Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie działań w zakresie rozwoju postaw przedsiębiorczych w ramach funduszy strukturalnych na lata Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań/alokacje Uwagi Priorytet III: Wysoka jakość edukacji Działanie 3.1 Wysoka jakość kształcenia w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( ) Działanie zakłada realizację projektów badawczych w obszarze oświaty, w szczególności ukierunkowanych na analizę systemu kształcenia pod kątem wejścia na rynek pracy. W wyniku realizacji działania zakłada się m. in.: opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk ścisłych i technicznych, przedsiębiorczości oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; opracowanie i upowszechnienie programów i materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość (w tym e- learningu ); doskonalenie podstaw programowych ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy; przeprowadzenie ogólnopolskich kampanii propagujących uczenie się przez całe życie, w tym w szczególności promujących edukację przedszkolną oraz kształcenie ustawiczne. Alokacja finansowa: 143,9 mln EUR Priorytet o charakterze ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Za realizację priorytetu odpowiedzialny jest MEN. Szczegółowe informacje na temat instrumentu znajdują się na stronie: Działanie 3.3. Opracowanie i wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji Działanie ma na celu budowę Krajowego Systemu Kwalifikacji korespondującego z Europejskimi Ramami Kwalifikacji jako rozwiązania systemowego służącego poprawie jakości i efektywności kształcenia i szkolenia oraz porównywaniu poziomu kwalifikacji ogólnych i zawodowych w państwach członkowskich UE. Alokacja finansowa: 22,3 mln EUR

2 Działanie 3.4. Rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego W ramach działania zaplanowano wsparcie ukierunkowane na ułatwienie uczniom dostępu do usług w zakresie poradnictwa zawodowego. Zadanie to będzie realizowane m.in. poprzez wdrożenie programu telefoniczny doradca zawodowy, poszerzenie zakresu portalu edukacyjnego Scholaris o treści związane z poradnictwem edukacyjno-zawodowym. Ponadto działanie przewiduje wsparcie instytucji oświatowych prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe. Alokacja finansowa: 18,8 mln EUR Priorytet VIII: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Oś priorytetowa 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 8.2. Transfer wiedzy Działanie ma na celu zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami poprzez: tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami (kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji; rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji); wsparcie dla szkoleń i stażów pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach; promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na wyższej uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin-off i spin-out ); wsparcie dla młodych kadr naukowych (stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się w największym stopniu do zwiększenia konkurencyjności regionu. Alokacja finansowa: 317,7 mln EUR Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Wspieranie działań ukierunkowane na odmłodzenie zasobów ludzkich świata nauki poprzez włączanie studentów i doktorantów do udziału w realizacji projektów badawczych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju zgodnych z priorytetami wskazanymi w PO IG. Preferencyjnie traktowane będą Priorytet o charakterze regionalnym Działanie wdrażane przez instytucje wskazane przez samorządy poszczególnych województw /NSS/programy/krajowe/pokl/priorytet y/ Oś priorytetowa o charakterze ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Za realizację priorytetu odpowiada 37

3 te projekty, które dotyczą prac związanych z początkowym etapem tworzenia lub uruchamiania nowych technologii, urządzeń czy usług. Ponadto wsparciu podlegać będzie prowadzenie badań naukowych będących podstawą prac doktorskich. Będzie także możliwość dofinansowania prac B+R realizowanych w ramach międzynarodowych studiów doktoranckich realizowanych w Polsce. MNiSW. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Alokacja finansowa: 70 mln EUR Regionalne Programy Operacyjne ( ) Działania o charakterze regionalnym Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: cyjne /regionalne/ 2.2. Instrumenty wspierające rozpoczynanie działalności gospodarczej oraz wzmacniające przedsiębiorczość w ramach funduszy strukturalnych na lata Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań / alokacje Uwagi Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adopcyjnego przedsiębiorstw Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( ) W ramach działania planuje się wsparcie ogólnopolskich i ponadregionalnych projektów szkoleniowych i doradczych przewidzianych dla firm, grup firm bądź ich oddziałów znajdujących się w wielu regionach kraju (i których aplikowanie w ramach poszczególnych województw byłoby utrudnione). W wyniku realizacji działania zakłada się udzielenie wsparcia m. in. na: przeprowadzenie ogólnopolskich i ponadregionalnych szkoleń zamkniętych (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców oraz powiązań Priorytet o charakterze ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Za realizację priorytetu odpowiedzialny jest PARP Szczegółowe informacje na temat instrumentu znajdują się na stronie: 38

4 Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki kooperacyjnych przedsiębiorców przygotowanych w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; przeprowadzenie ogólnopolskich i ponadregionalnych szkoleń otwartych (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwo dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców oraz powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców przygotowanych w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw; ponadregionalne projekty dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizowane w partnerstwie m.in. poprzez organizacje pracodawców i związki zawodowe; projekty o charakterze analityczno-badawczym, szkoleniowym i doradczym m.in. w zakresie: badania luk kompetencyjnych pracowników, badania trendów rozwojowych służącego lepszemu rozwojowi programów szkoleniowych, wypracowania nowych form kształcenia pracowników, w tym e-learningu oraz szkoleń typu blended learning (szkolenia mieszane); promowania i upowszechniania nowoczesnych metod zarządzania; upowszechnianie i promowanie innowacyjności (ogólnopolskie i ponadregionalne projekty o charakterze innowacyjnym, promocyjnym i upowszechniającym B+R oraz promocja osiągnięć naukowych wśród przedsiębiorców oraz ogólnopolskie i ponadregionalne projekty promocyjne i informacyjne służące rozwojowi współpracy między instytucjami działającymi na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności); Alokacja finansowa: 504,2 mln EUR Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie ma na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji kadr do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez: wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; szkolenia zamknięte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; szkolenia otwarte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; doradztwo dla MSP oraz osób samozatrudnionych w zakresie m. in. ekonomii, finansów, rachunkowości; szkolenia dla osób zatrudnionych mające na celu podniesienie kwalifikacji i nabyciem nowych umiejętności; projekty w zakresie zarządzania zmianą gospodarczą (m.in. pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorców, JST, urzędów pracy; szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa). Priorytet o charakterze regionalnym Działanie wdrażane przez instytucje wskazane przez samorządy poszczególnych województw /NSS/programy/krajowe/pokl/priorytet y/ 39

5 Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji Alokacja finansowa: 1 270,8 mln EUR Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej 1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) Działanie obejmuje wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off ów, poprzez doradztwo w zakresie tworzenia nowego przedsiębiorstwa, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy. Alokacja finansowa: 110 mln EUR Regionalne Programy Operacyjne ( ) Oś priorytetowa o charakterze ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Działanie skierowane wyłącznie do MSP. Za realizację osi priorytetowej odpowiedzialny jest PARP Szczegółowe informacje na temat instrumentu znajdują się na stronie: Działania o charakterze regionalnym. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: cyjne /regionalne/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ( ) 1 Instrument wpisany został również do pkt. 5.3 Inne instrumenty inżynierii finansowej (Działanie 5.2 oraz 5.3 ujęte w pkt Instrumenty wsparcia IOB w ramach funduszy strukturalnych ). 40

6 Priorytet 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej na obszarach wiejskich Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników, dodatkowej działalności pozarolniczej w zakresie produkcji lub usług. Pomoc będzie udzielana z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: - usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, - usług dla ludności, - drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa, - robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, - usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, - usług transportowych, - usług komunalnych, - przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, - magazynowania lub przechowywania towarów, - wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy, - rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Alokacja finansowa: 345,6 mln EUR 41

7 Działanie - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego obszarów wiejskich. Pomoc będzie udzielana podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie: - usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, - usług dla ludności, - drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa, - robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, - usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, - usług transportowych, - usług komunalnych, - przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, - magazynowania lub przechowywania towarów, - wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy, - rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych, Alokacja finansowa: 1 023,6 mln EUR 2.4. Instrumenty wsparcia B+R oraz wykorzystania nowych technologii przez przedsiębiorców realizowane w ramach funduszy strukturalnych na lata Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań/ alokacje Uwagi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) 42

8 Oś priorytetowa 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Wsparcie przeznaczone na projekty realizowane przez jednostki naukowe mające w zakresie innowacyjnych rozwiązań przydatnych przedsiębiorcom, jak również na kreowanie zapotrzebowania przedsiębiorców na te prace. Alokacja finansowa : 381,4 mln EUR Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych W ramach działania przewiduje się wsparcie I etapu realizowanych w ramach projektów badawczowdrożeniowych. Projekt badawczo-wdrożeniowy składa się z dwóch faz badawczej obejmującej badania stosowane i prace rozwojowe (projekt celowy) w ramach działania 1.4 oraz części wdrożeniowej realizowanej w ramach działania 4.1 PO IG. Niezależnie od umieszczenia instrumentów wsparcia w dwóch osiach priorytetowych (1. i 4.), wsparcie na prace B+R oraz wdrożenie ich wyników będzie odbywało się poprzez wspólny system udzielania wsparcia przedsiębiorcom w ramach jednego projektu. W ramach części finansowanej w działaniu 1.4 wnioskodawca otrzyma wsparcie na sfinansowanie badawczej części projektu. Alokacja finansowa: 390,3 mln EUR Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 4.1 polega na dofinansowaniu II etapu prac realizowanych w ramach projektów badawczowdrożeniowych. obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe). W ramach części finansowanej w działania 4.1 wnioskodawca otrzyma dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wdrażania wyników prac B+R realizowanych przy wsparciu otrzymanym w ramach działania 1.4 PO IG na prowadzenie prac B+R. Alokacja: 240 mln EUR (bez środków prywatnych) Zarówno beneficjentami, jak i ostatecznymi odbiorcami działania 1.3 są jednostki naukowe. I etap projektu realizowanego łącznie w ramach dwóch działań II etap projektu realizowanego łącznie w ramach dwóch działań

9 Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie polega na udzielaniu przedsiębiorstwom wsparcia w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w CBR oraz w zakresie wdrożeń nowych produktów wzorniczych wykorzystujących wzornictwo przemysłowe i użytkowe jako źródło przewagi konkurencyjnej. Alokacja finansowa: 186 mln EUR Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Działanie polega na udzieleniu MSP przez BGK premii technologicznej, którzy otrzymali kredyt technologiczny udzielany w oparciu o zasady rynkowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy BGK a bankami komercyjnymi. Kredyt technologiczny udzielany jest na sfinansowanie inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej, uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych lub świadczeniu nowych usług w oparciu o tę technologię. Działanie skierowane wyłącznie do MSP. Alokacja finansowa: 409 mln EUR Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji dotyczących wprowadzenia nowych produktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (w tym m.in.: ograniczenia energo-, materiałoi wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych) stosowanych w Polsce w danej branży nie dłużej niż 3 lata. Alokacja finansowa: mln EUR Instrument ujęty również w pkt 9 (dotyczącym ochrony środowiska). 44

10 Oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Wsparcie udzielane jest na nowe inwestycje o dużym potencjale innowacyjnym, mające istotne znaczenie dla gospodarki ze względu na oddziaływanie społeczno-ekonomiczne, w tym wielkość nakładów inwestycyjnych, łącznie z generowaniem dużej stopy zwrotu z inwestycji lub generowaniem dużej liczby nowych miejsc pracy, w szczególności miejsc pracy dla pracowników wysoko wykwalifikowanych. Wspierane są inwestycje zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym, w szczególności w sektorze badawczo rozwojowym. Alokacja finansowa: mln EUR Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, w szczególności MSP oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a IOB (w tym jednostkami naukowymi) poprzez dofinansowanie m.in. wspólnych inwestycji oraz usług doradczych w zakresie opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania, udziału w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń. Alokacja finansowa: 104,3 mln EUR Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Wsparcie dla MSP w zakresie uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski oraz związanych z postępowaniem w zakresie: unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji, unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny, stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji, Alokacja finansowa: 39 mln EUR Działanie 5.1 przeznaczone jest dla MSP o ile znajdują się w powiązaniach kooperacyjnych. Działanie skierowane wyłącznie do MSP. W ramach działania 5.4 przewidziany został również instrument dotyczący kampanii promocyjnych i informacyjnych w zakresie korzyści z ochrony własności przemysłowej. Alokacja na działanie dotyczy wszystkich instrumentów w tym działaniu. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ( ) 45

11 Priorytet X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 10.6 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 2 Wsparcie ukierunkowane na budowę nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw. Alokacja finansowa: 103 mln EUR (bez środków prywatnych) Priorytet I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wsparcie innowacji Rozwój Polski Wschodniej ( ) W ramach działania wsparcie przeznaczone jest m.in. na: tworzenie infrastruktury zaplecza badawczorozwojowego w przedsiębiorstwach wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry naukowej. Alokacja finansowa 508,3 mln EUR Działanie I.4 Promocja i współpraca W ramach Działania dofinansowaniem objęte zostaną m.in. projekty mające na celu wspieranie sieci współpracy dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej (np. identyfikacja i rozwój klastrów). Alokacja finansowa na całe działanie, nie tylko na ten typ projektów. Alokacja finansowa obejmuje całe działanie, nie zaś tylko ten typ projektów. Alokacja finansowa: 58,85 mln EUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ( ) Komentarz [KA1]: Konieczne uzupełnienie Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Działanie uwzględniono również w pkt. 9 MSP a ochrona środowiska. 46

12 Priorytet II Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny Środek 2.3 Inwestycje w przetwórstwo i obrót Działanie Budowa i modernizacja istniejących zakładów dla zwiększenia produkcji Działanie skierowane do MSP oraz przedsiębiorstw zatrudniających do 750 pracowników lub posiadających obrót mniejszy niż 200 mln EUR na realizację projektów z zakresu budowy i modernizacji zakładów prowadzących inwestycje mające na celu m.in. produkcję lub wprowadzanie do obrotu nowych produktów, stosowania nowych technologii lub opracowywania innowacyjnych metod produkcji. Działanie Modernizacja zakładów przetwórstwa rybnego dla poprawy warunków działania Działanie skierowane do przedsiębiorstw zatrudniających do 750 pracowników lub posiadających obrót mniejszy niż 200 mln EUR na realizację projektów z zakresu modernizacji zakładów prowadzących inwestycje mające na celu m.in. poprawę jakości, higieny oraz bezpieczeństwa produkcji w przetwórstwie rybnym, badania i inwestycje w zakresie ekstrakcji dioksan lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego z produktów rybnych bądź dostosowanie zakładów przetwórczych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Działanie Budowa nowych i modernizacja istniejących placówek wprowadzających do obrotu produkty rybne pochodzące głównie z morskich wyładunków lokalnych lub z lokalnej akwakultury Działanie skierowane do mikro, małych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub posiadających obrót niższy niż 200 mln EUR zajmujących się wprowadzaniem do obrotu produktów rybnych pochodzących głównie z morskich wyładunków lokalnych lub z lokalnej akwakultury realizujących projekty obejmujące budowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie przedsiębiorstw w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, wprowadzenia innowacyjnych i proekologicznych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Innowacje powinny służyć m.in. zachowaniu lub zwiększeniu liczby miejsc pracy. W ramach działania pomoc udzielania jest w pierwszeństwie mikro i małym przedsiębiorstwom. Regionalne Programy Operacyjne ( ) Komentarz [KA2]: Konieczne uzupełninie 47

13 2.5. Inne instrumenty inżynierii finansowej realizowane w ramach funduszy strukturalnych na lata (MG, MRR) Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań/ alokacje Uwagi Oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej 3 Działanie obejmuje wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off ów, poprzez doradztwo w zakresie tworzenia nowego przedsiębiorstwa, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy. Alokacja finansowa: 110 mln EUR (bez środków prywatnych) Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Wsparcie udzielane w ramach działania udzielane jest na dokapitalizowane funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, które inwestują w innowacyjne MSP znajdujące się na początkowych etapach wzrostu. Alokacja finansowa : 180 mln EUR Działanie skierowane wyłącznie do MSP. Działanie skierowane wyłącznie do MSP. 3 Działanie również w pkt 2.5. Instrumenty wspierające rozpoczynanie działalności gospodarczej oraz wzmacniają w ramach funduszy strukturalnych na lata

14 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Wsparcie udzielane będzie sieciom inwestorów prywatnych w zakresie nawiązywania współpracy pomiędzy działającymi sieciami inwestorów prywatnych, powstawania nowych i rozwoju istniejących sieci inwestorów prywatnych oraz organizacji, rozwoju i utrzymania platform wymiany doświadczeń w zakresie potencjalnych inwestycji, przeznaczonych dla potencjalnych i obecnych inwestorów. Ponadto wsparcie udzielane będzie na przygotowanie potencjalnych i obecnych MSP do poszukiwania inwestorów oraz do właściwej prezentacji swojej oferty, w tym szkolenia dla MSP w zakresie form i sposobów zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej. Alokacja finansowa: 50 mln EUR Regionalne Programy Operacyjne ( ) Działanie skierowane wyłącznie do MSP. Komentarz [KA3]: Konieczne uzupełnienie 2.6. Wsparcie informatyzacji administracji na rzecz przedsiębiorstw w ramach funduszy strukturalnych (MRR, MSWiA) Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań/ alokacje Uwagi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) 49

15 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie Budowa i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców Wsparcie w ramach działania udzielone zostanie na stworzenie serwisu internetowego dla eksporterów, inwestorów, instytucji regionalnych i branżowych, potencjalnych partnerów i kooperantów oraz na działania doradcze i szkoleniowe dla firm korzystających z serwisu internetowego oraz innych instytucji, które w swoim statucie mają promocję Polski. Alokacja finansowa obejmuje całe działanie, nie zaś poddziałanie Ostatecznymi beneficjentami działania będą MSP oraz duże przedsiębiorstwa Alokacja finansowa 78 mln EUR Oś priorytetowa 7. Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie skierowane jest do mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących pierwszą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji. Dofinansowaniem zostaną objęte projekty polegające na wytworzeniu produktów cyfrowych, udostępnieniu i świadczeniu usług elektronicznych bądź na utworzeniu i utrzymaniu infrastruktury dostępowej pętli lokalnej. Alokacja finansowa: 374, 5 mln EUR Działanie 7.3. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie skierowane do MSP wchodzących w skład konsorcjum minimum 3 przedsiębiorstw zamierzających realizować współpracę drogami elektronicznymi, wdrażając i integrując nowe systemy informatyczne (lub integrując dotychczasowe) oraz automatyzując procesy biznesowe. Oś priorytetowa o charakterze ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Alokacja finansowa: 421,4 mln EUR Regionalne Programy Operacyjne ( ) Wszystkie Regionalne Programy Operacyjne przewidują realizację działań na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ( ) Komentarz [JM4]: Prośba do MRR o uzupełnienie o działania z poszczególnych RPO realizujące projekty na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego. Priorytet I Działanie I.2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 50

16 Nowoczesna gospodarka W ramach działania, zgodnie z Indykatywnym Planem Inwestycyjnym, realizowany będzie jeden kompleksowy projekt na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Polsce Wschodniej, obejmujący swym zasięgiem 5 województw Polski Wschodniej, Projekt składać się będzie z dwóch komponentów dotyczących zapewnienia dostępu do Internetu o dużej przepustowości oraz podnoszenia kwalifikacji w zakresie wykorzystania Internetu wśród mieszkańców, MSP i podmiotów publicznych w Polsce Wschodniej. Alokacja finansowa: 300,14 mln EUR Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie ma na celu m.in. wsparcie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez realizację projektów o charakterze analityczno-badawczym, promocyjnym i szkoleniowo-doradczym w zakresie m.in.: - nowych form kształcenia pracowników, w tym e-learningu, - tworzenia, rozwoju i aktualizacji ogólnopolskich programów szkoleń e-learningowych, - promocji szkoleń e-learningowych, Alokacja finansowa: 504,2 mln EUR 2.9. Instrumenty wsparcia IOB w ramach funduszy strukturalnych Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań/ alokacje Uwagi Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adopcyjnego przedsiębiorstw Działanie 2.2. Wsparcie systemu adopcyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( ) Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez: wsparcie rozwoju IOB oraz ich sieci (m.in. sieci KSU/KSI) w zakresie: rozwoju i upowszechniania standardów organizacyjnych (w tym monitoring usług); rozwój i upowszechnienie standardów świadczonych przez te instytucje usług (w tym szkoleniowych, informacyjnych i doradczych; Priorytet o charakterze ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Za realizację priorytetu odpowiedzialny jest PARP Szczegółowe informacje na temat 51

17 podnoszenie kwalifikacji pracowników tych instytucji, nadzór nad procesem certyfikacji); wsparcie systemu kompleksowych usług świadczonych dla przedsiębiorców i osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą. Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych: podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników instytucji szkoleniowych (trenerów i wykładowców) w zakresie opracowania programów, prowadzenia szkoleń oraz doradztwa dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw. Alokacja finansowa: 168 mln EUR instrumentu znajdują się na stronie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) Oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym W ramach działania planowane jest wzmocnienie sieci IOB poprzez organizację współpracy w sieci, wymianę doświadczeń, wspólną obsługę klientów, podnoszenie kwalifikacji konsultantów, dofinansowanie kosztów audytów jakościowych. Współpraca IOB w ramach sieci zapewni wysoką jakość i szeroki zakres oferty usługowej dla MSP. W ramach działania przewidziane jest także finansowanie części kosztów świadczenia przez IOB usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorców. Alokacja finansowa: 65,7 mln EUR Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Wsparcie udzielane na powstawanie oraz rozwój ośrodków innowacyjności o znaczeniu ponadregionalnym zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju. Wsparcie dla w/w ośrodków ma zapewnić dostęp do kompleksowych usług zarówno przedsiębiorcom dążącym do wprowadzenia nowych rozwiązań, jak również naukowcom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą. Alokacja finansowa: 190 mln EUR Regionalne Programy Operacyjne ( ) Komentarz [KA5]: Konieczne uzupełnienie Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ( ) 52

18 Priorytet I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wsparcie innowacji W ramach działania wsparcie przeznaczone jest m. in. na: budowę, rozbudowę, modernizację i uruchomienie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz inkubatorów m.in.: technologicznych wraz z wyposażeniem znajdujących się w nich laboratoriów oraz zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry naukowej; budowę, rozbudowę i uruchomienie centrów doskonałości, centrów transferu technologii; przygotowanie terenów do działalności inwestycyjnej związanej z parkami i inkubatorami (m.in. realizacja dojazdów do terenów inwestycyjnych, sieci infrastruktury technicznej tych terenów). Alokacja finansowa 508,3 mln EUR Alokacja finansowa na całe działanie, nie zaś wyłącznie na te typy projektów MSP a ochrona środowiska Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań/ alokacje Uwagi Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ( ) Priorytet X. Działanie 10.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Infrastruktura Wsparcie w zakresie inwestycji dotyczących budowy lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania: energii energetyczna elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, przyjazna środowisku biogazu i biomasy, ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej oraz słonecznej. Wsparcie nie dotyczy wyłącznie MSP. Alokacja finansowa: 283,5 mln EUR (bez środków prywatnych) Działanie 10.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Wsparcie inwestycji w zakresie produkcji biokomponentów i biopaliw, w tym również biopaliw 2. generacji. Wsparcie nie dotyczy wyłącznie MSP. Alokacja finansowa: 77 mln EUR (bez środków prywatnych) 53

19 Działanie 10.6 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 4 Wsparcie ukierunkowane na budowę nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw. Wsparcie nie dotyczy wyłącznie MSP. Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Alokacja finansowa: 103 mln EUR (bez środków prywatnych) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (w tym m.in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych) stosowanych w Polsce nie dłużej niż 3 lata. Alokacja finansowa: mln EUR Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ( ) Instrument opisany został również w pkt 4.5 Inne instrumenty wsparcia B+R Komentarz [KA6]: Konieczne uzupełnienie Regionalne Programy Operacyjne ( ) Komentarz [KA7]: Konieczne uzupełnienie 4 Działanie 10.6 uwzględniono również w pkt Inne instrumenty wsparcia B+R oraz wykorzystania nowych technologii przez przedsiębiorców realizowane w ramach funduszy strukturalnych na lata

20 2.11. Instrumenty wsparcia eksportu i wymiany handlowej w ramach funduszy strukturalnych na lata Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań/ alokacje Uwagi Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) Wsparcie w ramach działania udzielane jest MSP mającym niewielkie, lub nie posiadającym doświadczenia w zakresie eksportu, lecz charakteryzującym się dużym potencjałem rozwijania i prowadzenia transakcji eksportowych. Wsparcie obejmuje pakiet instrumentów w tym m. in. doradztwo w zakresie opracowania strategii sprzedaży na JRE, promocji przedsiębiorcy na rynku docelowym, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych. Alokacja finansowa: 91,9 mln EUR Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ( ) Działanie skierowane wyłącznie do MSP. Komentarz [KA8]: Konieczne uzupełnienie Regionalne Programy Operacyjne ( ) Komentarz [KA9]: Konieczne uzupełnienie 55

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013

Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NR 2(13)/2009 T. 2 MA GORZATA MIK OSZ* Unijne Ÿród³a finansowania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2007 2013 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Marek Krzywonos 1 Zuzanna Korońska 2 WPŁYW FUNDUSZY UNIJNYCH PERSPEKTYWY 2007-2013 NA ROZWÓJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie: Perspektywa finansowa 2007-2013 otworzyła przed Polską znaczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Działania skierowane do przedsiębiorców Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Działania skierowane do przedsiębiorców 1 1 Oś Priorytetowa GOSPODARKA WIEDZY Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie

Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Bezzwrotne finansowanie unijne - fakty i mity o tym co jest i co będzie Agnieszka Kozakiewicz Wolsztyn, 11 grudnia 2013 Ostatni dzwonek na dotację 2013 - działanie 1.1 WRPO - Mikroprzedsiębiorstwa Cel

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo