Przyroda : kl. V kryteria oceniania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyroda : kl. V kryteria oceniania"

Transkrypt

1 Przyroda : kl. V kryteria oceniania Wymagania konieczne - ocena dopuszczająca uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela: narysować plan dowolnego przedmiotu mając podane wymiary w skali, wykonać pomiar długości i szerokości w celu narysowania planu wskazać poziomicę, nazwać województwo, powiat, gminę w której mieszka; pokazać Polskę na mapie Europy, sąsiadujące kraje, wskazać na mapie i odczytać nazwy rozpoznać flagę UE odczytać z mapy nazwy głównych krain geograf., wskazać rzeki, jeziora obszary bagienne, miasta; wymienić podstawowe elementy krajobrazu, rozróżnić elementy krajobrazu naturalnego i przekształconego przez człowieka, wymienić zanieczyszczenia środowiska, podać wpływ na zdrowie człowieka wymienić 2 formy ochrony przyrody w Polsce uzasadnić konieczność ochrony przyrody, określa zasady zachowania się w parku narodowym, pokazać na mapie M. Bałtyckie, ujście Wisły, mierzeję, rozpoznać wybrzeże wysokie i niskie, podać po 2 przykłady roli glonów w przyrodzie, medycynie i gospodarce człowieka; pokazać na mapie: pas pobrzeży, główne miasta i jeziora pobrzeży, pas nizin, nazwać największe z nich, wskazuje wyżyny i odczytuje ich nazwy,wskazuje góry, odczytać nazwy najwyższych szczytów; opisać działania człowieka na Wyż. Śląskiej, wymienić cechy pogody tatrzańskiej. rozpoznaje najpospolitsze drzewa iglaste i liściaste; wymienia czynniki niezbędne do życia roślin wodnych, nazwać 2 rośliny występujące w strefie przybrzeżnej; wymienia 2-3 przystosowania roślin do życia na lądzie, rysuje mech płonnik, rozpoznaje paprocie, skrzypy i widłaki, wymienia 3-4 rośliny należące do nagonasiennych i okrytonasiennych, nazywa części rośliny nasiennej, objaśnia rolę korzenia, łodygi, liści;, opisuje budowę zewnętrzną liścia, nazywa części kwiatu, określa warunki niezbędne do kiełkowania roślin; na podstawie rys. nazywa części grzyba, odróżnia jadalne gatunki grzybów od trujących, wskazuje przykłady ciał stałych, cieczy i gazów w najbliższym otoczeniu; rozpoznaje ułożenie cząstek w ciałach stałych, cieczach i gazach; podaje 2 przykłady metali i niemetali wskazuje 2 przykłady mieszanin spotykanych w życiu codziennym, dzieli je na jednorodne i niejednorodne;

2 podaje 2 sposoby zapobiegania korozji; sporządza wodny roztwór soli, wymienia 2 czynniki przyśpieszające rozpuszczanie; Wymagania podstawowe - ocena dostateczna Uczeń: potrafi narysować plan dowolnego przedmiotu w wybranej przez siebie skali, oblicza wymiary w skali 1:10, 1:100, oblicza odległość rzeczywistą za pomocą skali liniowej wyjaśnia pojęcia: wysokości względnej i bezwzględnej potrafi określić wysokość i ukształtowanie terenu z pomocą poziomic, nazywa województwo, powiat, gminę w której mieszka; potrafi pokazać Polskę na mapie Europy, sąsiadujące kraje. rozpoznać flagę UE odczytuje z mapy nazwy głównych krain geograf., wskazuje rzeki, jeziora, obszary bagienne; wymienia formy ochrony przyrody w Polsce, rozpoznaje wybrane gatunki chronione uzasadnić konieczność ponownego wykorzystania surowców wtórnych, podaje rodzaje zanieczyszczeń środowiska, ich źródła i ich wpływ na zdrowie człowieka, uzasadnić konieczność ochrony przyrody,, określa zasady zachowania się w parku narodowym, rozróżnia elementy krajobrazu naturalnego i przekształconego przez człowieka, pokazuje na mapie M. Bałtyckie, ujście Wisły i Odry, jezioro przybrzeżne, mierzeję, opisuje wybrzeże wysokie i niskie, wskazuje na mapie i nazywa państwa leżące nad Bałtykiem, największe rzeki do niego wpadające, podaje przykłady roli glonów w przyrodzie, medycynie i gospodarce człowieka; pokazuje na mapie: pas pobrzeży, główne miasta i jeziora pobrzeży, pas nizin, nazywa największe z nich, wskazuje wyżyny i odczytuje ich nazwy,wskazuje góry, odczytuje nazwy najwyższych szczytów; Podaje po2-3 cechy krajobrazów Polski opisuje działania człowieka na Wyż. Śląskiej, określa zasady zachowania się w parku narodowym, na podstawie rys. nazywa części grzyba, odróżnia jadalne gatunki grzybów od trujących, podaje przykłady znaczenia grzybów wymienia cechy pogody tatrzańskiej. Pokazuje na mapie ważniejsze Parki Narodowe, wymienia przykłady charakterystycznych roślin i zwierząt rozpoznaje pospolite drzewa iglaste i liściaste; wymienia czynniki niezbędne do życia roślin wodnych, nazywa rośliny występujące w strefie przybrzeżnej; wymienia 2-3 przystosowania roślin do życia na lądzie, omawia budowę zewnętrzną mchu, paproci

3 rozpoznaje paprocie, skrzypy i widłaki, wymienia rośliny należące do nagonasiennych i okrytonasiennych, nazywa części rośliny nasiennej, objaśnia rolę korzenia, łodygi, liści;, opisuje budowę zewnętrzną liścia, korzenia, nasienia nazywa części kwiatu, określa warunki niezbędne do kiełkowania roślin; wskazuje przykłady i właściwości ciał stałych, cieczy i gazów w najbliższym otoczeniu; rysuje ułożenie cząstek w ciałach stałych, cieczach i gazach; podaje przykłady i właściwości metali i niemetali; wskazuje przykłady mieszanin spotykanych w życiu codziennym, dzieli je na jednorodne i niejednorodne; wskazuje sposoby wykorzystania powietrza, podaje sposoby zapobiegania korozji; sporządza wodny roztwór soli cukru itp., wymienia czynniki przyśpieszające rozpuszczanie; wykonuje proste doświadczenia Wymagania rozszerzające - ocena dobra oprócz wymagań podstawowych uczeń: potrafi narysować plan dowolnego przedmiotu w podanej skali, oblicza wymiary w skali, oblicza odległość rzeczywistą. klasyfikuje, popierając się przykładami, oddziaływania występujące w przyrodzie porównuje budowę ciał stałych, cieczy i gazów; wyjaśnia pojęcie rozszerzalności temperaturowej i podaje przykład zjawiska klasyfikuje podane substancje na proste i złożone, porównuje właściwości 2 metali; podaje 2 przykłady minerałów będących zw. chemicznymi, rysuje model budowy 2-3 związków chemicznych, uzasadnia dlaczego woda może stanowić przykład mieszaniny jednorodnej lub niejednorodnej, podaje skład powietrza, porównuje proces palenia i utleniania, wyjaśnia dlaczego rdza jest zw. chemicznym; nazywa składniki tworzące roztwór i wymienia 3 sposoby rozdzielana mieszanin; nazywa władze gminy powiatu i województwa; opisuje epokę lodowcową, wyjaśnia, dlaczego rzeźba powierzchni Polski ma charakter pasowy, charakteryzuje poszczególne rodzaje lasów i gleb, wskazuje czynniki wpływające na zmniejszenie się obszarów leśnych; charakteryzuje typy polskich jezior; charakteryzuje osobliwości przyrodnicze Pojezierza Mazurskiego, wyjaśnia, dlaczego życie w jeziorze możliwe jest również zimą, podaje przystosowania roślin do życia w strefie przybrzeżnej, podaje przykłady 2 roślin z poszczególnych stref jeziora, opisuje budowę okrzemki i podaje rolę organelli komórkowych;

4 charakteryzuje działalność fal na wybrzeżu niskim i wysokim, rozpoznaje bryzę dzienną i nocną, opisuje sposób rozmnażania się glonów; porównuje warunki życia w wodzie i na lądzie, uzasadnia, dlaczego mchy są najprostszymi roślinami lądowymi, opisuje przystosowania do środowiska występujące u poszczególnych grup roślin, porównuje nago- i okrytonasienne, podaje 2-3 przykłady modyfikacji korzeni, łodyg i liści, opisuje rolę poszczególnych elementów kwiatu, wyjaśnia jak powstaje owoc, rozpoznaje 3-4 typy kwiatostanów, typy owoców i sposoby rozsiewania ich; wskazuje na mapie kotliny, charakteryzuje krajobraz Niziny Podlaskiej i Puszczy Białowieskiej, omawia sposoby rozmnażania się grzybów oraz ich pozytywną i negatywną rolę, charakteryzuje rośliny zarodnikowe; podaje przykłady niszczenia środowiska na Wyż, Śląskiej i jego wpływ na zdrowie mieszkańców, jej bogactwa mineralne charakteryzuje elementy krajobrazu krasowego, charakteryzuje gleby i uprawy Wyż Lubelskiej; opisuje krajobraz Gór Świętokrzyskich, Karkonoszy i Tatr; oblicza temperaturę na podanych wysokościach; charakteryzuje piętra roślinności Tatr i przystosowania roślin do życia w surowym klimacie; opisuje korzyści glonu i grzyba tworzących porost; nazywa i klasyfikuje poznane organizmy. Pokazuje na mapie Parki Narodowe, wymienia przykłady charakterystycznych roślin i zwierząt samodzielnie wykonuje doświadczenia wymagania dopełniające - ocena bardzo dobra oprócz wymagań podstawowych uczeń: klasyfikuje, popierając się przykładami, oddziaływania występujące w przyrodzie i wyjaśnia ich istotę porównuje budowę ciał stałych, cieczy i gazów; wyjaśnia pojęcie rozszerzalności temperaturowej i wskazuje przykłady praktycznego zastosowania wiedzy na ten temat; klasyfikuje podane substancje na proste i złożone, porównuje właściwości kilku metali; podaje przykłady minerałów będących zw. chemicznymi, rysuje model budowy 2-3związków chemicznych, uzasadnia dlaczego woda może stanowić przykład mieszaniny jednorodnej lub niejednorodnej, podaje skład powietrza i uzasadnia dlaczego podtrzymuje palenie, porównuje proces palenia i utleniania, wyjaśnia dlaczego rdza jest zw. chemicznym; nazywa składniki tworzące roztwór i wymienia sposoby rozdzielana mieszanin; nazywa gminy i województwa sąsiadujące z naszymi, nazywa władze gminy powiatu i województwa;

5 opisuje epokę lodowcową, wyjaśnia, dlaczego rzeźba powierzchni Polski ma charakter pasowy, charakteryzuje poszczególne rodzaje lasów i gleb, wskazuje czynniki wpływające na zmniejszenie się obszarów leśnych; opisuje bieg Odry i Wisły od źródeł do ujścia, charakteryzuje typy polskich jezior; charakteryzuje osobliwości przyrodnicze Pojezierza Mazurskiego, wyjaśnia, dlaczego życie w jeziorze możliwe jest również zimą, podaje przystosowania roślin do życia w strefie przybrzeżnej, podaje przykłady roślin z poszczególnych stref jeziora, opisuje budowę okrzemki i podaje rolę organelli komórkowych; charakteryzuje działalność fal na wybrzeżu niskim i wysokim, wyjaśnia powstawanie bryzy dziennej i nocnej, charakteryzuje czynniki decydujące o rozmieszczeniu roślinności, opisuje sposób rozmnażania się glonów; porównuje warunki życia w wodzie i na lądzie, uzasadnia, dlaczego mchy są najprostszymi roślinami lądowymi, opisuje przystosowania do środowiska występujące u poszczególnych grup roślin, porównuje nago- i okrytonasienne, podaje przykłady modyfikacji korzeni, łodyg i liści, opisuje rolę poszczególnych elementów kwiatu, wyjaśnia jak powstaje owoc, rozpoznaje 3-4 typy kwiatostanów, typy owoców i sposoby rozsiewania ich; wyjaśnia jak powstają wydmy, charakteryzuje Woliński PN, wskazuje na mapie kotliny i wysoczyzny, wyjaśnia przyczyny słabego zalesienia Niziny Śląskiej, jej bogactwa mineralne, charakteryzuje krajobraz Niziny Podlaskiej i Puszczy Białowieskiej, charakteryzuje oddziaływania między poszczególnymi warstwami lasu, omawia sposoby rozmnażania się grzybów oraz ich pozytywną i negatywną rolę, charakteryzuje rośliny zarodnikowe; podaje przykłady niszczenia środowiska na Wyż, Śląskiej i jego wpływ na zdrowie mieszkańców, charakteryzuje elementy krajobrazu krasowego, opisuje roślinność Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, charakteryzuje gleby i uprawy Wyż Lubelskiej; opisuje krajobraz Gór Świętokrzyskich, Karkonoszy i Tatr; oblicza temperaturę na podanych wysokościach; charakteryzuje piętra roślinności Tatr i przystosowania roślin do życia w surowym klimacie; opisuje korzyści glonu i grzyba tworzących porost; nazywa i klasyfikuje poznane organizmy. Pokazuje na mapie Parki Narodowe, wymienia i rozpoznaje charakterystyczne rośliny i zwierzęta samodzielnie wykonuje doświadczenia Wymagania na ocenę celującą uczeń ponadto potrafi:

6 tworzyć i rozumieć teksty w różnych formach przekazu; dostosowywać różne style uczenia się do treści przedmiotu przyroda; zbierać przechowywać i przetwarzać informacje stosownie do sytuacji; zaproponować styl życia zgodny z założeniami ochrony środowiska; Zdobywać dodatkową wiedzę zaczerpniętą z różnych źródeł i osiągać sukcesy w konkursach przyrodniczych na szczeblu okręgowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych Kl. V. Uczeń:

Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych Kl. V. Uczeń: Wymagania edukacyjne do poszczególnych działów programowych Kl. V Dział: Podstawowe właściwości i budowa materii wskazuje ciała stałe w najbliższym otoczeniu, rysuje ułożenie cząsteczek w ciałach stałych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas V zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Kuś Ewa Sulejczak Przyroda DKW-4014-165/99 Janina

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KL. V PODSTAWOWE WŁAŚCIWOEŚCI I BUDOWA MATERII. Uczeń: Uczeń: Uczeń:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KL. V PODSTAWOWE WŁAŚCIWOEŚCI I BUDOWA MATERII. Uczeń: Uczeń: Uczeń: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KL. V - wskazuje ciała stałe w najbliższym otoczeniu - rysuje ułożenie cząsteczek w ciałach stałych, cieczach i gazach - wskazuje w najbliższym otoczeniu przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA

WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Po ukończeniu klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE -PRZYRODA Uczeń: wymienia czynniki warunkujące dobre samopoczucie w szkole i w domu, konstruuje własny plan dnia i tygodnia, stosuje w praktyce zasady zdrowego

Bardziej szczegółowo

Przyroda kl.5 wymagania

Przyroda kl.5 wymagania Przyroda kl.5 wymagania Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra) Wymagania wykraczające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY. klasa V szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY klasa V szkoły podstawowej DZIAŁ 1 Odkrywamy tajemnice map Skala. Podziałka liniowa. Formy terenu. Pomiary w terenie, szacowanie odległości i wysokości. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RENATA KOROLCZUK Przyroda, KLASA 5 Tajemnice przyrody wyd. Nowa Era

RENATA KOROLCZUK Przyroda, KLASA 5 Tajemnice przyrody wyd. Nowa Era RENATA KOROLCZUK Przyroda, KLASA 5 Tajemnice przyrody wyd. Nowa Era Oceny cząstkowe z przyrody można uzyskać z : - Klasówek (45 min, zapowiadanych dwa tygodnie wcześniej), - kartkówek (nie zapowiadanych)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie V

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie V Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie V Ocena: dopuszczający wymienia państwa graniczące z Polską; podaje nazwy: województwa, powiatu i gminy, w których mieszka; rozpoznaje pospolite drzewa iglaste

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA W KLASIE V. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń potrafi:

PRZYRODA W KLASIE V. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń potrafi: PRZYRODA W KLASIE V Wymagania na ocenę dopuszczającą Uczeń potrafi: podać przykłady ciał stałych klasyfikować substancje ze względu na stan skupienia wymienić przykłady cieczy i gazów wymienić przykłady

Bardziej szczegółowo

KLASA V. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń potrafi:

KLASA V. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Uczeń potrafi: KLASA V. Wymagania na ocenę dopuszczającą podać przykłady zjawisk fizycznych podać przykłady ciał stałych rysować ułoŝenie cząstek w ciałach stałych, cieczach i gazach klasyfikować substancje ze względu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa V

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa V Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa V Wymagania konieczne Dział 1. Odkrywamy tajemnice map wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali (C); wyjaśnia, co to jest

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali; wyjaśnia, co to jest plan obszaru; oblicza odległość na planie lub mapie za pomocą podziałki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DO DZIAŁÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY -PRZYRODA KLASA V

WYMAGANIA DO DZIAŁÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY -PRZYRODA KLASA V WYMAGANIA DO DZIAŁÓW NA POSZCZEGÓLNE OCENY -PRZYRODA KLASA V UWAGA: Uzyskanie oceny wyższej oznacz spełnienie wymagań na tę ocenę oraz wymagań na oceny niższe (np.: uzyskanie oceny dobrej to spełnienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej Wymagania na poszczególne oceny z przyrody dla klasy 5 szkoły podstawowej Temat z podręcznika Nr lekcji Temat lekcji Zakres treści podręcznikowych Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe 1 O czym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z PRZYRODY w klasie 5 Szkoły Podstawowej str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z PRZYRODY dla klasy IV - rok szkolny 20015/2016

Wymagania edukacyjne z PRZYRODY dla klasy IV - rok szkolny 20015/2016 Wymagania edukacyjne z PRZYRODY dla klasy IV - rok szkolny 20015/2016 Program nauczania: Tajemnice przyrody Program nauczania przyrody w klasach 4 6 szkoły podstawowej realizowany przy pomocy podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Tytuł rozdziału w 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? konieczne 1. Skala, plan,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasie IV - I półrocze

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasie IV - I półrocze Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasie IV - I półrocze - wymienić nazwy kierunków głównych i podać ich polskie skróty. - obserwować przedmioty na widnokręgu - wymienić kilka elementów

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZYRODA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZYRODA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiotem oceny są: Poziom I Wiadomości Zapamiętanie - faktów, zjawisk, pojęć, określeń, rozróżnianie różnych źródeł informacji Rozumienie - istoty faktów, zjawisk,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY w szkole Podstawowej nr20 im. Tadeusza Rejtana w Katowicach Kontrakt między nauczycielem i uczniem 1. Ocenianie uczniów na lekcjach przyrody dotyczy przyswojonej

Bardziej szczegółowo

Przyroda klasa V wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: Sabina Kurzawa

Przyroda klasa V wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: Sabina Kurzawa Przyroda klasa V wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne, nauczyciel: Sabina Kurzawa Materiał wymagany do spełnienia określonych wymagań edukacyjnych z Przyrody stanowią teksty i

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali ; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przyrody Klasa 5

Wymagania z przyrody Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania do działów Tajemnice przyrody. Klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYMAGAO DLA KAŻDEGO POZYTYWNEGO STOPNIA Z PRZYRODY DLA KLASY V. wysokość punktu. terenu, wykorzystując przedziały wysokości (C)

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYMAGAO DLA KAŻDEGO POZYTYWNEGO STOPNIA Z PRZYRODY DLA KLASY V. wysokość punktu. terenu, wykorzystując przedziały wysokości (C) Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu w podanej skali, przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przyrody dla klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016

Rozkład materiału nauczania z przyrody dla klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 Rozkład materiału nauczania z przyrody dla klasy Va szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 Podręcznik: Tajemnice przyrody wyd. Nowa Era Nr dopuszczenia: 399/2/2013 Minimalna liczba godzin do zrealizowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej.

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Wymagania na poszczególne oceny z przyrody w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. Klasa 5 Wymagania konieczne Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KLASIE PIĄTEJ SERIA TAJEMNICE PRZYRODY WYD. NOWA ERA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KLASIE PIĄTEJ SERIA TAJEMNICE PRZYRODY WYD. NOWA ERA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KLASIE PIĄTEJ SERIA TAJEMNICE PRZYRODY WYD. NOWA ERA Wiadomości i umiejętności poddawane sprawdzeniu na zakończenie każdego działu podręcznika przyporządkowano

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Kontrakt między nauczycielem i uczniem 1. Ocenianie uczniów na lekcjach przyrody dotyczy przyswojonej przez ucznia wiedzy, umiejętności, wysiłku włożonego w przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.VI. - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w klasie VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.VI. - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w klasie VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL.VI Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: - opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyrody w klasie VI - samodzielnie i twórczo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu PRZYRODA

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu PRZYRODA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu PRZYRODA Wymaganiom przypisano kategorie celów kształcenia: A zapamiętywanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO WSO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PRZYRODA

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO WSO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PRZYRODA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO WSO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PRZYRODA I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE Na lekcjach przyrody oceniane są następujące obszary aktywności ucznia: a) LEKCYJNA swobodne wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY DLA KL. V Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Treści nauczania (wymagania szczegółowe) z podstawy programowej: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 7.1 wykonuje rysunek wyjaśnia, co to jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRZYRODA. dla klasy V

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRZYRODA. dla klasy V WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRZYRODA dla klasy V Przedmiotowy system oceniania ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i osobowościowego ucznia. Wymagania edukacyjne formułowane

Bardziej szczegółowo

I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE

I. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY Przedmiotowy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 21.03.2001 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRZYRODA W KLASIE V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRZYRODA W KLASIE V Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody oparte są na założeniach Statutu Szkoły Podstawowej. Na lekcjach stosowane są następujące formy kontroli wiadomości i umiejętności uczniów: prace pisemne /sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przyrody w klasie V

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z przyrody w klasie V ZASADY PRACY NA LEKCJACH PRZYRODY 1. Uczeń na lekcjach przyrody: pracuje najlepiej jak umie, pozwala innym pracować najlepiej jak potrafią, jest koleżeński i uprzejmy, szanuje kolegów i nauczycieli, dba

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania - przyroda klasa V Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu

Przedmiotowe zasady oceniania - przyroda klasa V Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu Przedmiotowe zasady oceniania - przyroda klasa V Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowy Tomyślu I. Ocenianie poszczególnych form aktywności Ocenie podlegają: prace klasowe (sprawdziany), kartkówki, odpowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SP3 PABIANICE

PRZYRODA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SP3 PABIANICE Przedmiotem oceny są: PRZYRODA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA SP3 PABIANICE Poziom I Wiadomości Zapamiętanie - faktów, zjawisk, pojęć, określeń, rozróżnianie różnych źródeł informacji Rozumienie - istoty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KL. V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KL. V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE KL. V Uwagi ogólne: Wiadomościom i umiejętnościom wymaganych w obrębie poszczególnych działów przyporządkowano kategorie taksonomiczne celów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY W KLASIE V 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY W KLASIE V Dział 1. Odkrywamy tajemnicę map - wykonuje pomiary przedmiotów w celu narysowania ich planów - wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z PRZYRODY w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce

Przedmiotowy system oceniania z PRZYRODY w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce Przedmiotowy system oceniania z PRZYRODY w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sokółce został opracowany w oparciu o: 1. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sokółce 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRZYRODA

ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRZYRODA ZESPÓŁSZKOŁY PODSTAWOWEJ I GMNAZJUM W PUDLISZKACH ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PRZYRODA NAUCZYCIEL PROWADZĄCY Andrzej Żołędziowski SKALA LUB FORMA OCENY ŚRÓDROCZNEJ, BIEŻĄCEJ I KOŃCOWOROCZNEJ Będę stosował

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU PRZYRODA DLA UCZNIÓW KLASY V I PÓŁROCZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU PRZYRODA DLA UCZNIÓW KLASY V I PÓŁROCZE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU PRZYRODA DLA UCZNIÓW KLASY V I PÓŁROCZE Tytuł w podręczniku konieczne (ocena dopuszczająca). Uczeń: podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń: rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wymagania i sposób oceniania na lekcjach przyrody PSO.

Wymagania i sposób oceniania na lekcjach przyrody PSO. Wymagania i sposób oceniania na lekcjach przyrody PSO. 1. Uczeń powinien na każdą lekcję przynosić: podręcznik- wystarczy jeden na ławce, zeszyt przedmiotowy oraz przybory. 2. Ćwiczenia wypełniamy długopisem,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody. Kl. V

Wymagania na poszczególne oceny z przyrody. Kl. V Wymagania na poszczególne oceny z przyrody 1. Dział: Odkrywamy tajemnice map Kl. V - wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary w skali -wyjaśnia, co to jest plan obszaru -oblicza

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA KLASA V STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

PRZYRODA KLASA V STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW PRZYRODA KLASA V STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? Dział 1. Odkrywamy tajemnice map 1. Skala,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA PRZYRODY DLA KLASY V

PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA PRZYRODY DLA KLASY V PROGRAM NAUCZANIA: PRZYRODA NUMER DOPUSZCZENIA: DKW 4014 165/99 PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA PRZYRODY DLA KLASY V Agnieszka Pająk Nauczyciel przyrody Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodzi Tytuł Dział Polska moja ojczyzna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie klasa 5

Wymagania na poszczególne stopnie klasa 5 1 Wymagania na poszczególne stopnie klasa 5 Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Wykonuje pomiary oblicza wymiary przedmiotu w przedmiotów w celu skali 1 : 10; wyjaśnia, co to jest narysowania ich planów;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE - PODRĘCZNIK TAJEMNICE PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE - PODRĘCZNIK TAJEMNICE PRZYRODY PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE - PODRĘCZNIK TAJEMNICE PRZYRODY 1 Tajemnice przyrody. Klasa 5 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5?

Bardziej szczegółowo

- wyjaśnia związek odległości na mapie z zastosowaną skalą (większa, mniejsza) (5)

- wyjaśnia związek odległości na mapie z zastosowaną skalą (większa, mniejsza) (5) Wymagania programowe z przyrody w klasie V Dział Odkrywamy tajemnice map Wymagania programowe na poszczególne oceny wymienia zasady pracy na lekcjach przyrody; określa, za co może uzyskać ocenę na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania do działów na poszczególne oceny. Przyroda kl. V

Wymagania do działów na poszczególne oceny. Przyroda kl. V Wymagania do działów na poszczególne oceny Przyroda kl. V Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca). Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Wymagania rozszerzające (ocena dobra). Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów w klasie V z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu nauczania Tajemnice przyrody Jolanty Golanko

Kryteria oceniania uczniów w klasie V z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu nauczania Tajemnice przyrody Jolanty Golanko Kryteria oceniania uczniów w klasie V z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu nauczania Tajemnice przyrody Jolanty Golanko Dział 1. Odkrywamy tajemnice map Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca).

Bardziej szczegółowo

Dział 1. Odkrywamy tajemnice map

Dział 1. Odkrywamy tajemnice map WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZYRODY KL. V Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra)

Bardziej szczegółowo

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów

Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się organizmów Temat Uczenie się biologii wymaga dobrej organizacji pracy Sposoby odżywiania się Sposoby oddychania Sposoby rozmnażania się Bakterie a wirusy Protisty Glony przedstawiciele trzech królestw Wymagania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 5 ( Tajemnice przyrody )

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 5 ( Tajemnice przyrody ) 1 edukacyjne z przyrody dla klasy 5 ( Tajemnice przyrody ) 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? Dział 1. Odkrywamy tajemnice map 1. Skala, plan, 2. Co to jest plan i mapa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Tajemnice przyrody. Klasa 5

WYMAGANIA Tajemnice przyrody. Klasa 5 1 WYMAGANIA Tajemnice przyrody. Klasa 5 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? Dział 1. Odkrywamy tajemnice map 1. Skala, plan, 2. Co to jest plan i mapa skala? 2. Odległości

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Tajemnice przyrody. Klasa 5

Plan wynikowy Tajemnice przyrody. Klasa 5 1 Plan wynikowy Tajemnice przyrody. Klasa 5 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? Dział 1. Odkrywamy tajemnice map 1. Skala, plan, 2. Co to jest plan i mapa skala? 2. Odległości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 5.

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 5. Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 5. Tytuł 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach przyrody w klasie 5? Dział 1. Polska moja ojczyzna 1. Polska w Europie 2. Podział administracyjny Polski 3. Ukształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 5 Tajemnice przyrody

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 5 Tajemnice przyrody Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 5 Tajemnice przyrody Dział 1. ODKRYWAMY TAJEMNICE MAP -wykonuje rysunek przedmiotu w skali, mając podane wymiary w skali, -wyjaśnia, co to jest plan obszaru, -oblicza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 5

Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 5 1 Wymagania edukacyjne z przyrody dla klasy 5 dopuszczająca). (ocena dostateczna). Dział 1. Odkrywamy tajemnice map wykonuje pomiary przedmiotów w celu narysowania ich planów ; wykonuje rysunek przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Przedmiot: Przyroda Klasa: IV Imię i nazwisko nauczyciela: Sandra Solińska Opis wymagań edukacyjnych Celująca: planuje i przeprowadza doświadczenia i obserwacje przyrodnicze,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTYWY SYSTEM OCENIANIA WIADOMOŚCI Z PRZYRODY W KLASIE V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

PRZEDMIOTYWY SYSTEM OCENIANIA WIADOMOŚCI Z PRZYRODY W KLASIE V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOTYWY SYSTEM OCENIANIA WIADOMOŚCI Z PRZYRODY W KLASIE V WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Właściwości substancji w róŝnych stanach skupienia. Wymagania konieczne (stopień dopuszczający) - podać przykłady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE TAJEMNICE PRZYRODY KL. V 399/2/2013. Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe

WYMAGANIA PROGRAMOWE TAJEMNICE PRZYRODY KL. V 399/2/2013. Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe ODKRYWAMY TAJEMNICE MAP WYMAGANIA PROGRAMOWE TAJEMNICE PRZYRODY KL. V 399/2/2013 Dział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: -czynności, które należy wykonać, żeby narysować plan - dokonuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas V zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PRZYRODY dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia Jolanta Golanko Tajemnice przyrody Janina Ślósarczyk Ryszard

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA, KLASA V. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne:

PRZYRODA, KLASA V. Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: PRZYRODA, KLASA V Wymagania ogólne na poszczególne stopnie szkolne: Ocenę celującą na semestr/koniec roku otrzymuje uczeń, który: - posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: Przyroda NAUCZYCIEL: mgr Zofia Ciesielska KLASA: Va, Vb, Vc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3 h ROK SZKOLNY: 2015/2016 PROGRAM NAUCZANIA: Zatwierdzony na rok szk. 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z przyrody w klasie V

Wymagania programowe na poszczególne oceny z przyrody w klasie V Wymagania programowe na poszczególne oceny z przyrody w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: przelicza skale planów i map; oblicza odległość na planie i mapie za pomocą skali liczbowej lub mianowanej;

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Gogolewie. Przedmiotowy system oceniania z przyrody w klasie V

Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Gogolewie. Przedmiotowy system oceniania z przyrody w klasie V Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Gogolewie Przedmiotowy system oceniania z przyrody w klasie V Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów przez nauczyciela przyrody ma na celu nie tylko badanie efektywności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KL. V

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KL. V WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZYRODY W KL. V 1. Dział: Odkrywamy tajemnice map wykonuje pomiary przedmiotów w celu narysowania ich planów, wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali,

Bardziej szczegółowo

Geografia - KLASA III. Dział I

Geografia - KLASA III. Dział I Geografia - KLASA III Dział I Dział II 1. Rodzaje i rozwój usług w Polsce - klasyfikuję usługi - określam rolę usług jako III sektora gospodarki - opisuję znaczenie usług we współczesnej gospodarce - wykazuję

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z przyrody

Kryteria oceniania z przyrody Kryteria oceniania z przyrody PRZYRODA KL. IV do programu nauczania nr DKW-4014-55/99 REJESTR WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY I. ŚRODOWISKO NAJBLIŻSZEJ OKOLICY ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA OCENĘ PRZEDMIOT: Przyroda KLASA: Va, Vb, Vc TYGODNIOWY WYMIAR GODZIN: 3 h ROK SZKOLNY: 2014/2015 PROGRAM NAUCZANIA: Zatwierdzony na rok szk. 2014/2015 Wymagane przybory szkolne

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania Tajemnice przyrody. Klasa 5

Kryteria oceniania Tajemnice przyrody. Klasa 5 1 Kryteria oceniania Tajemnice przyrody. Klasa 5 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? Dział 1. Odkrywamy tajemnice map 1. Skala, plan, 2. Co to jest plan i mapa skala? 2.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z przyrody dla kl. V

Szczegółowe wymagania z przyrody dla kl. V 1 Szczegółowe wymagania z przyrody dla kl. V Dział 1. Odkrywamy tajemnice map wykonuje pomiary przedmiotów w celu narysowania ich planów ; wykonuje rysunek przedmiotu w podanej skali, mając podane wymiary

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Tajemnice przyrody. Klasa 5

Plan wynikowy Tajemnice przyrody. Klasa 5 Plan wynikowy Tajemnice przyrody. Klasa 5 Tytuł rozdziału w 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? Dział 1. Odkrywamy tajemnice map 1. Skala, plan, 2. Co to jest plan i mapa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 5 1 Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 5 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? Dział 1. Odkrywamy tajemnice map 1. Skala, plan, 2. Co to jest plan i mapa skala? 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń:

Wymagania podstawowe (ocena dostateczna). Uczeń: 1 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? Dział 1. Odkrywamy tajemnice map 1. Skala, plan, 2. Co to jest plan i mapa skala? Plan wynikowy dla klasy V na podstawie programu nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 5

Wymagania edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 5 1 edukacyjne Tajemnice przyrody. Klasa 5 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? Dział 1. Odkrywamy tajemnice map 1. Skala, plan, 2. Co to jest plan i mapa skala? 2. Odległości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z PRZYRODY KL.V

WYMAGANIA Z PRZYRODY KL.V 1 1.Lekcja organizacyjna.czy przyroda w klv jest ciekawa? Dział 1. Odkrywamy tajemnice map 1. Skala, plan, 2. Co to jest plan i mapa skala? 2. Odległości na planie, mapie i w terenie 2. Odległości na planie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie V

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie V Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie V Tytuł rozdziału w 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? Dział 1. Odkrywamy tajemnice map 1. Skala, plan, mapa 2. Co to jest plan

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy NE Tajemnice przyrody, klasa V, kryteria oceniania

Plan wynikowy NE Tajemnice przyrody, klasa V, kryteria oceniania Tytuł rozdziału w podręczniku Numer i temat lekcji 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5? Dział 1. Odkrywamy tajemnice map 1. Skala, plan, 2.Co to jest plan i mapa skala? 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE - PODRĘCZNIK TAJEMNICE PRZYRODY

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE - PODRĘCZNIK TAJEMNICE PRZYRODY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZYRODY DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE - PODRĘCZNIK TAJEMNICE PRZYRODY 1 Tajemnice przyrody. Klasa 5 1.Lekcja organizacyjna. Jak będziemy poznawać przyrodę w klasie 5?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przyrody klasa V niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne z przyrody klasa V niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne z przyrody klasa V niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA PRZYRODA

KRYTERIA OCENIANIA PRZYRODA 1 Bogusława Lubszczyk KRYTERIA OCENIANIA PRZYRODA I. SPOSOBY SPRAWDZANIA DYDAKTYCZNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 1. Sprawdzanie efektów nauczania odbywa się systematycznie w zróżnicowanej formie ustnej i pisemnej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV

Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV Wymagania edukacyjne przyroda klasa IV Ocena dopuszczająca wyjaśnia, co to jest przyroda wymienia elementy przyrody żywej (ożywionej) i nieożywionej podaje przykłady bezpiecznego spędzania wolnego czasu

Bardziej szczegółowo

P R Z Y R O D A. Program bloku Małgorzata Kłyś, Ewa Sulejczak. Wydawnictwo Nowa Era. Nr dopuszczenia DKW 4014 165/99. Prowadzący: Beata Krupa

P R Z Y R O D A. Program bloku Małgorzata Kłyś, Ewa Sulejczak. Wydawnictwo Nowa Era. Nr dopuszczenia DKW 4014 165/99. Prowadzący: Beata Krupa P R Z Y R O D A Program bloku Małgorzata Kłyś, Ewa Sulejczak Wydawnictwo Nowa Era Nr dopuszczenia DKW 4014 165/99 Prowadzący: Beata Krupa 2 PLAN WYNIKOWY Przyroda kl. IV 3 godziny tygodniowo Dział programo

Bardziej szczegółowo

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na

Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na Geografia - Klasa 2 Dział 1 Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski 1. Położenie i granice Polski - określam położenie Polski w Europie i na świecie - wskazuję paostwa sąsiadujące i podaję długości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z PRZYRODY DLA KLASY V NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W I SEMESTRZE (2012/2013)

KRYTERIA WYMAGAŃ Z PRZYRODY DLA KLASY V NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W I SEMESTRZE (2012/2013) KRYTERIA WYMAGAŃ Z PRZYRODY DLA KLASY V NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W I SEMESTRZE (2012/2013) POZIOM KONIECZNY Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: wymienia nieożywione i ożywione elementy środowiska

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu (B); oblicza wymiary przedmiotu w różnych skalach, np. 1:5; 1 : 20; 1 : 50 (D)

wyjaśnia, co to jest plan przedmiotu (B); oblicza wymiary przedmiotu w różnych skalach, np. 1:5; 1 : 20; 1 : 50 (D) Wymagania z przyrody Klasa 5 2013/2014 Tytuł rozdziału Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające Wymagania wykraczające 1. Skala, plan, mapa 2. Odległości

Bardziej szczegółowo

Wymagania do poszczególnych działów

Wymagania do poszczególnych działów Wymagania do poszczególnych działów Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobra)

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2

Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Przedmiotowy system oceniania Bliżej Geografii Gimnazjum część 2 Tematy lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca DZIAŁ 1. POŁOŻENIE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Bardziej szczegółowo

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń jeżeli: Na ocenę dopuszczającą uczniowie powinni: Na ocenę dostateczną uczniowie ponadto powinni:

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń jeżeli: Na ocenę dopuszczającą uczniowie powinni: Na ocenę dostateczną uczniowie ponadto powinni: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń jeżeli: nie posiada wiedzy niezbędnej do uzyskania oceny dopuszczającej (poziom konieczny); nie prowadzi zeszytu przedmiotowego; wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny śródroczne i roczne Z BIOLOGII W KLASIE I GIMNAZJUM Program nauczania biologii w gimnazjum PULS ŻYCIA autor: Anna Zdziennicka Program realizowany przy pomocy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE IV z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu DKW 4014-49/99 wg podręcznika "Mój świat"

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE IV z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu DKW 4014-49/99 wg podręcznika Mój świat SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA UCZNIÓW W KLASIE IV z przedmiotu przyroda opracowane na podstawie programu DKW 4014-49/99 wg podręcznika "Mój świat" Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie posiada

Bardziej szczegółowo

Zasady uzyskiwania ocen z przyrody - rok szkolny 2015/2016

Zasady uzyskiwania ocen z przyrody - rok szkolny 2015/2016 Zasady uzyskiwania ocen z przyrody - rok szkolny 2015/2016 1. Na końcową ocenę z przedmiotu PRZYRODA składają się oceny bieżące. Uczeń może je uzyskać za: a. odpowiedzi ustne b. sprawdziany pisemne i kartkówki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 WYMAGANIA EDUKACYJNE GEOGRAFIA Wiking Kl 3 Poziom wymagań koniecznych- ocena dopuszczająca Poziom wymagań podstawowych (całość)- ocena dostateczna Poziom wymagań rozszerzających- ocena dobra Poziom wymagań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia I. Biologia nauka o życiu Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy I gimnazjum oparte na Programie nauczania biologii Puls życia Dział Temat Poziom wymagań dopuszczający Poziom wymagań dostateczny Poziom

Bardziej szczegółowo