NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY"

Transkrypt

1 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY Nr kontroli P/07/131 Nr ewid. 163/2007/P/07/131/LBY Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa B y d g o s z c z m a j r.

2 Misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej Wizją Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa Informacja o wynikach kontroli wykorzystania środków publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa Dyrektor Delegatury NIK w Bydgoszczy Jarosław Wenderlich Zatwierdzam: Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Marek Zająkała Warszawa, maja 2008 r. Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa Warszawa tel./fax: 0-prefiks

3 1. Wprowadzenie 4 2. Podsumowanie wyników kontroli Ogólna ocena kontrolowanej działalności Synteza wyników kontroli Wnioski i uwagi końcowe Ważniejsze wyniki kontroli Charakterystyka stanu prawnego Uwarunkowania organizacyjne Istotne ustalenia kontroli Cel przyznawanej pomocy w formie dopłat ARiMR do oprocentowania kredytów inwestycyjnych Wybór banków współpracujących przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych z dopłatami do oprocentowania. Zawieranie i realizacja umów o współpracy ARiMR z bankami Wielkość i struktura udzielonych kredytów inwestycyjnych. Dopłaty do oprocentowania w poszczególnych liniach kredytowych Przestrzeganie przez banki procedur i warunków obowiązujących przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych Realizacja przez kredytobiorców umów kredytowych Nienależnie pobrane przez banki dopłaty ARiMR do oprocentowania Kontrola udzielanych kredytów inwestycyjnych Informacje dodatkowe o przeprowadzonej kontroli Przygotowanie kontroli Postępowanie kontrolne i działania podjęte po zakończeniu kontroli Załączniki 34 3

4 1. Wprowadzenie Temat i numer kontroli: Wykorzystanie środków publicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa (P/07/131). Celem kontroli było dokonanie oceny prawidłowości przydzielania i wykorzystywania dopłat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej w dalszej części ARiMR lub Agencja, do oprocentowania bankowych kredytów inwestycyjnych dla rolnictwa. W szczególności założono zbadanie i dokonanie oceny: - celowości i wielkości przyznawanych przez ARiMR dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych, - legalności otrzymywanych dopłat do oprocentowania kredytów, - przestrzegania obowiązujących zasad, trybu i kryteriów udzielanych kredytów inwestycyjnych objętych dopłatami do oprocentowania, - realizacji przedsięwzięć finansowanych preferencyjnymi kredytami inwestycyjnymi, - rzetelności monitorowania przez ARiMR i banki zrzeszające banki spółdzielcze efektów kredytowanych inwestycji. Tematyka kontroli obejmowała przede wszystkim badanie: [a] wyboru banków współpracujących przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych, [b] celu i zakresu przyznawanej pomocy w formie dopłat ARiMR do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, [c] wielkości i struktury udzielonych kredytów inwestycyjnych oraz dopłat do oprocentowania tych kredytów, [d] przestrzegania procedur i warunków obowiązujących przy udzielaniu kredytów preferencyjnych, [e] przeprowadzania kontroli wewnętrznej w zakresie legalności wykorzystania przez kredytobiorców przyznanych kredytów inwestycyjnych, [g] przeprowadzonych kontroli zewnętrznych z uwzględnieniem realizacji przez banki wniosków pokontrolnych. Kontrola została podjęta z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli. Temat kontroli mieści się w priorytetowych kierunkach kontroli i głównych obszarach badań kontrolnych NIK w 2007 r.: Państwo oszczędne: Tworzenie warunków do wzrostu gospodarczego. 4

5 Badaniami kontrolnymi objęto okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 kwietnia 2007 r. Kontrolę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 1, natomiast kontrole w bankach przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy. Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 16 kwietnia 2007 r. do 12 października 2007 r. w ARiMR w Warszawie oraz w 45 bankach, które udzieliły największych kredytów inwestycyjnych. Skontrolowano po sześć banków z terenu siedmiu województw: kujawskopomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodnio-pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego oraz trzy banki z województwa świętokrzyskiego. Kontrole przeprowadziły delegatury NIK z Bydgoszczy, Kielc, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Kontrolę w ARiMR w Warszawie przeprowadziła delegatura NIK w Bydgoszczy. Wykaz jednostek objętych kontrolą przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji. Zasięganie informacji w trybie art. 29 pkt 2 lit. f) ustawy o NIK. W toku kontroli zasięgano informacji w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). 1 T.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz

6 2. Podsumowanie wyników kontroli 2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, sposób przydzielania i wykorzystywania dopłat ARiMR do oprocentowania bankowych kredytów inwestycyjnych dla rolnictwa oraz działalność skontrolowanych banków w zakresie przestrzegania procedur i warunków obowiązujących przy udzielaniu kredytów i realizacji przez kredytobiorców umów kredytowych. Zasadniczy wpływ na obniżenie oceny miały następujące nieprawidłowości: - nienależnie pobrane przez banki dopłaty ARiMR do oprocentowania, - niezgodnie z przeznaczeniem wykorzystanie kredytów określonych w planach przedsięwzięcia i umowach kredytowych, - niewniesienie wkładu własnego przez kredytobiorców w przedsięwzięcia objęte kredytami preferencyjnymi, - zawieranie umów kredytowych bez wymaganych przepisami opinii właściwych ośrodków doradztwa rolniczego (ODR), - naliczanie przez banki nienależnej prowizji od zawieranych umów o kredyty preferencyjne. Najwyższa Izba Kontroli uznaje również za nieprawidłowe działania ARiMR w zakresie nieujmowania w rocznych planach na lata kontroli prawidłowości udzielania preferencyjnych kredytów przez banki i zasadności naliczania przez banki dopłat Agencji do oprocentowania kredytów inwestycyjnych Synteza wyników kontroli Cel przyznawanej pomocy w formie dopłat ARiMR do oprocentowania kredytów inwestycyjnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i ARiMR, przyznając na kolejne lata wolumen kredytów na poszczególne linie kredytowe, kierowały się zarówno celami pomocy finansowej państwa w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, określonymi 6

7 w rozporządzeniu RM z dnia 30 stycznia 1996 r., jak i zapotrzebowaniem rolnikówkredytobiorców na kredyty preferencyjne [str ] Wybór banków współpracujących przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych dopłatami do oprocentowania. Zawieranie i realizacja umów o współpracy ARiMR z bankami W okresie objętym kontrolą banki zawarły umowy na udzielenie preferencyjnych kredytów inwestycyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania. Umowy takie Agencja zawarła z 22 bankami, w tym przede wszystkim z czteroma obsługującymi rolników: Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie oraz z bankami zrzeszającymi banki spółdzielcze, tj.: Mazowieckim Bankiem Regionalnym S.A. w Warszawie, Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. w Poznaniu i Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie. Ww. wymienione banki, wraz z bankami zrzeszonymi, udzieliły kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania w łącznej kwocie ,4 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 95,1% ilości i 88,8% wartości udzielonych ogółem kredytów preferencyjnych. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia pod względem celowości wybór banków współpracujących oraz sposób zawierania umów o współpracy, pomimo nieuwzględnienia w treści umów zapisu dotyczącego trybu przyjmowania i opracowywania wniosków kredytowych [str. 15] Wielkość i struktura udzielonych kredytów inwestycyjnych. Dopłaty do oprocentowania w poszczególnych liniach kredytowych W okresie objętym kontrolą w całym kraju udzielono kredytów inwestycyjnych w łącznej kwocie tys. zł z dopłatami ARiMR do oprocentowania. Możliwość zaciągania kredytów inwestycyjnych bez limitów i ograniczeń ze strony ARiMR oraz informacje, że kredyty preferencyjne według dotychczasowych zasad będą obowiązywały tylko do 30 kwietnia 2007 r., spowodowały znaczny wzrost zainteresowań rolników ww. kredytami. W efekcie w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2007 r. nastąpił prawie trzykrotny wzrost wartości udzielonych kredytów. Od 1 stycznia 2004 r. do 30 kwietnia 2007 r. (w okresie objętym kontrolą) ARiMR dopłaciła do oprocentowania kredytów inwestycyjnych tys. zł, w tym 7

8 tys. zł (17,8%) stanowiły dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych w skontrolowanych bankach. Wypłaty dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa udzielonych w okresie od 1 stycznia 1994 r. do 30 kwietnia 2007 r. będą realizowane do 2027 roku. Według prognoz sporządzonych przez banki kredytujące, na podstawie zapotrzebowań i terminarzy spłat, od 2008 r. do 2027 r. budżet państwa, za pośrednictwem ARiMR, wydatkuje na dopłaty kwotę ,1 tys. zł [str ] Przestrzeganie przez banki procedur i warunków obowiązujących przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych Kontrola wykazała, że w 35 bankach (76,1% kontrolowanych) nie w pełni przestrzegano procedur i warunków obowiązujących przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych. Banki nie przestrzegały postanowień: rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji 2 (zwanego dalej rozporządzeniem RM z dnia 30 stycznia 1996 r.), umów zawartych pomiędzy ARiMR i poszczególnymi bankami oraz zarządzenia Prezesa ARiMR w sprawie zasad udzielania kredytów inwestycyjnych z dopłatą ARiMR do oprocentowania 3 (zwanego dalej zasadami udzielania kredytów inwestycyjnych) stanowiącego załącznik do umów zawartych z bankami. Nieprawidłowości te dotyczyły przede wszystkim: braku opinii ODR, udzielania kredytów z linii MR na zakup środków trwałych bez ustalania średnich cen rynkowych w województwie, nieprzeprowadzania u wnioskodawcy kontroli przed zawarciem umowy kredytowej oraz corocznej kontroli prawidłowości wykorzystywania kredytu, niepowiadamiania ODR o fakcie udzielenia kredytu preferencyjnego, naliczania przez banki nadmiernej prowizji od udzielonego kredytu. Ww. nieprawidłowości stwierdzono w 589 kredytach o łącznej wartości ,0 tys. zł, tj. (33,8% wartości badanych kredytów) [str ]. 2 Dz. U. Nr 16, poz. 82 ze zm. (obowiązywało do dnia 30 kwietnia 2007 r., tj. w okresie objętym kontrolą) 3 Nr 86/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. ze zm. 8

9 Realizacja przez kredytobiorców umów kredytowych Realizacja przez kredytobiorców 22 umów w łącznej wysokości 7.834,0 tys. zł (1,4 % wartości badanych kredytów) nie spełniała wymogów wynikających z obowiązujących zasad udzielania kredytów inwestycyjnych. Nieprawidłowości te polegały na: - nieudokumentowaniu przez kredytobiorców wniesienia wkładu własnego w przedsięwzięcia objęte kredytem preferencyjnym, - nieudokumentowaniu w terminie 3 miesięcy od pobrania kredytów wydatków poniesionych na finansowanie przedsięwzięcia, - wykorzystaniu kredytów niezgodnie z przeznaczeniem określonym w planach przedsięwzięcia i umowach kredytowych [str ] Nienależnie pobrane przez banki dopłaty ARiMR do oprocentowania W przypadku 67 udzielonych kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania o łącznej kwocie ,4 tys. zł (3,6 % wartości badanych kredytów) nastąpiło naruszenie warunków określonych w rozporządzeniu RM z dnia 30 stycznia 1996 r. oraz w zasadach udzielania kredytów inwestycyjnych. Powyższe skutkowało nienależnymi dopłatami w wysokości ogółem 707,0 tys. zł [str ] Kontrola udzielanych kredytów inwestycyjnych ARiMR i banki zrzeszające banki spółdzielcze były zobowiązane do kontroli banków spółdzielczych w zakresie udzielania i wykorzystania kredytów preferencyjnych oraz prawidłowości naliczania dopłat do oprocentowania tych kredytów. W okresie trzech lat i czterech miesięcy (tj. w okresie objętym niniejszą kontrolą) w 21 bankach (46,7 %) kontroli takiej nie przeprowadzono. Od 2006 roku ARiMR zaniechała ujmowania w rocznych planach kontroli przydzielania i wykorzystywania kredytów preferencyjnych, natomiast zwiększyła kontrolę wewnętrzną w zakresie prawidłowości wykorzystywania dopłat do oprocentowania kredytów. Z 28 kontroli doraźnych przeprowadzonych w tym czasie, 17 (60,7 %) wystąpień pokontrolnych kierowano do skontrolowanych banków po 90 i więcej dniach, podczas gdy zgodnie z wewnętrzną instrukcją w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego winny być przesyłane nie później niż 14 dni roboczych po zakończeniu kontroli [str ]. 9

10 Finansowe rezultaty kontroli Na finansowe rezultaty kontroli złożyły się nieprawidłowości w kwocie ,7 tys. zł 4, w tym między innymi: ,2 tys. zł stanowiły inne nieprawidłowości w wymiarze finansowym, ,9 tys. zł stanowiły kwoty wydatkowane z naruszeniem prawa, - 125,2 tys. zł stanowiły korzyści finansowe, z tego: 88,7 tys. zł pożytki finansowe budżetu państwa (zwrot do ARiMR nienależnych dopłat do oprocentowania) oraz 36,5 tys. zł pożytki finansowe osób fizycznych kredytobiorców (zwrot przez banki nienależnie pobranych, tj. zawyżonych prowizji od kredytobiorców). Realne oszczędności budżetu państwa w całym okresie funkcjonowania kredytów preferencyjnych (tj. do 2027 r.) z tytułu zaniechania dopłat ARiMR do oprocentowania kredytów, które jak wykazały działania kontrolne nie kwalifikowały się do tych dopłat, wyniosą kilkakrotność uzyskanych dotychczas korzyści finansowych Wnioski i uwagi końcowe W celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła w wystąpieniach pokontrolnych skierowanych do: 1) Prezesa ARiMR wnioski między innymi o: - ujmowanie w rocznych planach, kontroli banków w zakresie wykorzystywania kredytów preferencyjnych, - kierowanie wystąpień pokontrolnych do kontrolowanych banków w terminach określonych w wewnętrznej instrukcji ARiMR, - wzmocnienie kontroli i nadzoru ARiMR w zakresie przydzielania i wykorzystania kredytów preferencyjnych; 2) kierowników jednostek kontrolowanych wnioski między innymi o: - podjęcie działań w celu zwrotu kwot nienależnie pobranych, ze środków ARiMR, dopłat do oprocentowania, 4 Według stanu na dzień 16 kwietnia 2008 r. 10

11 - dołączanie do akt kredytów preferencyjnych wszystkich wymaganych przepisami załączników, - uruchamianie kolejnych transz kredytu po dokonaniu rozliczenia wykorzystania dotychczas przekazanych środków na podstawie udokumentowanych wydatków, - przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli przed przyznaniem kredytu oraz w ramach monitorowania realizacji przedsięwzięć objętych kredytami, - podjęcie działań w celu wypowiedzenia umów kredytowych nie mających podstaw do ich zawarcia, - egzekwowanie wnoszenia przez kredytobiorców udziału własnego w finansowaniu inwestycji w wymaganej wysokości przed uruchomieniem kredytu, - zawieranie umów kredytowych po przedłożeniu przez inwestorów decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę w przypadku realizacji inwestycji budowlanych, - stosowanie w umowach o kredyt preferencyjny prowizji na poziomie nie przekraczającym ustalonego w umowie, - zaniechanie kredytowania inwestycji z linii MR i NT bez porównania cen dofinansowanych przedsięwzięć z ich średnimi cenami w danym województwie. 11

12 3. Ważniejsze wyniki kontroli 3.1. Charakterystyka stanu prawnego Zadania ARiMR, sposób ich realizacji oraz zasady nadzoru nad Agencją zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5, zwanej dalej ustawą o ARiMR. Zgodnie z art. 3 ust. 2 tej ustawy ARiMR realizuje swoje zadania m.in. przez dopłatę w pierwszej kolejności do oprocentowania kredytów bankowych. Zadanie to Agencja wykonuje za pośrednictwem banków lub innych osób prawnych w oparciu o umowy zawierane przez ARiMR z tymi podmiotami (art. 3 ust. 3 ustawy). Zakres i kierunki działania ARiMR w ramach zadań wyszczególnionych w art. 3 ust. 1 ustawy oraz sposoby ich realizacji określiła Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 30 stycznia 1996 r. Warunki określania kwot kredytów objętych dopłatami do oprocentowania reguluje 10 tego rozporządzenia. Realizację dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki na cele rolnicze regulują umowy zawarte przez ARiMR z bankami. Przedmiotem tych umów zgodnie z 8 ww. rozporządzenia RM z dnia 30 stycznia 1996 r. są zasady, warunki i tryb stosowania przez Agencję dopłat stanowiących część oprocentowania należnego bankowi do kredytów udzielanych przez bank z jego środków własnych. Umowy zawierane przez ARiMR z bankami powinny określać w szczególności: - warunki kredytowania, - tryb przyjmowania i opracowywania wniosków kredytowych, - sposób i terminy zgłaszania zapotrzebowania i rozliczania dopłat, - sposób ustalania cen rynkowych (przy kredytach na zakup gruntów rolnych), - sposób przeprowadzania przez ARiMR i bank kontroli realizacji umów kredytowych objętych dopłatami, - warunki zwrotu ARiMR dopłat w razie udzielenia lub wykorzystania kredytu niezgodnie z przepisami cytowanego wyżej rozporządzenia RM lub naruszenia przez kredytobiorcę warunków umowy kredytowej, 5 T. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264 ze zm. 12

13 - warunki zwrotu ARiMR dopłat w razie sprzedaży, bez zgody banku, gruntów i gospodarstw rolnych albo innych obiektów i urządzeń nabytych za kredyt objęty dopłatami ARiMR, jeżeli ich sprzedaż nastąpiła w ciągu pięciu lat od dnia nabycia. Istotnym warunkiem udzielenia dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych, jest przedstawienie przez kredytobiorcę planu przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowanego przez właściwy dla miejsca realizacji przedsięwzięcia ośrodek doradztwa rolniczego. Opinie te ośrodki doradztwa rolniczego wydają nieodpłatnie ( 9 ww. rozporządzenia RM z dnia 30 stycznia 1996 r.) Uwarunkowania organizacyjne W okresie objętym kontrolą udzielane były następujące kredyty inwestycyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania: - kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolnospożywczym i usługach dla rolnictwa symbol IP, - kredyt na zakup gruntów symbol KZ, - kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia symbol MR, - kredyt w ramach Branżowego programu wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych symbol BR/10, - kredyt w ramach Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce symbol BR/13, - kredyt branżowy w ramach Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj w Polsce symbol BR/14, - kredyt w ramach Branżowego programu mleczarskiego symbol BR/15, - kredyt w ramach Branżowego programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego w Polsce symbol BR/16, - kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji zaakceptowanego przez Ministrów Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Finansów programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa symbol OR, 13

14 - kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolnospożywczym i usługach dla rolnictwa przez grupy producentów rolnych powstałe na mocy ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw 6 - symbol GP, - kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego 7 - symbol GR, - kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie, w tym wytwarzanie surowców do produkcji bioetanolu i biokomponentów, zapewniających wysoką jakość produktu lub w zakresie dostosowania produkcji zwierzęcej do wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i utrzymywania zwierząt symbol NT, - kredyt na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi symbol KL Istotne ustalenia kontroli Cel przyznawanej pomocy w formie dopłat ARiMR do oprocentowania kredytów inwestycyjnych Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 30 stycznia 1996 r., ARiMR udzielała pomocy finansowej m.in. w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych na realizację inwestycji w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usługach rolnictwa mających na celu: - poprawę efektywności produkcji polegającą w szczególności na zmniejszaniu kosztów wytwarzania, - lepsze wykorzystanie zasobów pracy, - tworzenie bazy surowcowej upraw przemysłowych, 6 Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm. 7 Dz. U. Nr 64, poz

15 - poprawę jakości produkcji żywnościowej, - zwiększenie ofert: towarowej i usługowej oraz lepsze jej dostosowanie do potrzeb rynku krajowego i rynków zagranicznych, - poprawę struktury agrarnej, - wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej po klęskach. Plany finansowe ARiMR, określające m.in. wysokość środków na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, ustalane były przez Prezesa ARiMR w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi i ministrem właściwym do spraw finansów. Wielkość pomocy państwa, jaką miała spełnić realizacja celów wynikających z rozporządzenia RM z dnia 30 stycznia 1996 r., była w znacznym stopniu funkcją podmiotowego (rolników-kredytobiorców) zapotrzebowania. Wysokość dopłat ARiMR do oprocentowania kredytów inwestycyjnych w badanym okresie wynikała zarówno z wielkości udzielonych kredytów przed 2004 r., jak i z wielkości nielimitowanych kredytów udzielonych w badanym okresie. Potencjalni kredytobiorcy byli zorientowani, z informacji prasowych, że pomoc krajowa w obowiązującej formie nie będzie kontynuowana po 30 kwietnia 2007 r. Z tego powodu w IV kwartale 2006 r. i do 30 kwietnia 2007 r. znacznie wzrosło zainteresowanie preferencyjnymi kredytami inwestycyjnymi i zwiększyła się wielkość przyznawanych kredytów przez ARiMR Wybór banków współpracujących przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych z dopłatami do oprocentowania. Zawieranie i realizacja umów o współpracy ARiMR-u z bankami W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 30 kwietnia 2007 r. ARiMR zawierała z bankami nowe umowy o współpracy w zakresie udzielania kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa z dopłatą do oprocentowania. Poza tym obowiązywały umowy zawarte przed rokiem W kontrolowanym okresie obowiązywały 22 umowy z bankami. W okresie tym banki zawarły umowy kredytowe na łączną kwotę tys. zł. Największą ilość (77.313, tj. 95,1% ogółu) udzielonych kredytów inwestycyjnych z dopłatą ARiMR odnotowano w czterech następujących bankach: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. ( BPS S.A. ), Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ( BGŻ S.A. ), Gospodarczym Banku 15

16 Wielkopolskim S.A. ( GBW S.A. ) oraz Mazowieckim Banku Regionalnym S.A. ( MR Bank S.A. ). Łączna kwota kredytów w ww. bankach wyniosła ,4 tys. zł. (88,8 % ogółu). W umowach zawartych z bankami, które udzieliły w kontrolowanym okresie największej ilości kredytów, nie określono jednego z ośmiu wymaganych elementów, tj. trybu przyjmowania i opracowywania wniosków kredytowych wymaganych rozporządzeniem w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji Wielkość i struktura udzielonych kredytów inwestycyjnych. Dopłaty do oprocentowania w poszczególnych liniach kredytowych. Wielkość udzielonych kredytów W okresie objętym kontrolą w całym kraju udzielono kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania, w łącznej kwocie tys. zł. W kredytach tych dominowały cztery linie kredytowe: dla młodych rolników (MR), inwestycyjne podstawowe (IP), na zakup ziemi (KZ) oraz branżowe (BR). Ogółem stanowiły one 93,5% ilości i 86,9% wartości udzielonych kredytów. Dane dotyczące ilości i wartości udzielonych kredytów przez wszystkie banki, które współpracowały z ARiMR, przedstawia poniższe zestawienie: Tabela nr 1 linie kredytowe okres od r. do r. ilość wartość (tys. zł) IP BR KZ MR Pozostałe RAZEM Źródło: protokół kontroli ARiMR Podobnie kształtowała się wielkość i struktura udzielonych kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania w 45 skontrolowanych bankach. Kredyty z ww. linii stanowiły odpowiednio 91,2 % ilości i 85,7% wartości udzielonych kredytów. 16

17 Tabela nr 2 linie kredytowe okres od r. do r. ilość wartość (tys. zł) IP BR KZ MR Pozostałe RAZEM Źródło: protokoły kontrolowanych banków W środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych ARiMR od grudnia 2006 r. ukazywały się informacje, że kredyty preferencyjne na warunkach określonych rozporządzenia RM z dnia 30 stycznia 1996 r., wygasają z dniem 30 kwietnia 2007 r. Możliwość zaciągania kredytów bez limitów i ograniczeń ze strony ARiMR spowodowały znaczny wzrost zainteresowania rolników kredytami inwestycyjnymi, co prezentuje poniższa tabela. Tabela nr 3 Linia kredytowa ilość wartość (tys. zł) średnia ilość za m-c średnia wartość za m-c (tys. zł) Ilość wartość (tys. zł) średnia ilość za m-c średnia wartość za m-c (tys. zł) Kol. 8 / kol kol. 9 / kol. 5 IP % 273% BR % 121% KZ % 249% MR % 319% pozostałe % 447% RAZEM % 299% Źródło: protokół kontroli ARiMR Jak wynika z powyższego zestawienia, średniomiesięczna wartość udzielonych w 2007 roku kredytów inwestycyjnych była prawie trzykrotnie wyższa od średniej wartości kredytów udzielonych w latach Nieznaczny wzrost wystąpił tylko w kredytach branżowych (BR), tj. takich przedsięwzięciach jak np. Program restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce (BR 13), Program mleczarski (BR 15) 17

18 i Program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego i przetwórstwa jaj w Polsce (BR 14). Programy te wymagały czasochłonnego planowania, w przeciwieństwie do pozostałych linii kredytowych (MR, KZ, IP), w których kredyty inwestycyjne dotyczyły przede wszystkim zakupu ziemi, maszyn i urządzeń rolniczych. Wytypowane do kontroli banki (45) w okresie objętym kontrolą udzieliły kredytów inwestycyjnych z dopłatami ARiMR do oprocentowania na rzecz rolnictwa na łączną kwotę ,3 tys. zł, co stanowi 15,9% ilości i 19,7% wartości udzielonych kredytów w skali kraju. Badaniami kontrolnymi objęto kredytów preferencyjnych na łączną kwotę tys. zł, tj. 13,2% ilości i 30,9% wartości udzielonych kredytów inwestycyjnych w bankach objętych kontrolą oraz 2% ilości i 6,1% wartości udzielonych kredytów przez banki w skali całego kraju. Do kontroli wytypowano kredyty o największych wartościach. Średnia wartość badanych kredytów wyniosła 328,1 tys. zł, co stanowiło 228,6% średniej wartości kredytów udzielonych przez kontrolowane banki. Wielkość i strukturę udzielonych kredytów inwestycyjnych w kontrolowanych bankach przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji. Dopłaty do oprocentowania Zgodnie z 8 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia RM z dnia 30 stycznia 1996 r. i z postanowieniami umów zawartych przez Agencję z bankami, określono sposób i terminy zgłaszania zapotrzebowania i rozliczania dopłat. Banki zobowiązane były do składania ww. zapotrzebowań i rozliczeń w terminie do 15 dnia kalendarzowego po upływie każdego miesiąca, natomiast ARiMR do przekazywania dopłat w terminie 10 dni roboczych od dnia następnego po dniu wpływu do Agencji zapotrzebowań za dany miesiąc, do wysokości limitu dopłat przewidzianego na dany okres. W wyniku przeprowadzonej kontroli w ARiMR nie stwierdzono opóźnień w realizacji złożonych zapotrzebowań. Opóźnienia stwierdzono jednak w trzech skontrolowanych bankach (BGŻ S.A. w Warszawie, BPS. S.A. w Warszawie, GBW S.A. w Poznaniu). Przykładowo ARiMR w 86 przypadkach przekazała BGŻ S.A. w Warszawie środki na dopłaty z opóźnieniem do 26 dni. 18

19 W okresie objętym kontrolą na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych ARiMR wydatkowała kwotę ,6 tys. zł, w tym kwota ,9 tys. zł (17,8%) stanowiła dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych w skontrolowanych bankach. Wypłaty dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych na rzecz rolnictwa udzielonych w okresie od 1 stycznia 1994 r. do 30 kwietnia 2007 r., tj. w okresie funkcjonowania zasad wynikających z ustawy o ARiMR, będą realizowane do 2027 r. Według prognoz sporządzonych na podstawie zapotrzebowań i terminarzy w okresie od 2008 r. do 2027 r. ARiMR wypłaci na dopłaty kwotę ,2 tys. zł. W wyniku zawartych umów z bankami dopłaty zostaną wypłacone 26 bankom. Kwota dopłat i liczba banków każdego roku będzie maleć wraz z całkowitą spłatą poszczególnych kredytów w danym banku. Prognozy wysokości dopłat w poszczególnych latach przestawia poniższa tabela. Tabela nr 4 Rok Plan prognozy dopłat w tys. zł , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 RAZEM ,1 Źródło: plan dopłat według zapotrzebowań i terminarzy przekazanych przez banki 19

20 Przestrzeganie przez banki procedur i warunków obowiązujących przy udzielaniu kredytów inwestycyjnych W wyniku przeprowadzonych kontroli w 45 bankach stwierdzono tylko sześć przypadków negatywnie rozpatrzonych wniosków. Dotyczyły one sytuacji, w których kredytobiorca nie posiadał zdolności kredytowej, odpowiedniego zabezpieczenia kredytu bądź nie dostarczył kompletu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i podjęcia pozytywnej decyzji kredytowej. Do banków objętych kontrolą wpływały skargi głównie dotyczące negatywnie rozpatrzonych wniosków. Jak wykazała kontrola nie były one zasadne. Spośród 45 objętych kontrolą banków, 11 oceniono pozytywnie, co stanowi 23,9% ogółem skontrolowanych jednostek. Nieprawidłowości i uchybienia powstałe w pozostałych 35 bankach dotyczyły w szczególności następujących zagadnień: Opinia ODR Zgodnie z 9 ust. 1 rozporządzenia RM z dnia 30 stycznia 1996 r., warunkiem udzielenia dopłat ARiMR do oprocentowania kredytów preferencyjnych, było w szczególności dołączenie do wniosku kredytowego planu przedsięwzięcia pozytywnie zaopiniowanego przez właściwy ODR. Do czterech kredytów o łącznej wartości 3.888,8 tys. zł nie załączono do wniosku kredytowego ważnej opinii ODR. Nieprawidłowości te wystąpiły w: Banku Spółdzielczym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Banku Spółdzielczym w Chełmnie, Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Gnieźnie i Banku Spółdzielczym w Żurominie. Pomimo braku ważnej opinii ODR, banki zawarły umowy kredytowe i pobierały nienależne dopłaty do oprocentowania udzielonych kredytów. Przykładowo, w dniu 23 czerwca 2004 r. Bank Spółdzielczy w Chełmnie zawarł umowę kredytową nr 174/56/04/03 na kwotę 188,8 tys. zł bez ważnej opinii ODR. Przestrzeganie zasad udzielania kredytów Szczegółowe warunki udzielania kredytów z dopłatami ARiMR zostały określone w zasadach udzielania kredytów inwestycyjnych. W 118 kredytach (6,9% ilości zbadanych kredytów) na łączną kwotę ,7 tys. zł (5,6% wartości skontrolowanych kredytów) stwierdzono naruszenie ww. zasad, między innymi w następującym zakresie: 20

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4101-28-03/2011 P/11/125 Bydgoszcz, dnia marca 2012 r. Pan Wiesław Drożdża Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Łasinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

- 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. Pan. Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego

- 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. Pan. Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego - 1 - P/07/131 Wrocław, dnia 19 września 2007 r. LWR-41018-1/2007 Pan Roman Górczyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Poznań, dnia 24 września 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w POZNANIU 61-662 Poznań, ul. DoŜynkowa 9H (61) 64 63 800, fax (61) 64 63 801 P/07/131 LPO-41009-6-2007 Pan Grzegorz Poniatowski Prezes

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE 1 Lublin, dnia 11 czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41011-4-08 P/08/112 Pan Henryk Sławomir Czapla Dyrektor

Bardziej szczegółowo

- oprocentowanie ogółem, 2,8125 - oprocentowanie od kredytobiorcy: 2,0000

- oprocentowanie ogółem, 2,8125 - oprocentowanie od kredytobiorcy: 2,0000 KOMUNIKAT NR 023/2014-01-DMŚ Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2014 r. OPROCENTOWANIE KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH ORAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK PRZERMINOWANYCH Uprzejmie informujemy, że od dnia połączenia Nordea Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 6 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1154 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1011 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę preferencyjnych linii kredytowych finansowanych ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ ARiMR DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH NA RZECZ ROLNICTWA

ZARZĄDZANIE PRZEZ ARiMR DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH NA RZECZ ROLNICTWA Nr ewid. 151/2012/P/11/125/LBY LBY-4101-28-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ZARZĄDZANIE PRZEZ ARiMR DOPŁATAMI DO OPROCENTOWANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW INWESTYCYJNYCH NA RZECZ ROLNICTWA MARZEC 2

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr 1374: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW (wyciąg) z dnia 12 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie. Komunikat członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego

Oprocentowanie. Komunikat członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego Oprocentowanie Komunikat członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego Uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. ulega zmianie oprocentowanie kredytów i pożyczek przeterminowanych, zadłużenia

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

3. Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku Ŝycia (symbol nmr)

3. Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku Ŝycia (symbol nmr) WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Informujemy uprzejmie, Ŝe Warmiński Bank Spółdzielczy współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie poniŝszych linii kredytowych: L.p. Linie kredytowe

Bardziej szczegółowo

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania

KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania KREDYTY PREFERENCYJNE JUŻ DOSTĘPNE W NASZYM BANKU!!! PREFERENCYJNE LINIE KREDYTOWE: z dopłatami do oprocentowania RR Z PR K01 K02 na inwestycje w rolnictwie i rybactwie na zakup ziemi (formuła de minimis)

Bardziej szczegółowo

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

reprezentujących Kredytobiorcę i zaakceptowany przez Fundusz, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy. WZÓR GMINA UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM VAT- KONTO 1 Kredytów w rachunku bankowym VAT- Konto udziela Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie rolnikom i osobom prowadzącym działy specjalne produkcji

Bardziej szczegółowo

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące

TABELA. II. RACHUNKI w USD, EUR, GBP, CHF oprocentowanie stałe Wszystkie Oddziały 1. Rachunki bieżące Strona 1 z 7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 104/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 01.08.2015r.

Bardziej szczegółowo

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r.

1. Niniejsza umowa określa zasady dofinansowania zadania proekologicznego pn.: 2. Realizacja zadania nastąpi w okresie od.. do r. WZÓR BANK UMOWA nr o współpracy w zakresie udzielenia kredytu preferencyjnego na dofinansowanie zadania proekologicznego z dopłatą do oprocentowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r.

RADY MINISTRÓW. z dnia 21 sierpnia 2012 r. RM 110-108-12 R O Z P O R Z Ą D Z E N I E RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 grudnia 2011 r. LKA-4101-28-01/2011/P/11/110 Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na obsługę pilotażowej linii kredytowej finansowanej ze środków WFOŚiGW Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

Bardziej szczegółowo

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych

Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu Opolskiego Oddziału BOŚ S.A. Pan Janusz Turek p.o. Dyrektora ds. Korporacji i Finansów Publicznych Opole, dnia 9 października 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w OPOLU 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/08/112 LOP- 41005-2-2008 Pan Leszek Medyk Dyrektor ds. Detalu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

UMOWA POMOCY FINANSOWEJ W FORMIE DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO załącznik nr 3. do Regulaminu Konkursu realizowanego w ramach Koncepcji Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rozwoju sieci lotnisk lokalnych przyjętego uchwałą Zarządu Województwa nr 1333/382/III/2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., do ich oprocentowania, na: zakup gruntów rolnych, utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły 40 roku życia,

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009

UMOWA O KREDYT Nr FN.I /2009 UMOWA O KREDYT Nr FN.I.3054-1/2009 Załącznik nr 4 zawarta w dniu... grudnia 2009 r. pomiędzy GMINĄ MNIÓW, 26-080 Mniów,ul. Centralna 9 Regon: 291010346, NIP: 959-167-95-18 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną...

UMOWA NR... o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną... Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 19/2014 z dnia 31.03.2014r. Prezesa Zarządu WFOŚIGW we Wrocławiu WZÓR UMOWA NR........ o dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego udzielonego na realizację zadania związanego

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

KBF /2014 P/14/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF /2014 P/14/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4101-006-05/2014 P/14/015 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/015 Realizacja rządowego programu wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 01.07.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3030 UCHWAŁA NR 48/XXIV/12 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 24 października 2012 r.

Kielce, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3030 UCHWAŁA NR 48/XXIV/12 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 24 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3030 UCHWAŁA NR 48/XXIV/12 RADY GMINY W MNIOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 22 października 2015 roku

UCHWAŁA Nr /15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 22 października 2015 roku UCHWAŁA Nr 0102-355/15 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 22 października 2015 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr X.106.15 Rady Miasta Ełku z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy. Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy. Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia.. 10.2011 r. P/11/044 LBY-4101-21-01/2011 Sz.P. Emilia Kawka-Patek Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ IV. KREDYTY I POŻYCZKI Załącznik do Uchwały Nr 18/I/2014 z dnia 20.01.2014 r. Rozdział 1. Kredyty na działalność rolniczą L.p. Tryb pobierania Stawka w % lub zł Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

... ... (imię i nazwisko, nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt na wznowienie produkcji)

... ... (imię i nazwisko, nazwa podmiotu ubiegającego się o kredyt na wznowienie produkcji) Załącznik 5 Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego 1), obrotowego 1) na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej znajdującym się na obszarach, gdzie szkody

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Co naleŝy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy?

Co naleŝy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy? Rolnicy poszkodowani w wyniku klęsk Ŝywiołowych mogą skorzystać z preferencyjnie oprocentowanych kredytów na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach Obfite opady deszczu występujące w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2014 Zarządu Banku z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2014 Zarządu Banku z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 81/2014 Zarządu Banku z dnia 30.12. 2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH POBIERANYCH W WALUCIE KRAJOWEJ ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ KREDYTOWĄ DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Kielcach Kielce, dnia września 2010 r. P/10/129 LKI-4101-11-02/2010 Pan Andrzej Matynia Starosta Powiatu Starachowickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE)

- 4 - UZASADNIENIE. zm.) ma na celu: l) dostosowanie przepisów tego rozporządzenia do przepisów rozporządzenia Komisji (WE) - 4 - UZASADNIENIE Zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn.

Bardziej szczegółowo

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan., r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla WSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniazl lutego 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.6.2014.1 Pan i, r! Wiktor Snela 8. 12. i, A. Burmistrz Śmigla u WSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl data wpływu... numer rejestru... A. Wypełnia podmiot wnioskujący o kredyt Wniosek o udzielenie kredytu inwestycyjnego 1 ), obrotowego 1 ) na wznowienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. O wycenę powstałych szkód w związku z klęską... Data wystąpienia...

WNIOSEK. O wycenę powstałych szkód w związku z klęską... Data wystąpienia... ... Miejscowość i data Komisja Wojewódzka WNIOSEK O wycenę powstałych szkód w związku z klęską... Data wystąpienia... Protokół przeznaczony jest tylko do ubiegania się o kredyt klęskowy. Numer ewidencyjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Przeznaczenie kredytu, cel inwestycji Zakup lub modernizacja ( budowa, przebudowa,

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy

Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Formy pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w tym suszy Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI. z dnia 28 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/164/2013 RADY GMINY W GARDEI z dnia 28 października 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 kwietnia 2017 r. Poz. 2065 UCHWAŁA NR 164/XXII/2017 RADY GMINY W ROGOWIE w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 2 kwietnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 maja 2014 r. Poz. 711 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała RN nr 230/09 z dnia 21.12.2009 r. Uchwała RN nr 184/10 z dnia 30.11.2010 r. Uchwała RN nr 38/11 z dnia 12.04.2011 r. Uchwała RN nr 218/12 z dnia 18.12.2012 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bank Spółdzielczy w Nidzicy Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku Data sporządzenia umowy Nr umowy.. Podpis pracownika Banku Bank Spółdzielczy w Nidzicy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-030-02/2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. Strona 1 z 6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 63/2013 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązuje od dn. 17.05.2013r. I. RACHUNKI w PLN oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

na dzień r. VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA

na dzień r. VI. KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE Tryb pobierania prowizji/opłaty OBOWIĄZUJĄCA STAWKA WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r.

TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/2015 Zarządu Banku TABELA oprocentowania produktów bankowych wyłączonych z oferty w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie obowiązujących od dnia 04.05.2015r. I. RACHUNKI w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) Projekt z dnia 1.03.2008r. z dnia 2008 r. w sprawie dokonywania dopłat ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego Na podstawie art. 21b ust. 4 ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu

REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu REGULAMIN UDZIELANIA OSOBOM FIZYCZNYM ZŁOTOWYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH w Banku Spółdzielczym w Kowalu SPIS TREŚCI str. Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zasady i warunki udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne LOL-4101-02-03/2012 P/12/155 Olsztyn, dnia 18 lipca 2012 r. Pan Zenon Giebień Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Elblągu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jednostka odpowiedzialna / osoba odpowiedzialna

Jednostka odpowiedzialna / osoba odpowiedzialna Procedura postępowania związana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi dla urzędów gmin i komisji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKORZYSTANIA PRZEZ GMINY ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

RAPORT Z WYKORZYSTANIA PRZEZ GMINY ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WARMIŃSKO MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE RAPORT Z WYKORZYSTANIA PRZEZ GMINY ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY NA DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 176/13 z dnia 17 grudnia 2013 r. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Konsultacja, weryfikacja, akceptacja /osoba

Konsultacja, weryfikacja, akceptacja /osoba Lp. Procedura postępowania związana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkniętych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi dla urzędów gmin

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 roku udziela wsparcia finansowego, które obejmuje m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa

Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 7/145/06 z dnia 15.02.2006r. Zasady otwierania rachunków bankowych i dysponowania środkami pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie

Bardziej szczegółowo

mniejszej kwoty dotacji niż przewidywano w ofercie.

mniejszej kwoty dotacji niż przewidywano w ofercie. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 17 października 2011 r. LLU-4101-08-04/2011 P/11/143 Pan Cezary Wicha Prezes Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego Start w Lublinie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do UCHWAŁY Nr XXIX/229/2013 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Raszków, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament BudŜetu i Finansów

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament BudŜetu i Finansów NajwyŜsza Izba Kontroli Departament BudŜetu i Finansów Warszawa, dnia lutego 2010 r. KBF-4110-01-01/2009 R/09/001 Pan Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo