Przetwórstwo, rstwo, znakowanie produktów w ekologicznych. Beata Studzińska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetwórstwo, rstwo, znakowanie produktów w ekologicznych. Beata Studzińska"

Transkrypt

1 Szkolenie współfinansowane w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25 % przez BudŜet Państwa w ramach projektu pn. Opracowanie innowacyjnego planu rozwoju Gminy sosnowica opartego na posiadanym potencjale i czynnym wykorzystaniu transferu wiedzy Przetwórstwo, rstwo, znakowanie produktów w ekologicznych Beata Studzińska Unia Europejska 1

2 Motywem zakupu Ŝywności ekologicznej jest: - Dobry smak - Jest zdrowa 2

3 autentyczna Nie jest modyfikowana genetycznie Jakość Ŝywności ekologicznej Jakość zewnętrzna Wartości odŝywcze Witaminy, sole mineralne, itp.. Jakość biologiczna 3

4 Jakość etyczna Ochrona środowiska Jakość Ŝywności ekologicznej Metoda produkcji zaufanie klienta 4

5 Autentyczna W produkcji Ŝywności ekologicznej nie moŝna stosować organizmów modyfikowanych genetycznie 5

6 Jakość zewnętrzna produktu (sensoryczna, technologiczna) jest określana przez odbiorcęŝywności. Takie parametry jak wielkość, smak, zapach, dojrzałość są uzaleŝnione od przeznaczenia produktu oraz od indywidualnych preferencji odbiorcy. śywność ekologiczna musi spełniać takie same normy jak Ŝywność konwencjonalna. Straty w trakcie przechowywania ziemniaków konwencjonalnych wynosiły 27%, a ekologicznych - 14%. 6

7 7

8 Szefowie wielu europejskich kuchni podkreślają dobrą jakość organoleptyczną ekologicznych produktów tzn. strukturę, zapach, smak 8

9 Wartości odŝywcze badania porównawcze wykazują, Ŝe produkty ekologiczne zawierają więcej suchej masy, witamin, soli mineralnych, a mniej azotanów i innych niepoŝądanych składników. Nie moŝna jednak w sposób uproszczony stwierdzić, Ŝe nie zawierają pozostałości pestycydów 9

10 Wyniku badań porównujących Ŝywność ekologiczną i konwencjonalną przeprowadzonych na następujących produktach: zboŝa, ziemniaki, warzywa, owoce, wino, piwo, chleb ciastka, mleko, mięso, jajka, miód; Polegających na analizie: zawartości witamin, soli mineralnych, azotanów azotynów, pozostałości pestycydów, jak teŝ na testach sensorycznych i eksperymentach na zwierzętach 10

11 11

12 WNIOSKI Warzywa uprawiane metodami konwencjonalnymi miały większa zawartość azotanów niŝ z upraw ekologicznych (dotyczy to przede wszystkim warzyw liściowych i korzeniowych) Warzywa z upraw intensywnie nawoŝonych azotem zwierają więcej wody w komórkach oraz posiadają wysoką aktywność enzymatyczną, co przyspiesza ich gnicie i obniŝa ogólną odporność na infekcje podczas przechowywania. Np. straty w trakcie przechowywania ziemniaków konwencjonalnych wynosiły 27%, a ekologicznych - 14%. 12

13 Pozostałości pestycydów w warzywach i owocach ekologicznych Znaleziono tylko w 6,4% próbek ale ich poziom był 10 razy niŝszy niŝ jakie wartości dopuszczalne przewiduje norma europejska w 3,4 % znaleziono pozostałości pestycydów na granicy oznaczalności 90,4 % próbek nie wykryto pozostałości pestycydów (badania niemieckie) Dr Stankiewicz podaje, Ŝe 93% badanych warzyw i owoców z gospodarstw ekologicznych nie zawierało wykrywalnych ilości pestycydów, a w 7% ich pozostałość była poniŝej dopuszczalnej normy. Natomiast 49% warzyw i owoców z upraw konwencjonalnych nie zawierało wykrywalnych pozostałości pestycydów, a w 48% odnotowana ich ilość była poniŝej dopuszczalnej normy, zaś 3% przekraczało ją. 13

14 Ekologiczne warzywa wykazują większą zawartość suchej masy Produkty ekologiczne zawierają mniej protein w stosunku do produktów ekologicznych. Badania wykazały, Ŝe pszenica ekologiczna posiada mniej protein, glutenu i gorszą sedymentację o ok. 30%. JednakŜe jakość protein w produktach ekologicznych jest wyŝsza. Produkty ekologiczne zawierają więcej cukru Produkty ekologiczne mają większą zawartość witaminy C Mięso zwierząt z gospodarstw ekologicznych posiada ładniejsze wybarwienie i więcej korzystnych kwasów tłuszczowych 14

15 15

16 Eksperymenty ze zwierzętami wyraźnie wskazują, Ŝe preferują one Ŝywność ekologiczną. Karmienie zwierząt paszami ekologicznymi ma widoczny korzystny wpływ na ich zdrowotność, płodność i większą przeŝywalność młodego potomstwa. W badaniach na królikach stwierdzono następujący współczynnik przeŝycia: u Ŝywionych witaminizowaną paszą granulowaną - przeŝyło 50% młodych w miocie, u Ŝywionych świeŝą paszą z upraw konwencjonalnych 49%, Ŝywionych świeŝą paszą z upraw ekologicznych 73%. 16

17 17

18 Jakość biologiczna Pojęcie Ŝywności z rolnictwa ekologicznego zawiera w sobie wyróŝnik w postaci potencjału biologicznego oddziaływania w organizmie konsumenta. Chodzi tu o działanie witalizujące produktów wytwarzanych naturalnymi metodami. 18

19 Patrząc na statystyki, które przedstawiają, Ŝe % chorób ma podłoŝe gastrologiczne, nasuwa się pytanie, czy jest ono jedynie wynikiem złej diety, czy teŝ panuje inny pogląd, Ŝe współczesna Ŝywność syci, lecz nie witalizuje; zapewnia przemianę materii, lecz nie gwarantuje pełni zdrowia. śywność współczesna jest martwa. W Ŝywności konwencjonalnej wprowadzono pojęcie Ŝywności funkcjonalnej. śywność funkcjonalna ma udowodniony jej korzystny wpływ na jedna lub więcej funkcji organizmu człowieka ponad efekt odŝywczy 19

20 20

21 Metody pomiaru jakości biologicznej Metoda pomiaru biofotonów stosowana od niedawna w analizie całościowej, ukierunkowanej na "wartość wewnętrzną", wykazuje znaczne róŝnice między produktami ekologicznymi a konwencjonalnymi na korzyść tych pierwszych. Analiza biofotonowa polega na pomiarze słabego promieniowania trwałego Ŝywych organizmów. Intensywność promieniowania biofotonów danego produktu zaleŝy od stopniaświeŝości, zawartości substancji szkodliwych i obcych, nawoŝenia i sposobu uprawy 21

22 Metody obrazowe Są to metody, które przedstawiają w sposób obrazowy witalizujący potencjał produktów. Produkty ekologiczne mają bardziej uporządkowaną strukturę wewnętrzną. metoda krystalizacji chlorku miedzi Pffeifera metoda chromatograficzna Pffeifera i metoda wznoszenia WALA 22

23 Jakość etyczna (ochrona środowiska) śywność, jako produkt ludzkiej działalności w naturalnym środowisku przyrodniczym, jest zawsze odbiciem stanu i składu tego środowiska. Działalność człowieka, mimo Ŝe zmierza do jak najkorzystniejszych pod kaŝdym względem rezultatów, nie zawsze wytwarza produkt korzystny z punktu widzenia zdrowotności. Produkcja Ŝywności powinna jednocześnie chronićśrodowisko przyrodnicze, jego łańcuch troficzny : słońce woda powietrze gleba roślina zwierzę człowiek powinien być nieprzerwanie zdrowy 23

24 24

25 Rolnictwo konwencjonalne sprawia Ŝe, w wodach gruntowych znajdują się azotany i pestycydy, Szereg pestycydów wykazuje działanie luekogenne, a niepokojące w eksperymentach na zwierzętach test to, Ŝe z DDT manifestuje się najsilniej w 4 i 5 pokoleniu Nirtozoaminy powstajace ze związków azotowych mają działanie karcenogenne Antybiotyki znajdują się paszach przedostają się do obornika a z wraz z nim do gleby Monokultury zaburzają równowagę środowiska naturalnego 25

26 W 2005 roku Inspekcja Handlowa stwierdziła Ŝe: Jakość 24% badanych towarów była znacznie niŝsza od deklarowanej Najgorzej wypadły produkty mleczne. 1/3 nie spełniała norm deklarowanych na opakowaniu. Przetwory owocowe i warzywne miały wady w 26,3% Konserwy rybne w 24,5%, w tym najwięcej wad sardynki konserwowe A przetwory mięsne 24%, w tym najwięcej produkty blokowe (wyroby drobiowe z MOM czyli mięso drobiowe odkostnione: koski, chrząstki, szpik, ściegna) Wg dawnych norm wydajność kabanosów 52%, szynki 86% obecnie wydajność szynki 150% Skontrolowano 157 hurtowni w 82% stwierdzono nieprawidlowości 26

27 27

28 Piąty smak umami Obok kwaśnego, gorzkiego, słonego i słodkiego, sprawia, Ŝe potrawa zyskuje bardzo na smaku. Chemiczny odpowiednik tego smaku to glutaminian sodu. Substancja ta spoŝywana w duŝych ilościach jest szkodliwa. Produkty light Sacharoza zastępowana jest słodzikami np. asparta Konserwanty Nadwagogeny 28

29 Metody produkcji KaŜdy opis jakości Ŝywności powinien zawierać informację o metodzie produkcji 29

30 Rolnictwo ekologiczne wiąŝe się ze stosowaniem rozmaitych sposobów uprawy i ograniczonego uŝycia nawozów niepochodzacych z syntezy chemicznej i produktów poprawiających właściwości gleby o niskim stopniu rozpuszczalności. Aby zagwarantować przestrzeganie zasad dotyczących produkcji, wszystkie etapy produkcji i marketingu muszą być zasadniczo objęte kontrolą. 30

31 REGULACJE PRAWNE W ROLNICTWIE EKOLOGICZNYM Zasady funkcjonowania gospodarstw regulują następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Rady 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 roku, określające szczegółowo zasady produkcji ekologicznej, zasady kontroli, przetwórstwa, znakowania i sprzedaŝy produktów. 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o rolnictwie ekologicznym /Dz.U. Nr 93 z 2004r./, określająca zadania i właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego. 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, objętej Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 174). 4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt oraz zawartości planu działalności rolnośrodowiskowej (Dz.U. Nr 181). 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie współpracy organów administracji rządowej i samorządowej z agencją płatniczą przy realizacji zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej na działania objęte Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich. 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 roku w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla róŝnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa / Dz.U. Nr 72 z 2004r /. 31

32 Rozporządzenie Rady EWG 2092/91 1. Przetwórstwo produktów rolno-spoŝywczych przetworzone produkty roślinne i zwierzęce przeznaczone do spoŝycia dla ludzi uzyskane zasadniczo z jednego lub większej liczby składników pochodzenia roślinnego i/lub zwierzęcego. 32

33 Oznakowanie lub reklama produktu szczegółowo opisanego w art. 1 ust. 1 pkt b moŝna zawierać informacje nawiązujące do ekologicznych metod produkcji w odniesieniu do opisu handlowego produktu tylko wówczas: a) co najmniej 95% składników pochodzenia rolniczego zawartych w wyrobie jest produktami uzyskiwanymi zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego b) wszystkie pozostałe składniki pochodzenia rolniczego występujące w wyrobie są uwzględnione w rozdziale C załącznika VI c) produktu zawiera jedynie te substancje będące dodatkami nie będącymi produktami rolnymi, wymienione w rozdziale A załącznika VI; d) produktu lub zawarte w nim składniki pochodzenia rolniczego, wymienione w podpunkcie (a) nie były poddawane obróbce z wykorzystaniem substancji, które nie zostały wymienione w rozdziale B załącznika VI; 33

34 e) produktu lub jego składniki nie zostały poddane procesom obróbki z wykorzystaniem promieniowania jonizującego; f) produktu został przygotowany lub sprowadzony przez producenta posiadającego stosowny certyfikat g) Informacje dotyczące ekologicznych metod produkcji muszą jednoznacznie dawać do zrozumienia, Ŝe odnoszą się do metod produkcji rolnej i muszą być uzupełnione informacją o odnośnych składnikach pochodzenia rolniczego, chyba ze taka informacja jest jednoznacznie podana na liście składników; h) produktu został wyprodukowany bez stosowania organizmów modyfikowanych genetycznie i/lub jakichkolwiek produktów będących pochodnymi takich organizmów. 34

35 35

36 Podczas uzgadniania pierwszej kontroli producent musi: sporządzić pełny opis jednostki i/lub obiektu i/lub działalności, podjąć praktyczne kroki konieczne na poziomie jednostki i/lub obiektu i/lub działalności, aby zapewnić zgodność z niniejszym Rozporządzeniem, a zwłaszcza z wymaganiami niniejszego załącznika Opis i stosowne praktyczne działania muszą być umieszczone w deklaracji podpisanej przez producenta. Ponadto deklaracja taka musi zawierać zobowiązanie producenta do: zaakceptowania konieczności poinformowania na piśmie nabywców produktu w celu zagwarantowania, w przypadku naruszenia przepisów informacje dotyczące ekologicznej metody produkcji zostaną usunięte z jego produktów. 36

37 37

38 JeŜeli w jednostce produkcyjnej odbywa się produkcja ekologiczna i konwencjonalna to: - jednostka musi w sposób fizyczny lub czasowy oddzielić składowanie produktów ekologicznych od konwencjonalnych (zarówno surowców jak i wyrobów gotowych) - Działania te muszą być wykonywane w sposób ciągły aŝ do całkowitego zakończenia, fizycznie lub chronologicznie oddzielone od produkcji konwencjonalnej - jeŝeli operacje takie nie są prowadzone w sposób regularny lub w wyznaczonym dniu, naleŝy je zgłaszać z wyprzedzeniem w terminie uzgodnionym z jednostką certyfikującą; -naleŝy podjąć wszelkie kroki w celu zapewnienia identyfikacji partii produktów i uniknięcia wymieszania lub zamiany z produktami konwencjonalnymi -przetwórstwo produktów ekologicznych musi być prowadzone dopiero po oczyszczeniu urządzeń. Skuteczność czyszczenia musi być sprawdzona i odnotowana. 38

39 39

40 40

41 Pakowanie i transport produktów ekologicznych do innych producentów Mleko, jaja i produkty jajczarskie uzyskane metodami ekologicznymi są odbierane niezaleŝnie od produktów, które nie zostały otrzymane w sposób zgodny z wymaganiami niniejszego Rozporządzenia. Na drodze odstępstwa i pod warunkiem uprzedniego zatwierdzenia przez jednostkę certyfikującą jednoczesny odbiór jest moŝliwy w przypadku podjęcia stosownych kroków mających na celu unikniecie ewentualnego wymieszania lub podmiany produktów ekologicznych. Producent rejestruje dane dotyczące dni, godzin, tras odbioru oraz daty i czasu przejęcia produktów tak, aby władze lub organ ds. kontroli miały moŝliwość wglądu do nich. 41

42 Przyjmowanie produktów od innych producentów Po przyjęciu produktu ekologicznego, producent musi sprawdzić zamknięcie opakowania czy kontenera, gdy istnieje taka potrzeba oraz, czy są oznakowania (właściwa etykieta). Producent powinien sprawdzić informacje na etykiecie, oraz informacje w dokumentach towarzyszących. Wynik tej weryfikacji naleŝy jednoznacznie odnotować w dokumentacji księgowej. 42

43 43

44 44

45 Znakowanie produktów ekologicznych Producenci gwarantują, Ŝe produkty ekologiczne mogą być transportowane do innych jednostek, w tym hurtowni i punktów sprzedaŝy detalicznej, wyłącznie w odpowiednim opakowaniach, pojemnikach lub pojazdach zamkniętych w taki sposób, aby podmiany ich zawartości nie mogła nastąpić bez naruszenia lub uszkodzenia zamknięcia, oraz, z zastrzeŝeniem wszelkich innych informacji nakazanych przepisami prawa, posiadających etykietę z: a) nazwiskiem i adresem producenta, właściciela lub sprzedawcy produktu, b) nazwą produktu wraz ze wzmianką o ekologicznej metody produkcji zgodnie z załącznikiem 5, c) nazwą i kodem jednostki certyfikującej; d) w stosownych okolicznościach, znakiem identyfikacyjnym partii towaru spełniającym wymagania systemu znakowania zatwierdzonego w danym kraju lub uzgodnionym z władzami i/lub organem ds. kontroli, przy czym znak ten powinien umoŝliwiać powiązanie partii z ewidencją. 45

46 Wprowadzane do obrotu artykuły rolno-spoŝywcze muszą być oznakowane w języku polskim, w sposób czytelny, zrozumiały i widoczny, a w odniesieniu do artykułów rolno-spoŝywczych w opakowaniach jednostkowych w sposób nieusuwalny 46

47 47

48 48

49 Nazwa artykułu Powinna precyzyjnie informować konsumenta o rodzaju środka spoŝywczego oraz umoŝliwiać odróŝnienie go od podobnych środków spoŝywczych Nazwie powinny towarzyszyć informacje postaci środka spoŝywczego lub procesów technologicznych stosowanych w produkcji Dane identyfikujące producenta NaleŜy umieścić dane identyfikujące producenta lub wprowadzającego środek spoŝywczy do obrotu w kraju. Musi być podana nazwa firmy ze wskazaniem formy prawnej oraz adres. W przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko oraz nazwa, pod którą osoba ta wykonuje działalność, oraz jej adres. 49

50 50

51 51

52 Składniki Na opakowaniu naleŝy podać wykaz składników występujących w tym artykule według ich masy w porządku malejącym. Składniki, z których kaŝdy stanowi mniej niŝ 2 proc. Gotowego artykułu, moŝna wymienić w dowolnej kolejności, po pozostałych składnikach. JeŜeli substancje wchodzące w skład środka spoŝywczego pochodzą ze składników alergennych, na opakowaniu naleŝy podać nazwę takiej substancji wskazującej składnik alergenny, z którego pochodzi. 52

53 53

54 54

55 Termin waŝności Termin przydatności do spoŝycia określa się, podając w kolejności dzień miesiąc i jeŝeli to moŝliwe rok. JeŜeli ze względów technicznych nie jest moŝliwe umieszczenie minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spoŝycia po wyraŝeniu słownym odnoszącym się do tej daty albo terminu, po wyraŝeniu tym naleŝy umieścić informację, w którym miejscu opakowania albo etykiety, obwoluty lub zawieszki trwale przymocowanej do opakowania znajduje się ta data albo termin. Kraj pochodzenia W oznakowaniu środka spoŝywczego podaje się kraj, w którym wyprodukowano środek spoŝywczy lub w którym dokonano przetworzenia zmieniającego właściwości środka spoŝywczego, w przypadku gdy brak tej informacji mógłby wprowadzić konsumenta w błąd. 55

56 56

57 57

58 Zawartość netto lub liczba sztuk JeŜeli opakowanie środka spoŝywczego zawiera dwie lub więcej oddzielnie opakowanych porcji (sztuk) tego samego środka spoŝywczego, nieprzeznaczanych do wprowadzania do obrotu pojedynczo, w oznakowaniu tego środka spoŝywczego podaje się masę netto ogółem oraz liczbę porcji (sztuk). Towary paczkowane Oznakowanie artykułów rolno-spoŝywczych znakiem e oznacza, Ŝe podczas paczkowania był stosowany system kontroli wewnętrznej towaru paczkowanego, przyjęty przez paczkującego zgodnie z przedmiotowymi przepisami. 58

59 Oznaczenie partii produkcyjnej W oznakowaniu środka spoŝywczego podaje się oznaczenie partii produkcyjnej rozumianej jako określona ilośćśrodka spoŝywczego wyprodukowanego, przetworzonego lub zapakowanego z praktycznie takich samych warunkach. Zgodność z wymaganiami określonymi w Polskich Normach Producent lub osoba wprowadzająca wyroby do obrotu moŝe zadeklarować ich zgodność z Polskimi Normami na własna odpowiedzialność, przy czym wymagania stawiane takiej deklaracji określają Polskie Normy. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe deklaracja zgodności nie upowaŝnia do oznaczenia wyrobu znakiem zgodności 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 Informacje wymienione w a), b), c) i d) mogą być równieŝ zamieszczone na dokumencie dołączonym do towaru, jeŝeli dokument taki moŝna w sposób niezaprzeczalny powiązać z opakowaniem, pojemnikiem lub pojazdem zawierającym produkt. Dokument towarzyszący zawiera równieŝ informację dotyczącą dostawcy i/lub przewoźnika. Trwałe zamykanie opakowań, pojemników lub pojazdów nie jest jednak wymagane gdy: transport ma miejsce bezpośrednio między producentem i innym operatorem, którzy są objęci systemem certyfikacji, do produktów dołączony jest dokument zawierający dane wymagane w ramach poprzedniego ustępu, władze i/lub organ ds. kontroli nadzorujące zarówno operatora wysyłającego jak i odbierającego zostały poinformowane o takim transporcie i wyraziła zgodę. Taka zgoda moŝe być wydana na potrzeby jednorazowego transportu lub większej liczby przewozów. 73

74 JeŜeli producent uwaŝa lub podejrzewa, ze produkt, który wytworzył, konfekcjonował, sprowadził lub który został dostarczony przez innego producenta, nie spełnia wymagań niniejszego Rozporządzenia, bezzwłocznie uruchamia procedury zmierzające do usunięcia z tego produktu wszelkich informacji nawiązujących do ekologicznej metody produkcji lub oddzielenia i zidentyfikowania produktu. MoŜe on przystąpić do przetwarzania lub pakowania produktu lub wprowadzić go na rynek wyłącznie po wyeliminowaniu takich wątpliwości, chyba Ŝe produkt jest wprowadzony do sprzedaŝy bez Ŝadnych informacji nawiązujących do ekologicznej metody produkcji. W razie pojawienia się takich wątpliwości operator bezzwłocznie informuje jednostkę certyfikującą. Jednostka certyfikująca moŝe zakazać wprowadzania produktu do sprzedaŝy z informacją nawiązującą do ekologicznej metody produkcji, dopóki nie uzyska od producenta lub z innego źródła informacji, Ŝe wątpliwości zostały wyeliminowane. 74

75 ZAŁĄCZNIK VI Składniki pochodzenia pozarolniczego: składniki nie będące pochodzenia rolniczego i naleŝące do co najmniej jednej z poniŝszych kategorii: 1. dodatki do Ŝywności, w tym nośniki dodatków do Ŝywności, 2. substancje smakowo-zapachowe 3. woda i sól; 4. preparaty z mikroorganizmów 5. minerały (w tym pierwiastki śladowe) i witaminy; 75

76 Dodatki technologiczne stosowane w przetwórstwie: substancje odpowiadające definicji podanej w art. 1 punkt 3 a) Dyrektywy 89/107/EWG w sprawie dostosowania przepisów prawa państw członkowskich dotyczących dodatków do Ŝywności dopuszczonych do stosowania w artykułach Ŝywnościowych przeznaczonych do konsumpcji; 76

77 ROZDZIAŁ A - SKŁADNIKI POCHODZENIA POZAROLNICZEGO (PRZYWOŁANE W ART. 5(3)(c) ROZPORZĄDZENIA (EWG) Nr 2092/91 ROZDZIAŁ B - DODATKI TECHNOLOGICZNE I INNE PRODUKTY, KTÓRE MOśNA STOSOWAĆ W PRZETWÓRSTWIE SKŁADNIKÓW POCHODZENIA ROLNICZEGO UZYSKANYCH METODAMI EKOLOGICZNYMI, PRZYWOŁANYCH W ART. 5 PUNKT (3)(D) I ART. 5 PUNKT (5A)(E) ROZPORZĄDZENIA (EWG) Nr 2092/91 77

78 Minerały (w tym pierwiastki śladowe), witaminy, aminokwasy i inne związki azotu dopuszczone do stosowania wyłącznie wówczas, gdy ich zastosowanie w artykułach Ŝywnościowych, do których zostały wprowadzone, jest wymagane z punktu widzenia przepisów prawa. 78

79 KaŜdy preparat zawierający mikroorganizmy i enzymy zazwyczaj stosowany w charakterze dodatków technologicznych w przetwórstwie Ŝywności, z wyjątkiem mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych w znaczeniu przyjętym w art. 2 punkt 2 Dyrektywy 90/220/EWG oraz z wyjątkiem enzymów uzyskanych z mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych w znaczeniu przyjętym w art. 2 punkt 2 Dyrektywy 90/220/EWG. 79

80 80

81 Rolnictwo biodynamiczne Jakość pierwotna produktu jest następstwem sposobu wytwarzania. JakośćŜywienia powstaje przez rodzaj współbrzmienia odŝywiającego się człowieka z Ŝywnością. 81

82 Zaufanie klienta Wielu klientów uwaŝa, Ŝe Ŝywność ekologiczna to Ŝywność, której mogą zaufać 82

83 Ministerstwo Rolnictwa Wydawanie upowaŝnień Nadzór nad systemem rolnictwa ekologicznego Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-SpoŜywczych Polskie Centrum Akredytacji Kontrola i akredytacja Jednostka certyfikująca Ekogwarancja PTRE Kontrola jednostek certyfikujących oraz 5% producentów (rolników) Kontrola i certyfikacja Producent 83

84 Dziękuję za uwagę Unia Europejska 84

Podstawy Prawne. Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalno. alności gospodarczej na obszarach wiejskich

Podstawy Prawne. Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalno. alności gospodarczej na obszarach wiejskich Rolnictwo ekologiczne jako komplementarna forma prowadzenia działalno alności gospodarczej na obszarach wiejskich Podstawy Prawne Dr hab. Jerzy Szymona Akademia Rolnicza w Lublinie Jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

BioCert Małopolska Sp. z o.o. 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A tel./fax 12 430-36-06 www.biocert.pl Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej

BioCert Małopolska Sp. z o.o. 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A tel./fax 12 430-36-06 www.biocert.pl Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej BioCert Małopolska Sp. z o.o. 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25A tel./fax 12 430-36-06 www.biocert.pl Certyfikacja ekologicznej produkcji rolnej Beata Pietrzyk Dyrektor Biura Certyfikacji 1 Wstęp W Polsce wzrasta

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1)

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 898. Art. 1. Ustawa określa zadania i właściwość organów i jednostek

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PARÓWKI DROBIOWE opis wg słownika CPV kod CPV 15131135-0 indeks materiałowy JIM 8905PL0000079 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Rynek Produktów Ekologicznych

Rynek Produktów Ekologicznych SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ EKONOMICZNO-ROLNICZY Rynek Produktów Ekologicznych dr Mariusz Maciejczak www.maciejczak.pl Rynek Produktów w Ekologicznych WYKŁAD 3 ZNAKOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZYNKA DROBIOWA opis wg słownika CPV kod CPV 15131135-0 indeks materiałowy JIM 8905PL0561612 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH SZEFOSTWO SŁUśBY śywnościowej OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KABANOSY DROBIOWE opis wg słownika CPV kod CPV 15131130-5 indeks materiałowy JIM 8905PL1291572 AKCEPTUJĘ: OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA BIURO CERTYFIKACJI BIOCERT MAŁOPOLSKA Grupa asortymentowa Liczba produktów Nr wniosku / rok Data rejestracji

WYPEŁNIA BIURO CERTYFIKACJI BIOCERT MAŁOPOLSKA Grupa asortymentowa Liczba produktów Nr wniosku / rok Data rejestracji Biocert Małopolska Sp. z o.o. ul. Lubicz 25A, 31-503 Kraków WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE CERTYFIKACJI [przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] WYPEŁNIA BIURO CERTYFIKACJI BIOCERT MAŁOPOLSKA Grupa

Bardziej szczegółowo

Pobieranie próbek owoców

Pobieranie próbek owoców Strona 1 z 5 1. Cel i zakres: Pobieranie próbek owoców Celem procedury jest określenie zasad pobierania próbek owoców. Procedura obowiązuje wszystkie osoby odpowiedzialne za wykonywanie tej czynności.

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz

LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET PASZE E etykietowanie pasz PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... Data inspekcji.. Godzina rozpoczęcia inspekcji.. Godzina zakończenia inspekcji. Kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy. ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ETYKIETA - źródło informacji o produkcie Zgodnie z polskim ustawodawstwem etykieta produktu spożywczego powinna mieć napisy w języku polskim, umieszczone w sposób

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo ekologiczne nadzór sprawowany przez IW

Rolnictwo ekologiczne nadzór sprawowany przez IW Rolnictwo ekologiczne nadzór sprawowany przez IW Jakub Dyba Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji Główny Inspektorat Weterynarii Jachranka, maj/czerwiec 2012 r. Akty prawne Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy na temat Wiem jak rozpoznać i sięgnąć po żywność ekologiczną TEST WYBORU

Konkurs wiedzy na temat Wiem jak rozpoznać i sięgnąć po żywność ekologiczną TEST WYBORU Konkurs wiedzy na temat Wiem jak rozpoznać i sięgnąć po żywność ekologiczną TEST WYBORU Zaznacz poprawne odpowiedzi, w każdym pytaniu jest podana jedna poprawna odpowiedź. Wydrukuj rozwiązany test, podpisz

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych:

Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Realizacja zadań przez Inspekcję pozwala na wywiązanie się Polski z obowiązków nałożonych przez Unię Europejską m.in. w następujących aktach prawnych: Prawo żywnościowe przepisy ogólne rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Informacja w zakresie jakości miodów pitnych - kontrola doraźna II kwartał r.

Informacja w zakresie jakości miodów pitnych - kontrola doraźna II kwartał r. Informacja w zakresie jakości miodów pitnych - kontrola doraźna II kwartał 201 2 r. Zgodnie z programem kontroli doraźnej w zakresie jakości handlowej miodów pitnych (GI- BKJ-403-10/12) kontrolą objęto

Bardziej szczegółowo

Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej

Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej Rejestr ekologicznej produkcji roślinnej imię i nazwisko producenta adres gospodarstwa Adres: TÜV Rheinland Polska Sp. z o. o. (budynek C1) Park Kingi 1 32-020 Wieliczka Telefon: 12 340 94 37 E-mail: joanna.glowka@pl.tuv.com

Bardziej szczegółowo

Rynek Ŝywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej

Rynek Ŝywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej Rynek Ŝywności naturalnej i tradycyjnej w aspekcie turystyki wiejskiej Lek. wet. Dr n. rol. Grzegorz Russak Lek. wet. Igor Marek Hutnikiewicz Współprzewodnicz przewodniczący cy Komisji Doradczo Problemowej

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów.

Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu w świetle obowiązujących przepisów. Wyroby budowlane w świetle ustawy Prawo Budowlane Art. 10 Stosownie do postanowień art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Bardziej szczegółowo

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R.

MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. MONITORING DIOKSYN W TŁUSZCZACH I OLEJACH PRZEZNACZONYCH DO śywienia ZWIERZĄT ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 225/2012 Z DNIA 15 MARCA 2012R. Kamila Pietrasiak Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi Definicje

Bardziej szczegółowo

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO

DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO DOSTAWY BEZPOŚREDNIE, CZYLI WPROWADZANIE DO OBROTU MAŁYCH ILOŚCI PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, iŝ podmioty prowadzące działalność polegającą

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 24.08.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1

Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 Warszawa, dnia 11 stycznia 2012 r. Poz. 1 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) w sprawie wykazu obszarów badawczych i wykazu badań na rzecz rolnictwa ekologicznego Na podstawie 10 ust. 4 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Znakowanie

Wyroby budowlane Znakowanie Wyroby budowlane Znakowanie mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Zakres oznakowania wyrobów budowlanych Oznakowaniu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych podlegają wyroby objęte zakresem tej

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w II kwartale 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie informacyjne

Szkolenie informacyjne Szkolenie informacyjne Szkolenie współfinansowane w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25 % przez BudŜet Państwa w ramach projektu pn. Opracowanie innowacyjnego planu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego WNIOSKI O WPIS NA LISTĘ PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH O wpis produktu na Listę Produktów Tradycyjnych mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ZMIANY USTAWY W CELU UREGULOWANIA ZNAKOWANIA PRODUKTÓW WOLNE OD GMO opinia Kancelarii Juris sporządziła: st. pr.

ZAŁOŻENIA DO ZMIANY USTAWY W CELU UREGULOWANIA ZNAKOWANIA PRODUKTÓW WOLNE OD GMO opinia Kancelarii Juris sporządziła: st. pr. ZAŁOŻENIA DO ZMIANY USTAWY W CELU UREGULOWANIA ZNAKOWANIA PRODUKTÓW WOLNE OD GMO opinia Kancelarii Juris sporządziła: st. pr. Agata Paprocka zatwierdził: adw. Jan A. Stefanowicz4 Znakowanie żywności wolnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2016 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2016 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2016

Bardziej szczegółowo

Dz.U (R) Wzór wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych.

Dz.U (R) Wzór wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych. Strona 1 z 6 Numer dokumentu LexPolonica: 47396 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (1) z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

znakowanie oraz śledzenie pochodzenia wołowiny i produktów z wołowiny

znakowanie oraz śledzenie pochodzenia wołowiny i produktów z wołowiny znakowanie oraz śledzenie pochodzenia wołowiny i produktów z wołowiny Uregulowania prawne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1760/2000/WE z 17 lipca 2000r. ustanawiające system identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2015 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2015 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w III kwartale 2015

Bardziej szczegółowo

Opis składany po raz pierwszy

Opis składany po raz pierwszy OPIS własnego zakładu przetwórczego/podwykonawcy [przetwórstwo i wprowadzanie produktów do obrotu] dokument obligatoryjny - zał. do sekcji IV Wniosku o certyfikację [przetwórstwo i wprowadzanie produktów

Bardziej szczegółowo

Systemy jakości żywności uwzględniające wymogi ochrony środowiska

Systemy jakości żywności uwzględniające wymogi ochrony środowiska Systemy jakości żywności uwzględniające wymogi ochrony środowiska Krzysztof Kielak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin ROLNICTWO EKOLOGICZNE Przepisy regulujące system

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 1 z 6 2016-04-25 11:27 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 35367-2016 z dnia 2016-04-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lądek-Zdrój 1. Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy róŝnych artykułów spoŝywczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent

Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent Znakowanie żywności, czyli co powinien wiedzieć producent Wiedza o tym, jak prawidłowo znakować żywność, jest coraz bardziej potrzebna producentom żywności. Potencjalny klient produktów spożywczych nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w I kwartale 2015 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w I kwartale 2015 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w I kwartale 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w I kwartale 2015 r. przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Kryteria kontroli jakości towaru podczas przyjęciu towaru

Kryteria kontroli jakości towaru podczas przyjęciu towaru DINO POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do procedury 3.1.1 Data wydania: 01.04.2015 r. Nr wydania: 1.0 Strona: 1 Stron: 5 Kryteria kontroli jakości towaru podczas przyjęciu towaru Grupa IA dostawa z Magazynu Centralnego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i oznakowania wyrobów czekoladowych i wyrobów w polewie czekoladowej Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w IV kwartale 2009 r. przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Tabela 2 CZĘŚĆ II BAZY DO ZUP. Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Łączna wartość netto. Stawka podatku VAT 22% 7% 0% Inne 3%

Tabela 2 CZĘŚĆ II BAZY DO ZUP. Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Łączna wartość netto. Stawka podatku VAT 22% 7% 0% Inne 3% Tabela 2 CZĘŚĆ II BAZY DO ZUP Dostawa do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Łączna wartość netto Stawka podatku VAT 22% 7% 0% Inne 3% SUMA BRUTTO: Łączna wartość brutto Łączna wartość netto oferty

Bardziej szczegółowo

Mądre zakupy. Kryteria wyboru żywności

Mądre zakupy. Kryteria wyboru żywności Kryteria wyboru żywności Plan prezentacji: Podstawowe definicje Rady dla kupującego Etykiety produktów żywnościowych Substancje dodatkowe Wzbogacanie żywności Znakowanie żywności ekologicznej Znakowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA. Przydatne informacje przy zakupie żywności

PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA. Przydatne informacje przy zakupie żywności PRZEDŚWIĄTECZNY PORADNIK KONSUMENTA Przydatne informacje przy zakupie żywności OPAKOWANIE OZNAKOWANIE Na opakowaniu środka spożywczego szukaj obowiązkowych informacji o: nazwie środka spożywczego, wykazie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 22 października 2010 r. Druk nr 998 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

Fałszowanie. Środków Ochrony Roślin

Fałszowanie. Środków Ochrony Roślin Fałszowanie Środków Ochrony Roślin Środki Ochrony Roślin Są niejednokrotnie niezbędnym narzędziem w uprawie roślin Mają korzystny wpływ na zdrowotność Ŝywności Mają wpływ na opłacalność produkcji Fałszerstwa

Bardziej szczegółowo

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska

Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Znakowanie kosmetyku nowe przepisy. mgr Katarzyna Kobza - Sindlewska Rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. rozdział VI Informacje dla konsumenta art.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 43 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wykazu obszarów badawczych

Bardziej szczegółowo

Produkcja cukru ekologicznego. dr inż. Maciej Wojtczak

Produkcja cukru ekologicznego. dr inż. Maciej Wojtczak dr inż. Maciej Wojtczak Żywność ekologiczna?? CUKIER EKOLOGICZNY? ORGANIC SUGAR 2 Rolnictwo ekologiczne To sposób gospodarowania ograniczający zależność od nakładów zewnętrznych poprzez stymulowanie biologicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 8 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 8 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia 15 kwietnia 2013 r. Poz. 8 OGŁOSZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie listy organizacji badawczych

Bardziej szczegółowo

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

NIE TAK. III. Osoba upoważniona do reprezentowania wnioskodawcy. IV. Dane osoby uprawnionej do kontaktu Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 133 Działania informacyjne i promocyjne 1 Agencja Rynku Rolnego,00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 Potwierdzenie przyjęcia wniosku. Znak sprawy I. Cel złożenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł.

I N F O R M A C J A. Łącznie ocenie poddano 64 partie mrożonych środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych wartości zł. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekologiczny znaczy trendy Czy opłaca się być eko? prof. Hanna Godlewska-Majkowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 12 marca 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ

NOWE PRZEPISY. ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ NOWE PRZEPISY ZNAKOWANIE ŻYWNOŚCI PAKOWANEJ i NIEOPAKOWANEJ I. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 pa ździernika 2011 W dniu 12 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU *

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU * PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU * 1. Kiedy wyrób moŝe być uznany za wyrób budowlany? Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych poprzez pojęcie wyrobu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25.

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej

Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Wymagania w zakresie znakowania produktów mięsnych w świetle nowego rozporządzenia Unii Europejskiej Po kilku latach dyskusji na poziomie europejskim oraz wielu konsultacji z organizacjami producentów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO I SUPLEMENTÓW DIETY W 2007 ROKU RAPORT Z BADAŃ MONITORINGOWYCH ZAKRESIE WYBRANYCH GRUP ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY PRZEPROWADZONYCH PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ W 2007 ROKU.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Pasze lecznicze nieprzeznaczone do obrotu. Dz.U.2007.24.157 z dnia 2007.02.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 lutego 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 1 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych

Ustawa z dnia r. Prawo Budowlane, (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 774) ustawy z r., o wyrobach budowlanych Prawo unijne i krajowe Kontrola wyrobów mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 4 września 2015 r. Wprowadzanie wyrobów do obrotu Od 1 lipca 2013 r., na terenie Polski funkcjonują dwa podstawowe systemy wprowadzania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Miejskie przedszkole Nr 25 w Płocku ul. Kazimierza wielkiego 6A 09-400 Płock OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Tytuł i zakres zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych.

I N F O R M A C J A. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych. I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi w III kwartale 2009 r. przeprowadził kontrole w 16

Bardziej szczegółowo

Tak, wysłano. Informacje dodatkowe o producencie: Schemat organizacyjny. Kopia aktualnego odpisu KRS

Tak, wysłano. Informacje dodatkowe o producencie: Schemat organizacyjny. Kopia aktualnego odpisu KRS WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ [Pozyskiwanie dziko rosnących roślin, ich części oraz grzybów] Data wypełnienia wniosku Wniosek składany po raz pierwszy Nr producenta nadany przez Ekogwarancja Zmiana danych W przypadku

Bardziej szczegółowo

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DIH-83-6/15/JK Warszawa, 6.11.2015 r. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI I RZETELNOŚCI ORGANIZOWANIA PROMOCJI W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH [Podtytuł dokumentu] [DATA] GIIH [Adres firmy] INFORMACJA Z WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2013 r.

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Warszawa: Dostawa artykułów spoŝywczych na potrzeby stołówki szkolnej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym

Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Znaczenie jakości żywności dla rozwoju MSP w sektorze rolno-spożywczym Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Oczekiwania współczesnych konsumentów*

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych).

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.04.195.2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 102 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 102 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 18.12.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.265.2013 DECYZJA Nr 102

Bardziej szczegółowo

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych w III kwartale 2010 r.

Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych w III kwartale 2010 r. Informacja z przeprowadzonych kontroli planowych w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych w III kwartale 2010 r. Zgodnie z Programem kontroli planowej w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych)

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów mrożonych wyrobów kulinarnych (garmażeryjnych) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE 1) 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych

ROZPORZĄDZENIE 1) 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych Dz.U.08.210.1327 z dnia 28 listopada 2008 r. ROZPORZĄDZENIE 1) 2) MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 6 września 2001

Bardziej szczegółowo

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska.

ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska. ZNAKOWANIE ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZGODNE Z WYMAGANIAMI PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO. mgr.inż Joanna Kubica Quality Assurance Poland www.haccp- polska.pl Podstawa prawna W Polsce, europejskie standardy znakowania produktów

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych.

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych. Informacja za I kwartał 2012 r. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa oraz wyrobów mięsnych (tj. niepoddanych obróbce termicznej), w tym głównie w kierunku zafałszowań innymi gatunkami.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 2

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 2 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 2 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 2. Wymagania niezbędne

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r.

Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych z 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Nowelizacja wprowadza definicje: wprowadzania do obrotu, wycofania z obrotu, udostępniania na rynku krajowym, zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Warunki przywozu produktów złożonych do UE

Warunki przywozu produktów złożonych do UE Warunki przywozu produktów złożonych do UE Decyzja Komisji 2007/275 z dnia 17 kwietnia 2007 r. dotycząca wykazu zwierząt i produktów mających podlegać kontroli w punktach kontroli granicznej na mocy dyrektyw

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań. D/KA.ŻG.8361.175.2013 ZPO Poznań, dnia...grudnia 2013r.

WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań. D/KA.ŻG.8361.175.2013 ZPO Poznań, dnia...grudnia 2013r. WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.175.2013 ZPO Poznań, dnia...grudnia 2013r. Pani Urszula Marciniak SKLEP SPOŻYWCZO- MONOPOLOWY ul.

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka stosowania GMO w środowisku jako element autoryzacji roślin GM do uprawy. Ewelina Żmijewska Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Radzików

Ocena ryzyka stosowania GMO w środowisku jako element autoryzacji roślin GM do uprawy. Ewelina Żmijewska Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Radzików Ocena ryzyka stosowania GMO w środowisku jako element autoryzacji roślin GM do uprawy Ewelina Żmijewska Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB Radzików Autoryzacja roślin GM w Europie Dyrektywa 2001/18 /WE

Bardziej szczegółowo

NOWE PRZEPISY ODNOŚNIE PODAWANIA INFORMACJI O WARTOŚCI

NOWE PRZEPISY ODNOŚNIE PODAWANIA INFORMACJI O WARTOŚCI NOWE PRZEPISY ODNOŚNIE PODAWANIA INFORMACJI O WARTOŚCI ODśYWCZEJ wg ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. W dniu 12 grudnia 2011 r. weszło w Ŝycie

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

ROLNICTWO EKOLOGICZNE ROLNICTWO EKOLOGICZNE Michał Rzytki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stara Kiszewa, 5 listopad 2015 r. 1 Liczba gospodarstw w systemie rolnictwa ekologicznego w latach 2003-2014 Liczba przetwórni w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych. mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, r.

Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych. mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, r. Wyroby budowlane Ocena zgodności a ocena właściwości użytkowych mgr inż. Ewa Kozłowska Gdańsk, 27.01.2017 r. Ważne definicje Producent to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2014 r. Poz. 1158 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2015 r.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2015 r. Wyniki kontroli przeprowadzonych przez WIJHARS z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z/s w Zielonej Górze w IV kwartale 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych

Żywność: Prawo UE: 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Żywność: Prawo UE: 1.Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie od 2006-12-31 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 11 sierpnia 2004 r. (Dz.U.

Bardziej szczegółowo