PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie OŜarów Os. Wzgórze nr 56

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie 27 530 OŜarów Os. Wzgórze nr 56"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH W SANDOMIERZU MGR INś. EDWARD PASZKIEWICZ 1 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Przebudowa węzła cieplnego na kotłownię gazową w budynku Zespołu Szkół w OŜarowie ADRES BUDOWY: OŜarów Os. Wzgórze nr 56, nr ew. dz / 303 INWESTOR: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie OŜarów Os. Wzgórze nr 56 BRANśA: Budowlana PROJEKTANT: mgr inŝ. Edward Paszkiewicz ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inŝ. Leszek Janus Sandomierz lipiec 2010

2 A. Część opisowa PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH W SANDOMIERZU MGR INś. EDWARD PASZKIEWICZ 2 Strona tytułowa Spis treści Oświadczenie i zaświadczenia Opis techniczny B. Część graficzna Spis treści Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. nr 2. Rzut poziomy kotłowni 1 : 50 Rys. nr 3. Przekrój i widok 1 : 50

3 1. Podstawa opracowania PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH W SANDOMIERZU MGR INś. EDWARD PASZKIEWICZ 3 OPIS TECHNICZNY - Zlecenie i umowa z Inwestorem - Projekt budowlany kotłowni gazowej - Wizja lokalna i oględziny węzła cieplnego dn.9 czerwca 2010 r 2. Cel i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania są roboty budowlane związane z przebudową węzła cieplnego na kotłownię gazową. Zakres opracowania obejmuje rozwiązania techniczne związane z przystosowaniem pomieszczenia węzła cieplnego do wymogów kotłowni gazowej 3. Stan istniejący Adaptowany węzeł cieplny składa się z dwóch pomieszczeń: przedsionka o powierzchni uŝytkowej -15,74 m 2 pomieszczenia węzła o powierzchni uŝytkowej 50,46 m 2 Wykończenie pomieszczeń stanowi posadzka betonowa w złym stanie technicznym i malowane, otynkowane ściany teŝ w złym stanie technicznym. 4. Roboty budowlane 4.1. Rozbiórki Rozbiórce ulegają murowane z cegły ścianki działowe w pomieszczeniu kotłowni. Posadzkę betonową naleŝy skuć na głębokość 10 cm. Rozebrać fragmenty ścian na otwory wg opisu w pkt Otwory w ścianach Dla właściwego uŝytkowania kotłowni gazowej naleŝy wykonać nowe otwory w grubych ścianach murowanych tj: drzwi zewnętrzne, dwa okna i trzy przejścia instalacyjne dla podłączenia przewodu spalinowego, przewodu wywiewnego i przewodu nawiewnego, które będą mocowane kotwami do zewnętrznej ściany konstrukcyjnej. W ścianie południowej, nad wszystkimi otworami zaprojektowano ciągłe nadproŝe pod wieńcem stropowym złoŝone z dwóch stalowych ceowników wysokości 14 cm. Nad nowymi drzwiami do kotłowni nadproŝe jak wyŝej. NadproŜa naleŝy wykonać w następującej kolejności: wyciąć po jednej stronie ściany bruzdę wysokości 15 cm i głębokości 10 cm w wykutej bruździe osadzić na zaprawie cementowej ceownik wys. 140 mm z osiatkowaną dolną stopką siatką plecioną Rabitza po drugiej stronie wyciąć bruzdę i osadzić drugi ceownik jak wyŝej boki ceowników oszpałdować cegłą po wykonaniu nadproŝa wyciąć wymagany otwór nadproŝa i ościeŝa drzwi i okien otynkować

4 4.3. Zejście schodowe PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH W SANDOMIERZU MGR INś. EDWARD PASZKIEWICZ 4 Z przedsionka kotłowni zaprojektowano zejście do kotłowni z poziomu terenu. Zejście stanowi 8 stopni o wymiarach 17,5 x 30 cm o szerokości 130 cm ze spocznikiem długości 120 cm. Stopnie grubości 20 cm wylewane z betonu kl. B20 z zatarciem na gładko Stopnie zejściowe ograniczone dwoma ścianami betonowymi lub z bloczków betonowych o grubości 25 cm i wysokości nad terenem 30 cm. Na ścianach zejścia wykonać balustrady stalowe wysokości 90 cm. Słupki z rur ø 38 mm z pochwytem z płaskownika 4 x 50 mm. Wypełnienie balustrady prętami okrągłymi ø 12 mm co 12 cm spawanymi do poziomych wstawek z płaskownika 4 x 20 mm. Na dojściu do schodów wykonać chodnik z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm w spadku podłuŝnym 1 2 % na podsypce piaskowej grubości 10 cm z ograniczeniem obrzeŝem chodnikowym 6 x 20 cm ustawionym na podsypce piaskowo cementowej Studzienka schładzająca W kotłowni wykonać betonową studzienkę schładzającą z kręgu ø 600 mm głębokości 1,00 m, ustawioną na podłoŝu betonowym grubości 20 cm z uszczelnieniem dna i nakrytą włazem Ŝeliwnym Stolarka W wykutych otworach okiennych osadzić typowe, otwierane okna z PCV o wymiarach 90 x 90 cm z malowaniem farbą olejną w kolorze białym. Kotłownia stanowi wydzieloną strefę poŝarową i w związku z tym zaprojektowano w ścianach kotłowni drzwi o klasie odporności ogniowej 30 min. Główne drzwi wyjściowe z kotłowni do przedsionka o wymiarach 100 x 200 cm zamontować po rozkuciu ościeŝnicy po około 5 cm i osadzić futrynę krawędziową. W bocznych drzwiach do korytarza szkolnego osadzić drzwi o wymiarach 90 x 200 cm Drzwi o wysokości 225 cm obniŝyć przez wykonanie nadmurówki z cegły na dwóch kątownikach stalowych 5 x 50 x 50 mm Drzwi zewnętrzne, drewniane, klepkowe o wymiarach 100 x 200 cm.- lakierowane Likwidacja otworów Pod kanałem nawiewnym zamurować dolny otwór 40 x 90 cm a studzienkę zewnętrzną głębokości 1,50 m zagruzować i zabetonować grubości 10 cm. W miejscu przyłącza gazowego zamurować okienko o wymiarach 60 x 60 cm 4.7. Roboty wykończeniowe Na rozebranej posadzce betonowej wykonać nowe podłoŝe betonowe i cokół pod kotłem gazowym o wysokości 10 cm i wymiarach 160 x 175 cm. Na podłoŝu betonowym wykonać posadzkę z płytek gres, nieśliskich. Na ścianach kotłowni zbić tynk i ułoŝyć glazurę do wysokości 2,00 m Uzupełnić tynki i pomalować sufit i ściany farbą emulsyjną w kolorze białym.

5 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH W SANDOMIERZU MGR INś. EDWARD PASZKIEWICZ 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa węzła cieplnego na kotłownię gazową w budynku Zespołu Szkół ADRES: OŜarów Os. Wzgórze nr 56, nr ew. działki 1803/303 INWESTOR: Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie OŜarów Os. Wzgórze nr 56 PROJEKTANT: mgr inŝ. Edward Paszkiewicz 1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Przy przebudowie węzła cieplnego na kotłownię gazową przewidziano następujące roboty budowlane: a) roboty rozbiórkowe b) roboty ziemne przy wykopach fundamentowych i plantowaniu terenu c) roboty szalunkowe i betoniarskie d) roboty murowe e) roboty montaŝowe f) roboty ciesielskie g) roboty ślusarskie h) roboty tynkarskie i malarskie i) roboty wykończeniowe j) roboty nawierzchniowe 2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU Wykaz istniejących obiektów budowlanych i projektowanych elementów zagospodarowania, zgodnie z projektem zagospodarowania i projektem budowlanym. Teren budowy posiada bezpośredni dojazd z drogi osiedlowej umoŝliwiający bezpośredni dostęp sił ratowniczych. 3. OCHRONA OGÓLNA W CZASIE ROBÓT Prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 poz. 844 ) i Rozporządzeniem BHP podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U ) Plac budowy naleŝy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Teren naleŝy ogrodzić i wyposaŝyć w tablicę informacyjną zgodnie z obowiązującym wzorem. Stosować znaki i oznaczenia stref zagroŝenia i stref niebezpiecznych zgodnie z normą o znakach ostrzegawczych.

6 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH W SANDOMIERZU MGR INś. EDWARD PASZKIEWICZ 6 4. OCHRONA SZCZEGÓLNA W CZASIE ROBÓT Roboty rozbiórkowe zgodnie z rozdziałem 14 ( Dz. U ) Roboty ziemne zgodnie z rozdziałem 5 ( Dz. U ) Roboty betonowe i szalunkowe zgodnie z PN-63/B Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. Roboty spawalnicze zgodnie z rozdziałem 11 ( Dz. U ) Wszystkie prace prowadzić przestrzegając przepisy BHP obowiązujące w budownictwie 5. OCHRONA OSOBISTA I INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW Przed dopuszczeniem pracownika do pracy naleŝy zabezpieczyć go w odzieŝ roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy naraŝeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagroŝenia powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego uŝytkowania. Kierownik budowy winien zapewnić instruktaŝ pracowników w zakresie ogólnych przepisów BHP i szczegółowych objaśnień w zakresie robót stanowiskowych. Do zapewnienia ochrony zobowiązuje się kierownika budowy i inwestora w/w obiektu. Opracował: mgr inŝ. Edward Paszkiewicz

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.

BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail. BIURO KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE MK-PROJEKT 88-170 Pakość ul. Kwiatowa 20 NIP: 556-209-44-05 tel. 0-607-350-595 e-mail:monika.kucala@gmail.com STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Przebudowa targowiska miejskiego

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PROJEKT OCIEPLENIA ŚCIANY SZCZYTOWEJ i IZOLACJI ŚCIAN W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM aneks nr 1 nazwa obiektu budynek mieszkalny wielorodzinny faza projekt budowlany adres obiektu Szczecin ul. Sławomira

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990

65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 ROK ZAŁ.1991 KomEksBud s.c. Biuro Ekspertyz Budowlanych i Usług Komputerowych 65-767 Zielona Góra, ul. Działkowa 19A, tel./fax 68 4535988, kom. 601 994970, 601 994990 Temat: Przystosowanie budynku oraz

Bardziej szczegółowo

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710

F A S T E R. 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 F A S T E R PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE 20 610 Lublin, ul. Hryniewieckiego 40 tel. kom. 503 015 014 e-mail : faster40@tlen.pl NIP: 712-005-79-92 REGON: 430295710 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Budynek koszar

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3

ZAWARTOŚĆ TECZKI: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100 Rys. nr 1 - Rzut parteru 1:100 Rys. nr 2. - Rzut I piętra 1:100 Rys. nr 3 ZAWARTOŚĆ TECZKI: 1. Metryka projektu 2. Oświadczenie projektanta 3. Zaświadczenie z Ś.O.I.I.B. 4. Stwierdzenie przygotowania zawodowego 5. Opis techniczny 6. Bioz 7.Rysunki: - Rzut piwnic-kotłownia 1:100

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

T E C Z K A Z A W I E R A

T E C Z K A Z A W I E R A T E C Z K A Z A W I E R A A. Część opisowa - Opis techniczny B. Część rysunkowa - Rzut piwnic inwentaryzacja rys. nr 1 - Rzut parteru inwentaryzacja rys. nr 2 - Rzut 1.piętra inwentaryzacja rys. nr 3 -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania Ofert Specyfikacja przedmiotu zamówienia I.A. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 1. Przedmiot opracowania Remont hali produkcyjno-magazynowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PB-ZAMIENNY PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU SZKOLNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W ŚWIEBODZICACH ul.ciernie 30 INSTALACJE SANITARNE SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU Strona tytułowa Spis zawartości opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72

PROJEKT PRZEBUDOWY. Projekt Wykonawczy. Instalacje Sanitarne: mgr inż. Jerzy Baradziej nr upr. St 291/72 Projektowanie architektoniczne Łukasz Bartłomowicz ul. Korczyńska 10/65, 02-934 Warszawa Tel: 506 126 212, e-mail: pracownia@bartlomowicz.pl NIP: 627 253 33 11, REGON: 716 079 Warszawa, grudzień 2012 Nr

Bardziej szczegółowo

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz

rok powstania 1996 Budynek internatu 64-920 Piła, ul. Sikorskiego 18a działka nr 646 obr. 0018 branża sanitarna mgr inż. Szymon Karaśkiewicz 64-920 PIŁA ul. Okrzei 14 tel./fax. 067 / 215 20 25 e-mail: studiofilar@interia.pl NIP 764-110-64-57 REGON 570301697 rok powstania 1996 Prowadzimy usługi w zakresie wykonania EGZ. NR 1 Projektów budowlanowykonawczych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W KRÓLEWCU

BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W KRÓLEWCU OPIS TECHNICZNY Nazwa zadania: BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM WRAZ Z UTWARDZENIEM POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE BUDOWLANEJ W KRÓLEWCU Lokalizacja: Królewiec- dz. nr 143 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie wykonanie i montaŝ windy w szybie windowym w budynku Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz przystosowaniem wydzielonych

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

SANPROJ USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Barbara Bownik 81-611 Gdynia, ul. Wielkokacka 14/78 tel. 502-109-329 PROJEKT BUDOWLANY REMONT KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO BRANŻA: FAZA OPRACOWANIA: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo