ŚLAD EKOLOGICZNY ENERGII. TO TAKŻE OGRANICZENIE LICZBY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH, CZYLI ZMNIEJSZE NIE EMISJI CO2, RECYKLING I WIELE INNYCH ASPEKTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŚLAD EKOLOGICZNY ENERGII. TO TAKŻE OGRANICZENIE LICZBY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH, CZYLI ZMNIEJSZE NIE EMISJI CO2, RECYKLING I WIELE INNYCH ASPEKTÓW"

Transkrypt

1 ZIELONE IT TO NIE TYLKO OSZCZĘDNOŚĆ Ograniczyć ŚLAD EKOLOGICZNY ENERGII. TO TAKŻE OGRANICZENIE LICZBY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH, CZYLI ZMNIEJSZE NIE EMISJI CO2, RECYKLING I WIELE INNYCH ASPEKTÓW Wy* ytując Juliana Tuwima: o zieleni można nieskończenie". I rzeczywiście, temat ten od kilku lat jest bardzo modny, występuje w każdej niemal dziedzinie działalności czło wieka. Ograniczenie zużycia energii jest obecnie prioryte tem nie tylko ze względu na wymagania nałożone na Polskę przez Unię Europejską czy konieczność ochrony śro dowiska. W czasach kryzysu to dobry sposób na redukcję wydatków. W średniej wielkości biurze sprzęt kompute rowy (w tym drukarki, skanery itp.) może być odpowie dzialny za zużycie nawet 60% prądu. Jak poradzić sobie z tym problemem? Odpowiedź wydaje się prosta: ograniczyć zużycie energii, kontrolować je na bieżąco, efektywnie wy korzystywać pobieraną energię. Członkostwo w Unii Europejskiej wymusza na nas prze strzeganie określonych norm. Do 2020 r. musimy spełnić cele 3 x 20" uzgodnione na szczycie Rady Europejskiej w marcu 2007 r., czyli zmniejszenie o 20% emisji CO2, zwięk szenie o 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz

2 IT MACIEJ WIŚNIEWSKI, DYREKTOR DZIAŁU WSPARCIA TECHNICZNEGO, QUMAK SA GREEN IT w SERWEROWNIACH Serwerownia to nie tylko sprzęt IT służący do przechowywania i prze twarzania danych, ale także duża liczba innych urządzeń i systemów, odpowiadających za jego prawidłowe działanie. Obecnie w pomieszczeni ach instalowana jest np. klimatyzacja z układami free cooling, która przy niskich temperaturach pobiera z powietrza zewnętrznego chłód niezbędny do chłodzenia serwerów. Niedawno na polskim rynku pojawiły się dynamiczne UPS-y, które zapew niają mniejsze zużycie energii przy znacznie lepszych parametrach tech nicznych. Innowacje w zakresie oszczędności energii: zwiększenie o 20% efektywności energetycznej. Jak mogą w tym pomóc rozwiązania IT? ROLA NARZĘDZI IT Rozwój technik informatycznych i komunikacyj nych pociąga za sobą rosnące zużycie energii. Szacuje się, że urządzenia IT odpowiadają za 2-2,5% globalnej emisji gazów cieplarnianych. To przyktadowo tyle, ile emituje przemysł lotni czy. Korzyści z ich stosowania rekompensują jed nak negatywny wptyw na środowisko. Systemy informatyczne służą bowiem do kontrolowania zużycia energii w poszczególnych procesach, po magają oszacować zapotrzebowanie na energię i automatycznie przekierować zasilanie w miejsca, gdzie jest najbardziej potrzebne. Koncepcja zielonego IT obejmuje caty wach larz technologicznych rozwiązań, które wpły wają na ograniczenie i eliminację szkód dla środowiska oraz wydajne zarządzanie energią. W tym celu stosuje się zmiany architektury cen trów danych, wirtualizację serwerów, wykorzy stywanie odnawialnych źródeł energii czy optymalizację łączy sieciowych. Usprawnienia te nie zawsze wiążą się z dużymi kosztami, a mogą przynieść znaczące korzyści finansowe dla przed siębiorstwa. - Pojęcie Green IT jest bardzo szerokie i wpi suje się w ideę zrównoważonego rozwoju w biznesie. Termin ten obejmuje m.in. takie kwes tie, jak ograniczenie używania papieru na rzecz kopii elektronicznych czy szersze wykorzystanie wirtualizacji, co w wielu firmach redukuje liczbę serwerów i tym samym ich negatywny wpływ na środowisko naturalne - uważa Peter Zeis z firmy baramundi software AG. - Jedną z pod- procesory do obróbki sygnałów cyfrowych (DSP) czy elektroniczne układy scalone (ASIC) sprawiają, że systemy UPS zużywają mniejszą ilość energii podczas pracy, projektowanie systemów UPS w taki sposób, aby utrzymywały sprawność zarówno przy pełnym, jak i częściowym obciążeniu, systemy dwustopniowej dystrybucji energii, które minimalizują utratę energii, akumulatory energii kinetycznej, które mogą zmniejszyć bądź wyeliminować zależność systemów elektroenerge tycznych od baterii, innowacyjne systemy sterowania, zapewniające komunikację między jed nostkami chłodzącymi, które pracują razem jako pojedynczy system, co pozwala optymalizować eksploatację oraz efektywność energetyczną, technologie monitoringu dla systemów o znaczeniu krytycznym. Źródło: Emerson Network Power stawowych kwestii, jakiej nie powinno się zaniedbywać, jest zużycie energii przez liczne stacje robocze w firmie, zwłaszcza że wiele z nich pracuje również wtedy, kiedy pra cownicy w danym momencie z nich nie korzystają, np. w czasie lunchu czy spotkań biznesowych. PRZYKŁADY DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH - Zużycie energii w Polsce wzrosło o 73% w stosunku do roku 2011 (dane z raportu DCD Intelligence 2014, obej mującego zmianę w horyzoncie ). Dla przed siębiorstw oznacza to nie tylko zwiększone wydatki, lecz także pogłębianie śladu środowiskowego, dlatego branża IT stoi przed niezwykle ważnym wyzwaniem, aby pracować nad takimi technologiami i wdrażać takie rozwiązania, które oprócz zapewniania wysokich parametrów technicznych będą przyjazne środowisku. Są to m.in. najnowocześniejsze UPS-y modularne Emerson Network Power, które znacząco przewyższają parametrami dostępne na rynku technologie statyczne i dynamiczne. Firma Emerson Network Power opracowuje także nowe normy branżowe, mające na celu poprawę parametrów ekologicznych technologii UPS dla centrów przetwarzania. Zobowiązanie to wynika także z roli wiodącego partnera w ramach pilotażowej inicjatywy oznaczania śladu środowiskowego produktu (Product Environmental Footprint - PEF) realizowanej przez Komisję Europejską - branża IT powinna utożsamiać się z obowiąz kiem przedsiębiorstw do przestrzegania krajowych i euro pejskich norm regulujących efektywność energetyczną wyjaśnia Wojciech Piórko z Emerson Network Power. Z kolei firma NETGEAR tworzy rozwiązania, które łączą efektywność energetyczną z optymalizacją kosztów użyt kowania. Jej produkty spełniają zarówno restrykcyjne zało żenia dyrektyw unijnych, jak i przepisy lokalnego prawa obowiązujące na poszczególnych rynkach dystrybucji. Firma sukcesywnie wdraża zielone" rozwiązania, bezpieczne dla zdrowia pracowników produkcyjnych, użytkowników oraz

3 OPINIA EKSPERTA MARCIN GRYGIELSKI DYREKTOR REGIONALNY NA RYNEK EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ, INTERACTIVE INTELLIGENCE Choć analitycy od kilku lat wymieniajątrend zie lonego IT wśród najważniejszych kierunków roz woju branży, do tej pory pojawiał się on raczej w artykułach eksperckich i deklaracjach przed siębiorców. Moim zdaniem przełom w tym za kresie zapowiada nieuchronna popularyzacja technologii wirtualizacji i cloud computingu. W modelu chmury przedsiębiorca nie musi inwes tować we własne serwery - przetwarzanie in formacji odbywa się w centrum danych dostawcy. Odbiorca usługi korzysta z oprogramowania udo stępnianego przez sieć, płacąc miesięczny abo nament proporcjonalny do liczby użytkowników i wykorzystywanych przez nich funkcji. Znacząco obniżają się koszty inwestycji w infrastrukturę sprzętowąoraz nakłady energii na jej utrzyma nie. Wiele firm całkowicie rezygnuje z utrzymy wania własnej infrastruktury i zasobów IT, przenosząc na dostawcę usługi administrację i zarządzanie systemami. Dostawca z kolei za zwyczaj podpisuje umowę z wieloma klientami, co umożliwia mu optymalizację wykorzystania infrastruktury sprzętowej oraz rozłożenie kosz tów zużycia energii w data center. Dodatkowe oszczędności zapewnia możliwość wirtualizacji serwerów i obsługi wielu aplikacji na pojedyn czej platformie sprzętowej. środowiska naturalnego. Opakowania produktów NETGEAR są w 80% wyko nane z materiałów biodegradowalnych. Na wzrost ilości odpadów elektronicznych NETGEAR odpowiada zmniejszeniem lub wyeliminowaniem materiałów niebez piecznych w produktach, przyczyniając się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa swoich pracowników, klientów i środo wiska. W działania proekologiczne wpisuje się także model usług w chmurze. Cloud computing i wirtualizacja ozna czają możliwość dostępu do zasobów firmy z każdego miejsca na świecie, za pomocą dowolnego urządzenia. Trady cyjny model funkcjonowania biznesu, wymagający budowania oddziałów i pla cówek moim zdaniem powoli odchodzi w przeszłość. Firmy będą inwestować w pracowników zdalnych, minimalizując koszty wynajmu powierzchni i zakupu sprzętu i wpisując się w proekologiczny trend poprzez zmniejszanie emisji dwu tlenku węgla związanego z codziennymi dojazdami do biura - uważa Marcin Grygielski z Interactive Intelligence. - Oczy wiście praca zdalna wymaga wdrożenia nowoczesnego rozwiązania telefonii IR, umożliwiającego zarządzanie komunika cją i kontroli i raportowania pracy użyt kowników niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Wielofunkcyjne systemy ko munikacji IR dostarczają też menedżerom narzędzia do efektywnego zarządzania zespołem, takie jak monitoring jakości, tworzenie harmonogramów pracy, ra porty i analizy wydajności. Przykładem ekologicznego rozwiązania IT jest wirtualna centrala telefoniczna, która coraz częściej zastępuje tradycyjne, stacjo narne rozwiązania. Jest ona oferowana w chmurze obliczeniowej, dzięki czemu za rządzanie firmowymi połączeniami przy chodzącymi i wychodzącymi, ustawianie powiadomień głosowych odbywa się za pośrednictwem internetowej przeglądarki, a nie prądożernego, trudnego w obsłudze >. rs-,

4 Cele 3 x 20- zmniejszenie o 20% emisji CO2, zwiększenie o 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych, zwiększenie o 20% efektywności energetycznej TWINE A EKOLOGIA PALL-EX TO MIĘDZYNARO DOWA SIEĆ PRZEWOZÓW DROBNICOWYCH, ZRZESZA JĄCA NIEZALEŻNE FIRMY TRANSPORTOWE. TWORZĄC PALL-EX, HILARY DEVEY, ZAŁOŻYCIELKA FIRMY, ZA GŁÓWNY CEL POSTAWIŁA SOBIE OPTYMALIZACJĘ KOSZTÓW, ADAPTUJĄC IŁM' *fri WYKORZYSTYWANY PRZEZ LINIE LOTNICZE MODEL HUB & SPOKE. POMÓC MIAŁ W TYM SYSTEM INFORMA TYCZNY TWINE, KTÓRY DOKŁADNIE SZACUJE KOSZTY ORAZ RENTOWNOŚĆ urządzenia. - Wirtualna centrala ofe ruje takie same możliwości jak stacjo narne centrale telefoniczne wyko rzystywane przez duże przedsiębior stwa: banki czy firmy ubezpiecze niowe, jednocześnie jest od tych rozwiązań znacznie tańsza, bardziej ekologiczna i intuicyjna. Dzięki gra ficznemu interfejsowi oraz technolo gii przeciągnij 1 upusc znanej z roz wiązań konsumenckich z obstugą po radzi sobie każdy, kto korzysta z Internetu. To rozwiązanie adreso wane do przedsiębiorstw, które do tej pory nie mogty sobie pozwolić na posiadanie stacjonarnej centrali tele fonicznej - albo z powodów koszto wych, albo ze względu na brak < specjalistycznej wiedzy niezbędnej do konfiguracji takiego systemu -tłu maczy Michał Jakubowski, prezes za rządu easycall.pl. PRZYSZŁOŚĆ GREEN IT Jakie kierunki rozwoju green IT widzą dostawcy rozwiązań? Według nich główny nacisk kierowany jest na takie ekoczynniki, jak obniżenie kosztów eksploatacji (zmniejszenie poboru mocy, a co za tym idzie - wydzielania ciepła), stosowanie coraz bardziej biodegradowalnych materiałów oraz wy korzystanie recyklingu. Duże firmy i instytucje będą prowadziły coraz wię cej akcji informacyjnych i edukacyj nych, aby zwiększać poziom świa domości i uczulać, że ochrona środo wiska jest wspólnym obowiązkiem. - Jednym z ostatnich trendów na polskim rynku telekomunikacyjnym, dobrze wpisującym się w hasto Green IT, jest migracja firm od systemów wielopunktowych, obudowanych in frastrukturą sprzętową, do silnie zin tegrowanych, wielofunkcyjnych plat form oprogramowania pochodzących od jednego dostawcy. Takie rozwią zania integrują wszystkie funkcje ko munikacyjne na jednym serwerze, zmniejszają liczbę sprzętowych skrzy nek", co przekłada się na niższe zuży cie energii i niższą emisję gazów cieplarnianych w porównaniu do tra dycyjnych, wielopunktowych syste mów. Według badań amerykańskiego magazynu Business Management wdrożenie zintegrowanego systemu PRZEWOZÓW I OPTYMALIZUJE TRASY PRZĘJAZDU. CZYM JEST MODEL HUB & SPOKE? TO TZW. MODEL PIASTY I SZPRYCHY, STOSOWANY NĄICZĘŚCIĘj PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW LOTNICZYCH. POLEGA ON NA TYM, ŻE PARTNERZY REGIO NALNI SIECI, CZYLI SPOKE (NIEZALEŻNE FIRMY TRANS PORTOWE) ODBIERAJĄ ŁADUNKI OD SWOICH KLIENTÓW, A NASTĘPNIE W GODZINACH WIECZOR NYCH PRZEWOŻĄ JE DO CENTRALNEGO HUBU. TAM ŁADUNKI SĄ SORTOWANE ZE WZGLĘDU NA MIĘJSCE PRZEZNACZENIA, ŁADOWANE NA POJAZDY PARTNERÓW REGIONALNYCH I PRZEWOŻONE DO ICH MAGAZYNÓW, SKĄD WYKO NYWANA JEST KOŃCOWA DOSTAWA BEZPOŚREDNIO DO ODBIORCY. PONIEWAŻ TO NĄJBLIŻĘJ ZLOKALIZOWANY PARTNER ODBIERA I DOWOZI ŁADUNEK, TAKI MODEL ZNACZNIE OGRANICZA PUSTE PRZEBIEGI, LICZBĘ POJAZDÓW PORUSZAJĄCYCH SIĘ PO DROGACH I ILOŚĆ PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW. A NAD WSZYSTKIM CZUWA SYSTEM IT.

5 OPINIA EKSPERTA wić się w Polsce kolejne rozwiązania, które obecnie są już wykorzystywane w innych krajach. Takim trendem jest np. zastosowanie świeżego powietrza do chłodzenia serwerów bez użycia systemu klimatyzacji precyzyjnej. Ostatnią nowość stanowi również oddawanie ciepła gene rowanego przez serwery do gruntu. Bar dzo efektywnym i docenianym przez firmy rozwiązaniem są także ogniwa fotowoltaiczne. Mogą być one uzupełnione ogni wami na biogaz lub paliwowymi - taką przyszłość kreuje Maciej Wiśniewski z Qumak SA. Świadomość potrzeby stosowania roz wiązań przyjaznych dla środowiska jest w Polsce coraz większa. Wszak musimy na stępnym pokoleniom zostawić naszą pla netę w stanie gwarantującym dalsze istnienie, co wpisuje się w ideę zrówno ważonego rozwoju. W czym wydatnie pomagają narzędzia IT. I telefonii IP w firmie posiadającej kilka od działów i korzystającej z pracowników zdal nych może obniżyć zużycie energii nawet o 38% w zależności od konfiguracji oprogra mowania - wyjaśnia Marcin Grygielski. - Idea green IT powinna być częścią dłu gofalowej zielonej polityki firmy i współgrać z jej pozostałymi elementami - np. ciepło wydzielane przez serwery może posłużyć do ogrzewania innych części budynku, je żeli biuro mieści się w obiekcie z certyfika tem zielonego budownictwa. Warto zdać sobie sprawę, że Green IT to nie przej ściowa moda. Nie jest to również coś, do czego dostosować się powinny jedynie wy brane przedsiębiorstwa, które zobligowane są odgórnie do przestrzegania pewnych norm, np. w zakresie energii. Green IT staje się standardem, za którym przemawia praktyczność rozwiązań i wymierna oszczędność kosztów - uważa Peter Zeis. - W ciągu najbliższych lat powinny poja 21* INTERNATIONAL SALES MANAGER BARAMUNDI SOFTWARE AG Punktem wspólnym wszystkich elementów green IT jest nie tylko ekologia, ale przede wszystkim ekonomia, czyli ograniczanie kosz tów poprzez zastosowanie inteligentnych roz wiązań. W naszym oprogramowaniu do za rządzania siecią firmową baramundi Manage- > ment Suite oferujemy firmom narzędzie do zmniejszenia zużycia energii na stanowiskach komputerowych. Za pomocą tego rozwiązania administratorzy IT wdrażajądo komputerów inteligentne profile energetyczne, które można dostosować do zachowań użytkownika. Na przy kład jeżeli pracownik zablokuje swój komputer, «baramundi Energy Management przełącza go wówczas bardzo szybko w tryb oszczędzania "" energii. Jeśli użytkownik jest zalogowany, kom- 3 puter pozostaje włączony i może bye używany bez ograniczeń. By efektywnie wdrażać zielonąpolitykę, trzeba najpierw dysponować narzędziami do pomiaru g. stanu obecnego, które jednocześnie ułatwiąpóź- 8 niejsze wprowadzanie zmian. Nasze oprogra- $ mowanie inwentaryzuje właściwości ener- vi getyczne wszystkich komputerów i monitorów, w sieci firmowej. W przejrzystych raportach przedstawia informacje, jak określone urządzę-,:'t nie jest eksploatowane, jak długo pozostaje w trybie czuwania lub jest wyłączone. fe-r- ' -W li6 ; vv m/

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013

MUSISZ BIZNES ABC. Wszystko co. Fakty i mity. Zarządzanie. Cloud computing. benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 BIZNES benchmark magazyn #2 / 9 / 2013 ABC ekonomiki chmury obliczeniowej s. 6 Fakty i mity na temat Cloud computingu s.17 Zarządzanie cyklem życia produktu w chmurze s. 36 Cloud computing rozmowa z Jerzym

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne centrum danych

Nowoczesne centrum danych Nowoczesne centrum danych 1 2 Spis treści Kolokacja rośnie w tempie dwucyfrowym Paweł Olszynka, PMR Hybrydowa lokalizacja danych Internet Rzeczy nowe wyzwania dla centrów danych Jak zwiększyć dynamikę

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT

Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT Identyfikacja aspektów środowiskowych i technicznych oraz ocena ich wpływu na przykładzie branży ICT opracowanie: Anna Henclik Kraków, wrzesień 2014 1 1 Opis branży W ostatnich latach obserwuje się postępujący

Bardziej szczegółowo

BYOD. Data Leak Prevention

BYOD. Data Leak Prevention DLP expert Numer 3/2014 (10) ISSN 2299-1336 Data Leak Prevention www.dlp-expert.pl BYOD co warto wiedzieć w kontekście bezpieczeństwa danych? Bezpieczna chmura prywatna Wykorzystanie możliwości CRM w chmurze

Bardziej szczegółowo

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę

raport Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę raport 2011 Cloud computing: Elastyczność Efektywność Bezpieczeństwo Jak chmura podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw? Wpływ modelu cloud na gospodarkę Bariery, wyzwania, nowe rozwiązanie w praktyce

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne cięcie kosztów

Elektroniczne cięcie kosztów Mimo braków finansowych, przewoźnicy coraz chętniej informatyzują swoje firmy Elektroniczne cięcie kosztów W krajach Beneluksu ponad 90 proc. firm transportowych z flotą powyżej 100 pojazdów jest wyposażonych

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP

Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP Kierunki rozwoju technologii informacyjnych oraz ich zastosowań w sektorze MSP KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWAŃ W SEKTORZE MSP Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Współpraca

Bardziej szczegółowo

DO NOT COPY. w przetwarzaniu informacji. Początek rewolucji RAPORT

DO NOT COPY. w przetwarzaniu informacji. Początek rewolucji RAPORT » dodatek promocyjny DO NOT COPY Początek rewolucji w przetwarzaniu informacji Dwadzieścia lat po premierze internetu przedsiębiorstwa czeka kolejna zmiana w zarządzaniu zasobami informatycznymi. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

Centrum. Centrum Danych 2025 Odkrywajmy możliwości

Centrum. Centrum Danych 2025 Odkrywajmy możliwości Centrum danych Centrum Danych 2025 Odkrywajmy możliwości Witamy w Centrum Danych 2025 Inicjatywa obejmująca całą branżę pod przewodnictwem spółki Emerson Network Power ma na celu stworzenie wizji centrum

Bardziej szczegółowo

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Polska na zielono. Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Polska na zielono Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Już prawie 20 lat jednym z najgorętszych tematów w dyskusji

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów

Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi norm i standardów dr inż. WŁODZIMIERZ BOROŃ mgr inż. TOMASZ GĄSIOR dr inż. ARTUR KOZŁOWSKI mgr inż. JERZY ZDRZAŁEK Instytut Technik Innowacyjnych EMAG Zastosowanie systemu zarządzania energią w firmie zgodnie z wytycznymi

Bardziej szczegółowo

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC

Marty Parker, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Don Van Doren, dyrektor w UniComm Consulting, LLC Ujednolicona komunikacja niższe koszty i oszczędne wykorzystanie zasobów Zalety ujednoliconej komunikacji w trudnych warunkach ekonomicznych oraz rozwiązania firmy Microsoft umożliwiające przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Magazyn Comarch ERP nr 1/2011 (15) ISSN 2082-1581 www.erp.comarch.pl

Magazyn Comarch ERP nr 1/2011 (15) ISSN 2082-1581 www.erp.comarch.pl Magazyn Comarch ERP nr 1/2011 (15) ISSN 2082-1581 www.erp.comarch.pl 3. Od redakcji 4. Aktualności z rynku 6. Reportaż: Co w praktyce oznacza fiskalizacja? Temat numeru: 8. Apps in the clouds, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.

Strategia Społecznej Odpowiedzialności. Imperial Tobacco Polska S.A. Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Imperial Tobacco Polska i Imperial Tobacco Polska

Bardziej szczegółowo

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012

Partner merytoryczny. Więcej za mniej. Trendy IT 2012 Partner merytoryczny Więcej za mniej Trendy IT 2012 1 UPROŚĆ zarządzanie centrum danych dzięki sile konwergencji. Infrastruktura konwergentna HP pozwala uprościć kolejny etap wdrażania prywatnej chmury

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci

MAGAZYN UNIT4 TETA. Jak nie zabić strategicznych działań HR. Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email. ERP na usługach. sieci MAGAZYN UNIT4 TETA Magazyn dla Klientów UNIT4 TETA Czerwiec 2014, nr 35 6 Jak nie zabić strategicznych działań HR ERP na usługach 8 10 sieci Pięć rzeczy, którymi nie jest twój email 04 W NUMERZE TETA ERP

Bardziej szczegółowo

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych

Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych Managed Services Nowy trend na rynku usług outsourcingowych ort c-level raport c-level raport c-level raport c-level raport c-level r rynek o raporcie Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić pierwsze

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych

Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 9, Rok 7, 2013, s. 63-77 Cloud computing jako środowisko integracji usług informatycznych Dariusz Pałka, Wojciech Zaskórski, Piotr Zaskórski Streszczenie

Bardziej szczegółowo

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 1/2014 (21) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BYOD PRACUJ ZDALNIE ERP 2.0 Ewolucja, która uwolni możliwości Twojej firmy BITCOIN GLOBALNA REWOLUCJA FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl

COMPUTERWORLDGUiDE. Elastyczne Centrum Danych. chmuraprywatna.microsoft.pl COMPUTERWORLDGUiDE Elastyczne Centrum Danych Chmura prywatna Computerworld Guide Wiosenne porządki: odzyskaj kontrolę nad serwerownią Wywiad z Tomaszem Klimiukiem, Private Cloud Business Development Managerem,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo