w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/479/05 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 9 listopada 2005 r. Plan racjonalizacji zuŝycia energii w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork Kluczbork

2 Spis treści: 1.Wstęp 2.Cele planu 3.Zapotrzebowanie na ciepło miasta, i gminy - stan aktualny 3.1.Zapotrzebowania na ciepło z systemu ciepłowniczego 3.2.Zapotrzebowanie na ciepło dla ogrzewań indywidualnych 3.3.Termomodernizacja. 3.4.Podsumowanie stanu aktualnego 3.5.Zapotrzebowanie na ciepło - przewidywane zmiany 4. Aktualny stan zuŝycia energii w jednostkach gminnych 4.1. Zakres planowanych inwestycji w ramach termomodernizacji obiektów gminnych Zestawienie planowanych usprawnień w poszczególnych obiektach Zestawienie kosztów realizacji planowanych inwestycji dla poszczególnych obiektów. 5.ZałoŜenia organizacyjne i czas realizacji 6.Proponowane źródła finansowania 7.Wykaz opracowań wykorzystanych przy sporządzaniu planu 2

3 1. Wstęp W roku 2030 Unia Europejska będzie importowała 70% potrzebnej energii Zakładając, Ŝe metody wytwarzania oraz przyzwyczajenia konsumpcyjne nie ulegną zmianie, zaleŝność od państw spoza UE będzie szczególnie wysoka w zakresie dostaw paliw płynnych. Jak wykazał wzrost ceny ropy naftowej w końcu roku 2000, uzaleŝnienie od państw spoza UE spowoduje istotne koszty ekonomiczne, polityczne oraz w zakresie środowiska. Dlatego teŝ Komisja Europejska w listopadzie 2000 roku opublikowała Zieloną Księgę dotyczącą europejskiej strategii dostaw energii. Wykazano, iŝ naleŝy zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii oraz aby sprostać wyzwaniom związanych ze zmianami klimatycznymi, UE musi doprowadzić do zmian struktury podaŝy poprzez skierowanie popytu na krajowe, ekologiczne, przyjazne źródła energii. W zakresie popytu Zielona Księga zawiera zalecenia dogłębnych zmian zwyczajów konsumentów, szczególnie w dziedzinach transportu, budownictwa i sprzętu elektrycznego. Zielona Księga zawiera propozycje strategii intensyfikacji działań UE poprzez instrumenty legislacyjne i pomoc finansową. Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowych aktów prawnych zgodnych z tą strategią. Są nimi: - dyrektywa promująca odnawialne źródła energii elektrycznej, - dyrektywa dotycząca biopaliw, - dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej budynków. ZałoŜenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku przyjęte przez Radę Ministrów w lutym 2000 roku stanowią dokument rządowy, w którym określone są główne kierunki i zadania polityki energetycznej kraju oraz sposoby ich realizacji. ZałoŜenia uwzględniają zobowiązania międzynarodowe Polski wynikające z następujących dokumentów: 1.Układ Europejski o stowarzyszeniu Polskie ze Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi. 2.Europejska Karta Energetyczna. 3.Konwencja Genewska. 4.Deklaracja Krajów Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w sprawie racjonalnego gospodarowania odpadami i wprowadzania technologii mało i bezodpadowych. 5.Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Polityka energetyczna kraju odpowiada ogólnej strategii społeczno-gospodarczej i jest realizowana tak aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju rozumiane jako- -bezpieczeństwo dostaw energii, -uzasadnione społecznie ceny energii, -minimalne szkody dla środowiska. W zakresie kosztów energii polityka państwa sprowadza się do tworzenia mechanizmów ekonomicznych i regulacyjnych zapewniających : -stopniowe uszlachetnianie energii finalnej w kierunku zwiększenia udziału paliw ciekłych i gazowych oraz przede wszystkim energii elektrycznej, 3

4 -podwyŝszenie efektywności przedsiębiorstw energetycznych, -racjonalizację zuŝycia energii w gospodarce. W zakresie ochrony środowiska polityka energetyczna kraju sprowadza się do: -zmniejszenia emisji dwutlenku siarki, -redukcji emisji dwutlenku węgla, -rozwiązanie problemu zasolenia wód powierzchniowych spowodowanego przez zrzuty wód kopalnianych, -stworzenie warunków do rozszerzenia moŝliwości wykorzystania odpadów w gospodarce i ich bezpiecznego składowania w wyrobiskach kopalnianych. Zadania Gminy w świetle polityki energetycznej kraju zostały uregulowane w ustawie z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz z późn. zm.), która nakłada na gminy obowiązek zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ich mieszkańców, między innymi zadania własne gminy obejmują zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną. RównieŜ przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) określają zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ciepło i paliwa gazowe naleŝy: -planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, -planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, -finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy, dla których gmina jest zarządcą. 2. Cele planu - znaczna redukcja kosztów eksploatacyjnych, - skuteczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, - pozyskanie na potrzeby planu środków zewnętrznych, - promocja Gminy Kluczbork jako gminy przyjaznej środowisku, - edukacja społeczeństwa, - poprawa estetyki budynków. 3 Zapotrzebowanie na ciepło miasta i gminy - stan aktualny MoŜliwe dokładne określenie potrzeb cieplnych oraz sposobu ich pokrycia stanowi podstawę do szczegółowej dalszej analizy. W tym celu wykorzystano informacje posiadane przez Urząd Miejski w Kluczborku oraz Spółkę ECO Opolszczyzny Zakład 4

5 Energetyki Cieplnej Kluczbork. Na terenie gminy Kluczbork występują budynki mieszkalne o łącznej powierzchni ogrzewanej 831,3 tyś. m 2 w tym w mieście - 453,4 tyś. m 2. Na całym obszarze Miasta i Gminy Kluczbork występuje zapotrzebowanie ciepła na pokrycie potrzeb w zakresie ogrzewania, ciepłej wody uŝytkowej (c.w.u.) oraz wentylacji i klimatyzacji. Potrzeby te pokrywane są z: 1. miejskiego systemu ciepłowniczego, 2. kotłowni lokalnych i przemysłowych 3. ogrzewanie indywidualne (węglowe, gazowe oraz olejowe). Przez pojęcie miejski system ciepłowniczy rozumie się: kotłownię centralną wraz z siecią cieplną wysokotemperaturową i węzłami cieplnymi. Kotłownie lokalne - kotłownie zasilające bezpośrednio instalacje c.o., c.w.u., wentylacji dla obiektu/obiektów. Kotłownie przemysłowe - kotłownie będące własnością zakładów pracy. Ogrzewanie indywidualne - kotłownie zasilające dokładnie 1 obiekt (np. domek jednorodzinny) a takŝe paleniska indywidualne, ogrzewania etaŝowe, etc. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej w znacznej części miasta odbywa się przy pomocy lokalnych piecyków gazowych. Pozostała część potrzeb miasta i gminy w zakresie c.w.u. zostaje pokryta przez miejski system ciepłowniczy, paleniska piecowe, kotły olejowe i róŝnego rodzaju podgrzewacze elektryczne. Ogólne zapotrzebowanie ciepła dla miasta i gminy dla celów c.o., c.w.u., wentylacji oraz klimatyzacji, z uwzględnieniem przemysłu i usług szacuje się na ok. 143 MWt w tym zapotrzebowanie na c.w.u ok. 13 MWt. Ogólne zapotrzebowanie ciepła dla miasta dla ww. celów szacuje się na ok. 90 MWt, w tym zapotrzebowanie na c.w.u ok. 7 MWt i potrzeby przemysłu oraz usług ok. 22,9 MWt. 3.1 Zapotrzebowania na ciepło z systemu ciepłowniczego Obecnie część potrzeb cieplnych miasta wynosząca ok. 38,4 MWt (pokrywające potrzeby c.o.- 35,7 MW, c.w.u. - 2,4 MW, wentylacji i technologii - 0,2 MW) jest pokrywana przez miejski scentralizowany system ciepłowniczy, (zarządzany przez Zakład Energetyki Cieplnej Kluczbork - będący w strukturze organizacyjnej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu). Miejski scentralizowany system ciepłowniczy składa się: z kotłowni centralnej o mocy zainstalowanej 46,26 MWt sieci cieplnej wysokich parametrów o łącznej długości ok. 12 km węzłów cieplnych: szt. o łącznej mocy zainstalowanej ok. 49,9 MWt. Ponadto w zarządzie ECO S.A. są równieŝ kotłownie gazowe: kotłownia przy ul. Opolskiej 21 o mocy zainstalowanej 0,037 MWt, 5

6 kotłownia przy ul. Jaronia o mocy zainstalowanej 1,43 MWt, kotłownia przy ul. Kościuszki 7 o mocy zainstalowanej 0,16 MWt, kotłownia przy ul. St. Batorego 6 o mocy zainstalowanej 0,25 MWt, kotłownia przy ul. Ossowskiego 56 o mocy zainstalowanej 0,99 MWt, kotłownia przy ul. Dąbrowskiego 16 o mocy zainstalowanej 0,2 MWt. Obecnie głównym nośnikiem energii na cele grzewcze oraz przemysłowe są paliwa stałe - węgiel i miał. W oparciu o nie jest realizowana produkcja ciepła z systemu ciepłowniczego w mieście Kluczbork (miał) oraz z kotłowni lokalnych o mocy zainstalowanej powyŝej 1 MWt. Natomiast, poza systemem ciepłowniczym, w grupie kotłowni lokalnych o mocy zainstalowanej do 1 MWt daje się zauwaŝyć duŝy udział kotłowni opalanych paliwem gazowym. Do miejskiego systemu ciepłowniczego przyłączone są przede wszystkim: - wielorodzinne budynki mieszkalne: - obiekty uŝyteczności publicznej, -zabudowa mieszkaniowa z rejonu śródmieścia, -odbiorcy indywidualni. Struktura odbiorców energii cieplnej w mieście Kluczbork została zaprezentowana na wykresie poniŝej: Struktura odbiorców ciepła wg zapotrzebowania na co z systemu ciepłowniczego w mieście Kluczbork 3.2. Zapotrzebowanie na ciepło dla ogrzewań indywidualnych Z pozyskanych danych wynika, iŝ większość budynków jednorodzinnych w mieście Kluczbork zasilana jest w ciepło przy wykorzystaniu paliw stałych - węgla i koksu. Tereny wiejskie gminy Kluczbork nie są zaopatrzone w centralny system zaopatrzenia w 6

7 ciepło. PrzewaŜa ogrzewanie piecowe oraz - do zaopatrzenia zabudowy wielorodzinnej, obiektów uŝyteczności publicznej, usługowych oraz zakładów produkcyjnych - małe kotłownie lokalne głównie na paliwo stałe (z wyjątkiem kotłowni gazowej w Bąkowie w Przedszkolu Publicznym). NaleŜy się spodziewać, iŝ budynki obecnie opalane paliwem węglowym w przyszłości będą przechodziły na alternatywny, ekologiczny sposób ogrzewania (głównie gaz i olej). 3.1Termomodernizacja W zdecydowanej większości obiekty mieszkalne, usługowe i przemysłowe wybudowane są w technologiach tradycyjnych w oparciu o stare normy cieplne. Zapotrzebowanie cieplne dla celów ogrzewania charakteryzuje wskaźnik 24 W/m 3, co daje średnie roczne zuŝycie energii cieplnej na jednostkę kubatury na poziomie ok. 47 kwh/m 3 /rok. Obecnie realizacja w oparciu o obowiązujące normy ochrony cieplnej budynków wymaga wskaźnika o wielkości w granicach kwh/m 3 /rok. DuŜa część budynków, szczególnie w rejonie śródmieścia, jest wyposaŝona w instalacje centralnego ogrzewania, które cechuje duŝa pojemność wodna, mały stopień wyposaŝenia w zawory termostatyczne przygrzejnikowe, w zawory regulacyjne, róŝnicy ciśnienia, przepływu wody instalacyjnej. Obowiązujące obecnie normy ochrony cieplnej, silne tendencje w kierunku ograniczania zuŝycia ciepła przez Odbiorców oraz w ogromnej większości rachunek ekonomiczny są podstawą do przeprowadzania prac termorenowacyjnych. Ze względu na brak danych trudno jest oszacować, jaki procent mieszkań zostanie ocieplonych do roku 2010, i jaką stanowić będzie to oszczędność, jeŝeli chodzi o zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Na dzień dzisiejszy nie dysponujemy danymi, co do planów termorenowacyjnych Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych, Spółdzielni ani Wspólnot Mieszkaniowych w Kluczborku. Przy załoŝeniu utrzymania obecnego tempa prac termorenowacyjnych załoŝono, Ŝe do roku 2010 zostanie docieplonych 30% wszystkich zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez MZOK, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe: Przyszłość, Metalowiec i Śląską Spółdzielnię Mieszkaniową a takŝe indywidualnych odbiorców energii - czyli ok. 99 tys.m 2, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o ok. 2,4 MWt. Na terenie gminy przewiduje się działania termorenowacyjne obejmujące 15% zabudowań mieszkalnych. Spowoduje to zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o ok. 1,4 MW. Dzięki rosnącym tendencjom do termorenowacji naleŝy się spodziewać, Ŝe do roku 2010 średnie zuŝycie energii na jednostkę powierzchni spadnie do ok. 150 kwh/m 2 /rok. Prowadzone przez WPEC w latach prooszczędnościowe zadania modernizacyjne (np. zabudowa automatyki pogodowej w węzłach cieplnych, liczników ciepła, wymiana wyeksploatowanych urządzeń na nowe) jak i równieŝ podjęte działania termorenowacyjne ze strony Odbiorców, spowodowały obniŝenie jednostkowego rocznego średniego zuŝycia energii cieplnej na jednostkę powierzchni, co ilustruje poniŝszy wykres: 7

8 Zakres prac termorenowacyjnych przeprowadzanych w Kluczborku: 1. docieplanie ścian zewnętrznych 2. wymiana okien 3 docieplanie stropów. 3.1Podsumowanie stanu aktualnego Na terenie miasta i gminy Kluczbork występują potrzeby cieplne w zakresie ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, przemysłowych, technologii, wentylacji i podgrzewania c.w.u., które zaspokajane są poprzez spalanie paliw stałych i gazowych, olejowych oraz w niewielkim stopniu z wykorzystaniem energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę miasto i gminę Kluczbork ok. 38,4 MWt (27% całkowitego zapotrzebowania na ciepło) pokrywane jest z miejskiego systemu ciepłowniczego, ok. 13 MWt (ok. 9% całkowitego zapotrzebowania na ciepło) pokrywają kotłownie lokalne, natomiast ok. 76 MW (ok. 53 % całkowitego zapotrzebowania na ciepło) zapewniane jest przez ogrzewanie indywidualne oraz kotłownie przemysłowe. Biorąc pod uwagę miasto Kluczbork 38,4 MWt, co stanowi ok. 42% całkowitego zapotrzebowania na ciepło miasta Kluczbork pokrywane jest z systemu ciepłowniczego. Pozostała część potrzeb cieplnych jest zaspokajana przez przemysł z własnych kotłowni - ok.21 MWt oraz przez kotłownie lokalne i ogrzewanie indywidualne - 30,5 MWt. W mieście i gminie Kluczbork w poszczególnych sektorach pokrycie potrzeb cieplnych kształtuje się następująco: Sposób pokrycia potrzeb cieplnych w obiektach uŝyteczności publicznej w mieście i gminie Kluczbork 8

9 Sposób pokrycia potrzeb cieplnych w budownictwie mieszkaniowym w mieście i gminie Kluczbork Miejski system ciepłowniczy powinien być wykorzystywany dla pokrycia nowych potrzeb wynikających głównie z realizacji programu likwidacji niskiej emisji /przyłączeń budynków juŝ istniejących, budowy nowych osiedli mieszkaniowych, itp/. Jest on dobrą alternatywą z punktu widzenia wymogów ochrony środowiska dla zastępowania zarówno indywidualnych węglowych źródeł ciepła, jak i pieców węglowych, czy teŝ lokalnych kotłowni opalanych węglem. Jedynie w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych (duŝa odległość od miejskiego systemu ciepłowniczego) naleŝy rozwaŝać budowanie kotłowni gazowych (olejowych) Zapotrzebowanie na ciepło - przewidywane zmiany Określenie zapotrzebowania na ciepło do roku 2010 jest bardzo trudne i wymaga znajomości specyfiki miasta, jego charakteru oraz moŝliwości rozwojowych. Dla określenia potrzeb w sektorze produkcyjnym przeprowadzono szczegółową ankietyzację głównych odbiorców ciepła, natomiast dla określenia przyszłych terenów pod 9

10 zabudowę wykorzystano informacje posiadane przez Urząd Miejski w Kluczborku. Biorąc pod uwagę z jednej strony wzrost zapotrzebowania na energię cieplną spowodowany planowanym rozwojem miasta, a z drugiej zaś działania prowadzące do ograniczania zuŝycia ciepła (zarówno po stronie Dostawcy, jak i Odbiorcy) szacuje się, Ŝe istniejący system ciepłowniczy w perspektywie do roku 2010 nie będzie wymagał zwiększenia mocy cieplnej w źródle (kotłownia centralna). W ostatnich latach, podczas sezonów grzewczych obciąŝenie istniejącej ciepłowni centralnej wynosiło ponad 83 % jej wydajności tj. ok. 38,4 MWt, a jej moŝliwości produkcyjne nie były w pełni wykorzystane. Z uwagi na duŝe rezerwy mocy Zakład Energetyki Cieplnej Kluczbork powinien poszukiwać nowych odbiorców. Istniejąca ciepłownia posiada terenową moŝliwość rozbudowy do ewentualnych przyszłych, większych potrzeb cieplnych, natomiast sieć cieplna umoŝliwia swobodne podłączenie następnych odbiorców. RozwaŜa się kwestię podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynków wielorodzinnych znajdujących się w centrum miasta. DuŜa ilość małych źródeł ciepła na paliwo stałe, mało wydajnych i nisko sprawnych jest przyczyną szczególnie w okresie zimowym, zwiększenia niskiej emisji do powietrza atmosferycznego. Z tego powodu zarówno na terenie miasta Kluczbork jak i na terenach gminy poŝądana jest realizacja źródeł ciepła dla większych zgrupowań obiektów, szczególnie we wsiach: Bąków, Bogacica, Borkowice, Krzywizna, Kujakowice Górne, Kuniów oraz Łowkowice. Rozwój ciepłownictwa na terenie miasta i gminy Kluczbork powinien zmierzać do dociąŝania istniejącego systemu ciepłowniczego, a takŝe wprowadzenia alternatywnych źródeł energii cieplnej. Fakt ten łączyć się będzie z likwidacją lokalnych kotłowni węglowych, włączaniem obiektów w istniejący system ciepłowniczy lub zamianą paliwa na gaz lub olej, bądź teŝ małe układy skojarzone. Realizacja prognozowanych przyłączeń zwiększy o ponad 5 MWt zapotrzebowanie cieplne pokrywane przez miejski system ciepłowniczy. Zapotrzebowanie to moŝe ulec zmniejszeniu poprzez działania termorenowacyjne. Na podstawie analiz potrzeb mieszkaniowych szacuje się, Ŝe do końca 2010 roku powinno zostać wybudowanych i oddanych do uŝytku 200 nowych mieszkań w mieście i 70 na terenie gminy (przy średnim metraŝu mieszkania w zabudowie jednorodzinnej m 2 ). Atrakcyjne dla budownictwa będą wsie Bogacica, Bąków, Kuniów, Ligota Zamecka, Krasków, Ligota Dolna, i Gotartów. pełniące funkcję mieszkaniową. Brak przemysłu na terenach wiejskich spowoduje rozwój budownictwa jednorodzinnego, w formach ekstensywnych. Dla ww. terenów z powodu braku racjonalnych ram czasowych określających wypełnienie danych rejonów poprzestano na określeniu maksymalnych potrzeb energetycznych bez podania sposobu ich pokrycia. Wybór nośnika energii powinien wynikać z analizy ekonomiczno - technicznej konkretnej inwestycji oraz działań marketingowych poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych. Wzrost zapotrzebowania na energię cieplną wynikły z rozwoju struktury mieszkaniowej i przemysłowej wynosić będzie do roku 2010 o ok. 22,5 MWt, w tym: ok. 21,5 MWt dla miasta Kluczbork, w tym pod rozwój usług i przemysłu w Kluczborskiej Strefie Rozwoju ok. 19 MWt 10

11 ok. 1 MWt dla terenów wiejskich gminy Kluczbork. W mieście Kluczbork część wyŝej omówionego zapotrzebowania moŝe zostać pokryta poprzez przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej (ok. 7,5 MW, w tym na obszarach rozwojowych oznaczonych jako MN, MW1-2,5 MW). Ten sposób realizacji powinien być preferowany przede wszystkim ze względów ekologicznych oraz ze względu na juŝ istniejącą i sprawną infrastrukturę ciepłowniczą. Istniejące na dzień dzisiejszy zakłady produkcyjne zlokalizowane na terenie miasta i gminy Kluczbork, zgodnie z przeprowadzoną ankietyzacją nie przewidują do roku 2010 wzrostu zapotrzebowania na ciepło. Ze względu na to, iŝ niemoŝliwe jest oszacowanie dokładnych danych co do tempa rozwoju i lokalizacji nowych obiektów przemysłowych, moŝna podać jedynie potrzeby energetyczne obszarów bez wskazania nośnika energii. ZaleŜeć to będzie w głównej mierze od moŝliwości rozwojowych przedsiębiorstw i ich kondycji ekonomicznej. Na terenach wiejskich gminy nie planuje się rozwoju przemysłu i usług. Podsumowując - w porównaniu z dniem dzisiejszym szacuje się zapotrzebowanie na energię cieplną w mieście Kluczbork w roku 2010 będzie większe o ok. 20 MWt (w tym potrzeby rozw. przemysłu ok. 19 MWt), natomiast na terenach wiejskich zmniejszy się o ok. 0,4 MWt wskutek działań termorenowacyjnych. Część zapotrzebowania na ciepło na terenie miasta moŝe być pokryta przez podłączenie do systemu ciepłowniczego. Część zapotrzebowania na ciepło na terenie miasta moŝe być pokryta przez podłączenie do systemu ciepłowniczego. Warunkiem granicznym jeŝeli chodzi o efektywność ekonomiczną przyłączenia odbiorcy do systemu ciepłowniczego jest odległość obiektów od sieci cieplnej. Odległość ta zaleŝy od wielkości zapotrzebowania na ciepło obiektu. Przykładowo obiekt o potrzebach cieplnych w granicach 20 kw, a znajdujący się do 25 m od sieci cieplnej, powinien być do niej przyłączony. Odległość ta rośnie w miarę wzrostu potrzeb cieplnych rozpatrywanego budynku. Stąd teŝ inne przypadki naleŝy rozpatrywać indywidualnie. Zapotrzebowanie na energię cieplną na terenach znajdujących się poza terenem miasta, lub na terenach znacznie oddalonych od sieci cieplnej moŝe być pokryte przez kotłownie lokalne - na terenach zgazyfikowanych - przez kotłownie gazowe, natomiast na terenach gdzie nie występuje sieć gazowa - przez kotłownie olejowe. 4. Aktualny stan zuŝycia energii w jednostkach gminnych. ObniŜenie energochłonności istniejących budynków czyli tzw. termomodernizacja stają się wobec stale rosnących cen energii, w wielu przypadkach koniecznością. Termomodernizacja nie powinna ograniczać się tylko do ocieplenia ścian czy wymiany okien, choć te właśnie działania mają najczęściej miejsce. Dobrze przeprowadzona 11

12 termomodernizacja powinna obejmować wszystkie kategorie strat cieplnych budynków jeśli to moŝliwe. Wraz z termomodernizacja po analizie naleŝy przeprowadzać modernizację źródła ciepła i ciepłej wody uŝytkowej wraz z modernizacją instalacji. Efektem tych zabiegów jest obniŝenie mocy zainstalowanych źródeł energii lub mocy zamówionej Z uwagi na to, iŝ większość budynków będących własnością Gminy Kluczbork została wybudowana przed rokiem 1945, konieczne staje się przeprowadzenie zabiegów termomodernizacyjnych, gdyŝ budynki te nie spełniają wymagań aktualnie obowiązującego prawa. Tabela nr 1. przedstawia kształtowanie się wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło dla budynków gminnych w porównaniu z wymogami prawa budowlanego i energooszczędnymi budynkami w Polsce. Aktualne wymagania Normowy wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło Eo[kWh/m2-rok] bez uwzględniania sprawności systemu grzewczego Aktualne polskie wymagania Prawa Budowlanego Energooszczędne budynki w Polsce Audytowane budynki jednostek gminy Wskaźnik przed termomodernizacją Wskaźnik po termomodernizacji Budynek KDK Budynek śłobka Miejskiego 392,62 249,8 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 259,44 77,33 Budynek Przedszkola Nr 8 472, Budynek OPS O zaawansowaniu prac termomodernizacyjnych decydują nie tylko wartości energetyczne budynku, tzw. wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło, który określa ilość ciepła w kwh potrzebną do ogrzania 1m 2 powierzchni uŝytkowej budynku, ale równieŝ bierze się pod uwagę stan techniczny istniejącego budynku. Istotnym elementem obniŝającym koszty pozyskania ciepła oraz ciepłej wody uŝytkowej jest modernizacja źródeł ciepła oraz instalacji cieplnej. W przypadku budynków naleŝących do Gminy (pozostających w zarządzaniu jednostek Gminy) naleŝy we wszystkich obiektach przeprowadzić prace modernizacyjne instalacji cieplnej oraz w niektórych obiektach wymienić źródła ciepła. Wymiana źródeł ciepła wiąŝe się z decyzją jaki wybrać nośnik energii. Odpowiedź jest prosta - ekologiczny i tani oraz moŝliwy do zastosowania w danym obiekcie. Tabela 2. przedstawia aktualne ceny (2004/2005 ) wybranych nośników energii. 12

13 1. Węgiel kamienny (ceny podano bez 22% podatku VAT) Paliwo Wartość opałowa Ceny 1 tony [MJ/kg] [zł/mg] Węgiel - miał Węgiel - kostka Koks Olej opałowy (ceny podano bez 22% podatku VAT) Paliwo Wartość opałowa Cena 1 tony [MJ/kg] [zł/mg] Olej opałowy Ekoterm 42, Olej cięŝki 41, Biomasa (ceny podano bez 7% podatku VAT dla drewna i 3% dla słomy) Paliwo Wartość opałowa Cena 1 tony Drewno pocięte (wilgotność 40%) Zrębki (wilgotność 1 5%) Odpady drzewne (wilgotność 40%) Rośliny energetyczne (wilgotność 20%) Słoma (wilgotność 15-20%) [MJ/kg] [zł/mg] Drewno i odpady drzewne , , Słoma 14, Paliwa gazowe - gaz płynny LPG (propan) 13

14 Paliwo Wartość opałowa Cena 1 tony [MJ/kg] [zł/mg] LPG (propan) 46, Zakres planowanych inwestycji w ramach termomodernizacji obiektów gminnych. Obecnie Gmina Kluczbork ma przygotowaną wstępną dokumentację w postaci audytów energetycznych dla: 1.budynku Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku, ul. Mickiewicza 5, 2.budynku śłobka Miejskiego w Kluczborku ul. Waryńskiego 26, 3.budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku, ul. Wolności 17, 4.budynku Przedszkola Publicznego Nr 8 w Kluczborku, ul. Ossowskiego 3, 5.budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Zamkowa 6. W trakcie przygotowania jest dokumentacja dla: 1. budynku Pawilonu Sportowego OSiR w Kluczborku. Sposób racjonalizacji zuŝycia energii zaproponowany w tych opracowaniach wybiera wariant optymalny dla danego obiektu. Szczegółowym kryterium jest SPBT czyli prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, który ma wpływ na kolejność wykonania inwestycji Tabela 3. Przedstawia zestawienie róŝnych usprawnień termomodernizacyjnych wpływających na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Prosty okres zwrotu nakładów SPBT 1 Usprawnienia w układzie ciepłej wody uŝytkowej 0,5-2 2 Docieplenie stropodachu wentylowanego Uszczelnienie okien + nawiewniki

15 4 Docieplenie stropodachu pełnego Docieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną Docieplenie ścian szczytowych Docieplenie ścian osłonowych Wymiana okien w pomieszczeniach mieszkalnych Wymiana okien na klatkach schodowych Działania inwestycyjne, które zaplanowano w mniejszym planie uzupełnione powinny być działaniami o charakterze edukacyjnym o szczególnym nasileniu w placówkach oświatowych, w których przeprowadzona będzie termomodernizacja. Te bezinwestycyjne działania poparte przykładem posiadają ogromny potencjał edukacyjny przenoszony poza placówkę oświatową. 3.1Zestawienie planowanych usprawnień w poszczególnych obiektach Budynek Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku, ul. Mickiewicza 5 1 Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Docieplenie ścian Sposób realizacji Docieplenie zrealizować styropianem metodą lekką, mokrą z wyprawą z tynku akrylowego. Przy dociepleniu naleŝy uwzględnić wymianę obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych 15

16 Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji Ocieplenie połaci dachu budynku głównego. Połać dachu docieplić wełną mineralną wyłoŝoną pomiędzy belkami więźby dachowej, zabezpieczyć folią oraz płytami kartonowe gipsowymi. Renowacja wiązała się będzie z wymianą części krokwi, z uwagi na zły stan techniczny w niektórych miejscach, sugeruje się konieczność gruntownej renowacji poszycia dachu. Przy dociepleniu dachu nad uŝytkową częścią poddasza (IV kondygnacji) oraz budynku będącego w podwórzu konieczne będzie zdemontowanie wewnętrznej części sufitu oraz odtworzenie jego połaci elementami podwieszanymi. Stare okna, szczególnie krosnowe i z szybą pojedynczą naleŝy wymienić na nowe PCV Wymiana okien na nowe PCV Wymiana i doposaŝenie instalacji wewnętrznej NaleŜy zaprojektować instalację dwururową z rur miedzianych zaizolowanych otuliną cieplną oraz montaŝ grzejników płytowych typu C i V wyposaŝonych w zawory p rŝy grzejnikowe z głowica termostatyczną w zestawie z blokadą ustawienia temperatury. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualne za pomocą odpowietrzników przygrzejnikowych i samoczynnych odpowietrzników mosięŝnych na końcówkach pionów zasilających. RozwaŜyć moŝliwość zabudowy kotłowni gazowej na gaz ziemny i propan - butan, olejowej oraz węglowej ekologicznej na ekogroszek oraz instalacji solarnych na cele podgrzania ciepłej wody uŝytkowej. Modernizacja kotłowni 16

17 2. Zestawienie optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wartości SPBT Lp Rodzaj i zakres usprawnienia modernizacyjnego SPBT 1 Docieplenie ściany łącznika od strony patio 3,5 2 Docieplenie ściany łącznika od strony patio 4,1 3 Docieplenie stropu czwartej kondygnacji 5,4 (poddasza uŝytkowego) 4 Docieplenie stropu trzeciej kondygnacji 6,0 5 Docieplenie ścian budynku 6,4 6 Wymiana okien na nowe PCV 30,2 3 Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji. Wybrany wariant przewiduje ocieplenie ścian budynku styropianem grubości 15 cm,metoda lekka suchą z wyprawą z tynku akrylowego oraz w kolorystyce zgodnej ze zdefiniowanymi w projekcie zabudowy rejonu barwami. Jednocześnie naleŝy przeprowadzić wymianą okien na nowe PCV lub drewniane. Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji w budynku głównym wykonać wełna mineralną grubości 20 cm, układaną pomiędzy belkami więźby dachowej oraz zabezpieczone folią paro przepuszczalną. Stropodachy budynku oficyny i uŝytkowej części poddasza zaizolować równieŝ wełną mineralną grubości 20 cm, po uprzednim zdemontowaniu sufitów. W koszt inwestycji wliczono montaŝ nowych sufitów podwieszanych. Modernizacja wewnętrznej instalacji grzewczej obejmuje całkowitą wymianę instalacji (z wyjątkiem sali widowiskowej) zabudowie nowych grzejników oraz doposaŝeniu ich w zawory termostatyczne. Dodatkowo zamontować naleŝy zawory regulacyjne w pionach i poszczególnych sekcjach (oddzielnie budynek główny oraz łączniki i oficyna). 17

18 Budynek śłobka Miejskiego w Kluczborku ul. Waryńskiego Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji Docieplenie ścian Docieplenie ścian naleŝy wykonać technologią lekką mokrą, z płyt styropianowych o grubości wynikającej z obliczeń audytorskich i wyprawie z tynku akrylowego. Przy dociepleniu naleŝy uwzględnić wymianę obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych Docieplenie stropodachu Stropodach naleŝy docieplić poprzez wdmuchanie w słabowentylowaną warstwę powietrzną granulatu z wełny mineralnej. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na wykończenia dotychczasowych kratek wentylacyjnych. Zakłada się wymianę okien na okna PCV jednokomorowe z szybą U = 1,1 Wymiana starych okien Wymiana drzwi, zamurowanie zbędnych części przeszklonych wiatrołapu. Zły stan techniczny drzwi wejściowych uniemoŝliwia prawidłowe funkcjonowanie wiatrołapu. Ze względu na duŝe powierzchnie przeszklone zakłada się zamurowanie części z moŝliwością wykorzystania wiatrołapu jako pomieszczenia na wózki. 2 Zestawienie optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wartości SPBT. Lp Rodzaj i zakres usprawnienia modernizacyjnego SPBT 1 Docieplenie stropodachu przedszkola 2,10 2 Docieplenie ścian budynku styropianem o grubości 15 cm 7,23 3 Zastąpienie części powierzchni przeszklonych murem, wiatrołap 10,48 18

19 4 Wymiana okien na nowe PCV 18,23 3 Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji Wszelkie prace związane z realizacją zaproponowanych rozwiązań termomodernizacyjnych naleŝy przeprowadzić po uprzednim wykonaniu projektu budowlanego oraz kompletnym uzgodnieniu prac. Zakres prac w zasadzie uniemoŝliwia funkcjonowanie przedszkola w związku z powyŝszym ich realizacja musi być zaplanowana dokładnie aby zmieścić się w miesięcznym terminie letniej przerwy wakacyjnej. Wraz z doposaŝeniem wewnętrznej instalacji cieplnej naleŝy przeprowadzić regulację i płukanie oraz drobne prace konserwatorskie. Zły stan techniczny instalacji oraz róŝnorodność zainstalowanych grzejników znacznie utrudni przeprowadzenie regulacji. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę aby rodzaj (podział) nowych okien odpowiadał obowiązującym obecnie normom zalecanym przez sanepid dla tego typu obiektów. Rodzaj zaproponowanego docieplenia stropodachu wynika przede wszystkim z szybkiego zwrotu nakładów z oszczędności w cieple. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na wykończenia dotychczasowych kratek wentylacyjnych. W celu uzyskania oczekiwanych oszczędności juŝ w pierwszym roku pracy zmodernizowanej instalacji, zaleca się przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród osób dopowiedzianych za eksploatację instalacji. W obszarze ograniczenia strat przez przegrody, docieplenie ścian przedszkola naleŝy wykonać technologią lekką mokrą, z płyt styropianowych o grubości 15 cm i wyprawie z tynku akrylowego. Przy dociepleniu naleŝy uwzględnić wymianę obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku, ul. Wolności Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji 19

20 Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji Docieplenie ścian Docieplenie ścian nowej części szkoły podstawowej naleŝy wykonać technologią lekką mokrą, z płyt styropianowych i wyprawie z tynku akrylowego. Przy dociepleniu naleŝy uwzględnić obróbki blacharskie oraz wymianę rynien i rur spustowych. Z uwagi na ochronę konserwatorską część ścian naleŝy odtworzyć podobnie jak oryginalną. W tym celu istnieje konieczność wykończenia części docieplenia wykładka klinkierową. Ocieplenie stropu dachu starej części szkoły Powierzchnię stropu starej części szkoły naleŝy ocieplić poprzez ułoŝenie na poddaszu warstwy wełny mineralnej i osłonięcie powierzchni płytami wiórowymi OSB na legarach drewnianych. Jednocześnie naleŝy docieplić styropianem mieszkanie zaadoptowane z części strychu. Stropodach naleŝy docieplić poprzez wypełnienie słabo wentylowanej warstwy powietrznej granulatem z wełny mineralnej. Docieplenie stropodachu nowej części szkoły i małej sali gimnastycznej Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej Docieplenie naleŝy zrealizować poprzez wyłoŝenie na nowym suficie podwieszanym wełny mineralnej luzem o grubości wynikającej z obliczeń audytorskich. Zakłada się wymianę okien na okna PCV jednokomorowe z szybą zespoloną Wymiana okien Zastąpienie części powierzchni przeszklonych - ścianami Ze względu na duŝe powierzchnie przeszklone w sali gimnastycznej zakłada się podmurowanie części powierzchni okien. 20

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW opracował: mgr inŝ. Dariusz Jazdończyk STAN ISTNIEJĄCY GENEZA TERMOMODERNIZACJI W POLSCE KOSZTY ENERGETYCZNE BUDYNKU W UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE 4,5%

Bardziej szczegółowo

Metodyka wykonywania obmiarów i zebrania danych dla sporządzenia audytu

Metodyka wykonywania obmiarów i zebrania danych dla sporządzenia audytu Metodyka wykonywania obmiarów i zebrania danych dla sporządzenia audytu 1. Wykonać zdjęcia zaczynając od lewego rogu dowolnej ściany i przesuwając się w prawo. Po kaŝdym zdjęciu ogólnym ściany wykonać

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Nasze środowisko to budynki 80 % naszego Ŝycia spędzamy we

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu zakończenie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem OŹE Przygotował: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny Mszczonów Miasto Mszczonów leży w województwie mazowieckim, 60 km na południowy- zachód od Warszawy.

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCY Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dębe Wielkie. Plan ten pozwoli Gminie

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, CZY COŚ WIĘCEJ 1984 IDENTYFIKACJA PROBLEMU, (KTÓRY NIE BYŁ GŁÓWNYM PROBLEMEM) SZPITAL JEST ISTOTNYM CZYNNIKIEM DEGRADACJI ŚRODOWISKA W DODATKU DROGO

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne Optymalizacja rozwiąza zań energooszczędnych, a oszczędno dności eksploatacyjne Bartosz PrzysięŜny Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Plan prezentacji 1. W którą stronę idzie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania

Bardziej szczegółowo

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r.

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r. Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA III nabór 2015 r. WYMAGANE DOKUMENTY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE: 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz 5. Strona tytułowa CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. WaŜne z projektem termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340

Bardziej szczegółowo

Rozdział 08. System gazowniczy

Rozdział 08. System gazowniczy ZZAAŁŁOśśEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAOPPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 08 System gazowniczy

Bardziej szczegółowo

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda Ankieta BUDYNKI 1. Informacje ogólne 1.1. Adres budynku 1.2. Rodzaj budynku jednorodzinny wielorodzinny 1.3. Przeznaczenie obiektu 1.4. Rodzaj prowadzonej działalności 1.5. Rok budowy lub oddania do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej PW 2010-07-13

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r.

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. MODERNIZACJA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO SM PRZYLESIE W SOPOCIE Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. STAN OBECNY Lokalne kotłownie olejowe (c.o. + c.w.u.) zostały wybudowane w 1992 r. i przebudowane

Bardziej szczegółowo

Czy stare biurowce mogą być energooszczędne?

Czy stare biurowce mogą być energooszczędne? Czy stare biurowce mogą być energooszczędne? W Polsce wiele zakładów produkcyjnych powstało na terenach fabryk i zakładów pracy utworzonych jeszcze za byłego ustroju. Zaplecze budynków w takich miejscach

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła

Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Konieczność wykonania kompleksowej termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r.

Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Doświadczenia miasta Katowice w zakresie wzrostu efektywności energetycznej Kurs dotyczący gospodarowania energią w gminie Szczyrk, 9 czerwca 2015r. Plan prezentacji: 1. Energia w mieście Katowice 2. Działania

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm OPIS OBIEKTU: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej i bloczków gazobetonu z izolacyjną przerwą powietrzną ok. 3 cm między materiałami. Od środka tynk cementowo -

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako wykonawca projektu pn.: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice tel. (059) 857 66 21 fax (059) 857 66 24 e-mail poczta@kepice.pl

Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice tel. (059) 857 66 21 fax (059) 857 66 24 e-mail poczta@kepice.pl Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice tel. (059) 857 66 21 fax (059) 857 66 24 e-mail poczta@kepice.pl Produkcja energii cieplnej w Gminie Kępice w oparciu o lokalne zasoby biomasy drzewnej po

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13.12.2010 rok

Warszawa, 13.12.2010 rok Seminarium podsumowujące stan wdrażania projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego Warszawa, 13.12.2010 rok ENERGETYKA SŁONECZNA

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Budynku

Audyt Energetyczny Budynku Audyt Energetyczny Budynku Gimnazjalna 9 63-400 Ostrów Wlkp. Powiat Ostrowski województwo: wielkopolskie Dla przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Rozdział 10. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 10 Przedsięwzięcia racjonalizujące

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce

Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce Finansowanie inwestycji energooszczędnych w Polsce Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl przy wsparciu 20 listopada 2008 Inwestycje energooszczędne Inwestycje, których skutkiem jest ograniczenie zuŝycia energii

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21

EFEKT EKOLOGICZNY. Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21 EFEKT EKOLOGICZNY Termomodernizacja Domu Dziecka w Głogówku przy ul. 3 Maja 21 luty 2009 1.Materiały i dane Cel i zakres opracowania: Efekt ekologiczny inwentaryzacji techniczno-budowlanej Domu Dziecka

Bardziej szczegółowo

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!!

Wymaganie do spełnienia przez budynek energooszczędny: Obliczenia i sposób ich prezentacji w projekcie jest analogiczny do pkt 3!!! 4. Sporządzenie świadectwa energetycznego w Excelu dla zmodyfikowanego budynku, poprzez wprowadzenie jednej lub kilku wymienionych zmian, w celu uzyskania standardu budynku energooszczędnego, tj. spełniającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH Obszarowego programu obniżenia niskiej emisji na terenie Gminy Sławków Teren Sławkowa charakteryzuje się wysokim stopniem skażenia środowiska. Związane jest to głównie

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Lubliniec I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe (administracyjne)

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Nazwa zamówienia: Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Głogówku. 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program:

OPIS TECHNICZNY. 1. Nazwa zamówienia: Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Głogówku. 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program: OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa zamówienia: Termomodernizacja Gimnazjum Publicznego w Głogówku 2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program: Gimnazjum Publiczne w Głogówku Ul. Kościuszki 10 48-250 Głogówek

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku

WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii. Katowice, 16 grudnia 2014 roku WFOŚiGW w Katowicach jako instrument wspierania efektywności energetycznej oraz wdrażania odnawialnych źródeł energii Katowice, 16 grudnia 2014 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ

ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ - 153 - Rozdział 11 ZAGADNIENIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ SPIS TREŚCI: 1. Elektroenergetyka 1.1. Opis stanu istniejącego 1.2. Kierunki rozwoju 2. Gazownictwo 2.1. Opis stanu istniejącego 2.2. Ocena stanu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe

Rozdział 5. Kotłownie lokalne i przemysłowe ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 5 Kotłownie lokalne i przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez

Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Ankieta skierowana do przedsiębiorców Gminy Łobez Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Dane w niej przedstawione zostaną wykorzystane do sporządzenia "Opracowanie Planu

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok

Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach. Katowice, 2014 rok Dofinansowanie zadań ze środków WFOŚiGW w Katowicach Katowice, 2014 rok Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach został utworzony w czerwcu 1993 roku jako instrument regionalnej

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY CZARNA DĄBRÓWKA BAZA DANYCH Zespół wykonawczy: inż. Mateusz Jaruszowiec mgr inż. Elżbieta Maks mgr Natalia Kuzior mgr Agnieszka Sukienik Projekt realizowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1

Wojciech Piskorski Prezes Zarządu Carbon Engineering sp. z o.o. 27/09/2010 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY OBLICZANIA REDUKCJI EMISJI NA POTRZEBY PROJEKTÓW WYKORZYSTUJĄCYCH DOFINANSOWANIE Z SYSTEMU ZIELONYCH INWESTYCJI W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak

Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Odnawialne źródła energii w Gminie Kisielice. Doświadczenia i perspektywy. Burmistrz Kisielic Tomasz Koprowiak Kisielice 2009 Ogólna charakterystyka gminy. Gmina Kisielice jest najbardziej wysuniętą na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Deklaracji dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych A N K I E T A POTENCJALNY UCZESTNIK PROJEKTU

Załącznik Nr 1 do Deklaracji dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych A N K I E T A POTENCJALNY UCZESTNIK PROJEKTU Załącznik Nr 1 do Deklaracji dotycząca udziału w projekcie zakupu i instalacji kolektorów słonecznych A N K I E T A POTENCJALNY UCZESTNIK PROJEKTU Imię: Województwo: Gmina: Kod: Ulica:.. PESEL: 1. PołoŜenie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010

Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków. Kraków, 14 stycznia 2010 Ryszard Tokarski Prezes Zarządu Spółki EKOPLUS Kraków Kraków, 14 stycznia 2010 3 Ciepło sieciowe z kogeneracji Efektywny energetycznie produkt spełniający oczekiwania klientów 4 Ekoplus Sp. z o.o. Naszym

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII?

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII? TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU. W JAKI SPOSÓB ZMNIEJSZYĆ KOSZTY ZUŻYCIA ENERGII? Piotr Kukla Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl ZAKRES PREZENTACJI Energia w budynku użyteczności

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie

Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwie budynki, zakładowe sieci ciepłownicze i źródła ciepła wraz z przykładem wysokosprawnej kogeneracji Marek Amrozy spis treści Efektywność energetyczna Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania

Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Opracowanie koncepcji wymiany centralnego ogrzewania Nazwa: Opracowanie koncepcji projektowej: wymiana instalacji c.o. na potrzeby ogrzewania oraz ciepła technologicznego w budynku nr 14-1 zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Nowe moŝliwości dla gmin Szwajcarsko-Polski Fundusz Współpracy

Nowe moŝliwości dla gmin Szwajcarsko-Polski Fundusz Współpracy Nowe moŝliwości dla gmin Szwajcarsko-Polski Fundusz Współpracy Sławomir Pasierb s.pasierb@fewe.pl Seminarium Poprawa efektywności wykorzystania energii wzorcowa rola samorządu terytorialnego 15-16 maj

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ

Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Obieg środków Audyt finansowych energetyczny w ramach POIiŚ Podtytuł prezentacji 14 kwietnia 2016 r. Szkolenie dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie w ramach POIiŚ 2014 2020 Poddziałania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza

Tabela 1. Tabela z informacjami ogólnymi odnośnie jednostki przekazującej sprawozdanie z Programu ochrony powietrza Wytyczne do sprawozdania z realizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Opole, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem

Bardziej szczegółowo

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projektowana charakterystyka energetyczna budynku Projekt: Właściciel budynku: Autor opracowania: Budynek administracyjno-socjalny Trzebuń 83-425 Dziemiany PGL LP Nadleśnictwo Lipusz mgr inż Daniel Gromek

Bardziej szczegółowo

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY

DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY DOM ENERGOOSZCZĘDNY PROJEKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY PROMUJĄCY BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I EKOLOGICZNE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY PSARY Przedstawienie zasad i możliwości uzyskania wsparcia finansowego na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr.

Załącznik nr 1 do uchwały nr. Załącznik nr 1 do uchwały nr. Spis treści: 1 WPROWADZENIE...5 1.1 Przyczyny opracowania Aneksu...5 2 CZĘŚĆ ZASADNICZA OPRACOWANIA...6 2.1 Dodatkowe ankiety i wnioski...6 2.2 Przewidywany efekt ekologiczny

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski

Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji. nzeb. dr inż. Adrian Trząski Zastosowanie OZE i mikrokogeneracji w budynkach nzeb dr inż. Adrian Trząski Kryterium - zapotrzebowanie na energię pierwotną Wymagania nzeb WT 2013 ogrzewanie i cwu Wymagania nzeb WT 2013 chłodzenie Wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji

Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Załącznik III Wyniki i analiza ankietyzacji Metodyka W ramach tworzenia bazy danych emisji dwutlenku węgla, pozyskiwanie danych przebiega dwutorowo. Część danych pozyskiwana jest od operatorów systemów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 09. Przedsięwzięcia racjonalizujące uŝytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Rozdział 09. Przedsięwzięcia racjonalizujące uŝytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 09 Przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Krakowie

Program Ograniczania Niskiej Emisji w Krakowie Program Ograniczania Niskiej Emisji w Krakowie Program Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa przyjęty Uchwałą Nr CXXI/1918/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. z późn. zm. PONE 2016

Bardziej szczegółowo

Potrzeba realizacji projektu wynikała z troski o stan środowiska naturalnego, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami w Gminie Poraj.

Potrzeba realizacji projektu wynikała z troski o stan środowiska naturalnego, ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami w Gminie Poraj. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Beneficjent: GMINA PORAJ, ul Jasna 21, 42-360 Poraj Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Choroniu wraz z zastosowaniem odnawialnych

Bardziej szczegółowo

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie.

do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. OPIS TECHNICZNY do projektu Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Domu Akademickim Bratniak przy ul. Jabłonowskich 10-12 w Krakowie. 1. Podstawa opracowania - Zlecenie Inwestora. - Wizje lokalne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 1 PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA dla budynku mieszkalnego Budynek oceniany: Nazwa obiektu Zdjęcie budynku Adres obiektu Całość/ część budynku Nazwa inwestora Adres inwestora Kod, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii

Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii Finansowanie zadań związanych z likwidacją niskiej emisji oraz odnawialnymi źródłami energii ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojewódzki Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo