Zasady Prezentacji Przypadku. Długość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady Prezentacji Przypadku. Długość"

Transkrypt

1 Zasady Prezentacji Przypadku Długość wyrazów. Proszę umieścić informację o liczbie wyrazów na końcu opisu przypadku. Upewnij się, że długość twojej prezentacji mieści się w podanym limicie. Nic nie zyskasz przekraczając limit. Zawartość Celem prezentacji jest zaprezentowanie przez ciebie zrozumienia jak teoria poznawcza jest stosowana w przypadku indywidualnych pacjentów. Powinieneś przedstawiać informacje jasno i zwięźle. Powinieneś pokazać, że potrafisz: identyfikować przejawiane przez pacjenta problemy i cele; używać odpowiednich narzędzi do pomiaru; konceptualizować przypadek używając terminów poznawczych i odpowiedniego modelu; planować i prowadzić efektywną interwencję terapeutyczną, która logicznie wynika z wybranego przez ciebie modelu; oceniać wynik interwencji; dokonywać refleksji na temat tego, co zrobiłeś i na temat reakcji pacjenta na leczenie. Będziemy oceniać: znajomość istotnej teorii i literatury (opisanej i sugerowanej) rozumienie relacji między teorią i praktyką oraz zdolność dostosowania teorii i standardowych sposobów postępowania do indywidualnego pacjenta wrażliwość kliniczną ilość i stopień dostosowania zastosowanych narzędzi pomiaru, modeli i interwencji jasność i spójność wyrażania myśli zdolność do dokonywania refleksji i uczenia się na podstawie doświadczeń Dobra prezentacja przypadku nie musi oznaczać sukcesu terapii, np. pacjent nie musi wykazywać poprawy w momencie opisywania przypadku. Sukces terapii może zależeć bowiem od innych czynników niż twoja wiedza i umiejętności. Niezależnie od tego jaki jest wynik terapii w momencie opisywania przypadku, opis MUSI zawierać przedstawione poniżej informacje. Przestrzegaj zasugerowanej kolejności i uważaj, by nie pominąć żadnej części bez istotnej przyczyny (w przeciwnym wypadku stracisz punkty). 1. Spis treści Przykład znajdziesz na końcu Zasad Prezentacji Przypadku. 2. Wstęp Przedstaw zwięzły zarys teoretycznej pracy badawczej i literatury klinicznej istotnej dla twojego rozumienia i terapii przypadku. Odnośniki do źródeł powinny znaleźć się w bibliografii.

2 Przedstaw krótko dane biograficzne i informacje dotyczące obecnych okoliczności pacjenta (wiek, płeć, stan cywilny, warunki zawodowe i rodzinne). Musisz upewnić się, ze dane osobiste zostały zmienione, by nie złamać zasady poufności. 3. Przedstawienie problemu / ów Podsumuj problemy przedstawione przez pacjenta i związane z nimi cele. W przypadku gdy pacjent spełnia kryteria diagnostyczne (np. DSM-IV), postaw diagnozę. Nie ma potrzeby przytaczania pełnych kryteriów diagnostycznych. Opisz pokrótce szczegóły rozwinięcia się problemów, wcześniejszego leczenia i obecnie używanych przez pacjenta sposobów radzenia sobie. Przedstaw uzyskane przed rozpoczęciem terapii wyniki na odpowiednich wystandaryzowanych skalach (np. Inwentarz Depresji Becka) oraz dostosowanych do pacjenta narzędzi pomiaru (np. ocena nasilenia problemu, stopień wiary w poszczególne przekonania). Upewnij się, że narzędzia, których użyłeś, stanowią najlepszy wybór w odniesieniu do problemu, który leczysz oraz, że powtarzasz pomiar w odpowiednich odstępach (np. przed i po leczeniu, co tydzień, co miesiąc). Odnośniki do wystandaryzowanych narzędzi muszą znaleźć się w bibliografii. 4. Konceptualizacja przypadku Na podstawie informacji dostępnej w momencie opisywania przypadku, stwórz konceptualizację przypadku używając terminów poznawczych. Powinna ona zawierać: Relację między obecnymi myślami, afektem i zachowaniem, jak wpływa ona na utrzymywanie i nasilenie przejawianych problemów, np. co w twojej ocenie sprawia, ze problem się utrzymuje. Możesz zawrzeć tu czynniki środowiskowe (np. warunki finansowe, brak wsparcia społecznego). Zawsze używaj specyficznego sformułowania przypadku opartego na teorii (np. poznawczy model lęku panicznego Clarka), raczej niż modeli ogólnych. Wskazuj na źródła, z których pochodzi dany model. Proste modele (np. model kajzerki Padesky) używane są jako wstępne ramy służące organizowaniu danych oraz pomagają wprowadzić pacjentów w terapię poznawczą. Nie powinny one jednakże być używane jako alternatywa dla modeli bardziej specyficznych, wynikających z teorii. Nawet jeśli nie istnieje model dla problemu, z którym pracujesz, upewnij się, że: jasno określasz elementy w kole podtrzymującym zaburzenie (treści poznawcze, emocje, zachowania) nazywasz (albo rysujesz) dokładne połączenia między nimi (co prowadzi co czego, co wynika z czego) odpowiednio kładziesz nacisk na rolę treści poznawczych

3 Czynniki przyspieszające / wydarzenia krytyczne, np. wydarzenia, okoliczności, które według twojego przekonania wywołały początek i rozwinięcie się problemu (nadal mogą działać utrzymując lub pogarszając problem); Leżące u podłoża przekonania i założenia, które mogły predysponować pacjenta do pojawienia się w pewnym momencie problemu. Mogą one być także zaangażowane w podtrzymywanie problemu, np. poznawcze czynniki podatności. Doświadczenia z przeszłości, które przyczyniły się do uformowania poznawczych czynników podatności i wzmocniły je. Twoja konceptualizacja powinna być logicznie spójna. Powinna demonstrować utrwaloną wiedzę dotyczącą zagadnień teoretycznych. Twoje hipotezy dotyczące mechanizmu działania czynników przyczyniających się do powstania i utrzymywania problemu powinny być jasne. Związek pomiędzy historią, leżącymi u podłoża przekonaniami i założeniami, wydarzeniami wywołującymi problem i elementami kół podtrzymujących powinien być zrozumiały, na miarę twojej wiedzy. Zaznacz te obszary (np. wczesne doświadczenia), co do których wiesz, że brakuje ci pewnych informacji oraz gdzie natura powiązań między elementami nie jest dla ciebie do końca jasna. Powinieneś zilustrować rozwinięcie się problemu i jego utrzymywanie przy pomocy diagramu lub wykresu oraz opisać je w tekście. 5. Przebieg terapii Opisz przeprowadzoną terapię, zawierając następujące elementy: Cele terapii, który powinny logicznie wynikać z konceptualizacji przypadku oraz problemów i celów określonych przez pacjenta. W jaki sposób sprawdzałeś poszczególne hipotezy dotyczące rozwinięcia i utrzymywania problemu pacjenta, jakich używałeś do tego poznawczych i behawioralnych metod (np. poszukiwanie alternatywnych wyjaśnień, eksperymenty behawioralne, praca z wyobraźnią, przeformułowanie dysfunkcjonalnych założeń). Upewnij się, że jasno opisujesz to, co zrobiłeś; brak jasności zwiększy wątpliwości egzaminatora co tego, czy naprawdę dobrze rozumiesz to, o czym mówisz! Przebieg leczenia powinien wskazywać na utrwalone i pewne zrozumienie przez ciebie teorii i praktyki terapii poznawczej. Powinien też demonstrować umiejętności pracy zarówno nad obecnie działającymi czynnikami podtrzymującymi jak i leżącymi u podłoża założeniami. Pokaż, jak twoja konceptualizacja przypadku zmieniała się, gdy w trakcie terapii pojawiały się nowe informacje. Załącz podsumowanie planu terapii. Opisz trudności jakie napotkałeś w trakcie terapii. Pokaż, jaki miały one związek z ogólnym rozumieniem przypadku (konceptualizacją) i opisz użycie metod behawioralno poznawczych w celu ich rozwiązania.

4 6. Wynik Oceń wynik przeprowadzonej terapii pokazując zmiany w początkowo zidentyfikowanych problemach, postęp w kierunku osiągania celów, zmiany w stopniu wiary w kluczowe treści poznawcze, zamiany w punktacji osiąganej na wystandaryzowanych skalach i w zakresie innych zmiennych, które oceniałeś. Użyj wykresów lub tabel, np. dla zademonstrowania zmian w punktacji z tygodnia na tydzień, lub dla porównania wyników w wystandaryzowanych skalach lub zindywidualizowanych narzędziach przed terapią i po terapii. Upewnij się, że ponownie oceniłeś wszystkie czynniki, które oceniałeś na początku leczenia. Jeśli jest to niemożliwe, wytłumacz dlaczego. Uznajemy, że jest możliwe, iż w trakcie opisywania przypadku nie skończyłeś jeszcze leczenia. Jeśli tak jest, posumuj zmiany, które pojawiły się do tej pory i nakreśl swoje plany dotyczące dalszych etapów terapii. Opisz rezultaty, jakich spodziewasz się uzyskać stosując dalej terapię poznawczą. Jeśli spodziewasz się jakiś trudności w terapii napisz o nich i powiedz, jak planujesz sobie z nimi poradzić. Zawrzyj wystarczająco dużo szczegółów, tak by egzaminator był pewien, że jasny dla ciebie jest dotychczasowy przebieg terapii i wiesz, co musisz zrobić w przyszłości. 7. Dyskusja Ten komentarz zawierający konkluzje stanowi kluczową część twojej prezentacji. Daje ci on możliwość refleksji i dyskusji dotyczącej twojego rozumienia i poradzenia sobie z przypadkiem. Możesz pokazać, że potrafić uczyć się na podstawie doświadczenia. Komentarz ten powinien opierać się na rozważnym przemyśleniu i powinien zawierać następujące elementy: Podsumuj czego nauczyłeś się z terapii tego przypadku. Omów na ile twoja pierwotna konceptualizacja przypadku była odpowiednia i napisz o ewentualnych zmianach, jakich dokonałeś. Jeżeli wynik był pozytywny wskaż na te czynniki w pacjencie, w tobie i w terapii poznawczej, które według ciebie przyczyniły się do sukcesu. Jeżeli wynik terapii nie był pozytywny oceń tego przyczyny (czynniki w tobie, w pacjencie i w terapii). Zasugeruj jak inaczej mogłeś poradzić sobie z tym przypadkiem patrząc z perspektywy czasu. 8. Bibliografia Proszę użyj formatu opisanego w Zasadach Prezentacji Przypadku podczas pisania pracy w Terminie I. Upewnij się, że cała literatura, z której korzystasz znajdzie się na liście bibliografii oraz, ze każda pozycja z listy bibliografii została wykorzystana w pracy.

5 Spis treści 1. Wstęp Dane biograficzne 1 2. Prezentacja problemów Kryteria diagnostyczne Skale pomiaru i narzędzia wystandaryzowane 3 3. Konceptualizacja przypadku 3.1 Leżące u podłoża przekonania i założenia 3.2 Czynniki przyspieszające pojawienie się problemu Wydarzenia krytyczne powiązane z pierwszym załamaniem pacjenta Wydarzenia krytyczne powiązane z drugim załamaniem pacjenta Czynniki podtrzymujące Doświadczenia z przeszłości i wczesne wydarzenia życiowe 6 4. Przebieg leczenia Sesja pierwsza Sesje trzecia do piątej Sesje szósta do ósmej Sesje dziewiąta do jedenastej Sesje jedenasta do szesnastej Wynik Dyskusja Załączniki Przykład arkusza zmiany stopnia wiary w myśli pacjenta Plan pacjenta Bibliografia 19 Ryciny I Koło ilustrujące hipotetyczny początek ostatniego 5 epizodu depresji i paniki II Przykład koła podtrzymującego panikę pacjenta 6 III Sformułowanie trudności pacjenta 8 IV Koło ilustrujące utrzymywanie się braku asertywności 10 V Tabela ilustrująca zmiany w punktacji na skalach pacjenta

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS

Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Europejski Program Studenckich Praktyk Zawodowych (The European Graduate Placement Scheme) PODRĘCZNIK EGPS Wskazówki dotyczące praktyk zawodowych Dla studentów studiów drugiego stopnia z zakresu przekładoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

O ewaluacji z różnych perspektyw

O ewaluacji z różnych perspektyw O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie O ewaluacji z różnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej

Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Różne wymiary skuteczności w pomocy społecznej Redakcja: Agnieszka Hryniewicka Warszawa 2011 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1

Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 Dr Hanna Przybyła-Basista Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytet Śląski w Katowicach Proces mediacji rodzinnych od teorii do praktyki 1 1. Wprowadzenie W Polsce mało jest publikacji z zakresu mediacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 29.05.2011 r.

Wersja z dnia 29.05.2011 r. Warunki organizacyjne prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem oddzielenia od pracy socjalnej czynności związanych z procedurą

Bardziej szczegółowo

Pomiar jako środek do doskonalenia

Pomiar jako środek do doskonalenia Projekt Klient w centrum uwagi administracji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomiar jako środek do doskonalenia Poprawa funkcjonowania sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku

Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku Plan wyników i rozwoju oraz przegląd procesu oceny wyników na koniec roku Przewodnik dla bezpośredniego przełożonego/ kierownika funkcyjnego Plan wyników i rozwoju (PLP) oraz procesy oceny wyników na koniec

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych.

KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. KILKA ZASAD I WSKAZÓWEK PRZYDATNYCH DO PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH co by miało ułatwić zarówno pisanie, jak i sprawdzanie takowych. Dr n. med. Barbara Baranowska, Mgr Antonina Doroszewska, Mgr Agnieszka Kalinowska-Przybyłko

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo