KONKURS PRZEDMIOTOWY 2012/2013 Z PRZYRODĄ NA TY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONKURS PRZEDMIOTOWY 2012/2013 Z PRZYRODĄ NA TY"

Transkrypt

1 kod KONKURS PRZEDMIOTOWY 2012/2013 Z PRZYRODĄ NA TY ETAP rejonowy liczba punktów Województwo kujawsko pomorskie Instrukcja dla ucznia. Test składa się z 23 zadań. Na jego rozwiązanie masz 70 minut. JeŜeli nie potrafisz wykonać zadania pomiń je, a następnie wróć do niego później. Wszystkie polecenia czytaj uwaŝnie, odpowiedzi zapisuj starannie. W zadaniach wielokrotnego wyboru prawidłową odpowiedź zaznacz krzyŝykiem X. W razie pomyłki krzyŝyk naleŝy otoczyć kółkiem, a prawidłową odpowiedź zaznaczyć X. Odpowiedzi do zadań otwartych naleŝy wpisywać w miejscach wskazanych przy zadaniach. Przy kaŝdym zadaniu podana jest liczba punktów, którą moŝesz uzyskać. śyczymy powodzenia! 1. (0-4) Zadanie dotyczy podziału administracyjnego Polski. Uzupełnij poniŝsze zdania tak, aby były prawdziwe. W Polsce jest (wpisz liczbę)..... województw, które dzielą się na mniejsze jednostki administracyjne (podaj ich nazwę)...., te podzielone są na. Największym województwem w Polsce jest.. ze stolicą w... Najmniejszym województwem jest..., ze stolicą w.. Szczecin jest stolicą województwa (0-4) Powierzchnia województwa dolnośląskiego wynosi około 20 tys. km 2. Mieszka tu około ludzi. Na podstawie podanego wzoru oblicz gęstość zaludnienia na tym terenie. W odpowiedzi podaj równieŝ jednostkę gęstości zaludnienia. Gęstość zaludnienia = liczba osób : powierzchnię Obliczenia:.. Odpowiedź:.. 3. (0-2) Zadanie dotyczy sąsiadów Polski. Uzupełnij zdania tak, aby były prawdziwe. Na północnym wschodzie Polska graniczy z..stolicą tego kraju jest... Od północy Polska graniczy z (podaj nazwę kraju) 1

2 4. (0-1) W jakiej części Europy połoŝona jest Polska? A. Europa Północna B. Europa Wschodnia C. Europa Środkowa 5. (0-3) Niektóre granice Polski to granice naturalne przebiegające wzdłuŝ rzek. Na zamieszczonej mapie Polski odpowiednio wpisz cyfrę 1, 2 i 3 w miejscu, w którym granica biegnie wzdłuŝ rzeki. Uzupełnij tabelę wpisując nazwę rzeki oraz nazwę państwa, z którym graniczy Polska. Mapa do zadania 5 i 6 Cyfra Nazwa rzeki Nazwa państwa, z którym graniczy Polska Źródło: Sprawdziany z przyrody dla kl. V, Nowa Era, 2006 ( dostosowano do potrzeb zadania). 6. (0-4) Opisy dotyczą niektórych najstarszych miast w Polsce. Podaj odpowiednio przy literze A, B, C i D nazwę miasta, którego dotyczy opis. WskaŜ na mapie miejsca połoŝenia miast wpisując przy zaznaczonych punktach odpowiednią literę. A. W tym mieście zachował się dom kronikarza Jana Długosza. Jedną z atrakcji turystycznych miasta jest labirynt podziemi, które powstawały od XIV wieku i słuŝyły jako magazyny kupieckie. B. W tym mieście, w gotyckim kościele znajduje się słynny ołtarz Wita Stwosza oraz najstarsza wyŝsza uczelnia w Polsce. C. Miasto z koziołkami na wieŝy ratusza. D. Miasto ze słynnym Ŝurawiem, największym dźwigiem portowym średniowiecznej Europy. A. B. C. D. 7. (0-2) Do podanego w tabeli typu lasu dobierz spośród podanych charakterystyczną dla niego: grupę drzew, rodzaj gleby i skałę macierzystą. W tabelę wpisz odpowiednie oznaczenia literowe. Grupy drzew: a) grab, dąb, lipa, klon b) sosna, świerk, brzoza c) jesion, olcha, topola d) buk Rodzaj gleby: a) czarnoziem b) gleba brunatna c) mady d) gleba bielicowa Skała macierzysta: a) less b) glina c) piasek d) osady rzeczne Bór Grąd Typ lasu Grupa drzew Rodzaj gleby Skała macierzysta 2

3 8. (0-1) Rysunek przedstawia meandrującą rzekę. Wpisz w odpowiednim miejscu literę A lub B wskazującą brzeg podmywany oraz ten, na którym osadza się materiał skalny. Brzeg podmywany wskazuje litera: Brzeg, na którym osadza się materiał skalny wskazuje litera:. Źródło: Przyroda kl. IV, Operon, 2008 (dostosowano do potrzeb zadania). 9. (0-5) PoniŜej podano opisy krain geograficznych Polski oznaczone literami A - E. Przeczytaj te opisy, a następnie wykonaj dwa polecenia. Opisy krain geograficznych: A. Kraina z wyspą Wolin i klifami. B. Jest jednym z najcieplejszych obszarów Polski. Ma łagodny klimat i Ŝyzne gleby. Występują tu duŝe złoŝa rudy miedzi. C. Kraina z obszarami poniŝej poziomu morza. D. Kraina geograficzna Polski z Puszczą Kampinoską. E. Jest przykładem regionu rolniczego. Krajobraz falisty lub pagórkowaty urozmaicają wąwozy lessowe. Polecenie I Na podstawie opisu uzupełnij tabelę wpisując odpowiednio przy literze nazwę pasa oraz nazwę krainy geograficznej. Polecenie II Na mapie Polski wstawiono owale określające połoŝenie opisanych krain geograficznych. Wpisz w owale litery odpowiadające opisanym krainom. Kraina Nazwa pasa Nazwa krainy A B C D E Źródło: Sprawdziany z przyrody dla kl. V, Nowa Era, 2006 dostosowano do potrzeb zadania). 10. (0-4) Zdania dotyczą budowy roślin. Skreśl niepotrzebne wyrazy tak, aby zdania były prawdziwe. A. Mech płonnik jest przytwierdzony do podłoŝa za pomocą korzonków / chwytników. B. Przeniesienie pyłku na znamię słupka to zapylenie / zapłodnienie. C. Wypustki komórek skórki korzenia pobierające wodę z solami mineralnymi to włoski /włośniki. D. Zielony barwnik roślin umoŝliwiający przeprowadzenie fotosyntezy to chloroplast / chlorofil. 3

4 11. (0-2) Rysunek przedstawia zapis sposobów odŝywiania się bakterii. Uzupełnij zapis wpisując w odpowiednie miejsca poniŝsze określenia: samoŝywność, pasoŝyty, cudzoŝywność, saprofity, Ŝyjące w symbiozie ODśYWIANIE SIĘ BAKTERII np. bakterie zielone np. bakterie glebowe np. salmonella np. bakterie przewodu pokarmowego 12. (0-3) Prezentowane zdania dotyczą grzybów. Jeśli zdanie jest prawdziwe wstaw literę P, jeśli fałszywe to literę F. A. Grzyby wielokomórkowe zbudowane są ze strzępek.... B. Podczas grzybobrania zbieramy jedynie owocniki grzybów... C. DroŜdŜe to grzyby jednokomórkowe rozmnaŝające się płciowo przez pączkowanie.. D. Wszystkie grzyby z wyjątkiem gąski zielonej są organizmami cudzoŝywnymi. E. Trującego muchomora sromotnikowego moŝna pomylić z gąską zieloną... F. Trufle to grzyby cenione za walory smakowe (0-3) Wpisz odpowiednio w tabelę podane gatunki roślin. mech płonnik, sosna zwyczajna, bez lilak, klon zwyczajny, świerk pospolity, pióropusznik strusi Rośliny zarodnikowe Rośliny nagonasienne Rośliny okrytonasienne 14. (0-3) Rysunek przedstawia proces zapłodnienia roślin okrytonasiennych. Uzupełnij opis rysunku podając odpowiednie brakujące nazwy i dokończ zdanie. Nasiono powstaje z: Źródło: Tajemnice przyrody kl. V, Nowa Era, 2008 (dostosowane do potrzeb zadania). 4

5 15. (0-3) Prezentowane rośliny wytwarzają róŝne owoce. Podane nazwy roślin zapisz odpowiednio w tabeli. malina, leszczyna, fasola, czereśnia, pomidor, poziomka Rośliny wytwarzające owoce pojedyncze suche Rośliny wytwarzające owoce pojedyncze mięsiste Rośliny wytwarzające owoce zbiorowe 16. (0-1) Jakiego stanu skupienia ciał dotyczy ten opis? Cząsteczki przyciągają się bardzo słabo, są luźno rozrzucone w przestrzeni, poruszają się chaotycznie we wszystkich kierunkach. A. ciało stałe B. ciecz C. gaz 17. (0-7) Opisy siedmiu parków narodowych występujących w Polsce oznaczono literami A G. Uzupełnij tabelę podając przy literze odpowiednią nazwę parku narodowego. Przy wpisywaniu nazw parków uŝyj skrótu PN. Rozpoznaj na mapie połoŝenie opisanych parków narodowych oznaczonych numerami 1 13 i wpisz odpowiednio w tabelę. A. Obejmuje dolinę rzeki z jej rozlewiskami oraz przyległe bagna i torfowiska. Jest największym parkiem narodowym w Polsce. B. Najmłodszy park narodowy w Polsce. C. Park z Maczugą Herkulesa i Grotą Łokietka. D. Park gdzie występują gołoborza oraz lasy jodłowo-bukowe zwane Puszczą Jodłową. E. Park połoŝony na Pojezierzu Suwalskim. Symbolem parku jest bóbr. F. Park, w którym ochronie podlegają torfowiska i lasy oraz wiele gatunków roślin i zwierząt między innymi Ŝółw błotny. Symbolem parku jest Ŝuraw. G. Park ze skalnymi labiryntami. Litera oznaczająca opis A B C D E F G Numer na mapie Nazwa parku narodowego Źródło: Sprawdziany z przyrody dla kl. V, Nowa Era, 2008( dostosowano do potrzeb zadania). 18. (0-1) Zaznacz organizm jednokomórkowy tworzący zielony nalot na korze drzew. A. euglena B. pierwotek C. ameba D. okrzemka 5

6 19. (0-3) Prezentowane zdania dotyczą roślin, które moŝesz spotkać w najbliŝszym otoczeniu oraz ich właściwości leczniczych i trujących. Jeśli zdanie jest prawdziwe wstaw literę P, jeśli fałszywe to literę F. A. Niektóre rośliny doniczkowe takie jak geranium czy aloes, mają właściwości lecznicze.. B. Wśród roślin doniczkowych zdarzają się takie, które zawierają substancje trujące na przykład oleander, kroton, cyklamen.. C. Kwitnący jesienią zimowit podobny do krokusa jest rośliną leczniczą.. D. Trującymi owocami dla człowieka są między innymi owoce śnieguliczki i jemioły (0-1) Zaznacz mieszaninę jednorodną. A. mleko B. sok owocowy C. woda z kredą D. Ŝwir z piaskiem 21. (0-1) Zaznacz narząd, który pomaga trawić tłuszcze oraz oczyszcza krew z niepoŝądanych substancji wprowadzanych do organizmu wraz z pokarmem i napojami. A. trzustka B. wątroba C. nerki D. Ŝołądek 22. (0-1) Rysunek przedstawia ruch powietrza w sali lekcyjnej po otwarciu drzwi na korytarz. Przeanalizuj rysunek i zastanów się jaki jest związek między temperaturą, a ruchem powietrza. Następnie w poniŝszym zdaniu skreśl niepotrzebne wyrazy tak, aby opisywało ono prawidłowo przedstawioną na rysunku sytuację. Powietrze zimniejsze/ cieplejsze jest lŝejsze/cięŝsze i dlatego wpływa/wypływa dołem/górą, a płomień świecy skierowany jest do środka/na zewnątrz pomieszczenia. Źródło: Doświadczenia na lekcjach przyrody, Nowa Era, 2006 (dostosowano do potrzeb zadania). 23. (0-1) Rysunek przedstawia kształt menisku wklęsły i wypukły utworzony na powierzchni cieczy. Obserwowane zjawisko zachodzi w zaleŝności od działania sił spójności w cieczy i sił przylegania cząsteczek cieczy do naczynia. Przeanalizuj rysunek i w odpowiednie kółka wstaw znak mniejszości < lub większości >. Źródło: Tajemnice przyrody kl. V, Nowa Era, siły przylegania siły spójności siły przylegania siły spójności Menisk wklęsły Menisk wypukły Źródło: Doświadczenia na lekcjach przyrody, Nowa Era, 2006(dostosowano do potrzeb zadania). 6

Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl. Zadania- pedosfera, biosfera www..pl

Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl. Zadania- pedosfera, biosfera www..pl Pedosfera, biosfera- zadania 1. Na podstawie poniższego tekstu zbuduj schemat przedstawiający proces glebotwórczy. Początek tworzenia się gleby wyznacza wietrzenie. Intensywność tego wstępnego procesu

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie eksternistycznym BIOLOGIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum

Informator o egzaminie eksternistycznym BIOLOGIA. przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE Informator o egzaminie eksternistycznym przeprowadzanym od roku 2013 z zakresu gimnazjum BIOLOGIA BIOLOGIA Informator o egzaminie eksternistycznym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP REJONOWY

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP REJONOWY Kod ucznia. Liczba punktów.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP REJONOWY CZAS PRACY: 90 MINUT Instrukcja dla ucznia Sprawdź, czy test

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Kod ucznia - - pieczątka WKK Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP WOJEWÓDZKI Drogi Uczniu! GRATULACJE! Witaj na III etapie konkursu biologicznego.

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013

POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2013 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu przyroda dla klasy V szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne przedmiotu przyroda dla klasy V szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne przedmiotu przyroda dla klasy V szkoły podstawowej Temat (rozumiany jako lekcja) Właściwości substancji 1/2. Z różnymi substancjami spotykamy się w domowej kuchni 3. Czy masa i objętość

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW CHRONIONYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM: BOLIMOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY

STUDIUM UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW CHRONIONYCH W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM: BOLIMOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ROZWOJU REGIONALNEGO ================================================================== STUDIUM UWARUNKOWAŃ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW CHRONIONYCH

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ... pieczątka nagłówkowa szkoły... kod pracy ucznia KONKURS PRZEDMIOTOWY BIOLOGICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP SZKOLNY Drogi Uczniu, witaj na I etapie konkursu biologicznego. Przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA

PRZEDMIOTY PRZYRODNICZE KWIECIEŃ 2012 UZUPEŁNIA UCZEŃ. miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD UCZNIA Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Urszula Poziomek BIOLOGIA NA CZASIE. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym. Spis treści

Urszula Poziomek BIOLOGIA NA CZASIE. Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym. Spis treści Urszula Poziomek BIOLOGIA NA CZASIE Program nauczania biologii w zakresie rozszerzonym Spis treści 1 Wstęp... 3 I Cele ogólne programu... 4 II Cele szczegółowe programu... 4 II Treści nauczania i rozkład

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy

Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Opracował zespół w składzie dr Katarzyna Kobielska kierownik dr Elzbieta Nawrocka dr Piotr Gryszel mgr Paweł Kieruzal mgr Przemysław Wojcieszak Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Geografia i Biologia 1 Przedmiotowy system oceniania BIOLOGIA, GEOGRAFIA Nauczanie biologii i geografii w Publicznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia

Instrukcja dla ucznia KOD UZNIA WPISUJE UZEŃ DATA URODZENIA UZNIA dzień miesiąc rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄY EGZAMIN PO GIMNAZJUM Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN PO GIMNAZJUM ZĘŚĆ MATEMATYZNO PRZYRODNIZA Instrukcja

Bardziej szczegółowo

BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut

BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy 150 minut Miejsce na naklejkę z kodem szkoły OKE JAWORZNO CKE BIOLOGIA MARZEC ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ Czas pracy 150 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

UKŁAD CZĘŚCI TEKSTOWEJ Str. Wprowadzenie 3

UKŁAD CZĘŚCI TEKSTOWEJ Str. Wprowadzenie 3 UKŁAD CZĘŚCI TEKSTOWEJ Str. Wprowadzenie 3 Cz. I Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 1. Uwarunkowania związane z wykorzystaniem walorów połoŝenia 4 2. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM BIOLOGIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 150 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. GMINY SUCHOśEBRY

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. GMINY SUCHOśEBRY WÓJT GMINY SUCHOśEBRY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUCHOśEBRY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR. RADY GMINY SUCHOśEBRY Z DNIA Siedlce, czerwiec 2011 r. CZĘŚĆ I UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELNO NA LATA 2008-2017

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELNO NA LATA 2008-2017 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELNO NA LATA 2008-2017 Strzelno, maj 2008 OPRACOWANIE: Doradztwo Ekonomiczne i Finansowe Jacek BłaŜejewski, tel. (0 56) 657 55 91 (92), fax (0 56) 622 14 22, SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Badanie gleby 311[24].Z1.03

Badanie gleby 311[24].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ligia Tuszyńska Badanie gleby 311[24].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci: mgr inż. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA LATA 2008-2016

STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA LATA 2008-2016 STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA NA LATA 2008-2016 Toruń, kwiecień 2008 rok OPRACOWANIE: Doradztwo Ekonomiczne i Finansowe Jacek BłaŜejewski 87-100 Toruń, ul. Głowackiego 20, tel. (0 56) 657 55 91

Bardziej szczegółowo

przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia

przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia Przykładowe zadania z BIOLOGII przygotowujące do NOWEGO egzaminu maturalnego na poziomie ROZSZERZONym WYPEŁNIA UCZEŃ Kod ucznia Sprawdzian z BIOLOGII na zakończenie nauki w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej.

Bardziej szczegółowo

Zadania maturalne zakres podstawowy

Zadania maturalne zakres podstawowy Zadania maturalne zakres podstawowy ZESTAW I Poziom Oznaczenie standardu Podstawowy II, 1), 1) Standard Zdający: odczytuje, selekcjonuje, porównuje, interpretuje, grupuje informacje według określonych

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BARTOSZYCE

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BARTOSZYCE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/271/2009 z dnia 7 sierpnia 2009r zmieniającej Uchwałę Nr XIV/91/2007 z dnia 30.10.2007r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Bartoszyce na lata

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia

Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Przedmiotowy System Oceniania z przedmiotu Biologia Ocenianie prowadzone jest systematycznie w celu wspierania i gromadzenia informacji o postępach ucznia oraz motywowaniu go do dalszej pracy. Przy ocenie

Bardziej szczegółowo

MATURA 2006. Komentarz do zadań z biologii

MATURA 2006. Komentarz do zadań z biologii MATURA 2006 do zadań z biologii LIPIEC 2006 Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 3 WSTĘP Egzamin maturalny z biologii odbył się w całym kraju 10

Bardziej szczegółowo

część matematyczno-przyrodnicza

część matematyczno-przyrodnicza BIIULETYN IINFORMACYJNY N OKRĘGOWEJ KOMIISJII EGZAMIINACYJNEJ Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: Al. F. Focha 39, 30 119 Kraków tel. (01) 61 81 01, 0, 03 fax: (01) 61 81 00 e-mail: oke@oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY ZIELONKI. Gmina Zielonki

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY ZIELONKI. Gmina Zielonki Gmina Zielonki PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY ZIELONKI 2004-2014 1 Spis treści: I. Cel programu ochrony środowiska II.Charakterystyka gminy 2.1.PołoŜenie 2.2.Geomorfologia i hydrogeologia 2.3.Warunki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP WOJEWÓDZKI

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP WOJEWÓDZKI Kod ucznia. Liczba punktów.. WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROK SZKOLNY 2012/2013 ETAP WOJEWÓDZKI CZAS PRACY: 120 MINUT Instrukcja dla ucznia Sprawdź, czy test

Bardziej szczegółowo