PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU HALA NR 2 (część produkcyjna obiektu)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU HALA NR 2 (część produkcyjna obiektu)"

Transkrypt

1 PROJKT WYKONWZY UYNKU L NR 2 (część produkcyjna obiektu) I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa towarzyszącą infrastrukturą techniczną (instalacjami i urządzeniami budowlanymi) na działkach nr 1867/167, 1867/187 i części działki 1867/168 w Jasionce oraz na działce nr 425/20 w Tajęcinie KONSTRUKJ ZĘŚI PROUKYJNJ OIKTU ZMIRZNI INWSTYYJN OIKT RS INWSTOR JNOSTK PROJKTOWNI Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z entrum Obsługi Podkarpackiego Parku NaukowoTechnologicznego II etap udynek "ala nr 2" część produkcyjna obiektu I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 w Jasionce oraz dz. nr 425/20 w Tajęcinie Rzeszowska gencja Rozwoju Regionalnego S Rzeszów, ul. Szopena 51 Rzeszowska gencja Rozwoju Regionalnego S.. entrum Projektowe Miastoprojekt Rzeszów, ul. Szopena 51 Lp. Projektant Imię i nazwisko Specjalność Nr uprawnień ata Podpis 1. KONSTRUKJ części produkcyjnej obiektu 01/2014r. Projektant mgr inż. rzegorz Ożóg budowlane 38/97 Sprawdzający dr inż. Lidia udaożóg budowlane 36/97

2 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 2 OPIS TNIZNY do projektu wykonawczego konstrukcyjnego budynku ala nr 2 hali produkcyjnej w Jasionce dz. nr 1867/167, 1867/168, 1867/ POSTW ZKRS I L OPROWNI Podstawą opracowania jest projekt architektoniczny opracowany przez entrum Projektowe Miastoprojekt w Rzeszowie. Zakresem opracowania objęto budynek hali produkcyjnej, który zlokalizowany będzie w Jasionce. elem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego konstrukcyjnego w/w budynku. 2. LOKLIZJ Obiekt położony będzie w Jasionce na dz. nr 1867/167, 1867/168, 1867/187 obręb Jasionka. 3. N OÓLN OTYZĄ PROJKTOWNO UYNKU 3.1. UKŁ KONSTRUKYJNY OIKTU Projektowany budynek to stalowa hala dwunawowa o rzucie prostokąta ala z dachem dwuspadowym skierowanym do środka hali. Obiekt charakteryzuje poprzeczny układ konstrukcyjny. Nośne elementy stanowią dwa dźwigary kratowe oparte przegubowo na głównych słupach, które są zamocowane w sposób sztywny na stopach fundamentowych. Ściany szczytowe w konstrukcji stalowej układ ramowy. Pokrycie hali blachą trapezową, obudowa ścian hali płyty warstwowe ścienne mocowane do rygli ściennych. Przy ścianie podłużnej projektuje się stalowy pomost komunikacyjny (etap II). W budynku hali przewidziano część socjalną zaprojektowaną w konstrukcji tradycyjnej z murowanymi ścianami nośnymi i żelbetowymi elementami nośnymi. ezpośrednio do ściany szczytowej hali przylega budynek stacji trafo. udynek o rzucie prostokąta projektuje się w konstrukcji tradycyjnej z murowanymi ścianami nośnymi i żelbetowym stropodachem ze spadkiem.

3 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona KTORI OTNIZN, WRUNKI I SPOSÓ POSOWINI OIKTU la projektowanego budynku hali produkcyjnej, przez firmę: RTZJ mgr inż. J. Sieńko, opracowana została dokumentacja geotechniczna zawierająca: opinię geotechniczną dokumentację badań podłoża gruntowego Zgodnie z dokumentacją geotechniczną projektowany budynek zakwalifikowano do II kategorii geotechnicznej a teren na którym projektuje się obiekt zaliczono do prostych warunków gruntowych. W miejscu posadowienia przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej następujące parametry gruntu: Warstwa Miąższość ρ u Ф u I L /I I 6 m 1.65 t/m º 0.38 Pod fundamentami warstwa 10 cm betonu podkładowego 8/10. W miejscu występowania nasypów zgodnie z opinią geotechniczną (w rejonie otworu nr 1) należy zastosować wymianę gruntu na pospółkę zagęszczoną w sposób dynamiczny do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Is > Miąższość pospółki min. 10 cm poniżej zalegającego nasypu. Podsypkę układać warstwowo (miąższość ubijanych warstw 1520 cm), zagęszczając każdą z warstw do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wymagana izolacja pw pozioma i pionowa dla wszystkich elementów fundamentów oraz dla wszystkich elementów stykających się z gruntem (ściany, słupy) wytyczne wg projektu architektury. W opinii geotechnicznej w poziomie posadowienia nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych ani o charakterze swobodnym ani napiętym. W poziomie fundamentów należy wykonać drenaż opaskowy. Przyjęte parametry gruntu potwierdzić na budowie po wykonaniu wykopów. Roboty ziemne i fundamentowe wykonać w suchej porze roku. Podczas wykonywania prac ziemnych nie wolno dopuścić do zalania wykopu wodami opadowymi. W przypadku zalania wykopu wodą opadową należy usunąć rozmyty grunt i zastąpić go warstwą pospółki zagęszczonej w sposób dynamiczny (I S > 0.95). Po wykonaniu fundamentów obsypać równomiernie ściany fundamentowe z każdej strony. undamenty obsypać gruntem do poziomu projektowanego terenu przed okresem zimowym. Zasypanie fundamentów wykonać równomiernymi warstwami z każdej strony ścian fundamentowych. udynek posadowić min. 110 cm poniżej terenu projektowanego. Obliczenia fundamentów przeprowadzono dla warunków z odpływem.

4 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 4 Przyjęto rzędne posadowienia: Poziom porównawczy parteru: ± 0.00 = a) Poziom 1: spód fundamentów: 1.50 = spód betonu podkładowego: 1.60 = ZŁOŻNI PRZYJĘT O OLIZŃ KONSTRUKJI a) Strefa obciążenia śniegiem III (212 m n.p.m.) b) Strefa obciążenia wiatrem I c) ktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna: PNN Podstawy projektowania konstrukcji. PNN Oddziaływania na. zęść 11: Oddziaływania na ogólne. iężar objętościowy, ciężar własny, obciążenie użytkowe w budynkach. PNN Oddziaływania na. zęść 12: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania na w warunkach pożaru. PNN Oddziaływania na. zęść 13: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem. PNN Oddziaływania na. zęść 14: Oddziaływania ogólne. Obciążenie wiatrem. PNN Projektowanie konstrukcji z betonu. zęść 11: Reguły ogólne i reguły dla budynków. PNN 1992:12. Projektowanie konstrukcji z betonu. zęść 12: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. PNN Projektowanie konstrukcji stalowych. zęść 11: Reguły ogólne i reguły dla budynków. PNN Projektowanie konstrukcji stalowych. zęść 12: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe. PNN Projektowanie konstrukcji stalowych. zęść 15: lachownice. PNN Projektowanie konstrukcji stalowych. zęść 18: Projektowanie węzłów. PNN Projektowanie geotechniczne. zęść 1: Zasady ogólne. d) Materiały konstrukcyjne: eton konstrukcyjny 25/30 Stal zbrojeniowa klasy R500W (IIIN) eton podkładowy 8/10 Pustaki ceramiczne klasy 15 szerokości 25 cm układane na systemowej zaprawie klasy M10 Systemowe elementy dylatacyjne w miejscu dylatacji i przerw roboczych Stal konstrukcyjna S235JR Systemowe elementy złączne

5 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona ZSTWINI PRZYJĘTY OIĄŻŃ ZŁĄZNIK NR 1 I 1 4. OPIS LMNTÓW KONSTRUKYJNY Opis elementów konstrukcyjnych należy rozpatr ywać razem ze schematami konstrukcyjnymi dla poszczególnych kondygnacji LMNTY KONSTRUKYJN LI STLOWJ Projektowany budynek posadowiony na fundamentach bezpośrednich. łówny układ poprzeczny stanowią płaskie dźwigary kratowe oparte przegubowo na głównych słupach hali. Na dźwigarach oparte płatwie główne stanowiące podparcie dla blachy fałdowej konstrukcyjnej (nośnej). Przy świetlikach i klapach dymowych wymiany mocowane do płatwi głównych. Tężniki połaciowe poprzeczne w skrajnych polach hali. Tężniki pionowe wiązarów jako płaska kratownica mocowana do dźwigarów głównych w linii trzeciej płatwi licząc od zewnątrz i od środka hali (dwa tężniki na każdy dźwigar). Przekroje głównych elementów konstrukcyjnych hali: a) Pokrycie nośne hali: blacha trapezowa TR 60/235 g. 1 mm mocowana w każdej fałdzie do płatwi; b) Płatwie stalowe z dwuteownika IP 200; c) Wymiany pod świetliki i klapy dymowe z ceowników zwykłych 160; d) źwigary dachowe kratowe: kratownica o pasach równoległych ze skratowaniem typu V ; pas górny z dwuteownika szerokostopowaego 160; pas dolny z dwuteownika szerokostopowaego 160; skratowanie z rury kwadratowej RK 80x80x4; e) elki ścian szczytowych z dwuteownika szerokostopowego 160; f) Słupy główne zewnętrzne z dwuteownika szerokostopowego 300; g) Słupy główne wewnętrzne z dwuteownika szerokostopowego 400; h) Słupy ścian szczytowych z dwuteownika szerokostopowego 260; i) Słupy ścian oddzielających z dwuteownika szerokostopowego 260; j) Tężniki pionowe wiązarów: kratownica o pasach równoległych ze skratowaniem typu W ; pas górny z dwuteownika IP 200 (stanowiącego jednocześnie płatew); pas dolny z rury prostokątnej RP 100x50x5; skratowanie i słupki z rury kwadratowej RK 40x40x5; k) Tężniki połaciowe poprzeczne: skratowanie typu X z prętów gładkich fi 20 mm z nakrętkami napinającymi otwartymi; l) Tężniki ścian szczytowych: skratowanie typu X z prętów gładkich fi 20 mm z nakrętkami napinającymi otwartymi; m) Tężniki ścian podłużnych: skratowanie typu X z prętów gładkich fi 20 mm z nakrętkami napinającymi otwartymi; n) Tężniki słupów środkowych: kratownica o pasach równoległych z wykratowaniem V z odciągami tworząca tężnik portalowy; pas górny z rury prostokątnej RP 100x50x5; pas dolny z rury prostokątnej RP 100x50x5; skratowanie z rury kwadratowej RK 40x40x5; odciągi z prętów gładkich fi 20 mm z nakrętkami napinającymi otwartymi; o) Ryglówka z rury kwadratowej RK 100x100x5;

6 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 6 p) Przy słupach nośnych hali wewnętrznych i zewnętrznych wykonać zabezpieczenie w postaci typowych odbojników przemysłowych z rur Ø76 mm; wysokość odbojników dostosować do rodzaju ruchu planowanego na hali; r) Posadzka ze względu na brak dokładnych danych technologicznych zaprojektowano posadzkę hali w postaci płyty żelbetowej w dwóch wariantach: płyta żelbetowa na gruncie wylewana z betonu 25/30 zbrojona siatką dołem i górą z prętów; wykonać wymagane szczeliny: dylatacyjne, skurczowe, stykowe; płyta żelbetowa systemowa z fibrobetonu wykonana z betonu 25/30 zbrojona stalowymi włóknami rozproszonymi; wykonać wymagane szczeliny: dylatacyjne, stykowe i skurczowe; W obu wariantach wykonać górną warstwę wykończeniową rodzaj warstwy wierzchniej w opisie architektonicznym. Rodzaj zastosowanej posadzki ustali Inwestor z Wykonawcą w trakcie budowy po uzgodnieniu wielkości obciążeń oddziałujących na posadzkę (wg. wytycznych użytkownika hali). Podczas wykonywania posadzki należy uwzględnić wszystkie konieczne szczeliny dylatacyjne. Układ i rodzaj szczelin dylatacyjnych określi wykonawca posadzki za wiedzą Inwestora po uwzględnieniu wytycznych technologicznych wykonania posadzek przemysłowych. Posadzki oddylatować od konstrukcji głównej budynku. Wytyczne dotyczące konstrukcji hali: Połączenia montażowe elementów konstrukcji stalowej zaprojektowano jako śrubowe z zastosowaniem śrub M12 do M20 kl.5.6. do kl.8.8. Połączenia poszczególnych części elementów konstrukcji stalowych zaprojektowano jako spawane. Połączenie słupów stalowych z fundamentami za pomocą kotew fundamentowych. Słupki oryglowania, słupki bram i odboje wewnątrz hali mocować za pomocą systemowych kotew wklejanych. Wszystkie elementy stalowe projektuje się ze stali S235JR LMNTY KONSTRUKYJN POMOSTU W LI (TP II) Wzdłuż ściany podłużnej w osi projektuje się pomost etap II. Konstrukcja pomostu składa się ze słupa głównego hali, słupa głównego pomostu, rygila pomostu łączącego słupy ze sobą w poziomie płyty pomostu. Rygiel stanowi oparcie dla belek podciągu, nad pomostem rygiel górny usztywniający konstrukcję pomostu. Pomiędzy podciągami belki drugorzędne żebra stanowiące oparcie dla płyty stalowej łezkowej. Przekroje głównych elementów konstrukcyjnych pomostu: a) Słup pomostu z dwuteownika szerokostopowego 240; b) Rygiel pomostu z dwuteownika szerokostopowego 200; c) Podciąg pomostu z dwuteownika IP 220; d) Żebra pomostu z dwuteownika IP 100; e) Płyta pomostu z blachy łezkowej o parametrach nie gorszych niż np. RUKKI gr. 5mm, Re = MPa np. S235JR N ;

7 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 7 Wytyczne dotyczące konstrukcji pomostu: Połączenia montażowe elementów konstrukcji stalowej zaprojektowano jako śrubowe z zastosowaniem śrub M12 do M20 kl.5.6. do kl.8.8. Połączenia poszczególnych części elementów konstrukcji stalowych zaprojektowano jako spawane. Połączenie słupów stalowych z fundamentami za pomocą kotew fundamentowych. Wszystkie elementy stalowe projektuje się ze stali S235JR LMNTY KONSTRUKYJN ZPLZ SOJLNO W LI lementy żelbetowe: Projektuje się płyty stropowe żelbetowe, monolityczne. Płyty grubości 16 cm o schemacie statycznym płyt wielopolowych krzyżowozbrojonych oraz płyty jednoprzęsłowe jednokierunkowozbrojone. Przy otworach zbrojenie główne zagęścić. Wieńce żelbetowe monolityczne o przekroju prostokątnym na wszystkich ścianach nośnych w poziomie płyt stropowych. elki żelbetowe monolityczne jednoprzęsłowe i wieloprzęsłowe o przekroju prostokątnym. Słupy i rdzenie żelbetowe, monolityczne o przekroju prostokątnym. Schody żelbetowe, monolityczne jako płyty żelbetowe jednoprzęsłowe jednokierunkowozbrojone. Płyta schodów i spocznika grubości 15 cm. Płyta biegu schodów oddylatowana od ściany murowanej szczelina dylatacyjna 2 cm uzupełniona pianka poliuretanową. Wszystkie elementy żelbetowe projektuje się z betonu konstrukcyjnego 25/30. Zbrojenie główne, strzemiona i pręty rozdzielcze ze stali klasy R500W (IIIN). lementy murowe: Ściany nośne murowane z pustaków ceramicznych klasy 15 szerokości 25 cm układane na systemowej zaprawie klasy M LMNTY KONSTRUKYJN STJI TRO lementy żelbetowe: Projektuje się płyty stropowe żelbetowe, monolityczne. Płyty grubości 1012 i 16 cm o schemacie statycznym płyty jednoprzęsłowe i wspornikowe jednokierunkowozbrojone. Przy otworach zbrojenie główne zagęścić. Płytę wykonać z 5% spadkiem. Wieńce żelbetowe monolityczne o przekroju prostokątnym na wszystkich ścianach nośnych w poziomie płyt stropowych. Rdzenie żelbetowe, monolityczne o przekroju prostokątnym. Nadproża jako żelbetowe, monolityczne belki o przekroju prostokątnym. Nadproża o schemacie statycznym belek jednoprzęsłowych. Wszystkie elementy żelbetowe projektuje się z betonu konstrukcyjnego 25/30. Zbrojenie główne, strzemiona i pręty rozdzielcze ze stali klasy R500W (IIIN).

8 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 8 lementy murowe: Ściany nośne murowane z pustaków ceramicznych klasy min.15 szerokości 25 cm układane na systemowej zaprawie klasy M LMNTY KONSTRUKYJN UNMNTÓW lementy żelbetowe: Projektuje się fundamenty bezpośrednie w postaci żelbetowych, monolitycznych ław fundamentowych, stóp fundamentowych, płyt fundamentowych i ścian fundamentowych. Pomiędzy trzpieniami słupów głównych żelbetowe monolityczne belki podwalinowe. W miejscu bram wjazdowych, pod częścią socjalną w hali oraz pod trafo projektuje się żelbetowe monolityczne ławy fundamentowe i płyty fundamentowe. Na ławach i płytach fundamentowych betonowe ściany fundamentowe z górnym wieńcem żelbetowym. Wszystkie elementy poniżej poziomu terenu projektowanego zabezpieczone izolacjami poziomymi i pionowymi pw. Wytyczne wg projektu architektury. Wszystkie elementy żelbetowe i betonowe projektuje się z betonu konstrukcyjnego 25/30. Zbrojenie główne, strzemiona i pręty rozdzielcze ze stali klasy R500W (IIIN) ZZPIZNI NTYKOROZYJN KONSTRUKJI STLOWJ Wszystkie elementy konstrukcji stalowej należy poddać obróbce strumieniowo ściernej (zgodnie z PNN8501) aby uzyskać stopień czystości powierzchni Sa 2 ½. Przed przystąpieniem do malowania oczyścić elementy stalowe z ewentualnych zanieczyszczeń (smary, oleje, pyły, rdza itp.). Zastosować powłoki malarskie: pierwsza i druga warstwa farba podkładowa antykorozyjna, trzecia i czwarta warstwa farba nawierzchniowa antykorozyjna (kolor uzgodnić z inwestorem) ZZPIZNI PPOŻ KONSTRUKJI UYNKU Zabezpieczenie ppoż konstrukcji stalowej zgodnie z opisem ppoż nie wymagają specjalnego zabezpieczenia WYKONNI I OIÓR KONSTRUKJI STLOWJ Połączenia spawane wykonać wg PNN 499. Klasa wykonania konstrukcji: X2 wg PNN : MTOY OLIZŃ Obliczenia wykonano w programach: UTOSK ROOT STRUTURL NLYSIS KONSTRUKTOR

9 RRR S.. UYNK LI NR 2 Styczeń 2014 konstrukcja PW strona 9 6. WNIOSKI KOŃOW Wszystkie prace wykonać zgodnie z sztuką budowlaną i przepisami P pod fachowym nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia robót budowlanych. Wszystkie użyte materiały budowlane powinny posiadać stosowane aprobaty techniczne i być dopuszczone do stosowania na terenie kraju. Roboty fundamentowe wykonać w okresach suchych, bezopadowych. Parametry gruntu potwierdzić przez geologa po wykonaniu wykopów. Wykop zabezpieczyć zgodnie z przepisami P i sztuką budowlaną. Zabrania się wykonywać otworów dla ewentualnych przejść technologicznych we wszystkich elementach konstrukcyjnych budynku bez wcześniejszej zgody projektanta. Opis techniczny rozpatrywać łącznie z schematami konstrukcyjnymi, projektem architektury i projektami branżowymi. Projektował: mgr inż. rzegorz Ożóg nr upr. 38/97 Sprawdził: dr inż. Lidia uda Ożóg nr upr. 36/97

10 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Styczeń 2014 strona 10 ZŁĄZNIK NR 1a ZSTWINI O. L 1. OIĄŻNI ŚNIIM 1. Obc. śniegiem równomierne 0,960 1,50 1, Obc. śniegiem nierównomierne zęść lewa: 0,960 1,50 1,440 zęść prawa: 0,480 1,50 0, Obc. śniegiem nierównomierne zęść lewa: 0,480 1,50 0,720 zęść prawa: 0,960 1,50 1, OIĄŻNI WITRM 1. Obc. wiatrem dla stref budynku wiatr wieje na ścianę podłużną Strefa 0,690 1,50 1,035 Strefa 0,460 1,50 0,690 Strefa 0,290 1,50 0,435 Strefa 0,410 1,50 0,615 Strefa 0,180 1,50 0,270 Strefa (min) 0,810 1,50 1,215 Strefa (max) 0,810 1,50 1,215 Strefa (min) 0,520 1,50 0,780 Strefa (max) 0,520 1,50 0,780 Strefa (min) 0,410 1,50 0,615 Strefa (max) 0,410 1,50 0,615 Strefa I (min) 0,120 1,50 0,180 Strefa I (max) 0,120 1,50 0, Obc. wiatrem dla stref budynku wiatr wieje na ścianę poprzeczną Strefa 0,690 1,50 1,035 Strefa 0,460 1,50 0,690 Strefa 0,290 1,50 0,435 Strefa 0,400 1,50 0,600 Strefa 0,170 1,50 0,255 Strefa (min) 0,810 1,50 1,215 Strefa (max) 0,810 1,50 1,215 Strefa (min) 0,520 1,50 0,780 Strefa (max) 0,520 1,50 0,780 Strefa (min) 0,410 1,50 0,615

11 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Strefa (max) 0,410 1,50 0,615 Strefa I (min) 0,120 1,50 0,180 Strefa I (max) 0,120 1,50 0,180 Styczeń 2014 strona OIĄŻNI STŁ U 1. Papa x2 (posypana żwirkiem) 2. Wełna mineralna 0,150 1,35 0,203 1,50 [kn/m 3 ] x 0,20 [m] 0,300 1,35 0, lacha trapezowa T60/235 gr. 1,00mm 0,115 1,35 0,155 Suma: 0,565 0,763 Obc. instalacjami obc. pasa dolnego dźwigarów dachowych 0,100 1,35 0,135 [kn/m] 3.2. OIĄŻNI UŻYTKOW U 1. Urządzenia technologiczne 2. Obc. montażowe 2,000 1,50 3,000 0,500 1,50 0, OIĄŻNI UŻYTKOW POMOSTU 1. Obc. Użytkowe 3,000 1,50 4, OIĄŻNI STŁ ŚINY UNMNTOWJ 1. Ściana fundamentowa betonowa 250mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,25 [m] 5,250 1,35 7,088 Suma: 5,250 7,088

12 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Styczeń 2014 strona OIĄŻNI STŁ PŁYTY STROPOWJ PŁYT OLN 1. Płytki kamionkowe gr. 7mm na kleju 2. Wylewka 30mm zbrojona siatką 0,320 1,35 0,432 22,00 [kn/m 3 ] x 0,03 [m] 0,660 1,35 0, Styropian 30mm 0,45 [kn/m 3 ] x 0,03 [m] 0,014 1,35 0, Płyta żelbetowa 160mm 25,00 [kn/m 3 ] x 0,16 [m] 4,000 1,35 5, Tynk W 20mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,02 [m] 0,420 1,35 0,567 Suma: 5,414 7, OIĄŻNI ZMINN PŁYTY STROPOWJ PŁYT OLN 1. Obc. użytkowe 2. Obc. zastepcze od ścianek działowych 2,000 1,50 3,000 o ciężarze własnym maks. 3 kn/m 1,200 1,50 1,800 Suma: 3,200 4, OIĄŻNI STŁ PŁYTY SOÓW 1. Płytki kamionkowe gr. 7mm na kleju 2. Płyta żelbetowa 160mm 0,320 1,35 0,432 25,00 [kn/m 3 ] x 0,16 [m] 4,000 1,35 5, Tynk W 20mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,02 [m] 0,420 1,35 0,567 Suma: 4,740 6,399

13 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Styczeń 2014 strona OIĄŻNI ZMINN PŁYTY SOÓW 1. Obc. użytkowe 2,000 1,50 3,000 Suma: 2,000 3, OIĄŻNI STŁ PŁYTY STROPOWJ PŁYT ÓRN 1. Płyta żelbetowa 160mm 25,00 [kn/m 3 ] x 0,16 [m] 4,000 1,35 5, Tynk W 20mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,02 [m] 0,420 1,35 0,567 Suma: 4,420 5, OIĄŻNI ZMINN PŁYTY STROPOWJ PŁYT ÓRN 1. Obc. użytkowe 0,500 1,50 0,750 Suma: 0,500 0, OIĄŻNI STŁ ŚINY ceramika 25cm 1. Tynk W 20mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,02 [m] 0,420 1,35 0, Mur 250mm z pustaków ceramicznych kl. min ,00 [kn/m 3 ] x 0,25 [m] 3,500 1,35 4, Tynk W 20mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,02 [m] 0,420 1,35 0,567 Suma: 4,340 5,859

14 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Styczeń 2014 strona 14 ZŁĄZNIK NR 1b ZSTWINI O. TRO 1. OIĄŻNI ŚNIIM Obc. śniegiem równomierne 0,960 1,50 1,440 Obc. śniegiem zaspa przy hali maksymalna 3,500 1,50 5, OIĄŻNI WITRM 1. Obc. wiatrem dla stref budynku wiatr wieje na ścianę podłużną Strefa 0,560 1,50 0,840 Strefa 0,370 1,50 0,555 Strefa 0,330 1,50 0,495 Strefa 0,140 1,50 0,210 Strefa (min) 0,840 1,50 1,260 Strefa (max) 0,840 1,50 1,260 Strefa (min) 0,560 1,50 0,840 Strefa (max) 0,560 1,50 0,840 Strefa (min) 0,330 1,50 0,495 Strefa (max) 0,330 1,50 0,495 Strefa I (min) 0,090 1,50 0,135 Strefa I (max) 0,090 1,50 0, Obc. wiatrem dla stref budynku wiatr wieje na ścianę poprzeczną Strefa 0,560 1,50 0,840 Strefa 0,370 1,50 0,555 Strefa 0,340 1,50 0,510 Strefa 0,170 1,50 0,255 Strefa (min) 0,840 1,50 1,260 Strefa (max) 0,840 1,50 1,260 Strefa (min) 0,560 1,50 0,840 Strefa (max) 0,560 1,50 0,840 Strefa (min) 0,330 1,50 0,495 Strefa (max) 0,330 1,50 0,495 Strefa I (min) 0,090 1,50 0,135 Strefa I (max) 0,090 1,50 0,135

15 RRR S.. UYNK LI NR 2 konstrukcja PW Styczeń 2014 strona OIĄŻNI STŁ STROPOU 1. Papa x2 (posypana żwirkiem) 2. Styropian 300mm 0,150 1,35 0,203 0,45 [kn/m 3 ] x 0,30 [m] 0,135 1,35 0, Płyta żelbetowa 160mm 25,00 [kn/m 3 ] x 0,160 [m] 4,000 1,35 5, Sufit podwieszany K 0,100 1,35 0,135 Suma: 4,385 5, OIĄŻNI UŻYTKOW STROPOU 1. Urządzenia technologiczne 2. Obc. montażowe 2,000 1,50 3,000 0,500 1,50 0, OIĄŻNI STŁ ŚINY ceramika 25cm 1. Tynk cw 15mm 19,00 [kn/m 3 ] x 0,015 [m] 0,285 1,35 0, Pustak ceramiczny 250mm 14,00 [kn/m 3 ] x 0,250 [m] 3,500 1,35 4, Styropian 150mm 0,45 [kn/m 3 ] x 0,150 [m] 0,068 1,35 0, Tynk cienkowarstwowy 5mm 19,00 [kn/m 3 ] x 0,005 [m] 0,095 1,35 0, OIĄŻNI STŁ ŚINY beton 25cm Suma: 0,285 0, Ściana fundamentowa betonowa 250mm 21,00 [kn/m 3 ] x 0,25 [m] 5,250 1,35 7,088 Suma: 5,250 7,088

16 Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.1 I J TP II TP II Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.1 Poz.S1b Poz.S6a Poz.S6a Poz.1 Poz.S2a Poz.1 Poz.S6a Poz.S6a Poz.S3b Poz.1 Poz.S1a Poz.S1a Poz.S1a Poz.S1a Poz.S1a Poz.S1a Poz.S5a Poz.S5a Poz.S5a Poz.S2 Poz.S2 Poz.S2 Poz.S2 Poz.S2 Poz.S2 Poz.S5a Poz.S8b Poz..3.4a Poz..3.2a Poz..3.4b Poz.S8b Poz..3.4c Poz.S3a Poz.S3a Poz.S8d Poz..3.2b Poz..3.2a Poz.Ł2a Poz.S8b Poz..3.4a Poz.Ł2a Poz..3.4b Poz.S8b Poz.Ł2b Poz.Ł2a Poz..3.2a Poz..3.4a Poz.Ł2a Poz.S8b Poz..3.4d Poz.S5c Poz..3.2a Poz.S5e Poz.S3d Poz.S1a Poz.S1a Poz..3.4c Poz..3.2b Poz.Ł1a Poz.1 Poz.1 Poz.Ł1a Poz.1 Poz.Ł2a Poz..3.2a Poz.1 Poz.S4a Poz.S4a Poz.S4a Poz.S4a Poz.S4a Poz.S4b Poz..3.2b Poz.Ł3a Poz..3.2b Poz.Ł3a Poz..3.2b Poz.Ł3a Poz.S4b Poz.T.3.2a Poz.1 Poz.1 Poz.T.3.2a Poz.1 Poz.PT1a Poz.ŁT1a Poz.ŁT1a Poz.T.3.2a Poz.T.3.2a Poz.T.3.2a Poz.ŁT2a Poz.T.3.2b Poz.T.3.2b Poz.T.3.2b Poz.T.3.2b Poz.T.3.4a Poz.ŁT2a Poz.T.3.2a Poz.T.3.4a Poz.T.3.4b Poz.ŁT1a Poz.T.3.2a Poz.T.3.4a X4 X3 X2 X SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ RZUT UNMNTÓW SKL 1:100 I J K Poz..3.4f Poz.S3f Poz..3.4e Poz.S8a Poz..3.4f UWI: TON KONSTRUKYJNY 25/30 TON POKŁOWY 8/10 STL ZROJNIOW KLSY "" R500W (IIN) KLS KSPOZYJI: X2/X1 KLS KONSTRUKJI: S4 RYSUNKI ROZPTRYWĆ Z OPISM TNIZNYM KONSTRUKYJNYM, PROJKTM RITKTURY I PROJKTMI RNŻOWYMI K RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT udynek "ala nr 2" część produkcyjna obiektu I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa RS działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 w Jasionce; działka nr 425/20 w Tajęcinie STIUM PROJKT WYKONWZY T L PRZMIOT RYSUNKU ZSPÓŁ PROJKTOWY SPRWZJĄY SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ RZUT UNMNTÓW IMIĘ I NZWISKO mgr inż. rzegorz Ożóg mgr inż. Rafał Sawa Maciej Prokop dr inż. Lidia udaożóg RNŻ KONSTRUKJ SKL 1:100 SPJLNOŚĆ NR UPRWNIŃ POPIS 38/97 36/97 NR RYS. K01 L 1303v20 [rarr hala nr 2 etap I].dwg

17 I TP II TP II Poz.T.2.2b Poz.T.2.2b Poz.T.2.1a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2a Poz.T.2.2c Poz.T.2.5a Poz.T.2.5a Poz.T.2.4a Poz.T.2.5b Poz.T.2.4a Poz.T.2.5a Poz.T.2.1b Poz.T.2.4b Poz.T.2.5b Poz.T.2.2c Poz.T.2.4a X4 X3 X2 X SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ STROP PRTRU SKL 1:100 I Poz..2.4a Poz..2.2a Poz..2.4b Poz..2.2a Poz..2.6b Poz..2.4a Poz..2.2a Poz..2.2b Poz..2.3e Poz..2.4b Poz..2.4a Poz..2.1a Poz..2.2a S5b Poz..2.2a J Poz..2.4c Poz..2.6a Poz..2.6c Poz..2.4d S5a Poz..2.4c ± 0.00 J K TP II TP II TP II Poz..2.3d Poz..2.1b Poz..2.4f Poz..2.3c Poz..2.3a Poz..2.3b Poz..2.4e Poz..2.3d Poz..2.4f 1 UWI: TON KONSTRUKYJNY 25/30 STL ZROJNIOW KLSY "" R500W (IIN) KLS KSPOZYJI: X2/X1 KLS KONSTRUKJI: S4 RYSUNKI ROZPTRYWĆ Z OPISM TNIZNYM KONSTRUKYJNYM, PROJKTM RITKTURY I PROJKTMI RNŻOWYMI K RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT udynek "ala nr 2" część produkcyjna obiektu I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa RS działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 w Jasionce; działka nr 425/20 w Tajęcinie STIUM PROJKT WYKONWZY T L PRZMIOT RYSUNKU ZSPÓŁ PROJKTOWY SPRWZJĄY SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ STROP PRTRU IMIĘ I NZWISKO mgr inż. rzegorz Ożóg mgr inż. Rafał Sawa Maciej Prokop dr inż. Lidia udaożóg RNŻ KONSTRUKJ SKL 1:100 SPJLNOŚĆ NR UPRWNIŃ POPIS 38/97 36/97 NR RYS. K02 L 1303v20 [rarr hala nr 2 etap I].dwg

18 SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ STROP PIĘTR SKL 1:100 Poz..1.4a Poz..1.2a Poz..1.2a Poz..1.4a Poz..1.2b Poz..1.2a Poz..1.4a Poz..1.2a Poz..1.2a 3 2 TP II Poz..1.4b Poz..1.4b Poz..1.1a 1 Poz..1.4c Poz..1.4d Poz..1.4c TP II TP II TP II Poz..1.3d Poz..1.3c Poz..1.3a Poz..1.3b 1 Poz..1.4f Poz..1.4e Poz..1.4f UWI: TON KONSTRUKYJNY 25/30 STL ZROJNIOW KLSY "" R500W (IIN) KLS KSPOZYJI: X2/X1 KLS KONSTRUKJI: S4 RYSUNKI ROZPTRYWĆ Z OPISM TNIZNYM KONSTRUKYJNYM, PROJKTM RITKTURY I PROJKTMI RNŻOWYMI RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT udynek "ala nr 2" część produkcyjna obiektu I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa RS działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 w Jasionce; działka nr 425/20 w Tajęcinie PRZMIOT RYSUNKU ZSPÓŁ PROJKTOWY SPRWZJĄY SMT KONSTRUKJI ŻLTOWJ STROP PIĘTR IMIĘ I NZWISKO mgr inż. rzegorz Ożóg mgr inż. Rafał Sawa Maciej Prokop 1303v20 [rarr hala nr 2 etap I].dwg dr inż. Lidia udaożóg STIUM PROJKT WYKONWZY RNŻ KONSTRUKJ SKL 1:100 T SPJLNOŚĆ NR UPRWNIŃ POPIS 38/97 36/97 NR RYS. K03

19 I I J J K K L 3 L M SMT KONSTRUKJI STLOWJ RZUT LI SKL 1:50 M N N O O P P R UWI: STL KONSTRUKYJN: S235JR LKTROY: PNN (lub do dobrania przez technologa) KLS WYKONNI: X2 wg PNN :2012 R RYSUNKI ROZPTRYWĆ Z OPISM TNIZNYM KONSTRUKYJNYM, PROJKTM RITKTURY I PROJKTMI RNŻOWYMI RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT udynek "ala nr 2" część produkcyjna obiektu I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa S RS działki nr 1867/167, 1867/187 i część działki nr 1867/168 w Jasionce; działka nr 425/20 w Tajęcinie PRZMIOT RYSUNKU ZSPÓŁ PROJKTOWY SPRWZJĄY ks01v01.dwg SMT KONSTRUKJI STLOWJ RZUT LI IMIĘ I NZWISKO mgr inż. rzegorz Ożóg mgr inż. Rafał Sawa Maciej Prokop dr inż. Lidia udaożóg STIUM PROJKT WYKONWZY RNŻ KONSTRUKJ SKL 1:50 T SPJLNOŚĆ NR UPRWNIŃ POPIS 38/97 36/97 NR RYS. KS01 S

20 I I J J K K L L SMT KONSTRUKJI STLOWJ M M SKL 1:50 3 N N O O P P UWI: STL KONSTRUKYJN: S235JR LKTROY: PNN (lub do dobrania przez technologa) KLS WYKONNI: X2 wg PNN :2012 R R RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa RS PRZMIOT RYSUNKU STIUM T PROJKT WYKONWZY SKL SMT KONSTRUKJI STLOWJ KONSTRUKJ NR RYS. KS02 1:50 POPIS S PROJKTOWY Maciej Prokop 38/97 36/97 S ks02v01.dwg

21 ,100 +9,300 +8,490 SMT KONSTRUKJI STLOWJ SKL 1:50 +3,840 +0,200 0,100 0,900 1,500 1,600 +0,000 0,850 UWI: STL KONSTRUKYJN: S235JR LKTROY: PNN (lub do dobrania przez technologa) KLS WYKONNI: X2 wg PNN : RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa T STIUM RS PRZMIOT RYSUNKU PROJKT WYKONWZY SKL SMT KONSTRUKJI STLOWJ KONSTRUKJ NR RYS. KS03 1:50 POPIS PROJKTOWY Maciej Prokop 38/97 36/97 ks03v01.dwg

22 ,100 +9,300 +8,490 SMT KONSTRUKJI STLOWJ SKL 1:50 +3,840 +0,200 0,100 0,900 1,500 1,600 +0,000 0, UWI: STL KONSTRUKYJN: S235JR LKTROY: PNN (lub do dobrania przez technologa) KLS WYKONNI: X2 wg PNN : RZSZOWSK NJ ROZWOJU RIONLNO S.. NTRUM PROJKTOW W RZSZOWI OIKT I etap realizacji jednostki produkcyjne 1 i 2 oraz stacja transformatorowa T STIUM RS PRZMIOT RYSUNKU PROJKT WYKONWZY SKL SMT KONSTRUKJI STLOWJ KONSTRUKJ NR RYS. KS04 1:50 POPIS PROJKTOWY Maciej Prokop 38/97 36/97 ks04v01.dwg

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O N A R 1. OPIS TECHNICZNY 1. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Nazwa opracowania: BUDYNEK ADMINISTRACYNO SOCJALNY Z HALĄ MAGAZYNOWĄ 1.2. Inwestor:..... 1.3. Autor opracowania: Pracownia Projektowa K O N A R ul. Łowców 1 80-175

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Projekt: Przebudowa i adaptacja z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne budynku szkoły Strona: 1 Opole, czerwiec 2015r. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA

SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA SPIS ZAWARTOŚCI CZEŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny. 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Zakres opracowania 1.4. Opis konstrukcji obiektu 1.5. Posadowienie obiektu. 1.6. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW

PROJEKT WYKONAWCZY MIEJSCOWOŚĆ: TARNÓW. DZIAŁKA NR: 1/297, 1/299 obr. [0200] MAŁOPOLSKA IZBA ROLNICZA UL. KRAKOWIAKÓW 45a/15 31-964 KRAKÓW PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: OBIEKT: KONSTRUKCJA BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ I UTWARDZENIEM TERENU NA DZIAŁKACH NR 1/297, 1/299 ORAZ BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA : 1. Opis do projektu konstrukcyjnego 2. Uprawnienia i zaświadczenia przynależności do izby CZĘŚĆ RYSUNKOWA K/01 RZUT FUNDAMENTÓW K/02 RZUT KONSTRUKCJI STROPÓW CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 I NWESTYCJ A B udowa Sali gimnastycznej z łącznikiem oraz rozbudowa szkoły o zaplecze socjalne w Węgierce ADRES I N WESTYCJI Obręb Węgierka, gmina Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE... Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 1 2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO OPRACOWANIA.... 2 4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.... 2 5. OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI. Spis treści

PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI. Spis treści STRONA: 2. Opis techniczny Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa formalna projektu 3. Podstawy merytoryczne opracowania 4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego 5. Rozwiązania materiałowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

35-060 Rzeszów ul. J. Słowackiego 24/72 tel. +48 693 751 504 e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU

35-060 Rzeszów ul. J. Słowackiego 24/72 tel. +48 693 751 504 e-mail. a.wilkos@arch-kon.pl PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY KARTA TYTUŁOWA PROJEKTU INWESTOR : Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiego 4 INESTYCJA : PRZEBUDOWA WRAZ Z DOBUDOWĄ EWAKUACYJNYCH KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKU INTERNATU

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy

DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392. Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno 52. Autorzy Nr egz. 2 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJCIECHOWIE 59-516 Zagrodno działka nr 392 Nazwa i adres inwestora Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno

Bardziej szczegółowo

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Konstrukcja Projekt przebudowy [modernizacji] Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze, działka nr 4/4, AM -22 Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE

PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Przedmiar robót Nazwa zamówienia: PRZEBUDOWA Z NADBUDOWĄ WYDZIELONEJ CZESCI BUDYNKU ZESPOŁU PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA DZIAŁCE NR 1054/34 W KRZYWACZCE, GM.SUŁKOWICE Nazwy i kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J.

MS GLIWICKIE BIURO PROJEKTÓW S.J. SPIS TREŚCI/ Strona 1. PODSTAWOWE NORMY I NORMATYWY TECHNICZNE 2 2. OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ 2 3. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ 3 4. BLACHA TRAPEZOWA 5 5. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE 6 6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY - ZAMIENNY KONSTRUKCJA DLA INWESTYCJI PN.: ZMIANA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ BUDOWĄ LUKARN, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA POMIESZCZENIA SZPITALNE ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 5 JASIEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 112,06 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...1 I. OPIS TECHNICZNY...2 1. Dane do projektu...2 2. Układ projektu...2 3. Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku...3 4.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul.

Projekt budowlano - wykonawczy. Budynek świetlicy wiejskiej. Projekt konstrukcyjny. Wołowno dz. nr 168 gm. Jonkowo. 11 042 Jonkowo ul. - 6 - EGZ. ARCHIWALNY INWESTORA Usługi Projektowania Budowlanego i Technologicznego inż. Zbigniew Chwojnicki 0 456 Olsztyn ul. Kard. Wyszyńskiego 5 pok. 0 tel. 89 533-6-00, NIP 739-9-03-, Regon 5365476

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA

ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA ROZDZIAŁ NR IV KONSTRUKCJA- KOMPOSTOWNIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI... 111 1.1. MERYTORYCZNE PODSTAWY OPRACOWANIA... 111 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.... 111 1.3.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: PROJEKT KONSTRUKCYJNO BUDOWLANY OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, KOPIA UPRAWNIENIEŃ I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY SAMORZĄDU ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO OPIS TECHNICZNY OBLICZENIA STATYCZNO

Bardziej szczegółowo

7.B.1.1 Część opisowa.

7.B.1.1 Część opisowa. STRONA: 36. B. KONSTRUKCJA 7.B.1 PROJEKT KONSTRUKCJI BUDYNKU 7.B.1.1 Część opisowa. 1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany konstrukcyjny wraz z obliczeniami

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Warunki eksploatacji, 6.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ 3 KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1. Podstawa opracowania - założenia branży architektonicznej - dokumentacja geotechniczna - obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Projektowane

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA I. Opis techniczny II. Część rysunkowa III. rys. K.0 Rzut fundamentów rys. K.02 Elementy konstrukcyjne przyziemia. Konstrukcja stropów

Bardziej szczegółowo

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738

B.A. PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 1 B.A. Projektowanie mgr inż. Bogdan Adamczyk 71-602 Szczecin,ul. Storrady 1 Tel. 914623851 600381738 PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA OBIEKT : Rozbiórka części wiaty magazynowej i remont części pozostałej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy zakładu o stację diagnostyczną

OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy zakładu o stację diagnostyczną OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy zakładu o stację diagnostyczną 1.0 DANE OGÓLNE: 1.1 OBIEKT: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO ZAKŁADU O OKRĘGOWĄ STACJĘ KONTROLI POJAZDÓW 1.2 INWESTOR: ZAKŁAD USŁU KOMUNALNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ

Przedmiar robót BUDOWA WIATY GARAŻOWEJ Przedmiar robót Data: 2014-10-15 Budowa: ROBOTY BUDOWLANE Obiekt: WIATA GARAŻOWA, RZESZÓW ul. Wierzbowa 14, DZ.NR 487 obr.208 Zamawiający: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W RZESZOWIE

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. OBLICZENIA STATYCZNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Ogólny opis budynku, 6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Termomodernizacja budynku Domu Kombatanta w Tomaszowie Lubelskim BRANŻA KONSTRUKCYJNA OBIEKT: Dom Kombatanta ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski INWESTOR: Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Obiekt: Inwestor: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY (E184/12/KD/WY/11) Budowa Sali Sportowej wraz z Częścią Dydaktyczną w Śniadowie Urząd Gminy w Śniadowie ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY OPINIA TECHNICZNA Opracował: inż. Andrzej Matusiak upr. St-185/82

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego OPIS TECHNICZNY do projektu budowlano-konstrukcyjnego 1. Podstawa opracowania 1.1. Projekt architektoniczno-budowlany 1.2. Uzgodnienia z Inwestorem 2. Inwestor 3. Lokalizacja 4. Zakres opracowania OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c.

W oparciu o projekt budowlany wykonano konstrukcję dachu z drewna klejonego warstwowo w klasie Gl28c. 1. Część ogólna 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji nośnej zadaszenia z drewna klejonego warstwowo hali basenowej Krytej Pływalni wraz z Zapleczem Rekreacyjno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w

OPIS TECHNICZNY. Projektowane budynki będą usytuowane na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody w OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Orłowo wraz z urządzeniami towarzyszącymi na terenie działek nr ew. 271.5, 271/9,139 i 271/2 1. Podstawa opracowania - zlecenie

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 97 SYMFONIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 270,70 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PIMOT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO

OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1 OPIS TECHNICZNY DLA BUDYNKU SZALETU PUBLICZNEGO 1. DANE OGÓLNE Przeznaczenie i program użytkowy budynku Budynek szalet publiczny. W budynku zlokalizowano: WC dla kobiet i mężczyzn, WC dla osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA /podbicie fundamentów/ Temat : Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: URZĄD MIASTA IMIELIN 41-407 IMIELIN, UL. IMIELIŃSKA 81 TEMAT PROJEKTU: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ

PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: URZĄD MIASTA IMIELIN 41-407 IMIELIN, UL. IMIELIŃSKA 81 TEMAT PROJEKTU: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: SPRAWDZIŁ PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "VARICOM RYSZARD KWOSEK 40-658 KATOWICE, UL.PÓŁNOCNA 10 TEL./FAX.: 0-32 202-85 - 65 MOCIRAV PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: URZĄD MIASTA IMIELIN 41-407 IMIELIN, UL. IMIELIŃSKA 81

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE

PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE PROJEKT BUDOWALNY KONSTRUKCJI SCENY Z ZADASZENIEM Ul. RYNEK W BAKAŁARZEWIE TEMAT : Projekt budowlany konstrukcji sceny z zadaszeniem. ADRES: ul. Rynek, Bakałarzewo, dz. nr 334 INWESTOR : Urząd Gminy w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica

PROJEKT BUDOWLANY. Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Obiekt: Miasto i Gmina Szczawnica ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica WZROST ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ SZCZAWNICY I LEŚNICY - MIAST PRZYGRANICZA POLSKO - SŁOWACKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1 OPIS OGÓLNY 2 BUDYNEK GŁÓWNY ZBO 3 KOTŁOWNIA + POMPOWNIA 4 CZEŚĆ SOR 5 CZĘŚĆ KONFERENCJA 6 ELEMENTY W BUD. ISTNIEJĄCYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 4 - Konstrukcja Zespół

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na budowę hali produkcyjnej Łódź dnia 28.07.2015r. 1. Zamawiający Nazwa : LUSTAN Sp. z o.o. Adres: Ul. Okrężna 18/22, 95-070 Rąbień NIP: 726-00-01-833 Regon: 004311613 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI ROBUDOWA I ZADASZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELGIE I. OPIS OGÓLNY 1. Podstawa opracowania podkłady architektoniczne obowiązujące normy PN/B 2. Ogólny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Pracownia Usług Projektowych i Inwestycyjnych KONSTRUKTOR inż. Rajmund Scheffler ul. Brodzińskiego 15 33-100 Tarnów PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA TEMAT: ADRES: INWESTOR: MINI PRZYSTAŃ ŻEGLARSKA EKOMARINA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT BUDOWY KOMPOSTOWNI ODPADÓW JAKO ELEMENTU INSTALACJI MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZADANIE 1 - ROBOTY BUDOWLANE Adres

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H

P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S T R U K C Y J N E D R E W N O K L E J O N E P R O J E K T O W A N I E I R E A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I B U D O W L A N Y C H K O N S B U D t e l. : ( 0 9 1 ) 8 1 2 5 3 8 7 u l. K s.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny PW0091-KD-0100

Opis techniczny PW0091-KD-0100 Inwestor: GMINA TARNOBRZEG Strona: 1 Opis techniczny PW0091-KD-0100 Numer projektu : Inwestor : Obiekt : Branża : Stadium : PW0091 GMINA TARNOBRZEG, PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA TARNOBRZEG, UL. KOŚCIUSZKI

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI GRUNTOWO- WODNE I SPOSÓB JEGO POSADOWIENIA...5

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, WARUNKI GRUNTOWO- WODNE I SPOSÓB JEGO POSADOWIENIA...5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE...4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA...4 2.1 ZLECENIE I PROJEKT BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ,...4 2.2 OBCIĄŻENIA ZEBRANO ZGODNIE Z:...4 2.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI WSPORCZEJ POD SOLARY LOKALIZACJA : MOGIELNICA Ul. Przylesie 10a Nr ewid. działki 558/7, 564/6, 1970,1997 miasto Mogielnica obręb 1 INWESTOR : Miasto i Gmina MOGIELNICA 05-640

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK HALI PRODUKCYJNEJ

BUDYNEK HALI PRODUKCYJNEJ Przedmiar robót i termiczną dla prototypu budynku AD (produkcyjno - biurowego o pow. uźyt. ok. 1000 m2) Budowa: BUDYNEK HALI PRODUKCYJNEJ Obiekt lub rodzaj robót: Budynek hali, nr. działki 487/17, 486/2,

Bardziej szczegółowo