PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. XXI Konferencja Naukowa. Problemy Rozwoju Maszyn"

Transkrypt

1 XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych W dniach stycznia 2008 roku odby a si w FWP Hyrny w Zakopanem XXI Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych. W tym roku organizatorami byli: Komitet Naukowy, Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn oraz Centrum Trwa oêci i NiezawodnoÊci Materia ów i Konstrukcji (CESTI), Polska Akademia Nauk Komitet Budowy Maszyn, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Oddzia w Opolu. Do wspó pracy zaproszono równie firmy: Fabryka Maszyn i Urzàdzeƒ Famak S.A. z Kluczborka, ENERGOSERWIS S.A. z Lubliƒca, PROTEA Sp. z o.o. w Gdaƒsku oddzia w OleÊnie, Eko-Region I w Rudzie. Pracami kierowa Komitet Organizacyjny w sk adzie: prof. dr hab. in. Ewald Macha przewodniczàcy, dr hab. in. Tadeusz agoda, prof. PO sekretarz oraz cz onkowie: mgr Magdalena Filipek, mgr in. Karolina Walat, dr in. Krzysztof Kluger, dr in. Zbigniew Marciniak, dr in. Adam Nies ony, mgr in. Krzysztof Zosik. W konferencji wzi o udzia ponad 120 osób z uczelni i przemys u oraz goêcie z zagranicznych oêrodków naukowych. Wyg oszono 90 referatów plenarnych, sesyjnych i plakatowych. Uroczystego otwarcia konferencji dokona prorektor ds. nauki Politechniki Opolskiej dr hab. in. Marek Tukiendorf, prof. PO, który zaprezentowa tak e osiàgni cia uczelni. Referaty plenarne wyg osili: prof. dr hab. in. A. Szumanowski z Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. in. J. Antoniak z Politechniki Âlàskiej, prof. dr hab. in. J. Wojnarowski z Politechniki Âlàskiej, dr in. A. Karolczuk i dr in. A. Nies ony z Politechniki Opolskiej, prof. dr hab. in. J. Tomczyk z Politechniki ódzkiej oraz przedstawiciele firm z przemys u: mgr in. H. Fraszek z Famaku oraz dr in. D. Kardas z ENERGOSERWISU. SpoÊród referatów zaprezentowanych na sesjach plakatowych przewodniczàcy wyró nili po 2 prace z ka dej sesji. Dwie nagrody I stopnia przyznano: pracy dr. in. A. K sego z Politechniki Radomskiej oraz pracy dr. hab. in. A. Âwiàtoniowskiego, prof. AGH, dr. in. R. Gregorczyka, in. B. Szostaka z Akademii Górniczo-Hutniczej. Dwie nagrody II stopnia przyznano: pracy dr. in. M. Bociana, prof. dr. hab. in. M. Kulisiewicza z Politechniki Wroc awskiej oraz pracy: mgr. in. M. Staƒco, dr. hab. in. T. Smolnickiego, prof. PWr., z Politechniki Wroc awskiej. Streszczenia referatów ukaza y si w formie ksià ki wydanej przez Politechnik Opolskà, do której za àczona zosta a p yta CD z pe nymi wersjami referatów. Wybrane prace uka à si w nast pujàcych czasopismach: Przeglàd Mechaniczny, Transport Przemys owy, Hydraulika i Pneumatyka, Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Archiwum Budowy Maszyn oraz w ksià ce wydanej przez Politechnik Opolskà. Otwarcie XXI Konferencji Naukowej Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych Na konferencji, która jest organizowana od 21 lat, poruszane sà szeroko rozumiane problemy budowy i eksploatacji maszyn, a zaanga owanie przemys u sprzyja nawiàzywaniu wspó pracy pomi dzy oêrodkami. Komitet Naukowy wybra ponownie na przewodniczàcego prof. dr. hab. in. Jana Szlagowskiego z Politechniki Warszawskiej, który b dzie pe ni t funkcj przez kolejne 3 lata, tj. do konferencji w 2011 roku. Organizacja konferencji zosta a bardzo dobrze oceniona przez Komitet Naukowy, jak równie zdoby a uznanie w adz Politechniki Opolskiej. Kolejna XXII KNPRMR b dzie organizowana przez Êrodowisko naukowe Politechniki Âwi tokrzyskiej w dniach stycznia 2009 roku. ROK WYD. LXVII ZESZYT 4/2008 3

2 INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA Serdecznie zapraszamy do udzia u w II Konferencji SZKO A OBRÓBKI SKRAWANIEM nt. Innowacje w obróbce skrawaniem Kraków-Bukowina Tatrzaƒska, wrzeênia 2008 r. Inicjatywa powo ania SZKO Y OBRÓBKI SKRAWANIEM spotka a si z ywym zainteresowaniem w Êrodowiskach przemys owych i uczelnianych. I Konferencja, zorganizowana przez Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydzia u Mechanicznego Politechniki Wroc awskiej w Dusznikach-Zdroju w 2007 r., uznana zosta a za sukces zarówno pod wzgl dem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Kontynuujàc t szczytnà tradycj, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (dawniej Instytut Obróbki Skrawaniem) we wspó pracy z ubieg orocznym organizatorem Szko y zapraszajà na kolejnà konferencj. Celem SZKO Y jest: Integracja skrawaniowców ze Êrodowisk przemys owych i uczelnianych. Prezentacja najnowszych osiàgni ç z zakresu obróbki skrawaniem, a tak e konstrukcji, technologii i eksploatacji narz dzi skrawajàcych i oprzyrzàdowania narz dziowego. Prowadzenie forum internetowego z bazami danych zawierajàcymi: adresy cz onków SZKO Y, firm i uczelni, oferty producentów i dystrybutorów narz dzi i oprzyrzàdowania narz dziowego, informacje o potencjale badawczym oêrodków naukowych i przemys owych, informacje o poszukiwaniach partnerów do realizacji projektów badawczych, krajowych i zagranicznych, publikacje, odnoêniki do stron internetowych, informacje o konferencjach, targach itp. Serwis dost pny jest na stronie internetowej Forum: Organizowanie konferencji, wydawanie ksià ek zwiàzanych tematycznie z obróbkà skrawaniem itp. Zapraszamy do czynnego udzia u w II Konferencji organizowanej w ramach SZKO Y OBRÓBKI SKRAWANIEM, której tematykà wiodàcà b dà INNOWACJE W OBRÓBCE SKRAWANIEM. Konferencja odb dzie si w dniach wrzeênia 2008 r. w Bukowinie Tatrzaƒskiej (rozpocz cie konferencji w dniu w IZTW w Krakowie ok. godz ). Zakres tematyczny II Konferencji to: nowoczesne materia y narz dziowe i pow oki stosowane na ostrza skrawajàce, nowoczesne konstrukcje narz dzi skrawajàcych i uchwytów narz dziowych, obróbka z wysokimi pr dkoêciami i z wysokà wydajnoêcià, obróbka na sucho i z minimalnym smarowaniem, obróbka materia ów trudnoobrabialnych, ekologia w obróbce skrawaniem. Wybrane referaty b dà wyg aszane na sesjach plenarnych, pozosta e prezentowane b dà w sesji plakatowej. Wszystkie referaty, przyj te na Konferencj przez Komitet Naukowo-Programowy, b dà wydane jako druga ksià ka z serii: OBRÓBKA SKRAWANIEM INNOWACJE W OBRÓBCE SKRAWANIEM. Oczekujemy równie Paƒstwa propozycji tematów do dyskusji panelowej. Wszystkie informacje dotyczàce konferencji b dà na bie àco publikowane na stronie FORUM oraz Centrum Innowacji, Transferu i Monitorowania Rozwoju Technologii Wytwarzania IZTW Seminarium Obróbka cieplna w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach. Technologie tradycyjne, nowoczesne rozwiàzania Poznaƒ, r. Do wzi cia udzia u w seminarium zaproszeni sà przedstawiciele hartowni w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach (w aêciciele, kierownicy, mistrzowie, technolodzy, hartownicy), jak i przedstawiciele hartowni w du ych przedsi biorstwach, pracownicy naukowi oraz pracownicy firm dystrybucyjnych w celu zaprezentowania swojego dorobku i doêwiadczeƒ, a tak e oferty produkowanych materia ów, maszyn i urzàdzeƒ oraz proponowanych do wykonania lub sprzeda y prac, us ug i technologii. Informacje, zg oszenia: Instytut Mechaniki Precyzyjnej ul. Duchnicka 3, Warszawa, tel lub , fax , 4 ROK WYD. LXVII ZESZYT 4/2008

3 PC/104-PLUS1500 karta wejêç i wyjêç dwustanowych 24 V do systemów przemys owych Firma Egmont Instruments wprowadzi a do oferty nowà kart przeznaczonà do przemys owych systemów zabudowanych na magistral PC/104-PLUS, produkcji niemieckiej firmy Addi-Data. Karta ma 16 wejêç i 16 wyjêç cyfrowych 24 V. Jedno z wejêç mo e pracowaç jako licznikowe, a dwa jako wejêcia przerwaƒ. Wszystkie wejêcia odpowiadajà przemys owemu standardowi +24 V dla logicznej 1, co pozwala np. na bezpoêrednie pod- àczanie sterowników PLC. WejÊcia mogà pracowaç w zakresie V DC jako logiczna 1 oraz w zakresie 0 14 V jako logiczne 0. Opóênienie sygna u dla 24 V wynosi 70 µs, a maksymalna cz stotliwoêç wejêciowa 5 khz. WyjÊcia o napi ciu nominalnym 24 V wymagajà podania na kart zewn trznego zasilania w zakresie V. WyjÊcia majà du à obcià alnoêç do 0,15 A przy 24 V na jedno wyjêcie. Majà te zabezpieczenia przeciwzwarciowe przez samoresetujàcy si bezpiecznik. Dodatkowo, w momencie w àczenia zasilania lub restartu systemu, wszystkie wyjêcia ustawiane sà w stanie logicznego 0. Karty majà pe nà izolacj optycznà 1000 V, z zachowaniem na p ytce odpowiedniego dystansu, separujàcà system od obiektów i sygna ów zewn trznych. Sygna y cyfrowe wejêciowe i wyjêciowe przesy ane sà przez optoizolatory. Karty zabezpieczone sà te przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury, przed nadmiernym spadkiem napi cia, przed szybkimi impulsami, przepi ciami, wy adowaniami elektrostatycznymi i zak óceniami wysokiej cz stotliwoêci EMI. Cz Êç funkcji nadzoru pe ni uk ad watchdog. Z kolei odczytujàc rejestr statusu, mo na prowadziç bie àcà diagnostyk na wypadek zwarcia, przegrzania, spadku napi cia lub jego nadmiernego wzrostu. Karty mogà byç szeroko stosowane w automatyce przemys owej i w sterowaniu procesami: do sterowania i monitorowania stanów wejêç i wyjêç, do prze àczania syg- Wi cej informacji: EGMONT INSTRUMENTS tel , , fax Francuska firma SCAIME, specjalizujàca si w czujnikach tensometrycznych, wprowadza na rynek miniaturowy tensometr o wysokim poziomie na wyjêciu (0 5 V), z cyfrowà korekcjà temperatury. Zintegrowany mostek pomiarowy, nastawny cyfrowo przez RS232, umo liwia uzyskanie danych na wyjêciu o wysokim poziomie oraz korekcj rozszerzalnoêci cieplnej na dowolnym materiale. Niewielka sztywnoêç Epsimetal dopuszcza zakres pomiaru o wielkoêci µm/m, przy rozdzielczoêci co na ów, jako interfejs do automatycznego testowania instalacji i urzàdzeƒ, do w àczania, wy àczania i monitorowania ró nych odbiorników elektrycznych. Pozwalajà na pod- àczenie sterowania takich urzàdzeƒ, jak np.: zawory, pompy, przekaêniki elektromechaniczne, wentylatory, Êwiat a, silniki, sterowniki PLC. Standardowe oprogramowanie to sterowniki do Windows XP/2000/ NT/98, w tym sterowniki czasu rzeczywistego, sterowniki do LabView i LabWindows/CVI, przyk ady programowania w Visual Basic, C, C++, Delphi. Dost pne sà równie narz dzia dla Linuksa. Pod Windows karta obs ugiwana jest przez oprogramowanie ADDIPACK sterownik oparty na koncepcji karty wirtualnej. Funkcje wszystkich zainstalowanych jednoczeênie w komputerze kart interpretowane sà jako funkcje jednej (wirtualnej) karty. Pozwala to na pisanie tylko jednego kodu programu dla tej samej funkcji wszystkich kart w systemie, bez koniecznoêci odwo ywania si do adresów i funkcji poszczególnych kart. Epsimetal pomiar odkszta cenia i napr enia najmniej 1 µm/m, zarówno w rozciàganiu, jak i Êciskaniu. Dzi ki opatentowanemu systemowi napr eƒ wst pnych, kompensujàcemu si y samego czujnika, dryft zera jest zaniedbywalnie niski, a powtarzalnoêç doskona a. Urzàdzenie mo na przykr ciç za pomocà 4 Êrub albo przymocowaç z u yciem wymiennych podk adek. Podk adki takie mogà byç wykonane zgodnie z zamówienim, w zale noêci od kszta tu pod o a (na przyk ad ró ne Êrednice kolumn). Oto kilka przyk adów typowych zastosowaƒ: Pomiar napr enia kolumny wtryskarki. Kontrola si y przy o onej na zgrzewadle. Kontrola napr eƒ w szkielecie budynku czy budowli in ynierskiej. Wa enie z pok adu ci arówek lub przyczep. ROK WYD. LXVII ZESZYT 4/2008 5

4 Pojazdy nap dzane ogniwami paliwowymi Samochód elektryczny nap dzany ogniwem paliwowym Zaprojektowany i wykonany na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bernie (Szwajcaria) SAM jest trzyko owym pojazdem z dwoma siedzeniami. Pojazd zosta zaprojektowany dla komunikacji lokalnej jako tani, energooszcz dny i lekki Êrodek transportu (rys. 1). Rys. 1 Nadwozie samochodu sk ada si z czterech cz Êci wykonanych z poliuretanu, podwozie wykonane jest z aluminium, co redukuje wag pojazdu do 400 kg. Tylne ko o jest po àczone z uk adem nap dowym za pomocà synchronicznego nap du pasowego. Silnik elektryczny ma moc 15 kw. Moc wytwarzana przez stos ogniwa paliwowego jest przesy ana do obwodu akumulatora przez przetwornik DC/DC oparty na technologii soft switching (mi kkie prze- àczanie). SprawnoÊç ogniwa wynosi 95%. Stos ogniw paliwowych typu PEM sk ada si ze 100 pojedynczych ogniw i ma moc wyjêciowà wynoszàcà 6 kw, przy napi ciu 60 V. CiÊnienie wodoru w ogniwie jest zmniejszane przez regulator ciênienia znajdujàcy si w otworze wlotowym stosu do wartoêci 1,3 bara. Niewielka iloêç wodoru z ogniwa jest odzyskiwana w pompie membranowej, co pozwala ograniczyç straty wodoru do minimum. Powietrze z procesu jest pompowane przez spr ark do uk adu. Spr - arka jest zaprojektowana na maksymalny przep yw 300 ml/min pod ciênieniem 1,5 bara. Jest ona nap dzana przez silnik tarczowy. Cz stotliwoêç obrotów jest regulowana w zale noêci od mocy stosu ogniw na wyjêciu. Ogniwo paliwowe pokrywa zapotrzebowanie na energi dla typowego wykorzystania wynoszàce 5 kwh/100 km. Rys. 2 W po àczeniu z akumulatorami litowo-polimerowymi ogniwo PEM jest w stanie wytworzyç energi o mocy do 15 kw. Wodór w ogniwie jest magazynowany w dwóch cylindrycznych pojemnikach wype nionych wodorkami metali. Dwa pojemniki o wadze 42 kg i pojemnoêci 14 litrów mogà zmagazynowaç do 400 g wodoru o maksymalnym ciênieniu 15 barów. Cylindryczne pojemniki sà zintegrowane z uk adem ch odzenia stosu ogniw. Przyczepa nap dzana ogniwem paliwowym (rys. 2) Nap d w postaci ogniwa paliwowego znajduje si pod pod ogà przyczepy. Uk ad umo liwia nieprzerwanà dostaw energii o wartoêci 500 W. i mocy szczytowej 1 kw, o napi ciu 230 AC i 240 DC. Pojemniki z wodorem majà pojemnoêç wystarczajàcà maksymalnie na 10 godzin nieprzerwanej pracy, po czym sà ponownie nape niane. Centralnym urzàdzeniem zasilacza jest ogniwo paliwowe typu PEM ch odzone powietrzem, zaprojektowane i zbudowane na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bernie. Jest ono wykonane z lekkich i niedrogich folii grafitowych, atwych do wyprodukowania. Ogniwo nap dzane wodorem i powietrzem wytwarza pràd o mocy 600 W. Wodór jest magazynowany w podgrzewanym powietrzem pojemniku z wodorku metalu. Pojemnik, zaprojektowany i wykonany we wspó pracy z Uniwersytetem we Fryburgu, wa y 16,5 kg i mo e zmagazynowaç 300 g wodoru, co odpowiada 10 kwh wytworzonej energii. W celu poprawienia dynamiki uk adu zastosowano superkondensatory pod àczone równolegle do ogniwa paliwowego. Uk ad osiàga moc szczytowà 1 kw potrzebnà do rozruchu silnika elektrycznego. Uk ad zasilajàcy jest sterowany za pomocà jednostki mikrosterujàcej. Aby osiàgnàç wysokà sprawnoêç, elementy uk adu sà regulowane proporcjonalnie do mocy wyjêciowej, minimalizuje si tak e zu ycie mocy. 6 ROK WYD. LXVII ZESZYT 4/2008

5 Przetwórstwo rybne na otwartym morzu o yska Êlizgowe z tworzywa sztucznego do aƒcuchów rolkowych w maszynach do og awiania i uboju Âwie o z owione ryby sà obecnie coraz cz Êciej obrabiane wst pnie bezpoêrednio na pok adzie trawlerów rybackich. Wysokowydajne maszyny do og awiania i uboju ryb firmy Baader z Lubeki obrabiajà do 32 ryb na minut (maks. 90 cm d ugoêci i waga 7 kg). Komponenty tych maszyn sà przy tym nara one na dzia anie agresywnej mieszanki wody morskiej z krwià. W takich warunkach dobrze sprawdzajà si bezobs ugowe o yska Êlizgowe z tworzywa sztucznego iglidur firmy igus GmbH z Kolonii. Te bezobs ugowe o yska polimerowe sà umieszczane w nierdzewnych aƒcuchach rolkowych, stosowanych do nap dzania agregatów g ównych i pomocniczych. Dorsze, wàt usze, ososie, upacze pod pok adem wa- àce 1,5 tony maszyny obrabiajà ryby, pracujàc na dwie zmiany. Ca oêç prac odbywa si na falujàcym morzu przy wielokierunkowych przyspieszeniach, które mogà nawet trzykrotnie przewy szaç przyspieszenie ziemskie i które oddzia ujà bezpoêrednio na maszyny i ich cz Êci. Poniewa praca na morzu i ograniczona iloêç pracowników nie pozwala na prowadzenie adnych robót konserwacyjnych nap dów aƒcuchowych, producent maszyn, firma Baader, postawi a na nierdzewne aƒcuchy rolkowe 12 B-2 firmy Wippermann Engineering z Hagen. Stosowane wczeêniej konwencjonalne aƒcuchy rolkowe ulega y zu yciu ju po 400 do 450 godzinach pracy i wymaga y wymiany na nowe mówi przedstawiciel firmy Baader. Natomiast dzi ki nowemu rozwiàzaniu, jakim sà maratoƒskie aƒcuchy firmy Wippermann, uda o si wyd u yç czas pracy do ju ponad 3000 godzin bez Rys. 1. Wippermann Engineering, Hagen Trawler rybacki z umieszczonymi pod pok adem maszynami do og awiania i uboju ROK WYD. LXVII ZESZYT 4/2008 7

6 koniecznoêci dodatkowego smarowania bàdê napr ania aƒcuchów. Korozja równie nie stanowi adnego problemu, poniewa stosowana jest tu stal nierdzewna austenityczna. Lepsza trybologia przegubu aƒcucha Ogromne wyd u enie okresu u ytkowania bez robót konserwacyjnych aƒcuch rolkowy zawdzi cza specjalnej konstrukcji przegubu. W tulei noênej wykonanej ze stali szlachetnej zintegrowano polimerowe o ysko Êlizgowe firmy igus, dzi ki czemu uzyskano wyraênà popraw trybologii przegubu aƒcucha mówi dr Gunnar Gödecke z firmy Wippermann Engineering. o ysko Êlizgowe z tworzywa sztucznego charakteryzuje si ekstremalnie wysokà wytrzyma oêcià na zu ycie, niskim wspó czynnikiem tarcia, wysokà wytrzyma oêcià na Êciskanie i odpornoêcià na Êrodki chemiczne. Ponadto jest ono bezobs ugowe i niewra liwe na zabrudzenia informuje dr Gödecke. Rys. 2. Wippermann Engineering, Hagen/ igus GmbH, Kolonia Niewymagajàce smarowania o yska Êlizgowe z tworzywa sztucznego iglidur sprawdzajà si doskonale w warunkach wody morskiej i krwi w maszynach przetwórstwa rybnego Projektowanie i dobór tworzywa do zastosowanego przez firm Wippermann polimerowego o yska Êlizgowego odbywa y si we wspó pracy z firmà igus, przy czym koloƒski specjalista w dziedzinie o ysk przejà odpowiedzialnoêç za wybór materia u i konstrukcj o- Rys. 3. Wippermann Engineering, Hagen Nierdzewny aƒcuch rolkowy... Rys. 4. Wippermann Engineering, Hagen z polimerowym o- yskiem Êlizgowym firmy igus w przegubie aƒcucha yska. Testy przeprowadzone w firmie Wippermann potwierdzi y nast pnie ten wybór, zanim rozpocz to seryjnà produkcj o ysk. Wspó praca mi dzy obiema firmami owocowa a ju w przesz oêci ró nymi skrojonymi na miar rozwiàzaniami w zakresie o ysk do aƒcuchów firmy Wippermann. Ka de zastosowanie aƒcucha wymaga bowiem u ycia innych komponentów do jego produkcji. Tworzywa: zoptymalizowane profile w aêciwoêci Koloƒska firma igus posiada w swojej ofercie dost pnej bezpo- Êrednio z magazynu ponad 7000 o- ysk Êlizgowych z tworzywa sztucznego, podzielonych na 28 ró nych grup materia owych. Spektrum o- ysk rozciàga si od o ysk typu uniwersalne, poprzez np. o yska do zastosowaƒ podwodnych, a po o yska do pracy w bardzo wysokich temperaturach. Tworzywa iglidur sk adajà si z precyzyjnie dobranych polimerów oraz materia- ów wzmacniajàcych i zawierajàcych smary sta e na potrzeby zoptymalizowanych profili w aêciwoêci. W tym celu firma igus przeprowadza w swoim laboratorium technicznym ponad 8000 testów rocznie. Testy te majà na celu przekazanie u ytkownikom precyzyjnych prognoz w zakresie zachowania o- ysk a w szczególnoêci d ugoêci okresu ich u ytkowania. G ówny nacisk w tych badaniach k adzie si na zu ycie, wspó czynnik tarcia i niezb dne si y nap dowe w warunkach ró nych obcià eƒ i pr dkoêci oraz ró nych warunkach otoczenia, takich jak temperatura, media, zanieczyszczenie, uderzenia lub bicie. 8 ROK WYD. LXVII ZESZYT 4/2008

7 Nowa wersja oprogramowania CFD-ACE+ do zaawansowanego modelowania zjawisk przep ywowych Program CFD-ACE+ firmy ESI Group to narz dzie do obliczeƒ z zakresu dynamiki p ynów (ang. computational fluid dynamice, w skrócie CFD) i najbardziej zaawansowanych na rynku interdyscyplinarnych symulacji fizycznych. Umo liwia przeprowadzanie sprz onych symulacji zjawisk przep ywowych, termicznych, chemicznych, biologicznych, elektrycznych i mechanicznych dla bardzo zró nicowanych zastosowaƒ przemys owych. Oprogramowanie CFD-ACE+ zosta o opracowane w sposób modu owy, z mo liwoêcià jego rozbudowy. Jest to program wykorzystywany przez ponad 400 firm i instytutów na ca ym Êwiecie. Obejmuje najbardziej zaawansowane technologicznie modele fizyczne i cyfrowe oraz Êrodowisko wspomagania projektowania oparte na symulacji. Oferuje równie wszelkie techniki modelowania, a w szczególnoêci wieloblokowe modelowanie strukturalne, niestrukturalne ogólne modelowanie wieloêcienne, arbitrary interfaces, a tak e technik wynikajàcà z danych przemieszczania i odkszta cania komórek dla najbardziej rozpowszechnionych formatów danych CAD, CAE oraz EDA. Zasadniczym udoskonaleniem wersji oprogramowania CFD-ACE+ jest wprowadzenie techniki tworzenia siatki wielo- Êciennej w formie plastra miodu do aplikacji CFD-GEOM. Technologia ta pozwala generowaç siatki o bardzo wysokiej jakoêci. Przy lepszej siatce, lepsza staje si równie wydajnoêç solwera pod wzgl dem szybkoêci i zbie noêci. Najwa niejsze udoskonalenia wersji oprogramowania CFD-ACE+ obejmujà: nowy sposób tworzenia siatki w postaci plastra miodu dla z o- onych geometrii 3D, umo liwiajàcy przekszta cenie dowolnego systemu podzia u czworoêciennego w wysokiej jakoêci podzia wieloêcienny w kszta cie plastra miodu. Taki podzia, obejmujàcy mniejszà liczb komórek i zapewniajàcy wi kszà zbie noêç, umo liwia ogólnà popraw jakoêci komórek. dodanie wieloetapowych przemian elektrochemicznych do modelowania ogniw paliwowych opartego na pe nej formie równania Butlera-Volmera, co jest nowoêcià w przemyêle. Projektanci ogniw paliwowych mogà odtàd oprzeç si na symulacjach do precyzyjnego modelowania redukcji paliwa lub powietrza i optymalizacji projektowania ogniw w celu unikni cia korozji w glowej i zu ywania si podzespo ów membrana-elektrolit (membrane electrolyte assemblies, czyli MEA) ogniw paliwowych. nowà opcj siatkowania warstw brzegowych, która pozwala tworzyç warstwy pryzmatyczne silnie rozciàgane lub szeêcioêcienne w pobli u wybranych powierzchni przed generowaniem siatki czworoêciennej. Technika ta umo liwia Statek powietrzny z silnikami turboêmig owymi ca kowicie zobrazowany w wielo- Êciennej siatce w postaci plastra miodu programu CFD-GEOM, szczegó owe fragmenty pokazujà ciênienie powierzchniowe na silnikach i Êlady przep ywu przy przepustnicach znajdujàcych si u podstawy skrzyde, zgodnie z symulacjà przeprowadzonà z zastosowaniem oprogramowania CFD-ACE+ ywice epoksydowe doskonale nadajà si na izolatory i obudowy urzàdzeƒ Êredniego i wysokiego napi cia, jednak proces ich obróbki jest niezwykle skomplikowany. Zdecydowana wi kszoêç si i Êrodków musi byç zaanga owana na etapie opracowywania i budowania linii technologicznej, ewentualnie jej przystosowania do nowego produktu. Ka de uchybienie w tym zmniejszenie liczby komórek i uzyskanie oczekiwanej rozdzielczoêci do badania zachowania w pobli u Êcianek dla zastosowaƒ wymagajàcych wysokiej dok adnoêci i precyzji, takich jak obliczanie oporu aerodynamicznego czy analiza przenoszenia ciep a w Êciankach. wi cej informacji: Ramzes Simulation Tool narz dzie symulacyjne do procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych momencie powoduje koniecznoêç tworzenia nowych form oraz ponownego ustawiania parametrów procesu. A w gr wchodzi proces chemiczno-termiczny, na którego prawid owoêç wp yw majà: sk ad, temperatura i g stoêç mieszanki, temperatura formy, odpowiednio dobrane strefy grzania, pr dkoêç wtrysku tworzywa czy usytuowanie kana ów wtryskowych. Dopiero ROK WYD. LXVII ZESZYT 4/2008 9

8 dobre skoordynowanie wszystkich parametrów pozwala stworzyç produkt spe niajàcy najsurowsze normy. Fabryki ABB, wykorzystujàce w produkcji ywice epoksydowe, majà do swojej dyspozycji opracowane w Krakowie doskona e narz dzie symulacyjne, znacznie u atwiajàce ustawienie parametrów technologicznych oraz umo liwiajàce wirtualne przeêledzenie planowanej produkcji w procesie formowania reaktywnego. Ramzes Simulation Tool to pierwsze w pe ni trójwymiarowe narz dzie analityczne, pokazujàce ca y proces, w àcznie z fazà zalewania, co dotychczas skrupulatnie w tego typu rozwiàzaniach by o pomijane ze wzgl du na bardzo trudne obliczenia przep ywu p ynu o okreêlonej lepkoêci, która w trakcie procesu zmienia si. Narz dzie powsta o na bazie komercyjnego oprogramowania do obliczeƒ mechaniki p ynów i wymiany ciep a Fluent. Jego stosowanie pozwala na etapie wczesnego projektowania zidentyfikowaç i usunàç problemy zwiàzane z niebezpieczeƒstwem niepe nego zalania formy, zbyt wczesnym elowaniem materia u czy b dnym rozk adem temperatur, co skutkuje póêniej obni onà odpornoêcià mechanicznà produktu. Podczas samego utwardzania (wcià wirtualnie) liczona jest mechanika procesu wskazujàca na napr enia materia u czy potencjalne punkty nara one na póêniejsze p kanie. Jest to wcià etap, w którym konstruktor mo e niemal e bezkosztowo wprowadziç korekty do projektu. Narz dzie doskonale nadaje si do budowy nowej linii technologicznej, wprowadzania nowego produktu na istniejàcà lini produkcyjnà, do analizy i optymalizacji istniejàcego procesu, a tak e do wprowadzania zmian technologicznych, na przyk ad nowej mieszanki ywicznej. Wed ug szacunków grupy ABB stosowanie Ramzes Simulation Tool pozwala oszcz dziç ok. 30 tys. euro na ka dym wprowadzanym produkcie, a firma zaoszcz dzi a dotychczas dzi ki temu ponad 1,5 mln dolarów. Do tego nale y doliczyç zyski niewymierne, jak choçby znacznie szybsze uruchomienie produkcji. Na tej samej bazie opracowane zosta o tak e narz dzie dla przetwórstwa tworzyw silikonowych, wykorzystywanych jako materia izolacyjny na przyk ad w ogranicznikach przepi ç Êredniego napi cia. W tym przypadku oprócz kinetyki reakcji i spraw lepkoêciowych zaimplementowaç nale- a o model rozprzestrzenienia si ciênienia w procesie, bowiem ciênienie w formie w trakcie procesu ma kluczowe znaczenie i osiàga poziom kilkuset barów. Przedruk z magazynu firmy ABB Dzisiaj, styczeƒ 2008 Kompaktowa kamera termograficzna do dynamicznych pomiarów temperatury Kamera termograficzna VIGOcam v50 (rys. 1) opracowana w firmie VIGO System S.A. jest wyposa ona w detektor mikrobolometryczny o wymiarach 384x288 pikseli (wymiar pojedynczego piksela 35 µm). Kamera cechuje si wysokà rozdzielczoêcià przestrzennà i termicznà (wynoszàcà odpowiednio 1 mrad rozdzielczoêç przestrzenna dla obiektywu standardowego i 0,08 C dla 30 C czu oêç termiczna). Dzi ki tym cechom kamera VIGOcam v50 znajduje szerokie zastosowanie w przemyêle i w badaniach naukowych. Przeznaczona jest m.in. do pomiaru i rejestracji rozk adu temperatur w diagnostyce maszyn i urzàdzeƒ, dla s u b utrzymania ruchu, w energetyce, budownictwie, diagnostyce medycznej, a wi c wsz dzie tam, gdzie konieczne jest dokonywanie dynamicznych i sekwencyjnych pomiarów temperatury. Temperaturowy zakres pomia- Rys. 1. Kamera termograficzna VIGOcam v50 Rys. 2. Okno komunikacji z kamerà, oprogramowanie THERM v50 10 ROK WYD. LXVII ZESZYT 4/2008

9 rowy wynosi od -10 C do 100 C i od 10 C do 350 C. Kamera v50 wyposa ona jest w port Ethernet. Umo liwia to jej pod àczenie do komputera i rejestracj zarówno pojedynczych termogramów, jak i ruchomych sekwencji termograficznych z cz stotliwoêcià do 20 Hz. Odst p czasu pomi dzy kolejnymi termogramami w przypadku cz stotliwoêci 20 Hz wynosi 50 ms. Mo liwa jest równie rejestracja sekwencji ruchomych o cz stotliwoêci do 60 Hz bezpo- Êrednio w kamerze. Analizy danych pomiarowych mo na dokonaç za pomocà oprogramowania THERM v50 dostarczanego razem z kamerà. Daje ono mo liwoêci ró nego rodzaju analizy rozk adu temperatur, definiowania regionów, tworzenia wykresów i histogramów. Oprogramowanie THERMv50 umo liwia sterowanie wi kszoêcià funkcji kamery. U ytkownik mo e zdalnie w àczyç w kamerze laser, zmieniç zakres pomiarowy, odczytaç wartoêci temperatur. Mo liwa jest te zmiana ustawienia temperatury otoczenia i atmosfery, emisyjnoêci, wilgotnoêci lub odleg- oêci. Wynik pomiaru jest na bie- àco przeliczany. U ytkownik mo e zarejestrowaç pojedynczy obraz lub uruchomiç automatycznà rejestracj obrazów w okreêlonych odst pach czasu. Odst p mi dzy kolejnymi termogramami mo na zmieniaç w zakresie od 1 s do 1 godziny. W oknie komunikacji z kamerà widoczny jest bie àcy ruchomy obraz termograficzny (rys. 2). W àczenie opcji automatycznej palety spowoduje dostosowywanie si wy- Êwietlanego zakresu temperatur do wartoêci minimalnej i maksymalnej wykrytej w polu widzenia kamery. Opcja ta przydatna jest w badaniach, w czasie których temperatura zmienia si w szerokim zakresie. Kamera po pod àczeniu do komputera i skierowaniu na badany obiekt mo e byç pozostawiona bez nadzoru na czas badania. Odpowiednia konfiguracja sieci umo liwia rejestracj wyników badaƒ na odleg ym fizycznie komputerze w sieci lokalnej lub przez Internet. Dla zachowania dok adnoêci pomiaru mo emy w oprogramowaniu ustawiç wykonywanie procedury N.U.C. (Non Uniformity Correction) bezpoêrednio przed zapisem termogramu. Wraz z termogramem mo e byç równie rejestrowane automatycznie tradycyjne zdj cie badanego obiektu. Analiz dynamicznà umo liwia tryb sekwencji ruchomych (rys. 3, 4) rejestracja filmów o wybranej przez u ytkownika cz stotliwoêci. Po zarejestrowaniu sekwencji mo na jà odtwarzaç z cz stotliwoêcià, z jakà zosta a ona zarejestrowana lub mniejszà. Sekwencj mo na oglàdaç klatka po klatce, analizujàc rozk ad temperatury. Aktywne sà wszystkie operacje na regionach, które po narysowaniu mo emy modyfikowaç myszkà, przesuwaç, rozciàgaç itd. Czas utworzenia kolejnych klatek jest okreêlony z dok adnoêcià do 0,01 s. Wybrana klatka mo e zostaç skopiowana jako pojedynczy termogram. Oddzielna funkcja umo liwia kopiowanie wszystkich klatek jako Rys. 3. Okno oprogramowania THERM v50, odtwarzanie sekwencji ruchomej, obrazy zarejestrowano w czasie ci cia stalowego pr ta za pomocà Êciernicy Rys. 4. Kolejne obrazy z sekwencji zarejestrowane podczas frezowania stalowej próbki: a) t = 0, b) t = 0 50 ms, c) t = ms odr bne termogramy w celu np. dalszego eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego. Dalszà analiz termogramów mo na prowadziç w arkuszu kalkulacyjnym. W oprogramowaniu zaimplementowano rozbudowane mechanizmy wyboru zakresu eksportu danych. Mo na zdefiniowaç obszar, z którego eksportowane sà wszystkie dane, lub jedynie wartoêci ekstremalne. Eksportu mo na dokonaç równie z dowolnego zakresu termogramów lub kolejnych klatek w sekwencji. Cecha ta jest szczególnie przydatna w prowadzeniu badaƒ naukowych, pozwala na wyznaczenie przebiegu zmian temperatury w badanym obszarze lub punkcie w funkcji czasu. Kamera VIGOcam v5o zosta a wyró niona w konkursie Polski Produkt Przysz oêci 2007 w kategorii Wyrób Przysz oêci. ROK WYD. LXVII ZESZYT 4/

10 Oprogramowanie do rozwijania blach SMO (Sheet Metal Optimizer) wraz z SMM (Sheet Metal Modeler) oraz SMD (Sheet Metal Designer), a tak e SMO-A (Sheet Metal Optimizer-Advance) stanowià grup programów do modelowania oraz tworzenia rozwini ç dla elementów typu blacha. Producentem tego systemu jest francuska firma CatalCAD Inc. Ka dy z wymienionych pakietów ma mo liwoêç zapisania utworzonego rozwini cia do pliku DXF wraz z dok adnym opisem charakterystycznym dla konkretnego sterowania. U ytkownik ma mo liwoêç zapisu DXF pod sterowania: Delem, Cybelec, PBS; AP100. SMM (Sheet Metal Modeler) jest pakietem, który umo liwia zamodelowanie elementu blaszanego sk adajàcego si z dowolnej liczby zagi ç. Opcje programu umo liwiajà w bardzo szybki i przyst pny sposób utworzenie modelu 3D oraz jego rozwini cie. Jest to idealny pakiet do projektowania elementów blaszanych. SMO (Sheet Metal Optimizer) jest bardziej rozbudowanym ni SMM pakietem s u àcym do rozwijania elementów typu blacha. Dzi ki wielu narz dziom dost pnym w tym pakiecie mo na w prosty sposób zmodyfikowaç otrzymany model 3D elementu tak, aby sta si w pe ni rozwijalny w dowolny sposób. Je eli projektant uzna, e konieczne sà dodatkowe zmiany (np. przemieszczenie lub Rys. 1. Rozwini ty element mo na zapisaç w formacie DXF (zgodnym ze sterowaniem AP100, PBS, Delem, Cybelec) gotowym do wys ania na gi tark lub wycinark CNC wstawienie otworów, zmiana d ugoêci którejê ze Êcianek, czy choçby zmiana gruboêci blachy lub wartoêci promieni gi cia dla wszystkich zagi ç lub dla pojedynczego) mo e ich równie atwo dokonaç. JeÊli zajdzie potrzeba, mo na element podzieliç na dwie oddzielne cz Êci i zapisaç je w oddzielnych plikach. Rys. 2. Model zakoƒczenia rury derywacyjnej zaprojektowany w programie Alibre Design Dzi ki nowoczesnemu narz dziu o nazwie Free D.O.M. program umo liwia dowolne wstawienie wymiaru okreêlajàcego po o enie, np. otworu wzgl dem kraw dzi i sterowanie po o eniem tego otworu przez jego zmian. Program SMO odczytuje pliki w formatach IGES, XMT (Parasolid), SAT (Acis), VDA. Dodatkowo mo na dokupiç modu y czytajàce natywne pliki programów CATIA V4 i V5, UNIGRAFICS, PRO ENGINEER, IIWENTOR, SOLID EDGE, SOLID WORKS. SMO oprócz importowania plików mo e równie zapisywaç je w formatach: DXF, IGES, XMT (Parasolid) oraz nanosiç na rysunkach rozwini ç informacje zgodne ze sterowaniem AP100, PBS, Delem oraz Cybelec (rys. 1). Program jest uzupe nieniem dla systemów CAD pozbawionych specjalistycznego Êrodowiska do projektowania blach. SMO mo e dzia aç te niezale nie dzi ki mo liwoêci bezpoêredniego projektowania elementów typu blacha. W programie SMO mo na projektowaç elementy typu sto ki, walce, wyznaczaç ich przenikanie oraz tworzyç rozwini cia. Rys. 3. Rozwini cie rury derywacyjnej wykonane w oprogramowaniu SMD Prawid owo zaprojektowany model mo na rozwinàç za pomocà kilku klikni ç. JeÊli otrzymany model nie jest typowym elementem blaszanym, to dzi ki dost pnym narz dziom mo na go zmodyfikowaç. SMO dokonuje rozwini cia dobierajàc wspó czynnik osi oboj tnej odpowiednio do gruboêci blach i wielkoêci promienia gi cia. JeÊli dysponujemy doêwiadczalnymi wartoêciami zmiany d ugoêci dla danego materia u, jego gruboêci i promienia gi cia, mo na takie parametry zapisaç i wykorzystywaç je podczas rozwijania elementów. SMO-A (Sheet Metal Optimizer-Advance) jest rozszerzonà wersjà pakietu SMO. W tej wersji programu u ytkownik oprócz opcji zawartych w SMO ma mo liwoêç tworzenia rozwini ç z elementów typu sto ek, walec itp. Zasada pracy w tym pakiecie jest taka sama jak w SMO. U ytkownik wczytuje zaprojektowany model 3D, a nast pnie przyst puje do jego dalszej obróbki, np. podzia u wczytanej cz Êci na mniejsze elementy (wynikajàcego z technologii gi cia blach), wybrania kraw dzi, wzd u której nastàpi rozci cie i itp. SMD (Sheet Metal Designer) (rys. 2, 3) jest pakietem o najwi kszych mo liwoêciach. Umo liwia on projektowanie 2D i 3D elementów blaszanych. Ârodowisko jest wyposa one w bogate biblioteki symboli znormalizowanych 2D i 3D. W SMD u ytkownik mo e projektowaç elementy typu sto ek, walec, wyznaczaç ich przenikanie oraz tworzyç rozwini cia. 12 ROK WYD. LXVII ZESZYT 4/2008

11 ROK WYD. LXVII ZESZYT 4/

12 Areologia. Powstanie i rozwój Burakowski Tadeusz: Areologia. Powstanie i rozwój. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Radom Seria Biblioteka Problemów Eksploatacji. Stron 260. W s owie od autora prof. T. Burakowski pisze: In ynieria powierzchni nazywana tu przeze mnie areologià jest dzia em nauki i techniki rozwijajàcym si niezwykle dynamicznie, g ównie ze wzgl du na pilne spo eczne oczekiwania na wyniki zastosowaƒ praktycznych przy ma ej materia o- i energoch onnoêci, minimalnym zanieczyszczeniu Êrodowiska naturalnego i du- ych efektach u ytkowych w stosunku do nak adów uzyskiwanych dzi ki wyjàtkowym mo liwoêciom wykorzystania efektu synergizmu w aêciwoêci w wyniku komponowania technologii areologicznych. Monografia Areologia. Powstanie i rozwój jest spojrzeniem na areologi z perspektywy historycznej i obejmuje nast pujàce zagadnienia: poj cie areologii, jej zakres tematyczny i zwiàzki z innymi naukami, internetowy serwis podwykonawców przemys owych Stoora.com jest wieloj zycznym serwisem internetowym umo liwiajàcym kontakt pomi dzy klientami i przedsi biorstwami oferujàcymi podwykonawstwo przemys- owe. Rejestrujàc si nieodp atnie na stronie podwykonawcy otrzymujà i mogà analizowaç równie nieodp atnie szczegó owe zapytania ofertowe ÊciÊle odpowiadajàce ich know-how. Sposób dzia ania portalu przedstawia si nast pujàco: 1) kupujàcy nieodp atnie rejestruje swoje zapytanie ofertowe wraz z odpowiednim rysunkiem na stronie internetowej Stoora.com, podajàc jednoczeênie parametry, jakie powinien mieç produkt, który chce uzyskaç; 2) tylko podwykonawcy, którzy zarejestrowali te same wyniki produkcji, otrzymujà i mogà nieodp atnie, w sposób szczegó owy analizowaç danà ofert wraz z rysunkami, nie znajà natomiast nazwy przedsi biorstwa kupujàcego; widok ekranu historia poczàtków areologii oraz historia jej rozwoju, wytwarzania i modyfikacji warstw wierzchnich, nanoszenia pow ok i eksploatacji systemów areologicznych, stan obecny i kierunki rozwoju areologii widziane przez pryzmat projektowania, wytwarzania, badania i u ytkowania systemów areologicznych bezpow okowych (obróbek cieplnych, powierzchniowej obróbki plastycznej, implantacji jonów) i pow okowych (malarskie, platerowe, metalizacji ogniowej, galwaniczne, natryskiwania cieplnego, z pow okami wypalanymi, krystalizacyjne pró niowe); umiejscowienie areologii na tle ogólnych tendencji rozwoju wspó czesnej techniki i rozszerzanie obszarów jej dzia ania; mo liwoêci materia owe i technologiczne areologii, podstawowe w aêciwoêci systemów areologicznych (odpornoêç: korozyjna, tribologiczna, zm czeniowa i trwa oêç eksploatacyjna) oraz znaczenie areologii. Monografi uzupe nia bogaty spis literatury, podawanej w zakoƒczeniu poszczególnych rozdzia- ów. Areologia. Powstanie i rozwój stanowi monografi ze wzgl du na sposób uj cia, a podr cznik ze wzgl du na u ytecznoêç. Jest przeznaczona dla osób zajmujàcych si areologià in ynierów powierzchni. Powinna tak e zainteresowaç wyk adowców i studentów tego przedmiotu. 3) ka dy podwykonawca, który zdecyduje si z o yç ofert, dopiero po wniesieniu sta ej op aty mo e uzyskaç dane dotyczàce klienta, co zapewnia kupujàcemu otrzymywanie ofert jedynie od zmotywowanych podwykonawców. Stoora.com umo liwia podwykonawcom przemys owym nieodp atne, niezobowiàzujàce otrzymywanie zapytaƒ ofertowych od potencjalnych nowych klientów z ca ego Êwiata. Oryginalna nomenklatura umo liwiajàca t wymian informacji oraz stosowne oprogramowanie sà przedmiotem mi dzynarodowego wniosku patentowego. 14 ROK WYD. LXVII ZESZYT 4/2008

13 WARUNKI PRENUMERATY Przeglàdu Mechanicznego na 2008 r. Prenumerat czasopisma mo na zamawiaç za poêrednictwem nast pujàcych instytucji: Zak ad Kolporta u Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o. ul. Ku WiÊle Warszawa tel. (0-22) , tel./fax (0-22) Konto: BPH S.A. Oddzia w Warszawie pl. gen. Hallera RUCH S.A. Oddzia Warszawa oraz oddzia y w ca ym kraju Infolinia: KOLPORTER S.A. ul. Strycharska Kielce Infolinia: GARMOND PRESS S.A. ul. Nakielska Warszawa tel. (0-22) , Redakcja PRZEGLÑD MECHANICZNY ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa tel. (0-22) (0-22) w Cena 1 egz. w 2008 r. 18 z Cena prenumeraty na 2008 r. kwartalnie 54 z pó rocznie 108 z rocznie 216 z Redakcja przyjmuje zamówienia na prenumerat przez ca y rok. Warunkiem przyj cia i realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia wp aty. Prenumerata ze zleceniem wysy ki za granic dla osób prawnych i fizycznych jest dwukrotnie wy sza. Wp at na prenumerat mo na dokonaç na ogólnie dost pnych blankietach w urz dach pocztowych (przekazy pieni ne) lub w bankach (polecenie przelewu), przekazujàc Êrodki pod adresem: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Przeglàd Mechaniczny ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa konto: BPH S.A. O/Warszawa Na blankiecie wp aty nale y podaç liczb egzemplarzy, okres prenumeraty oraz adres wysy kowy. ROK WYD. LXVII ZESZYT 4/

14 16 ROK WYD. LXVII ZESZYT 4/2008

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WENTYLATORY PRZEMYS OWE

WENTYLATORY PRZEMYS OWE WENTYLATORY PRZEMYS OWE SPS TREÂC GRUPA ASORTYMENTOWA TYP STRONA ÂCENNE WOS 2 WOKS 4 WB-S 6 NV 20, VENA 300 8 EF 10 KANA OWE EURO 0 12 WK 14 WB 16 DACHOWE EURO 0D 18 WD 20 WDD 22 TORNADO 24 REGULATOR OBROTÓW

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego.

Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. cennik us ugi CENTREX Rozdzia 1 Wst p Ceny op at jednorazowych i abonamentu ustala si w oparciu o poj cie kana u telefonicznego. Kana em telefonicznym nazywamy: dla dost pu ISDN 2B+D i 0B+D dost p do publicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum

Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego informatyki w gimnazjum Obowiązująca podstawa programowa nauczania informatyki w gimnazjum, w odniesieniu do propozycji realizacji tych zagadnień w podręcznikach

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych 3. 2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych Zadanie egzaminacyjne Znajd usterk oraz wska sposób jej usuni cia

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Warszawa, 01.01.2014 Oferta na znakowarkę laserową ULYXE 6W INFORMACJE OGÓLNE Znakowarki laserowe należące do serii Ulyxe (moc 6W, długość fali 1064nm) należą do rodziny laserów DPSS (lasery pompowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Oprac. wrzesień 2015

Oprac. wrzesień 2015 PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE dla studentów I roku UTP w Bydgoszczy Oprac. wrzesień 2015 Siedziba Biblioteki Głównej Informacje ogólne System biblioteczno-informacyjny UTP Biblioteka Główna Czytelnia Główna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 175 9276 Poz. 1086 1086 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 18 wrzeênia 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiàzkowego rocznego przygotowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Mechanizacja i automatyzacja w I i II I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z aspektami procesach przetwórstwa tworzyw polimerowych. C.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk REFORMA 2012 Naprawa pojazdów samochodowych Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Rozdziały:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ROZDRABNIACZE ODPADÓW

ROZDRABNIACZE ODPADÓW ROZDRABNIACZE ODPADÓW Przemysłowe rozdrabniacze serii G napędzane silnikiem elektrycznym, wyposażone są w dwa wały wolnoobrotowe, urządzenie rozładowujące. Maszyny kontrolowane są przez sterowniki PLC,

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni

Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej. Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania wody oraz przepompowni Dedykowane aplikacje automatyki dla gospodarki wodno-ściekowej Aplikacje automatyki dla procesów oczyszczania i uzdatniania oraz przepompowni woda_okladka_ok2.indd 1 Podstawowy cyjanpodstawowy cyjanpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 EdgeCAM 12.0 PL Skrótowy opis nowości EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 Uwaga!!! Aby zaktualizować EdgeCAM do wersji 12.0 wymagane jest posiadanie opieki technicznej przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Pracownia budowy pojazdów samochodowych.

Pracownia budowy pojazdów samochodowych. Autor: Zdzisław Skupiński Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie PROJEKT DYDAKTYCZNY W REALIZACJI EDUKACJI ZAWODOWEJ Pracownia budowy pojazdów samochodowych. CEL OGÓLNY Poznanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

Pomiar prędkości dźwięku w metalach

Pomiar prędkości dźwięku w metalach Pomiar prędkości dźwięku w metalach Ćwiczenie studenckie dla I Pracowni Fizycznej Barbara Pukowska Andrzej Kaczmarski Krzysztof Sokalski Instytut Fizyki UJ Eksperymenty z dziedziny akustyki są ciekawe,

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 81 6507 Poz. 682 682 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzàcego zak ad przetwarzania zu

Bardziej szczegółowo