SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 PRZETARG NIEOGRANICZONY sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach 1. Zamawiający : Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach Rudniki ul. Dworcowa 8 działający na podstawie: Uchwały Nr 19/XIV/91 Rady Gminy Rędziny z dnia 22 lipca 1991 r. NIP: tel. / fax: (0...34) Tryb udzielenia zamówienia : Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w Rozdziale 3 Tryby udzielania zamówień ; oddział 1 ; art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia mniejszej niŝ kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 3. Opis przedmiotu zamówienia : 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do zakładowej stacji paliw zamawiającego w Rudnikach przy ul. Dworcowej 8 oleju napędowego przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym Zamawiający przewiduje złoŝenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych Oferowany olej napędowy musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006 roku ( Dz. U. Nr 167. poz z dnia 19 września 2006 roku ) w okresie obowiązywania umowy tj. dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy na dostawę oleju napędowego., w ilości: litrów W przypadku zmiany norm i przepisów określonych w pkt 3.3 oferowany olej napędowy musi być zgodny ze zmienionymi normami i przepisami Dostawy realizowane będą sukcesywnie na zlecenie zamawiającego, nie później niŝ w ciągu 24 godzin od otrzymania zlecenia w ilościach jednorazowych : do litrów Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy własnymi lub wynajętymi autocysternami na jego koszt i ryzyko do stacji paliw Zamawiajacego w Rudnikach ul. Dworcowej 8 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do Termin wykonania zamówienia : Dwanaście miesięcy od dnia podpisania umowy na dostawę oleju napędowego.

2 2 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp oraz spełniający pozostałe warunki określone w niniejszej specyfikacji Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest złoŝenie oferty wg wzoru -załącznik nr 1, w języku polskim wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami zgodnie ze wszystkimi wymogami siwz oraz Pzp Wykonawca zobowiązany jest posiadać koncesję na obrót paliwami płynnymi Wykonawca zobowiązany jest dołączyć potwierdzenie opłaty koncesyjnej za 2007 rok na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki. 5.5 Wykonawca złoŝy oświadczenie, w którym wskaŝe producenta oferowanego oleju napędowego. 5.6 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat dostaw lub usług, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe dostawy lub usługi zostały wykonane naleŝycie 5.7 Wykonawca musi wnieść wadium w wymaganej wysokości w formach zgodnych z art. 45 ust. 6 Pzp ( załączenie potwierdzonej kserokopii wniesienia wadium ). 6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu : Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych ustawą oraz określonych przez zamawiającego : 6.1. Wypełniony formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do siwz Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie równieŝ dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie Pełnomocnictwa osób upowaŝnionych do podpisywania oferty ( o ile nie wynika to wprost z dokumentów wymienionych wyŝej ) Aktualna, stosowna koncesja zezwalająca na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem, tj. koncesję na dystrybucję i obrót paliwami wraz z potwierdzeniem opłaty koncesyjnej Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Informacja wystawiona nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub dokument potwierdzający uzyskanie zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych lub społecznych, lub dokument potwierdzający uzyskanie zgody na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Oświadczenie zawierające informacje określone w art. 22 ust. 1 Pzp wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz.

3 3 6.9 Oświadczenie zawierające gwarancję, Ŝe kaŝda partia przedmiotu dostawy będzie bezwzględnie spełniać parametry zawarte w Rozporządzeniach Ministra Gospodarki ( aktualnie : Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2006 roku Dz.U. Nr 167 poz. 1185) Dowód wniesienia wadium Zaakceptowany wzór umowy Koncesję na obrót paliwami płynnymi Potwierdzenie opłaty koncesyjnej za rok 2007 na rzecz Urzędu Regulacji Energetyki Oświadczenie w którym Wykonawca wskaŝe producenta oferowanego oleju napędowego Wykaz o którym mowa w punkcie 5.6. niniejszej specyfikacji.. Dokumenty mogą być dostarczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający w celach porównawczych moŝe zaŝądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów. Dokumenty składane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzone i podpisane przez tłumacza przysięgłego. 7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień treści specyfikacji, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŝ 6 dni przed terminem składania ofert. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŝe w kaŝdym czasie, przed terminem upływu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacja ta nie moŝe dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste pomyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złoŝyli oferty. 8. Wymagania dotyczące wadium : 8.1. Wadium naleŝy wnieść przed upływem terminu składania ofert, w wysokości ,- złotych ( słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy ) Wadium naleŝy wnieść do dnia r. do godziny w : - pieniądzu - na konto Zamawiającego : ( za datę wniesienia wadium w pieniądzu uwaŝa się datę wpływu na konto zamawiającego ); - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym; - gwarancjach bankowych ; - gwarancjach ubezpieczeniowych ; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz z późn. zm. ) W przypadku wpłaty wadium przelewem bankowym na konto zamawiającego na kopii dowodu wpłaty naleŝy zamieścić adnotację dotyczy przetargu na dostawę oleju napędowego Do oferty naleŝy dołączyć kserokopię polecenia przelewu lub innej formy wadium. Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie wykluczona bez rozpatrywania Zamawiający dokona zwrotu wadium niezwłocznie, jeŝeli :

4 4 - upłyną termin związania ofertą; - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego ; - zamawiający uniewaŝnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłyną termin ich wnoszenia Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy : - który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert ; - który został wykluczony z postępowania ; - którego oferta została odrzucona Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca, którego oferta została wybrana : - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie ; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie wykonawcy. 9. Termin związania ofertą : 9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, Ŝe oferent jest związany ofertą do dnia 27 kwietnia 2008 roku. 10. Opis sposobu przygotowywania ofert : Ofertę naleŝy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności, w języku polskim Oferta powinna zawierać spis jej zawartości. Wszystkie zapisane strony oferty muszą być kolejno ponumerowane i złoŝone w sposób uniemoŝliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki oraz podpisane przez osobę/osoby upowaŝnione do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, albo osoby uprawnione, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musza być oznaczone klauzulą : Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i wydzielone w formie załącznika Oferta winna być umieszczona w dwóch nieprzezroczystych zamkniętych kopertach. - kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą oferenta naleŝy zaadresować : Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach Rudniki ul. Dworcowa 8 Oferta do przetargu na systematyczne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach nie otwierać przed dniem roku do godz koperta wewnętrzna, oprócz opisu jw., musi zawierać nazwę firmy i adres. 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert : Termin składania ofert : Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach ul.dworcowa Rudniki księgowość do dnia roku do godziny : Miejsce i termin otwarcia ofert : Gminny Zakład Komunikacyjny w Rędzinach ul. Dworcowa Rudniki w dniu roku o godzinie : 10.00

5 5 12. Opis sposobu obliczenia ceny : 12.1 Cenę oferty stanowi iloczyn zamawianej ilości oleju napędowego i ceny jednostkowej sprzedaŝy jednego litra oleju napędowego podanej w temperaturze referencyjnej 15 o C Podana cena, musi obejmować wszystkie koszty związane z dostarczeniem oleju napędowego do zakładowej stacji paliw zamawiającego w Rudnikach przy ul. Dworcowej 8 z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT oraz innych opłat i podatków Cena jednostkowa sprzedaŝy jednego litra oleju napędowego ( dla porównania ofert ) jest aktualna na dzień r Do oferty, jako załącznik, naleŝy dołączyć obliczenie podanej w ofercie ceny jednostkowej w powiązaniu ze sprawdzalnym parametrem dzienną ceną sprzedaŝy oleju napędowego publikowaną na stronach internetowych korporacji naftowych, zgodnie ze wzorem : z zaokrągleniem do jego grosza, gdzie : Cs = { [ HCs + M ] + VAT } : 1000 HCs - hurtowa cena sprzedaŝy netto 1000 litrów oleju napędowego z dnia r. wskazanego w ofercie producenta dostarczanego oleju napędowego; M - stała marŝa w złotych VAT - podatek od towarów i usług VAT Taki sam sposób wyliczania ceny sprzedaŝy oleju napędowego obowiązywać będzie do kaŝdej dostawy w okresie trwania umowy, przy czym HCs będzie ceną z dnia dostawy Zakupione paliwo fakturowane będzie w temperaturze rzeczywistej. 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Jedynym kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest cena. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta z najniŝszą ceną. 14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po dokonaniu wyboru oferty zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym oferentem w trybie art. 94 Pzp w terminie nie krótszym niŝ 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferenta, nie później niŝ przed upływem terminu związania ofertą 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 4% wartości ceny ofertowej brutto. Zabezpieczenie słuŝy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy. Zabezpieczenie słuŝy takŝe pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości Zabezpieczenie moŝe być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, lub w gwarancjach ubezpieczeniowych Warunki dotyczące wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji.

6 6 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określono w Dziale VI Prawa zamówień publicznych. 18. Opis części zamówienia : Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 19. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 : Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 20. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe : Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 21. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 22. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami : Andrzej Rzeszot - tel. (034) Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiące jej integralną część Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Wzór umowy Załącznik nr 3 Oświadczenie zgodnie z art. 22 Pzp Pzp - Prawo zamówień publicznych siwz - specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

7 7... ( pieczęć wykonawcy ) Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na dostawę oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rędzinach Oferent : ( pełna nazwa oferenta ) Adres, telefon : Reprezentowany przez : Składam ofertę na w/w zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego : Cena oferty -... zł ( wielkość dostaw x jednostkowa cena ofertowa brutto = cena oferty ) słownie :... zł. Podana cena jest aktualna na dzień wyznaczony jako ostateczny termin składania ofert. Sposób przeliczenia jednostkowej ceny ofertowej w załączeniu. 1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią siwz i nie wnosimy do nie zastrzeŝeń, w szczególności : - przyjęliśmy warunki istotnych postanowień, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone we wzorze umowy ( załącznik nr 2 do siwz ) ; - otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty ; - akceptujemy wskazany w siwz czas związania ofertą. 3. Wadium w kwocie... zł zostało wniesione w dniu... w formie W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w siwz, w miejscu i terminie wskazanym prze zamawiającego.... dn ( podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy)

8 8 UMOWA ( W Z Ó R ) KUPNA - SPRZEDAśY OLEJU NAPĘDOWEGO NR.../03/2008 Załącznik nr 2 Zawarta w dniu roku w Rudnikach; gmina Rędziny; powiat częstochowski ; województwo śląskie pomiędzy : Gminnym Zakładem Komunikacyjnym w Rędzinach ; Rudniki ul. Dworcowa 8; NIP ; Regon ; Zwanym w treści umowy Odbiorcą w imieniu którego działa : 1. mgr inŝ. Andrzej Rzeszot Kierownik Zakładu, a :... wpisana od Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS :...; Regon... ; NIP... zwana dalej w treści umowy Dostawcą w imieniu której działa : Dostawca sprzedaje, a Odbiorca kupuje olej napędowy odpowiadajacy wymaganiom norm zawartych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki ( aktualnie z dnia 8 września 2006 r. Dz. U. Nr 167 poz z dn r. ). 2. Dostawca oświadcza, Ŝe producentem dostarczanego oleju napędowego jest firma : Dostawca dostarczy zamówione paliwo do siedziby Odbiorcy zlokalizowanej w Rudnikach przy ul. Dworcowej Dostawca zobowiązuje się dostarczyć, a Odbiorca odebrać co najmniej litrów ON w czasie dwunastu miesięcy trwania umowy. 2. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw oleju napędowego od zakładowej stacji paliw Odbiorcy i realizowania jednostkowych dostaw oleju napędowego w ilościach : 5000 od 8000 litrów jednorazowo, w ciągu 24 godzin od chwili złoŝenia pisemnego zamówienia przekazanego za pośrednictwem fax-u na numer : Dostawca zobowiązuje się dostarcza olej napędowy w odmianie odpowiedniej dla pory roku, zapewniając spełnienie przez dostarczane paliwo odpowiednich własności niskotemperaturowych, a w szczególności odpowiedniej temperatury zablokowania zimnego filtru (CFPP) wg PN-EN 116:2001. W przypadku prognozowania bardzo niskich temperatur Odbiorca będzie Ŝądał dostawy oleju napędowego dla klas klimatu arktycznego o temperaturze zablokowania zimnego filtra (CFPP) nie wyŝszej niŝ 26 oc. 4. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Odbiorca będzie się kontaktował z przedstawicielami Dostawcy :... nr tel./faxu:...

9 Dostawca, na swój koszt i ryzyko, dostarczy zamówione przez Odbiorcę ilości oleju napędowego, własnym lub wynajętym transportem, do zakładowej stacji paliw Odbiorcy, znajdującej się na terenie GMINNEGO ZAKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W RĘDZINACH w Rudnikach przy ul Dworcowej 8 (loco zbiornik podziemny) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia właściwej jakości dostarczanego oleju napędowego zgodnej z odpowiednimi normami, o których mowa w 1 pkt Dostawca zobowiązuje się dostarczać do kaŝdej dostawy, przed kaŝdym rozładunkiem autocysterny, komplet niezbędnych dokumentów dotyczących przywiezionego paliwa, zawierający co najmniej świadectwo jakości (orzeczenie laboratoryjne) zawierające co najmniej: nazwę produktu i numer normy, której produkt odpowiada, datę sporządzenia atestu, nazwę laboratorium, oznaczenia parametrów fizyko-chemicznych produktu oraz podpisy upowaŝnionych osób uwierzytelniających powyŝsze dane. 4. Odbiorca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia przed rozładunkiem autocysterny kontroli wstępnej obejmującej: (a) sprawdzenie, czy autocysterna nie posiada śladów wycieków, (b) sprawdzenie stanu i czystości przewodów spustowych autocysterny, (c) sprawdzenie, czy autocysterna odpowiada ogólnym przepisom BHP i ppoŝ, (d) pobranie próbek paliwa z zaworu spustowego autocysterny w celu dokonania oceny wzrokowej, czy paliwo jest klarowne, bez zawiesin, osadów ciał stałych lub wody. Graniczna wielkość, do której pobiera się próbki wynosi 5 litrów ON, (e) pobraną próbkę paliwa Odbiorca przechowuje przez okres dwóch kolejnych dostaw w szklanych, oznakowanych etykietami zawierającymi datę pobrania, produkt, dostawcę, atest (świadectwo jakości), nazwisko i podpis kierowcy oraz nazwisko i podpis pracownika zakładowej stacji paliw, zaplombowanych naczyniach. 5. Odbiory dostarczonego oleju napędowego będą dokonywane w oparciu o wskazania sondy pomiarowej ( lub listwy pomiarowej) w litrach w zbiorniku Odbiorcy przed i po rozładunku autocysterny przez przedstawicieli Odbiorcy, przy udziale przedstawicieli Dostawcy. 6. Rozliczenia ilościowe dostawy będą oparte na jednostkach objętościowych w temperaturze rzeczywistej. 7. Odbiorca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dostarczanego produktu w przypadku: (a) stwierdzenia braku dokumentów o których mowa w 3 pkt 3, względnie przedstawienia dokumentów niekompletnych lub niewłaściwych, (b) zastrzeŝeń wynikajacych z kontroli wstępnej, o której mowa w 3 pkt 3, a w szczególności w razie stwierdzenia obecności wody lub obcych zanieczyszczeń w pobranej próbce paliwa. (c) W przypadku odmowy przyjęcia produktu przez Odbiorcę, Dostawca ma obowiązek na swój koszt, natychmiast (max. 24 godziny) dostarczyć Odbiorcy taką samą ilość oleju napędowego, spełniajacego wymogi określone w 1 pkt. 1 niniejszej umowy. Cena jednorazowej dostawy oleju napędowego polega na wyliczeniu ceny sprzedaŝy zgodnie ze wzorem: 4 Cs = {[ HCs + M] + VAT } : 1000

10 Gdzie: 10 HCs - hurtowa cena sprzedaŝy netto 1000 litrów oleju napędowego, wyprodukowanego przez wskazanego w 1 pkt. 2 producenta z dnia r M - stała marŝa w kwocie... złotych VAT - podatek od towarów i usług VAT. Aktualna na dzień składania ofert tj r. zaoferowana cena sprzedaŝy wynosi: HCs -... złotych M -... złotych VAT - 22% Cs -... złotych brutto (słownie :... złotych) za jeden litr ON Oferowana szacunkowa całkowita wartość dostawy wynosi : Cs x litrów =...złotych 5 Odbiorca dopuszcza zmiany cen poszczególnych dostaw jednostkowych w związku ze zmianą ceny producenta dostarczanego oleju napędowego na zasadzie zmiany we wzorze przedstawionym w 4 hurtowej ceny sprzedaŝy netto 1000 litrów oleju napędowego (HCs) wskazanego w 1 pkt. 2 producenta, na cenę hurtową z dnia dostarczenia poszczególnej dostawy jednostkowej wskazanego producenta Zapłata za dostarczony olej napędowy dokonywana będzie przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 21 (dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia sprzedaŝy oleju napędowego. 2. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu naleŝności na konto Dostawcy. 3. Dostawca zobowiązuje się do podawania w fakturach cen w złotych za jeden litr ON. 4. Odbiorca upowaŝnia Dostawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu. 5. NaleŜność za dostarczony olej napędowy naleŝy wpłacać na konto Dostawcy w banku..., nr konta... O ewentualnej zmianie konta Dostawca powiadomi Odbiorcę pisemnie. 6. Odbiorca zapłaci za rzeczywiście zamówione, dostarczone i odebrane dostawy. 1. W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy Odbiorca moŝe naliczyć Dostawcy następujące kary umowne 7 (a) w wysokości 1,0% całkowitej szacunkowej wartości dostawy, za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Dostawca; (b) W wysokości 15,0% poszczególnej dostawy jednostkowej oleju napędowego za opóźnienia w terminie tej dostawy, za kaŝdy rozpoczęty dzień zwłoki.

11 11 2. JeŜeli kara umowna nie pokrywa odniesionej szkody, Odbiorca moŝe dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 3. Zapisy punktów 1 i 2 stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy Dostawca dostarczy inne niŝ zamówione paliwo Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w kwocie... złotych (stanowiącej 4% całkowitej szacunkowej wartości brutto dostawy określonej w 4 ) wniesione zostało w formie W przypadku wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w pieniądzu Odbiorca lokuje je na rachunku lokat terminowych lub zdeponuje na koncie depozytów. 3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Odbiorca zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Dostawcy. $. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w ciągu 20 dni po odbiorze ostatniej dostawy wynikającej z niniejszej umowy Umowa została zawarta na czas określony od daty jej podpisania do wyczerpania kwoty określonej w 4 - oferowana szacunkowa całkowita wartość dostawy, lub wielkości całkowitej dostawy litrów, jednak nie dłuŝej niŝ 12 miesięcy. 2. Umowa moŝe być wypowiedziana przez kaŝdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec kaŝdego miesiąca. 3. Odbiorca zastrzega sobie prawo do rozwiazania umowy w trybie natychmiastowym w razie stwierdzenia, Ŝe dostarczony produkt (ON) nie spełnia norm, o których mowa w 1 pkt. 1, bądź w przypadku raŝącego naruszenia niniejszej umowy, np. opóźnienia w dostawie paliwa wynoszącego więcej niŝ trzy dni od dnia złoŝenia zamówienia. 4. Zmiana warunków niniejszej umowy moŝe nastąpić jedynie w formie pisermnej pod rygorem niewaŝności. 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego. 7. Umowa sporzadzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. DOSTAWCA ODBIORCA......

12 Załącznik nr 3 12 ( pieczęć wykonawcy ) OŚWIADCZENIE złoŝone w myśl art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 ). Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę do zakładowej stacji paliw Gminnego Zakładu Komunikacyjnego w Rudnikach przy ul. Dworcowej 8 ja/my : reprezentując/y firmę :... w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp oraz nie podlegamy wykluczeniu w trybie art. 24 ust , dnia roku... ( podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy )

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Krosno: Zakup uŝywanego samochodu cięŝarowego - wywrotka z HDS, z dostawą do Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie Numer ogłoszenia: 32783-2009; data zamieszczenia: 03.02.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Strona Z ogólnej liczby stron

Strona Z ogólnej liczby stron FORMULARZ OFERTY - CZĘŚĆ I CZĘŚĆ I - Tryb postępowania, przedmiot zamówienia, dane identyfikacyjne Wykonawcy, Oświadczenie o cenie, terminie realizacji, warunkach płatności, o podatku VAT, gwarancji, terminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 11 RU II/.. /2009. zawarta w dniu.2009 r.

UMOWA NR 11 RU II/.. /2009. zawarta w dniu.2009 r. załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR 11 RU II/.. /2009 zawarta w dniu.2009 r. pomiędzy: PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o., ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie

Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu cięŝkiego dla Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Malechowie KRR 341-4 /10. Otrzymują : uczestnicy postępowania Zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Malechowo 07.09.2010 r. Dot: przetargu nieograniczonego na Zakup fabrycznie nowego samochodu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku ul. Otolińska 25, 09-407 Płock w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowany przez:

a... reprezentowany przez: UMOWA na dostawę oleju napędowego Załącznik nr 5 zawarta w dniu...r. pomiędzy:gminą Rejowiec, 22-360 Rejowiec, ul. Dąbrowskiego 1 NIP 564-16-92-767 zwaną w treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM LUBLIN, DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Znak Sprawy: LLA/10/2013 1. INFORMACJE OGÓLNE Zamawiający Lubelskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SA-2710/9/2008 1. Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Płaska, Sucha Rzeczka 60, 16-326 Płaska, woj. podlaskie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa tel. (0-22) 623 43 98, fax: (0-22) 840.81.41 Warszawa, dnia 14.11.2007 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. Nr RU II /.../ 2009

PROJEKT UMOWY. Nr RU II /.../ 2009 Załącznik nr 3 PROJEKT UMOWY Nr RU II /..../ 2009 zawarta w dniu... w pomiędzy: PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Podkarpacki Zakład Przewozów Regionalnych w Rzeszowie 35-201 Rzeszów Plac Dworcowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ Targi Kielce S.A. Ul. Zakładowa 1 25-672 Kielce Woj. Świętokrzyskie Tel. (041) 3651222 Fax. (041) 3456261 www.targikielce.pl/przetargi e-mail: jamrozik.d@targikielce.pl kawecki.p@targikielce.pl Kielce

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Numer sprawy WT-2370/5/2008 Poznań, 29 stycznia 2008 r. ZATWIERDZAM: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Postanowienia ogólne Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia I. Nazwa i adres zamawiającego Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie Ul. Główna 6 18-210 Szepietowo zwkio@szepietowo.pl REGON 450094372

Bardziej szczegółowo

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW Warunkiem udziału w postępowaniu jest: Nr sprawy: ZST 330/16/08 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam:

... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: ... Żywiec, dnia 05 kwietnia 2007r. Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę paliwa do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Postępowanie prowadzone zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/014/NZU/1294/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Kod CPV: 09.30.00.00-2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2013-10-15 11:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Dostawa i wdroŝenie specjalistycznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz dystrybucja energii elektrycznej dla Hali Ergo Arena położonej na granicy miast Gdańska i Sopotu przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniŝej równowartości 30 000 EURO Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej zaprasza do składania ofert na sporządzenie świadectwa

Bardziej szczegółowo

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu

biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Warszawa: Zakup i sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i kserokopiarek dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL., ul. MARKLOWICKA 15 tel.: 32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 32/456 38 80 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 20.01.2010r. ZDM. 8 / Z / 2010 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jako Zamawiający, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na wykonanie usługi związanej z przeprowadzką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, ul. Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na remoncie pokrycia dachowego wraz z wymianą instalacji odgromowej i szyb w

Bardziej szczegółowo

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy.

Dostawa przedmiotu zamówienia, transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko do wskazanych pomieszczeń w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy. ZAPO/AZ/14 /2013 Katowice, dnia 11.06.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty handlowej na Wykonanie i montaŝ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. śywiec: Przebudowę drogi powiatowej Nr 1415 S o długości 1000,00 mb (od ul. Pod Lasem do kościoła w Pewli Małej - skrzyŝowanie z drogą na Rychwałd) w Gminie Świnna Numer ogłoszenia: 177653-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1 / 5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:424811-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Olej napędowy 2015/S 234-424811 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Świadczenie usługi stałego nadzoru konserwacyjnego, przeglądów technicznych oraz napraw bieŝących i awaryjnych urządzeń i instalacji elektrycznych słaboprądowych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) Nr sprawy: WIW 322/P/12/2010 Łódź, 3 grudnia 2010 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 3 grudnia 2010 r.) dla zamówienia o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Bełchatów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 /2015 Numer ogłoszenia: 78105-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej 60.000 EURO Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. z/s ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew adres do korespondencji: ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom www.pksradom.pl sekretariat@pksradom.pl

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.pl Tychy: Przetarg nieograniczony na windykację należności pochodzących z tytułu nałożonych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu publicznego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu publicznego Znak sprawy: BRI. 271.P-5.2015 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w trybie przetargu publicznego w oparciu o zarządzenie Nr 120.6.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów ciepłowniczych typu wymiennikowego

Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów ciepłowniczych typu wymiennikowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) (zamówienie sektorowe w trybie przetargu nieograniczonego nie obowiązuje Ustawa Prawo zamówień publicznych, zamówienie realizowane na warunkach określonych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY PALIWA. Zawarta w dniu - -2013 roku w Rzeszowie pomiędzy:

PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY PALIWA. Zawarta w dniu - -2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 2 DOSTAWA PALIWA DLA MPK-RZESZÓW Sp. z o.o. 2014-2016 PROJEKT UMOWY SPRZEDAŻY PALIWA Zawarta w dniu - -2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne- Rzeszów Sp.

Bardziej szczegółowo