Przetwórstwo, rstwo, znakowanie produktów w ekologicznych. Beata Studzińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetwórstwo, rstwo, znakowanie produktów w ekologicznych. Beata Studzińska"

Transkrypt

1 Szkolenie współfinansowane w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25 % przez BudŜet Państwa w ramach projektu pn. Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu transferu wiedzy Przetwórstwo, rstwo, znakowanie produktów w ekologicznych Beata Studzińska Unia Europejska 1

2 Motywem zakupu Ŝywności ekologicznej jest: - Dobry smak - Jest zdrowa 2

3 autentyczna Nie jest modyfikowana genetycznie Jakość Ŝywności ekologicznej Jakość zewnętrzna Wartości odŝywcze Witaminy, sole mineralne, itp.. Jakość biologiczna 3

4 Jakość etyczna Ochrona środowiska Jakość Ŝywności ekologicznej Metoda produkcji zaufanie klienta 4

5 Autentyczna W produkcji Ŝywności ekologicznej nie moŝna stosować organizmów modyfikowanych genetycznie 5

6 Jakość zewnętrzna produktu (sensoryczna, technologiczna) jest określana przez odbiorcęŝywności. Takie parametry jak wielkość, smak, zapach, dojrzałość są uzaleŝnione od przeznaczenia produktu oraz od indywidualnych preferencji odbiorcy. śywność ekologiczna musi spełniać takie same normy jak Ŝywność konwencjonalna. Straty w trakcie przechowywania ziemniaków konwencjonalnych wynosiły 27%, a ekologicznych - 14%. 6

7 7

8 Szefowie wielu europejskich kuchni podkreślają dobrą jakość organoleptyczną ekologicznych produktów tzn. strukturę, zapach, smak 8

9 Wartości odŝywcze badania porównawcze wykazują, Ŝe produkty ekologiczne zawierają więcej suchej masy, witamin, soli mineralnych, a mniej azotanów i innych niepoŝądanych składników. Nie moŝna jednak w sposób uproszczony stwierdzić, Ŝe nie zawierają pozostałości pestycydów 9

10 Wyniku badań porównujących Ŝywność ekologiczną i konwencjonalną przeprowadzonych na następujących produktach: zboŝa, ziemniaki, warzywa, owoce, wino, piwo, chleb ciastka, mleko, mięso, jajka, miód; Polegających na analizie: zawartości witamin, soli mineralnych, azotanów azotynów, pozostałości pestycydów, jak teŝ na testach sensorycznych i eksperymentach na zwierzętach 10

11 11

12 WNIOSKI Warzywa uprawiane metodami konwencjonalnymi miały większa zawartość azotanów niŝ z upraw ekologicznych (dotyczy to przede wszystkim warzyw liściowych i korzeniowych) Warzywa z upraw intensywnie nawoŝonych azotem zwierają więcej wody w komórkach oraz posiadają wysoką aktywność enzymatyczną, co przyspiesza ich gnicie i obniŝa ogólną odporność na infekcje podczas przechowywania. Np. straty w trakcie przechowywania ziemniaków konwencjonalnych wynosiły 27%, a ekologicznych - 14%. 12

13 Pozostałości pestycydów w warzywach i owocach ekologicznych Znaleziono tylko w 6,4% próbek ale ich poziom był 10 razy niŝszy niŝ jakie wartości dopuszczalne przewiduje norma europejska w 3,4 % znaleziono pozostałości pestycydów na granicy oznaczalności 90,4 % próbek nie wykryto pozostałości pestycydów (badania niemieckie) Dr Stankiewicz podaje, Ŝe 93% badanych warzyw i owoców z gospodarstw ekologicznych nie zawierało wykrywalnych ilości pestycydów, a w 7% ich pozostałość była poniŝej dopuszczalnej normy. Natomiast 49% warzyw i owoców z upraw konwencjonalnych nie zawierało wykrywalnych pozostałości pestycydów, a w 48% odnotowana ich ilość była poniŝej dopuszczalnej normy, zaś 3% przekraczało ją. 13

14 Ekologiczne warzywa wykazują większą zawartość suchej masy Produkty ekologiczne zawierają mniej protein w stosunku do produktów ekologicznych. Badania wykazały, Ŝe pszenica ekologiczna posiada mniej protein, glutenu i gorszą sedymentację o ok. 30%. JednakŜe jakość protein w produktach ekologicznych jest wyŝsza. Produkty ekologiczne zawierają więcej cukru Produkty ekologiczne mają większą zawartość witaminy C Mięso zwierząt z gospodarstw ekologicznych posiada ładniejsze wybarwienie i więcej korzystnych kwasów tłuszczowych 14

15 15

16 Eksperymenty ze zwierzętami wyraźnie wskazują, Ŝe preferują one Ŝywność ekologiczną. Karmienie zwierząt paszami ekologicznymi ma widoczny korzystny wpływ na ich zdrowotność, płodność i większą przeŝywalność młodego potomstwa. W badaniach na królikach stwierdzono następujący współczynnik przeŝycia: u Ŝywionych witaminizowaną paszą granulowaną - przeŝyło 50% młodych w miocie, u Ŝywionych świeŝą paszą z upraw konwencjonalnych 49%, Ŝywionych świeŝą paszą z upraw ekologicznych 73%. 16

17 17

18 Jakość biologiczna Pojęcie Ŝywności z rolnictwa ekologicznego zawiera w sobie wyróŝnik w postaci potencjału biologicznego oddziaływania w organizmie konsumenta. Chodzi tu o działanie witalizujące produktów wytwarzanych naturalnymi metodami. 18

19 Patrząc na statystyki, które przedstawiają, Ŝe % chorób ma podłoŝe gastrologiczne, nasuwa się pytanie, czy jest ono jedynie wynikiem złej diety, czy teŝ panuje inny pogląd, Ŝe współczesna Ŝywność syci, lecz nie witalizuje; zapewnia przemianę materii, lecz nie gwarantuje pełni zdrowia. śywność współczesna jest martwa. W Ŝywności konwencjonalnej wprowadzono pojęcie Ŝywności funkcjonalnej. śywność funkcjonalna ma udowodniony jej korzystny wpływ na jedna lub więcej funkcji organizmu człowieka ponad efekt odŝywczy 19

20 20

21 Metody pomiaru jakości biologicznej Metoda pomiaru biofotonów stosowana od niedawna w analizie całościowej, ukierunkowanej na "wartość wewnętrzną", wykazuje znaczne róŝnice między produktami ekologicznymi a konwencjonalnymi na korzyść tych pierwszych. Analiza biofotonowa polega na pomiarze słabego promieniowania trwałego Ŝywych organizmów. Intensywność promieniowania biofotonów danego produktu zaleŝy od stopniaświeŝości, zawartości substancji szkodliwych i obcych, nawoŝenia i sposobu uprawy 21

22 Metody obrazowe Są to metody, które przedstawiają w sposób obrazowy witalizujący potencjał produktów. Produkty ekologiczne mają bardziej uporządkowaną strukturę wewnętrzną. metoda krystalizacji chlorku miedzi Pffeifera metoda chromatograficzna Pffeifera i metoda wznoszenia WALA 22

23 Jakość etyczna (ochrona środowiska) śywność, jako produkt ludzkiej działalności w naturalnym środowisku przyrodniczym, jest zawsze odbiciem stanu i składu tego środowiska. Działalność człowieka, mimo Ŝe zmierza do jak najkorzystniejszych pod kaŝdym względem rezultatów, nie zawsze wytwarza produkt korzystny z punktu widzenia zdrowotności. Produkcja Ŝywności powinna jednocześnie chronićśrodowisko przyrodnicze, jego łańcuch troficzny : słońce woda powietrze gleba roślina zwierzę człowiek powinien być nieprzerwanie zdrowy 23

24 24

25 Rolnictwo konwencjonalne sprawia Ŝe, w wodach gruntowych znajdują się azotany i pestycydy, Szereg pestycydów wykazuje działanie luekogenne, a niepokojące w eksperymentach na zwierzętach test to, Ŝe z DDT manifestuje się najsilniej w 4 i 5 pokoleniu Nirtozoaminy powstajace ze związków azotowych mają działanie karcenogenne Antybiotyki znajdują się paszach przedostają się do obornika a z wraz z nim do gleby Monokultury zaburzają równowagę środowiska naturalnego 25

26 W 2005 roku Inspekcja Handlowa stwierdziła Ŝe: Jakość 24% badanych towarów była znacznie niŝsza od deklarowanej Najgorzej wypadły produkty mleczne. 1/3 nie spełniała norm deklarowanych na opakowaniu. Przetwory owocowe i warzywne miały wady w 26,3% Konserwy rybne w 24,5%, w tym najwięcej wad sardynki konserwowe A przetwory mięsne 24%, w tym najwięcej produkty blokowe (wyroby drobiowe z MOM czyli mięso drobiowe odkostnione: koski, chrząstki, szpik, ściegna) Wg dawnych norm wydajność kabanosów 52%, szynki 86% obecnie wydajność szynki 150% Skontrolowano 157 hurtowni w 82% stwierdzono nieprawidlowości 26

27 27

28 Piąty smak umami Obok kwaśnego, gorzkiego, słonego i słodkiego, sprawia, Ŝe potrawa zyskuje bardzo na smaku. Chemiczny odpowiednik tego smaku to glutaminian sodu. Substancja ta spoŝywana w duŝych ilościach jest szkodliwa. Produkty light Sacharoza zastępowana jest słodzikami np. asparta Konserwanty Nadwagogeny 28

29 Metody produkcji KaŜdy opis jakości Ŝywności powinien zawierać informację o metodzie produkcji 29

30 Rolnictwo ekologiczne wiąŝe się ze stosowaniem rozmaitych sposobów uprawy i ograniczonego uŝycia nawozów niepochodzacych z syntezy chemicznej i produktów poprawiających właściwości gleby o niskim stopniu rozpuszczalności. Aby zagwarantować przestrzeganie zasad dotyczących produkcji, wszystkie etapy produkcji i marketingu muszą być zasadniczo objęte kontrolą. 30

31 REGULACJE PRAWNE W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM Zasady funkcjonowania gospodarstw regulują następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 roku, określające szczegółowo zasady produkcji ekologicznej, zasady kontroli, przetwórstwa, znakowania i sprzedaŝy produktów. 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o rolnictwie ekologicznym /Dz.U. Nr 93 z 2004r./, określająca zadania i właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego. 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, objętej Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 174). 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu działalności rolnośrodowiskowej (Dz.U. Nr 181). 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie współpracy organów administracji rządowej i samorządowej z agencją płatniczą przy realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich. 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla róŝnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa / Dz.U. Nr 72 z 2004r /. 31

32 Rozporządzenie Rady EWG 2092/91 1. Przetwórstwo produktów rolno-spoŝywczych przetworzone produkty roślinne i zwierzęce przeznaczone do spoŝycia dla ludzi uzyskane zasadniczo z jednego lub większej liczby składników pochodzenia roślinnego i/lub zwierzęcego. 32

33 Oznakowanie lub reklama produktu szczegółowo opisanego w art. 1 ust. 1 pkt b moŝna zawierać informacje nawiązujące do ekologicznych metod produkcji w odniesieniu do opisu handlowego produktu tylko wówczas: a) co najmniej 95% składników pochodzenia rolniczego zawartych w wyrobie jest produktami uzyskiwanymi zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego b) wszystkie pozostałe składniki pochodzenia rolniczego występujące w wyrobie są uwzględnione w rozdziale C załącznika VI c) produktu zawiera jedynie te substancje będące dodatkami nie będącymi produktami rolnymi, wymienione w rozdziale A załącznika VI; d) produktu lub zawarte w nim składniki pochodzenia rolniczego, wymienione w podpunkcie (a) nie były poddawane obróbce z wykorzystaniem substancji, które nie zostały wymienione w rozdziale B załącznika VI; 33

34 e) produktu lub jego składniki nie zostały poddane procesom obróbki z wykorzystaniem promieniowania jonizującego; f) produktu został przygotowany lub sprowadzony przez producenta posiadającego stosowny certyfikat g) Informacje dotyczące ekologicznych metod produkcji muszą jednoznacznie dawać do zrozumienia, Ŝe odnoszą się do metod produkcji rolnej i muszą być uzupełnione informacją o odnośnych składnikach pochodzenia rolniczego, chyba ze taka informacja jest jednoznacznie podana na liście składników; h) produktu został wyprodukowany bez stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie i/lub jakichkolwiek produktów będących pochodnymi takich organizmów. 34

35 35

36 Podczas uzgadniania pierwszej kontroli producent musi: sporządzić pełny opis jednostki i/lub obiektu i/lub działalności, podjąć praktyczne kroki konieczne na poziomie jednostki i/lub obiektu i/lub działalności, aby zapewnić zgodność z niniejszym Rozporządzeniem, a zwłaszcza z wymaganiami niniejszego załącznika Opis i stosowne praktyczne działania muszą być umieszczone w deklaracji podpisanej przez producenta. Ponadto deklaracja taka musi zawierać zobowiązanie producenta do: zaakceptowania konieczności poinformowania na piśmie nabywców produktu w celu zagwarantowania, w przypadku naruszenia przepisów informacje dotyczące ekologicznej metody produkcji zostaną usunięte z jego produktów. 36

37 37

38 JeŜeli w jednostce produkcyjnej odbywa się produkcja ekologiczna i konwencjonalna to: - jednostka musi w sposób fizyczny lub czasowy oddzielić składowanie produktów ekologicznych od konwencjonalnych (zarówno surowców jak i wyrobów gotowych) - Działania te muszą być wykonywane w sposób ciągły aŝ do całkowitego zakończenia, fizycznie lub chronologicznie oddzielone od produkcji konwencjonalnej - jeŝeli operacje takie nie są prowadzone w sposób regularny lub w wyznaczonym dniu, naleŝy je zgłaszać z wyprzedzeniem w terminie uzgodnionym z jednostką certyfikującą; -naleŝy podjąć wszelkie kroki w celu zapewnienia identyfikacji partii produktów i uniknięcia wymieszania lub zamiany z produktami konwencjonalnymi -przetwórstwo produktów ekologicznych musi być prowadzone dopiero po oczyszczeniu urządzeń. Skuteczność czyszczenia musi być sprawdzona i odnotowana. 38

39 39

40 40

41 Pakowanie i transport produktów ekologicznych do innych producentów Mleko, jaja i produkty jajczarskie uzyskane metodami ekologicznymi są odbierane niezaleŝnie od produktów, które nie zostały otrzymane w sposób zgodny z wymaganiami niniejszego Rozporządzenia. Na drodze odstępstwa i pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia przez jednostkę certyfikującą jednoczesny odbiór jest moŝliwy w przypadku podjęcia stosownych kroków mających na celu unikniecie ewentualnego wymieszania lub podmiany produktów ekologicznych. Producent rejestruje dane dotyczące dni, godzin, tras odbioru oraz daty i czasu przejęcia produktów tak, aby władze lub organ ds. kontroli miały moŝliwość wglądu do nich. 41

42 Przyjmowanie produktów od innych producentów Po przyjęciu produktu ekologicznego, producent musi sprawdzić zamknięcie opakowania czy kontenera, gdy istnieje taka potrzeba oraz, czy są oznakowania (właściwa etykieta). Producent powinien sprawdzić informacje na etykiecie, oraz informacje w dokumentach towarzyszących. Wynik tej weryfikacji naleŝy jednoznacznie odnotować w dokumentacji księgowej. 42

43 43

44 44

45 Znakowanie produktów ekologicznych Producenci gwarantują, Ŝe produkty ekologiczne mogą być transportowane do innych jednostek, w tym hurtowni i punktów sprzedaŝy detalicznej, wyłącznie w odpowiednim opakowaniach, pojemnikach lub pojazdach zamkniętych w taki sposób, aby podmiany ich zawartości nie mogła nastąpić bez naruszenia lub uszkodzenia zamknięcia, oraz, z zastrzeŝeniem wszelkich innych informacji nakazanych przepisami prawa, posiadających etykietę z: a) nazwiskiem i adresem producenta, właściciela lub sprzedawcy produktu, b) nazwą produktu wraz ze wzmianką o ekologicznej metody produkcji zgodnie z załącznikiem 5, c) nazwą i kodem jednostki certyfikującej; d) w stosownych okolicznościach, znakiem identyfikacyjnym partii towaru spełniającym wymagania systemu znakowania zatwierdzonego w danym kraju lub uzgodnionym z władzami i/lub organem ds. kontroli, przy czym znak ten powinien umoŝliwiać powiązanie partii z ewidencją. 45

46 Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spoŝywcze muszą być oznakowane w języku polskim, w sposób czytelny, zrozumiały i widoczny, a w odniesieniu do artykułów rolno-spoŝywczych w opakowaniach jednostkowych w sposób nieusuwalny 46

47 47

48 48

49 Nazwa artykułu Powinna precyzyjnie informować konsumenta o rodzaju środka spoŝywczego oraz umoŝliwiać odróŝnienie go od podobnych środków spoŝywczych Nazwie powinny towarzyszyć informacje postaci środka spoŝywczego lub procesów technologicznych stosowanych w produkcji Dane identyfikujące producenta NaleŜy umieścić dane identyfikujące producenta lub wprowadzającego środek spoŝywczy do obrotu w kraju. Musi być podana nazwa firmy ze wskazaniem formy prawnej oraz adres. W przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz nazwa, pod którą osoba ta wykonuje działalność, oraz jej adres. 49

50 50

51 51

52 Składniki Na opakowaniu naleŝy podać wykaz składników występujących w tym artykule według ich masy w porządku malejącym. Składniki, z których kaŝdy stanowi mniej niŝ 2 proc. Gotowego artykułu, moŝna wymienić w dowolnej kolejności, po pozostałych składnikach. JeŜeli substancje wchodzące w skład środka spoŝywczego pochodzą ze składników alergennych, na opakowaniu naleŝy podać nazwę takiej substancji wskazującej składnik alergenny, z którego pochodzi. 52

53 53

54 54

55 Termin waŝności Termin przydatności do spoŝycia określa się, podając w kolejności dzień miesiąc i jeŝeli to moŝliwe rok. JeŜeli ze względów technicznych nie jest moŝliwe umieszczenie minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spoŝycia po wyraŝeniu słownym odnoszącym się do tej daty albo terminu, po wyraŝeniu tym naleŝy umieścić informację, w którym miejscu opakowania albo etykiety, obwoluty lub zawieszki trwale przymocowanej do opakowania znajduje się ta data albo termin. Kraj pochodzenia W oznakowaniu środka spoŝywczego podaje się kraj, w którym wyprodukowano środek spoŝywczy lub w którym dokonano przetworzenia zmieniającego właściwości środka spoŝywczego, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd. 55

56 56

57 57

58 Zawartość netto lub liczba sztuk JeŜeli opakowanie środka spoŝywczego zawiera dwie lub więcej oddzielnie opakowanych porcji (sztuk) tego samego środka spoŝywczego, nieprzeznaczanych do wprowadzania do obrotu pojedynczo, w oznakowaniu tego środka spoŝywczego podaje się masę netto ogółem oraz liczbę porcji (sztuk). Towary paczkowane Oznakowanie artykułów rolno-spoŝywczych znakiem e oznacza, Ŝe podczas paczkowania był stosowany system kontroli wewnętrznej towaru paczkowanego, przyjęty przez paczkującego zgodnie z przedmiotowymi przepisami. 58

59 Oznaczenie partii produkcyjnej W oznakowaniu środka spoŝywczego podaje się oznaczenie partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilośćśrodka spoŝywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego z praktycznie takich samych warunkach. Zgodność z wymaganiami określonymi w Polskich Normach Producent lub osoba wprowadzająca wyroby do obrotu moŝe zadeklarować ich zgodność z Polskimi Normami na własna odpowiedzialność, przy czym wymagania stawiane takiej deklaracji określają Polskie Normy. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe deklaracja zgodności nie upowaŝnia do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 Informacje wymienione w a), b), c) i d) mogą być równieŝ zamieszczone na dokumencie dołączonym do towaru, jeŝeli dokument taki moŝna w sposób niezaprzeczalny powiązać z opakowaniem, pojemnikiem lub pojazdem zawierającym produkt. Dokument towarzyszący zawiera równieŝ informację dotyczącą dostawcy i/lub przewoźnika. Trwałe zamykanie opakowań, pojemników lub pojazdów nie jest jednak wymagane gdy: transport ma miejsce bezpośrednio między producentem i innym operatorem, którzy są objęci systemem certyfikacji, do produktów dołączony jest dokument zawierający dane wymagane w ramach poprzedniego ustępu, władze i/lub organ ds. kontroli nadzorujące zarówno operatora wysyłającego jak i odbierającego zostały poinformowane o takim transporcie i wyraziła zgodę. Taka zgoda moŝe być wydana na potrzeby jednorazowego transportu lub większej liczby przewozów. 73

74 JeŜeli producent uwaŝa lub podejrzewa, ze produkt, który wytworzył, konfekcjonował, sprowadził lub który został dostarczony przez innego producenta, nie spełnia wymagań niniejszego Rozporządzenia, bezzwłocznie uruchamia procedury zmierzające do usunięcia z tego produktu wszelkich informacji nawiązujących do ekologicznej metody produkcji lub oddzielenia i zidentyfikowania produktu. MoŜe on przystąpić do przetwarzania lub pakowania produktu lub wprowadzić go na rynek wyłącznie po wyeliminowaniu takich wątpliwości, chyba Ŝe produkt jest wprowadzony do sprzedaŝy bez Ŝadnych informacji nawiązujących do ekologicznej metody produkcji. W razie pojawienia się takich wątpliwości operator bezzwłocznie informuje jednostkę certyfikującą. Jednostka certyfikująca moŝe zakazać wprowadzania produktu do sprzedaŝy z informacją nawiązującą do ekologicznej metody produkcji, dopóki nie uzyska od producenta lub z innego źródła informacji, Ŝe wątpliwości zostały wyeliminowane. 74

75 ZAŁĄCZNIK VI Składniki pochodzenia pozarolniczego: składniki nie będące pochodzenia rolniczego i naleŝące do co najmniej jednej z poniŝszych kategorii: 1. dodatki do Ŝywności, w tym nośniki dodatków do Ŝywności, 2. substancje smakowo-zapachowe 3. woda i sól; 4. preparaty z mikroorganizmów 5. minerały (w tym pierwiastki śladowe) i witaminy; 75

76 Dodatki technologiczne stosowane w przetwórstwie: substancje odpowiadające definicji podanej w art. 1 punkt 3 a) Dyrektywy 89/107/EWG w sprawie dostosowania przepisów prawa państw członkowskich dotyczących dodatków do Ŝywności dopuszczonych do stosowania w artykułach Ŝywnościowych przeznaczonych do konsumpcji; 76

77 ROZDZIAŁ A - SKŁADNIKI POCHODZENIA POZAROLNICZEGO (PRZYWOŁANE W ART. 5(3)(c) ROZPORZĄDZENIA (EWG) Nr 2092/91 ROZDZIAŁ B - DODATKI TECHNOLOGICZNE I INNE PRODUKTY, KTÓRE MOśNA STOSOWAĆ W PRZETWÓRSTWIE SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ROLNICZEGO UZYSKANYCH METODAMI EKOLOGICZNYMI, PRZYWOŁANYCH W ART. 5 PUNKT (3)(D) I ART. 5 PUNKT (5A)(E) ROZPORZĄDZENIA (EWG) Nr 2092/91 77

78 Minerały (w tym pierwiastki śladowe), witaminy, aminokwasy i inne związki azotu dopuszczone do stosowania wyłącznie wówczas, gdy ich zastosowanie w artykułach Ŝywnościowych, do których zostały wprowadzone, jest wymagane z punktu widzenia przepisów prawa. 78

79 KaŜdy preparat zawierający mikroorganizmy i enzymy zazwyczaj stosowany w charakterze dodatków technologicznych w przetwórstwie Ŝywności, z wyjątkiem mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych w znaczeniu przyjętym w art. 2 punkt 2 Dyrektywy 90/220/EWG oraz z wyjątkiem enzymów uzyskanych z mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych w znaczeniu przyjętym w art. 2 punkt 2 Dyrektywy 90/220/EWG. 79

80 80

81 Rolnictwo biodynamiczne Jakość pierwotna produktu jest następstwem sposobu wytwarzania. JakośćŜywienia powstaje przez rodzaj współbrzmienia odŝywiającego się człowieka z Ŝywnością. 81

82 Zaufanie klienta Wielu klientów uwaŝa, Ŝe Ŝywność ekologiczna to Ŝywność, której mogą zaufać 82

83 Ministerstwo Rolnictwa Wydawanie upowaŝnień Nadzór nad systemem rolnictwa ekologicznego Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych Polskie Centrum Akredytacji Kontrola i akredytacja Jednostka certyfikująca Ekogwarancja PTRE Kontrola jednostek certyfikujących oraz 5% producentów (rolników) Kontrola i certyfikacja Producent 83

84 Dziękuję za uwagę Unia Europejska 84

Podstawy Prawne. Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalno. alności gospodarczej na obszarach wiejskich

Podstawy Prawne. Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalno. alności gospodarczej na obszarach wiejskich Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalno alności gospodarczej na obszarach wiejskich Podstawy Prawne Dr hab. Jerzy Szymona Akademia Rolnicza w Lublinie Jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

BioCert Małopolska Sp. z o.o. 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A tel./fax 12 430-36-06 www.biocert.pl Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej

BioCert Małopolska Sp. z o.o. 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A tel./fax 12 430-36-06 www.biocert.pl Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej BioCert Małopolska Sp. z o.o. 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A tel./fax 12 430-36-06 www.biocert.pl Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej Beata Pietrzyk Dyrektor Biura Certyfikacji 1 Wstęp W Polsce wzrasta

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

Rynek Produktów Ekologicznych

Rynek Produktów Ekologicznych SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ EKONOMICZNO-ROLNICZY Rynek Produktów Ekologicznych dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Rynek Produktów w Ekologicznych WYKŁAD 3 ZNAKOWANIE

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia inspekcji. Kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Zgodnie z polskim ustawodawstwem etykieta produktu spożywczego powinna mieć napisy w języku polskim, umieszczone w sposób

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne nadzór sprawowany przez IW

Rolnictwo ekologiczne nadzór sprawowany przez IW Rolnictwo ekologiczne nadzór sprawowany przez IW Jakub Dyba Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji Główny Inspektorat Weterynarii Jachranka, maj/czerwiec 2012 r. Akty prawne Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy na temat Wiem jak rozpoznać i sięgnąć po żywność ekologiczną TEST WYBORU

Konkurs wiedzy na temat Wiem jak rozpoznać i sięgnąć po żywność ekologiczną TEST WYBORU Konkurs wiedzy na temat Wiem jak rozpoznać i sięgnąć po żywność ekologiczną TEST WYBORU Zaznacz poprawne odpowiedzi, w każdym pytaniu jest podana jedna poprawna odpowiedź. Wydrukuj rozwiązany test, podpisz

Bardziej szczegółowo

Rynek Ŝywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej

Rynek Ŝywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej Rynek Ŝywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej Lek. wet. Dr n. rol. Grzegorz Russak Lek. wet. Igor Marek Hutnikiewicz Współprzewodnicz przewodniczący cy Komisji Doradczo Problemowej

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iŝ podmioty prowadzące działalność polegającą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie informacyjne

Szkolenie informacyjne Szkolenie informacyjne Szkolenie współfinansowane w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25 % przez BudŜet Państwa w ramach projektu pn. Opracowanie innowacyjnego planu

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Systemy jakości żywności uwzględniające wymogi ochrony środowiska

Systemy jakości żywności uwzględniające wymogi ochrony środowiska Systemy jakości żywności uwzględniające wymogi ochrony środowiska Krzysztof Kielak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin ROLNICTWO EKOLOGICZNE Przepisy regulujące system

Bardziej szczegółowo

znakowanie oraz śledzenie pochodzenia wołowiny i produktów z wołowiny

znakowanie oraz śledzenie pochodzenia wołowiny i produktów z wołowiny znakowanie oraz śledzenie pochodzenia wołowiny i produktów z wołowiny Uregulowania prawne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000/WE z 17 lipca 2000r. ustanawiające system identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekologiczny znaczy trendy Czy opłaca się być eko? prof. Hanna Godlewska-Majkowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 12 marca 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Opis składany po raz pierwszy

Opis składany po raz pierwszy OPIS własnego zakładu przetwórczego/podwykonawcy [przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] dokument obligatoryjny - zał. do sekcji IV Wniosku o certyfikację [przetwórstwo i wprowadzanie produktów

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent

Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent Wiedza o tym, jak prawidłowo znakować żywność, jest coraz bardziej potrzebna producentom żywności. Potencjalny klient produktów spożywczych nie

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

Fałszowanie. Środków Ochrony Roślin

Fałszowanie. Środków Ochrony Roślin Fałszowanie Środków Ochrony Roślin Środki Ochrony Roślin Są niejednokrotnie niezbędnym narzędziem w uprawie roślin Mają korzystny wpływ na zdrowotność Ŝywności Mają wpływ na opłacalność produkcji Fałszerstwa

Bardziej szczegółowo

Tabela 2 CZĘŚĆ II BAZY DO ZUP. Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Łączna wartość netto. Stawka podatku VAT 22% 7% 0% Inne 3%

Tabela 2 CZĘŚĆ II BAZY DO ZUP. Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Łączna wartość netto. Stawka podatku VAT 22% 7% 0% Inne 3% Tabela 2 CZĘŚĆ II BAZY DO ZUP Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Łączna wartość netto Stawka podatku VAT 22% 7% 0% Inne 3% SUMA BRUTTO: Łączna wartość brutto Łączna wartość netto oferty

Bardziej szczegółowo

Mądre zakupy. Kryteria wyboru żywności

Mądre zakupy. Kryteria wyboru żywności Kryteria wyboru żywności Plan prezentacji: Podstawowe definicje Rady dla kupującego Etykiety produktów żywnościowych Substancje dodatkowe Wzbogacanie żywności Znakowanie żywności ekologicznej Znakowanie

Bardziej szczegółowo

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rozdział VI Informacje dla konsumenta art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA. Przydatne informacje przy zakupie żywności

PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA. Przydatne informacje przy zakupie żywności PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA Przydatne informacje przy zakupie żywności OPAKOWANIE OZNAKOWANIE Na opakowaniu środka spożywczego szukaj obowiązkowych informacji o: nazwie środka spożywczego, wykazie

Bardziej szczegółowo

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 133 Działania informacyjne i promocyjne 1 Agencja Rynku Rolnego,00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Znak sprawy I. Cel złożenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych.

I N F O R M A C J A. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych. I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w III kwartale 2009 r. przeprowadził kontrole w 16

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ NOWE PRZEPISY ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ I. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 pa ździernika 2011 W dniu 12 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH ZAKRESIE WYBRANYCH GRUP ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 ROKU.

Bardziej szczegółowo

Produkcja cukru ekologicznego. dr inż. Maciej Wojtczak

Produkcja cukru ekologicznego. dr inż. Maciej Wojtczak dr inż. Maciej Wojtczak Żywność ekologiczna?? CUKIER EKOLOGICZNY? ORGANIC SUGAR 2 Rolnictwo ekologiczne To sposób gospodarowania ograniczający zależność od nakładów zewnętrznych poprzez stymulowanie biologicznych

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DIH-83-6/15/JK Warszawa, 6.11.2015 r. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH [Podtytuł dokumentu] [DATA] GIIH [Adres firmy] INFORMACJA Z WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Oczekiwania współczesnych konsumentów*

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Warszawa: Dostawa artykułów spoŝywczych na potrzeby stołówki szkolnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Po kilku latach dyskusji na poziomie europejskim oraz wielu konsultacji z organizacjami producentów

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym

Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 2 z 8 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Opracowano w Instytucie Nafty i Gazu System KZR INiG-PIB/3 2 Powiązanie z ustawodawstwem krajowym Strona 3 z 8 Spis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY ODNOŚNIE PODAWANIA INFORMACJI O WARTOŚCI

NOWE PRZEPISY ODNOŚNIE PODAWANIA INFORMACJI O WARTOŚCI NOWE PRZEPISY ODNOŚNIE PODAWANIA INFORMACJI O WARTOŚCI ODśYWCZEJ wg ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. W dniu 12 grudnia 2011 r. weszło w Ŝycie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska.

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska. ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska.pl Podstawa prawna W Polsce, europejskie standardy znakowania produktów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności

Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności Podstawowe akty prawne dotyczące opakowań do żywności 1. Rozporządzenie ( WE) Nr 1935 /2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 30.01.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.350.2012 DECYZJA Nr 4

Bardziej szczegółowo

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638)

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001.63.638) USTAWA z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.2001.63.638 z dnia 22 czerwca 2001 r.) Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2015 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2015 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Żywność: Prawo UE: 1.Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć prawa żywnościowego

Słownik pojęć prawa żywnościowego Słownik pojęć prawa żywnościowego analiza ryzyka proces składający się z trzech powiązanych elementów: oceny ryzyka, zarządzania ryzykiem i informowania o ryzyku; aromaty inaczej środki aromatyzujące substancje

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania herbat oraz kawy naturalnej i jej ekstraktów Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w III kwartale 2009 r.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań. D/KA.ŻG.8361.175.2013 ZPO Poznań, dnia...grudnia 2013r.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań. D/KA.ŻG.8361.175.2013 ZPO Poznań, dnia...grudnia 2013r. WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.175.2013 ZPO Poznań, dnia...grudnia 2013r. Pani Urszula Marciniak SKLEP SPOŻYWCZO- MONOPOLOWY ul.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wymienionego w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

Wniosek o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego wymienionego w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Wypełnia pracownik Urzędu) ---------------- numer wniosku... kod ATC, jeŝeli został nadany ---------------- ------------------------------ data złoŝenia wniosku podpis i pieczęć pracownika Wniosek o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

PRZETWÓRSTWO WŁASNYCH PŁODÓW ROLNYCH W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM

PRZETWÓRSTWO WŁASNYCH PŁODÓW ROLNYCH W GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM WSPÓŁPRACA SIĘ OPŁACA ROLNICTWO I PRZETWÓRSTWO EKO-ROLNICZE 5 listopada 2015, Stara Kiszewa dr inż. Urszula SOŁTYSIAK Certyfikacja produkcji i przetwórstwa w rolnictwie ekologicznym PRZETWÓRSTWO WŁASNYCH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA JAKOŚĆ TRADYCJA

WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA JAKOŚĆ TRADYCJA WNIOSEK O UDZIELENIE PRAWA DO UŻYWANIA WSPÓLNEGO ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO JAKOŚĆ TRADYCJA Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego decyzją Urzędu Patentowego RP nr Z-307821 z dnia 9 października

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) Dz.U.07.137.967 2010.01.22 zm. Dz.U.2010.9.63 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie sposobu znakowania żywności wartością odżywczą 2) (Dz. U. z dnia 31 lipca 2007 r.) Na

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji

PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Barbara Dobosz PRAKTYCZNE ASPEKTY DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBU BUDOWLANEGO Część II zasady przygotowania i zawartość deklaracji Seminarium ITB -Wyroby budowlane Rozporządzenie Nr 305/2011 ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer.

Powyższy artykuł określa kto jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego. Może to być producent, dystrybutor lub importer. Wprowadzanie produktów kosmetycznych do obrotu Przepisy prawa dotyczące wprowadzania kosmetyków do obrotu w Polsce reguluje ustawa z dnia 30 marca 2001 roku o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz. 473 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań ŻG.8361.134.2012/1 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. PIOTR I PAWEŁ ZACHÓD Spółka z o.o. ul. Promienista 160 60-142

Bardziej szczegółowo

Zasady stosowania znaku certyfikacji Bureau Veritas Certification

Zasady stosowania znaku certyfikacji Bureau Veritas Certification Zasady stosowania znaku certyfikacji Bureau Veritas Certification Październik 2010 Bureau Veritas Certification Polska Zasady ogólne Polityka Bureau Veritas Certification Wszyscy certyfikowani klienci

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2014 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2014 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2014

Bardziej szczegółowo

WYMOGI FORMALNO - PRAWNE DLA PRZETÓRSTWA EKOLOGICZNEGO

WYMOGI FORMALNO - PRAWNE DLA PRZETÓRSTWA EKOLOGICZNEGO CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU Barbara Sazońska WYMOGI FORMALNO - PRAWNE DLA PRZETÓRSTWA EKOLOGICZNEGO Radom 2011 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Warszawa maj 2007 rok

Warszawa maj 2007 rok GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH Wydział Kontroli Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Środków Produkcji GI-GNK-403-19/07 INFORMACJA ZBIORCZA O WYNIKACH KONTROLI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Dziennik Ustaw Nr 94 7858 Poz. 607 607 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego Na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Herwy Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu 2011-06-13 1

Katarzyna Herwy Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu 2011-06-13 1 WODA DLA ZDROWIA Katarzyna Herwy Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Opolu 2011-06-13 1 Jesteś tym co pijesz WODA główny składnik ciała i podstawowy składnik poŝywienia stanowi 50 80 % masy

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

RPO- MM/M. nv5g}u MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. 2009 -Oł- 2 7 BIURO LICZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. ROW-wr-esz-821-l-4/09(^^ )

RPO- MM/M. nv5g}u MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. 2009 -Oł- 2 7 BIURO LICZNIKA PRAW OBYWATELSKICH. ROW-wr-esz-821-l-4/09(^^ ) RPO- MM/M. BIURO LICZNIKA PRAW OBYWATELSKICH MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ROW-wr-esz-821-l-4/09(^^ ) WPŁ. ZAL. 2009 -Oł- 2 7 nv5g}u Warszawa, d\ M kwietnia 2009 r. Pan Janusz Kochanowski Rzecznik Praw

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 16.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 334/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/91/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oznaczeń lub oznakowań identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych

I N F O R M A C J A. z kontroli prawidłowości oznakowania środków spożywczych w zakresie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji w świetle przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Zadania Inspekcji w świetle przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Zadania Inspekcji w świetle przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Produkty tradycyjne i regionalne - wprowadzanie do obrotu i wydawanie świadectw jakości Ustawa o jakości handlowej

Bardziej szczegółowo

System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku

System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku System śledzenia środków spożywczych (traceability), podstawowe narzędzie do wycofania niebezpiecznej żywności z rynku Iwona Zawinowska Biuro Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego GŁÓWNY INSPEKTORAT

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 83 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 83 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 11.12.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.131.2012 DECYZJA Nr 83

Bardziej szczegółowo

S T A N O W I S K O. o towarach paczkowanych, zgodnie z postulatami zawartymi poniżej:

S T A N O W I S K O. o towarach paczkowanych, zgodnie z postulatami zawartymi poniżej: S T A N O W I S K O Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości w sprawie przeglądu funkcjonowania ustawy o towarach paczkowanych pragnie przedstawić swoje stanowisko w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania

Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Znakowanie żywności przyszłe zmiany, nowe wyzwania Klaudyna Terlicka, Principal Regulatory Advisor 21 Październik 2011 Innovation Nutrition Regulatory Safety Sensory Leatherhead Food Research 1919 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011

Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011 Zasady znakowania piwa na podstawie przepisów rozporządzenia 1169/2011? Dorota Balińska-Hajduk Biuro Kontroli Jakości Handlowej Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNE I PROZDROWOTNE METODY PRZETWARZANIA OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ

EKOLOGICZNE I PROZDROWOTNE METODY PRZETWARZANIA OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ EKOLOGICZNE I PROZDROWOTNE METODY PRZETWARZANIA OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ Wprowadzenie Liczne badania przeprowadzone w Europie i w Polsce wskazują, że warzywa z produkcji ekologicznej są

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW ZASADY STOSOWANIA ZNAKÓW CERTYFIKACJI WYROBÓW Zasady stosowania znaków certyfikacji wyrobów - czerwiec 2016 zostały zatwierdzone przez Kierownika Biura Certyfikacji Wyrobów Polskiego Rejestru Statków S.A.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW

BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH. Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW BEZPIECZEŃSTWO PASZ W ASPEKCIE USTAWY O PASZACH Olga Michalik-Rutkowska Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW 1 . USTAWA O PASZACH Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. 2014

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1179 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 24 kwietnia 2014 r. Nazwa i adres NUSCANA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE Nr sprawy 9/PN/2016 Załącznik nr 7c do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - PRODUKTY GARMAŻERYJNE CHŁODZONE KLUSKI ŚLĄSKIE 1. Wstęp 1.1 Zakres Niniejszym opisem przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości oznakowania lodów WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 11/2010 Kielce dn. 04.10.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych

Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych Wymagania jakościowe dla artykułów spożywczych Załącznik nr 1 Dostarczone artykuły spożywcze o muszą spełniać wszystkie wymagania prawne niezbędne do dopuszczenia do obrotu, w tym m.in. dotyczące zawartości

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE PRZY ZAKŁADANIU PASIEKI EKOLOGICZNEJ

POSTĘPOWANIE PRZY ZAKŁADANIU PASIEKI EKOLOGICZNEJ INSTRUKCJA POSTĘPOWANIE PRZY ZAKŁADANIU PASIEKI EKOLOGICZNEJ Piotr Skubida, Piotr Semkiw, Krzysztof Jeziorski, Andrzej Pioś Zakład Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa w Puławach, Pracownia Technologii

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 08.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.161.2014 DECYZJA Nr 17

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie żywności ekologicznej. Renata Lubas

Oznakowanie żywności ekologicznej. Renata Lubas Oznakowanie żywności ekologicznej Renata Lubas Postawy polskich konsumentów wobec żywności ekologicznej Postawy polskich konsumentów wobec żywności ekologicznej Motywy zakup żywności ekologicznaj walory

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE H stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo