PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU HALA NR 2 (część produkcyjna obiektu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU HALA NR 2 (część produkcyjna obiektu)"

Transkrypt

1 PROJKT WYKONWZY UYNKU L NR 2 (część produkcyjna obiektu) I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa towarzyszącą infrastrukturą techniczną (instalacjami i urządzeniami budowlanymi) na działkach nr 1867/167, 1867/187 i części działki 1867/168 w Jasionce oraz na działce nr 425/20 w Tajęcinie KONSTRUKJ ZĘŚI PROUKYJNJ OIKTU ZMIRZNI INWSTYYJN OIKT RS INWSTOR JNOSTK PROJKTOWNI Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z entrum Obsługi Podkarpackiego Parku NaukowoTechnologicznego II etap udynek "ala nr 2" część produkcyjna obiektu I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 w Jasionce oraz dz. nr 425/20 w Tajęcinie Rzeszowska gencja Rozwoju Regionalnego S Rzeszów, ul. Szopena 51 Rzeszowska gencja Rozwoju Regionalnego S.. entrum Projektowe Miastoprojekt Rzeszów, ul. Szopena 51 Lp. Projektant Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień ata Podpis 1. KONSTRUKJ części produkcyjnej obiektu 01/2014r. Projektant mgr inż. rzegorz Ożóg budowlane 38/97 Sprawdzający dr inż. Lidia udaożóg budowlane 36/97

2 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 2 OPIS TNIZNY do projektu wykonawczego konstrukcyjnego budynku ala nr 2 hali produkcyjnej w Jasionce dz. nr 1867/167, 1867/168, 1867/ POSTW ZKRS I L OPROWNI Podstawą opracowania jest projekt architektoniczny opracowany przez entrum Projektowe Miastoprojekt w Rzeszowie. Zakresem opracowania objęto budynek hali produkcyjnej, który zlokalizowany będzie w Jasionce. elem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego konstrukcyjnego w/w budynku. 2. LOKLIZJ Obiekt położony będzie w Jasionce na dz. nr 1867/167, 1867/168, 1867/187 obręb Jasionka. 3. N OÓLN OTYZĄ PROJKTOWNO UYNKU 3.1. UKŁ KONSTRUKYJNY OIKTU Projektowany budynek to stalowa hala dwunawowa o rzucie prostokąta ala z dachem dwuspadowym skierowanym do środka hali. Obiekt charakteryzuje poprzeczny układ konstrukcyjny. Nośne elementy stanowią dwa dźwigary kratowe oparte przegubowo na głównych słupach, które są zamocowane w sposób sztywny na stopach fundamentowych. Ściany szczytowe w konstrukcji stalowej układ ramowy. Pokrycie hali blachą trapezową, obudowa ścian hali płyty warstwowe ścienne mocowane do rygli ściennych. Przy ścianie podłużnej projektuje się stalowy pomost komunikacyjny (etap II). W budynku hali przewidziano część socjalną zaprojektowaną w konstrukcji tradycyjnej z murowanymi ścianami nośnymi i żelbetowymi elementami nośnymi. ezpośrednio do ściany szczytowej hali przylega budynek stacji trafo. udynek o rzucie prostokąta projektuje się w konstrukcji tradycyjnej z murowanymi ścianami nośnymi i żelbetowym stropodachem ze spadkiem.

3 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona KTORI OTNIZN, WRUNKI I SPOSÓ POSOWINI OIKTU la projektowanego budynku hali produkcyjnej, przez firmę: RTZJ mgr inż. J. Sieńko, opracowana została dokumentacja geotechniczna zawierająca: opinię geotechniczną dokumentację badań podłoża gruntowego Zgodnie z dokumentacją geotechniczną projektowany budynek zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej a teren na którym projektuje się obiekt zaliczono do prostych warunków gruntowych. W miejscu posadowienia przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej następujące parametry gruntu: Warstwa Miąższość ρ u Ф u I L /I I 6 m 1.65 t/m º 0.38 Pod fundamentami warstwa 10 cm betonu podkładowego 8/10. W miejscu występowania nasypów zgodnie z opinią geotechniczną (w rejonie otworu nr 1) należy zastosować wymianę gruntu na pospółkę zagęszczoną w sposób dynamiczny do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is > Miąższość pospółki min. 10 cm poniżej zalegającego nasypu. Podsypkę układać warstwowo (miąższość ubijanych warstw 1520 cm), zagęszczając każdą z warstw do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wymagana izolacja pw pozioma i pionowa dla wszystkich elementów fundamentów oraz dla wszystkich elementów stykających się z gruntem (ściany, słupy) wytyczne wg projektu architektury. W opinii geotechnicznej w poziomie posadowienia nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych ani o charakterze swobodnym ani napiętym. W poziomie fundamentów należy wykonać drenaż opaskowy. Przyjęte parametry gruntu potwierdzić na budowie po wykonaniu wykopów. Roboty ziemne i fundamentowe wykonać w suchej porze roku. Podczas wykonywania prac ziemnych nie wolno dopuścić do zalania wykopu wodami opadowymi. W przypadku zalania wykopu wodą opadową należy usunąć rozmyty grunt i zastąpić go warstwą pospółki zagęszczonej w sposób dynamiczny (I S > 0.95). Po wykonaniu fundamentów obsypać równomiernie ściany fundamentowe z każdej strony. undamenty obsypać gruntem do poziomu projektowanego terenu przed okresem zimowym. Zasypanie fundamentów wykonać równomiernymi warstwami z każdej strony ścian fundamentowych. udynek posadowić min. 110 cm poniżej terenu projektowanego. Obliczenia fundamentów przeprowadzono dla warunków z odpływem.

4 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 4 Przyjęto rzędne posadowienia: Poziom porównawczy parteru: ± 0.00 = a) Poziom 1: spód fundamentów: 1.50 = spód betonu podkładowego: 1.60 = ZŁOŻNI PRZYJĘT O OLIZŃ KONSTRUKJI a) Strefa obciążenia śniegiem III (212 m n.p.m.) b) Strefa obciążenia wiatrem I c) ktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna: PNN Podstawy projektowania konstrukcji. PNN Oddziaływania na. zęść 11: Oddziaływania na ogólne. iężar objętościowy, ciężar własny, obciążenie użytkowe w budynkach. PNN Oddziaływania na. zęść 12: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na w warunkach pożaru. PNN Oddziaływania na. zęść 13: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. PNN Oddziaływania na. zęść 14: Oddziaływania ogólne. Obciążenie wiatrem. PNN Projektowanie konstrukcji z betonu. zęść 11: Reguły ogólne i reguły dla budynków. PNN 1992:12. Projektowanie konstrukcji z betonu. zęść 12: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. PNN Projektowanie konstrukcji stalowych. zęść 11: Reguły ogólne i reguły dla budynków. PNN Projektowanie konstrukcji stalowych. zęść 12: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. PNN Projektowanie konstrukcji stalowych. zęść 15: lachownice. PNN Projektowanie konstrukcji stalowych. zęść 18: Projektowanie węzłów. PNN Projektowanie geotechniczne. zęść 1: Zasady ogólne. d) Materiały konstrukcyjne: eton konstrukcyjny 25/30 Stal zbrojeniowa klasy R500W (IIIN) eton podkładowy 8/10 Pustaki ceramiczne klasy 15 szerokości 25 cm układane na systemowej zaprawie klasy M10 Systemowe elementy dylatacyjne w miejscu dylatacji i przerw roboczych Stal konstrukcyjna S235JR Systemowe elementy złączne

5 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona ZSTWINI PRZYJĘTY OIĄŻŃ ZŁĄZNIK NR 1 I 1 4. OPIS LMNTÓW KONSTRUKYJNY Opis elementów konstrukcyjnych należy rozpatr ywać razem ze schematami konstrukcyjnymi dla poszczególnych kondygnacji LMNTY KONSTRUKYJN LI STLOWJ Projektowany budynek posadowiony na fundamentach bezpośrednich. łówny układ poprzeczny stanowią płaskie dźwigary kratowe oparte przegubowo na głównych słupach hali. Na dźwigarach oparte płatwie główne stanowiące podparcie dla blachy fałdowej konstrukcyjnej (nośnej). Przy świetlikach i klapach dymowych wymiany mocowane do płatwi głównych. Tężniki połaciowe poprzeczne w skrajnych polach hali. Tężniki pionowe wiązarów jako płaska kratownica mocowana do dźwigarów głównych w linii trzeciej płatwi licząc od zewnątrz i od środka hali (dwa tężniki na każdy dźwigar). Przekroje głównych elementów konstrukcyjnych hali: a) Pokrycie nośne hali: blacha trapezowa TR 60/235 g. 1 mm mocowana w każdej fałdzie do płatwi; b) Płatwie stalowe z dwuteownika IP 200; c) Wymiany pod świetliki i klapy dymowe z ceowników zwykłych 160; d) źwigary dachowe kratowe: kratownica o pasach równoległych ze skratowaniem typu V ; pas górny z dwuteownika szerokostopowaego 160; pas dolny z dwuteownika szerokostopowaego 160; skratowanie z rury kwadratowej RK 80x80x4; e) elki ścian szczytowych z dwuteownika szerokostopowego 160; f) Słupy główne zewnętrzne z dwuteownika szerokostopowego 300; g) Słupy główne wewnętrzne z dwuteownika szerokostopowego 400; h) Słupy ścian szczytowych z dwuteownika szerokostopowego 260; i) Słupy ścian oddzielających z dwuteownika szerokostopowego 260; j) Tężniki pionowe wiązarów: kratownica o pasach równoległych ze skratowaniem typu W ; pas górny z dwuteownika IP 200 (stanowiącego jednocześnie płatew); pas dolny z rury prostokątnej RP 100x50x5; skratowanie i słupki z rury kwadratowej RK 40x40x5; k) Tężniki połaciowe poprzeczne: skratowanie typu X z prętów gładkich fi 20 mm z nakrętkami napinającymi otwartymi; l) Tężniki ścian szczytowych: skratowanie typu X z prętów gładkich fi 20 mm z nakrętkami napinającymi otwartymi; m) Tężniki ścian podłużnych: skratowanie typu X z prętów gładkich fi 20 mm z nakrętkami napinającymi otwartymi; n) Tężniki słupów środkowych: kratownica o pasach równoległych z wykratowaniem V z odciągami tworząca tężnik portalowy; pas górny z rury prostokątnej RP 100x50x5; pas dolny z rury prostokątnej RP 100x50x5; skratowanie z rury kwadratowej RK 40x40x5; odciągi z prętów gładkich fi 20 mm z nakrętkami napinającymi otwartymi; o) Ryglówka z rury kwadratowej RK 100x100x5;

6 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 6 p) Przy słupach nośnych hali wewnętrznych i zewnętrznych wykonać zabezpieczenie w postaci typowych odbojników przemysłowych z rur Ø76 mm; wysokość odbojników dostosować do rodzaju ruchu planowanego na hali; r) Posadzka ze względu na brak dokładnych danych technologicznych zaprojektowano posadzkę hali w postaci płyty żelbetowej w dwóch wariantach: płyta żelbetowa na gruncie wylewana z betonu 25/30 zbrojona siatką dołem i górą z prętów; wykonać wymagane szczeliny: dylatacyjne, skurczowe, stykowe; płyta żelbetowa systemowa z fibrobetonu wykonana z betonu 25/30 zbrojona stalowymi włóknami rozproszonymi; wykonać wymagane szczeliny: dylatacyjne, stykowe i skurczowe; W obu wariantach wykonać górną warstwę wykończeniową rodzaj warstwy wierzchniej w opisie architektonicznym. Rodzaj zastosowanej posadzki ustali Inwestor z Wykonawcą w trakcie budowy po uzgodnieniu wielkości obciążeń oddziałujących na posadzkę (wg. wytycznych użytkownika hali). Podczas wykonywania posadzki należy uwzględnić wszystkie konieczne szczeliny dylatacyjne. Układ i rodzaj szczelin dylatacyjnych określi wykonawca posadzki za wiedzą Inwestora po uwzględnieniu wytycznych technologicznych wykonania posadzek przemysłowych. Posadzki oddylatować od konstrukcji głównej budynku. Wytyczne dotyczące konstrukcji hali: Połączenia montażowe elementów konstrukcji stalowej zaprojektowano jako śrubowe z zastosowaniem śrub M12 do M20 kl.5.6. do kl.8.8. Połączenia poszczególnych części elementów konstrukcji stalowych zaprojektowano jako spawane. Połączenie słupów stalowych z fundamentami za pomocą kotew fundamentowych. Słupki oryglowania, słupki bram i odboje wewnątrz hali mocować za pomocą systemowych kotew wklejanych. Wszystkie elementy stalowe projektuje się ze stali S235JR LMNTY KONSTRUKYJN POMOSTU W LI (TP II) Wzdłuż ściany podłużnej w osi projektuje się pomost etap II. Konstrukcja pomostu składa się ze słupa głównego hali, słupa głównego pomostu, rygila pomostu łączącego słupy ze sobą w poziomie płyty pomostu. Rygiel stanowi oparcie dla belek podciągu, nad pomostem rygiel górny usztywniający konstrukcję pomostu. Pomiędzy podciągami belki drugorzędne żebra stanowiące oparcie dla płyty stalowej łezkowej. Przekroje głównych elementów konstrukcyjnych pomostu: a) Słup pomostu z dwuteownika szerokostopowego 240; b) Rygiel pomostu z dwuteownika szerokostopowego 200; c) Podciąg pomostu z dwuteownika IP 220; d) Żebra pomostu z dwuteownika IP 100; e) Płyta pomostu z blachy łezkowej o parametrach nie gorszych niż np. RUKKI gr. 5mm, Re = MPa np. S235JR N ;

7 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 7 Wytyczne dotyczące konstrukcji pomostu: Połączenia montażowe elementów konstrukcji stalowej zaprojektowano jako śrubowe z zastosowaniem śrub M12 do M20 kl.5.6. do kl.8.8. Połączenia poszczególnych części elementów konstrukcji stalowych zaprojektowano jako spawane. Połączenie słupów stalowych z fundamentami za pomocą kotew fundamentowych. Wszystkie elementy stalowe projektuje się ze stali S235JR LMNTY KONSTRUKYJN ZPLZ SOJLNO W LI lementy żelbetowe: Projektuje się płyty stropowe żelbetowe, monolityczne. Płyty grubości 16 cm o schemacie statycznym płyt wielopolowych krzyżowozbrojonych oraz płyty jednoprzęsłowe jednokierunkowozbrojone. Przy otworach zbrojenie główne zagęścić. Wieńce żelbetowe monolityczne o przekroju prostokątnym na wszystkich ścianach nośnych w poziomie płyt stropowych. elki żelbetowe monolityczne jednoprzęsłowe i wieloprzęsłowe o przekroju prostokątnym. Słupy i rdzenie żelbetowe, monolityczne o przekroju prostokątnym. Schody żelbetowe, monolityczne jako płyty żelbetowe jednoprzęsłowe jednokierunkowozbrojone. Płyta schodów i spocznika grubości 15 cm. Płyta biegu schodów oddylatowana od ściany murowanej szczelina dylatacyjna 2 cm uzupełniona pianka poliuretanową. Wszystkie elementy żelbetowe projektuje się z betonu konstrukcyjnego 25/30. Zbrojenie główne, strzemiona i pręty rozdzielcze ze stali klasy R500W (IIIN). lementy murowe: Ściany nośne murowane z pustaków ceramicznych klasy 15 szerokości 25 cm układane na systemowej zaprawie klasy M LMNTY KONSTRUKYJN STJI TRO lementy żelbetowe: Projektuje się płyty stropowe żelbetowe, monolityczne. Płyty grubości 1012 i 16 cm o schemacie statycznym płyty jednoprzęsłowe i wspornikowe jednokierunkowozbrojone. Przy otworach zbrojenie główne zagęścić. Płytę wykonać z 5% spadkiem. Wieńce żelbetowe monolityczne o przekroju prostokątnym na wszystkich ścianach nośnych w poziomie płyt stropowych. Rdzenie żelbetowe, monolityczne o przekroju prostokątnym. Nadproża jako żelbetowe, monolityczne belki o przekroju prostokątnym. Nadproża o schemacie statycznym belek jednoprzęsłowych. Wszystkie elementy żelbetowe projektuje się z betonu konstrukcyjnego 25/30. Zbrojenie główne, strzemiona i pręty rozdzielcze ze stali klasy R500W (IIIN).

8 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 8 lementy murowe: Ściany nośne murowane z pustaków ceramicznych klasy min.15 szerokości 25 cm układane na systemowej zaprawie klasy M LMNTY KONSTRUKYJN UNMNTÓW lementy żelbetowe: Projektuje się fundamenty bezpośrednie w postaci żelbetowych, monolitycznych ław fundamentowych, stóp fundamentowych, płyt fundamentowych i ścian fundamentowych. Pomiędzy trzpieniami słupów głównych żelbetowe monolityczne belki podwalinowe. W miejscu bram wjazdowych, pod częścią socjalną w hali oraz pod trafo projektuje się żelbetowe monolityczne ławy fundamentowe i płyty fundamentowe. Na ławach i płytach fundamentowych betonowe ściany fundamentowe z górnym wieńcem żelbetowym. Wszystkie elementy poniżej poziomu terenu projektowanego zabezpieczone izolacjami poziomymi i pionowymi pw. Wytyczne wg projektu architektury. Wszystkie elementy żelbetowe i betonowe projektuje się z betonu konstrukcyjnego 25/30. Zbrojenie główne, strzemiona i pręty rozdzielcze ze stali klasy R500W (IIIN) ZZPIZNI NTYKOROZYJN KONSTRUKJI STLOWJ Wszystkie elementy konstrukcji stalowej należy poddać obróbce strumieniowo ściernej (zgodnie z PNN8501) aby uzyskać stopień czystości powierzchni Sa 2 ½. Przed przystąpieniem do malowania oczyścić elementy stalowe z ewentualnych zanieczyszczeń (smary, oleje, pyły, rdza itp.). Zastosować powłoki malarskie: pierwsza i druga warstwa farba podkładowa antykorozyjna, trzecia i czwarta warstwa farba nawierzchniowa antykorozyjna (kolor uzgodnić z inwestorem) ZZPIZNI PPOŻ KONSTRUKJI UYNKU Zabezpieczenie ppoż konstrukcji stalowej zgodnie z opisem ppoż nie wymagają specjalnego zabezpieczenia WYKONNI I OIÓR KONSTRUKJI STLOWJ Połączenia spawane wykonać wg PNN 499. Klasa wykonania konstrukcji: X2 wg PNN : MTOY OLIZŃ Obliczenia wykonano w programach: UTOSK ROOT STRUTURL NLYSIS KONSTRUKTOR

9 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 9 6. WNIOSKI KOŃOW Wszystkie prace wykonać zgodnie z sztuką budowlaną i przepisami P pod fachowym nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia robót budowlanych. Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać stosowane aprobaty techniczne i być dopuszczone do stosowania na terenie kraju. Roboty fundamentowe wykonać w okresach suchych, bezopadowych. Parametry gruntu potwierdzić przez geologa po wykonaniu wykopów. Wykop zabezpieczyć zgodnie z przepisami P i sztuką budowlaną. Zabrania się wykonywać otworów dla ewentualnych przejść technologicznych we wszystkich elementach konstrukcyjnych budynku bez wcześniejszej zgody projektanta. Opis techniczny rozpatrywać łącznie z schematami konstrukcyjnymi, projektem architektury i projektami branżowymi. Projektował: mgr inż. rzegorz Ożóg nr upr. 38/97 Sprawdził: dr inż. Lidia uda Ożóg nr upr. 36/97

10 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Styczeń 2014 strona 10 ZŁĄZNIK NR 1a ZSTWINI O. L 1. OIĄŻNI ŚNIIM 1. Obc. śniegiem równomierne 0,960 1,50 1, Obc. śniegiem nierównomierne zęść lewa: 0,960 1,50 1,440 zęść prawa: 0,480 1,50 0, Obc. śniegiem nierównomierne zęść lewa: 0,480 1,50 0,720 zęść prawa: 0,960 1,50 1, OIĄŻNI WITRM 1. Obc. wiatrem dla stref budynku wiatr wieje na ścianę podłużną Strefa 0,690 1,50 1,035 Strefa 0,460 1,50 0,690 Strefa 0,290 1,50 0,435 Strefa 0,410 1,50 0,615 Strefa 0,180 1,50 0,270 Strefa (min) 0,810 1,50 1,215 Strefa (max) 0,810 1,50 1,215 Strefa (min) 0,520 1,50 0,780 Strefa (max) 0,520 1,50 0,780 Strefa (min) 0,410 1,50 0,615 Strefa (max) 0,410 1,50 0,615 Strefa I (min) 0,120 1,50 0,180 Strefa I (max) 0,120 1,50 0, Obc. wiatrem dla stref budynku wiatr wieje na ścianę poprzeczną Strefa 0,690 1,50 1,035 Strefa 0,460 1,50 0,690 Strefa 0,290 1,50 0,435 Strefa 0,400 1,50 0,600 Strefa 0,170 1,50 0,255 Strefa (min) 0,810 1,50 1,215 Strefa (max) 0,810 1,50 1,215 Strefa (min) 0,520 1,50 0,780 Strefa (max) 0,520 1,50 0,780 Strefa (min) 0,410 1,50 0,615

11 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Strefa (max) 0,410 1,50 0,615 Strefa I (min) 0,120 1,50 0,180 Strefa I (max) 0,120 1,50 0,180 Styczeń 2014 strona OIĄŻNI STŁ U 1. Papa x2 (posypana żwirkiem) 2. Wełna mineralna 0,150 1,35 0,203 1,50 [kn/m 3 ] x 0,20 [m] 0,300 1,35 0, lacha trapezowa T60/235 gr. 1,00mm 0,115 1,35 0,155 Suma: 0,565 0,763 Obc. instalacjami obc. pasa dolnego dźwigarów dachowych 0,100 1,35 0,135 [kn/m] 3.2. OIĄŻNI UŻYTKOW U 1. Urządzenia technologiczne 2. Obc. montażowe 2,000 1,50 3,000 0,500 1,50 0, OIĄŻNI UŻYTKOW POMOSTU 1. Obc. Użytkowe 3,000 1,50 4, OIĄŻNI STŁ ŚINY UNMNTOWJ 1. Ściana fundamentowa betonowa 250mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,25 [m] 5,250 1,35 7,088 Suma: 5,250 7,088

12 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Styczeń 2014 strona OIĄŻNI STŁ PŁYTY STROPOWJ PŁYT OLN 1. Płytki kamionkowe gr. 7mm na kleju 2. Wylewka 30mm zbrojona siatką 0,320 1,35 0,432 22,00 [kn/m 3 ] x 0,03 [m] 0,660 1,35 0, Styropian 30mm 0,45 [kn/m 3 ] x 0,03 [m] 0,014 1,35 0, Płyta żelbetowa 160mm 25,00 [kn/m 3 ] x 0,16 [m] 4,000 1,35 5, Tynk W 20mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,02 [m] 0,420 1,35 0,567 Suma: 5,414 7, OIĄŻNI ZMINN PŁYTY STROPOWJ PŁYT OLN 1. Obc. użytkowe 2. Obc. zastepcze od ścianek działowych 2,000 1,50 3,000 o ciężarze własnym maks. 3 kn/m 1,200 1,50 1,800 Suma: 3,200 4, OIĄŻNI STŁ PŁYTY SOÓW 1. Płytki kamionkowe gr. 7mm na kleju 2. Płyta żelbetowa 160mm 0,320 1,35 0,432 25,00 [kn/m 3 ] x 0,16 [m] 4,000 1,35 5, Tynk W 20mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,02 [m] 0,420 1,35 0,567 Suma: 4,740 6,399

13 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Styczeń 2014 strona OIĄŻNI ZMINN PŁYTY SOÓW 1. Obc. użytkowe 2,000 1,50 3,000 Suma: 2,000 3, OIĄŻNI STŁ PŁYTY STROPOWJ PŁYT ÓRN 1. Płyta żelbetowa 160mm 25,00 [kn/m 3 ] x 0,16 [m] 4,000 1,35 5, Tynk W 20mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,02 [m] 0,420 1,35 0,567 Suma: 4,420 5, OIĄŻNI ZMINN PŁYTY STROPOWJ PŁYT ÓRN 1. Obc. użytkowe 0,500 1,50 0,750 Suma: 0,500 0, OIĄŻNI STŁ ŚINY ceramika 25cm 1. Tynk W 20mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,02 [m] 0,420 1,35 0, Mur 250mm z pustaków ceramicznych kl. min ,00 [kn/m 3 ] x 0,25 [m] 3,500 1,35 4, Tynk W 20mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,02 [m] 0,420 1,35 0,567 Suma: 4,340 5,859

14 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Styczeń 2014 strona 14 ZŁĄZNIK NR 1b ZSTWINI O. TRO 1. OIĄŻNI ŚNIIM Obc. śniegiem równomierne 0,960 1,50 1,440 Obc. śniegiem zaspa przy hali maksymalna 3,500 1,50 5, OIĄŻNI WITRM 1. Obc. wiatrem dla stref budynku wiatr wieje na ścianę podłużną Strefa 0,560 1,50 0,840 Strefa 0,370 1,50 0,555 Strefa 0,330 1,50 0,495 Strefa 0,140 1,50 0,210 Strefa (min) 0,840 1,50 1,260 Strefa (max) 0,840 1,50 1,260 Strefa (min) 0,560 1,50 0,840 Strefa (max) 0,560 1,50 0,840 Strefa (min) 0,330 1,50 0,495 Strefa (max) 0,330 1,50 0,495 Strefa I (min) 0,090 1,50 0,135 Strefa I (max) 0,090 1,50 0, Obc. wiatrem dla stref budynku wiatr wieje na ścianę poprzeczną Strefa 0,560 1,50 0,840 Strefa 0,370 1,50 0,555 Strefa 0,340 1,50 0,510 Strefa 0,170 1,50 0,255 Strefa (min) 0,840 1,50 1,260 Strefa (max) 0,840 1,50 1,260 Strefa (min) 0,560 1,50 0,840 Strefa (max) 0,560 1,50 0,840 Strefa (min) 0,330 1,50 0,495 Strefa (max) 0,330 1,50 0,495 Strefa I (min) 0,090 1,50 0,135 Strefa I (max) 0,090 1,50 0,135

15 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Styczeń 2014 strona OIĄŻNI STŁ STROPOU 1. Papa x2 (posypana żwirkiem) 2. Styropian 300mm 0,150 1,35 0,203 0,45 [kn/m 3 ] x 0,30 [m] 0,135 1,35 0, Płyta żelbetowa 160mm 25,00 [kn/m 3 ] x 0,160 [m] 4,000 1,35 5, Sufit podwieszany K 0,100 1,35 0,135 Suma: 4,385 5, OIĄŻNI UŻYTKOW STROPOU 1. Urządzenia technologiczne 2. Obc. montażowe 2,000 1,50 3,000 0,500 1,50 0, OIĄŻNI STŁ ŚINY ceramika 25cm 1. Tynk cw 15mm 19,00 [kn/m 3 ] x 0,015 [m] 0,285 1,35 0, Pustak ceramiczny 250mm 14,00 [kn/m 3 ] x 0,250 [m] 3,500 1,35 4, Styropian 150mm 0,45 [kn/m 3 ] x 0,150 [m] 0,068 1,35 0, Tynk cienkowarstwowy 5mm 19,00 [kn/m 3 ] x 0,005 [m] 0,095 1,35 0, OIĄŻNI STŁ ŚINY beton 25cm Suma: 0,285 0, Ściana fundamentowa betonowa 250mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,25 [m] 5,250 1,35 7,088 Suma: 5,250 7,088

16 Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.1 I J TP II TP II Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.S1b Poz.S6a Poz.S6a Poz.1 Poz.S2a Poz.1 Poz.S6a Poz.S6a Poz.S3b Poz.1 Poz.S1a Poz.S1a Poz.S1a Poz.S1a Poz.S1a Poz.S1a Poz.S5a Poz.S5a Poz.S5a Poz.S2 Poz.S2 Poz.S2 Poz.S2 Poz.S2 Poz.S2 Poz.S5a Poz.S8b Poz..3.4a Poz..3.2a Poz..3.4b Poz.S8b Poz..3.4c Poz.S3a Poz.S3a Poz.S8d Poz..3.2b Poz..3.2a Poz.Ł2a Poz.S8b Poz..3.4a Poz.Ł2a Poz..3.4b Poz.S8b Poz.Ł2b Poz.Ł2a Poz..3.2a Poz..3.4a Poz.Ł2a Poz.S8b Poz..3.4d Poz.S5c Poz..3.2a Poz.S5e Poz.S3d Poz.S1a Poz.S1a Poz..3.4c Poz..3.2b Poz.Ł1a Poz.1 Poz.1 Poz.Ł1a Poz.1 Poz.Ł2a Poz..3.2a Poz.1 Poz.S4a Poz.S4a Poz.S4a Poz.S4a Poz.S4a Poz.S4b Poz..3.2b Poz.Ł3a Poz..3.2b Poz.Ł3a Poz..3.2b Poz.Ł3a Poz.S4b Poz.T.3.2a Poz.1 Poz.1 Poz.T.3.2a Poz.1 Poz.PT1a Poz.ŁT1a Poz.ŁT1a Poz.T.3.2a Poz.T.3.2a Poz.T.3.2a Poz.ŁT2a Poz.T.3.2b Poz.T.3.2b Poz.T.3.2b Poz.T.3.2b Poz.T.3.4a Poz.ŁT2a Poz.T.3.2a Poz.T.3.4a Poz.T.3.4b Poz.ŁT1a Poz.T.3.2a Poz.T.3.4a X4 X3 X2 X SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ RZUT UNMNTÓW SKL 1:100 I J K Poz..3.4f Poz.S3f Poz..3.4e Poz.S8a Poz..3.4f UWI: TON KONSTRUKYJNY 25/30 TON POKŁOWY 8/10 STL ZROJNIOW KLSY "" R500W (IIN) KLS KSPOZYJI: X2/X1 KLS KONSTRUKJI: S4 RYSUNKI ROZPTRYWĆ Z OPISM TNIZNYM KONSTRUKYJNYM, PROJKTM RITKTURY I PROJKTMI RNŻOWYMI K RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT udynek "ala nr 2" część produkcyjna obiektu I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa RS działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 w Jasionce; działka nr 425/20 w Tajęcinie STIUM PROJKT WYKONWZY T L PRZMIOT RYSUNKU ZSPÓŁ PROJKTOWY SPRWZJĄY SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ RZUT UNMNTÓW IMIĘ I NZWISKO mgr inż. rzegorz Ożóg mgr inż. Rafał Sawa Maciej Prokop dr inż. Lidia udaożóg RNŻ KONSTRUKJ SKL 1:100 SPJLNOŚĆ NR UPRWNIŃ POPIS 38/97 36/97 NR RYS. K01 L 1303v20 [rarr hala nr 2 etap I].dwg

17 I TP II TP II Poz.T.2.2b Poz.T.2.2b Poz.T.2.1a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2c Poz.T.2.5a Poz.T.2.5a Poz.T.2.4a Poz.T.2.5b Poz.T.2.4a Poz.T.2.5a Poz.T.2.1b Poz.T.2.4b Poz.T.2.5b Poz.T.2.2c Poz.T.2.4a X4 X3 X2 X SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ STROP PRTRU SKL 1:100 I Poz..2.4a Poz..2.2a Poz..2.4b Poz..2.2a Poz..2.6b Poz..2.4a Poz..2.2a Poz..2.2b Poz..2.3e Poz..2.4b Poz..2.4a Poz..2.1a Poz..2.2a S5b Poz..2.2a J Poz..2.4c Poz..2.6a Poz..2.6c Poz..2.4d S5a Poz..2.4c ± 0.00 J K TP II TP II TP II Poz..2.3d Poz..2.1b Poz..2.4f Poz..2.3c Poz..2.3a Poz..2.3b Poz..2.4e Poz..2.3d Poz..2.4f 1 UWI: TON KONSTRUKYJNY 25/30 STL ZROJNIOW KLSY "" R500W (IIN) KLS KSPOZYJI: X2/X1 KLS KONSTRUKJI: S4 RYSUNKI ROZPTRYWĆ Z OPISM TNIZNYM KONSTRUKYJNYM, PROJKTM RITKTURY I PROJKTMI RNŻOWYMI K RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT udynek "ala nr 2" część produkcyjna obiektu I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa RS działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 w Jasionce; działka nr 425/20 w Tajęcinie STIUM PROJKT WYKONWZY T L PRZMIOT RYSUNKU ZSPÓŁ PROJKTOWY SPRWZJĄY SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ STROP PRTRU IMIĘ I NZWISKO mgr inż. rzegorz Ożóg mgr inż. Rafał Sawa Maciej Prokop dr inż. Lidia udaożóg RNŻ KONSTRUKJ SKL 1:100 SPJLNOŚĆ NR UPRWNIŃ POPIS 38/97 36/97 NR RYS. K02 L 1303v20 [rarr hala nr 2 etap I].dwg

18 SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ STROP PIĘTR SKL 1:100 Poz..1.4a Poz..1.2a Poz..1.2a Poz..1.4a Poz..1.2b Poz..1.2a Poz..1.4a Poz..1.2a Poz..1.2a 3 2 TP II Poz..1.4b Poz..1.4b Poz..1.1a 1 Poz..1.4c Poz..1.4d Poz..1.4c TP II TP II TP II Poz..1.3d Poz..1.3c Poz..1.3a Poz..1.3b 1 Poz..1.4f Poz..1.4e Poz..1.4f UWI: TON KONSTRUKYJNY 25/30 STL ZROJNIOW KLSY "" R500W (IIN) KLS KSPOZYJI: X2/X1 KLS KONSTRUKJI: S4 RYSUNKI ROZPTRYWĆ Z OPISM TNIZNYM KONSTRUKYJNYM, PROJKTM RITKTURY I PROJKTMI RNŻOWYMI RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT udynek "ala nr 2" część produkcyjna obiektu I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa RS działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 w Jasionce; działka nr 425/20 w Tajęcinie PRZMIOT RYSUNKU ZSPÓŁ PROJKTOWY SPRWZJĄY SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ STROP PIĘTR IMIĘ I NZWISKO mgr inż. rzegorz Ożóg mgr inż. Rafał Sawa Maciej Prokop 1303v20 [rarr hala nr 2 etap I].dwg dr inż. Lidia udaożóg STIUM PROJKT WYKONWZY RNŻ KONSTRUKJ SKL 1:100 T SPJLNOŚĆ NR UPRWNIŃ POPIS 38/97 36/97 NR RYS. K03

19 I I J J K K L 3 L M SMT KONSTRUKJI STLOWJ RZUT LI SKL 1:50 M N N O O P P R UWI: STL KONSTRUKYJN: S235JR LKTROY: PNN (lub do dobrania przez technologa) KLS WYKONNI: X2 wg PNN :2012 R RYSUNKI ROZPTRYWĆ Z OPISM TNIZNYM KONSTRUKYJNYM, PROJKTM RITKTURY I PROJKTMI RNŻOWYMI RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT udynek "ala nr 2" część produkcyjna obiektu I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa S RS działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 w Jasionce; działka nr 425/20 w Tajęcinie PRZMIOT RYSUNKU ZSPÓŁ PROJKTOWY SPRWZJĄY ks01v01.dwg SMT KONSTRUKJI STLOWJ RZUT LI IMIĘ I NZWISKO mgr inż. rzegorz Ożóg mgr inż. Rafał Sawa Maciej Prokop dr inż. Lidia udaożóg STIUM PROJKT WYKONWZY RNŻ KONSTRUKJ SKL 1:50 T SPJLNOŚĆ NR UPRWNIŃ POPIS 38/97 36/97 NR RYS. KS01 S

20 I I J J K K L L SMT KONSTRUKJI STLOWJ M M SKL 1:50 3 N N O O P P UWI: STL KONSTRUKYJN: S235JR LKTROY: PNN (lub do dobrania przez technologa) KLS WYKONNI: X2 wg PNN :2012 R R RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa RS PRZMIOT RYSUNKU STIUM T PROJKT WYKONWZY SKL SMT KONSTRUKJI STLOWJ KONSTRUKJ NR RYS. KS02 1:50 POPIS S PROJKTOWY Maciej Prokop 38/97 36/97 S ks02v01.dwg

21 ,100 +9,300 +8,490 SMT KONSTRUKJI STLOWJ SKL 1:50 +3,840 +0,200 0,100 0,900 1,500 1,600 +0,000 0,850 UWI: STL KONSTRUKYJN: S235JR LKTROY: PNN (lub do dobrania przez technologa) KLS WYKONNI: X2 wg PNN : RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa T STIUM RS PRZMIOT RYSUNKU PROJKT WYKONWZY SKL SMT KONSTRUKJI STLOWJ KONSTRUKJ NR RYS. KS03 1:50 POPIS PROJKTOWY Maciej Prokop 38/97 36/97 ks03v01.dwg

22 ,100 +9,300 +8,490 SMT KONSTRUKJI STLOWJ SKL 1:50 +3,840 +0,200 0,100 0,900 1,500 1,600 +0,000 0, UWI: STL KONSTRUKYJN: S235JR LKTROY: PNN (lub do dobrania przez technologa) KLS WYKONNI: X2 wg PNN : RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa T STIUM RS PRZMIOT RYSUNKU PROJKT WYKONWZY SKL SMT KONSTRUKJI STLOWJ KONSTRUKJ NR RYS. KS04 1:50 POPIS PROJKTOWY Maciej Prokop 38/97 36/97 ks04v01.dwg

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. Dane do projektu...2 2. Układ projektu...2 3. Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku...3 4.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10 I. Podstawa opracowania: 1. Zlecenie Inwestora: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul.

STATIKUS s.c. 80-130 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (058) 322-04-07 biuro@statikus.pl www.statikus.pl. 80-298 Gdańsk, ul. TATIKU s.c. 8-3 Gdańsk ul. Ujeścisko 8 tel. (58) 322-4-7 biuro@statikus.pl www.statikus.pl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 32,33/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 32,33/A1 3. Rzut dachu...rys. nr 32,33/A2

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Ogólny opis konstrukcji... 3 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 3 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r.

44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38. architektura: techn. Irena Goczoł konstrukcja: inż. Marian Goczoł. lipiec 2008 r. PRACOWNIA USŁUGOWA ŁUCJAN ŁUKOSZEK 44-310 RADLIN UL.SPACEROWA 17A TEL/FAX (032)456 84 38 INWESTOR: Urząd Gminy Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec OBIEKT: Przebudowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji...

strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : Tom 2a Część opisowa strona Podstawa opracowania... Przedmiot inwestycji... PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY I Część architektoniczno-konstrukcyjna 1. Opis techniczny... 2. Elaborat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI

Część 1 Architektura SPIS TREŚCI Część 1 Architektura SPIS TREŚCI 1. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego... 3 2. Przeznaczenie, program użytkowy, charakterystyczne parametry techniczne... 4 3. Forma architektoniczna, funkcja, dostosowanie

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/ e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/ PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU Obiekt, adres: Inwestor: Autor projektu: Asystenci : BUDYNEK MIESZKALNY, BOGUSZÓW-GORCE, UL.SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r.

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZŁOTOWIE. Data opracowania styczeń 2008r. 1 PROJEKT BUDOWLANY stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę Opracowany na bazie: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 03.207.2016 ze zm., Dz.U. 04.93.888) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y. P r o j e k t a r c h i t e k t o n i c z n y Ó ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSULTING ARCHITECTURE INTERIORS DESIGN CONSALTING P R O JE K T M P R O J E K T PR AC OWN IA ARC H ITE KTUR Y I WNĘ TRZA 9 0-62 5 Ł ó dź, ul. Ż er om ski eg o 6 1 lo k.

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo