MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7"

Transkrypt

1 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA TYPÓW DOKUMENTÓW 4 PRACA Z MODUŁEM KASA 4 TWORZENIE DOKUMENTU SPRZEDAŻY 4 TWORZENIE DOKUMENTÓW KASOWYCH 5 DOKUMENT WPŁATY DO KASY 5 WPŁATA ZALICZKI DO KASY 6 DOKUMENT WYPŁATY Z KASY 6 DODATEK A 7 PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM 7 URUCHOMIENIE SYSTEMU 7 URUCHOMIENIE MODUŁU 7 OBSŁUGA SYSTEMU 7 SKRÓTY KLAWIATUROWE 7 KOMBINACJE PRZYCISKÓW I KLAWISZY 8 PASKI PRZEWIJANIA 8 PORUSZANIE SIĘ PO POLACH W OKNACH SYSTEMU 8 PRZYCISKI ORAZ STRZAŁKI 8 IKONY PRZEGLĄDANIA POZYCJI UKRYTYCH 10 PRZESZUKIWANIE I ZAWĘŻANIE LISTY POZYCJI 10 WYKORZYSTANIE KOLOROWYCH PÓL 10 WSKAZÓWKI KONTEKSTOWE 10 MENU KONTEKSTOWE 10 WPROWADZANIE DATY 11 OBSŁUGA KALENDARZA ZA POMOCĄ MYSZKI 11 WYKORZYSTANIE KLAWIATURY DO OBSŁUGI KALENDARZA 11 DODATKOWE SPOSOBY USTAWIANIA DATY 12 ZAKOŃCZENIE PRACY Z SYSTEMEM 12 ZAKOŃCZENIE PRACY Z KOMPUTEREM 13 PRZEKAZYWANIE PYTAŃ I UWAG DOTYCZĄCYCH PROGRAMU KS-SOLAB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ 13 WYDRUK DANYCH TABELARYCZNYCH /INSTR-55 KASA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 1

2 2162/INSTR-55 KASA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 2

3 MODUŁ 55 KASA Moduł Kasa stanowi część Zintegrowanego Systemu Wspomagania Obsługi Laboratoriów KS-SOLAB. Został utworzony w celu dostarczenia możliwości przyjmowania płatności w systemie. KONFIGURACJA MODUŁU KASA Przed rozpoczęciem pracy z modułem Kasa w systemie, w pierwszej kolejności należy wykonać kilka kroków, gwarantujących poprawne działanie funkcji zawartych w module. niezależnie od tego czy numer klienta w firmie jest równy numerowi klienta z licencji. W przypadku jeżeli w tabeli firm znajduje się więcej niż jedna firma, firmę klienta należy skonfigurować poprzez wpisanie w polu Nr klienta odpowiedniego numeru klienta odczytanego z licencji. Numer klienta z licencji wpisuje się w polu przedstawionym ponizej: Moduł Administrator menu.firmy C1 Firmy Dodaj/Popraw. ZDEFINIOWANIE FIRMY Aby moduł KASA mógł być uruchomiony, w systemie musi być zdefiniowana co najmniej jedna firma. Jeżeli w systemie zostanie zdefiniowanych więcej niż jedna firma, wtedy podczas uruchamiania modułu pojawi się formatka umożliwiająca wybór jednej z nich: Rysunek 2 Numer klienta Uwaga: Jeżeli wprowadzonych firm jest więcej niż jedna i jeśli nie uda się dopasować numeru klienta pobranego z licencji do żadnej z wprowadzonych firm, to aplikacja nie będzie zwracać żadnych informacji o firmie. Uwaga: Poprzez przycisk Logo (F4) można dodać logo firmy z pliku graficznego w formacie.jpg, które będzie pokazywane na głównej formatce. Rysunek 1 Formatka wyboru firmy Definiowanie firm realizuje się w module 61 Administrator. Aplikacje KAMSOFT umożliwiają przechowywanie informacji o firmach. Szczególnie danych o firmie klienta, której poprawnie wprowadzone dane mogą być później wykorzystywane do: prezentacji informacji oraz loga firmy na formatce głównej, umieszczenia danych o firmie na wydrukach, fakturowania. Uwaga: Funkcja konfiguracji firm może nie być udostępniona przez projektantów systemu, jeżeli jest udostępniona, wtedy znajduje się w menu modułu Administrator. Jeśli w tabeli firm będzie jeden rekord to aplikacja ustawi ten rekord jako aktywną firmę w aplikacji, ZDEFINIOWANIE KASOWYCH OKIENEK Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie okienek kasowych, aby umożliwić przyjmowanie płatności. DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO Po uruchomieniu modułu Kasa, należy wejść na listę zdefiniowanych okienek kasowych aby to zrobić, należy wybrać polecenie Okienka kasowe Ctrl+Alt+0 z menu Kasa. Następnie za pomocą przycisku Dodaj (F2) uruchomić formatkę dodawania nowego okienka kasowego. Po wprowadzeniu wymaganych danych i zatwierdzeniu przyciskiem ENT OK, okienko kasowe zostanie dodane. KONFIGURACJA OPCJI Aby umożliwić operatorowi tworzenie jakichkolwiek dokumentów kasowych, należy w opcji KSFAKT_OKNO_KASOWE, jako jej wartość ustawić 2162/INSTR-55 KASA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 3

4 symbol odpowiedniego okienka kasowego dla wybranego operatora lub stanowiska. Dokumenty C3, a następnie przyciskiem Dodaj (F2) wywołać formatkę dodawania nowego dokumentu: Uwaga: Brak przypisania okienka kasowego dla operatora lub stanowiska uniemożliwia tworzenie dokumentów. USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI Dla płatności, które mogą być realizowane po upływie określonego czasu (np. przelewy) można określić domyślny okres płatności wartość domyślna opcji KSFAKT_OKRES_PLAT wynosi 14 dni. Wartością tej opcji jest liczba dni. KONFIGURACJA TYPÓW DOKUMENTÓW Konfigurowanie typów dokumentów wykonuje się poprzez przycisk Konfiguracja (C0), który znajduje się na pasku z lewej strony modułu Kasa. Po wybraniu typu dokumentu i naciśnięciu przycisku Popraw (F4) pojawi się formatka edycji typu dokumentu. Dla każdego typu dokumentu możliwa jest zmiana niektórych jego własności: Nazwa dokumentu, Fiskalny określenie, czy dokument jest dokumentem fiskalnym czy nie jest, Typ numeracji jedna z dostępnych opcji: globalna, oddziałowa, stanowiskowa i dla okienek kasowych, Okres numeracji określa okres, po którym numeracja jest prowadzona od początku, dostępne opcje: ciągła, roczna, miesięczna, Rozszerzenie numeru ostateczny format numeru, rozszerzony o wybrane elementy: np. rok wystawienia dokumentu, miesiąc wystawienia dokumentu itd. Wzorzec wydruku wybór wzorca wydruku dla danego typu dokumentu, Uwagi dodatkowe uwagi do dokumentu. PRACA Z MODUŁEM KASA Jeżeli w systemie zdefiniowano co najmniej jedną firmę oraz danemu operatorowi przypisano okienko kasowe, wtedy taki operator może przystąpić do pracy z modułem Kasa. TWORZENIE SPRZEDAŻY DOKUMENTU Aby dodać nowy dokument sprzedaży, należy przejść do listy dokumentów, za pomocą przycisku Rysunek 3 Nowy dokument sprzedaży Po poprawnym wypełnieniu pól nagłówka dokumentu, tj.: Nabywca, Typ dok., Odbiorca itp., należy uzupełnić listę pozycji dokumentu, na którą mogą składać się towary lub usługi. Nowe pozycje dokumentu dodaje się poprzez funkcję Dodaj (F2), po wywołaniu której otworzy się karta dodawania nowego towaru lub nowej usługi: Rysunek 4 Karta dodawania nowej pozycji dokumentu Uwaga: Jeżeli dla dodawanego towaru/usługi przewidywany jest upust, należy go wprowadzić na karcie dodawania nowej pozycji dokumentu w postaci procentowej wartości towaru/usługi (pole Upust do pozycji % ). Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pozycji dokumentu, karta dodawania dokumentu powinna wyglądać następująco: Rysunek 5 Prawidłowo wypełniona karta nowego dokumentu 2162/INSTR-55 KASA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 4

5 Dla dokumentu można udzielić upustu kwotowego za pomocą funkcji pod przyciskiem Upust kwot. (CF8), gdzie można podać kwotę upustu: Po wykonaniu symulacji (przycisk Symulacja (F9)) i zatwierdzeniu przyciskiem ENT OK, do listy z płatnościami za dokument zostaną dodane pozycje: Rysunek 8 Płatności za dokument Rysunek 6 Upust kwotowy Jeżeli płatność za towary/usługi wskazane na dokumencie będzie realizowana w jednej wpłacie, wtedy można zamknąć dokument. W przeciwnym wypadku, jeżeli płatności za dokument mają być rozłożone na kilka etapów (raty), należy wtedy określić ilość tych rat wraz z ich kwotami i terminami zapłaty. Służy do tego przycisk Płatności (CF7), po uruchomieniu którego otworzy się formatka konfigurowania rat. Na formatce z konfiguracją rat znajduje się dodatkowa funkcja (przycisk Raty (F9)), dzięki której w łatwy sposób można przeprowadzić symulację wysokości rat, w zależności od ich ilości: Po zatwierdzeniu wprowadzanego dokumentu pojawi się okienko wydruku dokumentu, po wydrukowaniu go i zamknięciu okna wydruku, dokument zostanie dodany do listy dokumentów sprzedaży. TWORZENIE KASOWYCH DOKUMENTÓW Dokumenty wpłaty do kasy i wypłaty z kasy tworzone są w części KASA. Aby tam przejść należy użyć przycisku Kasa (C1). Uwaga: Przed przystąpieniem do tworzenia dokumentów kasowych, należy wybrać okienko kasowe, do którego będą przypisywane tworzone dokumenty. DOKUMENT WPŁATY DO KASY Aby utworzyć dokument wpłaty do kasy, należy po uruchomieniu funkcji Dodaj (F2), z listy wyboru Typ dokumentu wybrać opcję Dokument KP i zatwierdzić przyciskiem ENT OK, po czym otworzy się karta dodawania dokumentu kasowego. Rysunek 7 Symulacja rat Rysunek 9 Tworzenie dokumentu wpłaty do kasy 2162/INSTR-55 KASA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 5

6 Po wybraniu kontrahenta można przystąpić do uzupełniania pozycji, za które będzie wykonywana zapłata. Można tego dokonać za pomocą funkcji Dodaj (F2) dodając pojedynczą pozycję do zapłaty (ratę) lub za pomocą funkcji Dodaj (SF2), pozwalającą wybrać kilka pozycji do zapłaty (kilka rat) spośród listy wszystkich płatności dla wybranego kontrahenta. wypełnione), natomiast określa się tylko kwotę, która jest traktowana jako kwota zaliczki. DOKUMENT WYPŁATY Z KASY Jeżeli jest potrzeba zrealizowania wypłaty z kasy dla kontrahenta, dzieje się to w przypadku, kiedy w części Dokumenty (C3) na liście dokumentów znajdują się wpisy, które w kolumnie Poz. do zapl. (Pozostało do zapłaty) są wartości mniejsze od zera, wtedy w części Kasa (C1) przy dodawaniu dokumentu kasowego Dodaj (F2), należy przy określaniu typu dokumentu, z dostępnych pozycji wybrać Dokument KW. Proces wybierana płatności jest analogiczny jak w przypadku tworzenia dokumentu wpłaty do kasy. Rysunek 10 Wybór płatności Uwaga: Wybór pozycji płatności z listy płatności dla kontrahenta można zrealizować poprzez dwukrotne kliknięcie na wybranej pozycji, poprzez przycisk Zaznacz (SPC) lub za pomocą spacji.. Uwaga: Gdyby kontrahent wcześniej wpłacił zaliczkę na dane produkty/usługi, wtedy za pomocą przycisku Przypisz (F10) można daną przedpłatę podpiąć do wybranej płatności.. Po zatwierdzeniu wybranych płatności dla kontrahenta (przyciskiem ENT OK) na karcie Dokument KP Nowy (Rys. 9), pojawią się wybrane pozycje płatności. Zamykając formatkę tworzenia nowego dokumentu kasowego, pojawi się pytanie czy wydrukować dokument kasowy, niezależnie od odpowiedzi na listę dokumentów kasowych zostanie dodana nowa pozycja: Rysunek 11 Widok dodanej nowej pozycji na liście dokumentów kasowych WPŁATA ZALICZKI DO KASY W kasie jest możliwość zrealizowania przedpłaty przez kontrahenta. Dokonuje się tego podobnie jak w przypadku tworzenia dokumentu wpłaty do kasy, z taką różnicą, że w czasie dodawania pozycji do dokumentu (Rys.9), po wywołaniu dodawania nowej pozycji za pomocą przycisku Dodaj (F2), nie określa się dokumentu płatności (pole to pozostawia się nie 2162/INSTR-55 KASA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 6

7 DODATEK A PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM URUCHOMIENIE SYSTEMU Aby uruchomić Zintegrowany System Wspomagania Obsługi Laboratoriów KS-SOLAB należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy skrót znajdujący się na pulpicie: Otwiera się okno główne systemu i należy dokonać autoryzacji: Dane zalogowanego operatora będą widoczne w dolnej części okna głównego systemu a także w innych oknach: Rysunek 14 Dane zalogowanego operatora Po każdorazowym zakończeniu pracy z systemem operator dokonuje wylogowania poprzez kliknięcie na przycisk Wyloguj. URUCHOMIENIE MODUŁU Poszczególne moduły można uruchomić na trzy sposoby: wybierając za pomocą klawiatury numer modułu (umieszczony w lewym górnym rogu ikony modułu) i potwierdzając wybór klawiszem Enter, poruszając się strzałkami w oknie głównym systemu, podświetlając poszczególne ikony modułów i potwierdzając klawiszem Enter wybór modułu, klikając jednokrotnie lewym przyciskiem myszy na ikonie wybranego modułu. OBSŁUGA SYSTEMU SKRÓTY KLAWIATUROWE Podczas pracy z systemem możliwe jest użycie skrótów klawiaturowych systemu Windows. Korzystanie z nich znacznie przyspiesza wykonanie poszczególnych operacji. Rysunek 12 Okno główne systemu w oknie głównym systemu kliknąć przycisk Zaloguj znajdujący się na pasku w lewej części ekranu, w pojawiającym się oknie Autoryzacja wprowadzić nazwę użytkownika (login) oraz hasło. Rysunek 13 Okno autoryzacji Aby: Wyświetlić opcje menu Wybrać polecenie z wyświetlonego menu Włączyć (wybrać) przycisk Przenieść kursor do następnego pola Przenieść kursor do poprzedniego pola Przenieść w tabeli kursor w lewo, prawo, w górę, w dół Przejść do kolejnej zakładki w oknie Przejść do poprzedniej zakładki w oknie Naciśnij: Klawisz Alt + podkreślona litera w menu Klawisz Alt + podkreślona litera w nazwie polecenia Klawisz funkcyjny na klawiaturze lub klawisz Alt + podkreślona litera w nazwie przycisku Klawisz Tab Kombinacja klawiszy Shift + Tab Strzałki na klawiaturze Ctrl + Tab Ctrl + Shift + Tab 2162/INSTR-55 KASA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 7

8 KOMBINACJE PRZYCISKÓW I KLAWISZY Aby każdy Użytkownik miał możliwość wyboru formy pracy z systemem, wprowadzono dwa sposoby działań wykonywanych za pomocą myszki lub\ i klawiatury. Dlatego też w instrukcji zostały przyjęte standardy dotyczące słownictwa używanego przy opisywaniu poszczególnych operacji. Przykładowo: Przycisk oznacza pole, znajdujące się w dowolnym oknie systemu, na którym umieszczono nazwę czynności. Aby wywołać daną czynność, należy kliknąć lewym klawiszem myszki na przycisk. Na każdym przycisku, oprócz nazwy czynności, może również znajdować się oznaczenie klawisza funkcyjnego (np. F2). W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe przyciski, odpowiadające im klawisze oraz realizowane funkcje. Przycisk Klawisz Realizowana funkcja Enter Zamknięcie aktywnego okna i zapamiętanie dokonanych zmian Esc Zamknięcie okna bez zapisywania dokonanych zmian Zamknięcie okna (po Esc wybraniu funkcji (Alt+ F4) przeglądania danych) F2 F3 F4 F10 F8 Dodawanie nowej pozycji Przeglądanie bieżącej pozycji Dokonywanie zmian w bieżącej pozycji Otwarcie okna modalnego Usuwanie bieżącej pozycji Powyższe przykłady należy odczytać w następujący sposób: kliknij przycisk Dodaj lub naciśnij klawisz F2. Uwaga: W niektórych przypadkach, w czasie pracy z systemem, następuje wyszarzenie przycisków. Ma to na celu poinformowanie Użytkownika, że operacja na danym etapie nie jest możliwa do wykonania. PASKI PRZEWIJANIA Pionowe i poziome paski przewijania są elementami bardzo często występującymi w oknach systemu. Umożliwiają one dostęp do tych części tabeli, które po otwarciu wybranego okna są niewidoczne. Pionowy pasek przewijania przesuwa tabelę w górę lub w dół. Poziomy pasek przewijania przesuwa tabelę w lewo lub w prawo. Paskami przewijania można posługiwać się w dwojaki sposób: używając strzałek umieszczonych na końcu paska spowoduje to przesunięcie tabeli w wybranym kierunku, przytrzymując belkę lewym klawiszem myszki i przesuwając ją w pożądanym kierunku. Elementy listy lub kolumny niewidoczne na ekranie można oglądać, korzystając ze strzałek umieszczonych na klawiaturze. W tym celu należy podświetlić dowolny element tabeli, następnie poruszać się po niej, naciskając strzałki na klawiaturze. PORUSZANIE SIĘ PO POLACH W OKNACH SYSTEMU Istnieją cztery możliwości przechodzenia z jednego pola do drugiego: kliknięcie lewym klawiszem myszki na wybrane pole, wykorzystanie kombinacji klawiszy Alt + podkreślona litera w nazwie pola, użycie klawisza Tab przejście do następnego pola, użycie kombinacji klawiszy Tab i Shift przejście do poprzedniego pola. Na tabele, które często występują w oknach systemu, składają się poszczególne komórki. Istnieją dwa sposoby przechodzenia z jednej do drugiej komórki: kliknięcie lewym klawiszem myszki na wybraną komórkę, użycie strzałek na klawiaturze. PRZYCISKI ORAZ STRZAŁKI W celu ułatwienia pracy z systemem zostały wprowadzone różnego typu przyciski i strzałki. Sprawne korzystanie z nich może pomóc w realizacji określonych czynności. Należą do nich: PRZYCISK WYBORU Przyciski wyboru umieszczane są po prawej stronie pola, którego przykład został zamieszczony na poniższym rysunku. Rysunek 15 Przycisk wyboru Kliknięcie na ten przycisk lewym klawiszem myszy lub naciśnięcie klawisza spacji spowoduje 2162/INSTR-21/WK/KR/AA ANALITYKA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 8

9 wyświetlenie okna zawierającego listę z której można wybrać żądaną pozycję. Przykładowe rozszerzone okno wyboru zostało przedstawione na rysunku poniżej. zmienić poszczególne pozycje w polu za pomocą strzałek na klawiaturze. PRZYCISK WYŚWIETLAJĄCY INFORMACJE W trybie przeglądu danych nieaktywny przycisk wyboru pełni funkcję przycisku informacji. Rysunek 18 Nieaktywny przycisk wyboru Po kliknięciu na ten przycisk pojawia się etykieta z dodatkowymi informacjami. Rysunek 16 Przykładowe okno wyboru Okno to daje możliwość wyszukiwania, a także pozwala dodawać, przeglądać i modyfikować dane za pomocą okien wywoływanych przez kliknięcie na odpowiednim przycisku widocznym w prawym górnym rogu okna lub odpowiednim klawiszu funkcyjnym. Pole z przyciskiem wyboru można wypełnić wykorzystując do pracy klawiaturę. W tym celu należy: przemieszczając się klawiszem Tab, umieścić kursor w polu głównym, nacisnąć klawisz Spacji, Na liście, która pojawi się na ekranie, należy podświetlić wybraną pozycję i dwukrotnie kliknąć na nią lewym przyciskiem myszy lub użyć klawisza Enter na klawiaturze. Wybrana z listy pozycja zostanie przeniesiona do pola głównego. STRZAŁKA ROZWIJAJĄCA Kliknięcie na strzałkę lewym klawiszem myszki spowoduje rozwinięcie listy z dostępnymi pozycjami. Aby wybrana pozycja znalazła się w polu głównym należy w nią kliknąć. Rysunek 19 Nieaktywny przycisk wyboru pełniący funkcję przycisku informacyjnego PRZYCISKI WŁĄCZAJĄCE OPCJE W programie można wyróżnić dwa rodzaje przycisków: Przyciski opcji, pozwalają na wybór jednej opcji. Kliknięcie lewym klawiszem myszki na przycisk spowoduje aktywację danej opcji. Jednocześnie drugi przycisk zostanie wyłączony, a odpowiadająca mu opcja przestanie być aktywna. Rysunek 20 Przyciski opcji Pola wyboru, pozwalają na wybór jednej lub wielu opcji. Rysunek 21 Pola wyboru Rysunek 17 Strzałka rozwijająca Korzystając z klawiatury należy: przemieszczając się klawiszem Tab, umieścić kursor w polu głównym, Korzystając z klawiatury można uzyskać ten sam efekt: wybierając opcję za pomocą klawisza Tab, następnie zaznaczając bądź odznaczając ją klawiszem Spacji, przyciskając kombinację klawiszy Alt + podkreślona litera w nazwie opcji. 2162/INSTR-21/WK/KR/AA ANALITYKA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 9

10 IKONY PRZEGLĄDANIA POZYCJI UKRYTYCH Ikony pokazane na rysunku poniżej oznaczają odpowiednio według kolejności: pokaż aktywne pozycje, pokaż ukryte pozycje, pokaż wszystkie pozycje. Rysunek 22 Ikony przeglądania pozycji ukrytych PRZESZUKIWANIE I ZAWĘŻANIE LISTY POZYCJI Do systemu zostało wprowadzone pole Szukaj wg, które pozwala na wyselekcjonowanie listy np. pacjentów, pracowników pod względem wybranego kryterium. Aby system wyświetlił listę, spełniającą wybrane przez Użytkownika warunki należy: rozwinąć listę kryterium klikając na strzałkę, podświetlić wybrane kryterium, w polu obok podać kilka pierwszych znaków z szukanego zakresu. Po zmianie ustawień filtrów, w celu uaktualnienia listy wyświetlanych rekordów, należy kliknąć przycisk Odśwież (CF6). WYKORZYSTANIE KOLOROWYCH PÓL Aby uczynić system bardziej przejrzystym w poszczególnych polach systemu zostały zastosowane następujące kolory: czerwony błędne wypełnienie pola, żółty kolor pojawia się, gdy kursor znajduje się w danej chwili w wybranym polu, brązowy wypełnienie pola jest bezwzględnie wymagane, pominięcie jego wypełnienia spowoduje brak możliwości akceptacji, zielony kolor pojawia się, gdy pole wymagane zostało wypełnione prawidłowo. WSKAZÓWKI KONTEKSTOWE W celu ułatwienia Użytkownikowi obsługi systemu wprowadzono wskazówki kontekstowe w postaci pola zawierającego krótką informację. Stają się one widoczne po ustawieniu wskaźnika myszy na wybranym elemencie. Na przykład po ustawieniu wskaźnika myszy na przycisku (F2), wyświetla się wskazówka informująca o jego zastosowaniu: Dodanie nowej pozycji. Rysunek 23 Pole Szukaj wg z listą kryterium Uwaga: Jeżeli wybrano kryterium składające się z dwóch zakresów wyszukiwania (np. Nazwisko, Imię), wówczas wystarczy podać kilka pierwszych znaków z kolejnych zakresów i oddzielić je przecinkiem. Nie trzeba wprowadzać liter z wszystkich zakresów. Ważne jest jednak zachowanie kolejności. Przykładowo, jeżeli wybrano w polu listy Szukaj wg: Nazwisko, Imię, a obok wprowadzono litery NO,A, system wyszuka wszystkie osoby z nazwiskiem rozpoczynającym się na litery NO oraz z imieniem na literę A. W systemie istnieje możliwość zawężania listy wyświetlanych rekordów przy pomocy odpowiednich filtrów. Przykładowe pola, służące do filtrowania zostały przedstawione na rysunku zamieszczonym poniżej. Rysunek 25 Wskazówka kontekstowa MENU KONTEKSTOWE W systemie istnieje możliwość posługiwania się poleceniami z menu kontekstowych. Menu wywoływane jest kliknięciem prawym przyciskiem myszy w obrębie danego obszaru, np. obszaru Zleceń laboratoryjnych w module Rejestracji. Rysunek 24 Filtry Rysunek 26 Przykładowe menu kontekstowe 2162/INSTR-21/WK/KR/AA ANALITYKA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 10

11 Menu kontekstowe posiadają także przyciski, oznaczone ikonką. Przykładowe menu przycisku wygląda następująco: daty o (licząc od lewej): rok poprzedni, miesiąc poprzedni, miesiąc następny, rok następny. Rysunek 29 Wybór miesiąca i roku w kalendarzu Rysunek 27 Przykładowe menu kontekstowe przycisku WPROWADZANIE DATY Aby uzupełnić pole daty należy w nie wpisać dane za pomocą klawiatury lub skorzystać z pomocy kalendarza. Kalendarz można uruchomić na dwa sposoby: klikając na ikonę, ustawiając kursor w polu Data, a następnie naciskając klawisz spacji. Z prawej strony pola Data znajduje się pole z literą symbolizującą nazwę bieżącego dnia. Dla poprawy czytelności kalendarza wprowadzono kolory. Ich znaczenie jest następujące: szary dzień powszedni, granatowy dzień bieżący, pomarańczowy sobota, czerwony niedziela, zielony święto. OBSŁUGA KALENDARZA ZA POMOCĄ MYSZKI Aby wprowadzić datę za pomocą myszki należy: kliknąć na ikonę kalendarza, Dzień należy wybrać, klikając na określone pole kalendarza. Rok i miesiąc można również wybrać klikając jednokrotnie na nazwę miesiąca znajdującą się między strzałkami w górnej części kalendarza. Wyświetli się wówczas okno: Rysunek 30 Wybór roku i miesiąca w kalendarzu W wyświetlonym w ten sposób oknie można wybrać miesiąc poruszając się myszką lub strzałkami na klawiaturze. Rok natomiast można zmienić podświetlając go, a następnie wpisując właściwy. Układ dni dla wybranego miesiąca i roku zostanie wyświetlony po powrocie do podstawowego widoku kalendarza. Do obsługiwania kalendarza za pomocą myszki służą również dwie ikony: - Ikona symbolizująca zamknięcie kalendarza z wprowadzoną przez Użytkownika datą, - Ikona symbolizująca zamknięcie kalendarza bez wybrania daty pozostaje data ustalona przed uruchomieniem kalendarza. Rysunek 28 Okno kalendarza po pojawieniu się kalendarza wybrać miesiąc i/lub rok za pomocą strzałek, które pozwolą na przesunięcie WYKORZYSTANIE KLAWIATURY DO OBSŁUGI KALENDARZA Aby rozpocząć wprowadzanie daty przy użyciu klawiatury należy najpierw wprowadzić kursor w pole daty. Następnie można się posłużyć jednym z klawiszy bądź skrótów klawiaturowych przedstawionych w poniższej tabeli. 2162/INSTR-21/WK/KR/AA ANALITYKA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 11

12 KLAWISZ LUB SKRÓT ZASTOSOWANIE KLAWIATUROWY Spacja Uruchomienie kalendarza D Ustawienie daty bieżącej N Pozostawienie nieokreślonej wartości w polu Data (data nie zostanie wprowadzona) Ctrl + Numer. + Ctrl + Numer. - Page Up Page Down Zmiana daty o jeden dzień później lub jeden dzień wcześniej Zmiana daty o jeden miesiąc później lub jeden miesiąc wcześniej Przechodzenie do kolejnych składowych daty Zmiana o jedną wartość w obrębie danej składowej Aby zmienić datę za pomocą klawiatury można również podświetlić wybraną składową daty, a następnie wpisać odpowiednią wartość. Należy zwrócić uwagę, że: aby wprowadzić rok, wystarczy wpisać jedynie jego dwie ostatnie cyfry. I tak: przy wpisaniu wartości większej lub równej 0 oraz mniejszej od 50 zostanie ustawiona data 20XX (gdzie X wprowadzona wartość), przy wprowadzeniu wartości większej lub równej 50 data 19XX. Można również wprowadzić całą, czterocyfrową wartość. aby wprowadzić miesiąc, należy wpisać liczbę oznaczającą dany miesiąc. Na przykład żeby wprowadzić styczeń, wystarczy wpisać 1 i przejść do następnej składowej daty. Zostanie wówczas domyślnie wprowadzona wartość 01. Poprawne jest również wprowadzenie wartości 01. W przypadku wyboru zakresu czasowego, daty należy wprowadzić w dwóch polach: Data od oraz Data do. Rysunek 31 Wybór zakresu czasowego W polu zamykającym zakres czasowy nie ma możliwości ustawienia daty wcześniejszej od ustawionej w polu Data od. W przypadku nie określenia wartości w którymś z pól, zakres czasowy pozostaje otwarty, ograniczony tylko datą początkową lub datą końcową. DODATKOWE SPOSOBY USTAWIANIA DATY Datę można również ustawić rozpoczynając od wprowadzenia znaków + lub. Następnie należy nacisnąć literę oznaczającą składową daty, która ma być zmieniona. Oznaczenia są następujące: R rok, M miesiąc, T tydzień, D dzień, G godzina, X godzina i sekunda. Następnie należy wybrać wartość, o jaką ma się zmienić dana składowa. Np.: Aby wprowadzić datę późniejszą o 20 dni, należy nacisnąć: Numer. +, D, 20 i klawisz Enter. W przypadku zakresu czasowego, punktem odniesienia jest data wprowadzona w polu Data od, zaś w przypadku pojedynczego pola wartość daty wcześniej ustawionej. Aby ułatwić określanie daty w polu Data do, wprowadzono także następujące zastosowanie klawiszy: S (synchronizuj) ustawia taką samą datę jak w polu Data od, M (bieżący miesiąc) wstawia ostatni dzień bieżącego miesiąca, K (bieżący kwartał) wstawia ostatni dzień bieżącego kwartału, R (bieżący rok) ustawia ostatni dzień bieżącego roku. Uwaga: Z kalendarzem powiązane jest menu podręczne wywoływane przez naciśnięcie prawego klawisza myszy po uprzednim ustawieniu kursora w polu Data. Za jego pomocą można uruchamiać funkcje opisane już w bieżącym rozdziale. ZAKOŃCZENIE PRACY Z SYSTEMEM Aby zakończyć pracę z systemem należy kolejno: zamknąć aktywne okno, zamknąć moduł, zamknąć system. W tym celu należy się posłużyć jednym ze sposobów zamykania przedstawionych poniżej: wybrać jeden z przycisków, znajdujących się w prawym dolnym rogu okna: Zamknij/Anuluj, kliknąć na przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu okna, nacisnąć kombinację klawiszy Alt+F4, nacisnąć klawisz Esc. 2162/INSTR-21/WK/KR/AA ANALITYKA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 12

13 ZAKOŃCZENIE PRACY Z KOMPUTEREM Aby zakończyć pracę z komputerem należy kliknąć na przycisk Start, znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu, następnie wybrać polecenie Zamknij... Po pojawieniu się okna, wybrać opcję Zamknij system i kliknąć na przycisk OK lub nacisnąć klawisz Enter na klawiaturze. We wszystkich nowych komputerach, zamknięcie systemu operacyjnego Windows powoduje automatyczne wyłączenie komputera. PRZEKAZYWANIE PYTAŃ I UWAG DOTYCZĄCYCH PROGRAMU KS- SOLAB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ Wszelkie informacje, pytania oraz uwagi dotyczące programu KS-SOLAB mogą być przesyłane do P.I. Kamsoft za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adresem służącym do tego celu jest: W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach programu, należy przesłać ich treść posługując się zamieszczonym powyżej adresem poczty elektronicznej. Aby przekopiować treść komunikatu bezpośrednio z programu należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie z pojawiającego się menu podręcznego wybrać pozycję Kopiuj jako tekst. w programie Paint wkleić zawartość schowka (menu Edycja, pozycja Wklej), zapisać rysunek, wstawić plik rysunku jako załącznik do wysyłanej wiadomości (w oknie Nowa wiadomość menu Wstaw, pozycja plik załącznika). Z lewej strony okna głównego systemu występują przyciski, po naciśnięciu których wyświetlane zostają dodatkowe informacje. - wyświetlenie dodatkowych informacji o systemie KS-SOLAB. - kliknięcie tego przycisku spowoduje połączenie się z główną stroną internetową dotyczącą systemu KS-SOLAB. - wyświetlenie informacji prawnych. - wyświetlenie informacji o użytkowniku systemu. - wyświetlenie statystyki wykorzystania poszczególnych modułów. - kliknięcie przycisku spowoduje połączenie się z główną stroną P.I.Kamsoft. - wysłanie poczty do P.I.Kamsoft. - po kliknięciu przycisku następuje aktualizacja oprogramowania. W przypadku, gdy Użytkownik posiada najnowszą wersję, pojawia się okno z taką informacją. - kliknięcie tego przycisku wywołuje okienko logowania do systemu. Rysunek 32 Kopiowanie treści komunikatu o błędzie W ten sposób treść komunikatu zostanie skopiowana do schowka. Kolejnym krokiem jest więc wklejenie jego zawartości do przesyłanej wiadomości (w oknie Nowa wiadomość menu Edycja, pozycja Wklej). Aby wykonać zrzut ekranowy programu oraz przesłać go do P.I. Kamsoft, należy: mając wyświetlony ekran, którego zrzut będzie wykonywany, nacisnąć klawisz Print Screen, uruchomić program Paint, - po kliknięciu tego przycisku Użytkownik ma możliwość zmiany hasła do systemu. - zamknięcie systemu. W lewym dolnym rogu każdego okna każdego modułu występują następujące przyciski: - pozwala ustawić monitor, na którym pojawia się okno. Funkcja dostępna tylko dla systemów wielomonitorowych. - wyświetla informacje o programie. 2162/INSTR-21/WK/KR/AA ANALITYKA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 13

14 - przeglądanie Bazy Wiedzy. - wykonanie zdjęcia okna dla programu KS- PREZENTER. - wysłanie wiadomości do P.I.KAMSOFT - zamknięcie okna. WYDRUK DANYCH TABELARYCZNYCH Przykład: Należy przejść do wybranego słownika, przykładowo w module Konfiguracja systemu słownik Badania (z menu Badania wybrać polecenie Badania). Jeżeli wydrukowane mają być wszystkie pozycje słownika, należy wybrać polecenie Drukuj (Shift+Ctrl+P) z menu kontekstowego, ustawić odpowiednie opcje wydruku (omówione poniżej) w karcie Ustawienia wydruku i kliknąć przycisk Drukuj. Jeżeli trzeba wydrukować badania należące tylko do wybranej grupy badań, to najpierw w pasku wyszukiwania należy wybrać z listy rozwijanej opcję Grupa oraz wprowadzić skrót dla tej grupy w oknie pozostaną tylko badania do niej należące: Rysunek 34 Okno ustawień wydruku W zakładce Elementy standardowe należy odznaczyć kolumny, które nie zostaną umieszczone na wydruku. Można także wprowadzić informacje dodatkowe, które będą widniały na wydruku: tytuł i podtytuł, nagłówek i stopka oraz numer strony. Dostępne też są ustawienia dotyczące szerokości kolumn. W kolejnych zakładkach należy ustawić opcje związane z drukarką i ustawieniem stron do wydruku (Ustawienia strony) oraz styl wydruku: czcionki i kolory (Wygląd). Aby zobaczyć jak będzie wyglądał wydruk, należy kliknąć przycisk Podgląd. Rysunek 35 Podgląd wydruku Rysunek 33 Okno słownika Badania Natomiast na karcie Ustawienia wydruku można tak skonfigurować wydruk, aby nie widniały na nim wszystkie kolumny widoczne w oknie słownika: 2162/INSTR-21/WK/KR/AA ANALITYKA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 14

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: CRM Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Serwis Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40

Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 Instrukcja obsługi programu Przechowalnia, depozyt opon wersja 1.40 1. INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE... 2 1.1. INSTALACJA PROGRAMU... 2 2. ZASADY OBSŁUGI PROGRAMU... 2 2.1. URUCHOMIENIE PROGRAMU I REJESTRACJA...

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości... 9

1. Podstawowe wiadomości... 9 CRM v. 4.2.8 2 CRM - SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe wiadomości... 9 1.1. Ekran... 9 1.1.1. Wygląd i elementy typowego formularza... 9 1.1.2. Pasek narzędziowy... 10 1.2. Podstawowe działania... 11 1.2.1. Klawisze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2015.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++

Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas - Sprzefak++ Podręcznik użytkownika Marcin Malinowski Patryk Nowacki Michał Wiktor Żmijewski Instrukcja eksploatacji Systemu Obsługi Faktur i Kas Sprzefak++

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika

Ruch Chorych Statystyka. Dokumentacja Użytkownika Ruch Chorych Dokumentacja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o systemie Rozdział 2 Informacje techniczne 2.1 2.2 Architektura... systemu i wymagania sprzętowe 2-2 Program... a system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych...

Rozszerzone definicje dokumentów... 141 edeklaracje... 150 Kontrola rozrachunków... 154 Konfiguracja dla dokumentów rozliczeniowych... Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1

Instrukcja użytkownika. Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Handlowa, Księga Handlowa Plus, Środki Trwałe Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Przelew

Instrukcja obsługi programu Przelew Instrukcja obsługi programu Spis treści 1. Instalacja programu 3 2. Operowanie klawiaturą 3 3. Ustawienia wstępne 5 3.1 Dane firmy 5 3.2 Użytkownicy 6 3.3 Spis firm 7 3.4 Archiwizacja 7 3.5 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Księgowość podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Księgowość: tel. (0-12) 261-36-41 e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika

Wyposażenie. Instrukcja Użytkownika Wyposażenie Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Informacje o programie Rozdział 2 Wiadomości ogólne 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Komunikacja... z użytkownikiem 2-2 Znaczenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Programu

Instrukcja Obsługi Programu Instrukcja Obsługi Programu PPM Prywatna Praktyka Medyczna Producent programu - Syriusz Sp. z o.o. www.ppm.syriusz.eu ppm@syriusz.eu Rzeszów luty 2011r. Instrukcja obsługi programu PPM Prywatna Praktyka

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi

Zarządzanie ZasobamiLudzkimi INSTRUKCJA OBSŁUGI KS-ZZL 2015.00.0.1 Zarządzanie ZasobamiLudzkimi Podręcznik użytkownika Katowice 2015 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32)

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo