Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16"

Transkrypt

1 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1

2 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został opracowany w oparciu o Koncepcję Pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim na lata Osoby Zadania Sposób realizacji Terminy odpowiedzialne Realizacja podstawy programowej i osiąganie standardów wymagań. Uwa gi Dostosowanie szkolnego zestawu programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy, a także wyposażenia Utworzenie szkolnego zastawu programów nauczania. Opis realizacji programu w postaci rozkładu materiału lub wynikowego planu nauczania, uwzględniającego cele edukacyjne; umieszczenie w e-dzienniku w/w rozkładów lub planów. Określenie jednolitych kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów oraz wymagań edukacyjnych na poszczególnych poziomach nauczania. do r. Wybór programów nauczyciele. Dopuszczenie do użytku dyrektor. do r. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów (przekazanie informacji uczniom oraz wychowawcom klas). do r. Zespoły przedmiotowe (przekazanie informacji do teczek wychowawców klas). 2

3 Monitorowanie realizacji programów nauczania. Modyfikacja rozkładów materiału i planów wynikowych. Opracowanie i wdrożenie programów autorskich. Stosowanie jednakowej zasady ważenia ocen z wszystkich przedmiotów. Analiza realizacji programów w ramach pracy zespołów przedmiotowych. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej poziomu wiadomości i umiejętności w klasach pierwszych realizujących przedmiot w zakresie rozszerzonym. Badanie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w klasach trzecich z przedmiotów maturalnych - próbne egzaminy maturalne. Analiza wyników egzaminu maturalnego oraz diagnozy wstępnej w klasach pierwszych. Uwzględnienie w rozkładach materiału i planach wynikowych zaleceń MEN, WKO, wyników analiz, zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów oraz Opracowanie autorskich programów dydaktycznych. tydzień przed klasyfikacyjnym i posiedzeniami rady pedagogicznej. Zespoły przedmiotowe. do r. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów. listopad 2015 r. styczeń 2016 r. Osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego Nauczyciele poszczególnych przedmiotów. do r. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz zespoły przedmiotowe. do końca Zespoły przedmiotowe. października do r. Zainteresowani nauczyciele. Podnoszenie efektywności nauczania wszystkich przedmiotów. Przeprowadzenie pomiaru dydaktycznego lub próbnej matury w klasach drugich z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. do r. Nauczyciele przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. 3

4 Wypracowanie skutecznych form przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego. Przeprowadzenie w klasach trzecich minimum dwóch prób egzaminu maturalnego. Kontakty z uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi, udział w drzwiach otwartych, wykładach i spotkaniach. Prowadzenie, według uznania nauczyciela, w ramach dziewiętnastej godziny, zajęć dodatkowych z poszczególnych przedmiotów. Prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych (w miarę możliwości finansowych szkoły lub w formie wolontariatu). od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r. Nauczyciele przedmiotów maturalnych. Zainteresowani nauczyciele. Zainteresowani nauczyciele. Praca z uczniem zdolnym. Zapewnienie rozwoju uczniom zdolnym dodatkowe zadania domowe, wskazanie odpowiedniej literatury, konsultacje indywidualne, zajęcia rozwijające, przygotowanie do konkursów, olimpiady. Rozbudzanie aktywności uczniów w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce. Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych. Udział w olimpiadach przedmiotowych i zewnętrznych konkursach. Kontynuowanie współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego w szkole. Wyróżnianie i nagradzanie uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły. Dyrekcja i nauczyciele. Organizacja Mistrzostw Szkoły w Ortografii. I półrocze Nauczyciele języka polskiego. Udział w Meczach Matematycznych Nauczyciele matematyki 4

5 Organizacja i udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Wdrażanie do samokształcenia (korzystanie z zasobów pracowni przedmiotowych, biblioteki szkolnej i Multimedialnego Słowackiego oraz z Internetu). Rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczenia się, zamiłowania do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy i fascynacji pięknem. Pielęgnowanie i rozwijanie kontaktów z przedstawicielami środowiska twórczego (z poetami, aktorami, muzykami itp.) Współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi (CK Rondo, Pro Sinfoniką, Muzealną Izbą Pamięci). Udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach i lekcjach muzealnych. Nauczyciele języka polskiego, wok-u, historii, wychowawcy klas, nauczyciel bibliotekarz. Działania sprzyjające integracji uczniów klas pierwszych i ich wejściu w nowe środowisko. Propagowanie twórczości uczniów w gazetkach szkolnych i w prasie lokalnej. Udział w imprezach i uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej. Organizacja spotkania integracyjnego dla uczniów klas pierwszych. Eksponowanie bieżących osiągnięć uczniów w gablocie szkolnej, w pracowniach przedmiotowych, na szkolnej stronie internetowej oraz w prasie lokalnej. wrzesień 2015r. Rada Samorządu Uczniowskiego oraz wychowawcy klas pierwszych. wrzesień 2015r. Rada Szkoły i wychowawcy klas pierwszych. Dyrekcja, opiekunowie pracowni przedmiotowych. Rozwijanie umiejętności Systematyczne przekazywanie uczniom informacji Wychowawcy klas. 5

6 planowania rozwoju osobistego. Wdrażanie uczniów do samorządności. Przestrzeganie wypracowanego systemu wyróżnień. dotyczących możliwości dalszego kształcenia się. Udział w Salonie Maturzystów i spotkaniach z przedstawicielami wyższych uczelni. Organizowanie dla uczniów warsztatów mających na celu rozpoznanie ich osobistych predyspozycji. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w celu możliwości i warunków uzyskania stażu oraz zapoznania z lokalnym rynkiem pracy. Organizowanie, w miarę możliwości, spotkań z absolwentami szkoły, którzy osiągnęli sukces. Motywowanie samorządu uczniowskiego do podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć, angażowanie się w życie szkoły poprzez organizację imprez według harmonogramu RSU, udział w spotkaniach RSU z dyrektorem i z radą pedagogiczną. Praca przedstawicieli uczniów w Radzie Szkoły. Edukacja prawna i obywatelska uczniów wykłady z dziedziny prawa, udział w sesjach Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Wyróżnianie uczniów za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz za pracę na rzecz szkoły i środowiska. Zapoznanie uczniów (na pierwszej lekcji) oraz rodziców (na pierwszym zebraniu) z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Stosowanie postanowień Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Kontrola przestrzegania wewnątrzszkolnego systemu Dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. oceniania na podstawie e-dziennika. Sporządzenie wykazu uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i indywidualizacja pracy z tymi uczniami. Dyrekcja i wychowawcy klas. Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. Wychowawcy klas. styczeń 2016 r. kwiecień 2016 r. (absolwenci) czerwiec 2016 r. Dyrekcja, opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego, przewodniczący Rady Szkoły oraz wychowawcy klas. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i wychowawcy klas. Dyrekcja i nauczyciele. wrzesień 2015r. Dyrekcja r. Wychowawcy klas. 6

7 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako podstawa do doskonalenia pracy dydaktycznej. Monitorowanie losów absolwentów. Sformułowania wniosków do dalszej pracy dydaktycznej na podstawie przeprowadzonej analizy wyników egzaminu maturalnego. Zbieranie informacji o losach absolwentów r. Zespoły przedmiotowe. październik 2016 r. Wychowawcy klas. Wychowanie i profilaktyka zagrożeń Zapoznanie uczniów klas pierwszych oraz ich rodziców ze wrzesień 2015r. Wychowawcy klas. Statutem Szkoły oraz innymi dokumentami dotyczącymi edukacji, wychowania i opieki obowiązującymi w szkole. szkolnym. Przestrzeganie prawa szkolnego. Społeczność szkolna. Zapoznanie z prawem Prowadzenie przez pracowników szkoły i rodziców działań rozwiązujących indywidualne problemy uczniów. Budowanie wśród uczniów świadomości współodpowiedzialności za mienie Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. Bezpośredni kontakt z domem rodzinnym w szczególnie trudnych sytuacjach. Prowadzenia systematycznych działań profilaktycznych w przypadku problemów ze stresem i kłopotów w nauce. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Wychowawcy klas. Doskonalenie działań mobilizujących uczniów do Wychowawcy klas. uzyskiwania wysokiej frekwencji (konsekwentne rozliczanie na bieżąco uczniów z nieobecności, stały kontakt z rodzicami) Przeciwdziałanie przejawom wandalizmu w szkole. Wszyscy pracownicy 7

8 Tworzenie zaufania między wszystkimi pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami, wzajemne motywowanie do wspólnego działania. Kształtowanie właściwego stosunku do symboli narodowych, rozwijanie tożsamości narodowej i regionalnej. Rozwijanie tożsamości europejskiej przez uczestnictwo w wymianach międzynarodowych. Dbałość o płynny przepływ informacji (tablice ogłoszeń, narady, spotkania, komunikaty w e-dzienniku, komunikacja elektroniczna). Włączanie rodziców do współpracy, wspólne planowanie działań klasowych i szkolnych. Zachęcanie rodziców do wspólnego analizowania osiągnięć uczniów i planowania ich rozwoju. Organizacja i udział w imprezach o charakterze towarzyskim (spotkania świąteczne i okolicznościowe, wspólne wycieczki itp.). Organizacja i udział w festynach środowiskowych, imprezach o charakterze rocznicowym i patriotycznym. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Dyrekcja, Rada Szkoły, wychowawcy klas i Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Rozwoju LO. Dyrekcja, pracownicy szkoły, społeczność szkolna. Dyrekcja, pracownicy szkoły, społeczność szkolna. Organizacja I Festynu Rodzinnego r. Rada Szkoły, dyrekcja i wszyscy nauczyciele. Udział młodzieży w obchodach świąt państwowych, lokalnych oraz szkolnych. Przygotowanie wystaw okolicznościowych. Bibliotekarz i wyznaczeni nauczyciele. Kontynuowanie wymian młodzieży i nauczycieli ze szkołami z Danii, Litwy i Ukrainy. październik 2015r. kwiecień 2016 r. Nauczyciele języków obcych. 8

9 Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia. Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. Rozstrzyganie poważnych problemów wychowawczych i planowanie działań zapobiegawczych. Realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zagrożeń. Kształtowanie właściwych relacji: nauczyciel uczeń, uczeń uczeń. Przestrzeganie zasad BHP. Pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodnie z harmonogramem. Przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem ich bezpieczeństwa. Szkolenie pracowników szkoły dotyczące zasad bhp i opieki nad uczniami (zgodnie z zapotrzebowaniem). Ścisła współpraca z higienistką szkolną i z Zakładem Opieki Zdrowotnej. Przeciwdziałanie agresji, wulgaryzmom oraz dbałość o kulturę słowa. Organizowanie spotkań z psychologiem oraz przedstawicielem policji ds. nieletnich. Szerzenie oświaty zdrowotnej i zasad higieny. Organizowanie spotkań z lekarzami. Utrwalanie właściwych zachowań kulturowych i etycznych, dostarczanie wzorców, wskazywanie autorytetów oraz pielęgnowanie zasad savoir-vivre`u. Wykorzystanie technologii informatycznej w praktyce szkolnej Dyrektor i pracownicy Dyrekcja i wszyscy pracownicy Wszyscy pracownicy Wychowawcy klas, higienistka szkolna, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie i biologii. Wszyscy pracownicy Korzystanie z technologii Dobór form i metod nauczania z wykorzystaniem tablic interaktywnych. 9

10 informatycznej w procesie dydaktycznym. Stosowanie w procesie dydaktycznym e-podręczników oraz multimedialnych programów edukacyjnych. Udział uczniów w konkursach z zastosowaniem technologii informatycznej. Wykorzystanie technologii informatycznej w obsłudze administracyjnej Wykorzystanie szkolnej świetlicy i biblioteki jako centrum medialnego. Prowadzenie i systematyczna aktualizacja szkolnej strony internetowej. Wykorzystanie sprzętu umożliwiającego udział w wideokonferencjach przez uczniów naszej szkoły i innych placówek. Zastosowanie komputera w sekretariacie oraz do komunikowania się wszystkich organów Nauczyciel informatyki we współpracy z wszystkimi nauczycielami. Wszyscy pracownicy Prowadzenie dziennika elektronicznego. Dyrekcja, nauczyciele, sekretarz Zastosowanie multimedialnego systemu informacji w Szkole Multimedialny Słowacki. Cała społeczność szkolna Zakończenie komputeryzacji zasobów bibliotecznych. Nauczyciel bibliotekarz. Wykorzystywanie komputerowego systemu obsługi biblioteki szkolnej. Tworzenie dobrego klimatu szkoły Cała społeczność szkolna Tworzenie wizerunku szkoły przyjaznej Organizowanie akcji charytatywnych, imprez szkolnych i środowiskowych. Nauczyciele. 10

11 Organizowanie konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów. II półrocze Nauczyciele języka polskiego, historii, matematyki i języków obcych. Organizacja cyklicznych lekcji otwartych wrzesień-kwiecień Wicedyrektor i nauczyciele. młodemu człowiekowi. Majówki ze Słowakiem i Festynu Rodzinnego. Umożliwianie uczniom współdecydowania o ważnych sprawach w szkole. Zachęcanie uczniów do rozwijania pozytywnych cech osobowości maj 2016 r. wrzesień 2015 r. Rada Szkoły, Wicedyrektor i zespół do spraw promocji Dyrekcja i wszyscy nauczyciele. Wszyscy pracownicy Pomoc uczniom w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych. Kształtowanie wśród uczniów więzi Tworzenie przyjaznej atmosfery w klasie i w szkole. Wszyscy pracownicy Nagradzanie wyróżniających się uczniów. styczeń 2016 r. kwiecień 2016 r. (absolwenci) czerwiec 2016 r. Organizowanie wsparcia psychologicznego i poszukiwanie możliwości pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów. Organizowanie spotkań i imprez szkolnych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez RSU. Organizowanie wycieczek szkolnych. Dyrekcja i wychowawcy klas. Wychowawcy klas. 11

12 emocjonalnych ze szkołą. Wykorzystywanie bardzo dobrych wyników w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz z egzaminu maturalnego do budowania poczucia dumy z przynależności do społeczności szkolnej. Wykorzystywanie spotkań absolwentów jako przykładu emocjonalnej więzi ze szkołą. Promocja szkoły II półrocze Dyrektor, wychowawcy klas. Promowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim w środowisku lokalnym. Opracowanie ulotki promującej szkołę wśród gimnazjalistów i w środowisku lokalnym. Informowanie rodziców i środowiska lokalnego o wysokich wynikach egzaminu maturalnego. styczeń 2016 r. Zespół do spraw promocji wrzesień 2015 r. Dyrekcja i wychowawcy klas Kontynuowanie współpracy z lokalną prasą. Dyrektor Rejestrowanie na bieżąco wydarzeń z życia szkoły na stronie internetowej i wykorzystanie tych materiałów do promocji Nauczyciel informatyki i zespół do spraw promocji Uaktualnianie wpisów na tablicy osiągnięć uczniów liceum. Organizowanie: wystaw i innych imprez prezentujących tradycje i osiągnięcia szkoły, Dnia Patrona Szkoły, czerwiec 2016 r. Dyrektor zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych zjazdów jubileuszowych, konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, 12

13 uroczystości z różnych dziedzin nauki i kultury, spotkań z młodzieżą gimnazjalną z powiatu celem prezentacji szkoły, lekcji otwartych dla uczniów ostatnich klas gimnazjum, drzwi otwartych szkoły, Majówki ze Słowakiem, Festynu Rodzinnego. Aktywny udział w organizacji X Półmaratonu Słowaka Włączanie rodziców do współpracy z radą pedagogiczną w celu wspierania działań na rzecz społeczności szkolnej. czerwiec 2016 r. Wszyscy nauczyciele Wychowawcy klas. Promowanie szkoły podczas wymian międzynarodowych ze szkołami w Danii, na Ukrainie i na Litwie. Nauczyciele języków obcych. Gromadzenie fachowej literatury, pomocy dydaktycznych, sprzętu i innych materiałów niezbędnych do nauczania. BAZA SZKOŁY Uzupełnianie przez nauczycieli warsztatu pracy w postaci podręczników, literatury fachowej, pomocy dydaktycznych i innych materiałów niezbędnych do nauczania. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 13

14 Doposażanie sal lekcyjnych, biblioteki szkolnej, świetlicy w sprzęt techniczny, wspomagający przygotowanie do lekcji. Zakup książek w miarę możliwości finansowych szkoły do biblioteki szkolnej. Nauczyciel bibliotekarz. Współpraca ze środowiskiem lokalnym Ubieganie się o pomoc finansową dla Dyrektor Współpraca z władzami samorządowymi i różnymi instytucjami działającymi na terenie powiatu grodziskiego. Współpraca z samorządem gminnym przy organizacji Grodziskiego Półmaratonu Słowaka. Udział przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i organizacji(samorządu powiatowego, gminnego, ZOZ-u, PSP, policji, PCPR, PPP, biblioteki publicznej, regionalnej izby pamięci itp.) w ważniejszych wydarzeniach Organizowanie wycieczek przedmiotowych w ramach orientacji zawodowej. Wspieranie ogólnopolskich akcji charytatywnych WOŚP, Olimpiada dla Dzieci Niepełnosprawnych i inne). wrzesień, kwiecień, grudzień i czerwiec. II półrocze styczeń 2016 r. kwiecień 2016 r. Dyrektor Wychowawcy klas i nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. Wychowawcy klas. Współpraca z CK Rondo. Opiekun RSU, Pro Sinfoniki, nauczyciele języka polskiego. Współpraca z UMiG w Grodzisku Wlkp. w ramach działań proekologicznych. Zorganizowanie we współpracy z samorządem gminnym X Grodziskiego Półmaratonu Słowaka. EKOSŁOWAK wraz z opiekunkami czerwiec 2016 r. Cała społeczność szkolna. 14

15 Efektywna współpraca z rodzicami (opiekunami uczniów). Realizacja Szkolnego Planu Doskonalenia Nauczycieli. Umożliwienie odbycia stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego. Przepływ informacji dotyczących prawa szkolnego. Włączanie rodziców w realizację zadań Wychowawcy klas. Kształtowanie potencjału kadrowego Udział nauczycieli w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. Udział nauczycieli w zewnętrznych formach szkolenia; konferencje online. Gromadzenie w bibliotece szkolnej informacji o formach doskonalenia zawodowego oraz materiałów opracowanych przez nauczycieli. Organizacja warsztatów i konferencji metodycznych. Doradca metodyczny z języka angielskiego. Realizacja planów rozwoju zawodowego na okres stażu w związku z ubieganiem się o awans zawodowy. Sprawowanie opieki nad nauczycielami ubiegającymi się o awans. Prowadzenie otwartych lekcji koleżeńskich. Spotkania szkoleniowe dla nauczycieli dotyczące prawa szkolnego i oświatowego, prowadzenia dokumentacji szkolnej itp. Nauczyciele ubiegający się o kolejne stopnie. Opiekunowie nauczycieli stażystów. Dyrektor Plan Pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016 został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015 r. Plan pracy uaktualniły: mgr Katarzyna Nowak-Pierszalska - wicedyrektor szkoły mgr Grażyna Makles 15

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Strona 1 z 23 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ORŁA BIAŁEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Strona 1 z 23 I. ŹRÓDŁA PLANU PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania:

W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: W roku szkolnym 2014/15 w Żoliborskiej Jedynce realizowane będą następujące zadania: 1. Bezpieczne, przyjazne i wielokierunkowe kształcenie oraz podnoszenie efektywności nauczania poprzez stworzenie skutecznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich

PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015. Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich PLAN ROZWOJU SZKOŁY na rok szkolny 2014 / 2015 Zespół Szkół nr 1 Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich 1 1. Obszar pracy szkoły - Zarządzanie i Organizacja Cele i zadania Sposoby

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI RAMOWY PLAN ROCZNEJ PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ SZKOŁY ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN I. KOMPETENCJE I ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELI 1. Tworzenie warunków do kreatywności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 1 1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI Wizja funkcjonowania ZSB i planowane cele. Szkoła kształci uczniów przygotowując ich do wykonywania zwodów

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2007/2008 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ GIMNAZJUM NR 4 IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO Program opracowano na podstawie: Programu Rozwoju Gimnazjum nr 4 na lata 2007/2008 2011/ 2012 Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA w TORUNIU 5 LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY Toruń 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA W TORUNIU MISJA Kształcenie kadry technicznej o specjalnościach związanych z kształtowaniem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Koncepcja pracy. na lata 2014-2019. Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie Koncepcja pracy Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie na lata 2014-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie ul. gen. J. Zajączka 7 Wstęp Zespół Szkół Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala

Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala PLAN ROZWOJU GIMNAZJUM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W SKÓRZEWIE NA LATA 2013-2018 Opracowanie: Mariola Janus Agata Józefowicz Anita Michalak Joanna Olejniczak Jarosław Piersiala MISJA SZKOŁY Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015

Program Wychowawczy. Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 Program Wychowawczy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie 2014/2015 ,,Człowiek jest tylko na pozór istotą drobną i wątłą, W rzeczywistości jest to genialny i nieśmiertelny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

I M. S T E F A N A B A N A C H A 3 7-5 0 0 J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1. Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2014 2015

I M. S T E F A N A B A N A C H A 3 7-5 0 0 J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1. Roczny Program Rozwoju Szkoły na rok 2014 2015 Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł T E C H N I C Z N Y C H I O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C Y C H I M. S T E F A N A B A N A C H A 7-0 0 J A R O S Ł A W U L. Ś W. D U C H A 1 T E L / F A X ( 0 1 6 ) 6 1-6 -, 6 1-1 -

Bardziej szczegółowo