parafii, na wniosek której otrzymali właściwe skierowanie do nauczania religii (misję kanoniczną). W katechizacji szkolnej zatrudnionych jest 775 katechetów: 205 księży diecezjalnych (26%) 47 księży zakonnych (6%) 33 siostry zakonne (4%) 487 osób świeckich (64%) (w tym: 434 kobiety, 53 mężczyzn) Katecheci uczący w różnych typach szkół: przedszkola 99 osób szkoły podstawowe 398 osób szkoły gimnazjalne 197 osób szkoły ponadgimnazjalne 189 osób placówki specjalne 28 osób Wszyscy katecheci posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz właściwe skierowanie do nauczania religii. Kwalifikacje teologiczne katechetów: z tytułem dr teologii 11 osób z tytułem mgr-lic. teologii 40 osób z tytułem mgr teologii 649 osób z tytułem lic. zawodowy 22 osoby z dyplomem ukończenia Diecezjalnego Kolegium Teologicznego (osoby posiadające jednocześnie magisterium z innego przedmiotu) 53 osoby W kolejnej części prognozy zawartej w Materiałach roboczych zwracaliśmy uwagę na współpracę środowisk wychowawczych. Oczywiście, widoczne są pozytywne elementy dokonującej się integracji parafii i szkoły, choć należy koniecznie zwrócić uwagę na trudności związane z połączeniem pracy szkolnej i duszpasterskiej w parafii. Warto w tym miejscu przytoczyć obszerniejszy fragment Materiałów roboczych: Ogólnie należy stwierdzić, że mniej trudności występuje w małych miejscowościach, głównie w środowiskach wiejskich. Zauważa się je natomiast w dużych ośrodkach miejskich. Ujawniające się trudności można sformułować następująco: a) Różnica terytorialna szkoły i parafii. Nie brakuje takich sytuacji, gdy uczniowie z jednej klasy przynależą do kilku różnych parafii. Jest to wielkie utrudnienie w organizowaniu pracy duszpasterskiej, szczególnie w zakresie przygotowania do sakramentu bierzmowania i I Komunii Świętej, rekolekcji, organizowania okolicznościowych uroczystości kościelnych, jak np. jubileuszowe misje i rekolekcje. Często w dużych miastach zauważa się brak współpracy księży proboszczów między sobą, co dezorganizuje pracę szkół. b) Praca duszpasterska księży katechetów. Zajęcia w parafii są absorbujące i wielokrotnie kolidują z zajęciami w szkole. Klasycznymi przypadkami są: pogrzeby, kolęda, wyjazdy na rekolekcje dla kapłanów w ciągu roku szkolnego, odpracowywanie zajęć dydaktycznych w soboty. Są to sprawy bardzo ważne, które często świadczą o niedostosowaniu się parafii do nowych warunków funkcjonowania katechezy w szkole.

3 Komisja ds. Nauki i wychowania katolickiego 3 c) Brak odpowiednich sal dydaktycznych. Nie wszędzie katecheci mają do dyspozycji swoje sale katechetyczne, dzielą je z wykładowcami innych przedmiotów. Niekoniecznie jest to zła wola dyrekcji, często powodem są obiektywne trudności szkoły. d) Realizacja programu nauczania religii i brak podręczników dla uczniów. Szacuje się, że w szkołach ponadgimnazjalnych blisko 2/3 młodzieży nie posiada podręczników do nauki religii. e) Rekolekcje dla dzieci i młodzieży. Problem ten wymaga głębszego zastanowienia. Coraz częściej wykorzystuje się podczas takich rekolekcji pomieszczenia szkolne. W wielu przypadkach w tym zakresie istnieje dobra korelacja działań pomiędzy parafią a szkołą. Ciągle jednak nauczyciele w małym stopniu angażują się w organizowanie rekolekcji. Dodać należy, że nie tylko w środowiskach nauczycielskich, ale i wśród katechetów prowadzi się dyskusję na temat sensowności dni wolnych przeznaczonych na rekolekcje (Materiały robocze, s ). Najobszerniejszą część Materiałów roboczych stanowiła diagnoza (D), która wskazywała na poszczególne przestrzenie katechetyczne, na które w swoich pracach miała zwrócić uwagę Komisja ds. Nauki i wychowania katolickiego. Chodzi przede wszystkim o katechezę rodzinną oraz o katechezę dzieci i młodzieży. Dalej wskazaliśmy na konieczność podjęcia lub kontynuowania współpracy pomiędzy środowiskami wychowawczymi rodziny, szkoły i parafii. Trzy tematy wydają się tu kluczowe: duszpasterstwo nauczycieli, zaangażowanie nauczycieli religii w życie szkoły oraz zaangażowanie katechetów w życie parafii. W pracach Komisji planowaliśmy zwrócić szczególną uwagę i zrobiliśmy to na następujące zagadnienia: instytucje kształcenia katolickiego (w tym szkolnictwo katolickie), wychowanie do odpowiedzialności eklezjalno-społecznej, kształcenie i teologia dorosłych, katecheza przedmałżeńska, katecheza parafialna, formacja katechetów. II. ILOŚĆ I CHARAKTER WNIOSKÓW, KTÓRE WPŁYNĘŁY DO KOMISJI Podczas prac synodalnych do Komisji ds. Nauki i wychowania katolickiego wpłynęło łącznie 80 wniosków z parafialnych zespołów synodalnych. Wszystkie zgłoszenia były poprawne pod względem formalnym i zostały przekazane komisji przez Sekretariat Synodu. Najogólniej mówiąc, można stwierdzić, że wszystkie wnioski dotyczyły zagadnień związanych z katechizacją w diecezji legnickiej, zarówno z katechezą parafialną, jak i nauczaniem religii w szkołach. Analizując treść wniosków pod względem ich przydatności w pracach Synodu, można dokonać podziału na trzy grupy. Pierwszą z nich stanowią wnioski oczywiste, których treść jest w pełni zgodna z ogólnymi wskazaniami katechetycznymi, np. Katecheza ma prowadzić do spotkania z Jezusem Chrystusem albo Należy rozwinąć współpracę rodziców ze szkołą i parafią. Tak sformułowane wnioski, chociaż są poprawne pod względem merytorycznym i formalnym, wydają się być mało przydatne w pracach Synodu, gdyż mówią o sprawach oczywistych i ogólnie przyjętych. Pierwszy podany tu za przykład wniosek stanowi główny cel katechezy, zapisany w dyrektorium katechetycznym, a drugi jest wyraźnie wskazany w podstawie programowej i dotyczy nakazanej i ogólnie przyjętej współpracy środowisk wychowawczych na wszystkich poziomach edukacyjnych. Drugą, największą grupę wniosków, stanowią zagadnienia przydatne w pracach Synodu. Dotyczą one następujących kwestii: szkół katolickich, rekolekcji dla dzieci i młodzieży, katechezy parafialnej i sakramentalnej, katechezy dla dorosłych, parafialnych i szkolnych grup religijnych, formacji katechetów i duszpasterstwa nauczycieli, udziału dzieci i młodzieży w niedzielnej Eucharystii oraz pierwszopiątkowej spowiedzi św., a także religijnych wycieczek szkolnych i pielgrzymek z udziałem dzieci i młodzieży. Wszystkie wnioski zostały przyjęte, przekazane członkom Komisji, a następnie wykorzystane w kolejnych etapach przygotowania materiałów roboczych. Trzecią grupę wniosków stanowiły sugestie nieprzydatne w pracach Synodu, np. Zmienić treść przykazania kościelnego lub Uzupełnić program nauczania. Wnioski te zostały pominięte w pracach Komisji, gdyż przekraczają kompetencje Synodu. Wnioski, które wpłynęły do Komisji ds. Nauki i wychowania katolickiego z terenu diecezji rzuciły nowe światło na przygotowywane przez Komisję materiały i dokumenty synodalne, a dla członków Komisji

4 4 I SYNOD DIECEZJI LEGNICKIEJ stanowiły propozycję konkretnych rozwiązań w najważniejszych problemach związanych z katechezą w diecezji legnickiej. III. ILOŚĆ I CHARAKTER WNIOSKÓW WŁASNYCH W sumie podczas XIX posiedzeń Komisji ds. Nauki i wychowania katolickiego sformułowanych zostało około 20 wniosków własnych. Dotyczyły one m.in. organizacji pracy Komisji, sposobów uzyskiwania informacji niezbędnych do tworzenia zleconych dokumentów synodalnych czy też poszukiwania konkretnych rozwiązań szczegółowych problemów związanych z nauką i wychowaniem. Podczas I posiedzenia Komisji ( ) jej przewodniczący ks. M. Mendyk postulował utworzenie w ramach Komisji trzech zespołów roboczych, które skoncentrowałyby swoje prace wokół następujących zagadnień: Zespół I szkoły katolickie Zespół II formacja i doskonalenie nauczycieli Zespół III środowiska katechetyczne. Z czasem zespoły robocze utworzone podczas I posiedzenia Komisji zajęły się tworzeniem dokumentów synodalnych, a wśród nich m.in.: dokumentu o katechizacji dokumentu o instytucjach nauczania i wychowania katolickiego dokumentu o świetlicach parafialnych. Również w czasie I posiedzenia Komisji ds. Nauki i wychowania katolickiego ks. M. Mendyk złożył wniosek, aby spotkania Komisji ubogacać krótkimi wykładami. Wniosek ów zaowocował kilkoma ciekawymi przedłożeniami, wygłoszonymi w ramach posiedzeń Komisji: ks. M. Mendyk Jak poznawać młodzież? p. H. Gradkowski Zygmunt Krasiński wieszcz zapomniany? J. Wójciak Nauka i wiara ks. S. Stasiak Św. Paweł jako Apostoł ks. T. Czernik Doświadczenie w procesie wychowania w ujęciu ks. Giusanniego ks. M. Szymański Psychologiczne aspekty Mszy św. z udziałem dzieci ks. P. Dębski Działalność Diecezjalnego Studium Organistowskiego p. H. Gradkowski Zygmunt Szczęsny Feliński nowy święty Kościoła katolickiego. W trosce o jak najbardziej efektywną pracę Komisji, p. H. Gradkowski i ks. S. Stasiak postulowali nawiązanie współpracy z innymi komisjami synodalnymi, szczególnie z Komisją ds. Młodzieży i Komisją ds. Kultu Bożego. Podczas II posiedzenia Komisji ( ) p. A. Matyszczuk, na podstawie postulatów sformułowanych w czasie spotkania zespołu roboczego zajmującego się problematyką formacji i doskonalenia nauczycieli z pedagogami okręgu kamiennogórskiego, wnioskowała, by Komisja ds. Nauki i wychowania katolickiego podjęła się ponownego, na miarę naszych czasów, zdefiniowania misji nauczyciela, omówienia problemu etyki zawodowej nauczycieli, formacji psychologicznej oraz roli katechetów w formacji nauczyciela, a także problemu wypalenia zawodowego w pracy pedagogicznej. Przewodniczący Komisji ks. M. Mendyk złożył wniosek, by Komisja opracowała ankietę, która będzie miała na celu analizę obecnej sytuacji katechezy w diecezji legnickiej. Na następnym posiedzeniu Komisji ( ) zespoły robocze przedstawiły propozycje pytań do ankiety, która przeprowadzona została wśród katechetów na początku roku szkolnego 2008/2009. W czasie IV spotkania Komisji ( ) ks. M. Mendyk złożył wniosek, aby na kolejne posiedzenie zaprosić dyrektorów szkół katolickich działających na terenie diecezji legnickiej, celem zaznajomienia się z zasadami ich funkcjonowania, jak również zdiagnozowania problemów, z jakimi się borykają. Uzyskane informacje będą pomocne przy formułowaniu dokumentu o instytucjach kształcenia katolickiego. Podczas VI posiedzenia ( ) członkowie Komisji złożyli następujące wnioski: program studium formacyjnego II stopnia, tzw. kursów wikariuszowskich i proboszczowskich powinien obejmować aktualne problemy związane z posługą duszpasterską w parafiach, np. zasady troski o obiekty

5 Komisja ds. Nauki i wychowania katolickiego 5 zabytkowe, pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych i publicznych na ich ochronę, na troskę o obiekty zabytkowe, uprawnienia do organizowania wypoczynku oraz wyjazdów dla dzieci i młodzieży itp.; ożywić współpracę instytucji kształcenia teologicznego z ośrodkami doskonalenia nauczycieli; wychowywać do wrażliwości i formować diakonię charytatywną; w mniejszych parafiach organizować międzyparafialne katechezy sakramentalne np. kursy wakacyjne. Ks. P. Dębski, zaproszony w charakterze prelegenta na IX posiedzenie Komisji ( ), postulował, by opracowywana instrukcja o przygotowaniu do bierzmowania podjęła też kwestię przygotowania liturgicznego, w tym muzycznego (m.in. dobór repertuaru). Podczas XII spotkania ( ) bp M. Mendyk wnioskował, by z Komisji ds. Nauki i wychowania katolickiego wyszła zachęta do tworzenia katolickich placówek oświatowych, których jest wciąż za mało w naszej diecezji. Zdaniem Biskupa Komisja powinna też zastanowić się nad stworzeniem instrukcji dotyczącej duszpasterstwa nauczycieli, która stanowiłaby praktyczną pomoc dla duszpasterzy i osób zaangażowanych na rzecz duszpasterstwa nauczycieli. Bp M. Mendyk postulował też, by dokument, który będzie zawierał wytyczne dotyczące funkcjonowania świetlic parafialnych został stworzony w oparciu o sprawdzone regulaminy świetlic już działających w naszej diecezji. Zaś p. H. Gradkowski wnioskował, by świetlice parafialne propagowały poprawną polszczyznę i akcentowały piękno ojczystej mowy, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w tworzonych wytycznych. W czasie XIII posiedzenia Komisji ds. Nauki i wychowania katolickiego ( ) przewodniczący ks. S. Stasiak przedstawił wnioski sformułowane podczas spotkania zespołu roboczego ds. dokumentu o świetlicach parafialnych. Zdaniem członków zespołu nie ma sensu tworzenie modelowego regulaminu świetlic parafialnych, ponieważ każda świetlica funkcjonuje w specyficznych, często skrajnie odmiennych warunkach, dlatego dokument dotyczący tworzenia świetlic parafialnych powinien raczej przybrać formę wskazówek czy też zaleceń. W związku z tym, w oparciu o regulaminy czterech funkcjonujących w naszym regionie świetlic, zespół miał opracować ogólne wytyczne dotyczące formułowania regulaminu świetlic parafialnych. XVI spotkanie Komisji zaowocowało m.in. wnioskiem ks. S. Stasiaka o opracowanie zestawu pytań, które zostaną skierowane do dyrektorów szkół katolickich, dotyczących specyfiki funkcjonowania szkół katolickich, zasad i wartości, którymi się kierują, kryteriów doboru kadry, tworzenia programu wychowawczego szkoły, współpracy z rodzicami i sposobów ich ewangelizacji, a także promocji szkoły w środowisku lokalnym. Uzyskane odpowiedzi usprawnią i pozwolą odpowiednio ukierunkować prace nad dokumentem o instytucjach kształcenia katolickiego w diecezji legnickiej. IV. POTRZEBA I PROBLEMATYKA DOKUMENTÓW OPRACOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ Komisja ds. Nauki i wychowania katolickiego przygotowała pięć dokumentów oraz przeanalizowała dwa statuty funkcjonujących w diecezji instytucji: Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego oraz Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. 1. Instrukcja synodalna dotycząca katechezy w diecezji legnickiej Instrukcja ta jest podstawowym dokumentem, nad którym pracowała Komisja. W czasie XII posiedzenia Komisji, w dniu r. został utworzony zespół roboczy, który opracował materiał roboczy. Na kolejnych trzech posiedzeniach (od XIII do XV) prowadzona była dyskusja, która zaowocowała ostateczną wersją instrukcji, przedstawioną i zaaprobowaną z poprawkami na posiedzeniu Komisji Głównej w dniu r. Katecheza jest jednym z podstawowych sposobów realizowana nauczycielskiej funkcji Kościoła, stąd obecność tego rodzaju instrukcji w życiu Kościoła diecezjalnego jest niezbędna przynajmniej w podwójnym wymiarze: przedstawienia katechezy w posłudze duszpasterskiej Kościoła diecezjalnego i ukazania zadań pracowników posługi katechetycznej w diecezji legnickiej. Te dwa cele stały się również podstawą planu całej instrukcji. W pierwszej części omówione zostały zagadnienia dotyczące roli katechezy w posłudze Kościoła legnickiego. Najpierw, na podstawie dokumentów Kościoła, przedstawione zostało

6 6 I SYNOD DIECEZJI LEGNICKIEJ nauczanie religii w szkołach: publicznych, niepublicznych i katolickich. Następnie skoncentrowano się na katechezie parafialnej, skierowanej do dorosłych, młodzieży i dzieci. Omówiona została również posługa katechetyczna wobec środowiska akademickiego oraz katecheza dzieci i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych, czyli tak zwana katecheza specjalna. Druga część instrukcji skoncentrowana jest na pracownikach posługi katechetycznej. Na pierwszym miejscu wymieniona została cała wspólnota. Owocność posługi katechetycznej zależy nie tylko od tych, którzy bezpośrednio katechizują. Opiera się ona także na innych, którzy wspierają działania katechetyczne, wypełniając najróżniejsze zadania, związane z funkcją nauczania i wychowania religijnego. Należą do nich m.in. osoby oraz instytucje, które zajmują się kształceniem i doskonaleniem katechetów, organizacją katechezy. Jest to Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu studia w Legnicy, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej, Diecezjalne Centrum Edukacyjne (Instrukcja, 37). Oczywiście pierwszym katechetą w swojej diecezji jest biskup. Jego funkcji poświęcone zostały kolejne punkty instrukcji. Szczególnie ważną rolę w katechizacji pełnią prezbiterzy, którzy na mocy otrzymanych święceń są wychowawcami w wierze, co zostało podkreślone w dalszej części dokumentu. Wśród osób szczególnie odpowiedzialnych za katechezę, wymienieni zostali rodzice. Przez rodziców, jako pierwszych nauczycieli i wychowawców w wierze (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, 3; Familiaris consortio, 37; Dyrektorium ogólne o katechizacji, 255; II Polski Synod Plenarny, 4), dokonuje się najgłębsze wtajemniczenie w życie chrześcijańskie ich dzieci (Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, 126) (Instrukcja, 43). Dopiero w dalszej kolejności wymienieni zostali katecheci zakonni i świeccy. Nie znaczy to, że ich posługa jest mniej istotna. Często ukryta i skromna, jest pełniona z niezwykłym zapałem i wielkodusznym poświęceniem. Kolejna część instrukcji koncentruje się na ważnych aspektach organizowania katechizacji w diecezji. Aby była ona skuteczna, potrzeba, by była dobrze zaplanowana program duszpasterski i katechetyczny (Instrukcja, 51). Podstawowym organem, który z ramienia biskupa diecezjalnego troszczy się o szeroko pojętą katechizację w diecezji legnickiej jest Wydział Katechetyczny (Instrukcja, 52). Nie mniej ważną instytucją jest Diecezjalna Rada Katechetyczna (Instrukcja, 53-54). Niezwykle ważny organem wspierającym biskupa legnickiego w utrzymywaniu właściwego poziomu wykształcenia katechetów jest Diecezjalne Centrum Edukacyjne, o którym mowa jest punktach Ważnym zagadnieniem jest organizacja katechizacji, tak w parafii, jak i w środowisku szkolnym. Temu zagadnieniu instrukcja poświęca kolejne punkty. Przede wszystkim zauważa się, że obowiązek organizacji katechezy parafialnej i nauczania religii w szkołach spoczywa na proboszczu miejsca (Instrukcja, 58). W dalszej części mowa jest o prawach i obowiązkach katechetów duchownych, jak i świeckich (Instrukcja, 59-68). W zakończeniu dokumentu mowa jest o formacji stałej katechetów (Instrukcja 69-71), której organizacja należy do Wydziału Katechetycznego. 2. Instrukcja synodalna dotycząca formacji stałej katechetów diecezji legnickiej W czasie X posiedzenia Komisji, w dniu r. przedyskutowano i przyjęto projekt tej instrukcji, który został zaaprobowany z poprawkami na posiedzeniu Komisji Głównej w dniu r. Potrzebę przygotowania tego rodzaju instrukcji obrazują słowa zawarte w jej wstępie: Złożone warunki życia współczesnego człowieka, nacechowane szybkimi zmianami oraz bogactwo Orędzia Bożego wymagają poszukiwania coraz to nowszych metod w zakresie ciągłej formacji katechetów, którzy stanowią podstawę odnowy w Kościele i w całym procesie przemian (Instrukcja, 1). Dokument składa się z trzech części zasadniczych oraz wstępu i zakończenia. Pierwsza część została poświęcona formacji katechetów w ramach wspólnot chrześcijańskich. Chodzi przede wszystkim o fakt, że pierwszą i naturalną przestrzenią formacji katechetów jest ich własna wspólnota na przykład parafia czy dom zakonny. Wpływ takiej wspólnoty na osobowość katechety dotyczy różnych kierunków jej rozwoju, a przede wszystkim oddziałuje na rozwój duchowy i intelektualny (Instrukcja, 2). W drugiej części skoncentrowano się przede wszystkim na osobie katechety. W pracy katechetycznej, niezależnie od miejsca, gdzie się ona dokonuje, zawsze podstawową rolę odgrywa osobowość katechety, decyduje o wynikach nauczania i wychowania. Jakkolwiek nauczanie i wychowanie stanowi zawsze

7 Komisja ds. Nauki i wychowania katolickiego 7 wspólną działalność katechety i katechizowanych, to jednak działalność ta kierowana jest przez katechetę (Instrukcja, 4). Należy jednak pamiętać, że wszystkie elementy tworzące osobowość katechety muszą być nieustannie kształtowane. Dokonuje się to przez formację, która powinna być kontynuowana przez cały okres pełnienia posługi katechizowania. Jedną z form, poprzez którą ta formacja może się dokonywać są zespoły katechetów. To właśnie zespół wywiera wielki wpływ na formację człowieka, o ile osoby tworzące go łączy wspólne dobro i działanie dla tego dobra (Instrukcja, 7). Wśród wielu form formacji stałej katechetów w diecezji legnickiej, w instrukcji (13) zwracamy uwagę na następujące: organizowane na początku roku szkolnego rejonowe dni skupienia dla katechetów duchownych i świeckich, diecezjalną pielgrzymkę katechetów i nauczycieli do Krzeszowa (ostatnia sobota września), dekanalne (regionalne) dni skupienia dla katechetów (przynajmniej raz na dwa miesiące), rekolekcje (przynajmniej raz w ciągu trzech lat w domach rekolekcyjnych na terenie diecezji), warsztaty metodyczne i spotkania szkoleniowe organizowane we współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu Legnicy oraz Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym, udział w sympozjach i kongresach poświęconych aktualnym problemom społecznym i wychowawczym, wykłady otwarte organizowane przez Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej, rolę, jaką w stałej formacji katechetów spełnia wydawany biuletyn Forum Katechetów Diecezji Legnickiej. Część trzecia została poświęcona strukturom zespołów katechetów. Chodzi o praktyczne wskazania dotyczące formowania i funkcjonowania zespołów katechetów w: 1) parafii, 2) dekanacie, 3) diecezji. Szczególnym organem doradczym biskupa diecezjalnego w sprawach dotyczących organizowania i właściwego funkcjonowania katechezy parafialnej i nauczania religii w szkołach jest Diecezjalna Rada Katechetyczna. Diecezjalny zespół katechetów tworzy Diecezjalną Radę Katechetyczną. Jest ona w służbie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, na czele której stoi biskup diecezjalny (Instrukcja, 15). 3. Instrukcja o instytucjach nauczania i wychowania katolickiego w diecezji legnickiej Podczas XVIII posiedzenia Komisji ds. Nauki i Wychowania, które odbyło się dnia r. w Jeleniej Górze Cieplicach (parafia pw. MB Miłosierdzia) szczegółowo przedyskutowano i przyjęto projekt dokumentu o instytucjach nauczania i wychowania katolickiego. Nad dokumentem tym pracował od dłuższego czasu specjalnie w tym celu powołany zespół roboczy. Prace zespołu były systematycznie analizowane w czasie poszczególnych posiedzeń Komisji. Rola i znaczenie instytucji nauczania i wychowania katolickiego jest niebagatelna, a potrzeba ich pozytywnego oddziaływania na wiernych diecezji legnickiej, i to na różnych etapach życia; jest kluczowa dla ich pełnego rozwoju i dalszej przyszłości. Wynika to z misji powierzonej przez Chrystusa: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię całemu stworzeniu (Mk 16,15). Zadanie to jest niezwykle ważne, zwłaszcza teraz, w okresie rozprzestrzeniania się ideologii liberalnych w sferze gospodarczej, a szczególne w sferze społecznej. Następuje systematyczny odwrót od tradycji i uznawanych wartości. Przygotowany dokument składa się z sześciu części, w tym wstępu, stanowiącego swoiste wprowadzenie w problematykę omawianą w części zasadniczej, oraz zakończenia, będącego podsumowaniem rozważań przeprowadzonych w całym dokumencie, spuentowanych wnioskiem końcowym. Struktura dokumentu: I. Wprowadzenie 1. Znaczenie instytucji nauczania i wychowania katolickiego 2. Instytucje nauczania i wychowania katolickiego w diecezji legnickiej 3. Podstawa formalno-prawna funkcjonowania instytucji nauczania i wychowania katolickiego 4. Cele instytucji nauczania i wychowania katolickiego 5. Rozwój sieci instytucji nauczania i wychowania katolickiego II. Zasady wychowawcze obowiązujące w placówkach nauczania i wychowania katolickiego 1. Wzorce 2. Relacje interpersonalne 3. Prawa i obowiązki ucznia

8 8 I SYNOD DIECEZJI LEGNICKIEJ Prawa i obowiązki nauczyciela 5. Program wychowawczy III. Kryteria naboru do szkół katolickich 1. Kryteria naboru kadry nauczającej 2. Kryteria naboru uczniów/słuchaczy IV. Współpraca między instytucjami nauczania i wychowania katolickiego V. Formy i zasady promocji szkół katolickich VI. Zakończenie Jak wynika z opisanej struktury dokumentu, stanowi on wieloaspektową analizę, wytyczne i zobowiązania poszczególnych podmiotów za powoływanie, kształt, funkcjonowanie i rozwój instytucji nauczania i wychowania katolickiego w diecezji legnickiej. Biorąc pod uwagę zwłaszcza ten ostatni aspekt, na końcu wprowadzenia zawarte zostało zobowiązanie kierowane do proboszczów wszystkich parafii oraz wspólnot katolickich z terenu diecezji, a dotyczące wspierania i propagowania szkół katolickich na danym terenie i w określonym środowisku. Propagowanie odpowiednich wzorców w oparciu o wartości nadrzędne oraz wynikające z nich zadania (łącznie z odpowiednim programem wychowawczym) to trzon działalności instytucji nauczania i wychowania katolickiego. Dlatego też tym zagadnieniom poświęcona jest część druga dokumentu. W części tej sformułowano również podstawowe prawa i obowiązki uczniów/słuchaczy, jak również kadry prowadzącej (nauczającej). Doceniając istotną wagę właściwej formacji duchowej, w sposób szczegółowy określono podstawowe założenia pracy wychowawczej, realizowanej w instytucjach nauczania i wychowania katolickiego, a zwłaszcza w szkołach katolickich. Realizowany program wychowawczy powinien odnosić się zwłaszcza do obszaru religijnego, kulturowego i patriotycznego, osobowościowego oraz obszaru wspólnotowego. Prawidłowa realizacja zadań, zarówno merytorycznych, jak i wychowawczych, zależy w głównej mierze od osób odpowiedzialnych za cały proces dydaktyczno-wychowawczy. Dlatego tak ważne jest, kto w praktyce będzie realizował te zadania. Tym właśnie zagadnieniom poświęcono trzecią część dokumentu, w której z równą starannością omówiono zasady obowiązujące przy naborze uczniów/słuchaczy. Aby działania poszczególnych instytucji nauczania i wychowania katolickiego były skoordynowane, a one same równomiernie się rozwijały, niezbędne jest sformułowanie jasno sprecyzowanych i jednocześnie realnych form współpracy między nimi. Te elementy są przedmiotem rozważań w czwartej części opracowanego dokumentu. Zwrócono w niej uwagę na takie aspekty, jak: kontakty uczniów, słuchaczy i nauczycieli, korzystanie z pomocy różnych instytucji, stworzenie drożnego systemu kształcenia, wzajemne korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, podejmowanie wspólnych inicjatyw promujących kulturę chrześcijańską i styl życia zgodny z nauczaniem Kościoła katolickiego. Dzięki skoordynowanym działaniom, wynikającym ze wzajemnej współpracy, tworzona jest możliwość wzajemnego uzupełniania się dla dobra każdego wychowanka/słuchacza na jego drodze do poznania oraz głębokiej zażyłości z Chrystusem. Proces współpracy powinien odbywać się z poszanowaniem specyficznego charakteru i charyzmatu każdej z instytucji oraz z zachowaniem ich autonomii i odrębności. Piąta część dokumentu poświęcona jest zasadom i formom promocji szkół katolickich. Promocja w wielu przypadkach nie jest doceniana, a sprowadza się do przekazywania właściwych (pozytywnych) informacji na temat konkretnych instytucji nauczania i wychowania katolickiego, przekazywanych docelowym adresatom we właściwym czasie i w sposób dla nich jak najbardziej odpowiedni. Z tych właśnie względów w dokumencie prezentowane są różne możliwości prowadzenia działań promocyjnych. Ich celem jest ostateczne powstanie w wyobraźni odbiorców (wiernych oraz ich szerszego otoczenia) pozytywnego wizerunku określonej placówki nauczania i wychowania katolickiego. Taki pozytywny wizerunek skutkuje tym, że rodzice w sposób świadomy dokonują wyboru tej, a nie innej placówki. Tworzy to również pozytywną atmosferę wokół niej samej. Przecież rodzice z coraz większym zainteresowaniem słuchają opinii na temat szkoły, do której będzie uczęszczało ich dziecko. Wynika to wprost z rozszerzającego się zjawiska konkurencyjności. Placówki katolickie zmuszone są sprostać wymogom tego zjawiska. Ostatnią częścią dokumentu jest zakończenie. Swoistym przesłaniem tej części jest sformułowanie: należy dołożyć wszelkich starań, aby tego typu instytucje edukacyjne (instytucje nauczania i wychowania katolickiego) na terenie diecezji legnickiej funkcjonowały w sposób jak najlepszy dla dobra całego społe-

9 Komisja ds. Nauki i wychowania katolickiego 9 czeństwa oraz sukcesywnie się rozwijały. I to sformułowanie można śmiało określić mianem motta całego prezentowanego dokumentu. 4. Statut Diecezjalnej Rady Katechetycznej diecezji legnickiej Na XII posiedzeniu Komisji, w dniu r., przedyskutowano i przyjęto projekt tego statutu, który został podpisany przez bpa Stefana Cichego, biskupa legnickiego w dniu r. Potrzeba powołania Rady Katechetycznej w diecezji legnickiej została przedstawiona w pierwszych słowach dekretu: Diecezjalna Rada Katechetyczna jest organem doradczym biskupa diecezjalnego w sprawach dotyczących organizowania i właściwego funkcjonowania katechezy parafialnej i nauczania religii w szkołach (1). W kolejnych punktach statut określa skład Rady. Z urzędu w jej skład wchodzą: dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej, diecezjalni i rejonowi wizytatorzy ds. katechizacji, konsultanci i doradcy metodyczni ds. nauczania religii oraz dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego. W dalszej kolejności określono skład zarządu oraz kadencję Rady i częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Punkt 7 statutu określa zadania Diecezjalnej Rady Katechetycznej: programowanie stałej formacji katechetów, współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za kształcenie i doskonalenie katechetów duchownych i świeckich (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej oraz Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy), koordynowanie i wspieranie inicjatyw katechetycznych (duszpasterstwo dzieci i młodzieży skoncentrowane wokół katechezy), ścisła współpraca z Diecezjalną Radą Duszpasterską, wypełnianie zadań nałożonych przez ustawy diecezjalne oraz zadań wyznaczonych przez biskupa legnickiego. Dekretem z dnia r. bp Stefan Cichy, biskup legnicki, zatwierdził z dniem r. personalny skład Rady Katechetycznej diecezji legnickiej. W jej skład weszło 13 osób duchownych oraz świeckich. 5. Status świetlic parafialnych Prace nad dokumentem rozpoczęły się w czasie XII posiedzenia Komisji, w dniu r. Wówczas został utworzony zespół roboczy, który rozpoczął przygotowanie materiałów do określenia statusu świetlic parafialnych w diecezji legnickiej. Najpierw odwiedzono kilka funkcjonujących na terenie Legnicy świetlic parafialnych, analizując ich statuty i wewnętrzne regulaminy. Wobec coraz trudniejszej sytuacji dzieci i młodzieży potrzeba funkcjonowania świetlic parafialnych jest oczywista. Obserwujemy coraz większą dbałość szkół przede wszystkim o wyniki dydaktyczne, podczas gdy aspekt wychowawczy pozostaje na drugim planie. Dostrzegamy również osłabienie siły oddziaływania rodziców na swoje dzieci, przede wszystkim z powodu przedłużającego się ich czasu pracy oraz skromnych warunków ekonomicznych wielu rodzin. Wobec takiej sytuacji zadanie, jakie staje przed świetlicami parafialnymi to nie tyle właściwe zagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży pod nieobecność ich rodziców w domu, lecz przede wszystkim wspieranie rodzin w podejmowanych zadaniach wychowawczych. W kolejnych częściach dokumentu zajęliśmy się ogólnymi wskazaniami dotyczącymi tego, co powinno znaleźć się w każdym statucie świetlicy parafialnej: a) postanowienia ogólne, b) cele i zadania, c) organy świetlicy, d) uczestnicy i fundusz świetlicy, e) postanowienia końcowe. Prace nad dokumentem nadal trwają i powinny być sfinalizowane do końca lutego 2011 r.

10 10 I SYNOD DIECEZJI LEGNICKIEJ V. CHARAKTERYSTYKA FORMALNA KOMISJI Skład osobowy Komisji: Przewodniczący: ks. Marek Mendyk (do ) ks. Sławomir Stasiak (od ) Sekretarz: p. Jacek Werbny (do IV 2008) ks. Mariusz Szymański (od IV 2008 do II 2009) p. Sylwester Daniluk (od II 2009) Członkowie: p. Dorota Chrzanowska p. Beata Dzierżyk p. Honorata Klimczak (od ) p. Jan Lewandowski p. Lilla Liszcz (od ) p. Antonina Matyszczuk p. Anna Pierunek ks. Dariusz Pudełko ks. Józef Stec p. Ewa Sudoł p. Jerzy Wójciak p. Janina Ziętek Ekspert: p. Henryk Gradkowski Do r. Komisja ds. Nauki i wychowania katolickiego odbyła XIX posiedzeń, z których protokoły zostały przekazane do Sekretariatu Synodu. Komisja przez cały czas trwania prac stosowała metodę pracy w zespołach roboczych, które przygotowywały wstępny materiał roboczy. Następnie był on poddawany dyskusji na posiedzeniach Komisji, po czym przedstawiany do zatwierdzenia bądź biskupowi legnickiemu, bądź Komisji Głównej Synodu. W wyniku prac jednego z zespołów przygotowującego materiał wstępny do Instrukcji o instytucjach nauczania i wychowania katolickiego, został opracowany zestaw pytań do dyrektorów szkół katolickich w diecezji legnickiej w następującym brzmieniu: W ramach prac Komisji ds. Nauki i wychowania katolickiego I Synodu Diecezji Legnickiej planowany jest dokument dotyczący kształcenia teologicznego w naszej diecezji. W związku z tym, jako przewodniczący wyżej wymienionej Komisji, zwracam się z prośbą o ustosunkowanie się do kilku pytań, które dotyczą Waszej szkoły. 1. Proszę o podanie wykazu zasad i wartości chrześcijańskich, na które szczególnie zwraca ksiądz/ojciec uwagę przy naborze kadr do szkoły? Chodzi o sprecyzowanie kryteriów naboru kadr. 2. W zakresie programu wychowawczego szkoły: a) Kto zajmuje się katechezą sakramentalną w szkole? b) Jakie są założenia realizowanego programu wychowawczego szkoły i zadania z niego wynikające do zrealizowania przez konkretnych nauczycieli? c) Jak w praktyce wygląda w szkole współpraca z rodzicami oraz ich zaangażowanie w życie szkoły? d) W jaki sposób w szkole jest realizowana ewangelizacja rodziców? Prosimy o ewentualne sugestie, jak można to praktycznie realizować. e) Jakie są doświadczenia księdza/ojca dyrektora w zakresie działalności promocyjnej? Jakie efekty przynoszą podejmowane działania? Prosimy o ewentualne sugestie i propozycje dotyczące form i zasad promocji szkół katolickich.

11 Komisja ds. Nauki i wychowania katolickiego 11 Zakończenie W materiałach wstępnych zakładano zajęcie się sprawami nauki i wychowania w wieloaspektowym wymiarze: nauczanie religii w szkołach i przedszkolach, katecheza sakramentalna oraz katecheza dorosłych. Chcieliśmy również zwrócić uwagę na tak ważny aspekt nauki i wychowania, jakim jest formacja stała katechizujących oraz instytucje, które im takie kształcenie umożliwiają. Komisja pracowała w pełnym składzie i do dnia r. zebrała się na XIX posiedzeniach, których centralnym momentem było przedstawianie wyników i wniosków prac zespołów roboczych przygotowujących poszczególne dokumenty oraz dyskusja nad ostatecznym ich brzmieniem. Istotnym elementem obrad była modlitwa Liturgią godzin oraz modlitwa Adsumus. Plan, który założono w materiałach wstępnych, został w miarę możliwości zrealizowany tak przez przygotowanie odpowiednich dokumentów, jak i przez dyskusję nad wpływającymi wnioskami. Owocem prac Komisji w tym zakresie są dwie instrukcje: Instrukcja synodalna dotycząca katechezy w diecezji legnickiej oraz Instrukcja synodalna dotycząca formacji stałej katechetów diecezji legnickiej. W tej materii prace Komisji zaowocowały również przygotowaniem Statutu Diecezjalnej Rady Katechetycznej diecezji legnickiej, który został podpisany przez biskupa legnickiego w dniu r. Baczną uwagę Komisja zwracała również na wnioski napływające od członków parafialnych zespołów synodalnych, jak też od członków Komisji. Wszystkie zasadne zostały uwzględnione w czasie trwania prac. Odegrały one szczególnie ważną rolę w czasie przygotowywania Instrukcji o instytucjach nauczania i wychowania katolickiego w diecezji legnickiej. Ks. dr hab. Sławomir Stasiak Przewodniczący Komisji

STATUT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ

STATUT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ STATUT DIECEZJALNEGO DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY DIECEZJI LEGNICKIEJ Rozdział pierwszy POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Legnickiej powołane jest do istnienia decyzją

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY

ARKUSZ SAMOOCENY PRACY KATECHETY UWAGA: Arkusz wypełniają katecheci: zatrudnieni na czas nieokreślony i którym kończy się misja kanoniczna 31 VIII 2013 r., a ubiegają się o jej przedłużenie na kolejne pięć lat; zatrudnieni na czas określony

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej

INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej INSTRUKCJA o przygotowaniu młodzieży szkolnej do sakramentu bierzmowania w Diecezji Warszawsko Praskiej Wprowadzenie U początku zmian w dotychczasowej formie przygotowania kandydatów do sakramentu bierzmowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ

INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ INSTRUKCJA O FORMACJI STAŁEJ KATECHETÓW DIECEZJI LEGNICKIEJ 1. Katecheza, jako jedna z istotnych form posługi słowa w Kościele, stanowi zawsze aktualny i doniosły problem życia Kościoła, który wciąż na

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015

BIBLIOGRAFIA. stan z 03.2015 Ks. dr Krzysztof Sosna BIBLIOGRAFIA stan z 03.2015 Druki zwarte: Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939, Katowice 2002, Księgarnia św. Jacka,

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ

WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ WSKAZANIA DOTYCZĄCE POSŁUGI KATECHETYCZNEJ W DIECEZJI LEGNICKIEJ I. KATECHEZA W POSŁUDZE DUSZPASTERSKIEJ KOŚCIOŁA DIECEZJALNEGO 1. Nauczanie religii w szkole i katecheza w środowisku parafialnym wzajemnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZEŚĆ I DEKRETY SYNODALNE. KOMISJA DS. STRUKTUR I INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH Dzieje, organizacja i wspólnota Kościoła Płockiego 21

Spis treści CZEŚĆ I DEKRETY SYNODALNE. KOMISJA DS. STRUKTUR I INSTYTUCJI DIECEZJALNYCH Dzieje, organizacja i wspólnota Kościoła Płockiego 21 Dekret Biskupa Płockiego Piotra Libery w sprawie zamknięcia XIII Synodu Diecezji Płockiej i ogłoszenia uchwał synodalnych 5 Słowo redakcyjne 7 Wykaz skrótów................................ 15 CZEŚĆ I DEKRETY

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T

Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 BISKUP GRZEGORZ BALCEREK D E K R E T BISKUP GRZEGORZ BALCEREK Poznań, dnia 29 lutego 2016 roku N. 689/2016 D E K R E T Zgodnie z kanonem 396 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, z mandatu Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia 17 listopada 2010r. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia - materiał prezentowany na spotkaniach szkoleniowych dyrektora poradni z radami pedagogicznymi szkół. Podpisane przez Ministra

Bardziej szczegółowo

wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II

wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II REGULAMIN KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ pt. Święty Paweł niosący ewangelię poganom, wzorem posługi apostolskiej Jana Pawła II skierowanego do szkół gimnazjalnych Diecezji Włocławskiej 1. Informacje podstawowe:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

9 WPROWADZENIE Kościół, świadomy swego posłannictwa głoszenia wszystkim ludziom Dobrej Nowiny o zbawieniu, stara się to zadanie wypełniać wszystkimi dostępnymi mu sposobami. Ten proces, którego istotnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... 9. Wstęp... 11 Spis treści Wykaz skrótów... 9 Wstęp... 11 Rozdział I Historia szkół salezjańskich w Toruniu... 18 1. Szkoły salezjańskie na tle szkolnictwa katolickiego w Polsce... 18 1.1. Zarys historii szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

STATUT SŁUŻBY KATECHETYCZNEJ KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT SŁUŻBY KATECHETYCZNEJ KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT SŁUŻBY KATECHETYCZNEJ KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne Art. 1 Służba Katechetyczna Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006

OKÓLNIK DUSZPASTERSKI NR 3/2006 KURIA METROPOLITALNA W KATOWICACH WYDZIAŁ DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO Katowice, 12.06.2006 r. Kuria Metropolitalna VD II 2247/06 Skrytka Pocztowa 206 40-951 Katowice tel/fax 032/ 251-05-61 e-mail: Wydzial.Duszp@katowice.opoka.org.pl

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie: Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i...

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III

Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III Szkoła Podstawowa nr 54 im. Jana Kasprowicza w Poznaniu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLAS I-III Przedmiotowy system oceniania z religii jest zgodny ze Szkolnym Systemem Oceniania w Szkole

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2010 GIMNAZJUM NR 2 IM. KRÓLOWEJ ZOFII W SANOKU JAK WYGRAĆ ŻYCIE, BO ŻYCIE JEST SZCZĘŚCIEM!!! Opracowali : s. mgr Małgorzata Sowa - nauczyciel religii mgr Marta Łukasiewicz

Bardziej szczegółowo

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie Krzysztof Zajączkowski Kuratorium Oświaty w Krakowie Nowa formuła pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole. W okresie ostatnich kilku lat w środowisku oświatowym toczyły się dyskusje na temat organizacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA ŚWIETLIC PARAFIALNYCH

ZASADY OGÓLNE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA ŚWIETLIC PARAFIALNYCH ZASADY OGÓLNE ZAKŁADANIA I PROWADZENIA ŚWIETLIC PARAFIALNYCH Błogosławiony Jan Paweł II w Roku Rodziny napisał: Jeżeli bowiem prawdą jest, że dziecko jest radością nie tylko rodziców, ale także radością

Bardziej szczegółowo

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH. Rozdział II. Postanowienia ogólne STATUT GDAŃSKICH SZKÓŁ AUTONOMICZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Gdańskie Szkoły Autonomiczne, zwanej dalej Szkołami, mają formę organizacyjną zespołu szkół, są założone i prowadzone przez Gdańską

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ FUNDACJI ELEMENTARZ W GŁĘBOKIEM na lata szkolne 2012-2017 Podstawa prawna : 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W OLSZTYNIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W OLSZTYNIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W OLSZTYNIE Opracowanie: Ewa Cichocka Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DO INICJACJI W SAKRAMENTY POKUTY I POJEDNANIA ORAZ EUCHARYSTII I. WPROWADZENIE 1. Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej przypomina, że liturgia jest szczytem,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ DKOW.WOKO.501 5.A3. 1 3/AAS Warszawa, 2013-1 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka Szanowny Panie Ministrze, odpowiadając na pismo nr ZEW/500/35/2013/JF z dnia 19 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie Podstawa prawna; Art.40, 41, 42, 43, 44 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji klas integracyjnych, podstawy prawne. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów integracyjnych w

Zasady organizacji klas integracyjnych, podstawy prawne. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów integracyjnych w Zasady organizacji klas integracyjnych, podstawy prawne. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi organizacji oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych i przyjmowania uczniów do tych

Bardziej szczegółowo

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego)

Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nowy akt prawny (omówienie zawiera wybrane zmiany w stosunku do rozporządzenia poprzedzającego) Nazwa nowego aktu prawnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013

WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ KATECHETYCZNY WYTYCZNE WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SPIS TREŚCI 1. Nowe dokumenty normujące katechezę od roku szkolnego 2012/2013 [s. 1] Podstawa

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej

W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY. Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej W DRODZE DO WIECZERNIKA PRZYJMUJEMY Pana Jezusa Poradnik metodyczny do nauki religii dla klasy III szkoły podstawowej Wydawnictwo WAM Księża Jezuici Kraków 2013 Wprowadzenie do pracy z podręcznikiem do

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Toruniu Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ

KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ Nr 34/2014 z dnia 20 sierpnia 2014 roku www.diecezja-pelplin.pl e-mail: kuria@diecezja-pelplin.pl Poz.120 ZACHĘTA BISKUPA PELPLIŃSKIEGO DO MODLITWY O POKÓJ NA ŚWIECIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 1 W WOLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej został opracowany na podstawie art. 40 43 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM

ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM ZASADY WSPÓŁPRACY OSÓB KONSEKROWANYCH Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM Kościół wie, że ostateczną normą życia zakonnego jest naśladowanie Chrystusa ukazane w Ewangelii (DZ 2), dlatego, przypominając o zadaniach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII I. Kontrakt między nauczycielem a uczniem. II. Cele nauczenia w ramach przedmiotu - religia. III. Zasady oceniania. IV. Obszary aktywności. V. Kryteria ocen. VI.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 WIZJA I MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH WIZJA I MISJA SZKOŁY Tworzymy szkołę, która: Troszczy się o wszechstronny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RUCHU SOLIDARNOŚCI Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA MAITRI. stanowi uzupełnienie Statutu. uchwalony przez Radę Ruchu 20.11.

REGULAMIN RUCHU SOLIDARNOŚCI Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA MAITRI. stanowi uzupełnienie Statutu. uchwalony przez Radę Ruchu 20.11. REGULAMIN RUCHU SOLIDARNOŚCI Z UBOGIMI TRZECIEGO ŚWIATA MAITRI stanowi uzupełnienie Statutu uchwalony przez Radę Ruchu 20.11.2004 w Warszawie 1 I. REGULAMIN WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ RUCHU Radę Wspólnoty Parafialnej

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie"

Statut stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie Statut stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie" Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie zwane dalej DIAKONIĄ, erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej, zwana dalej DIAKONIĄ DIECE- ZJALNĄ,

Bardziej szczegółowo

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ul. Miodowa 21 c Tel. +48 22 831 15 48 zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna finansowane

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie Szkoła twórcza, przyjazna dzieciom i bezpieczna Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 2 w Krośnie na lata 2015-2020 MISJA Ojczyzna, nauka, cnota A. Mickiewicz Misją Szkoły jest wychowanie wrażliwego, uczciwego i tolerancyjnego człowieka

Bardziej szczegółowo

Regulamin opracowano na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, jako integralną część Statutu SOSW pn.

Regulamin opracowano na podstawie Art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, jako integralną część Statutu SOSW pn. REGULAMIN RADY PEGAGOGICZNEJ Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 Regulamin opracowano na podstawie Art. 40-43

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ciągłej praktyki pedagogicznej słuchaczy unijnego projektu zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

INSTRUKCJA ciągłej praktyki pedagogicznej słuchaczy unijnego projektu zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu INSTRUKCJA ciągłej praktyki pedagogicznej słuchaczy unijnego projektu zorganizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu I.Cele praktyki: 1.Umożliwienie słuchaczom projektu wykształcenia umiejętności

Bardziej szczegółowo

TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R. TEKST Z 6 WRZEŚNIA 2000 R.

TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R. TEKST Z 6 WRZEŚNIA 2000 R. POROZUMIENIE POMIĘDZY KONFERENCJĄ EPISKOPATU POLSKI ORAZ MINISTERSTWEM EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCCH WYMAGANYCH OD NAUCZYCIELI RELIGII - ZESTAWIENIE TEKST Z DNIA 31 MAJA 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą

Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą Katechetka mgr teologii GENOWEFA SZYMURA pożegnanie z parafią i szkołą Moja droga do katechezy Pochodzę z rodziny bardzo religijnej. Wzorem życia religijnego była dla mnie mama Anna i babcia Krystyna,

Bardziej szczegółowo

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u

Informator dla Przyjaciół CeDeH-u CDH w Zakroczymiu jest kapucyńskim klasztorem oraz miejscem formacji w duchowości franciszkańskiej, kapucyńskiej i honorackiej, dla osób konsekrowanych i świeckich. Ma tu swoją siedzibę Biblioteka, Archiwum

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO

INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO INSTRUKCJA O PRZYGOTOWANIU DOROSŁYCH DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTÓW WTAJEMNICZENIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO 1. Wtajemniczenie chrześcijańskie oznacza proces chrystianizacji, czyli stawania się chrześcijaninem. Złożony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 2 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jako integralną część Statutu Zespołu Szkół w Prandocinie. 2. Rada pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzeźnicy RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych Członkowie zespołu ds. ewaluacji: Kultys Marzena,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty zebrała i opracowała: Elżbieta Rostkowska 2011 Ustawy i rozporządzenia awans zawodowy nauczyciela 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ ZASADY PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ Papież Franciszek, zwołując dwa Synody Biskupów w 2014 i 2015 roku, wezwał Kościół do refleksji nad powołaniem i misją rodziny

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DIAKONII JEDNOŚCI. Stepnica, 20 września 2014 roku

SPOTKANIE DIAKONII JEDNOŚCI. Stepnica, 20 września 2014 roku Stepnica, 20 września 2014 roku W sobotnie wrześniowe przedpołudnie miało miejsce w Stepnicy spotkanie diakonii jedności, na które przybyły, prócz diecezjalnego moderatora DK ks. Ignacego Stawarza oraz

Bardziej szczegółowo

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ 1 1 1 1 1 1 R P W / 3 4 4 7 3 / 2 0 1 6 P Data :2016-06-09 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa,0$ czerwca 2016 r. D K O -W O K.4072.5.2016.M K BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WPL. ZAŁ. Adam Bodnar

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

4/ nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych tematów, 5/ miejsce wyłożenia /wywieszenia/ projektów uchwał lub zatwierdzanych

4/ nazwiska osób odpowiedzialnych za przygotowanie poszczególnych tematów, 5/ miejsce wyłożenia /wywieszenia/ projektów uchwał lub zatwierdzanych Na podstawie art. 43, ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty oraz 14, ust. 9 Statutu Bursy Szkolnej tworzy się: REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ BURSY SZKONEJ W EŁKU 1 SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno 1 Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest jedną z pierwszych kluczowych decyzji podejmowanych przez młodego człowieka. Determinuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM KATECHETYCZNE W ŁOMŻY

SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM KATECHETYCZNE W ŁOMŻY KS. STANISŁAW DZIEKOŃSKI Studia Teologiczne Biał., Droh., Łom. 21(2003) SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEGO SYMPOZJUM KATECHETYCZNE W ŁOMŻY 10 maja 2003 r. w Łomży odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego

Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Jakie zmiany w funkcjonowaniu Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku wniosły nowe przepisy prawa oświatowego Celem działania Poradni jest udzielanie dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sierakowie

Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sierakowie Regulamin Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Sierakowie 1 W Zespole Szkół w Sierakowie działa Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny. 2 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele oraz instruktorzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w placówkach szkolnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P3ASKa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: animacja społeczno-kulturowa

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54

Statut. Stowarzyszenia Wesoła54 Statut Stowarzyszenia Wesoła54 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie WESOŁA54 zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Kościelnego prawa

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny

KALENDARIUM. Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie. 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej etap szkolny Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie www.katecheza.diecezja.krakow.pl e-mail: katecheza@diecezja.pl tel. +48/ 12/ 628 81 59; +48/ 12/ 628 81 60 KALENDARIUM 29 XI Olimpiada Teologii Katolickiej

Bardziej szczegółowo

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne

STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Rozdział 1 Postanowienia Ogólne Załącznik do Uchwały nr XLIII/529/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 sierpnia 2001 r. STATUT Samorządowego Ośrodka Doskonalenia i Doradztwa w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze Rozdział

Bardziej szczegółowo

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz.

Art. 7 ust.2 pkt 4 Karta Nauczyciela (jednolity tekst ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U z 2006 r. nr 97, poz. PROGRAM WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CHOCIWLU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 OPRACOWAŁA: TERESA BANAS-KOBYLARSKA MAŁGORZATA KLIMCZAK Podstawa prawna: Art. 7 ust.2

Bardziej szczegółowo

Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofii Informacje organizacyjne:

Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofii Informacje organizacyjne: Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofii Informacje organizacyjne: 1. Na szkolenia z oferty prosimy kierować zgłoszenia: a) Wyłącznie elektroniczne poprzez wypełnienie karty zgłoszenia w zakładce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE

REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE REGULAMIN RADY RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYM W STRZALE Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Statut

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej

Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Kryteria wymagań edukacyjnych z religii dla klas I VI Szkoły Podstawowej Najważniejsze akty prawne, które gwarantują nauczanie religii w przedszkolach i szkołach, to: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

234. Posługę przepowiadania należy pełnić z największą starannością, w sposób dostosowany do słuchaczy i okoliczności ich życia.

234. Posługę przepowiadania należy pełnić z największą starannością, w sposób dostosowany do słuchaczy i okoliczności ich życia. Część II Martyria 6. Posługa przepowiadania Normy regulujące przepowiadanie 232. W posłudze przepowiadania Słowa Bożego należy stosować się do norm wydanych przez Stolicę Apostolską, Konferencję Episkopatu

Bardziej szczegółowo