Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16"

Transkrypt

1 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY 2015/16 1

2 Plan pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy został opracowany w oparciu o Koncepcję Pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim na lata Osoby Zadania Sposób realizacji Terminy odpowiedzialne Realizacja podstawy programowej i osiąganie standardów wymagań. Uwa gi Dostosowanie szkolnego zestawu programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów oraz bazy, a także wyposażenia Utworzenie szkolnego zastawu programów nauczania. Opis realizacji programu w postaci rozkładu materiału lub wynikowego planu nauczania, uwzględniającego cele edukacyjne; umieszczenie w e-dzienniku w/w rozkładów lub planów. Określenie jednolitych kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów oraz wymagań edukacyjnych na poszczególnych poziomach nauczania. do r. Wybór programów nauczyciele. Dopuszczenie do użytku dyrektor. do r. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów (przekazanie informacji uczniom oraz wychowawcom klas). do r. Zespoły przedmiotowe (przekazanie informacji do teczek wychowawców klas). 2

3 Monitorowanie realizacji programów nauczania. Modyfikacja rozkładów materiału i planów wynikowych. Opracowanie i wdrożenie programów autorskich. Stosowanie jednakowej zasady ważenia ocen z wszystkich przedmiotów. Analiza realizacji programów w ramach pracy zespołów przedmiotowych. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej poziomu wiadomości i umiejętności w klasach pierwszych realizujących przedmiot w zakresie rozszerzonym. Badanie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów w klasach trzecich z przedmiotów maturalnych - próbne egzaminy maturalne. Analiza wyników egzaminu maturalnego oraz diagnozy wstępnej w klasach pierwszych. Uwzględnienie w rozkładach materiału i planach wynikowych zaleceń MEN, WKO, wyników analiz, zdiagnozowanych potrzeb i możliwości uczniów oraz Opracowanie autorskich programów dydaktycznych. tydzień przed klasyfikacyjnym i posiedzeniami rady pedagogicznej. Zespoły przedmiotowe. do r. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów. listopad 2015 r. styczeń 2016 r. Osiąganie przez uczniów sukcesu edukacyjnego Nauczyciele poszczególnych przedmiotów. do r. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz zespoły przedmiotowe. do końca Zespoły przedmiotowe. października do r. Zainteresowani nauczyciele. Podnoszenie efektywności nauczania wszystkich przedmiotów. Przeprowadzenie pomiaru dydaktycznego lub próbnej matury w klasach drugich z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. do r. Nauczyciele przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. 3

4 Wypracowanie skutecznych form przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego. Przeprowadzenie w klasach trzecich minimum dwóch prób egzaminu maturalnego. Kontakty z uczelniami wyższymi, szkołami policealnymi, udział w drzwiach otwartych, wykładach i spotkaniach. Prowadzenie, według uznania nauczyciela, w ramach dziewiętnastej godziny, zajęć dodatkowych z poszczególnych przedmiotów. Prowadzenie kół zainteresowań i zajęć pozalekcyjnych (w miarę możliwości finansowych szkoły lub w formie wolontariatu). od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r. Nauczyciele przedmiotów maturalnych. Zainteresowani nauczyciele. Zainteresowani nauczyciele. Praca z uczniem zdolnym. Zapewnienie rozwoju uczniom zdolnym dodatkowe zadania domowe, wskazanie odpowiedniej literatury, konsultacje indywidualne, zajęcia rozwijające, przygotowanie do konkursów, olimpiady. Rozbudzanie aktywności uczniów w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce. Organizowanie wewnątrzszkolnych konkursów przedmiotowych, sportowych, artystycznych i innych. Udział w olimpiadach przedmiotowych i zewnętrznych konkursach. Kontynuowanie współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego w szkole. Wyróżnianie i nagradzanie uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły. Dyrekcja i nauczyciele. Organizacja Mistrzostw Szkoły w Ortografii. I półrocze Nauczyciele języka polskiego. Udział w Meczach Matematycznych Nauczyciele matematyki 4

5 Organizacja i udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Wdrażanie do samokształcenia (korzystanie z zasobów pracowni przedmiotowych, biblioteki szkolnej i Multimedialnego Słowackiego oraz z Internetu). Rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczenia się, zamiłowania do poszukiwania, zgłębiania, dociekania prawdy i fascynacji pięknem. Pielęgnowanie i rozwijanie kontaktów z przedstawicielami środowiska twórczego (z poetami, aktorami, muzykami itp.) Współpraca z lokalnymi placówkami kulturalnymi (CK Rondo, Pro Sinfoniką, Muzealną Izbą Pamięci). Udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach i lekcjach muzealnych. Nauczyciele języka polskiego, wok-u, historii, wychowawcy klas, nauczyciel bibliotekarz. Działania sprzyjające integracji uczniów klas pierwszych i ich wejściu w nowe środowisko. Propagowanie twórczości uczniów w gazetkach szkolnych i w prasie lokalnej. Udział w imprezach i uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Uroczyste przyjęcie uczniów klas pierwszych do społeczności szkolnej. Organizacja spotkania integracyjnego dla uczniów klas pierwszych. Eksponowanie bieżących osiągnięć uczniów w gablocie szkolnej, w pracowniach przedmiotowych, na szkolnej stronie internetowej oraz w prasie lokalnej. wrzesień 2015r. Rada Samorządu Uczniowskiego oraz wychowawcy klas pierwszych. wrzesień 2015r. Rada Szkoły i wychowawcy klas pierwszych. Dyrekcja, opiekunowie pracowni przedmiotowych. Rozwijanie umiejętności Systematyczne przekazywanie uczniom informacji Wychowawcy klas. 5

6 planowania rozwoju osobistego. Wdrażanie uczniów do samorządności. Przestrzeganie wypracowanego systemu wyróżnień. dotyczących możliwości dalszego kształcenia się. Udział w Salonie Maturzystów i spotkaniach z przedstawicielami wyższych uczelni. Organizowanie dla uczniów warsztatów mających na celu rozpoznanie ich osobistych predyspozycji. Organizowanie spotkań z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w celu możliwości i warunków uzyskania stażu oraz zapoznania z lokalnym rynkiem pracy. Organizowanie, w miarę możliwości, spotkań z absolwentami szkoły, którzy osiągnęli sukces. Motywowanie samorządu uczniowskiego do podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć, angażowanie się w życie szkoły poprzez organizację imprez według harmonogramu RSU, udział w spotkaniach RSU z dyrektorem i z radą pedagogiczną. Praca przedstawicieli uczniów w Radzie Szkoły. Edukacja prawna i obywatelska uczniów wykłady z dziedziny prawa, udział w sesjach Rady Miejskiej i Rady Powiatu. Wyróżnianie uczniów za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce oraz za pracę na rzecz szkoły i środowiska. Zapoznanie uczniów (na pierwszej lekcji) oraz rodziców (na pierwszym zebraniu) z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Stosowanie postanowień Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania. Kontrola przestrzegania wewnątrzszkolnego systemu Dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. oceniania na podstawie e-dziennika. Sporządzenie wykazu uczniów z orzeczeniami Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i indywidualizacja pracy z tymi uczniami. Dyrekcja i wychowawcy klas. Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. Wychowawcy klas. styczeń 2016 r. kwiecień 2016 r. (absolwenci) czerwiec 2016 r. Dyrekcja, opiekun Rady Samorządu Uczniowskiego, przewodniczący Rady Szkoły oraz wychowawcy klas. Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i wychowawcy klas. Dyrekcja i nauczyciele. wrzesień 2015r. Dyrekcja r. Wychowawcy klas. 6

7 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako podstawa do doskonalenia pracy dydaktycznej. Monitorowanie losów absolwentów. Sformułowania wniosków do dalszej pracy dydaktycznej na podstawie przeprowadzonej analizy wyników egzaminu maturalnego. Zbieranie informacji o losach absolwentów r. Zespoły przedmiotowe. październik 2016 r. Wychowawcy klas. Wychowanie i profilaktyka zagrożeń Zapoznanie uczniów klas pierwszych oraz ich rodziców ze wrzesień 2015r. Wychowawcy klas. Statutem Szkoły oraz innymi dokumentami dotyczącymi edukacji, wychowania i opieki obowiązującymi w szkole. szkolnym. Przestrzeganie prawa szkolnego. Społeczność szkolna. Zapoznanie z prawem Prowadzenie przez pracowników szkoły i rodziców działań rozwiązujących indywidualne problemy uczniów. Budowanie wśród uczniów świadomości współodpowiedzialności za mienie Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów. Bezpośredni kontakt z domem rodzinnym w szczególnie trudnych sytuacjach. Prowadzenia systematycznych działań profilaktycznych w przypadku problemów ze stresem i kłopotów w nauce. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Wychowawcy klas. Doskonalenie działań mobilizujących uczniów do Wychowawcy klas. uzyskiwania wysokiej frekwencji (konsekwentne rozliczanie na bieżąco uczniów z nieobecności, stały kontakt z rodzicami) Przeciwdziałanie przejawom wandalizmu w szkole. Wszyscy pracownicy 7

8 Tworzenie zaufania między wszystkimi pracownikami szkoły, uczniami i rodzicami, wzajemne motywowanie do wspólnego działania. Kształtowanie właściwego stosunku do symboli narodowych, rozwijanie tożsamości narodowej i regionalnej. Rozwijanie tożsamości europejskiej przez uczestnictwo w wymianach międzynarodowych. Dbałość o płynny przepływ informacji (tablice ogłoszeń, narady, spotkania, komunikaty w e-dzienniku, komunikacja elektroniczna). Włączanie rodziców do współpracy, wspólne planowanie działań klasowych i szkolnych. Zachęcanie rodziców do wspólnego analizowania osiągnięć uczniów i planowania ich rozwoju. Organizacja i udział w imprezach o charakterze towarzyskim (spotkania świąteczne i okolicznościowe, wspólne wycieczki itp.). Organizacja i udział w festynach środowiskowych, imprezach o charakterze rocznicowym i patriotycznym. Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Dyrekcja, Rada Szkoły, wychowawcy klas i Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Rozwoju LO. Dyrekcja, pracownicy szkoły, społeczność szkolna. Dyrekcja, pracownicy szkoły, społeczność szkolna. Organizacja I Festynu Rodzinnego r. Rada Szkoły, dyrekcja i wszyscy nauczyciele. Udział młodzieży w obchodach świąt państwowych, lokalnych oraz szkolnych. Przygotowanie wystaw okolicznościowych. Bibliotekarz i wyznaczeni nauczyciele. Kontynuowanie wymian młodzieży i nauczycieli ze szkołami z Danii, Litwy i Ukrainy. październik 2015r. kwiecień 2016 r. Nauczyciele języków obcych. 8

9 Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia. Zapewnienie uczniom pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach. Rozstrzyganie poważnych problemów wychowawczych i planowanie działań zapobiegawczych. Realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zagrożeń. Kształtowanie właściwych relacji: nauczyciel uczeń, uczeń uczeń. Przestrzeganie zasad BHP. Pełnienie dyżurów nauczycielskich zgodnie z harmonogramem. Przegląd sprzętu i pomocy dydaktycznych pod względem ich bezpieczeństwa. Szkolenie pracowników szkoły dotyczące zasad bhp i opieki nad uczniami (zgodnie z zapotrzebowaniem). Ścisła współpraca z higienistką szkolną i z Zakładem Opieki Zdrowotnej. Przeciwdziałanie agresji, wulgaryzmom oraz dbałość o kulturę słowa. Organizowanie spotkań z psychologiem oraz przedstawicielem policji ds. nieletnich. Szerzenie oświaty zdrowotnej i zasad higieny. Organizowanie spotkań z lekarzami. Utrwalanie właściwych zachowań kulturowych i etycznych, dostarczanie wzorców, wskazywanie autorytetów oraz pielęgnowanie zasad savoir-vivre`u. Wykorzystanie technologii informatycznej w praktyce szkolnej Dyrektor i pracownicy Dyrekcja i wszyscy pracownicy Wszyscy pracownicy Wychowawcy klas, higienistka szkolna, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie i biologii. Wszyscy pracownicy Korzystanie z technologii Dobór form i metod nauczania z wykorzystaniem tablic interaktywnych. 9

10 informatycznej w procesie dydaktycznym. Stosowanie w procesie dydaktycznym e-podręczników oraz multimedialnych programów edukacyjnych. Udział uczniów w konkursach z zastosowaniem technologii informatycznej. Wykorzystanie technologii informatycznej w obsłudze administracyjnej Wykorzystanie szkolnej świetlicy i biblioteki jako centrum medialnego. Prowadzenie i systematyczna aktualizacja szkolnej strony internetowej. Wykorzystanie sprzętu umożliwiającego udział w wideokonferencjach przez uczniów naszej szkoły i innych placówek. Zastosowanie komputera w sekretariacie oraz do komunikowania się wszystkich organów Nauczyciel informatyki we współpracy z wszystkimi nauczycielami. Wszyscy pracownicy Prowadzenie dziennika elektronicznego. Dyrekcja, nauczyciele, sekretarz Zastosowanie multimedialnego systemu informacji w Szkole Multimedialny Słowacki. Cała społeczność szkolna Zakończenie komputeryzacji zasobów bibliotecznych. Nauczyciel bibliotekarz. Wykorzystywanie komputerowego systemu obsługi biblioteki szkolnej. Tworzenie dobrego klimatu szkoły Cała społeczność szkolna Tworzenie wizerunku szkoły przyjaznej Organizowanie akcji charytatywnych, imprez szkolnych i środowiskowych. Nauczyciele. 10

11 Organizowanie konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów. II półrocze Nauczyciele języka polskiego, historii, matematyki i języków obcych. Organizacja cyklicznych lekcji otwartych wrzesień-kwiecień Wicedyrektor i nauczyciele. młodemu człowiekowi. Majówki ze Słowakiem i Festynu Rodzinnego. Umożliwianie uczniom współdecydowania o ważnych sprawach w szkole. Zachęcanie uczniów do rozwijania pozytywnych cech osobowości maj 2016 r. wrzesień 2015 r. Rada Szkoły, Wicedyrektor i zespół do spraw promocji Dyrekcja i wszyscy nauczyciele. Wszyscy pracownicy Pomoc uczniom w trudnych sytuacjach rodzinnych i życiowych. Kształtowanie wśród uczniów więzi Tworzenie przyjaznej atmosfery w klasie i w szkole. Wszyscy pracownicy Nagradzanie wyróżniających się uczniów. styczeń 2016 r. kwiecień 2016 r. (absolwenci) czerwiec 2016 r. Organizowanie wsparcia psychologicznego i poszukiwanie możliwości pomocy materialnej dla potrzebujących uczniów. Organizowanie spotkań i imprez szkolnych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez RSU. Organizowanie wycieczek szkolnych. Dyrekcja i wychowawcy klas. Wychowawcy klas. 11

12 emocjonalnych ze szkołą. Wykorzystywanie bardzo dobrych wyników w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz z egzaminu maturalnego do budowania poczucia dumy z przynależności do społeczności szkolnej. Wykorzystywanie spotkań absolwentów jako przykładu emocjonalnej więzi ze szkołą. Promocja szkoły II półrocze Dyrektor, wychowawcy klas. Promowanie Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim w środowisku lokalnym. Opracowanie ulotki promującej szkołę wśród gimnazjalistów i w środowisku lokalnym. Informowanie rodziców i środowiska lokalnego o wysokich wynikach egzaminu maturalnego. styczeń 2016 r. Zespół do spraw promocji wrzesień 2015 r. Dyrekcja i wychowawcy klas Kontynuowanie współpracy z lokalną prasą. Dyrektor Rejestrowanie na bieżąco wydarzeń z życia szkoły na stronie internetowej i wykorzystanie tych materiałów do promocji Nauczyciel informatyki i zespół do spraw promocji Uaktualnianie wpisów na tablicy osiągnięć uczniów liceum. Organizowanie: wystaw i innych imprez prezentujących tradycje i osiągnięcia szkoły, Dnia Patrona Szkoły, czerwiec 2016 r. Dyrektor zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych zjazdów jubileuszowych, konkursów przedmiotowych, zawodów sportowych, 12

13 uroczystości z różnych dziedzin nauki i kultury, spotkań z młodzieżą gimnazjalną z powiatu celem prezentacji szkoły, lekcji otwartych dla uczniów ostatnich klas gimnazjum, drzwi otwartych szkoły, Majówki ze Słowakiem, Festynu Rodzinnego. Aktywny udział w organizacji X Półmaratonu Słowaka Włączanie rodziców do współpracy z radą pedagogiczną w celu wspierania działań na rzecz społeczności szkolnej. czerwiec 2016 r. Wszyscy nauczyciele Wychowawcy klas. Promowanie szkoły podczas wymian międzynarodowych ze szkołami w Danii, na Ukrainie i na Litwie. Nauczyciele języków obcych. Gromadzenie fachowej literatury, pomocy dydaktycznych, sprzętu i innych materiałów niezbędnych do nauczania. BAZA SZKOŁY Uzupełnianie przez nauczycieli warsztatu pracy w postaci podręczników, literatury fachowej, pomocy dydaktycznych i innych materiałów niezbędnych do nauczania. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów. 13

14 Doposażanie sal lekcyjnych, biblioteki szkolnej, świetlicy w sprzęt techniczny, wspomagający przygotowanie do lekcji. Zakup książek w miarę możliwości finansowych szkoły do biblioteki szkolnej. Nauczyciel bibliotekarz. Współpraca ze środowiskiem lokalnym Ubieganie się o pomoc finansową dla Dyrektor Współpraca z władzami samorządowymi i różnymi instytucjami działającymi na terenie powiatu grodziskiego. Współpraca z samorządem gminnym przy organizacji Grodziskiego Półmaratonu Słowaka. Udział przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i organizacji(samorządu powiatowego, gminnego, ZOZ-u, PSP, policji, PCPR, PPP, biblioteki publicznej, regionalnej izby pamięci itp.) w ważniejszych wydarzeniach Organizowanie wycieczek przedmiotowych w ramach orientacji zawodowej. Wspieranie ogólnopolskich akcji charytatywnych WOŚP, Olimpiada dla Dzieci Niepełnosprawnych i inne). wrzesień, kwiecień, grudzień i czerwiec. II półrocze styczeń 2016 r. kwiecień 2016 r. Dyrektor Wychowawcy klas i nauczyciel podstaw przedsiębiorczości. Wychowawcy klas. Współpraca z CK Rondo. Opiekun RSU, Pro Sinfoniki, nauczyciele języka polskiego. Współpraca z UMiG w Grodzisku Wlkp. w ramach działań proekologicznych. Zorganizowanie we współpracy z samorządem gminnym X Grodziskiego Półmaratonu Słowaka. EKOSŁOWAK wraz z opiekunkami czerwiec 2016 r. Cała społeczność szkolna. 14

15 Efektywna współpraca z rodzicami (opiekunami uczniów). Realizacja Szkolnego Planu Doskonalenia Nauczycieli. Umożliwienie odbycia stażu na poszczególne stopnie awansu zawodowego. Przepływ informacji dotyczących prawa szkolnego. Włączanie rodziców w realizację zadań Wychowawcy klas. Kształtowanie potencjału kadrowego Udział nauczycieli w wewnątrzszkolnym doskonaleniu. Udział nauczycieli w zewnętrznych formach szkolenia; konferencje online. Gromadzenie w bibliotece szkolnej informacji o formach doskonalenia zawodowego oraz materiałów opracowanych przez nauczycieli. Organizacja warsztatów i konferencji metodycznych. Doradca metodyczny z języka angielskiego. Realizacja planów rozwoju zawodowego na okres stażu w związku z ubieganiem się o awans zawodowy. Sprawowanie opieki nad nauczycielami ubiegającymi się o awans. Prowadzenie otwartych lekcji koleżeńskich. Spotkania szkoleniowe dla nauczycieli dotyczące prawa szkolnego i oświatowego, prowadzenia dokumentacji szkolnej itp. Nauczyciele ubiegający się o kolejne stopnie. Opiekunowie nauczycieli stażystów. Dyrektor Plan Pracy Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim na rok szkolny 2015/2016 został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015 r. Plan pracy uaktualniły: mgr Katarzyna Nowak-Pierszalska - wicedyrektor szkoły mgr Grażyna Makles 15

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. HETMANA STEFAN CZARNIECKIEGO W TYSZOWCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. HETMANA STEFAN CZARNIECKIEGO W TYSZOWCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. HETMANA STEFAN CZARNIECKIEGO W TYSZOWCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne Realizacja podstawy programowej i osiąganie standardów

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/17

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/17 Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/17 1 Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne Uwagi Dostosowanie szkolnego

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/18

Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/18 Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp. PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/18 1 Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne Uwagi Dostosowanie szkolnego zestawu programów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 IM.HENRYKA SIENKIEWICZA W BIAŁYM BORZE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 CELE : Szkoła zapewnia wysoki standard nauczania poprzez: Podniesienie efektów kształcenia Stwarzanie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka Cel strategiczny: - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie

Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie Plan pracy Szkoły Podstawowej Nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej w Warszawie PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY Zarządzanie i organizacja Kontrola stanu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2015-2016 Zadania Forma realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne I Koncepcja pracy szkoły Promocja szkoły Współpraca z rodzicami Współudział rodziców w tworzeniu wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Emilii Sczanieckiej w Konarzycach w roku szkolnym 2014/2015 zatwierdzony do realizacji 15 września 2014 roku LP. CELE/ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI POPRAWA

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/4/16/17 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. J.H. DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017. I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły Plan pracy Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zadania Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków służbowych wszystkim

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r.

Roczny plan pracy szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 07/5/13/14 z dnia r. Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W KRASNOSIELCU PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA PUBLICZNE GIMNAZJUM im. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2014/2015 Zarządzanie i organizacja. Analiza dokumentacji osobowej nauczycieli. Przydział

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 I. PRIORYTETY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Plan pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy na rok szkolny 2014/2015 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/15 w szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY:

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA MISJA SZKOŁY: KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KORZENIEWIE NA LATA 2009-2014 MISJA SZKOŁY: Wspomagamy w miłej atmosferze dzięki współpracy z rodzicami wszechstronny i harmonijny rozwój wychowanków. Wspieramy uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017. Strona1 Strona1 CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Lublin 2016 Strona2 Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZSO Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

ZSO Gimnazjum nr 2 w Bielsku-Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015 Zadanie Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne za realizację Osoby współodpowiedzialne Termin realizacji I. ORGANIZACYJNE 1. Zorganizowanie pracy szkoły

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY. Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2015-2018 Dobrą szkołę lubią uczniowie i nauczyciele. Jedni i drudzy powinni być współtwórcami jej osiągnięć Dążymy do: -systematycznego podnoszenia efektów kształcenia, - stworzenia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach. na rok szkolny 2016/2017:

Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach. na rok szkolny 2016/2017: Plan pracy Zespołu Szkolno Gimnazjalnego w Żędowicach na rok szkolny / Plan opracowany został na podstawie: 1.Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny /. 2.Planu nadzoru

Bardziej szczegółowo

rok szkolny 2016/2017

rok szkolny 2016/2017 rok szkolny 2016/2017 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017. 2. Plan nadzoru pedagogicznego kuratora oświaty na rok

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2015/2016 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich w roku szkolnym 2015/2016 Plan opracowany został na podstawie: 1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowany w oparciu o: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły Koncepcja pracy szkoły na lata 2012 2015. Rada Pedagogiczna zatwierdza do realizacji Koncepcję Pracy Szkoły na lata 2012 2015 Uchwała Nr 5/2011/2012 z dnia 12 stycznia 2012 rok 1 OBSZARY ROZWOJU Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa

NA LATA 2010-2015. MISJA SZKOŁY: dobre wychowanie, rzetelna nauka, świetna zabawa KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W BĘDZINIE NA LATA 2010-2015 Cele ogólne: 1. Wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowanie do życia w społeczeństwie i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Plan pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej w roku szkolnym 2015/2016 Dydaktyka - szkoła zapewnia wysoki standard nauczania. - umożliwienie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 1 W PLESZEWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 I. Zarządzanie i organizacja L.p. ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 115 Im. Wandy Turowskiej w Warszawie na rok szkolny 2015/2016

Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 115 Im. Wandy Turowskiej w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Plan Pracy Szkoły Podstawowej nr 115 Im. Wandy Turowskiej w Warszawie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim na lata

Koncepcja Pracy Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim na lata Koncepcja Pracy Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kaliszu Pomorskim na lata 2014-2019 opracowana przez dyrektora oraz przewodniczących zespołów przedmiotowych i zespołu wychowawczego Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46)

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki Łowicz, ul. Kaliska 12. tel./fax. (0-46) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 12 tel./fax. (0-46) 837-37-85 sp1lowicz@wp.pl www.sp1lowicz.eu... Koncepcja pracy w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA W MILEJOWIE na rok szkolny 2010/11 Koncepcja pracy została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły

Koncepcja Pracy Szkoły Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Płotach zatwierdzona do realizacji dnia 16.09.2013r. 1 Obszar pracy Zarządzanie i organizacja Zadanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014 ZS2.SP 13.410. 9.2013 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 13 w Mielcu rok szkolny 2013/2014 Zespół redakcyjny: Agata Durej Małgorzata Siry Renata Dybska Katarzyna Zemmel Program Rozwoju Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2014/2015

Plan Pracy. Szkoły Podstawowej. im. św. Jadwigi Śląskiej. w Żernikach Wrocławskich. w roku szkolnym 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich w roku szkolnym 2014/2015 Plan opracowany został na podstawie: 1. Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach

Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach Plan pracy szkoły Publiczna Szkoła Podstawowa w Downarach 2015/2016 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMI N REALIZ ACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie metod nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU MATEMATYCZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 W skład Zespołu matematyczno działającego przy Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich wchodzą nauczyciele matematyki: Urszula Cieśla, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK OTWARTEJ SZKOŁY I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE

KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE KONCEPCJA PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu następujące dokumenty: 1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania na wszystkich przedmiotach;

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej Nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie na lata 2011-2016 Cel główny: Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie zarządzania i organizacji, wychowania i opieki oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i organizacja

Zarządzanie i organizacja KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Zarządzanie i organizacja I. Zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku szkolnym 2016/2017

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku szkolnym 2016/2017 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ nr 10 w roku m Obszary pracy szkoły : I. Organizacja pracy dydaktycznej szkoły; II. Zarządzanie szkołą; III. Kształcenie; IV. Wychowanie i opieka; V. Współpraca z rodzicami i środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016. Podstawa prawna:

Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016. Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bocheńskim w roku szkolnym 2015/2016

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bocheńskim w roku szkolnym 2015/2016 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Zabierzowie Bocheńskim w roku szkolnym 2015/2016 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej na rok szk.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014

PLAN PRACY. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 1 Plan Pracy ZSO w Przerośli na rok szkolny 2013/2014 Zadania Sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna za realizację Osoby

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. Górników i Energetyków Turowa. w Zgorzelcu ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. Górników i Energetyków Turowa. w Zgorzelcu ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH I LICEALNYCH im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY 2014/2015 KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY ROK SZKOLNY DYDAKTYKA ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE TERMIN DOSKONALENIE PROCESU DYDAKTYCZNEGO Przygotowanie do realizacji zadań związanych z organizacją II panelu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2016/2017 I. DYDAKTYKA Priorytet MEN 1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Wizja szkoły: : Kształcimy świadomego obywatela, Europejczyka, człowieka ogólnie wykształconego i kulturalnego, przygotowanego dożycia w dynamicznym rozwijającym się świecie. Misja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DOBROSZYCACH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cele ogólne: 1. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów matematycznoprzyrodniczych i humanistycznych 2.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan działań szkoły na lata 2013-2018

Plan działań szkoły na lata 2013-2018 Plan działań szkoły na lata 2013-2018 1. Pierwszy obszar: Baza szkoły. a) Zakładane cele w zakresie poprawy bazy szkoły na planowany okres: - wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne umożliwiające pełną

Bardziej szczegółowo

Plan edukacyjny Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie w roku szkolnym 2015/2016

Plan edukacyjny Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie w roku szkolnym 2015/2016 Plan edukacyjny Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie w roku szkolnym 2015/2016 Zadania Podnoszenie efektywności pracy szkoły w zakresie nauczania uczenia się. Formy realizacji 1. Udział nauczycieli w formach

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016

Koncepcja pracy. Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku. na lata 2011-2016 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Leśnych i Ekologicznych im. Stanisława Morawskiego w Brynku na lata 2011-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 GIMNAZJUM NR 5 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH NA ROK SZKOLNY 2015/2016 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2015 OPRACOWAŁA: ALICJA GAMZA Lp. Obszar pracy Cel podjętych działań 1. Dydaktyka

Bardziej szczegółowo

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji.

Cele do zrealizowania Stwarzanie warunków do rozwijania uzdolnień uczniów, przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i do dalszego etapu Edukacji. Plan pracy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nowej Sarzynie na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2014r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014. L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS IV - VI w roku szkolnym 2013/2014 L.p. Tematyka spotkań Zadania do realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Organizacja pracy zespołu - Zaplanowanie zdań zespołu przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I. Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO KLAS I Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Osoby odpowiedzialne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Integracja zespołu klasowego i rozpoznanie środowiska klasowego, rodzinnego. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2012/2013. Plan pracy zespołu matematyczno przyrodniczego

Załącznik do Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2012/2013. Plan pracy zespołu matematyczno przyrodniczego Załącznik do Koncepcji Pracy Szkoły na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy zespołu matematyczno przyrodniczego Łękińsko, 13.09. 2012r. Skład zespołu: Agnieszka Biernacka Oleszczyk, Małgorzata Jegier, Jolanta

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach 2014/2015

Plan pracy szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach 2014/2015 Plan pracy szkoły Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach 2014/2015 Plan pracy Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żarach w roku szkolnym 2014/2015 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo