AD REM I/2008. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AD REM I/2008. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187"

Transkrypt

1 AD REM I/2008 Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN

2 AD REM I/2008 ISSN Wydawca: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Redakcja: w Redaktor naczelny: Dariusz Kiszczak Sekretarz redakcji: Małgorzata Kołodyńska Zespół redakcyjny: Teresa Kosyra-Cieślak, Teresa Kozioł, Jerzy Masłowski, Grażyna Miller Autorzy ilustracji: Okładka tytułowa: Marysia Krasnowska - MDK Pod Akacją, nauczycielka Magdalena Ciężak Okładka str. 3 i 4: Anna Włodarczyk, Michał Bielak, Marysia Krasnowska, Magda Sikora, Ewa Raganowicz, Monika Socha - MDK Pod Akacją, nauczycielka Magdalena Ciężak Ilustracje wewnątrz numeru: Iza Chybowska, Antoni Struski, Joanna Ciszewska, Magda Pijanowska, Michał Bielak, Agata Bilińska, Marta Kurowiak - MDK Pod Akacją, nauczycielka Magdalena Ciężak; reprinty dawnych pocztówek, zbiory prywatne Druk: Oficyna Poligraficzna Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Lublin ul. Dominikańska 5 Nakład: 1200 W NUMERZE: Jakość w placówce oświatowej Rozmowa z P. Ewą Banaś, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie Międzynarodowy Program Gimnazjalny Dorota Smędek Od teorii do praktyki Przeżycia emocjonalne rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju Beata Drobek-Ziemińska Psychologiczne aspekty komunikacji na platformie szkoleniowej e-learning a praca grupowa Agata Waszek Open Access. Wolny dostęp do wiedzy w sieci Luiza Kawka, Aneta Głowacka Z życia szkoły Powiew od Morza Śródziemnomorskiego dotarł do Lublina Krzysztof Szulej To co bliskie jest niezwykłe. O Czwartku i okolicy Anna Walaszek, Małgorzata Dziewulska Akceptujmy język młodzieży Jacek Pawłucki Regionalizm w szkole. Metoda projektu Joanna Kosz Jaka jest nasza szkoła? Justyna Kierepka, Marzena Łuszczyńska- Tytłak Lubelszczyzna. Tradycje i współczesność Mecenat kulturalny Stanisława Zamoyskiego Anna Szyszka Pożar Chełma w 1638 roku Marian Janusz Kawałko Początki Chełma w pracach historycznych wydanych do 1939 roku Zbigniew Lubaszewski Recenzje/Komentarze/Informacje Atlas polskiego podziemia niepodległościowego Jerzy Masłowski Lublin na dawnej pocztówce. Uroda miasta i jego mieszkańców Dariusz Kiszczak Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego Wystawa jubileuszowa Dariusz Kiszczak 2

3 Jakość w placówce oświatowej Rozmowa z P. Ewą Banaś, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie Jakie są cele i zadania Wydziału Kształcenia Ogólnego Kuratorium Oświaty w Lublinie. Cele i zadania Wydziału Kształcenia Ogólnego zostały określone w Regulaminie Pracy Kuratorium: wynikają z zapisów ustawy o systemie oświaty, planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w danym roku szkolnym oraz ustalonego planu pracy wydziału, który obejmuje szczegółowo wszystkie wykonywane zadania. Głównym celem działalności Wydziału jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i liceami ogólnokształcącymi. Tak więc, ujmując je w dość znacznym uogólnieniu, wizytatorzy prowadzą wizytacje, kontrole, badania, rekontrole zaleceń, oceniają pracę dyrektorów szkół, rozpatrują skargi, współpracują z organami prowadzącymi szkoły, uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, wspierają działania szkół poprzez przekazywanie informacji zwrotnej o wynikach przeprowadzonych czynności, organizują szkolenia i spotkania z dyrektorami, podczas których m.in. przekazują informacje o zmianach w prawie oświatowym, prezentują tzw. przykłady dobrej praktyki szkolnej. Do stałych zadań realizowanych przez wydział należy koordynacja spraw związanych z siecią szkół w województwie lubelskim, rekrutacją uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, egzaminem dojrzałości, organizacją konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Jesteśmy także inicjatorami innych konkursów dla uczniów i nauczycieli, spośród których wymienię organizowany już po raz piąty konkurs Kształtujemy tożsamość krajobrazu, organizatorami konferencji - tegoroczna odbyła się pod hasłem: Współczesne wychowanie a pedagogika klasyczna. Podejmowane w tym zakresie działania świadczą o efektywnej współpracy z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami np. lubelskimi wyższymi uczelniami, których zaangażowanie oraz współdziałanie bardzo cenimy. Które z problemów były najtrudniejsze do rozwiązania? Rozumiem, że pytając o problemy ma Pan na myśli kłopoty i trudności, z jakimi zwracali się do nas dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, czy rodzice, prosząc o pomoc w ich rozwiązaniu. Podzielę je ogólnie na dwie grupy: sprawy związane z przestrzeganiem prawa oświatowego i wewnątrzszkolnego oraz sprawy dotyczące relacji interpersonalnych (relacje uczeń - nauczyciel, dyrektor-nauczyciel, nauczyciel, dyrektor - rodzic). O ile problemy dotyczące przestrzegania prawa można rozstrzygnąć w sposób arbitralny, o tyle sprawy związane z konfliktami międzyludzkimi i pomoc w ich rozwiązywaniu należą do najtrudniejszych, często wymagają prowadzenia wnikliwego postępowania wyjaśniającego, trudnych rozmów, a niekiedy mediacji. Podczas spotkań z dyrektorami szkół w sierpniu proponowałam, aby skargi pełniły inną niż dotychczas rolę, aby stały się świadomą metodą pozyskiwania przez szkołę informacji dotyczących jakości pracy szkoły. Skarga, 3

4 wniosek czy zażalenie mogą być źródłem informacji o nieprawidłowościach, które należy zweryfikować, a następnie wyeliminować. W ubiegłym roku do Wydziału Kształcenia Ogólnego wpłynęło 65 skarg i wniosków, które rozpatrzyliśmy zgodnie z przyjętymi procedurami. To o 20 mniej w porównaniu z rokiem Jakie są procedury przyjmowania skarg i wniosków przez pracowników Kuratorium? Zasady przyjmowania skarg i wniosków uregulowane są po pierwsze w Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - w szczególności przepisy działu VIII ustawy, po drugie w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Nasze wewnętrzne procedury oparte są na cytowanych wyżej przepisach prawnych. Rejestrujemy oraz rozpatrujemy skargi i wnioski, które zawierają imię, nazwisko oraz adres wnoszącego. Oczywiście wpływają także anonimowe skargi złożone na piśmie lub zgłaszane telefonicznie sygnały o występujących w szkołach nieprawidłowościach. Nie mamy wtedy podstaw do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, ale zdarza się, że ze względu na charakter poruszanych spraw w anonimach, podejmujemy działania sprawdzające zasadność stawianych zarzutów. W wielu przypadkach, w zależności od tego, czego skarga dotyczy, prosimy naszych anonimowych rozmówców o zachowanie hierarchii i przedstawienie problemu najpierw w szkole. Jakie projekty rozporządzeń w prawie oświatowym przygotowuje Ministerstwo Edukacji Narodowej w bieżącym roku? Z zapowiadanych zmian warto wskazać rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia, organizowania takich form, będące upowszechnieniem edukacji przedszkolnej; zmiany dotyczące obniżenia wieku szkolnego, organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Projekty rozporządzeń, zanim zostaną uchwalone i wprowadzone, podlegają uzgodnieniom międzyresortowym oraz są konsultowane z partnerami społecznymi i związkami zawodowymi. Opiniują je również kuratoria oświaty. Czy zadania pracowników Wydziału ulegną więc zmianie? Same zadania nie ulegną dość radykalnej zmianie. Natomiast zmieni się zakres i tematyka planowanych kontroli oraz badań. Podejmiemy również działania wspierające dyrektorów szkół przy wdrażaniu zapowiadanych rozporządzeń. Jaka jest sytuacja oświaty w naszym województwie? Wzrasta liczba nauczycieli na Lubelszczyźnie? Czy następuje wymiana pokoleniowa wśród nauczycieli? Patrząc na sytuację oświaty w województwie, nie tylko z punktu widzenia nadzoru pedagogicznego, uważam, że mamy zarówno powody do zadowolenia, jak też obszary wymagające poprawy. Do wymiernych sukcesów zaliczam po pierwsze uzyskanie wysokich wyników na egzaminach zewnętrznych przez gimnazjalistów i maturzystów, co świadczy o coraz lepszej jakości kształcenia, po drugie wyraźny wzrost zatrudniania w szkołach nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami oraz planowanie doskonalenia i dokształcania zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Sądzę, że stopniowo następuje wymiana pokoleniowa wśród nauczycieli, szczególnie wśród nauczycieli języków obcych. Ale na sytuację oświaty w województwie trzeba spojrzeć także przez pryzmat niezadowolenia nauczycieli z płac, likwidacji szkół, przejawów agresji w szkołach. Czy sprawdza się dwukierunkowe wykształcenie nauczycieli w szkole? Szczególnie w niewielkich szkołach, w których dzięki dwukierunkowemu wykształceniu nauczyciele mają szansę pracować na pełnych etatach. W dużych szkołach mogą wystąpić podobne okoliczności, zwłaszcza w przypadku przedmiotów, dla których ustalono niską liczbę godzin. Niezależnie od wielkości szkoły podwójne kwalifikacje są przydatne w sytuacji przydzielania doraźnych zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Wiele emocji wzbudza likwidacja szkół i placówek. Jaka jest strategia Kuratorium wobec tych trudnych i często dramatycznych decyzji? Największe emocje w województwie lubelskim wzbudziła likwidacja szkół w ubiegłym roku szkolnym, będąca politycznym pretekstem do odwołania ówczesnego kuratora 4

5 oświaty. Proponuję jednak popatrzeć na sprawę likwidacji szkół pod kątem kompetencji poszczególnych organów. Kurator oświaty opiniuje zamiar likwidacji szkół, biorąc w szczególności pod uwagę spełnienie warunków, o których mowa w art. 59 ustawy o systemie oświaty. Dokładnie analizujemy sytuację każdej z planowanych do likwidacji szkół, uwzględniając przede wszystkim zapewnienie przez organ możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, organizację dowożenia dzieci do szkoły, prognozy demograficzne. Pozytywna opinia kuratora umożliwia organowi prowadzącemu szkołę podjęcie uchwały o jej likwidacji, ale nie przesądza ostatecznej decyzji organu prowadzącego w tej sprawie. Sądzę, że w bieżącym roku szkolnym, w związku z zapowiadanymi zmianami w zakresie obniżenia wieku obowiązku szkolnego, gminy przeanalizują również pod tym kątem planowane zmiany. Likwidacja szkół budzi największe emocje wśród rodziców uczniów, dla których ustalenie innej szkoły jako obwodowej wiąże się często z wydłużeniem drogi dziecka do szkoły, czasu jego pobytu poza domem oraz z utratą miejsca, które można nazwać lokalnym ośrodkiem kultury. Dla nauczycieli likwidacja szkoły może oznaczać utratę miejsca pracy, choć z doświadczenia wiem, że organy prowadzące starają się zapewnić zatrudnienie w innych szkołach na terenie gminy. Czy na Lubelszczyznę trafią programy i pieniądze z MEN, np. na doposażenie placówek czy doskonalenie nauczycieli? Z pewnością tak, ale dopiero po uchwaleniu budżetu. Programy MEN wynikają z realizacji polityki państwa w zakresie zadań oświatowych, pochodzą m.in. z rezerwy celowej. Dotychczas kierowane były programy i fundusze m.in. na: dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów rozpoczynających naukę w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego i uczniów klas I-III szkoły podstawowej, informatyzację szkół, doskonalenie nauczycieli, nauczanie języka angielskiego w klasie I i II szkoły podstawowej, stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (program na lata ), wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego, czy wycieczki edukacyjne dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej. Sądzę, że wkrótce dowiemy się jakie programy będą realizowane i który organ, czy instytucja zajmą się dystrybucją funduszy. W kraju toczy się dyskusja dotycząca przyszłości kuratoriów. Proszę wejść na szczyt obiektywizmu i uzasadnić tezę, że funkcja kuratora i funkcjonowanie kuratorium są potrzebne, nie tylko lubelskiej oświacie. Mam nadzieję, że wszystko to, o czym powiedziałam dotychczas, uzasadnia postawioną przez Pana tezę. Patrząc przez pryzmat odpowiedzialności państwa za oświatę, naszego zaangażowania w wykonywanie zadań oraz wymierne efekty tej pracy, trudno odmówić zasadności funkcjonowania kuratoriów. Myślę, że merytoryczna analiza wszystkich zadań kuratora i dyskusja o ich modyfikacji jest potrzebna. Mam nadzieję, że będzie przebiegała z udziałem kuratorów. Rozmawiał: Dariusz Kiszczak 5

6 Dorota Smędek Prywatne Gimnazjum im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie Międzynarodowy Program Gimnazjalny Informacje wstępne Prywatne Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego działa już ósmy rok, zaś od siedmiu lat z powodzeniem realizujemy Międzynarodowy Program Gimnazjalny. Autoryzację w tym programie otrzymaliśmy w lutym 2003 r. jako pierwsza szkoła w Polsce. Middle Years Programme (Międzynarodowy Program Gimnazjalny) to jeden z trzech programów, obok Diploma Programme (Program Międzynarodowej Matury) i Primary Years Programme (Międzynarodowy Program dla Szkoły Podstawowej), prowadzony przez International Baccalaurete Organization (IBO) z siedzibą w Genewie. Dotyczy on uczniów w wieku lat. Jest to okres krytyczny dla rozwoju intelektualnego i osobowego, ze względu na wrażliwość, podatność na wpływy, ale także opór wobec dorosłych i autorytetów. Stąd potrzeba programu, który zapewniłby dyscyplinę, ale i kreatywność oraz wyposażył młodzież w umiejętności niezbędne w nieustannie zmieniającym się świecie, a także ukazałby uczniom wartości i możliwości rozwoju tak, by ich wybory były mądre i efektywne. Filozofia MYP zakłada: - holistyczne podejście do nauczania; w praktyce oznacza to realizację zagadnień i projektów interdyscyplinarnych na wszystkich przedmiotach, łączenie wszelkich źródeł informacji i rozwiązań oraz odkrywanie związków między wiedzą zdobytą w szkole a otaczającym światem; - promowanie uniwersalności człowieczeństwa; - rozwijanie indywidualnych zdolności każdego ucznia; - kształcenie umiejętności komunikacji, czyli jasnego wyrażania poglądów i uczuć w języku ojczystym i językach obcych, a także umiejętności słuchania innych i zauważania zmian; - poznawanie swojej kultury, tradycji i historii; - kształtowanie szacunku dla innych kultur i różnorodności kulturowej, również w sposobach myślenia. 6 Co to znaczy być uczniem MYP? Program MYP to nauka w ośmiu grupach przedmiotowych przez 4 lata (3 gimnazjum i 1 liceum). Może to być nauczanie zintegrowane lub, tak jak w szkole polskiej, przedmiotowe, ale ze szczególnym uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowych i zadań interdyscyplinarnych. Uczeń MYP swoją wiedzę i umiejętności szkolne musi umieć wykorzystać w poruszaniu się po tzw. Areas of Interaction (obszarach aktywności). Jest ich pięć: Approaches to Learning (metody uczenia się), Community and Service (wspólnota i służba), Health and Social Education (zdrowie i edukacja społeczna), Environment (środowisko), Homo Faber (człowiek twórca). Służą one poszukiwaniu odpowiedzi na następujące pytania: ATL - jak uczyć się najefektywniej, gdzie szukać informacji, jak wiedzę zastosować w praktyce, jak twórczo rozwiązywać problemy? C&S - jak żyć i funkcjonować w relacji z innymi ludźmi, jakie jest moje miejsce i udział w życiu społeczności, jak mogę pomóc innym? HSE - jak myślę, jak postępuję, jak się zmieniam, dojrzewam, jak dbam o siebie i innych? E - gdzie mieszkamy, czym dysponujemy i czego potrzebujemy, jaka jest nasza odpowiedzialność za środowisko? HF - dlaczego i jak tworzymy, jakie są konsekwencje ludzkiej twórczości, co możemy twórczo wyrazić? Obszary aktywności są perspektywą, w której umieszczony jest cały proces uczenia się i nauczania w MYP. Służy ona przede wszystkim wyznaczeniu kierunków planowania tego procesu, stanowiąc mapę odniesień dla każdego przedmiotu. Znajomość tych obszarów uczniowie muszą potwierdzić w Personal Project, czyli pracy dyplomowej, która kończy czteroletni cykl kształcenia i jest podstawą do wydania zewnętrznego świadectwa (certyfikatu MYP). Ocena w programie MYP Stopnie na certyfikacie MYP są nieco inne niż na świadectwie polskim. Uczniowie MYP oceniani są dwojako - według skali pol-

7 skiej i według siedmiostopniowej skali IBO dla MYP. Kryteria dla każdego przedmiotu i na każdym poziomie nauczania są ściśle określone i obowiązują we wszystkich szkołach MYP na całym świecie. Nad ich przestrzeganiem i prawidłowością wystawiania ocen czuwa ośrodek oceniania IBO w Cardiff w Wielkiej Brytanii. Tam, w trakcie realizacji programu, wysyłane są niektóre prace uczniów zadawane i sprawdzane przez polskiego nauczyciela. Zagraniczni egzaminatorzy, w procesie zwanym moderacją, sprawdzają zgodność oceny z przyjętymi standardami i uwiarygodniają ją. IBO określa ilość i rodzaj prac obowiązkowych do moderacji. Wskazuje również umiejętności, jakie uczeń powinien nabyć w trakcie kształcenie, sugeruje preferowane przez siebie metody i formy nauczania. Ocenianie MYP jest o tyle ciekawe, że przede wszystkim przywiązuje wagę do umiejętności i postaw, a nie do stopnia. Ma pokazać poziom, na jakim uczeń się znalazł, opisać, co już umie i co powinien zrobić, aby znaleźć się na poziomie wyższym. Nie oceniamy na tle innych uczniów, czy poziomu klasy, ani też w sposób zerojedynkowy, czyli zrobione 1 punkt, nie zrobione 0 pkt. Przypomina to ocenianie kształtujące, które niedawno pojawiło się i z trudem przebija w polskiej szkole. Jesteśmy nim poważnie zainteresowani. Wszyscy nauczyciele, również niepracujący w MYP, przechodzą aktualnie szkolenie w tym zakresie, aby w konsekwencji ujednolicić ocenianie w całej szkole i, korzystając z oceniania kształtującego, podporządkować je zasadom nakreślonym przez IBO. Obszary aktywności nie podlegają odrębnej, typowej ocenie szkolnej. Umiejętności związane z ATL oceniamy w ramach poszczególnych przedmiotów. Podstawą zaliczenia C&S jest autentyczna działalność społeczna, z której sprawozdania i refleksje uczniowie zapisują w specjalnych dzienniczkach. Wymaga się, aby w ciągu roku każdy uczeń wziął udział minimum w jednej akcji z trzech obszarów: młodzież szkole, młodzież dzieciom, młodzież potrzebującym objętych programem C&S w naszej szkole. Dla kogo jest MYP? IB learner profile, czyli profil MYPowca dotyczy zarówno ucznia i nauczyciela. Jednym z warunków uczestnictwa w programie jest znajomość języka angielskiego. W nim bowiem pisze się i sprawdza prace, które podlegają ocenianiu zewnętrznemu (moderacja) i prace dyplomową (personal project). W języku angielskim prowadzona jest również cała dokumentacja metodyczna 7

8 i programowa. Od pierwszego roku nauki pojawiają się jego elementy na lekcjach, np. słownictwo specjalistyczne właściwe danemu przedmiotowi. W czwartym roku nauki język angielski staje się językiem wykładowym. Aktualnie pracujemy nad tym, aby niektóre przedmioty, szczególnie nieobjęte egzaminem gimnazjalnym, były w całości uczone w języku angielskim już od pierwszej klasy gimnazjum. Praktyka pokazuje, że równie ważne jak język są cechy osobowościowe i postawa, jaką prezentuje uczeń i nauczyciel. Musi to być ktoś aktywny, otwarty, potrafiący współdziałać w grupie i komunikować się z różnymi ludźmi, ktoś, kto jest ceniącym się profesjonalistą, ale ma w sobie choć trochę społecznika. Istotna jest samodzielność, rzetelność i systematyczność. Uczeń MYP nie uczy się dla stopnia, nie musi być geniuszem, ale powinien mieć duszę poszukiwacza, badacza, odkrywcy. Nauczyciel inspiruje i pomaga w rozwijaniu naturalnych predyspozycji, zdolności i kreatywności. MYP-owiec umie stawiać sobie cele i konsekwentnie je realizować oraz świadomie przejmować odpowiedzialność za swój rozwój, potrafi go zaplanować i obiektywnie (krytycznie) ocenić swój wkład w realizację wyznaczonych zadań. Służy temu, między innymi, pisane minimum dwa razy w roku self evaluation. Nauczyciele kształcą się na szkoleniach wewnętrznych (minimum raz na dwa lata) i zagranicznych (minimum raz na 4 lata każdy). Wszystkie one są prowadzone przez wyspecjalizowanych trenerów IBO z praktyką nauczycielską w różnych szkołach międzynarodowych. Ponadto cały zespół zbiera się raz w tygodniu, aby wspólnie analizować realizację zadań programowych i planować bieżący proces dydaktyczny i dalszy rozwój programu. Co daje uczestnictwo w programie? Uczniowie MYP otrzymują znacznie szerszą perspektywę poznawczą niż ich koledzy z typowych polskich szkół. MYP pozwala im łatwiej poruszać się w gąszczu informacji współczesnego świata, dając im narzędzia do jego poznawania oraz świadomość możliwości i ograniczeń naszej rzeczywistości. Uczniowie MYP muszą być aktywni, twórczy, zaangażowani. Przez to stają się lepiej przygotowani do dalszej nauki i do uczestnictwa w życiu współczesnego społeczeństwa. Są bardziej międzynarodowi - otwarci na świat i komunikujący się ze światem. Ważne znaczenie odgrywa tu nauka w języku angielskim, realizacja kształcenia międzykulturowej wrażliwości i działalność społeczna. Uczniowie MYP są najlepiej przygotowani do kontynuacji nauki w programie Międzynarodowej Matury, co otwiera drogę do zagranicznych studiów na najbardziej renomowanych uczelniach świata. Program ten jest bowiem realnym wstępem do przyszłej międzynarodowej kariery dla jego uczestników. 8

9 Od teorii do praktyki Beata Drobek-Ziemińska psycholog Przedszkole Specjalne nr 11 w Lublinie Przeżycia emocjonalne rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju Każda rodzina zmienia się w czasie, przechodząc kolejne fazy cyklu życia. W trakcie swojego rozwoju musi przystosować się do wydarzeń, które są dla tego rozwoju typowe, na przykład narodziny czy usamodzielnianie się dzieci. Istnieją jednak także wydarzenia specyficzne, charakterystyczne dla określonej rodziny, powodujące zakłócenie w przebiegu cyklu jej życia i naruszające równowagę systemu. Taką sytuację powodują narodziny dziecka niepełnosprawnego. Uświadomienie sobie prawdy o zaburzonym rozwoju dziecka i płynących z niego konsekwencjach jest zawsze dla rodziców ciężkim i bolesnym przeżyciem, gdyż ich sytuacja zmienia się w sposób dramatyczny. W literaturze przedmiotu można spotkać się z opisem kilku okresów w przeżyciach rodziców po wykryciu u dziecka niepełnosprawności. Są to: okres szoku, okres kryzysu emocjonalnego, okres pozornego przystosowania, okres konstruktywnego przystosowania. (Twardowski 1999 r.) Okres szoku inaczej nazywany okresem krytycznym następuje zawsze po tym, jak rodzice dowiadują się o niepełnosprawności swojego dziecka. W ich przeżyciach dominują: rozpacz, żal, poczucie krzywdy oraz niepokój i lęk o dziecko. Bardzo intensywne reakcje rodziców o zabarwieniu negatywnym wpływają na zakłócenie relacji między małżonkami oraz często negatywne ustosunkowanie się do dziecka. Rodzice zazwyczaj czuję się osamotnieni, zagubieni, obwiniają się za zaistniałą sytuację. Oczekują wzajemnego wsparcia, ale ze względu na to, że obydwoje przeżywają negatywne emocje, nie są w stanie tego wsparcia udzielić. Reakcje negatywne nasilają się, prowadząc do poczucia bezradności i rozpaczy. Kolejny okres jest nazwany okresem kryzysu emocjonalnego lub depresji. Rodzice mają poczucie zawodu, niespełnionych oczekiwań wobec dziecka, w ich przeżyciach dominują: poczucie klęski życiowej, osamotnienie, poczucie beznadziejności oraz poczucie winy. Rodzice szukając przyczyn upośledzenia dziecka zadają sobie pytanie: Dlaczego nasze dziecko spotkało to nieszczęście?. Szukanie odpowiedzi często prowadzi do wzajemnego obwiniania się rodziców. Małżonkowie oddalają się od siebie pozostając w osamotnieniu i jeszcze większej bezradności. Wzajemne kłótnie i konflikty pogłębiają dezorganizację w funkcjonowaniu rodziny a nawet rozpadu małżeństwa. W okresie tym wstrząs psychiczny paraliżuje racjonalny osąd i działanie. Pogłębiający się kryzys emocjonalny, skupienie na sobie, roztrząsanie powodują, że kontakty z dzieckiem ograniczają się często do czynności pielęgnacyjnych. Często reakcje rodziców są nieświadomym żalem o to, że dziecko ich nie jest takie, jakie sobie wymarzyli. Mogą więc nawet być wobec niego agresywni. Dziecko natomiast potrzebuje serdeczności, atmosfery spokoju, uwagi rodziców. Okres pozornego przystosowania tzw. gonitwa terapeutyczna, nie przyjmowanie faktu, że mamy dziecko niepełnosprawne są dowodami pozornej troski rodziców. Podejmują oni nieracjonalne próby radzenia sobie z niepełnosprawnością swojego dziecka stosując różne mechanizmy obronne takie jak: zaprzeczanie niepełnosprawności dziecka poprzez negowanie, podważanie dia- 9

10 gnoz i poszukiwanie nowych, nieuzasadniona wiara w możliwości wyleczenia dziecka, poszukiwanie winnych niepełnosprawności. Prowadzi to do wytworzenia nieprawidłowego obrazu dziecka. Stan ten może trwać bardzo długo, aż do momentu w którym nastąpi pełna akceptacja niepełnosprawności dziecka. Ostatni z opisywanych okresów to okres konstruktywnego przystosowania się. Rodzice zaczynają koncentrować się na problemie: jak pomóc dziecku i jak zorganizować dalsze życie własne i rodziny? W przeżyciach zaczynają dominować uczucia pozytywne, takie jak radość z kontaktu z dzieckiem oraz satysfakcja z powodu dostrzegania postępów dziecka. Rodzice zaczynają współpracować ze sobą oraz terapeutami wokół celów: niesienia pomocy dziecku oraz stworzenia mu optymalnych warunków rozwoju. Stopień nasilenia i czas trwania reakcji negatywnych u dziecka zależy od: a) wieku, b) sposobu, w jaki rodzice dowiadują się o niesprawności, c) szans na przeżycia, d) obciążeń genetycznych, e) rodzaju i stopnia niesprawności, f) możliwości leczenia, g) widocznej niesprawności, h) wartości i celów życia rodziny. Wraz z upływem czasu zmieniają się więc uczucia rodziców oraz relacje między poszczególnymi członkami rodziny, zwłaszcza relacje między rodzicami a niepełnosprawnym dzieckiem. Zmiany te dotykają także innych podsystemów w rodzinie, bowiem wyróżnione okresy są ujęciem modelowym i czas ich trwania może być różny w przypadku konkretnych rodzin. Niezależnie od momentu ujawnienia się problemów rozwojowych dziecka, większość rodziców przeżywa podobne emocje. Niejednokrotnie uczucia szczęścia i radości z faktu pojawienia się dziecka na świecie zostają zagłuszone przez lęk, wrogość i poczucie winy. Lęk towarzyszy rodzinie nieraz bardzo długo i może przybierać różne formy, takie jak: lęk przed odrzuceniem społecznym, gdy rodzice sądzą, że ich dotychczasowi znajomi i przyjaciele nie będą chcieli odwiedzać domu, w którym przebywa dziecko niepełnosprawne. Często rodzice wstydzą się swego dziecka, uważając, że deprecjonuje rodzinę; lęk przed zaprzepaszczeniem szans pojawia się wówczas, gdy rodzice podejmują starania o poprawę stanu dziecka, co objawia się tzw. gonitwą terapeutyczną. Początkowo rodzice dążą do zaprzeczenia diagnozie, później szukają dobrych specjalistów, cudownych leków i terapii przynoszącej szybki i widoczny wynik. Badania wykazują, że rodzice, którzy natrafili na specjalistę dającego im poczucie bezpieczeństwa, a także ci, którzy uwierzyli w swoje kompetencje wychowawcze, nie doświadczają takiego stanu; lęk przed nowymi sytuacjami życiowymi odczuwają zwłaszcza rodzice postrzegający swoje dziecko jako bezradne. Każda konfrontacja dziecka z nowymi wymaganiami może wykazać jego brak kompetencji, i tym samym być dla rodziców kolejnym widocznym znakiem jego niepełnosprawności. W przełomowych momentach życia dziecka (pójście do przedszkola, do szkoły, do I Komunii Świętej), rodzice starają się poprawić dziecko tak, by nie odróżniało się od otoczenia, w które ma wejść. W ten sposób ujawnia się - ukrywane bądź nieuświadomione - niepogodzenie się ze stanem dziecka. Rodzice stawiają mu wówczas liczne wymagania, które mogą nie odpowiadać jego aktualnym możliwościom, wyrażają dezaprobatę dla jego dotychczasowych osiągnięć (postawy nadmiernie wymagające); lęk przed przyszłością wiąże się z lękiem wobec nowych sytuacji życiowych. Rodzice uważają się za niezastąpionych, jeśli chodzi o zapewnienie dziecku warunków niezbędnych do zaspokojenia jego potrzeb. Nie wierząc w możliwość prowadzenia przez ich dziecko samodzielnego i satysfakcjonującego życia w przyszłości obawiają się, że po ich śmierci będzie ono skazane na pobyt w instytucji opiekuńczej (postawy nadmiernie chroniące); lęk dotyczący jakości pełnionych ról rodzicielskich, gdy rodzice obwiniają się o stan dziecka i uważają, że wszelkie podejmowane przez nich starania wciąż nie są wystarczające dla poprawy jego funkcjonowania; lęk przed pogorszeniem się stanu zdrowia dziecka pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy niepełnosprawności towarzyszą choroby lub wady narządów niezbędnych do życia, co powoduje stałe zagrożenie życia dziecka. 10

11 Mimo iż lęk towarzyszy rodzicom dzieci niepełnosprawnych na co dzień, można go opanować. Pomocne okazują się tu: doświadczenie akceptacji i wsparcia rodziców oraz dziecka ze strony rodziny, znajomych, sąsiadów. W każdym otoczeniu znajdą się życzliwe osoby, które spróbują zrozumieć przeżycia rodziców i zaoferują realną pomoc (np. w sprawowaniu opieki nad dzieckiem), warto więc - zamiast zaszywać się w domu - poszukać takich osób. Największym wsparciem będą rodzice innych dzieci z podobnymi problemami rozwojowymi. Oni naprawdę rozumieją Wasze samopoczucie, ponieważ sami borykają się z lękiem i trudnościami. Stąd tak istotny jest kontakt z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się różnymi rodzajami niepełnosprawności; pozytywne doświadczenia z kontaktów ze specjalistami, którzy dostarczają jasnych i realnych wskazówek dotyczących postępowania z dzieckiem i są nastawieni na wspólne z rodzicami rozwiązywanie problemów; dostrzeganie postępów w rozwoju dziecka oraz objawów jego dobrego samopoczucia. Bardzo przydatne jest robienie krótkich notatek na temat postępów dziecka ( pamiętnik rozwoju ) albo nagrań video, które stanowią istotny dowód nowych osiągnięć rozwojowych dziecka. Rodzicom łatwiej wówczas postrzegać się jako kompetentnych i dbających o dziecko. Oprócz lęku rodzice często odczuwają wrogość, która może być skierowana przeciwko dziecku, sobie samym lub też lekarzom. Ogólna przyczyna jest jedna: niepełnosprawność dziecka, ale uczucie to mogą powodować różne czynniki. Wrogość odczuwana w stosunku do: siebie jest powodowana poczuciem wstydu, szukaniem winy w sobie i obarczaniem się odpowiedzialnością za powstanie u dziecka niepełnosprawności. Rodzice, próbując ratować się przed tym uczuciem, odcinają się od dziecka, nie akceptują go, dążą do oddalenia się od niego. Takie zachowania zaś powoduje narastanie w nich poczucia winy, poczucia bycia złym rodzicem, a w konsekwencji wrogość do samego siebie; dziecka najczęściej spowodowana jest zmęczeniem, wynikającym ze sprawowania ciągłej opieki nad nim. Bywa też, że rodzice postrzegają dziecko jako przeszkodę w realizacji planów życiowych i kierują przeciwko niemu swoją niechęć i niewypowiedziane pretensje; specjalistów zajmujących się dzieckiem. Rodzice starają się wówczas znaleźć winnych stanu dziecka, począwszy od lekarzy ginekologów, którzy opiekowali się matką, poprzez położników i pielęgniarki w szpitalu, aż do specjalistów, obecnie zajmujących się dzieckiem, obarczanych winą za zbyt małe postępy w terapii. Często rodzice zaczynają poszukiwać w sobie przyczyny niepełnosprawności dziecka i wówczas pojawia się poczucie winy. Powstawanie tego rodzaju uczuć może mieć źródło w komunikatach wysyłanych przez najbliższe otoczenie, w komentarzach typu: W naszej rodzinie czegoś takiego nie było, lub Gdybyście nie czekali tak długo. Czasem poczucie winy rodzi się wówczas, gdy rodzice sądzą, że zbyt mało pracują z dzieckiem i oceniają postępy dziecka jako niewystarczające. Opisane tu uczucia nie są czymś patologicznym, choć są niezwykle przykre. Jest to naturalna reakcja ludzkiej psychiki na wyjątkowo trudną sytuację. Trzeba uświadomić sobie, że nie jest się jedyną osobą targaną takimi emocjami. Wielu innych rodziców przeżywa to samo. Jedyna szansa, by poznać negatywne emocje i uporać się z nimi, to mówić o uczuciach, jakie nami zawładnęły. Wypierane bowiem ze świadomości wcale nie znikają, objawiają się w postaci nerwic, dolegliwości somatycznych lub stanów depresyjnych. Rodzice posiadają niedostateczną wiedzę na temat możliwości współpracy z różnymi instytucjami, form pomocy. Czują się osamotnieni, rozczarowani a przede wszystkim bezradni. Dlatego w tym samym stopniu, co ich niepełnosprawne dziecko potrzebują profesjonalnej pomocy. Wszelka pomoc okazywana rodzicom ma na celu umożliwienie porozumienia, współpracę, aby wszyscy pracujący z dzieckiem zmierzali do tego samego celu, jakim jest wspieranie i usprawnianie rozwoju dziecka. Pomoc rodzicom to nie jest zbiór gotowych recept, a raczej wskazania ogólne z przykładami konkretnych rozwiązań oraz wzajemna wymiana doświadczeń. Spotkania rodziców wychowujących dzieci niepełno- 11

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA ŁÓDŹ 2012 Organizatorzy konferencji: Sponsor główny: Patronat naukowy: Patronat medialny: Partner wspierający: MIĘDZYNARODOWA

Bardziej szczegółowo

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187

AD REM II/2009. Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 AD REM II/2009 Pismo Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ISSN 1733-4187 18 1 AD REM II/2009 ISSN 1733-4187 Wydawca: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej

BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE. w teorii i praktyce edukacyjnej BARBARA DUDEL MARTA KOWALCZUK-WALĘDZIAK KATARZYNA MARIA ŁOGWINIUK KATARZYNA SZORC URSZULA WRÓBLEWSKA INNOWACJE w teorii i praktyce edukacyjnej na przykładzie województwa podlaskiego FUNDACJA Sfinansowano

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum

Katarzyna Druczak. Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Katarzyna Druczak Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla rodziców uczniów gimnazjum Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Bardziej szczegółowo

copyright Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 2012 ISBN: 978-83-932365-5-8

copyright Stowarzyszenie Praktyków Kultury Warszawa 2012 ISBN: 978-83-932365-5-8 Redakcja: Jakub Iwański Korekta: Dorota Dąbrowska, Hanna Zielińska Opracowanie graficzne i skład: David Sypniewski Nakład: 430 egz. Druk: ZYX Poligrafia Wydawca: Stowarzyszenie Praktyków Kultury www.praktycy.org

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe

Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn. Poradnik dla piszących prace dyplomowe Grażyna Krzyminiewska Kazimierz Pająk Jan Polcyn Poradnik dla piszących prace dyplomowe 2 Recenzja prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz Copyright by PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile Sto czterdziesta

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy

Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza Szkolenie z zakresu zarządzania pracą wolontariuszy Niniejsza publikacja powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu

Bardziej szczegółowo

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI

PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI PI DROGA DO SAMODZIELNOŚCI SKRYPT DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH I SKUTECZNYCH METOD PRACY, EFEKTYWNIE ZWIĘKSZAJĄCYCH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ GRUPY OSÓB

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN

PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN PRZEWODNIK METODYCZNY DLA KOORDYNATORÓW SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA MACIEJ KOCUREK, IWONA SOŁTYSIŃSKA, MACIEJ ŚWIEŻY, IRMINA WACHNA-SOSIN KRAKÓW 2012 WSTĘP Kształcenie jest kluczową inwestycją społeczną,

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców i opiekunów

Informator dla rodziców i opiekunów Bożena Żurawska Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Bożena Żurawska Olsztyn 2010 Drodzy

Bardziej szczegółowo

Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem

Adaptacja przedszkolna dziecka z autyzmem DZIECI 5 EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 13 Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ 30 DO MATURY BEZ KOREPETYCJI Biuletyn Informacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie Nr 02 [07] 05 2011 ISSN1896-2521 16 Wszystkie dzieci mają

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej

Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Tutoring w szkole między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej Praca zbiorowa pod redakcją M. Budzyńskiego, P. Czekierdy, J. Traczyńskiego, Z. Zalewskiego, A. Zembrzuskiej Towarzystwo Edukacji Otwartej

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

AD REM. zima 2007. Pismo Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie ISSN 1733-4187

AD REM. zima 2007. Pismo Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie ISSN 1733-4187 AD REM zima 2007 Pismo Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie ISSN 1733-4187 11 1 AD REM zima 2007 Wydawca: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie Redakcja: 081 532 92

Bardziej szczegółowo