Spis treści. Jak by tu zacz, czyli: dlaczego ekonomia? Wykaz skrótów... 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Jak by tu zacz, czyli: dlaczego ekonomia?... 10 Wykaz skrótów... 11"

Transkrypt

1

2 Spis treści Jak by tu zacz, czyli: dlaczego ekonomia? Wykaz skrótów Podstawowe poj cia ekonomiczne To warto wiedzie ju na pocz tku Wykresy a ekonomia Wykresy zale no ci mi dzy dwiema zmiennymi Wykresy szeregów czasowych Sztuka interpretowania wykresów (1) Podstawowe poj cia i definicje (1) Sprawd, czy zrozumia e Rynek. Strona popytu i poda y na rynku Rynek Co to jest rynek? Struktura rynku, czyli ilu jest sprzedaj cych, a ilu kupuj cych W asno prywatna Efektywno mechanizmu rynkowego Konkurencja Mechanizm rynkowy Strona popytu na rynku Prawo popytu i krzywa popytu Strona poda y na rynku Prawo poda y i krzywa poda y (2) Podstawowe poj cia i definicje (2) Streszczenie rozdzia u (2) Sprawd, czy zrozumia e Rynek podczas pracy Równowaga na rynku Zmiany popytu i poda y Wzrost popytu Spadek popytu Wzrost poda y Spadek poda y Wzrost popytu i wzrost poda y Wzrost popytu i spadek poda y Spadek popytu i wzrost poda y Spadek popytu i spadek poda y Wp yw podatku jednostkowego

3 Spis tre ci 3.3. Elastyczno popytu Cenowa elastyczno popytu Dochodowa elastyczno popytu Mieszana elastyczno popytu Elastyczno poda y (3) Podstawowe poj cia i definicje (3) Streszczenie rozdzia u (3) Sprawd, czy zrozumia e Decyzje konsumenta Konfrontacja korzy ci i kosztów U yteczno Preferencje i krzywe oboj tno ci cie ka cen, czyli ograniczenie bud etowe Równowaga konsumenta Zmiany stanu równowagi konsumenta Koszty alternatywne (4) Podstawowe poj cia i definicje (4) Streszczenie rozdzia u (4) Sprawd, czy zrozumia e Decyzje producenta Rodzaje firm Cele i ograniczenia firm Funkcja produkcji w krótkim okresie Koszty w krótkim okresie (5) Podstawowe poj cia i definicje (5) Streszczenie rozdzia u (5) Sprawd, czy zrozumia e Producenci na rynku konkurencji doskona ej Konkurencja doskona a i jej cechy charakterystyczne Funkcjonowanie firmy wolnokonkurencyjnej Przychody firmy wolnokonkurencyjnej Równowaga firmy wolnokonkurencyjnej Trzy sytuacje mo liwe w krótkim okresie Krzywa poda y firmy doskonale konkurencyjnej i ga zi doskonale konkurencyjnej Rola czasu na rynku konkurencji doskona ej (6) Podstawowe poj cia i definicje (6) Streszczenie rozdzia u (6) Sprawd, czy zrozumia e Producent na rynku monopolu Monopol i jego cechy charakterystyczne

4 Spis tre ci 7.2. Funkcjonowanie firmy-ga zi w monopolu. Przychody tej firmy Przychody i elastyczno Równowaga monopolu Rola czasu na rynku monopolu (7) Podstawowe poj cia i definicje (7) Streszczenie rozdzia u (7) Sprawd, czy zrozumia e Producenci na rynku konkurencji monopolistycznej i oligopolistycznej Konkurencja monopolistyczna Funkcjonowanie firmy na rynku konkurencji monopolistycznej Rola czasu na rynku konkurencji monopolistycznej Konkurencja oligopolistyczna (8) Podstawowe poj cia i definicje (8) Streszczenie rozdzia u (8) Sprawd, czy zrozumia e Efektywno gospodarowania przedsi biorstw w ró nych strukturach rynkowych Porównanie cech charakterystycznych ró nych struktur rynkowych Efektywno techniczna i ekonomiczna Porównanie firm dzia aj cych w warunkach konkurencji doskona ej, konkurencji monopolistycznej i monopolu (9) Podstawowe poj cia i definicje (9) Streszczenie rozdzia u (9) Sprawd, czy zrozumia e Rynek pracy Znaczenie rynku pracy Poda pracy Czynniki wp ywaj ce na poda pracy Krzywa poda y pracy Popyt na prac Krzywa popytu na prac Równowaga na rynku pracy Rola zwi zków zawodowych Wp yw polityki rz du na rynek pracy (10) Podstawowe poj cia i definicje (10) Streszczenie rozdzia u (10) Sprawd, czy zrozumia e Rynek kapita owy i gie da Kapita rzeczowy i inwestycje Popyt na kapita Kapita finansowy (popyt na fundusze kredytowe i ich poda )

5 Spis tre ci Funkcjonowanie gie dy Rodzaje papierów warto ciowych Notowania gie dowe Transakcje spekulacyjne Rynek kapita owy i gie da papierów warto ciowych w Polsce (11) Podstawowe poj cia i definicje (11) Streszczenie rozdzia u (11) Sprawd, czy zrozumia e Rynek surowców naturalnych. Znaczenie rynku surowców energetycznych Ograniczono zasobów surowców Poda ziemi Równowaga na rynku ziemi Energia a rozwój ekonomiczny Poda energii Kontrola cen Rozwi zywanie problemów braku energii Ochrona rodowiska (12) Streszczenie rozdzia u (12) Sprawd, czy zrozumia e Funkcjonowanie gospodarki jako ca o ci Mikroekonomia i makroekonomia Krzywa mo liwo ci produkcyjnych Zjawisko rzadko ci a krzywa mo liwo ci produkcyjnych Efektywno produkcji a krzywa mo liwo ci produkcyjnych Zamienno a krzywa mo liwo ci produkcyjnych Koszty alternatywne a krzywa mo liwo ci produkcyjnych Koszty alternatywne a prawo rosn cych kosztów Przesuni cia krzywej mo liwo ci produkcyjnych Agregacja G ówne problemy makroekonomiczne Produkt krajowy brutto (PKB) a produkt narodowy brutto (PNB Rachunki narodowe dla gospodarki polskiej (13) Podstawowe poj cia i definicje (13) Streszczenie rozdzia u (13) Sprawd, czy zrozumia e Obieg okr ny dochodu i produktu w gospodarce Najprostszy obieg okr ny Obieg okr ny z rynkami finansowymi Obieg okr ny z uwzgl dnieniem rz du Obieg okr ny dla gospodarki otwartej (14) Podstawowe poj cia i definicje

6 Spis tre ci (14) Streszczenie rozdzia u (14) Sprawd, czy zrozumia e Podstawowy model gospodarki AD AS Zagregowany popyt Krzywa zagregowanego popytu Zmiany zagregowanego popytu Zagregowana poda Krzywa zagregowanej poda y Zmiany zagregowanej poda y Równowaga makroekonomiczna (15) Podstawowe poj cia i definicje (15) Streszczenie rozdzia u (15) Sprawd, czy zrozumia e l6. Problem bezrobocia Podstawowe poj cia dotycz ce rynku pracy Podstawowe poj cia dotycz ce bezrobocia Rodzaje bezrobocia Bezrobocie cykliczne Bezrobocie strukturalne Bezrobocie frykcyjne Bezrobocie w Polsce (16) Podstawowe poj cia i definicje (16) Streszczenie rozdzia u (16) Sprawd, czy zrozumia e Zrozumie inflacj Podstawowe poj cia zwi zane z inflacj Czym jest inflacja? Przyczyny inflacji i jej rodzaje Inflacja kosztowa Inflacja popytowa Inflacja kosztowa i wzrost zagregowanego popytu Mierniki inflacji Wielko ci realne i nominalne Konsekwencje inflacji Oczekiwania inflacyjne Inflacja w Polsce (17) Podstawowe poj cia i definicje (17) Streszczenie rozdzia u (17) Sprawd, czy zrozumia e Cykliczny wzrost gospodarki Przebieg cyklu koniunkturalnego

7 Spis tre ci Charakterystyka cyklu koniunkturalnego Wzrost gospodarczy a krzywa mo liwo ci produkcyjnych (18) Podstawowe poj cia i definicje (18) Streszczenie rozdzia u (18) Sprawd, czy zrozumia e Polityka fiskalna Rola rz du i jego funkcje w gospodarce Narz dzia polityki fiskalnej Wydatki rz dowe Dzia anie mno nika Wp yw wydatków rz dowych na wielko produkcji i poziom cen w gospodarce Podatki Rodzaje podatków w Polsce Transfery Deficyt bud etowy Konsekwencje stosowania polityki fiskalnej Polityka fiskalna w Polsce (19) Podstawowe poj cia i definicje (19) Streszczenie rozdzia u (19) Sprawd, czy zrozumia e Pieni dz, banki i polityka monetarna Pieni dz, rynek pieni ny i kreowanie pieni dza bankowego Zdefiniowanie pieni dza i jego funkcje Popyt na pieni dz i krzywa popytu na pieni dz Poda pieni dza i krzywa poda y pieni dza Równowaga na rynku pieni nym Rozszyfrowanie kosztów alternatywnych Kreacja pieni dza przez banki handlowe Bank centralny i polityka monetarna Bank centralny i jego funkcje Polityka monetarna Konsekwencje dla gospodarki spowodowane wyznaczaniem stopy procentowej Konsekwencje stosowania polityki monetarnej Polityka monetarna w Polsce (20) Podstawowe poj cia i definicje (20) Streszczenie rozdzia u (20) Sprawd, czy zrozumia e Polityka monetarna a polityka fiskalna Stosowanie polityki ekspansywnej i restrykcyjnej Gospodarcze skutki stosowania ekspansywnej polityki monetarnej

8 Spis tre ci Gospodarcze skutki stosowania ekspansywnej polityki fiskalnej Gospodarcze skutki stosowania restrykcyjnej polityki monetarnej Gospodarcze skutki stosowania restrykcyjnej polityki fiskalnej Polityka fiskalna i monetarna stosowane cznie Dylematy zwi zane z wyborem okre lonej polityki Wzrost sektora prywatnego czy publicznego Rola czasu, czyli konsekwencje inflacyjne Finansowanie wydatków rz dowych (21) Podstawowe poj cia i definicje (21) Streszczenie rozdzia u (21) Sprawd, czy zrozumia e Ekonomia mi dzynarodowa Handel mi dzynarodowy Korzy ci komparatywne Korzy ci wynikaj ce z handlu mi dzynarodowego Ograniczenia w handlu zagranicznym Rynek walutowy Kurs walutowy Konieczno dzia ania rynku walutowego Popyt na waluty i poda walut Kurs równowagi Sta e i zmienne kursy walutowe Bilans p atniczy Bilans p atniczy w Polsce Konsekwencje otwarcia gospodarki dla polityki monetarnej i fiskalnej Polityka monetarna przy zmiennym kursie walutowym Polityka fiskalna przy zmiennym kursie walutowym Polityka fiskalna i monetarna przy sta ym kursie walutowym Polityka fiskalna i monetarna a interwencje na rynkach walutowych (22) Podstawowe poj cia i definicje (22) Streszczenie rozdzia u (22) Sprawd, czy zrozumia e Odpowiedzi, czyli: zrozumia em, czy nie? Indeks Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii

9 3 Rynek podczas pracy 3.1. Równowaga na rynku Z rozdzia u 2 wiemy, e rynek jest instytucj ekonomiczn umo liwiaj c wymian produktów i czynników wytwórczych, dlatego mamy z nim do czynienia zawsze i wsz dzie. Istnienie konfliktu i konkurencji doprowadza do tego, e mechanizm rynkowy dzia a. Zapoznawanie si z prac rynku b dzie atwiejsze, je eli wyobrazisz sobie, e dzi ki czarodziejskiej ró d ce przenios e si na redniowieczne targowisko na rynek bananów. Jest w a nie dzie targowy i z ca ej okolicy ci gaj mieszka cy, a ka dy z nich chce kupi banany lub wiezie je do sprzedania. W a ciciel placu targowego uwielbia porz dek i dlatego wszystkich sprzedaj cych zgromadzi po jednej stronie targowiska, kupuj cych po drugiej, sam za stan mi dzy nimi. Ka dy z producentów bananów wie, ile jest gotów sprzeda po ka dej cenie. Producenci tworz wi c pewn ofert, któr mo na przedstawi na rysunku w postaci krzywej poda y. Osoby nale ce do licznego grona kupuj cych zdecydowa y, zgodnie ze swoimi preferencjami, ile kupi bananów po ka dej cenie. Suma ich decyzji tworzy wi c z kolei okre lony popyt, który te mo na przedstawi w postaci krzywej popytu. Obie krzywe pokazano na rys

10 Równowaga na rynku 3.1 Rys Dzia anie rynku bananów Krzywe poda y i popytu pokazuj, ile bananów ludzie chc sprzeda i kupi po ka dej cenie. To rynek okre la ostateczn wielko transakcji i cen, po jakiej b d one zawarte. W a ciciel targowiska przyjmuje na siebie rol licytatora i d y do ustalenia ceny, która satysfakcjonowa aby wszystkich uczestników rynku. Najpierw proponuje cen w wysoko ci 2,50 z. Jest to cena wysoka i bardzo korzystna dla producentów bananów. Zg aszaj oni ofert w wysoko ci 1000, ale konsumenci chc zakupi tylko 100, gdy po takiej cenie banany s dla nich za drogie. W tej sytuacji na rynku pojawia si nadwy ka, oznaczaj ca, e wielko poda- y jest wi ksza od wielko ci popytu. Nadwy ka ta wynosi 900 i jest ró nic oferty sprzeda y (1000) i oferty kupna (100). Wiadomo, e nadwy ka ta nie znajdzie nabywców, sprzedaj cy prosz wi c licytatora, aby wyznaczy ni sz cen, która umo liwia aby zawieranie transakcji. Proponuje on szybko cen równ 1,50 z. Teraz banany sta y si tanie i korzystaj na tym kupuj cy, zg aszaj c gotowo kupienia Tym razem niezadowoleni s jednak sprzedaj cy, gdy ich praca przy takiej cenie bananów okazuje si nieop acalna. Gotowi s oni sprzeda tylko 100. Przy tak niskiej cenie na rynku pojawia si niedobór, oznaczaj cy, e wielko popytu przewy sza wielko poda y. Okazuje si, e konsumenci kupiliby o 900 wi cej ni wynosi oferta. Poniewa i tym razem zaproponowana cena nie satysfakcjonuje wszystkich uczestników rynku, licytator w dalszym ci gu nie zezwala na zawieranie 59

11 3. Rynek podczas pracy transakcji i proponuje kolejn cen w wysoko ci 2,00 z. Producenci zg aszaj ofert sprzeda y w wysoko ci 500, a kupuj cy równie dochodz do wniosku, e przy takiej cenie chc naby 500. Jako e tym razem wielko poda y równa si wielko ci popytu, to na rynku nie ma ani nadwy ki, ani niedoboru. Licytator znalaz wi c w ko cu cen, przy której rynek zostanie oczyszczony. Mo emy teraz powróci z targowiska, gdy poznali my ju sposób, w jaki funkcjonuj rynki. Oczywi cie wszyscy kupuj cy i sprzedaj cy nie musz znale si w jednym miejscu i nie musz równie korzysta z pomocy licytatora. Celem funkcjonowania rynku jest znalezienie ceny oczyszczaj cej rynek, czyli ceny równowagi.? Punkt równowagi na rynku brojlerów W poszczególnych dekadach popyt na brojlery i ich poda by y zupe nie inne. Wielko ci te ros y z dziesi ciolecia na dziesi ciolecie. Dlatego te w ka dym okresie ukszta towa a si inna równowaga rynkowa, czyli inna by a wysoko ceny i ilo sprzedanych brojlerów. Wytyczenie punktów równowagi rynkowej pokazuje poni szy rysunek. Cena detaliczna (dolar/funt) S 1950 D 1950 S 1970 D 1990 S1990 2, D ,00 0, lo (funt /ro ) Na podstawie: David Besanko, Ronald R. Braeutigam, Microeconomics, Willey, s Z przedstawionego przyk adu wynika, e rynek reaguje na powstaj ce nadwy ki i niedobory. Je li oferta sprzeda y jest za du a w stosunku do zg aszanego zapotrzebowania, to cena spada. W sytuacji odwrotnej, je li kupuj cy chc naby wi cej ni oferuj sprzedaj cy, to cena ro nie. Przy cenie równowagi wszyscy s natomiast usatysfakcjonowani i ka dy, kto tylko chce, mo e dokona transakcji. 60

12 Zmiany popytu i poda y 3.2 CENA RÓWNOWAGI jest to jedyna cena, przy której wielko popytu równa si wielko ci poda y. Przy tej cenie na rynku nie pojawiaj si ani nadwy ki, ani niedobory i wszystkie transakcje mog by zrealizowane. Wielko tych transakcji w warunkach, gdy wielko popytu równa si wielko ci poda y, jest WIELKO CI RÓWNOWAGI.! 3.2. Zmiany popytu i poda y Cena równowagi panuje na rynku tak d ugo, a co si na nim zdarzy, co powoduje zmian popytu lub poda y. Wiemy ju, jakie czynniki wp ywaj na popyt i poda, i dlatego mo emy przewidzie, jak zmieni si cena i wielko transakcji. Rynek ró i Walentynki Ze stron internetowych The Washington Post mo emy si dowiedzie, e bukiecik ró na Walentyki 2009 kosztowa oko o 50 USD. Natomiast na stronie widzimy, e nie mo na by o w 2009 r. kupi bukieciku ró za mniej ni 100 USD. Wp yw walentynkowego popytu na równowag rynku wie ych ró pokazuje zestaw rysunków.? 0,60 0,60 S 0,60 S 2 S 0,50 0,40 0,50 0,40 D D 2 0,50 0,40 D D 2 0,20 0,20 0, Zarówno cena, jak i ilo wie ych ró znacz co ró ni si mi dzy sierpniem i lutym, czego przyczyn jest walentynkowy popyt. W normalnym miesi cu cena ró y wynosi 0,20 USD, a w Walentynki popyt gwa townie ro nie, podwy szaj c cen i wielko sprzeda y. Na skutek niespodziewanych mrozów cz ró ulega zniszczeniu, a wi c poda maleje, co powoduje jeszcze wi kszy wzrost cen. Na podstawie: David Besanko, Ronald R. Braeutigam, Microeconomics, Willey, s

13 3. Rynek podczas pracy Wzrost popytu Powró my na targowisko bananów. Do tej pory wszyscy byli zadowoleni, gdy na rynku ustali a si cena równowagi i ka dy, kto chcia, dokona zakupów i sprzeda y w ilo- ciach, w jakich chcia. Teraz jednak, cho nie wiadomo w jaki sposób, dosz a na rynek wiadomo, e na s siednim rynku wzros a cena pomara czy. To ci dopiero nowina! Wszyscy przecie lubi zarówno banany, jak i pomara cze, traktuj je wi c mówi c naukowo, bo przecie znamy poprzedni rozdzia jako substytuty. Teraz wi c cz konsumentów uzna a, e nowa cena pomara cz jest stanowczo za wysoka i postanowi- a zast pi je bananami. Oczywi cie wiemy ju z rozdzia u 2, co to oznacza. Popyt na banany wzro nie, czyli krzywa popytu na banany przesunie si na prawo. Jednocze nie nie zasz y adne zmiany warunków produkcji bananów, co oznacza, e krzywa poda y bananów pozostanie niezmieniona. Zaistnia sytuacj widzimy na rys Rys Wzrost popytu na banany Wzrost popytu na banany powoduje pojawienie si niedoborów na rynku. Cena i wielko transakcji rosn wtedy, gdy rynek osi ga ponownie stan równowagi. Podwy ka cen pomara cz powoduje ograniczenie wielko ci popytu na pomara cze i wzrost zainteresowania bananami, co prowadzi do wzrostu popytu na banany. Z rys. 3.2 wynika, e krzywa popytu przesuwa si na prawo przy niezmienionej 62

14 Zmiany popytu i poda y 3.2 krzywej poda y. Przy pocz tkowej cenie równowagi popyt przewy sza poda, a wi c na rynku pojawia si niedobór, który prowadzi do wzrostu ceny. Ustala si nowa cena równowagi, wy sza od poprzedniej, a tak e nowa wielko transakcji, równie wi ksza od poprzedniej, czyli nowa wielko równowagi transakcji Spadek popytu Inaczej b dzie, je li cena pomara cz spadnie. Wówczas banany stan si relatywnie dro sze i oczywi cie cz konsumentów zrezygnuje z ich kupowania na rzecz relatywnie ta szych pomara czy. Oznacza to spadek popytu na banany, który przedstawiamy na rys. 3.3, jako przesuni cie krzywej popytu na lewo. Przy wyj ciowej cenie równowagi, zbyt wysokiej w nowych warunkach, na rynku pojawia si wi c nadwy ka, która powoduje spadek ceny. Ustala si nowa cena równowagi ni sza od poprzedniej, a tak e nowa wielko równowagi transakcji, tak e mniejsza od poprzedniej. Rys Spadek popytu na banany Spadek popytu na banany powoduje pojawienie si nadwy ki na rynku. Cena i wielko transakcji maleje wtedy, gdy rynek osi ga ponownie stan równowagi. 63

15 3. Rynek podczas pracy Wzrost poda y Wielko ci transakcji i ceny ulegaj zmianie równie na skutek zmian nast puj cych po stronie poda y. Na naszym rynku mo emy zilustrowa to na przyk ad wyj tkowo korzystn pogod, dzi ki której plony bananów s rekordowo wysokie. Wzrost plonów prowadzi, rzecz jasna, do wzrostu poda y bananów, co przedstawiamy na rys. 3.4 jako przesuni cie krzywej poda y na prawo. Z rysunku wynika, e w tych nowych warunkach przy starej cenie pojawia si na rynku nadwy ka prowadz ca do spadku ceny. Ustali si wi c nowa cena równowagi, oczywi cie ni sza od poprzedniej, i nowa wielko transakcji wi ksza od poprzedniej. Rys Wzrost poda y bananów Rosn ca poda powoduje pojawienie si nadwy ki przy pocz tkowej cenie równowagi, co prowadzi do spadku ceny. Rynek osi ga ponownie równowag przy ni szej cenie i wi kszych transakcjach Spadek poda y Je li dla odmiany pogoda jest fatalna, to i plony bananów s mierne. Na rynku prowadzi to do ograniczenia poda y, która wywo uje niedobory przy pocz tkowej cenie równowagi odpowiadaj cej normalnym zbiorom. Na skutek niedoborów cena ro- nie i rynek osi ga ponownie równowag przy wy szej cenie i mniejszej wielko ci transakcji. Spadek poda y jest przedstawiony na rys

16 Zmiany popytu i poda y 3.2 Rys Spadek poda y bananów Zmniejszaj ca si poda wywo uje niedobory na rynku bananów przy pierwotnej cenie równowagi. Cena ro nie na skutek niedoborów. Nowa równowaga na rynku jest osi gana przy wy szej cenie i mniejszych wielko ciach transakcji Wzrost popytu i wzrost poda y Je li jednocze nie wzro nie cena pomara cz i warunki uprawy bananów si polepsz, to nast pi zmiany zarówno po stronie popytu, jak i po stronie poda y, a mianowicie popyt na banany wzro nie i poda bananów tak e wzro nie. Na podstawie rys. 3.6 mo emy stwierdzi, e w wyniku tych zmian wielko transakcji znacznie wzro nie, nie wiemy natomiast, w jaki sposób zmieni si cena, gdy jej poziom zale y od tego, która zmiana (popytu czy poda y) jest silniejsza Wzrost popytu i spadek poda y Co si stanie, je eli wzrostowi popytu na banany b dzie towarzyszy spadek poda y bananów, mo emy okre li na podstawie rys Wida, e tym razem cena równowagi znacznie wzro nie. Nie znaj c si zmian popytu i poda y, nie mo emy natomiast ustali wielko ci transakcji w równowadze. 65

17 3. Rynek podczas pracy Rys Wzrost popytu na banany i wzrost poda y bananów Rys Wzrost popytu na banany i spadek poda y bananów 66

18 Zmiany popytu i poda y Spadek popytu i wzrost poda y Przy spadku popytu na banany i wzro cie poda y bananów ponownie nie do okre- lenia jest wielko transakcji, ale za to wiadomo, e cena równowagi dla bananów znacznie spadnie. Pokazano to na rys Tak wi c, oczywi cie, spadek popytu i wzrost poda y prowadzi do spadku ceny równowagi, wzrost popytu i spadek poda- y natomiast do jej wzrostu! Rys Spadek popytu na banany i wzrost poda y bananów Spadek popytu i spadek poda y Na skutek spadku zarówno popytu, jak i poda y, na rynku bananów znacznie zmniejszy si wielko transakcji, cena równowagi zale e b dzie natomiast od tego, jak silne wzgl dem siebie by y zmiany popytu i poda y. Sytuacj t ilustruje rys Na rysunkach pokazano wi c cztery mo liwo ci jednoczesnej zmiany poda y i popytu. W ka dym z przedstawionych wypadków nie mo emy okre li teoretycznie której z dwu wielko ci: ceny lub wielko ci transakcji, je eli nie dysponujemy konkretnymi danymi liczbowymi. Oznacza to oczywi cie niemo no wykre lenia rzeczywistych krzywych popytu i poda y. Sytuacje te s oznaczone na rysunkach znakami zapytania. 67

19 3. Rynek podczas pracy Rys Spadek popytu na banany i spadek poda y bananów Dzi ki wizycie na targowisku bananów, a tak e uwa nej lekturze rozdzia u poprzedniego, w którym te owoce te cz sto si pojawia y, stali my si ju niemal ekspertami od bananów. Spraw oczywist jest wi c okre lenie, w jaki sposób ustala si cen równowagi i jakie konsekwencje dla uczestników rynku wywo uj zmiany popytu i poda y. eby jednak nie wpa w samozadowolenie, jacy to jeste my m drzy, stwierdzamy, e nie jest to jeszcze pe na znajomo pracy rynku. Aby mie pe en obraz, zmuszeni jeste my do zapoznania si z poj ciem elastyczno ci i jego znaczeniem dla uczestników gry rynkowej Wp yw podatku jednostkowego Mechanizm rynkowy ustala cen produktu, po jakiej b dzie on sprzedawany i kupowany oraz ilo produktu w równowadze. Ale w gospodarce, oprócz konsumentów i producentów, istnieje te trzeci podmiot jakim jest rz d. Rz d oddzia uje na funkcjonowanie rynków, np. nak adaj c podatki. Istnieje wiele ró nych rodzajów podatków, spo ród których rozwa ymy ten, który jest najprostszy do analizy, czyli podatek jednostkowy. Na o enie tego podatku prawie zawsze oznacza, e cena produktu wzro nie o warto podatku. 68

20 Zmiany popytu i poda y 3.2 Na rys. 3.1 wyznaczyli my równowag na rynku bananów, gdy dzia a tylko mechanizm rynkowy. Konsumenci kupowali 500 bananów, p ac c 2 z za kg. Je li do akcji wkracza rz d, to sytuacja zmienia si i na rynku ustala si nowy punkt równowagi, pokazany na rys Rys Na o enie podatku jednostkowego na banany o wysoko ci t a) Przesuni cie krzywej poda y; b) Przesuni cie krzywej popytu Mechanizm rynkowy wyznacza punkt równowagi w punkcie przeci cia krzywych S i D, okre laj c cen równowagi Pe i ilo bananów w równowadze Qe. Po wprowadzeniu przez rz d podatku jednostkowego w wysoko ci t mo emy znale nowy punkt równowagi na dwa sposoby. Po pierwsze, zgodnie z cz ci a) rysunku przesuwamy krzyw poda y do góry o warto podatku do pozycji S + t. W nowym punkcie równowagi cena dla kupuj cych ro nie do Pd, a dla sprzedaj cych maleje do Ps. Ró nica Pd Ps to oczywi cie wysoko podatku jednostkowego t. Ca kowity podatek, jaki do Fiskusa zostanie wp acony ze sprzeda y bananów, wynosi Qtt i pokazuje go dwukolorowy prostok t. Cz tego prostok ta (podatku) oznaczon K zap ac konsumenci, a cz P producenci. Tak wi c ci ar podatku na ogó jest rozk adany na obu uczestników transakcji. Po drugie, mo emy krzyw popytu przesun do do u o warto podatku do pozycji D t. Oczywi cie w równowadze, wielko ci podatku p acone przez konsumentów i producentów s takie same w obu metodach. Tym sposobem wszyscy uczestnicz w ponoszeniu kosztów utrzymania pa stwa. Ponadto, widzimy, e na o enie podatku prowadzi do ograniczenia produkcji, gdy po wzro cie ceny produkt jest mniej atrakcyjny i konsumenci zg aszaj na niego mniejsze zapotrzebowanie. 69

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Zagregowany popyt i wielkość produktu

Zagregowany popyt i wielkość produktu Zagregowany popyt i wielkość produktu Realny PKB Burda & Wyplosz MACROECONOMICS 4/e Fluktuacje cykliczne Rys.4.01 (+) odchylenie Trend długookresowy Faktyczny PKB (-) odchylenie 0 Czas Oxford University

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA I FORMY RYNKU CZĘŚĆ 1. Konkurencja doskonała i monopol - dwa skrajne przypadki struktury rynku

MIKROEKONOMIA I FORMY RYNKU CZĘŚĆ 1. Konkurencja doskonała i monopol - dwa skrajne przypadki struktury rynku Dr hab. Ewa Freyberg Profesor w Katedrze Ekonomii II Kolegium Gospodarki Światowej MIKROEKONOMIA I Wykład 4 1 FORMY RYNKU CZĘŚĆ 1 Konkurencja doskonała i monopol - dwa skrajne przypadki struktury rynku

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Inflacja zjada wartość pieniądza.

Inflacja zjada wartość pieniądza. Inflacja, deflacja Inflacja oznacza wzrost cen. Inflacja jest wysoka, gdy ceny kupowanych dóbr i towarów rosną szybko; gdy ceny rosną powoli, wówczas inflacja jest niska. Inflacja jest to trwały wzrost

Bardziej szczegółowo

Łukasz Goczek Makroekonomia I Ćwiczenia 2

Łukasz Goczek Makroekonomia I Ćwiczenia 2 RUCH OKRĘŻNY I SYSTEM RACHUNKOWOŚCI NARODOWEJ (ver. 27-02-2007) Ruch okrężny w gospodarce: Założenia: 1) brak państwa i zagranicy 2) gospodarstwa domowe dysponują czynnikami produkcji (w tym nakłady pracy)

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonomia 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: Studia I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: Rok I sem. I 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30h

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta

2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta 2010 W. W. Norton & Company, Inc. Nadwyżka Konsumenta Pieniężny Pomiar Korzyści z Handlu Możesz kupić tyle benzyny ile chcesz, po cenie 2zł za litr. Jaka jest najwyższa cena, jaką zapłacisz za 1 litr benzyny?

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treœci 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych

Spis treœci 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych Spis treœci Wstêp... 9 1. Istotne dla realizowanej w praktyce polityki gospodarczej osi¹gniêcia szkó³ ekonomicznych... 11 1.1. Merkantylizm... 11 1.2. Fizjokratyzm... 12 1.3. Klasyczna myœl ekonomiczna...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach

newss.pl Expander: Bilans kredytów we frankach Listopadowi kredytobiorcy mogą już cieszyć się spadkiem raty, najwięcej tracą osoby, które zadłużyły się w sierpniu 2008 r. Rata kredytu we frankach na kwotę 300 tys. zł zaciągniętego w sierpniu 2008 r.

Bardziej szczegółowo

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R)

3. Gdyby w gospodarce kraju X funkcja inwestycji (4) miała postać I = f (R) 1. W ostatnich latach w Polsce dochody podatkowe (bez cła) stanowiły A. Około 60% dochodów budżetu B. Około 30% dochodów budżetu C. Około 90% dochodów budżetu D. Około 99% dochodów budżetu E. Żadne z powyższych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12 LEKCJA 12 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy ekonomi i zarządzania - ekonomiczny 1 Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BEZ-1-109-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Ekologiczne Źródła Energii

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Analiza CVP koszty wolumen - zysk

Analiza CVP koszty wolumen - zysk Analiza CVP koszty wolumen - zysk Na podstawie: W.F. Samuelson, S.G. Marks, Ekonomia Menedżerska, PWE, Warszawa 2009 1 Próg rentowności model w ujęciu księgowym 2 Analiza koszty wolumen zysk- CVP Cost

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNOŚĆ CENOWA I DOCHODOWA

ELASTYCZNOŚĆ CENOWA I DOCHODOWA ELASTYCZNOŚĆ CENOWA I DOCHODOWA Zadanie 1 Dane są wielkości zapotrzebowania na pracownicze przejazdy busami do nowej fabryki Dell a pod Łodzią. Pojawiają się rodzinne firmy, z których każda operuje jednym

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia 1. Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy

Makroekonomia 1. Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Makroekonomia 1 Wykład 2. Rachunek dochodu narodowego i pomiar sytuacji na rynku pracy Plan wykładu 2. Rachunek dochodu narodowego w gospodarce zamkniętej i otwartej (SNA) Tożsamość oszczędności i inwestycji

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard

Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Regulamin promocji Płaci się łatwo kartą MasterCard Poznań, październik 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Nagrody i sposób ich przyznania... 3 Rozdział 3 Reklamacje...

Bardziej szczegółowo

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe

Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Polityka pienięŝna NBP kamienie milowe Kamień 1: stłumienie hiperinflacji Warunki początkowe: hiperinflacja ponad 250% średniorocznie w 1989 r. niedobory na rynku załamanie produkcji niskie zaufanie do

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione

Mieczys aw Nasi owski. Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii wydanie zmienione i uzupe nione System rynkowy Podstawy mikro- i makroekonomii Mieczys aw Nasi owski System rynkowy Podstawy mikro-

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Statystyka finansowa

Statystyka finansowa Statystyka finansowa Rynki finansowe Rynek finansowy rynek na którym zawierane są transakcje finansowe polegające na zakupie i sprzedaży instrumentów finansowych Instrument finansowy kontrakt pomiędzy

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak L. dz. DOKJWPR,07311/ :J/l/12/BK (przy udzielaniu odpowiedzi prosimy powołać się na w/w sygn.) Warszawa. dnia ~ kwietnia 2012 L Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ?

JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? JAK INWESTOWAĆ W ROPĘ? Za pośrednictwem platformy inwestycyjnej DIF Freedom istnieje wiele sposobów inwestowania w ropę naftową. Zacznijmy od instrumentu, który jest związany z najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Od czego zależy kurs złotego?

Od czego zależy kurs złotego? Od czego zależy kurs złotego? Autor: Bartosz Boniecki, Główny Ekonomista Alchemii Inwestowania 22.03.2011. Polskie spółki eksportujące produkty za granicę i importujące dobra zza granicy. Firmy prowadzące

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Model Ricardo

Temat 1: Model Ricardo Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne WNEUW Temat : Model Ricardo Zadanie Tabela przedstawia produktywność pracy w produkcji dwóch dóbr w kraju i zagranicą. Kraj Zagranica Masło(kg/godz.) 5 Płótno(m/godz.)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W mieście Konin nie było potrzeby wprowadzania programu naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. URZĄD MIEJSKI W KONINIE 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 240-11-35, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl WP.271.17.2013 Konin, dnia 20.05.2013r W y j a ś n i e

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce Jak rozliczyć dywidendy, a jak dochód ze zbycia udziałów w spółkach Grzegorz Grochowina, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce PIT Od części przychodów z kapitałów pieniężnych podatek pobiera płatnik,

Bardziej szczegółowo

SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM)

SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM) SIŁA RELATYWNA (MOMENTUM) MAPA INWESTYCJI Jeśli będziesz miał zamiar pojechać samochodem z Warszawy do Paryża, z pewnością skorzystałbyś z mapy lub bardziej nowocześnie z nawigacji GPS. Z pewnością nie

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo