SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 PRZETARG NIEOGRANICZONY sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach 1. Zamawiający : Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach Rudniki ul. Dworcowa 8 działający na podstawie: Uchwały Nr 19/XIV/91 Rady Gminy Rędziny z dnia 22 lipca 1991 r. NIP: tel. / fax: (0...34) Tryb udzielenia zamówienia : Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w Rozdziale 3 Tryby udzielania zamówień ; oddział 1 ; art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia mniejszej niŝ kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 3. Opis przedmiotu zamówienia : 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do zakładowej stacji paliw zamawiającego w Rudnikach przy ul. Dworcowej 8 oleju napędowego przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym Zamawiający przewiduje złoŝenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych Oferowany olej napędowy musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006 roku ( Dz. U. Nr 167. poz z dnia 19 września 2006 roku ) w okresie obowiązywania umowy tj. dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy na dostawę oleju napędowego., w ilości: litrów W przypadku zmiany norm i przepisów określonych w pkt 3.3 oferowany olej napędowy musi być zgodny ze zmienionymi normami i przepisami Dostawy realizowane będą sukcesywnie na zlecenie zamawiającego, nie później niŝ w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia w ilościach jednorazowych : do litrów Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy własnymi lub wynajętymi autocysternami na jego koszt i ryzyko do stacji paliw Zamawiajacego w Rudnikach ul. Dworcowej 8 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do Termin wykonania zamówienia : Dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy na dostawę oleju napędowego.

2 2 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp oraz spełniający pozostałe warunki określone w niniejszej specyfikacji Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złoŝenie oferty wg wzoru -załącznik nr 1, w języku polskim wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami zgodnie ze wszystkimi wymogami siwz oraz Pzp Wykonawca zobowiązany jest posiadać koncesję na obrót paliwami płynnymi Wykonawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie opłaty koncesyjnej za 2007 rok na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki. 5.5 Wykonawca złoŝy oświadczenie, w którym wskaŝe producenta oferowanego oleju napędowego. 5.6 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat dostaw lub usług, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy lub usługi zostały wykonane naleŝycie 5.7 Wykonawca musi wnieść wadium w wymaganej wysokości w formach zgodnych z art. 45 ust. 6 Pzp ( załączenie potwierdzonej kserokopii wniesienia wadium ). 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu : Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych ustawą oraz określonych przez zamawiającego : 6.1. Wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie równieŝ dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie Pełnomocnictwa osób upowaŝnionych do podpisywania oferty ( o ile nie wynika to wprost z dokumentów wymienionych wyŝej ) Aktualna, stosowna koncesja zezwalająca na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, tj. koncesję na dystrybucję i obrót paliwami wraz z potwierdzeniem opłaty koncesyjnej Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Informacja wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub dokument potwierdzający uzyskanie zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych lub społecznych, lub dokument potwierdzający uzyskanie zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Oświadczenie zawierające informacje określone w art. 22 ust. 1 Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz.

3 3 6.9 Oświadczenie zawierające gwarancję, Ŝe kaŝda partia przedmiotu dostawy będzie bezwzględnie spełniać parametry zawarte w Rozporządzeniach Ministra Gospodarki ( aktualnie : Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006 roku Dz.U. Nr 167 poz. 1185) Dowód wniesienia wadium Zaakceptowany wzór umowy Koncesję na obrót paliwami płynnymi Potwierdzenie opłaty koncesyjnej za rok 2007 na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki Oświadczenie w którym Wykonawca wskaŝe producenta oferowanego oleju napędowego Wykaz o którym mowa w punkcie 5.6. niniejszej specyfikacji.. Dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający w celach porównawczych moŝe zaŝądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzone i podpisane przez tłumacza przysięgłego. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień treści specyfikacji, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed terminem upływu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja ta nie moŝe dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty. 8. Wymagania dotyczące wadium : 8.1. Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w wysokości ,- złotych ( słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy ) Wadium naleŝy wnieść do dnia r. do godziny w : - pieniądzu - na konto Zamawiającego : ( za datę wniesienia wadium w pieniądzu uwaŝa się datę wpływu na konto zamawiającego ); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; - gwarancjach bankowych ; - gwarancjach ubezpieczeniowych ; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm. ) W przypadku wpłaty wadium przelewem bankowym na konto zamawiającego na kopii dowodu wpłaty naleŝy zamieścić adnotację dotyczy przetargu na dostawę oleju napędowego Do oferty naleŝy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona bez rozpatrywania Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeŝeli :

4 4 - upłyną termin związania ofertą; - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego ; - zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłyną termin ich wnoszenia Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy : - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert ; - który został wykluczony z postępowania ; - którego oferta została odrzucona Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana : - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie ; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 9. Termin związania ofertą : 9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, Ŝe oferent jest związany ofertą do dnia 27 kwietnia 2008 roku. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert : Ofertę naleŝy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności, w języku polskim Oferta powinna zawierać spis jej zawartości. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być kolejno ponumerowane i złoŝone w sposób uniemoŝliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki oraz podpisane przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, albo osoby uprawnione, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musza być oznaczone klauzulą : Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wydzielone w formie załącznika Oferta winna być umieszczona w dwóch nieprzezroczystych zamkniętych kopertach. - kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą oferenta naleŝy zaadresować : Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach Rudniki ul. Dworcowa 8 Oferta do przetargu na systematyczne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach nie otwierać przed dniem roku do godz koperta wewnętrzna, oprócz opisu jw., musi zawierać nazwę firmy i adres. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert : Termin składania ofert : Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach ul.dworcowa Rudniki księgowość do dnia roku do godziny : Miejsce i termin otwarcia ofert : Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach ul. Dworcowa Rudniki w dniu roku o godzinie : 10.00

5 5 12. Opis sposobu obliczenia ceny : 12.1 Cenę oferty stanowi iloczyn zamawianej ilości oleju napędowego i ceny jednostkowej sprzedaŝy jednego litra oleju napędowego podanej w temperaturze referencyjnej 15 o C Podana cena, musi obejmować wszystkie koszty związane z dostarczeniem oleju napędowego do zakładowej stacji paliw zamawiającego w Rudnikach przy ul. Dworcowej 8 z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz innych opłat i podatków Cena jednostkowa sprzedaŝy jednego litra oleju napędowego ( dla porównania ofert ) jest aktualna na dzień r Do oferty, jako załącznik, naleŝy dołączyć obliczenie podanej w ofercie ceny jednostkowej w powiązaniu ze sprawdzalnym parametrem dzienną ceną sprzedaŝy oleju napędowego publikowaną na stronach internetowych korporacji naftowych, zgodnie ze wzorem : z zaokrągleniem do jego grosza, gdzie : Cs = { [ HCs + M ] + VAT } : 1000 HCs - hurtowa cena sprzedaŝy netto 1000 litrów oleju napędowego z dnia r. wskazanego w ofercie producenta dostarczanego oleju napędowego; M - stała marŝa w złotych VAT - podatek od towarów i usług VAT Taki sam sposób wyliczania ceny sprzedaŝy oleju napędowego obowiązywać będzie do kaŝdej dostawy w okresie trwania umowy, przy czym HCs będzie ceną z dnia dostawy Zakupione paliwo fakturowane będzie w temperaturze rzeczywistej. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Jedynym kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniŝszą ceną. 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po dokonaniu wyboru oferty zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym oferentem w trybie art. 94 Pzp w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferenta, nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 4% wartości ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie słuŝy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. Zabezpieczenie słuŝy takŝe pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości Zabezpieczenie moŝe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, lub w gwarancjach ubezpieczeniowych Warunki dotyczące wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

6 6 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określono w Dziale VI Prawa zamówień publicznych. 18. Opis części zamówienia : Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 : Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 20. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe : Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 22. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami : Andrzej Rzeszot - tel. (034) Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Wzór umowy Załącznik nr 3 Oświadczenie zgodnie z art. 22 Pzp Pzp - Prawo zamówień publicznych siwz - specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

7 7... ( pieczęć wykonawcy ) Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na dostawę oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach Oferent : ( pełna nazwa oferenta ) Adres, telefon : Reprezentowany przez : Składam ofertę na w/w zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego : Cena oferty -... zł ( wielkość dostaw x jednostkowa cena ofertowa brutto = cena oferty ) słownie :... zł. Podana cena jest aktualna na dzień wyznaczony jako ostateczny termin składania ofert. Sposób przeliczenia jednostkowej ceny ofertowej w załączeniu. 1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do nie zastrzeŝeń, w szczególności : - przyjęliśmy warunki istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone we wzorze umowy ( załącznik nr 2 do siwz ) ; - otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty ; - akceptujemy wskazany w siwz czas związania ofertą. 3. Wadium w kwocie... zł zostało wniesione w dniu... w formie W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w siwz, w miejscu i terminie wskazanym prze zamawiającego.... dn ( podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy)

8 8 UMOWA ( W Z Ó R ) KUPNA - SPRZEDAśY OLEJU NAPĘDOWEGO NR.../03/2008 Załącznik nr 2 Zawarta w dniu roku w Rudnikach; gmina Rędziny; powiat częstochowski ; województwo śląskie pomiędzy : Gminnym Zakładem Komunikacyjnym w Rędzinach ; Rudniki ul. Dworcowa 8; NIP ; Regon ; Zwanym w treści umowy Odbiorcą w imieniu którego działa : 1. mgr inŝ. Andrzej Rzeszot Kierownik Zakładu, a :... wpisana od Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS :...; Regon... ; NIP... zwana dalej w treści umowy Dostawcą w imieniu której działa : Dostawca sprzedaje, a Odbiorca kupuje olej napędowy odpowiadajacy wymaganiom norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki ( aktualnie z dnia 8 września 2006 r. Dz. U. Nr 167 poz z dn r. ). 2. Dostawca oświadcza, Ŝe producentem dostarczanego oleju napędowego jest firma : Dostawca dostarczy zamówione paliwo do siedziby Odbiorcy zlokalizowanej w Rudnikach przy ul. Dworcowej Dostawca zobowiązuje się dostarczyć, a Odbiorca odebrać co najmniej litrów ON w czasie dwunastu miesięcy trwania umowy. 2. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw oleju napędowego od zakładowej stacji paliw Odbiorcy i realizowania jednostkowych dostaw oleju napędowego w ilościach : 5000 od 8000 litrów jednorazowo, w ciągu 24 godzin od chwili złoŝenia pisemnego zamówienia przekazanego za pośrednictwem fax-u na numer : Dostawca zobowiązuje się dostarcza olej napędowy w odmianie odpowiedniej dla pory roku, zapewniając spełnienie przez dostarczane paliwo odpowiednich własności niskotemperaturowych, a w szczególności odpowiedniej temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) wg PN-EN 116:2001. W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur Odbiorca będzie Ŝądał dostawy oleju napędowego dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie wyŝszej niŝ 26 oc. 4. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Odbiorca będzie się kontaktował z przedstawicielami Dostawcy :... nr tel./faxu:...

9 Dostawca, na swój koszt i ryzyko, dostarczy zamówione przez Odbiorcę ilości oleju napędowego, własnym lub wynajętym transportem, do zakładowej stacji paliw Odbiorcy, znajdującej się na terenie GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RĘDZINACH w Rudnikach przy ul Dworcowej 8 (loco zbiornik podziemny) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości dostarczanego oleju napędowego zgodnej z odpowiednimi normami, o których mowa w 1 pkt Dostawca zobowiązuje się dostarczać do kaŝdej dostawy, przed kaŝdym rozładunkiem autocysterny, komplet niezbędnych dokumentów dotyczących przywiezionego paliwa, zawierający co najmniej świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) zawierające co najmniej: nazwę produktu i numer normy, której produkt odpowiada, datę sporządzenia atestu, nazwę laboratorium, oznaczenia parametrów fizyko-chemicznych produktu oraz podpisy upowaŝnionych osób uwierzytelniających powyŝsze dane. 4. Odbiorca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przed rozładunkiem autocysterny kontroli wstępnej obejmującej: (a) sprawdzenie, czy autocysterna nie posiada śladów wycieków, (b) sprawdzenie stanu i czystości przewodów spustowych autocysterny, (c) sprawdzenie, czy autocysterna odpowiada ogólnym przepisom BHP i ppoŝ, (d) pobranie próbek paliwa z zaworu spustowego autocysterny w celu dokonania oceny wzrokowej, czy paliwo jest klarowne, bez zawiesin, osadów ciał stałych lub wody. Graniczna wielkość, do której pobiera się próbki wynosi 5 litrów ON, (e) pobraną próbkę paliwa Odbiorca przechowuje przez okres dwóch kolejnych dostaw w szklanych, oznakowanych etykietami zawierającymi datę pobrania, produkt, dostawcę, atest (świadectwo jakości), nazwisko i podpis kierowcy oraz nazwisko i podpis pracownika zakładowej stacji paliw, zaplombowanych naczyniach. 5. Odbiory dostarczonego oleju napędowego będą dokonywane w oparciu o wskazania sondy pomiarowej ( lub listwy pomiarowej) w litrach w zbiorniku Odbiorcy przed i po rozładunku autocysterny przez przedstawicieli Odbiorcy, przy udziale przedstawicieli Dostawcy. 6. Rozliczenia ilościowe dostawy będą oparte na jednostkach objętościowych w temperaturze rzeczywistej. 7. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczanego produktu w przypadku: (a) stwierdzenia braku dokumentów o których mowa w 3 pkt 3, względnie przedstawienia dokumentów niekompletnych lub niewłaściwych, (b) zastrzeŝeń wynikajacych z kontroli wstępnej, o której mowa w 3 pkt 3, a w szczególności w razie stwierdzenia obecności wody lub obcych zanieczyszczeń w pobranej próbce paliwa. (c) W przypadku odmowy przyjęcia produktu przez Odbiorcę, Dostawca ma obowiązek na swój koszt, natychmiast (max. 24 godziny) dostarczyć Odbiorcy taką samą ilość oleju napędowego, spełniajacego wymogi określone w 1 pkt. 1 niniejszej umowy. Cena jednorazowej dostawy oleju napędowego polega na wyliczeniu ceny sprzedaŝy zgodnie ze wzorem: 4 Cs = {[ HCs + M] + VAT } : 1000

10 Gdzie: 10 HCs - hurtowa cena sprzedaŝy netto 1000 litrów oleju napędowego, wyprodukowanego przez wskazanego w 1 pkt. 2 producenta z dnia r M - stała marŝa w kwocie... złotych VAT - podatek od towarów i usług VAT. Aktualna na dzień składania ofert tj r. zaoferowana cena sprzedaŝy wynosi: HCs -... złotych M -... złotych VAT - 22% Cs -... złotych brutto (słownie :... złotych) za jeden litr ON Oferowana szacunkowa całkowita wartość dostawy wynosi : Cs x litrów =...złotych 5 Odbiorca dopuszcza zmiany cen poszczególnych dostaw jednostkowych w związku ze zmianą ceny producenta dostarczanego oleju napędowego na zasadzie zmiany we wzorze przedstawionym w 4 hurtowej ceny sprzedaŝy netto 1000 litrów oleju napędowego (HCs) wskazanego w 1 pkt. 2 producenta, na cenę hurtową z dnia dostarczenia poszczególnej dostawy jednostkowej wskazanego producenta Zapłata za dostarczony olej napędowy dokonywana będzie przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia sprzedaŝy oleju napędowego. 2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu naleŝności na konto Dostawcy. 3. Dostawca zobowiązuje się do podawania w fakturach cen w złotych za jeden litr ON. 4. Odbiorca upowaŝnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 5. NaleŜność za dostarczony olej napędowy naleŝy wpłacać na konto Dostawcy w banku..., nr konta... O ewentualnej zmianie konta Dostawca powiadomi Odbiorcę pisemnie. 6. Odbiorca zapłaci za rzeczywiście zamówione, dostarczone i odebrane dostawy. 1. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Odbiorca moŝe naliczyć Dostawcy następujące kary umowne 7 (a) w wysokości 1,0% całkowitej szacunkowej wartości dostawy, za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca; (b) W wysokości 15,0% poszczególnej dostawy jednostkowej oleju napędowego za opóźnienia w terminie tej dostawy, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki.

11 11 2. JeŜeli kara umowna nie pokrywa odniesionej szkody, Odbiorca moŝe dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Zapisy punktów 1 i 2 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy Dostawca dostarczy inne niŝ zamówione paliwo Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w kwocie... złotych (stanowiącej 4% całkowitej szacunkowej wartości brutto dostawy określonej w 4 ) wniesione zostało w formie W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w pieniądzu Odbiorca lokuje je na rachunku lokat terminowych lub zdeponuje na koncie depozytów. 3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Odbiorca zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Dostawcy. $. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 20 dni po odbiorze ostatniej dostawy wynikającej z niniejszej umowy Umowa została zawarta na czas określony od daty jej podpisania do wyczerpania kwoty określonej w 4 - oferowana szacunkowa całkowita wartość dostawy, lub wielkości całkowitej dostawy litrów, jednak nie dłuŝej niŝ 12 miesięcy. 2. Umowa moŝe być wypowiedziana przez kaŝdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec kaŝdego miesiąca. 3. Odbiorca zastrzega sobie prawo do rozwiazania umowy w trybie natychmiastowym w razie stwierdzenia, Ŝe dostarczony produkt (ON) nie spełnia norm, o których mowa w 1 pkt. 1, bądź w przypadku raŝącego naruszenia niniejszej umowy, np. opóźnienia w dostawie paliwa wynoszącego więcej niŝ trzy dni od dnia złoŝenia zamówienia. 4. Zmiana warunków niniejszej umowy moŝe nastąpić jedynie w formie pisermnej pod rygorem niewaŝności. 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego. 7. Umowa sporzadzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. DOSTAWCA ODBIORCA......

12 Załącznik nr 3 12 ( pieczęć wykonawcy ) OŚWIADCZENIE złoŝone w myśl art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 ). Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do zakładowej stacji paliw Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rudnikach przy ul. Dworcowej 8 ja/my : reprezentując/y firmę :... w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp oraz nie podlegamy wykluczeniu w trybie art. 24 ust , dnia roku... ( podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy )

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207, Telefon: (0-prefix-32) Fax.: (0-prefix-32) 3513-363, 3513-364 3513-309, 3513-310 Adres e-mail: Witryna WWW: sekretariat@srk.com.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GTE.271.03.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.

U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu. U N I W E R S Y T E T W A R S Z A W S K I Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa SIWZ opublikowana na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa układu do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty 125 000 euro na Zamawiający: Powiat Wschowski Plac Kosynierów 1C 67-400 Wschowa Numer sprawy: Or. ZP 342-4/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej kwoty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

SO.3421-3/2009 Powiat Kętrzyński reprezentowany przez: Zarząd Powiatu w Kętrzynie Plac Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w przetargu nieograniczonym powyŝej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest: Nr sprawy: ZST 330/16/08 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Z A T W I E R D Z A M : Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania w Tarnowie Antoni Góral SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: NADBUDOWA, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WSPRiTS/ZP/15/07 Samorząd Województwa Mazowieckiego Projekt Budowa infrastruktury użytkowej systemu pozycjonowania satelitarnego w Województwie Mazowieckim jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sprawa nr 4/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniŝej 60.000 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie letniego utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo