w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/479/05 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 9 listopada 2005 r. Plan racjonalizacji zuŝycia energii w jednostkach organizacyjnych Gminy Kluczbork Kluczbork

2 Spis treści: 1.Wstęp 2.Cele planu 3.Zapotrzebowanie na ciepło miasta, i gminy - stan aktualny 3.1.Zapotrzebowania na ciepło z systemu ciepłowniczego 3.2.Zapotrzebowanie na ciepło dla ogrzewań indywidualnych 3.3.Termomodernizacja. 3.4.Podsumowanie stanu aktualnego 3.5.Zapotrzebowanie na ciepło - przewidywane zmiany 4. Aktualny stan zuŝycia energii w jednostkach gminnych 4.1. Zakres planowanych inwestycji w ramach termomodernizacji obiektów gminnych Zestawienie planowanych usprawnień w poszczególnych obiektach Zestawienie kosztów realizacji planowanych inwestycji dla poszczególnych obiektów. 5.ZałoŜenia organizacyjne i czas realizacji 6.Proponowane źródła finansowania 7.Wykaz opracowań wykorzystanych przy sporządzaniu planu 2

3 1. Wstęp W roku 2030 Unia Europejska będzie importowała 70% potrzebnej energii Zakładając, Ŝe metody wytwarzania oraz przyzwyczajenia konsumpcyjne nie ulegną zmianie, zaleŝność od państw spoza UE będzie szczególnie wysoka w zakresie dostaw paliw płynnych. Jak wykazał wzrost ceny ropy naftowej w końcu roku 2000, uzaleŝnienie od państw spoza UE spowoduje istotne koszty ekonomiczne, polityczne oraz w zakresie środowiska. Dlatego teŝ Komisja Europejska w listopadzie 2000 roku opublikowała Zieloną Księgę dotyczącą europejskiej strategii dostaw energii. Wykazano, iŝ naleŝy zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii oraz aby sprostać wyzwaniom związanych ze zmianami klimatycznymi, UE musi doprowadzić do zmian struktury podaŝy poprzez skierowanie popytu na krajowe, ekologiczne, przyjazne źródła energii. W zakresie popytu Zielona Księga zawiera zalecenia dogłębnych zmian zwyczajów konsumentów, szczególnie w dziedzinach transportu, budownictwa i sprzętu elektrycznego. Zielona Księga zawiera propozycje strategii intensyfikacji działań UE poprzez instrumenty legislacyjne i pomoc finansową. Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowych aktów prawnych zgodnych z tą strategią. Są nimi: - dyrektywa promująca odnawialne źródła energii elektrycznej, - dyrektywa dotycząca biopaliw, - dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej budynków. ZałoŜenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku przyjęte przez Radę Ministrów w lutym 2000 roku stanowią dokument rządowy, w którym określone są główne kierunki i zadania polityki energetycznej kraju oraz sposoby ich realizacji. ZałoŜenia uwzględniają zobowiązania międzynarodowe Polski wynikające z następujących dokumentów: 1.Układ Europejski o stowarzyszeniu Polskie ze Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi. 2.Europejska Karta Energetyczna. 3.Konwencja Genewska. 4.Deklaracja Krajów Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w sprawie racjonalnego gospodarowania odpadami i wprowadzania technologii mało i bezodpadowych. 5.Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Polityka energetyczna kraju odpowiada ogólnej strategii społeczno-gospodarczej i jest realizowana tak aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju rozumiane jako- -bezpieczeństwo dostaw energii, -uzasadnione społecznie ceny energii, -minimalne szkody dla środowiska. W zakresie kosztów energii polityka państwa sprowadza się do tworzenia mechanizmów ekonomicznych i regulacyjnych zapewniających : -stopniowe uszlachetnianie energii finalnej w kierunku zwiększenia udziału paliw ciekłych i gazowych oraz przede wszystkim energii elektrycznej, 3

4 -podwyŝszenie efektywności przedsiębiorstw energetycznych, -racjonalizację zuŝycia energii w gospodarce. W zakresie ochrony środowiska polityka energetyczna kraju sprowadza się do: -zmniejszenia emisji dwutlenku siarki, -redukcji emisji dwutlenku węgla, -rozwiązanie problemu zasolenia wód powierzchniowych spowodowanego przez zrzuty wód kopalnianych, -stworzenie warunków do rozszerzenia moŝliwości wykorzystania odpadów w gospodarce i ich bezpiecznego składowania w wyrobiskach kopalnianych. Zadania Gminy w świetle polityki energetycznej kraju zostały uregulowane w ustawie z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz z późn. zm.), która nakłada na gminy obowiązek zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ich mieszkańców, między innymi zadania własne gminy obejmują zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną. RównieŜ przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) określają zadania własne gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ciepło i paliwa gazowe naleŝy: -planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, -planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, -finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy, dla których gmina jest zarządcą. 2. Cele planu - znaczna redukcja kosztów eksploatacyjnych, - skuteczne ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, - pozyskanie na potrzeby planu środków zewnętrznych, - promocja Gminy Kluczbork jako gminy przyjaznej środowisku, - edukacja społeczeństwa, - poprawa estetyki budynków. 3 Zapotrzebowanie na ciepło miasta i gminy - stan aktualny MoŜliwe dokładne określenie potrzeb cieplnych oraz sposobu ich pokrycia stanowi podstawę do szczegółowej dalszej analizy. W tym celu wykorzystano informacje posiadane przez Urząd Miejski w Kluczborku oraz Spółkę ECO Opolszczyzny Zakład 4

5 Energetyki Cieplnej Kluczbork. Na terenie gminy Kluczbork występują budynki mieszkalne o łącznej powierzchni ogrzewanej 831,3 tyś. m 2 w tym w mieście - 453,4 tyś. m 2. Na całym obszarze Miasta i Gminy Kluczbork występuje zapotrzebowanie ciepła na pokrycie potrzeb w zakresie ogrzewania, ciepłej wody uŝytkowej (c.w.u.) oraz wentylacji i klimatyzacji. Potrzeby te pokrywane są z: 1. miejskiego systemu ciepłowniczego, 2. kotłowni lokalnych i przemysłowych 3. ogrzewanie indywidualne (węglowe, gazowe oraz olejowe). Przez pojęcie miejski system ciepłowniczy rozumie się: kotłownię centralną wraz z siecią cieplną wysokotemperaturową i węzłami cieplnymi. Kotłownie lokalne - kotłownie zasilające bezpośrednio instalacje c.o., c.w.u., wentylacji dla obiektu/obiektów. Kotłownie przemysłowe - kotłownie będące własnością zakładów pracy. Ogrzewanie indywidualne - kotłownie zasilające dokładnie 1 obiekt (np. domek jednorodzinny) a takŝe paleniska indywidualne, ogrzewania etaŝowe, etc. Przygotowanie ciepłej wody uŝytkowej w znacznej części miasta odbywa się przy pomocy lokalnych piecyków gazowych. Pozostała część potrzeb miasta i gminy w zakresie c.w.u. zostaje pokryta przez miejski system ciepłowniczy, paleniska piecowe, kotły olejowe i róŝnego rodzaju podgrzewacze elektryczne. Ogólne zapotrzebowanie ciepła dla miasta i gminy dla celów c.o., c.w.u., wentylacji oraz klimatyzacji, z uwzględnieniem przemysłu i usług szacuje się na ok. 143 MWt w tym zapotrzebowanie na c.w.u ok. 13 MWt. Ogólne zapotrzebowanie ciepła dla miasta dla ww. celów szacuje się na ok. 90 MWt, w tym zapotrzebowanie na c.w.u ok. 7 MWt i potrzeby przemysłu oraz usług ok. 22,9 MWt. 3.1 Zapotrzebowania na ciepło z systemu ciepłowniczego Obecnie część potrzeb cieplnych miasta wynosząca ok. 38,4 MWt (pokrywające potrzeby c.o.- 35,7 MW, c.w.u. - 2,4 MW, wentylacji i technologii - 0,2 MW) jest pokrywana przez miejski scentralizowany system ciepłowniczy, (zarządzany przez Zakład Energetyki Cieplnej Kluczbork - będący w strukturze organizacyjnej Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. w Opolu). Miejski scentralizowany system ciepłowniczy składa się: z kotłowni centralnej o mocy zainstalowanej 46,26 MWt sieci cieplnej wysokich parametrów o łącznej długości ok. 12 km węzłów cieplnych: szt. o łącznej mocy zainstalowanej ok. 49,9 MWt. Ponadto w zarządzie ECO S.A. są równieŝ kotłownie gazowe: kotłownia przy ul. Opolskiej 21 o mocy zainstalowanej 0,037 MWt, 5

6 kotłownia przy ul. Jaronia o mocy zainstalowanej 1,43 MWt, kotłownia przy ul. Kościuszki 7 o mocy zainstalowanej 0,16 MWt, kotłownia przy ul. St. Batorego 6 o mocy zainstalowanej 0,25 MWt, kotłownia przy ul. Ossowskiego 56 o mocy zainstalowanej 0,99 MWt, kotłownia przy ul. Dąbrowskiego 16 o mocy zainstalowanej 0,2 MWt. Obecnie głównym nośnikiem energii na cele grzewcze oraz przemysłowe są paliwa stałe - węgiel i miał. W oparciu o nie jest realizowana produkcja ciepła z systemu ciepłowniczego w mieście Kluczbork (miał) oraz z kotłowni lokalnych o mocy zainstalowanej powyŝej 1 MWt. Natomiast, poza systemem ciepłowniczym, w grupie kotłowni lokalnych o mocy zainstalowanej do 1 MWt daje się zauwaŝyć duŝy udział kotłowni opalanych paliwem gazowym. Do miejskiego systemu ciepłowniczego przyłączone są przede wszystkim: - wielorodzinne budynki mieszkalne: - obiekty uŝyteczności publicznej, -zabudowa mieszkaniowa z rejonu śródmieścia, -odbiorcy indywidualni. Struktura odbiorców energii cieplnej w mieście Kluczbork została zaprezentowana na wykresie poniŝej: Struktura odbiorców ciepła wg zapotrzebowania na co z systemu ciepłowniczego w mieście Kluczbork 3.2. Zapotrzebowanie na ciepło dla ogrzewań indywidualnych Z pozyskanych danych wynika, iŝ większość budynków jednorodzinnych w mieście Kluczbork zasilana jest w ciepło przy wykorzystaniu paliw stałych - węgla i koksu. Tereny wiejskie gminy Kluczbork nie są zaopatrzone w centralny system zaopatrzenia w 6

7 ciepło. PrzewaŜa ogrzewanie piecowe oraz - do zaopatrzenia zabudowy wielorodzinnej, obiektów uŝyteczności publicznej, usługowych oraz zakładów produkcyjnych - małe kotłownie lokalne głównie na paliwo stałe (z wyjątkiem kotłowni gazowej w Bąkowie w Przedszkolu Publicznym). NaleŜy się spodziewać, iŝ budynki obecnie opalane paliwem węglowym w przyszłości będą przechodziły na alternatywny, ekologiczny sposób ogrzewania (głównie gaz i olej). 3.1Termomodernizacja W zdecydowanej większości obiekty mieszkalne, usługowe i przemysłowe wybudowane są w technologiach tradycyjnych w oparciu o stare normy cieplne. Zapotrzebowanie cieplne dla celów ogrzewania charakteryzuje wskaźnik 24 W/m 3, co daje średnie roczne zuŝycie energii cieplnej na jednostkę kubatury na poziomie ok. 47 kwh/m 3 /rok. Obecnie realizacja w oparciu o obowiązujące normy ochrony cieplnej budynków wymaga wskaźnika o wielkości w granicach kwh/m 3 /rok. DuŜa część budynków, szczególnie w rejonie śródmieścia, jest wyposaŝona w instalacje centralnego ogrzewania, które cechuje duŝa pojemność wodna, mały stopień wyposaŝenia w zawory termostatyczne przygrzejnikowe, w zawory regulacyjne, róŝnicy ciśnienia, przepływu wody instalacyjnej. Obowiązujące obecnie normy ochrony cieplnej, silne tendencje w kierunku ograniczania zuŝycia ciepła przez Odbiorców oraz w ogromnej większości rachunek ekonomiczny są podstawą do przeprowadzania prac termorenowacyjnych. Ze względu na brak danych trudno jest oszacować, jaki procent mieszkań zostanie ocieplonych do roku 2010, i jaką stanowić będzie to oszczędność, jeŝeli chodzi o zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Na dzień dzisiejszy nie dysponujemy danymi, co do planów termorenowacyjnych Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych, Spółdzielni ani Wspólnot Mieszkaniowych w Kluczborku. Przy załoŝeniu utrzymania obecnego tempa prac termorenowacyjnych załoŝono, Ŝe do roku 2010 zostanie docieplonych 30% wszystkich zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez MZOK, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe: Przyszłość, Metalowiec i Śląską Spółdzielnię Mieszkaniową a takŝe indywidualnych odbiorców energii - czyli ok. 99 tys.m 2, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o ok. 2,4 MWt. Na terenie gminy przewiduje się działania termorenowacyjne obejmujące 15% zabudowań mieszkalnych. Spowoduje to zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło o ok. 1,4 MW. Dzięki rosnącym tendencjom do termorenowacji naleŝy się spodziewać, Ŝe do roku 2010 średnie zuŝycie energii na jednostkę powierzchni spadnie do ok. 150 kwh/m 2 /rok. Prowadzone przez WPEC w latach prooszczędnościowe zadania modernizacyjne (np. zabudowa automatyki pogodowej w węzłach cieplnych, liczników ciepła, wymiana wyeksploatowanych urządzeń na nowe) jak i równieŝ podjęte działania termorenowacyjne ze strony Odbiorców, spowodowały obniŝenie jednostkowego rocznego średniego zuŝycia energii cieplnej na jednostkę powierzchni, co ilustruje poniŝszy wykres: 7

8 Zakres prac termorenowacyjnych przeprowadzanych w Kluczborku: 1. docieplanie ścian zewnętrznych 2. wymiana okien 3 docieplanie stropów. 3.1Podsumowanie stanu aktualnego Na terenie miasta i gminy Kluczbork występują potrzeby cieplne w zakresie ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, przemysłowych, technologii, wentylacji i podgrzewania c.w.u., które zaspokajane są poprzez spalanie paliw stałych i gazowych, olejowych oraz w niewielkim stopniu z wykorzystaniem energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę miasto i gminę Kluczbork ok. 38,4 MWt (27% całkowitego zapotrzebowania na ciepło) pokrywane jest z miejskiego systemu ciepłowniczego, ok. 13 MWt (ok. 9% całkowitego zapotrzebowania na ciepło) pokrywają kotłownie lokalne, natomiast ok. 76 MW (ok. 53 % całkowitego zapotrzebowania na ciepło) zapewniane jest przez ogrzewanie indywidualne oraz kotłownie przemysłowe. Biorąc pod uwagę miasto Kluczbork 38,4 MWt, co stanowi ok. 42% całkowitego zapotrzebowania na ciepło miasta Kluczbork pokrywane jest z systemu ciepłowniczego. Pozostała część potrzeb cieplnych jest zaspokajana przez przemysł z własnych kotłowni - ok.21 MWt oraz przez kotłownie lokalne i ogrzewanie indywidualne - 30,5 MWt. W mieście i gminie Kluczbork w poszczególnych sektorach pokrycie potrzeb cieplnych kształtuje się następująco: Sposób pokrycia potrzeb cieplnych w obiektach uŝyteczności publicznej w mieście i gminie Kluczbork 8

9 Sposób pokrycia potrzeb cieplnych w budownictwie mieszkaniowym w mieście i gminie Kluczbork Miejski system ciepłowniczy powinien być wykorzystywany dla pokrycia nowych potrzeb wynikających głównie z realizacji programu likwidacji niskiej emisji /przyłączeń budynków juŝ istniejących, budowy nowych osiedli mieszkaniowych, itp/. Jest on dobrą alternatywą z punktu widzenia wymogów ochrony środowiska dla zastępowania zarówno indywidualnych węglowych źródeł ciepła, jak i pieców węglowych, czy teŝ lokalnych kotłowni opalanych węglem. Jedynie w przypadkach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych (duŝa odległość od miejskiego systemu ciepłowniczego) naleŝy rozwaŝać budowanie kotłowni gazowych (olejowych) Zapotrzebowanie na ciepło - przewidywane zmiany Określenie zapotrzebowania na ciepło do roku 2010 jest bardzo trudne i wymaga znajomości specyfiki miasta, jego charakteru oraz moŝliwości rozwojowych. Dla określenia potrzeb w sektorze produkcyjnym przeprowadzono szczegółową ankietyzację głównych odbiorców ciepła, natomiast dla określenia przyszłych terenów pod 9

10 zabudowę wykorzystano informacje posiadane przez Urząd Miejski w Kluczborku. Biorąc pod uwagę z jednej strony wzrost zapotrzebowania na energię cieplną spowodowany planowanym rozwojem miasta, a z drugiej zaś działania prowadzące do ograniczania zuŝycia ciepła (zarówno po stronie Dostawcy, jak i Odbiorcy) szacuje się, Ŝe istniejący system ciepłowniczy w perspektywie do roku 2010 nie będzie wymagał zwiększenia mocy cieplnej w źródle (kotłownia centralna). W ostatnich latach, podczas sezonów grzewczych obciąŝenie istniejącej ciepłowni centralnej wynosiło ponad 83 % jej wydajności tj. ok. 38,4 MWt, a jej moŝliwości produkcyjne nie były w pełni wykorzystane. Z uwagi na duŝe rezerwy mocy Zakład Energetyki Cieplnej Kluczbork powinien poszukiwać nowych odbiorców. Istniejąca ciepłownia posiada terenową moŝliwość rozbudowy do ewentualnych przyszłych, większych potrzeb cieplnych, natomiast sieć cieplna umoŝliwia swobodne podłączenie następnych odbiorców. RozwaŜa się kwestię podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego budynków wielorodzinnych znajdujących się w centrum miasta. DuŜa ilość małych źródeł ciepła na paliwo stałe, mało wydajnych i nisko sprawnych jest przyczyną szczególnie w okresie zimowym, zwiększenia niskiej emisji do powietrza atmosferycznego. Z tego powodu zarówno na terenie miasta Kluczbork jak i na terenach gminy poŝądana jest realizacja źródeł ciepła dla większych zgrupowań obiektów, szczególnie we wsiach: Bąków, Bogacica, Borkowice, Krzywizna, Kujakowice Górne, Kuniów oraz Łowkowice. Rozwój ciepłownictwa na terenie miasta i gminy Kluczbork powinien zmierzać do dociąŝania istniejącego systemu ciepłowniczego, a takŝe wprowadzenia alternatywnych źródeł energii cieplnej. Fakt ten łączyć się będzie z likwidacją lokalnych kotłowni węglowych, włączaniem obiektów w istniejący system ciepłowniczy lub zamianą paliwa na gaz lub olej, bądź teŝ małe układy skojarzone. Realizacja prognozowanych przyłączeń zwiększy o ponad 5 MWt zapotrzebowanie cieplne pokrywane przez miejski system ciepłowniczy. Zapotrzebowanie to moŝe ulec zmniejszeniu poprzez działania termorenowacyjne. Na podstawie analiz potrzeb mieszkaniowych szacuje się, Ŝe do końca 2010 roku powinno zostać wybudowanych i oddanych do uŝytku 200 nowych mieszkań w mieście i 70 na terenie gminy (przy średnim metraŝu mieszkania w zabudowie jednorodzinnej m 2 ). Atrakcyjne dla budownictwa będą wsie Bogacica, Bąków, Kuniów, Ligota Zamecka, Krasków, Ligota Dolna, i Gotartów. pełniące funkcję mieszkaniową. Brak przemysłu na terenach wiejskich spowoduje rozwój budownictwa jednorodzinnego, w formach ekstensywnych. Dla ww. terenów z powodu braku racjonalnych ram czasowych określających wypełnienie danych rejonów poprzestano na określeniu maksymalnych potrzeb energetycznych bez podania sposobu ich pokrycia. Wybór nośnika energii powinien wynikać z analizy ekonomiczno - technicznej konkretnej inwestycji oraz działań marketingowych poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych. Wzrost zapotrzebowania na energię cieplną wynikły z rozwoju struktury mieszkaniowej i przemysłowej wynosić będzie do roku 2010 o ok. 22,5 MWt, w tym: ok. 21,5 MWt dla miasta Kluczbork, w tym pod rozwój usług i przemysłu w Kluczborskiej Strefie Rozwoju ok. 19 MWt 10

11 ok. 1 MWt dla terenów wiejskich gminy Kluczbork. W mieście Kluczbork część wyŝej omówionego zapotrzebowania moŝe zostać pokryta poprzez przyłączenie obiektów do sieci ciepłowniczej (ok. 7,5 MW, w tym na obszarach rozwojowych oznaczonych jako MN, MW1-2,5 MW). Ten sposób realizacji powinien być preferowany przede wszystkim ze względów ekologicznych oraz ze względu na juŝ istniejącą i sprawną infrastrukturę ciepłowniczą. Istniejące na dzień dzisiejszy zakłady produkcyjne zlokalizowane na terenie miasta i gminy Kluczbork, zgodnie z przeprowadzoną ankietyzacją nie przewidują do roku 2010 wzrostu zapotrzebowania na ciepło. Ze względu na to, iŝ niemoŝliwe jest oszacowanie dokładnych danych co do tempa rozwoju i lokalizacji nowych obiektów przemysłowych, moŝna podać jedynie potrzeby energetyczne obszarów bez wskazania nośnika energii. ZaleŜeć to będzie w głównej mierze od moŝliwości rozwojowych przedsiębiorstw i ich kondycji ekonomicznej. Na terenach wiejskich gminy nie planuje się rozwoju przemysłu i usług. Podsumowując - w porównaniu z dniem dzisiejszym szacuje się zapotrzebowanie na energię cieplną w mieście Kluczbork w roku 2010 będzie większe o ok. 20 MWt (w tym potrzeby rozw. przemysłu ok. 19 MWt), natomiast na terenach wiejskich zmniejszy się o ok. 0,4 MWt wskutek działań termorenowacyjnych. Część zapotrzebowania na ciepło na terenie miasta moŝe być pokryta przez podłączenie do systemu ciepłowniczego. Część zapotrzebowania na ciepło na terenie miasta moŝe być pokryta przez podłączenie do systemu ciepłowniczego. Warunkiem granicznym jeŝeli chodzi o efektywność ekonomiczną przyłączenia odbiorcy do systemu ciepłowniczego jest odległość obiektów od sieci cieplnej. Odległość ta zaleŝy od wielkości zapotrzebowania na ciepło obiektu. Przykładowo obiekt o potrzebach cieplnych w granicach 20 kw, a znajdujący się do 25 m od sieci cieplnej, powinien być do niej przyłączony. Odległość ta rośnie w miarę wzrostu potrzeb cieplnych rozpatrywanego budynku. Stąd teŝ inne przypadki naleŝy rozpatrywać indywidualnie. Zapotrzebowanie na energię cieplną na terenach znajdujących się poza terenem miasta, lub na terenach znacznie oddalonych od sieci cieplnej moŝe być pokryte przez kotłownie lokalne - na terenach zgazyfikowanych - przez kotłownie gazowe, natomiast na terenach gdzie nie występuje sieć gazowa - przez kotłownie olejowe. 4. Aktualny stan zuŝycia energii w jednostkach gminnych. ObniŜenie energochłonności istniejących budynków czyli tzw. termomodernizacja stają się wobec stale rosnących cen energii, w wielu przypadkach koniecznością. Termomodernizacja nie powinna ograniczać się tylko do ocieplenia ścian czy wymiany okien, choć te właśnie działania mają najczęściej miejsce. Dobrze przeprowadzona 11

12 termomodernizacja powinna obejmować wszystkie kategorie strat cieplnych budynków jeśli to moŝliwe. Wraz z termomodernizacja po analizie naleŝy przeprowadzać modernizację źródła ciepła i ciepłej wody uŝytkowej wraz z modernizacją instalacji. Efektem tych zabiegów jest obniŝenie mocy zainstalowanych źródeł energii lub mocy zamówionej Z uwagi na to, iŝ większość budynków będących własnością Gminy Kluczbork została wybudowana przed rokiem 1945, konieczne staje się przeprowadzenie zabiegów termomodernizacyjnych, gdyŝ budynki te nie spełniają wymagań aktualnie obowiązującego prawa. Tabela nr 1. przedstawia kształtowanie się wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło dla budynków gminnych w porównaniu z wymogami prawa budowlanego i energooszczędnymi budynkami w Polsce. Aktualne wymagania Normowy wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło Eo[kWh/m2-rok] bez uwzględniania sprawności systemu grzewczego Aktualne polskie wymagania Prawa Budowlanego Energooszczędne budynki w Polsce Audytowane budynki jednostek gminy Wskaźnik przed termomodernizacją Wskaźnik po termomodernizacji Budynek KDK Budynek śłobka Miejskiego 392,62 249,8 Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 259,44 77,33 Budynek Przedszkola Nr 8 472, Budynek OPS O zaawansowaniu prac termomodernizacyjnych decydują nie tylko wartości energetyczne budynku, tzw. wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło, który określa ilość ciepła w kwh potrzebną do ogrzania 1m 2 powierzchni uŝytkowej budynku, ale równieŝ bierze się pod uwagę stan techniczny istniejącego budynku. Istotnym elementem obniŝającym koszty pozyskania ciepła oraz ciepłej wody uŝytkowej jest modernizacja źródeł ciepła oraz instalacji cieplnej. W przypadku budynków naleŝących do Gminy (pozostających w zarządzaniu jednostek Gminy) naleŝy we wszystkich obiektach przeprowadzić prace modernizacyjne instalacji cieplnej oraz w niektórych obiektach wymienić źródła ciepła. Wymiana źródeł ciepła wiąŝe się z decyzją jaki wybrać nośnik energii. Odpowiedź jest prosta - ekologiczny i tani oraz moŝliwy do zastosowania w danym obiekcie. Tabela 2. przedstawia aktualne ceny (2004/2005 ) wybranych nośników energii. 12

13 1. Węgiel kamienny (ceny podano bez 22% podatku VAT) Paliwo Wartość opałowa Ceny 1 tony [MJ/kg] [zł/mg] Węgiel - miał Węgiel - kostka Koks Olej opałowy (ceny podano bez 22% podatku VAT) Paliwo Wartość opałowa Cena 1 tony [MJ/kg] [zł/mg] Olej opałowy Ekoterm 42, Olej cięŝki 41, Biomasa (ceny podano bez 7% podatku VAT dla drewna i 3% dla słomy) Paliwo Wartość opałowa Cena 1 tony Drewno pocięte (wilgotność 40%) Zrębki (wilgotność 1 5%) Odpady drzewne (wilgotność 40%) Rośliny energetyczne (wilgotność 20%) Słoma (wilgotność 15-20%) [MJ/kg] [zł/mg] Drewno i odpady drzewne , , Słoma 14, Paliwa gazowe - gaz płynny LPG (propan) 13

14 Paliwo Wartość opałowa Cena 1 tony [MJ/kg] [zł/mg] LPG (propan) 46, Zakres planowanych inwestycji w ramach termomodernizacji obiektów gminnych. Obecnie Gmina Kluczbork ma przygotowaną wstępną dokumentację w postaci audytów energetycznych dla: 1.budynku Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku, ul. Mickiewicza 5, 2.budynku śłobka Miejskiego w Kluczborku ul. Waryńskiego 26, 3.budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku, ul. Wolności 17, 4.budynku Przedszkola Publicznego Nr 8 w Kluczborku, ul. Ossowskiego 3, 5.budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku, ul. Zamkowa 6. W trakcie przygotowania jest dokumentacja dla: 1. budynku Pawilonu Sportowego OSiR w Kluczborku. Sposób racjonalizacji zuŝycia energii zaproponowany w tych opracowaniach wybiera wariant optymalny dla danego obiektu. Szczegółowym kryterium jest SPBT czyli prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, który ma wpływ na kolejność wykonania inwestycji Tabela 3. Przedstawia zestawienie róŝnych usprawnień termomodernizacyjnych wpływających na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Lp. Rodzaj i zakres usprawnienia termomodernizacyjnego Prosty okres zwrotu nakładów SPBT 1 Usprawnienia w układzie ciepłej wody uŝytkowej 0,5-2 2 Docieplenie stropodachu wentylowanego Uszczelnienie okien + nawiewniki

15 4 Docieplenie stropodachu pełnego Docieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną Docieplenie ścian szczytowych Docieplenie ścian osłonowych Wymiana okien w pomieszczeniach mieszkalnych Wymiana okien na klatkach schodowych Działania inwestycyjne, które zaplanowano w mniejszym planie uzupełnione powinny być działaniami o charakterze edukacyjnym o szczególnym nasileniu w placówkach oświatowych, w których przeprowadzona będzie termomodernizacja. Te bezinwestycyjne działania poparte przykładem posiadają ogromny potencjał edukacyjny przenoszony poza placówkę oświatową. 3.1Zestawienie planowanych usprawnień w poszczególnych obiektach Budynek Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku, ul. Mickiewicza 5 1 Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Docieplenie ścian Sposób realizacji Docieplenie zrealizować styropianem metodą lekką, mokrą z wyprawą z tynku akrylowego. Przy dociepleniu naleŝy uwzględnić wymianę obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych 15

16 Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji Ocieplenie połaci dachu budynku głównego. Połać dachu docieplić wełną mineralną wyłoŝoną pomiędzy belkami więźby dachowej, zabezpieczyć folią oraz płytami kartonowe gipsowymi. Renowacja wiązała się będzie z wymianą części krokwi, z uwagi na zły stan techniczny w niektórych miejscach, sugeruje się konieczność gruntownej renowacji poszycia dachu. Przy dociepleniu dachu nad uŝytkową częścią poddasza (IV kondygnacji) oraz budynku będącego w podwórzu konieczne będzie zdemontowanie wewnętrznej części sufitu oraz odtworzenie jego połaci elementami podwieszanymi. Stare okna, szczególnie krosnowe i z szybą pojedynczą naleŝy wymienić na nowe PCV Wymiana okien na nowe PCV Wymiana i doposaŝenie instalacji wewnętrznej NaleŜy zaprojektować instalację dwururową z rur miedzianych zaizolowanych otuliną cieplną oraz montaŝ grzejników płytowych typu C i V wyposaŝonych w zawory p rŝy grzejnikowe z głowica termostatyczną w zestawie z blokadą ustawienia temperatury. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano jako indywidualne za pomocą odpowietrzników przygrzejnikowych i samoczynnych odpowietrzników mosięŝnych na końcówkach pionów zasilających. RozwaŜyć moŝliwość zabudowy kotłowni gazowej na gaz ziemny i propan - butan, olejowej oraz węglowej ekologicznej na ekogroszek oraz instalacji solarnych na cele podgrzania ciepłej wody uŝytkowej. Modernizacja kotłowni 16

17 2. Zestawienie optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wartości SPBT Lp Rodzaj i zakres usprawnienia modernizacyjnego SPBT 1 Docieplenie ściany łącznika od strony patio 3,5 2 Docieplenie ściany łącznika od strony patio 4,1 3 Docieplenie stropu czwartej kondygnacji 5,4 (poddasza uŝytkowego) 4 Docieplenie stropu trzeciej kondygnacji 6,0 5 Docieplenie ścian budynku 6,4 6 Wymiana okien na nowe PCV 30,2 3 Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji. Wybrany wariant przewiduje ocieplenie ścian budynku styropianem grubości 15 cm,metoda lekka suchą z wyprawą z tynku akrylowego oraz w kolorystyce zgodnej ze zdefiniowanymi w projekcie zabudowy rejonu barwami. Jednocześnie naleŝy przeprowadzić wymianą okien na nowe PCV lub drewniane. Ocieplenie stropów ostatniej kondygnacji w budynku głównym wykonać wełna mineralną grubości 20 cm, układaną pomiędzy belkami więźby dachowej oraz zabezpieczone folią paro przepuszczalną. Stropodachy budynku oficyny i uŝytkowej części poddasza zaizolować równieŝ wełną mineralną grubości 20 cm, po uprzednim zdemontowaniu sufitów. W koszt inwestycji wliczono montaŝ nowych sufitów podwieszanych. Modernizacja wewnętrznej instalacji grzewczej obejmuje całkowitą wymianę instalacji (z wyjątkiem sali widowiskowej) zabudowie nowych grzejników oraz doposaŝeniu ich w zawory termostatyczne. Dodatkowo zamontować naleŝy zawory regulacyjne w pionach i poszczególnych sekcjach (oddzielnie budynek główny oraz łączniki i oficyna). 17

18 Budynek śłobka Miejskiego w Kluczborku ul. Waryńskiego Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji Docieplenie ścian Docieplenie ścian naleŝy wykonać technologią lekką mokrą, z płyt styropianowych o grubości wynikającej z obliczeń audytorskich i wyprawie z tynku akrylowego. Przy dociepleniu naleŝy uwzględnić wymianę obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych Docieplenie stropodachu Stropodach naleŝy docieplić poprzez wdmuchanie w słabowentylowaną warstwę powietrzną granulatu z wełny mineralnej. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na wykończenia dotychczasowych kratek wentylacyjnych. Zakłada się wymianę okien na okna PCV jednokomorowe z szybą U = 1,1 Wymiana starych okien Wymiana drzwi, zamurowanie zbędnych części przeszklonych wiatrołapu. Zły stan techniczny drzwi wejściowych uniemoŝliwia prawidłowe funkcjonowanie wiatrołapu. Ze względu na duŝe powierzchnie przeszklone zakłada się zamurowanie części z moŝliwością wykorzystania wiatrołapu jako pomieszczenia na wózki. 2 Zestawienie optymalnych usprawnień w kolejności rosnącej wartości SPBT. Lp Rodzaj i zakres usprawnienia modernizacyjnego SPBT 1 Docieplenie stropodachu przedszkola 2,10 2 Docieplenie ścian budynku styropianem o grubości 15 cm 7,23 3 Zastąpienie części powierzchni przeszklonych murem, wiatrołap 10,48 18

19 4 Wymiana okien na nowe PCV 18,23 3 Opis techniczny optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji Wszelkie prace związane z realizacją zaproponowanych rozwiązań termomodernizacyjnych naleŝy przeprowadzić po uprzednim wykonaniu projektu budowlanego oraz kompletnym uzgodnieniu prac. Zakres prac w zasadzie uniemoŝliwia funkcjonowanie przedszkola w związku z powyŝszym ich realizacja musi być zaplanowana dokładnie aby zmieścić się w miesięcznym terminie letniej przerwy wakacyjnej. Wraz z doposaŝeniem wewnętrznej instalacji cieplnej naleŝy przeprowadzić regulację i płukanie oraz drobne prace konserwatorskie. Zły stan techniczny instalacji oraz róŝnorodność zainstalowanych grzejników znacznie utrudni przeprowadzenie regulacji. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę aby rodzaj (podział) nowych okien odpowiadał obowiązującym obecnie normom zalecanym przez sanepid dla tego typu obiektów. Rodzaj zaproponowanego docieplenia stropodachu wynika przede wszystkim z szybkiego zwrotu nakładów z oszczędności w cieple. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na wykończenia dotychczasowych kratek wentylacyjnych. W celu uzyskania oczekiwanych oszczędności juŝ w pierwszym roku pracy zmodernizowanej instalacji, zaleca się przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród osób dopowiedzianych za eksploatację instalacji. W obszarze ograniczenia strat przez przegrody, docieplenie ścian przedszkola naleŝy wykonać technologią lekką mokrą, z płyt styropianowych o grubości 15 cm i wyprawie z tynku akrylowego. Przy dociepleniu naleŝy uwzględnić wymianę obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kluczborku, ul. Wolności Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego. Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji 19

20 Rodzaj usprawnień lub przedsięwzięć Sposób realizacji Docieplenie ścian Docieplenie ścian nowej części szkoły podstawowej naleŝy wykonać technologią lekką mokrą, z płyt styropianowych i wyprawie z tynku akrylowego. Przy dociepleniu naleŝy uwzględnić obróbki blacharskie oraz wymianę rynien i rur spustowych. Z uwagi na ochronę konserwatorską część ścian naleŝy odtworzyć podobnie jak oryginalną. W tym celu istnieje konieczność wykończenia części docieplenia wykładka klinkierową. Ocieplenie stropu dachu starej części szkoły Powierzchnię stropu starej części szkoły naleŝy ocieplić poprzez ułoŝenie na poddaszu warstwy wełny mineralnej i osłonięcie powierzchni płytami wiórowymi OSB na legarach drewnianych. Jednocześnie naleŝy docieplić styropianem mieszkanie zaadoptowane z części strychu. Stropodach naleŝy docieplić poprzez wypełnienie słabo wentylowanej warstwy powietrznej granulatem z wełny mineralnej. Docieplenie stropodachu nowej części szkoły i małej sali gimnastycznej Docieplenie stropodachu sali gimnastycznej Docieplenie naleŝy zrealizować poprzez wyłoŝenie na nowym suficie podwieszanym wełny mineralnej luzem o grubości wynikającej z obliczeń audytorskich. Zakłada się wymianę okien na okna PCV jednokomorowe z szybą zespoloną Wymiana okien Zastąpienie części powierzchni przeszklonych - ścianami Ze względu na duŝe powierzchnie przeszklone w sali gimnastycznej zakłada się podmurowanie części powierzchni okien. 20

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych

Rozdział 4. Bilans potrzeb grzewczych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 4 Bilans potrzeb grzewczych W-588.04

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT REMONTOWY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku

Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku 1 Formularz danych do wykonania audytu remontowego budynku Dane ogólne budynku Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy miejskiej Mielec Piotr Stańczuk Małopolska Agencja Energii i Środowiska sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 1, 31 429 Kraków

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został

Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został "ulica Dąbka, Gdynia" po renowacji przed renowacją Dane ogólne Typowy budynek z lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, który został Właściciel budynku Adres Liczba mieszkań wybudowany w całości z elementów

Bardziej szczegółowo

Metodyka wykonywania obmiarów i zebrania danych dla sporządzenia audytu

Metodyka wykonywania obmiarów i zebrania danych dla sporządzenia audytu Metodyka wykonywania obmiarów i zebrania danych dla sporządzenia audytu 1. Wykonać zdjęcia zaczynając od lewego rogu dowolnej ściany i przesuwając się w prawo. Po kaŝdym zdjęciu ogólnym ściany wykonać

Bardziej szczegółowo

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów

Viessmann. Efekt ekologiczny. Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 52-300 Wołów. Janina Nowicka Kosmonałty 3a 52-300 Wołów Viessmann Biuro: Karkonowska 1, 50-100 Wrocław, tel./fa.:13o41o4[p1o3, e-mail:a,'a,wd[l,qw[dq][wd, www.cieplej.pl Efekt ekologiczny Obiekt: Inwestor: Wykonawca: Dom jednorodzinny Kosmonałty 3a 5-300 Wołów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY MR TERMO Mirosław Ruczyński, Segnowy 4/1, 14-241 Ząbrowo kom. 509-529-452 www.mrtermo.pl e-mail: biuro@mrtermo.pl nazwa ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT)

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 854.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW TERMOMODERNIZACJA CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW opracował: mgr inŝ. Dariusz Jazdończyk STAN ISTNIEJĄCY GENEZA TERMOMODERNIZACJI W POLSCE KOSZTY ENERGETYCZNE BUDYNKU W UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE 4,5%

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY

ARKUSZ DANYCH: AUDYT ENERGETYCZNY GEP Łukasz Rembowski, ul. 11 Listopada 65, 95-040 Koluszki, kom. 535-51-00-80 www.gep.com.pl e-mail: biuro@gep.com.pl WŁAŚCICIEL BUDYNKU (PODMIOT WYSTĘPUJĄCY O KREDYT) PROSZĘ PODAD DOKŁADNE DANE - SPÓŁDZIELNI/WSPÓLNOTY

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim ZAŁĄCZNK NR 6 1.1. Opis lokalizacji/miejsca realizacji projektu Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w Braniewie - miasto powiatowe najbardziej wysunięte na północ w województwie warmińsko-mazurskim Źródło:

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna CZA Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasta Czarnkowa" oraz "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku

Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Arkusz danych do wykonania audytu energetycznego budynku Dane ogólne budynku 1 Właściciel budynku (podmiot występujący o kredyt) - proszę podać dokładne dane wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni, samorządu,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lwówek Śląski. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KAZIMIERZA WIELKA ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Kazimierza Wielka. Plan ten pozwoli

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009

TERMOMODERNIZACJA. Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Jak to zrobić? Co nam to da? Szczecin październik 2009 Nasze środowisko to budynki 80 % naszego Ŝycia spędzamy we

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Audyt Energetyczny Co to jest audyt? Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz ze wskazaniem rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Ekonomiczna analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

1. Ocena stanu istniejącego 2

1. Ocena stanu istniejącego 2 str. 1 7. PODSUMOWANIE SPIS TREŚCI: 1. Ocena stanu istniejącego 2 1.1 Stan istniejący podsumowanie 2 1.1.1 Zaopatrzenie w ciepło 2 1.1.2 Zapotrzebowanie na paliwa gazowe 2 1.1.3 Zaopatrzenie w energię

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska

EFEKT EKOLOGICZNY. Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Biuro: 51-18 Wrocław, Pełczyńska 11, tel./fax.:71-326-13-43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY Obiekt: Przychodnia Zdrowia 52-3 Wołów,

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ANKIETA DLA JEDNOSTEK OŚWIATY I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.

Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Beneficjent zakończył prace termomodernizacyjne w ramach projektu pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 i Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu zakończenie

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim

Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim Sposoby poszanowania energii inwestycje modernizacyjne w powiecie dzierżoniowskim KATARZYNA ZŁOTNICKA DYREKTOR WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU I PROMOCJI STAROSTWA POWIATOWEGO W DZIERŻONIOWIE Powiat

Bardziej szczegółowo

Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna"

Ankieta do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna Ankieta do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna" I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA Nazwa firmy Adres Rodzaj działalności Branża Osoba kontaktowa/telefon II. Budynki biurowe

Bardziej szczegółowo

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI

EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI EFEKT EKOLOGICZNY MODERNIZACJI Budynek użyteczności publicznej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10 14-200 Iława Inwestor: Starostwo Powiatowe w Iławie ul.

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego

z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu

Obliczenie efektu ekologicznego zadania Remont dachu z ociepleniem budynku szkoły Zespół Szkół nr 1 w Kędzierzynie - Koźlu ul. Partyzantów 26c/12, 47-220 Kędzierzyn - Koźle pracownia : Al. Jana Pawła II 4 p.210, 47-220 Kędzierzyn - Koźle tel. / fax (077) 484055 NIP 749 109 04-98 Temat: Obliczenie efektu ekologicznego zadania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY

PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY PROJEKT 2004-2010 SZPITAL JAK NOWY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, CZY COŚ WIĘCEJ 1984 IDENTYFIKACJA PROBLEMU, (KTÓRY NIE BYŁ GŁÓWNYM PROBLEMEM) SZPITAL JEST ISTOTNYM CZYNNIKIEM DEGRADACJI ŚRODOWISKA W DODATKU DROGO

Bardziej szczegółowo

Modernizacja gminnych systemów grzewczych z wykorzystaniem OŹE Przygotował: Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny Mszczonów Miasto Mszczonów leży w województwie mazowieckim, 60 km na południowy- zachód od Warszawy.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN

Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN Załącznik nr 5 - Karty przedsięwzięć PGN Numer karty CZE Użyteczność publiczna / infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY DĘBE WIELKIE ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCY Niniejsza ankieta posłuży do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Dębe Wielkie. Plan ten pozwoli Gminie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku

Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXX/536/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku PoniŜej

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew. KARCZEW, r.

Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew. KARCZEW, r. Termomodernizacja sześciu budynków oświatowych na terenie Gminy Karczew KARCZEW, 07.06.2016r. Gmina Karczew uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe programy termomodernizacyjne. Andrzej Jurkiewicz

Kompleksowe programy termomodernizacyjne. Andrzej Jurkiewicz Kompleksowe programy termomodernizacyjne Andrzej Jurkiewicz andrzej.jurkiewicz@egie.pl Cel oszczędzania energii Środowisko Pakiet 3*20 (CO2; OZE; kwh) Dyrektywy UE Remont budynków Podniesienie standardów

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku Budynek mieszkalny wielorodzinny całkowocie podpiwniczony, Wyciska 12, 41-800 Zabrze Strona 1 Audyt Energetyczny Budynku Wyciska 12 41-800 Zabrze Miasto na prawach powiatu: Zabrze województwo: śląskie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 835.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Nazwa firmy. Adres. Rodzaj działalności Formularz danych dotyczących przedsiębiorstwa ciepłowniczego na potrzeby opracowania "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żory" I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r.

Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii - KAWKA III nabór 2015 r. Likwidacja niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii KAWKA III nabór 2015 r. WYMAGANE DOKUMENTY WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE: 1. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r.

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna. Projekt. Prezentacja r. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Kościerzyna Projekt Prezentacja 22.08.2012 r. Bałtycka Agencja Poszanowania Energii S.A. 1 Założenia do planu. Zgodność

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA

AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA AKTUALIZACJA ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA POZNANIA Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 755.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej

Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej Racjonalizacja gospodarki ciepłem w zespole budynków Politechniki Częstochowskiej jako przykład efektywności wykorzystania i poszanowania energii w budynkach użyteczności publicznej Dr inż. Piotr LIS Prof.

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Możliwości obniżania kosztów eksploatacji budynków w świetle wchodzącej w życie dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Zmiany cen surowców 2007 Survey of energy sources Alternatywne

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Załącznik 2 Numer karty BAS Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Baranów Sandomierski" oraz "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość...

ANKIETA. a. dom jednorodzinny:...rok budowy... b. budynek wielorodzinny:...rok budowy... c. tytuł prawny do nieruchomości: Miejscowość... ANKIETA dotycząca chęci uczestnictwa w programie dotyczącym poprawy jakości powietrza, wymiany tradycyjnego, nieekologicznego źródła ogrzewania, na ekologiczne źródło ogrzewania oraz zastosowania odnawialnych

Bardziej szczegółowo

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu Załącznik nr do uchwały Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

Bardziej szczegółowo

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło

Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Środowiskowa analiza optymalizacyjno porównawcza możliwości wykorzystania systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło Dla budynku Centrum Leczenia Oparzeń Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W GMINIE ULHÓWEK Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększania

Bardziej szczegółowo

Zakres działań do ekspertyzy: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020". Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r.

Zakres działań do ekspertyzy: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w latach 2015-2020. Mirosław Kimla. Kielce, styczeń 2015r. Zestawienie wszystkich możliwych źródeł pozyskania zewnętrznych środków finansowych na projekty przewidziane w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin 2014 2020, wraz z warunkami ich pozyskania

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE

Formularz ankiety na potrzeby opracowania (PGN) PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWE I PRODUKCYJNE 1. 1.1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa miejscowości 1.2. Adres przedsiębiorstwa 1.3. Rodzaj działalności Branża: 1.4. Osoba kontaktowa / tel. / adres e-mail Powierzchnia użytkowa / ogrzewana budynków: 1.5. usługowych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH

ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH ANKIETA DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH I OBIEKTÓW USŁUGOWYCH dla potrzeb opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rudnik współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Bardziej szczegółowo

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda

Ankieta BUDYNKI na potrzeby opracowania strategii niskoemisyjnej dla Gminy Purda Ankieta BUDYNKI 1. Informacje ogólne 1.1. Adres budynku 1.2. Rodzaj budynku jednorodzinny wielorodzinny 1.3. Przeznaczenie obiektu 1.4. Rodzaj prowadzonej działalności 1.5. Rok budowy lub oddania do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 6. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 6 Uwarunkowania rozwoju miasta W-588.06

Bardziej szczegółowo

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski

Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Oszczędzanie energii w oparciu o case study z Polski Mariusz Bogacki m.bogacki@nowa-energia.pl tel. 32 209 55 46 O nas Nowa Energia. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zielioski Sp. j. Audyty energetyczne

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne

Optymalizacja rozwiąza. zań energooszczędnych, a oszczędno. dności eksploatacyjne Optymalizacja rozwiąza zań energooszczędnych, a oszczędno dności eksploatacyjne Bartosz PrzysięŜny Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel. 071-321-13-43,www.cieplej.pl Plan prezentacji 1. W którą stronę idzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 08. System gazowniczy

Rozdział 08. System gazowniczy ZZAAŁŁOśśEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAOPPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 08 System gazowniczy

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r.

Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. MODERNIZACJA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO SM PRZYLESIE W SOPOCIE Analiza techniczno ekonomiczna Sopot, luty 2007 r. STAN OBECNY Lokalne kotłownie olejowe (c.o. + c.w.u.) zostały wybudowane w 1992 r. i przebudowane

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2017 ROKU Możliwości dofinansowania

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINA, DOM, GOSPODARSTWO. Tomasz Lis

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINA, DOM, GOSPODARSTWO. Tomasz Lis EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA GMINA, DOM, GOSPODARSTWO Tomasz Lis Sp. z o.o. Efektywność energetyczna to: ZrównowaŜony rozwój gospodarczy Ochrona klimatu Ziemi Bezpieczeństwo energetyczne Konkurencyjność Nowa

Bardziej szczegółowo

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

Dz.U ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i Dz.U.02.75.690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340 Biecz 5. Strona tytułowa CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. WaŜne z projektem termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu ul. Grodzka 22, 38-340

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6 Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych

Załącznik 6 Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych Załącznik 6 Ankietyzacja obiektów mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych W ramach inwentaryzacji źródeł ogrzewania na terenie gminy przeprowadzono ankietyzację wśród właścicieli i administratorów

Bardziej szczegółowo

Norweski Mechanizm Finansowy

Norweski Mechanizm Finansowy Norweski Mechanizm Finansowy Termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych powiatu dzierżoniowskiego PL 0189 WARSZAWA, 7 GRUDZIEŃ 2009 Główne cele projektu pt. Termomodernizacja w jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce

Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce Perspektywy termomodernizacji i budownictwa niskoenergetycznego w Polsce dr inż. Arkadiusz Węglarz Dyrektor ds. Zrównoważonego rozwoju w KAPE S.A., adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej PW 2010-07-13

Bardziej szczegółowo

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk

Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem emisji CO2 z obszaru Gminy Miasto Płońsk Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Raport z inwentaryzacji emisji wraz z bilansem

Bardziej szczegółowo

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych

Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych Audyt energetyczny podstawą dobrej termomodernizacji budynków Źródła finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i ekoenergetycznych mgr inż. Krzysztof Szczotka www.agh.e du.pl BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

audyt energetyczny budynku.

audyt energetyczny budynku. Sektor budowlany zużywa 40% całkowitej energii w UE, więc realizacja celów polityki klimatycznej bez radykalnego zmniejszenia zużycia energii w budynkach nie jest możliwe. Około 85% tej energii jest przeznaczana

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy

Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Termomodernizacja wybranych budynków oświatowych na terenie Miasta Stołecznego Warszawy Efekt ekologiczny inwestycji [Październik 2010] 2 Podstawa prawna Niniejsze opracowanie zostało przygotowane w październiku

Bardziej szczegółowo

Niska emisja sprawa wysokiej wagi

Niska emisja sprawa wysokiej wagi M I S EMISJA A Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. Niska emisja sprawa wysokiej wagi Niska emisja emisja zanieczyszczeń do powietrza kominami o wysokości do 40 m, co prowadzi do

Bardziej szczegółowo

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku

Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie. 26 listopada 2015 roku Program Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w Kościerzynie 26 listopada 2015 roku OGÓLNA STRATEGIA W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII - WIZJA DŁUGOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny"

Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny LED Użyteczność publiczna/infrastruktura komunalna Aktualizacja "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lędziny" oraz Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 05 Uwarunkowania rozwoju miasta

Bardziej szczegółowo

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie.

Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Opłacalność działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków a ograniczenia konserwatorskie. Przykłady termomodernizacji budynków zabytkowych. Jerzy Żurawski EK c.o.+c.w.u., kwh/m 2

Bardziej szczegółowo

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia

AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia AUDYT ENERGETYCZNY podstawa efektywnego projektu. Praktyczne doświadczenia mgr inż. Arkadiusz Osicki Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii e-mail: office@fewe.pl Katowice 29.09.2009 Definicja

Bardziej szczegółowo

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną

Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Wpływ elementów budynku na jego charakterystykę energetyczną Struktura zużycia energii w Europie według sektorów 32% Źródło: Eurima Podstawowe fakty i liczby 2006 Dyrektywa Europejska WE 2002/91 Celem

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego

Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zał. Nr 3 - Dane architektoniczne budynków do opracowania audytu energetycznego Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE

Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie. Konferencja SAPE Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Konferencja SAPE Andrzej Szajner Odnawialne Źródła Energii w ogrzewnictwie Zasady modernizacji lokalnych systemów ciepłowniczych Elektrociepłownie i biogazownie

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła

Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła Kompleksowa termomodernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju wraz z wymianą źródła ciepła 1. Ogólny opis przedsięwzięcia Konieczność wykonania kompleksowej termomodernizacji

Bardziej szczegółowo

Czy stare biurowce mogą być energooszczędne?

Czy stare biurowce mogą być energooszczędne? Czy stare biurowce mogą być energooszczędne? W Polsce wiele zakładów produkcyjnych powstało na terenach fabryk i zakładów pracy utworzonych jeszcze za byłego ustroju. Zaplecze budynków w takich miejscach

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji EWA Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; Ochrona wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach

Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Technologie efektywnego wykorzystania i odnawialnych źródeł energii w budynkach Sławomir Pasierb Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Gazów Cieplarnianych

Bardziej szczegółowo

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm

Posadzka parteru beton 10 cm, podłoga drewniana 1,5 cm na legarach 6 cm. Ściany fundamentowe. beton 25 cm OPIS OBIEKTU: Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej i bloczków gazobetonu z izolacyjną przerwą powietrzną ok. 3 cm między materiałami. Od środka tynk cementowo -

Bardziej szczegółowo

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ZAŁĄCZNIK NR 1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ ANALIZA ZASTOSOWANIA ALTERNATYWNYCH / ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 1. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku

Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Wyniki optymalizacji energetycznej budynku Adres budynku: Liceum Przykładowa 1 00-000 Przykładowo Autor opracowania: SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 Źródła ciepła 3 Przegrody nieprzezroczyste 5 Przegrody przezroczyste

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c. Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski Biuro: 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11, tel./fax.:71 326 13 43, e-mail:cieplej@cieplej.pl, www.cieplej.pl EFEKT EKOLOGICZNY

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola ANKIETA DLA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - DANE ZA LATA 2010-2014 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. jako wykonawca projektu pn.: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO

European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-791 WARSZAWA UL. CHOCIMSKA 31/9 AUDYT ENERGETYCZNY OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO BUDYNKU BIUROWO- LABORATORYJNEGO w Lesznie. Wykonawca: mgr inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Rozdział 10. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 10 Przedsięwzięcia racjonalizujące

Bardziej szczegółowo

Dane ogólne Mieszkaniowy budynek wielorodzinny. Adres Dzielnica Zaharna, Sofia. 13 po renowacji przed renowacją 1214 po renowacji

Dane ogólne Mieszkaniowy budynek wielorodzinny. Adres Dzielnica Zaharna, Sofia. 13 po renowacji przed renowacją 1214 po renowacji Dobre realizacje - Bułgaria "Blok mieszkalny nr 10" po renowacji Dane ogólne Mieszkaniowy budynek wielorodzinny przed renowacją Właściciel budynku Własność wspólnoty mieszkaniowej Liczba kondygnacji 3

Bardziej szczegółowo

Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice tel. (059) 857 66 21 fax (059) 857 66 24 e-mail poczta@kepice.pl

Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice tel. (059) 857 66 21 fax (059) 857 66 24 e-mail poczta@kepice.pl Gmina Kępice ul. Niepodległości 6 77-230 Kępice tel. (059) 857 66 21 fax (059) 857 66 24 e-mail poczta@kepice.pl Produkcja energii cieplnej w Gminie Kępice w oparciu o lokalne zasoby biomasy drzewnej po

Bardziej szczegółowo