MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7"

Transkrypt

1 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA TYPÓW DOKUMENTÓW 4 PRACA Z MODUŁEM KASA 4 TWORZENIE DOKUMENTU SPRZEDAŻY 4 TWORZENIE DOKUMENTÓW KASOWYCH 5 DOKUMENT WPŁATY DO KASY 5 WPŁATA ZALICZKI DO KASY 6 DOKUMENT WYPŁATY Z KASY 6 DODATEK A 7 PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM 7 URUCHOMIENIE SYSTEMU 7 URUCHOMIENIE MODUŁU 7 OBSŁUGA SYSTEMU 7 SKRÓTY KLAWIATUROWE 7 KOMBINACJE PRZYCISKÓW I KLAWISZY 8 PASKI PRZEWIJANIA 8 PORUSZANIE SIĘ PO POLACH W OKNACH SYSTEMU 8 PRZYCISKI ORAZ STRZAŁKI 8 IKONY PRZEGLĄDANIA POZYCJI UKRYTYCH 10 PRZESZUKIWANIE I ZAWĘŻANIE LISTY POZYCJI 10 WYKORZYSTANIE KOLOROWYCH PÓL 10 WSKAZÓWKI KONTEKSTOWE 10 MENU KONTEKSTOWE 10 WPROWADZANIE DATY 11 OBSŁUGA KALENDARZA ZA POMOCĄ MYSZKI 11 WYKORZYSTANIE KLAWIATURY DO OBSŁUGI KALENDARZA 11 DODATKOWE SPOSOBY USTAWIANIA DATY 12 ZAKOŃCZENIE PRACY Z SYSTEMEM 12 ZAKOŃCZENIE PRACY Z KOMPUTEREM 13 PRZEKAZYWANIE PYTAŃ I UWAG DOTYCZĄCYCH PROGRAMU KS-SOLAB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ 13 WYDRUK DANYCH TABELARYCZNYCH /INSTR-55 KASA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 1

2 2162/INSTR-55 KASA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 2

3 MODUŁ 55 KASA Moduł Kasa stanowi część Zintegrowanego Systemu Wspomagania Obsługi Laboratoriów KS-SOLAB. Został utworzony w celu dostarczenia możliwości przyjmowania płatności w systemie. KONFIGURACJA MODUŁU KASA Przed rozpoczęciem pracy z modułem Kasa w systemie, w pierwszej kolejności należy wykonać kilka kroków, gwarantujących poprawne działanie funkcji zawartych w module. niezależnie od tego czy numer klienta w firmie jest równy numerowi klienta z licencji. W przypadku jeżeli w tabeli firm znajduje się więcej niż jedna firma, firmę klienta należy skonfigurować poprzez wpisanie w polu Nr klienta odpowiedniego numeru klienta odczytanego z licencji. Numer klienta z licencji wpisuje się w polu przedstawionym ponizej: Moduł Administrator menu.firmy C1 Firmy Dodaj/Popraw. ZDEFINIOWANIE FIRMY Aby moduł KASA mógł być uruchomiony, w systemie musi być zdefiniowana co najmniej jedna firma. Jeżeli w systemie zostanie zdefiniowanych więcej niż jedna firma, wtedy podczas uruchamiania modułu pojawi się formatka umożliwiająca wybór jednej z nich: Rysunek 2 Numer klienta Uwaga: Jeżeli wprowadzonych firm jest więcej niż jedna i jeśli nie uda się dopasować numeru klienta pobranego z licencji do żadnej z wprowadzonych firm, to aplikacja nie będzie zwracać żadnych informacji o firmie. Uwaga: Poprzez przycisk Logo (F4) można dodać logo firmy z pliku graficznego w formacie.jpg, które będzie pokazywane na głównej formatce. Rysunek 1 Formatka wyboru firmy Definiowanie firm realizuje się w module 61 Administrator. Aplikacje KAMSOFT umożliwiają przechowywanie informacji o firmach. Szczególnie danych o firmie klienta, której poprawnie wprowadzone dane mogą być później wykorzystywane do: prezentacji informacji oraz loga firmy na formatce głównej, umieszczenia danych o firmie na wydrukach, fakturowania. Uwaga: Funkcja konfiguracji firm może nie być udostępniona przez projektantów systemu, jeżeli jest udostępniona, wtedy znajduje się w menu modułu Administrator. Jeśli w tabeli firm będzie jeden rekord to aplikacja ustawi ten rekord jako aktywną firmę w aplikacji, ZDEFINIOWANIE KASOWYCH OKIENEK Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie okienek kasowych, aby umożliwić przyjmowanie płatności. DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO Po uruchomieniu modułu Kasa, należy wejść na listę zdefiniowanych okienek kasowych aby to zrobić, należy wybrać polecenie Okienka kasowe Ctrl+Alt+0 z menu Kasa. Następnie za pomocą przycisku Dodaj (F2) uruchomić formatkę dodawania nowego okienka kasowego. Po wprowadzeniu wymaganych danych i zatwierdzeniu przyciskiem ENT OK, okienko kasowe zostanie dodane. KONFIGURACJA OPCJI Aby umożliwić operatorowi tworzenie jakichkolwiek dokumentów kasowych, należy w opcji KSFAKT_OKNO_KASOWE, jako jej wartość ustawić 2162/INSTR-55 KASA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 3

4 symbol odpowiedniego okienka kasowego dla wybranego operatora lub stanowiska. Dokumenty C3, a następnie przyciskiem Dodaj (F2) wywołać formatkę dodawania nowego dokumentu: Uwaga: Brak przypisania okienka kasowego dla operatora lub stanowiska uniemożliwia tworzenie dokumentów. USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI Dla płatności, które mogą być realizowane po upływie określonego czasu (np. przelewy) można określić domyślny okres płatności wartość domyślna opcji KSFAKT_OKRES_PLAT wynosi 14 dni. Wartością tej opcji jest liczba dni. KONFIGURACJA TYPÓW DOKUMENTÓW Konfigurowanie typów dokumentów wykonuje się poprzez przycisk Konfiguracja (C0), który znajduje się na pasku z lewej strony modułu Kasa. Po wybraniu typu dokumentu i naciśnięciu przycisku Popraw (F4) pojawi się formatka edycji typu dokumentu. Dla każdego typu dokumentu możliwa jest zmiana niektórych jego własności: Nazwa dokumentu, Fiskalny określenie, czy dokument jest dokumentem fiskalnym czy nie jest, Typ numeracji jedna z dostępnych opcji: globalna, oddziałowa, stanowiskowa i dla okienek kasowych, Okres numeracji określa okres, po którym numeracja jest prowadzona od początku, dostępne opcje: ciągła, roczna, miesięczna, Rozszerzenie numeru ostateczny format numeru, rozszerzony o wybrane elementy: np. rok wystawienia dokumentu, miesiąc wystawienia dokumentu itd. Wzorzec wydruku wybór wzorca wydruku dla danego typu dokumentu, Uwagi dodatkowe uwagi do dokumentu. PRACA Z MODUŁEM KASA Jeżeli w systemie zdefiniowano co najmniej jedną firmę oraz danemu operatorowi przypisano okienko kasowe, wtedy taki operator może przystąpić do pracy z modułem Kasa. TWORZENIE SPRZEDAŻY DOKUMENTU Aby dodać nowy dokument sprzedaży, należy przejść do listy dokumentów, za pomocą przycisku Rysunek 3 Nowy dokument sprzedaży Po poprawnym wypełnieniu pól nagłówka dokumentu, tj.: Nabywca, Typ dok., Odbiorca itp., należy uzupełnić listę pozycji dokumentu, na którą mogą składać się towary lub usługi. Nowe pozycje dokumentu dodaje się poprzez funkcję Dodaj (F2), po wywołaniu której otworzy się karta dodawania nowego towaru lub nowej usługi: Rysunek 4 Karta dodawania nowej pozycji dokumentu Uwaga: Jeżeli dla dodawanego towaru/usługi przewidywany jest upust, należy go wprowadzić na karcie dodawania nowej pozycji dokumentu w postaci procentowej wartości towaru/usługi (pole Upust do pozycji % ). Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pozycji dokumentu, karta dodawania dokumentu powinna wyglądać następująco: Rysunek 5 Prawidłowo wypełniona karta nowego dokumentu 2162/INSTR-55 KASA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 4

5 Dla dokumentu można udzielić upustu kwotowego za pomocą funkcji pod przyciskiem Upust kwot. (CF8), gdzie można podać kwotę upustu: Po wykonaniu symulacji (przycisk Symulacja (F9)) i zatwierdzeniu przyciskiem ENT OK, do listy z płatnościami za dokument zostaną dodane pozycje: Rysunek 8 Płatności za dokument Rysunek 6 Upust kwotowy Jeżeli płatność za towary/usługi wskazane na dokumencie będzie realizowana w jednej wpłacie, wtedy można zamknąć dokument. W przeciwnym wypadku, jeżeli płatności za dokument mają być rozłożone na kilka etapów (raty), należy wtedy określić ilość tych rat wraz z ich kwotami i terminami zapłaty. Służy do tego przycisk Płatności (CF7), po uruchomieniu którego otworzy się formatka konfigurowania rat. Na formatce z konfiguracją rat znajduje się dodatkowa funkcja (przycisk Raty (F9)), dzięki której w łatwy sposób można przeprowadzić symulację wysokości rat, w zależności od ich ilości: Po zatwierdzeniu wprowadzanego dokumentu pojawi się okienko wydruku dokumentu, po wydrukowaniu go i zamknięciu okna wydruku, dokument zostanie dodany do listy dokumentów sprzedaży. TWORZENIE KASOWYCH DOKUMENTÓW Dokumenty wpłaty do kasy i wypłaty z kasy tworzone są w części KASA. Aby tam przejść należy użyć przycisku Kasa (C1). Uwaga: Przed przystąpieniem do tworzenia dokumentów kasowych, należy wybrać okienko kasowe, do którego będą przypisywane tworzone dokumenty. DOKUMENT WPŁATY DO KASY Aby utworzyć dokument wpłaty do kasy, należy po uruchomieniu funkcji Dodaj (F2), z listy wyboru Typ dokumentu wybrać opcję Dokument KP i zatwierdzić przyciskiem ENT OK, po czym otworzy się karta dodawania dokumentu kasowego. Rysunek 7 Symulacja rat Rysunek 9 Tworzenie dokumentu wpłaty do kasy 2162/INSTR-55 KASA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 5

6 Po wybraniu kontrahenta można przystąpić do uzupełniania pozycji, za które będzie wykonywana zapłata. Można tego dokonać za pomocą funkcji Dodaj (F2) dodając pojedynczą pozycję do zapłaty (ratę) lub za pomocą funkcji Dodaj (SF2), pozwalającą wybrać kilka pozycji do zapłaty (kilka rat) spośród listy wszystkich płatności dla wybranego kontrahenta. wypełnione), natomiast określa się tylko kwotę, która jest traktowana jako kwota zaliczki. DOKUMENT WYPŁATY Z KASY Jeżeli jest potrzeba zrealizowania wypłaty z kasy dla kontrahenta, dzieje się to w przypadku, kiedy w części Dokumenty (C3) na liście dokumentów znajdują się wpisy, które w kolumnie Poz. do zapl. (Pozostało do zapłaty) są wartości mniejsze od zera, wtedy w części Kasa (C1) przy dodawaniu dokumentu kasowego Dodaj (F2), należy przy określaniu typu dokumentu, z dostępnych pozycji wybrać Dokument KW. Proces wybierana płatności jest analogiczny jak w przypadku tworzenia dokumentu wpłaty do kasy. Rysunek 10 Wybór płatności Uwaga: Wybór pozycji płatności z listy płatności dla kontrahenta można zrealizować poprzez dwukrotne kliknięcie na wybranej pozycji, poprzez przycisk Zaznacz (SPC) lub za pomocą spacji.. Uwaga: Gdyby kontrahent wcześniej wpłacił zaliczkę na dane produkty/usługi, wtedy za pomocą przycisku Przypisz (F10) można daną przedpłatę podpiąć do wybranej płatności.. Po zatwierdzeniu wybranych płatności dla kontrahenta (przyciskiem ENT OK) na karcie Dokument KP Nowy (Rys. 9), pojawią się wybrane pozycje płatności. Zamykając formatkę tworzenia nowego dokumentu kasowego, pojawi się pytanie czy wydrukować dokument kasowy, niezależnie od odpowiedzi na listę dokumentów kasowych zostanie dodana nowa pozycja: Rysunek 11 Widok dodanej nowej pozycji na liście dokumentów kasowych WPŁATA ZALICZKI DO KASY W kasie jest możliwość zrealizowania przedpłaty przez kontrahenta. Dokonuje się tego podobnie jak w przypadku tworzenia dokumentu wpłaty do kasy, z taką różnicą, że w czasie dodawania pozycji do dokumentu (Rys.9), po wywołaniu dodawania nowej pozycji za pomocą przycisku Dodaj (F2), nie określa się dokumentu płatności (pole to pozostawia się nie 2162/INSTR-55 KASA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 6

7 DODATEK A PODSTAWOWE ZASADY PRACY Z SYSTEMEM URUCHOMIENIE SYSTEMU Aby uruchomić Zintegrowany System Wspomagania Obsługi Laboratoriów KS-SOLAB należy kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy skrót znajdujący się na pulpicie: Otwiera się okno główne systemu i należy dokonać autoryzacji: Dane zalogowanego operatora będą widoczne w dolnej części okna głównego systemu a także w innych oknach: Rysunek 14 Dane zalogowanego operatora Po każdorazowym zakończeniu pracy z systemem operator dokonuje wylogowania poprzez kliknięcie na przycisk Wyloguj. URUCHOMIENIE MODUŁU Poszczególne moduły można uruchomić na trzy sposoby: wybierając za pomocą klawiatury numer modułu (umieszczony w lewym górnym rogu ikony modułu) i potwierdzając wybór klawiszem Enter, poruszając się strzałkami w oknie głównym systemu, podświetlając poszczególne ikony modułów i potwierdzając klawiszem Enter wybór modułu, klikając jednokrotnie lewym przyciskiem myszy na ikonie wybranego modułu. OBSŁUGA SYSTEMU SKRÓTY KLAWIATUROWE Podczas pracy z systemem możliwe jest użycie skrótów klawiaturowych systemu Windows. Korzystanie z nich znacznie przyspiesza wykonanie poszczególnych operacji. Rysunek 12 Okno główne systemu w oknie głównym systemu kliknąć przycisk Zaloguj znajdujący się na pasku w lewej części ekranu, w pojawiającym się oknie Autoryzacja wprowadzić nazwę użytkownika (login) oraz hasło. Rysunek 13 Okno autoryzacji Aby: Wyświetlić opcje menu Wybrać polecenie z wyświetlonego menu Włączyć (wybrać) przycisk Przenieść kursor do następnego pola Przenieść kursor do poprzedniego pola Przenieść w tabeli kursor w lewo, prawo, w górę, w dół Przejść do kolejnej zakładki w oknie Przejść do poprzedniej zakładki w oknie Naciśnij: Klawisz Alt + podkreślona litera w menu Klawisz Alt + podkreślona litera w nazwie polecenia Klawisz funkcyjny na klawiaturze lub klawisz Alt + podkreślona litera w nazwie przycisku Klawisz Tab Kombinacja klawiszy Shift + Tab Strzałki na klawiaturze Ctrl + Tab Ctrl + Shift + Tab 2162/INSTR-55 KASA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 7

8 KOMBINACJE PRZYCISKÓW I KLAWISZY Aby każdy Użytkownik miał możliwość wyboru formy pracy z systemem, wprowadzono dwa sposoby działań wykonywanych za pomocą myszki lub\ i klawiatury. Dlatego też w instrukcji zostały przyjęte standardy dotyczące słownictwa używanego przy opisywaniu poszczególnych operacji. Przykładowo: Przycisk oznacza pole, znajdujące się w dowolnym oknie systemu, na którym umieszczono nazwę czynności. Aby wywołać daną czynność, należy kliknąć lewym klawiszem myszki na przycisk. Na każdym przycisku, oprócz nazwy czynności, może również znajdować się oznaczenie klawisza funkcyjnego (np. F2). W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe przyciski, odpowiadające im klawisze oraz realizowane funkcje. Przycisk Klawisz Realizowana funkcja Enter Zamknięcie aktywnego okna i zapamiętanie dokonanych zmian Esc Zamknięcie okna bez zapisywania dokonanych zmian Zamknięcie okna (po Esc wybraniu funkcji (Alt+ F4) przeglądania danych) F2 F3 F4 F10 F8 Dodawanie nowej pozycji Przeglądanie bieżącej pozycji Dokonywanie zmian w bieżącej pozycji Otwarcie okna modalnego Usuwanie bieżącej pozycji Powyższe przykłady należy odczytać w następujący sposób: kliknij przycisk Dodaj lub naciśnij klawisz F2. Uwaga: W niektórych przypadkach, w czasie pracy z systemem, następuje wyszarzenie przycisków. Ma to na celu poinformowanie Użytkownika, że operacja na danym etapie nie jest możliwa do wykonania. PASKI PRZEWIJANIA Pionowe i poziome paski przewijania są elementami bardzo często występującymi w oknach systemu. Umożliwiają one dostęp do tych części tabeli, które po otwarciu wybranego okna są niewidoczne. Pionowy pasek przewijania przesuwa tabelę w górę lub w dół. Poziomy pasek przewijania przesuwa tabelę w lewo lub w prawo. Paskami przewijania można posługiwać się w dwojaki sposób: używając strzałek umieszczonych na końcu paska spowoduje to przesunięcie tabeli w wybranym kierunku, przytrzymując belkę lewym klawiszem myszki i przesuwając ją w pożądanym kierunku. Elementy listy lub kolumny niewidoczne na ekranie można oglądać, korzystając ze strzałek umieszczonych na klawiaturze. W tym celu należy podświetlić dowolny element tabeli, następnie poruszać się po niej, naciskając strzałki na klawiaturze. PORUSZANIE SIĘ PO POLACH W OKNACH SYSTEMU Istnieją cztery możliwości przechodzenia z jednego pola do drugiego: kliknięcie lewym klawiszem myszki na wybrane pole, wykorzystanie kombinacji klawiszy Alt + podkreślona litera w nazwie pola, użycie klawisza Tab przejście do następnego pola, użycie kombinacji klawiszy Tab i Shift przejście do poprzedniego pola. Na tabele, które często występują w oknach systemu, składają się poszczególne komórki. Istnieją dwa sposoby przechodzenia z jednej do drugiej komórki: kliknięcie lewym klawiszem myszki na wybraną komórkę, użycie strzałek na klawiaturze. PRZYCISKI ORAZ STRZAŁKI W celu ułatwienia pracy z systemem zostały wprowadzone różnego typu przyciski i strzałki. Sprawne korzystanie z nich może pomóc w realizacji określonych czynności. Należą do nich: PRZYCISK WYBORU Przyciski wyboru umieszczane są po prawej stronie pola, którego przykład został zamieszczony na poniższym rysunku. Rysunek 15 Przycisk wyboru Kliknięcie na ten przycisk lewym klawiszem myszy lub naciśnięcie klawisza spacji spowoduje 2162/INSTR-21/WK/KR/AA ANALITYKA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 8

9 wyświetlenie okna zawierającego listę z której można wybrać żądaną pozycję. Przykładowe rozszerzone okno wyboru zostało przedstawione na rysunku poniżej. zmienić poszczególne pozycje w polu za pomocą strzałek na klawiaturze. PRZYCISK WYŚWIETLAJĄCY INFORMACJE W trybie przeglądu danych nieaktywny przycisk wyboru pełni funkcję przycisku informacji. Rysunek 18 Nieaktywny przycisk wyboru Po kliknięciu na ten przycisk pojawia się etykieta z dodatkowymi informacjami. Rysunek 16 Przykładowe okno wyboru Okno to daje możliwość wyszukiwania, a także pozwala dodawać, przeglądać i modyfikować dane za pomocą okien wywoływanych przez kliknięcie na odpowiednim przycisku widocznym w prawym górnym rogu okna lub odpowiednim klawiszu funkcyjnym. Pole z przyciskiem wyboru można wypełnić wykorzystując do pracy klawiaturę. W tym celu należy: przemieszczając się klawiszem Tab, umieścić kursor w polu głównym, nacisnąć klawisz Spacji, Na liście, która pojawi się na ekranie, należy podświetlić wybraną pozycję i dwukrotnie kliknąć na nią lewym przyciskiem myszy lub użyć klawisza Enter na klawiaturze. Wybrana z listy pozycja zostanie przeniesiona do pola głównego. STRZAŁKA ROZWIJAJĄCA Kliknięcie na strzałkę lewym klawiszem myszki spowoduje rozwinięcie listy z dostępnymi pozycjami. Aby wybrana pozycja znalazła się w polu głównym należy w nią kliknąć. Rysunek 19 Nieaktywny przycisk wyboru pełniący funkcję przycisku informacyjnego PRZYCISKI WŁĄCZAJĄCE OPCJE W programie można wyróżnić dwa rodzaje przycisków: Przyciski opcji, pozwalają na wybór jednej opcji. Kliknięcie lewym klawiszem myszki na przycisk spowoduje aktywację danej opcji. Jednocześnie drugi przycisk zostanie wyłączony, a odpowiadająca mu opcja przestanie być aktywna. Rysunek 20 Przyciski opcji Pola wyboru, pozwalają na wybór jednej lub wielu opcji. Rysunek 21 Pola wyboru Rysunek 17 Strzałka rozwijająca Korzystając z klawiatury należy: przemieszczając się klawiszem Tab, umieścić kursor w polu głównym, Korzystając z klawiatury można uzyskać ten sam efekt: wybierając opcję za pomocą klawisza Tab, następnie zaznaczając bądź odznaczając ją klawiszem Spacji, przyciskając kombinację klawiszy Alt + podkreślona litera w nazwie opcji. 2162/INSTR-21/WK/KR/AA ANALITYKA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 9

10 IKONY PRZEGLĄDANIA POZYCJI UKRYTYCH Ikony pokazane na rysunku poniżej oznaczają odpowiednio według kolejności: pokaż aktywne pozycje, pokaż ukryte pozycje, pokaż wszystkie pozycje. Rysunek 22 Ikony przeglądania pozycji ukrytych PRZESZUKIWANIE I ZAWĘŻANIE LISTY POZYCJI Do systemu zostało wprowadzone pole Szukaj wg, które pozwala na wyselekcjonowanie listy np. pacjentów, pracowników pod względem wybranego kryterium. Aby system wyświetlił listę, spełniającą wybrane przez Użytkownika warunki należy: rozwinąć listę kryterium klikając na strzałkę, podświetlić wybrane kryterium, w polu obok podać kilka pierwszych znaków z szukanego zakresu. Po zmianie ustawień filtrów, w celu uaktualnienia listy wyświetlanych rekordów, należy kliknąć przycisk Odśwież (CF6). WYKORZYSTANIE KOLOROWYCH PÓL Aby uczynić system bardziej przejrzystym w poszczególnych polach systemu zostały zastosowane następujące kolory: czerwony błędne wypełnienie pola, żółty kolor pojawia się, gdy kursor znajduje się w danej chwili w wybranym polu, brązowy wypełnienie pola jest bezwzględnie wymagane, pominięcie jego wypełnienia spowoduje brak możliwości akceptacji, zielony kolor pojawia się, gdy pole wymagane zostało wypełnione prawidłowo. WSKAZÓWKI KONTEKSTOWE W celu ułatwienia Użytkownikowi obsługi systemu wprowadzono wskazówki kontekstowe w postaci pola zawierającego krótką informację. Stają się one widoczne po ustawieniu wskaźnika myszy na wybranym elemencie. Na przykład po ustawieniu wskaźnika myszy na przycisku (F2), wyświetla się wskazówka informująca o jego zastosowaniu: Dodanie nowej pozycji. Rysunek 23 Pole Szukaj wg z listą kryterium Uwaga: Jeżeli wybrano kryterium składające się z dwóch zakresów wyszukiwania (np. Nazwisko, Imię), wówczas wystarczy podać kilka pierwszych znaków z kolejnych zakresów i oddzielić je przecinkiem. Nie trzeba wprowadzać liter z wszystkich zakresów. Ważne jest jednak zachowanie kolejności. Przykładowo, jeżeli wybrano w polu listy Szukaj wg: Nazwisko, Imię, a obok wprowadzono litery NO,A, system wyszuka wszystkie osoby z nazwiskiem rozpoczynającym się na litery NO oraz z imieniem na literę A. W systemie istnieje możliwość zawężania listy wyświetlanych rekordów przy pomocy odpowiednich filtrów. Przykładowe pola, służące do filtrowania zostały przedstawione na rysunku zamieszczonym poniżej. Rysunek 25 Wskazówka kontekstowa MENU KONTEKSTOWE W systemie istnieje możliwość posługiwania się poleceniami z menu kontekstowych. Menu wywoływane jest kliknięciem prawym przyciskiem myszy w obrębie danego obszaru, np. obszaru Zleceń laboratoryjnych w module Rejestracji. Rysunek 24 Filtry Rysunek 26 Przykładowe menu kontekstowe 2162/INSTR-21/WK/KR/AA ANALITYKA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 10

11 Menu kontekstowe posiadają także przyciski, oznaczone ikonką. Przykładowe menu przycisku wygląda następująco: daty o (licząc od lewej): rok poprzedni, miesiąc poprzedni, miesiąc następny, rok następny. Rysunek 29 Wybór miesiąca i roku w kalendarzu Rysunek 27 Przykładowe menu kontekstowe przycisku WPROWADZANIE DATY Aby uzupełnić pole daty należy w nie wpisać dane za pomocą klawiatury lub skorzystać z pomocy kalendarza. Kalendarz można uruchomić na dwa sposoby: klikając na ikonę, ustawiając kursor w polu Data, a następnie naciskając klawisz spacji. Z prawej strony pola Data znajduje się pole z literą symbolizującą nazwę bieżącego dnia. Dla poprawy czytelności kalendarza wprowadzono kolory. Ich znaczenie jest następujące: szary dzień powszedni, granatowy dzień bieżący, pomarańczowy sobota, czerwony niedziela, zielony święto. OBSŁUGA KALENDARZA ZA POMOCĄ MYSZKI Aby wprowadzić datę za pomocą myszki należy: kliknąć na ikonę kalendarza, Dzień należy wybrać, klikając na określone pole kalendarza. Rok i miesiąc można również wybrać klikając jednokrotnie na nazwę miesiąca znajdującą się między strzałkami w górnej części kalendarza. Wyświetli się wówczas okno: Rysunek 30 Wybór roku i miesiąca w kalendarzu W wyświetlonym w ten sposób oknie można wybrać miesiąc poruszając się myszką lub strzałkami na klawiaturze. Rok natomiast można zmienić podświetlając go, a następnie wpisując właściwy. Układ dni dla wybranego miesiąca i roku zostanie wyświetlony po powrocie do podstawowego widoku kalendarza. Do obsługiwania kalendarza za pomocą myszki służą również dwie ikony: - Ikona symbolizująca zamknięcie kalendarza z wprowadzoną przez Użytkownika datą, - Ikona symbolizująca zamknięcie kalendarza bez wybrania daty pozostaje data ustalona przed uruchomieniem kalendarza. Rysunek 28 Okno kalendarza po pojawieniu się kalendarza wybrać miesiąc i/lub rok za pomocą strzałek, które pozwolą na przesunięcie WYKORZYSTANIE KLAWIATURY DO OBSŁUGI KALENDARZA Aby rozpocząć wprowadzanie daty przy użyciu klawiatury należy najpierw wprowadzić kursor w pole daty. Następnie można się posłużyć jednym z klawiszy bądź skrótów klawiaturowych przedstawionych w poniższej tabeli. 2162/INSTR-21/WK/KR/AA ANALITYKA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 11

12 KLAWISZ LUB SKRÓT ZASTOSOWANIE KLAWIATUROWY Spacja Uruchomienie kalendarza D Ustawienie daty bieżącej N Pozostawienie nieokreślonej wartości w polu Data (data nie zostanie wprowadzona) Ctrl + Numer. + Ctrl + Numer. - Page Up Page Down Zmiana daty o jeden dzień później lub jeden dzień wcześniej Zmiana daty o jeden miesiąc później lub jeden miesiąc wcześniej Przechodzenie do kolejnych składowych daty Zmiana o jedną wartość w obrębie danej składowej Aby zmienić datę za pomocą klawiatury można również podświetlić wybraną składową daty, a następnie wpisać odpowiednią wartość. Należy zwrócić uwagę, że: aby wprowadzić rok, wystarczy wpisać jedynie jego dwie ostatnie cyfry. I tak: przy wpisaniu wartości większej lub równej 0 oraz mniejszej od 50 zostanie ustawiona data 20XX (gdzie X wprowadzona wartość), przy wprowadzeniu wartości większej lub równej 50 data 19XX. Można również wprowadzić całą, czterocyfrową wartość. aby wprowadzić miesiąc, należy wpisać liczbę oznaczającą dany miesiąc. Na przykład żeby wprowadzić styczeń, wystarczy wpisać 1 i przejść do następnej składowej daty. Zostanie wówczas domyślnie wprowadzona wartość 01. Poprawne jest również wprowadzenie wartości 01. W przypadku wyboru zakresu czasowego, daty należy wprowadzić w dwóch polach: Data od oraz Data do. Rysunek 31 Wybór zakresu czasowego W polu zamykającym zakres czasowy nie ma możliwości ustawienia daty wcześniejszej od ustawionej w polu Data od. W przypadku nie określenia wartości w którymś z pól, zakres czasowy pozostaje otwarty, ograniczony tylko datą początkową lub datą końcową. DODATKOWE SPOSOBY USTAWIANIA DATY Datę można również ustawić rozpoczynając od wprowadzenia znaków + lub. Następnie należy nacisnąć literę oznaczającą składową daty, która ma być zmieniona. Oznaczenia są następujące: R rok, M miesiąc, T tydzień, D dzień, G godzina, X godzina i sekunda. Następnie należy wybrać wartość, o jaką ma się zmienić dana składowa. Np.: Aby wprowadzić datę późniejszą o 20 dni, należy nacisnąć: Numer. +, D, 20 i klawisz Enter. W przypadku zakresu czasowego, punktem odniesienia jest data wprowadzona w polu Data od, zaś w przypadku pojedynczego pola wartość daty wcześniej ustawionej. Aby ułatwić określanie daty w polu Data do, wprowadzono także następujące zastosowanie klawiszy: S (synchronizuj) ustawia taką samą datę jak w polu Data od, M (bieżący miesiąc) wstawia ostatni dzień bieżącego miesiąca, K (bieżący kwartał) wstawia ostatni dzień bieżącego kwartału, R (bieżący rok) ustawia ostatni dzień bieżącego roku. Uwaga: Z kalendarzem powiązane jest menu podręczne wywoływane przez naciśnięcie prawego klawisza myszy po uprzednim ustawieniu kursora w polu Data. Za jego pomocą można uruchamiać funkcje opisane już w bieżącym rozdziale. ZAKOŃCZENIE PRACY Z SYSTEMEM Aby zakończyć pracę z systemem należy kolejno: zamknąć aktywne okno, zamknąć moduł, zamknąć system. W tym celu należy się posłużyć jednym ze sposobów zamykania przedstawionych poniżej: wybrać jeden z przycisków, znajdujących się w prawym dolnym rogu okna: Zamknij/Anuluj, kliknąć na przycisk znajdujący się w prawym górnym rogu okna, nacisnąć kombinację klawiszy Alt+F4, nacisnąć klawisz Esc. 2162/INSTR-21/WK/KR/AA ANALITYKA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 12

13 ZAKOŃCZENIE PRACY Z KOMPUTEREM Aby zakończyć pracę z komputerem należy kliknąć na przycisk Start, znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu, następnie wybrać polecenie Zamknij... Po pojawieniu się okna, wybrać opcję Zamknij system i kliknąć na przycisk OK lub nacisnąć klawisz Enter na klawiaturze. We wszystkich nowych komputerach, zamknięcie systemu operacyjnego Windows powoduje automatyczne wyłączenie komputera. PRZEKAZYWANIE PYTAŃ I UWAG DOTYCZĄCYCH PROGRAMU KS- SOLAB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ Wszelkie informacje, pytania oraz uwagi dotyczące programu KS-SOLAB mogą być przesyłane do P.I. Kamsoft za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adresem służącym do tego celu jest: W przypadku wystąpienia komunikatów o błędach programu, należy przesłać ich treść posługując się zamieszczonym powyżej adresem poczty elektronicznej. Aby przekopiować treść komunikatu bezpośrednio z programu należy kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie z pojawiającego się menu podręcznego wybrać pozycję Kopiuj jako tekst. w programie Paint wkleić zawartość schowka (menu Edycja, pozycja Wklej), zapisać rysunek, wstawić plik rysunku jako załącznik do wysyłanej wiadomości (w oknie Nowa wiadomość menu Wstaw, pozycja plik załącznika). Z lewej strony okna głównego systemu występują przyciski, po naciśnięciu których wyświetlane zostają dodatkowe informacje. - wyświetlenie dodatkowych informacji o systemie KS-SOLAB. - kliknięcie tego przycisku spowoduje połączenie się z główną stroną internetową dotyczącą systemu KS-SOLAB. - wyświetlenie informacji prawnych. - wyświetlenie informacji o użytkowniku systemu. - wyświetlenie statystyki wykorzystania poszczególnych modułów. - kliknięcie przycisku spowoduje połączenie się z główną stroną P.I.Kamsoft. - wysłanie poczty do P.I.Kamsoft. - po kliknięciu przycisku następuje aktualizacja oprogramowania. W przypadku, gdy Użytkownik posiada najnowszą wersję, pojawia się okno z taką informacją. - kliknięcie tego przycisku wywołuje okienko logowania do systemu. Rysunek 32 Kopiowanie treści komunikatu o błędzie W ten sposób treść komunikatu zostanie skopiowana do schowka. Kolejnym krokiem jest więc wklejenie jego zawartości do przesyłanej wiadomości (w oknie Nowa wiadomość menu Edycja, pozycja Wklej). Aby wykonać zrzut ekranowy programu oraz przesłać go do P.I. Kamsoft, należy: mając wyświetlony ekran, którego zrzut będzie wykonywany, nacisnąć klawisz Print Screen, uruchomić program Paint, - po kliknięciu tego przycisku Użytkownik ma możliwość zmiany hasła do systemu. - zamknięcie systemu. W lewym dolnym rogu każdego okna każdego modułu występują następujące przyciski: - pozwala ustawić monitor, na którym pojawia się okno. Funkcja dostępna tylko dla systemów wielomonitorowych. - wyświetla informacje o programie. 2162/INSTR-21/WK/KR/AA ANALITYKA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 13

14 - przeglądanie Bazy Wiedzy. - wykonanie zdjęcia okna dla programu KS- PREZENTER. - wysłanie wiadomości do P.I.KAMSOFT - zamknięcie okna. WYDRUK DANYCH TABELARYCZNYCH Przykład: Należy przejść do wybranego słownika, przykładowo w module Konfiguracja systemu słownik Badania (z menu Badania wybrać polecenie Badania). Jeżeli wydrukowane mają być wszystkie pozycje słownika, należy wybrać polecenie Drukuj (Shift+Ctrl+P) z menu kontekstowego, ustawić odpowiednie opcje wydruku (omówione poniżej) w karcie Ustawienia wydruku i kliknąć przycisk Drukuj. Jeżeli trzeba wydrukować badania należące tylko do wybranej grupy badań, to najpierw w pasku wyszukiwania należy wybrać z listy rozwijanej opcję Grupa oraz wprowadzić skrót dla tej grupy w oknie pozostaną tylko badania do niej należące: Rysunek 34 Okno ustawień wydruku W zakładce Elementy standardowe należy odznaczyć kolumny, które nie zostaną umieszczone na wydruku. Można także wprowadzić informacje dodatkowe, które będą widniały na wydruku: tytuł i podtytuł, nagłówek i stopka oraz numer strony. Dostępne też są ustawienia dotyczące szerokości kolumn. W kolejnych zakładkach należy ustawić opcje związane z drukarką i ustawieniem stron do wydruku (Ustawienia strony) oraz styl wydruku: czcionki i kolory (Wygląd). Aby zobaczyć jak będzie wyglądał wydruk, należy kliknąć przycisk Podgląd. Rysunek 35 Podgląd wydruku Rysunek 33 Okno słownika Badania Natomiast na karcie Ustawienia wydruku można tak skonfigurować wydruk, aby nie widniały na nim wszystkie kolumny widoczne w oknie słownika: 2162/INSTR-21/WK/KR/AA ANALITYKA INSTRUKCJA OBSŁUGI STRONA 14

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7

MODUŁ 55 KASA 3 DODATEK A 7 MODUŁ 55 KASA 3 KONFIGURACJA MODUŁU KASA 3 ZDEFINIOWANIE FIRMY 3 ZDEFINIOWANIE OKIENEK KASOWYCH 3 DODAWANIE NOWEGO OKIENKA KASOWEGO 3 KONFIGURACJA OPCJI 3 USTAWIENIE DOMYŚLNEGO OKRESU PŁATNOŚCI 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10

Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe w systemie Windows 10 Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, które zapewniają alternatywny sposób na wykonanie czynności zwykle wykonywanych za pomocą myszy. Kopiowanie,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress.

Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Podstawowa instrukcja obsługi STRON stron internetowych serwisu www.smpn.pl zrealizowanych w systemie zarządzania treścią Wordpress. Założenia użytkownik posiada założone konto w systemie z prawami Redaktora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Opiekuna Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Opiekuna Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 II. Dzienniczek Ucznia... 4 Historia ucznia... 6 III. Przedmioty... 7 Plan lekcji...

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umów) Instrukcja użytkownika EG_LOG Umowy i Rejestr depozytów (zabezpieczeń wykonania umowy) Instrukcja Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne. Rejestr zamówień publicznych. Instrukcja użytkownika Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Rejestr zamówień publicznych Instrukcja użytkownika EG_LOG Rejestr zamówień publicznych Instrukcja Użytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne

Klawiatura. Klawisze specjalne. Klawisze specjalne. klawisze funkcyjne. Klawisze. klawisze numeryczne. sterowania kursorem. klawisze alfanumeryczne Klawiatura Klawisze specjalne klawisze funkcyjne Klawisze specjalne klawisze alfanumeryczne Klawisze sterowania kursorem klawisze numeryczne Klawisze specjalne Klawisze specjalne Klawiatura Spacja służy

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Magazyny. Spis treści LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.13. Magazyny Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-11-03 System Informatyczny CELAB Magazyny Spis treści 1. Magazyny...2 1.1. Tworzenie słowników magazynowych...2

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika

Obszar Logistyka. Wywołanie zapotrzebowania. Instrukcja uŝytkownika Obszar Logistyka Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja uŝytkownika EG_LOG Wywołanie zapotrzebowania Instrukcja UŜytkownika. 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja

Bardziej szczegółowo

10. Płatności Płatności Definicje

10. Płatności Płatności Definicje 10 Płatności [ Płatności ] 63 10. Płatności Po zakończonych transakcjach, przychodzi czas na rozliczenie wystawionych dokumentów. Temu służy specjalnie przygotowany moduł Płatności. Dostęp do tego modułu

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12

FS-Repertorium SQL. Repertorium Tłumacza Przysięgłego. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-12 FS-Repertorium SQL Repertorium Tłumacza Przysięgłego INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-12 Aplikacja FS-Repertorium SQL jest następcą dobrze znanego od 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.5.1. Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.5.1 Comarch ERP e-pracownik 1 Zmiany w wersji 2015.5.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 1.1 WSPÓŁPRACA Z PRZEGLĄDARKAMI... 3 1.2 WSPÓŁPRACA Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI...

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń

Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Egeria Materiały Szkoleniowe Moduł Płace obszar ZFŚS Zeszyt Ćwiczeń Copyright 2014 COMARCH POLSKA S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej

MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji. wspomagającej Instrukcja obsługi aplikacji wspomagającej w ramach projektu Beneficjent: Urząd Miasta Krakowa Wersja: 1.00 Data wersji: 2015-02-24 Autor (rzy): Nazwa pliku: Zespół Pentacomp MJUP_Instrukcja obsługi aplikacji

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat

System Muflon. Moduł: Sekretariat Wersja 1.0. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat System Muflon Moduł: Sekretariat Wersja 1.0 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon, moduł Sekretariat 2009-02-09 1. Korespondencja wychodząca - rejestracja. Rejestracja korespondencji

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu to program komputerowy umożliwiający wprowadzenie lub edycję tekstu. SP 8 Lubin Zdjęcie: www.softonet.pl Otwieranie programu MS Word. Program MS Word można

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

enova365 Słownik używanych terminów

enova365 Słownik używanych terminów enova365 Słownik używanych terminów Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Słownik używanych terminów Nawigacja po

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo