Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Załącznik 1. Zestawienie instrumentów finansowych wspierających przedsiębiorstwa w ramach perspektywy finansowej na lata A. Instrumenty wsparcia MSP w ramach funduszy strukturalnych 2.1. Finansowanie działań w zakresie rozwoju postaw przedsiębiorczych w ramach funduszy strukturalnych na lata Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań/alokacje Uwagi Priorytet III: Wysoka jakość edukacji Działanie 3.1 Wysoka jakość kształcenia w systemie oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( ) Działanie zakłada realizację projektów badawczych w obszarze oświaty, w szczególności ukierunkowanych na analizę systemu kształcenia pod kątem wejścia na rynek pracy. W wyniku realizacji działania zakłada się m. in.: opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk ścisłych i technicznych, przedsiębiorczości oraz kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; opracowanie i upowszechnienie programów i materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość (w tym e- learningu ); doskonalenie podstaw programowych ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy; przeprowadzenie ogólnopolskich kampanii propagujących uczenie się przez całe życie, w tym w szczególności promujących edukację przedszkolną oraz kształcenie ustawiczne. Alokacja finansowa: 143,9 mln EUR Priorytet o charakterze ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Za realizację priorytetu odpowiedzialny jest MEN. Szczegółowe informacje na temat instrumentu znajdują się na stronie: Działanie 3.3. Opracowanie i wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji Działanie ma na celu budowę Krajowego Systemu Kwalifikacji korespondującego z Europejskimi Ramami Kwalifikacji jako rozwiązania systemowego służącego poprawie jakości i efektywności kształcenia i szkolenia oraz porównywaniu poziomu kwalifikacji ogólnych i zawodowych w państwach członkowskich UE. Alokacja finansowa: 22,3 mln EUR

2 Działanie 3.4. Rozwój systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego W ramach działania zaplanowano wsparcie ukierunkowane na ułatwienie uczniom dostępu do usług w zakresie poradnictwa zawodowego. Zadanie to będzie realizowane m.in. poprzez wdrożenie programu telefoniczny doradca zawodowy, poszerzenie zakresu portalu edukacyjnego Scholaris o treści związane z poradnictwem edukacyjno-zawodowym. Ponadto działanie przewiduje wsparcie instytucji oświatowych prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe. Alokacja finansowa: 18,8 mln EUR Priorytet VIII: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Oś priorytetowa 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 8.2. Transfer wiedzy Działanie ma na celu zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorstwami poprzez: tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami (kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji; rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji); wsparcie dla szkoleń i stażów pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych oraz pracowników naukowych w przedsiębiorstwach; promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na wyższej uczelni lub w przemyśle (firmy typu spin-off i spin-out ); wsparcie dla młodych kadr naukowych (stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się w największym stopniu do zwiększenia konkurencyjności regionu. Alokacja finansowa: 317,7 mln EUR Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Wspieranie działań ukierunkowane na odmłodzenie zasobów ludzkich świata nauki poprzez włączanie studentów i doktorantów do udziału w realizacji projektów badawczych w dziedzinach kluczowych dla rozwoju gospodarczego kraju zgodnych z priorytetami wskazanymi w PO IG. Preferencyjnie traktowane będą Priorytet o charakterze regionalnym Działanie wdrażane przez instytucje wskazane przez samorządy poszczególnych województw /NSS/programy/krajowe/pokl/priorytet y/ Oś priorytetowa o charakterze ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Za realizację priorytetu odpowiada 37

3 te projekty, które dotyczą prac związanych z początkowym etapem tworzenia lub uruchamiania nowych technologii, urządzeń czy usług. Ponadto wsparciu podlegać będzie prowadzenie badań naukowych będących podstawą prac doktorskich. Będzie także możliwość dofinansowania prac B+R realizowanych w ramach międzynarodowych studiów doktoranckich realizowanych w Polsce. MNiSW. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: Alokacja finansowa: 70 mln EUR Regionalne Programy Operacyjne ( ) Działania o charakterze regionalnym Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: cyjne /regionalne/ 2.2. Instrumenty wspierające rozpoczynanie działalności gospodarczej oraz wzmacniające przedsiębiorczość w ramach funduszy strukturalnych na lata Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań / alokacje Uwagi Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adopcyjnego przedsiębiorstw Działanie 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( ) W ramach działania planuje się wsparcie ogólnopolskich i ponadregionalnych projektów szkoleniowych i doradczych przewidzianych dla firm, grup firm bądź ich oddziałów znajdujących się w wielu regionach kraju (i których aplikowanie w ramach poszczególnych województw byłoby utrudnione). W wyniku realizacji działania zakłada się udzielenie wsparcia m. in. na: przeprowadzenie ogólnopolskich i ponadregionalnych szkoleń zamkniętych (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców oraz powiązań Priorytet o charakterze ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Za realizację priorytetu odpowiedzialny jest PARP Szczegółowe informacje na temat instrumentu znajdują się na stronie: 38

4 Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki kooperacyjnych przedsiębiorców przygotowanych w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; przeprowadzenie ogólnopolskich i ponadregionalnych szkoleń otwartych (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwo dla przedsiębiorców lub grup przedsiębiorców oraz powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców przygotowanych w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw; ponadregionalne projekty dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych realizowane w partnerstwie m.in. poprzez organizacje pracodawców i związki zawodowe; projekty o charakterze analityczno-badawczym, szkoleniowym i doradczym m.in. w zakresie: badania luk kompetencyjnych pracowników, badania trendów rozwojowych służącego lepszemu rozwojowi programów szkoleniowych, wypracowania nowych form kształcenia pracowników, w tym e-learningu oraz szkoleń typu blended learning (szkolenia mieszane); promowania i upowszechniania nowoczesnych metod zarządzania; upowszechnianie i promowanie innowacyjności (ogólnopolskie i ponadregionalne projekty o charakterze innowacyjnym, promocyjnym i upowszechniającym B+R oraz promocja osiągnięć naukowych wśród przedsiębiorców oraz ogólnopolskie i ponadregionalne projekty promocyjne i informacyjne służące rozwojowi współpracy między instytucjami działającymi na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności); Alokacja finansowa: 504,2 mln EUR Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie ma na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji kadr do potrzeb regionalnej gospodarki poprzez: wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw; szkolenia zamknięte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; szkolenia otwarte (ogólne i specjalistyczne) oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; doradztwo dla MSP oraz osób samozatrudnionych w zakresie m. in. ekonomii, finansów, rachunkowości; szkolenia dla osób zatrudnionych mające na celu podniesienie kwalifikacji i nabyciem nowych umiejętności; projekty w zakresie zarządzania zmianą gospodarczą (m.in. pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem przedsiębiorców, JST, urzędów pracy; szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa). Priorytet o charakterze regionalnym Działanie wdrażane przez instytucje wskazane przez samorządy poszczególnych województw /NSS/programy/krajowe/pokl/priorytet y/ 39

5 Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji Alokacja finansowa: 1 270,8 mln EUR Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej 1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) Działanie obejmuje wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off ów, poprzez doradztwo w zakresie tworzenia nowego przedsiębiorstwa, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy. Alokacja finansowa: 110 mln EUR Regionalne Programy Operacyjne ( ) Oś priorytetowa o charakterze ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Działanie skierowane wyłącznie do MSP. Za realizację osi priorytetowej odpowiedzialny jest PARP Szczegółowe informacje na temat instrumentu znajdują się na stronie: Działania o charakterze regionalnym. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: cyjne /regionalne/ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ( ) 1 Instrument wpisany został również do pkt. 5.3 Inne instrumenty inżynierii finansowej (Działanie 5.2 oraz 5.3 ujęte w pkt Instrumenty wsparcia IOB w ramach funduszy strukturalnych ). 40

6 Priorytet 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej na obszarach wiejskich Realizacja działania tworzy warunki dla zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego obszarów wiejskich przez udzielenie pomocy na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników, dodatkowej działalności pozarolniczej w zakresie produkcji lub usług. Pomoc będzie udzielana z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: - usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, - usług dla ludności, - drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa, - robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, - usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, - usług transportowych, - usług komunalnych, - przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, - magazynowania lub przechowywania towarów, - wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy, - rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Alokacja finansowa: 345,6 mln EUR 41

7 Działanie - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Realizacja działania tworzy warunki dla dywersyfikacji działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia, przyczyniając się tym samym do zrównoważonego rozwoju ekonomiczno-społecznego obszarów wiejskich. Pomoc będzie udzielana podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie: - usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, - usług dla ludności, - drobnej wytwórczości, rzemiosła lub rękodzielnictwa, - robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, - usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, - usług transportowych, - usług komunalnych, - przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, - magazynowania lub przechowywania towarów, - wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy, - rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych, Alokacja finansowa: 1 023,6 mln EUR 2.4. Instrumenty wsparcia B+R oraz wykorzystania nowych technologii przez przedsiębiorców realizowane w ramach funduszy strukturalnych na lata Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań/ alokacje Uwagi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) 42

8 Oś priorytetowa 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Wsparcie przeznaczone na projekty realizowane przez jednostki naukowe mające w zakresie innowacyjnych rozwiązań przydatnych przedsiębiorcom, jak również na kreowanie zapotrzebowania przedsiębiorców na te prace. Alokacja finansowa : 381,4 mln EUR Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych W ramach działania przewiduje się wsparcie I etapu realizowanych w ramach projektów badawczowdrożeniowych. Projekt badawczo-wdrożeniowy składa się z dwóch faz badawczej obejmującej badania stosowane i prace rozwojowe (projekt celowy) w ramach działania 1.4 oraz części wdrożeniowej realizowanej w ramach działania 4.1 PO IG. Niezależnie od umieszczenia instrumentów wsparcia w dwóch osiach priorytetowych (1. i 4.), wsparcie na prace B+R oraz wdrożenie ich wyników będzie odbywało się poprzez wspólny system udzielania wsparcia przedsiębiorcom w ramach jednego projektu. W ramach części finansowanej w działaniu 1.4 wnioskodawca otrzyma wsparcie na sfinansowanie badawczej części projektu. Alokacja finansowa: 390,3 mln EUR Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Działanie 4.1 polega na dofinansowaniu II etapu prac realizowanych w ramach projektów badawczowdrożeniowych. obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe). W ramach części finansowanej w działania 4.1 wnioskodawca otrzyma dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wdrażania wyników prac B+R realizowanych przy wsparciu otrzymanym w ramach działania 1.4 PO IG na prowadzenie prac B+R. Alokacja: 240 mln EUR (bez środków prywatnych) Zarówno beneficjentami, jak i ostatecznymi odbiorcami działania 1.3 są jednostki naukowe. I etap projektu realizowanego łącznie w ramach dwóch działań II etap projektu realizowanego łącznie w ramach dwóch działań

9 Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego Działanie polega na udzielaniu przedsiębiorstwom wsparcia w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R, w tym przekształcenia przedsiębiorcy w CBR oraz w zakresie wdrożeń nowych produktów wzorniczych wykorzystujących wzornictwo przemysłowe i użytkowe jako źródło przewagi konkurencyjnej. Alokacja finansowa: 186 mln EUR Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Działanie polega na udzieleniu MSP przez BGK premii technologicznej, którzy otrzymali kredyt technologiczny udzielany w oparciu o zasady rynkowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy BGK a bankami komercyjnymi. Kredyt technologiczny udzielany jest na sfinansowanie inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej, uruchomieniu produkcji nowych wyrobów lub modernizacji wyrobów produkowanych lub świadczeniu nowych usług w oparciu o tę technologię. Działanie skierowane wyłącznie do MSP. Alokacja finansowa: 409 mln EUR Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji dotyczących wprowadzenia nowych produktów lub zasadniczej zmiany dotychczasowego procesu produkcyjnego oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (w tym m.in.: ograniczenia energo-, materiałoi wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych) stosowanych w Polsce w danej branży nie dłużej niż 3 lata. Alokacja finansowa: mln EUR Instrument ujęty również w pkt 9 (dotyczącym ochrony środowiska). 44

10 Oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze produkcyjnym Poddziałanie Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Wsparcie udzielane jest na nowe inwestycje o dużym potencjale innowacyjnym, mające istotne znaczenie dla gospodarki ze względu na oddziaływanie społeczno-ekonomiczne, w tym wielkość nakładów inwestycyjnych, łącznie z generowaniem dużej stopy zwrotu z inwestycji lub generowaniem dużej liczby nowych miejsc pracy, w szczególności miejsc pracy dla pracowników wysoko wykwalifikowanych. Wspierane są inwestycje zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i usługowym, w szczególności w sektorze badawczo rozwojowym. Alokacja finansowa: mln EUR Działanie 5.1 Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, w szczególności MSP oraz pomiędzy przedsiębiorstwami a IOB (w tym jednostkami naukowymi) poprzez dofinansowanie m.in. wspólnych inwestycji oraz usług doradczych w zakresie opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania, udziału w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń. Alokacja finansowa: 104,3 mln EUR Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Wsparcie dla MSP w zakresie uzyskania praw własności przemysłowej poza granicami Polski oraz związanych z postępowaniem w zakresie: unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji, unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji na skutek złożonego sprzeciwu uznanego przez uprawnionego za bezzasadny, stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji, Alokacja finansowa: 39 mln EUR Działanie 5.1 przeznaczone jest dla MSP o ile znajdują się w powiązaniach kooperacyjnych. Działanie skierowane wyłącznie do MSP. W ramach działania 5.4 przewidziany został również instrument dotyczący kampanii promocyjnych i informacyjnych w zakresie korzyści z ochrony własności przemysłowej. Alokacja na działanie dotyczy wszystkich instrumentów w tym działaniu. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ( ) 45

11 Priorytet X. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Działanie 10.6 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 2 Wsparcie ukierunkowane na budowę nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw. Alokacja finansowa: 103 mln EUR (bez środków prywatnych) Priorytet I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wsparcie innowacji Rozwój Polski Wschodniej ( ) W ramach działania wsparcie przeznaczone jest m.in. na: tworzenie infrastruktury zaplecza badawczorozwojowego w przedsiębiorstwach wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry naukowej. Alokacja finansowa 508,3 mln EUR Działanie I.4 Promocja i współpraca W ramach Działania dofinansowaniem objęte zostaną m.in. projekty mające na celu wspieranie sieci współpracy dotyczącej innowacyjnej działalności gospodarczej (np. identyfikacja i rozwój klastrów). Alokacja finansowa na całe działanie, nie tylko na ten typ projektów. Alokacja finansowa obejmuje całe działanie, nie zaś tylko ten typ projektów. Alokacja finansowa: 58,85 mln EUR Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ( ) Komentarz [KA1]: Konieczne uzupełnienie Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Działanie uwzględniono również w pkt. 9 MSP a ochrona środowiska. 46

12 Priorytet II Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i rynek rybny Środek 2.3 Inwestycje w przetwórstwo i obrót Działanie Budowa i modernizacja istniejących zakładów dla zwiększenia produkcji Działanie skierowane do MSP oraz przedsiębiorstw zatrudniających do 750 pracowników lub posiadających obrót mniejszy niż 200 mln EUR na realizację projektów z zakresu budowy i modernizacji zakładów prowadzących inwestycje mające na celu m.in. produkcję lub wprowadzanie do obrotu nowych produktów, stosowania nowych technologii lub opracowywania innowacyjnych metod produkcji. Działanie Modernizacja zakładów przetwórstwa rybnego dla poprawy warunków działania Działanie skierowane do przedsiębiorstw zatrudniających do 750 pracowników lub posiadających obrót mniejszy niż 200 mln EUR na realizację projektów z zakresu modernizacji zakładów prowadzących inwestycje mające na celu m.in. poprawę jakości, higieny oraz bezpieczeństwa produkcji w przetwórstwie rybnym, badania i inwestycje w zakresie ekstrakcji dioksan lub innych substancji szkodliwych dla zdrowia ludzkiego z produktów rybnych bądź dostosowanie zakładów przetwórczych do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko. Działanie Budowa nowych i modernizacja istniejących placówek wprowadzających do obrotu produkty rybne pochodzące głównie z morskich wyładunków lokalnych lub z lokalnej akwakultury Działanie skierowane do mikro, małych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 750 pracowników lub posiadających obrót niższy niż 200 mln EUR zajmujących się wprowadzaniem do obrotu produktów rybnych pochodzących głównie z morskich wyładunków lokalnych lub z lokalnej akwakultury realizujących projekty obejmujące budowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie przedsiębiorstw w celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko, wprowadzenia innowacyjnych i proekologicznych procesów technologicznych i rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Innowacje powinny służyć m.in. zachowaniu lub zwiększeniu liczby miejsc pracy. W ramach działania pomoc udzielania jest w pierwszeństwie mikro i małym przedsiębiorstwom. Regionalne Programy Operacyjne ( ) Komentarz [KA2]: Konieczne uzupełninie 47

13 2.5. Inne instrumenty inżynierii finansowej realizowane w ramach funduszy strukturalnych na lata (MG, MRR) Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań/ alokacje Uwagi Oś priorytetowa 3. Kapitał dla innowacji. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej 3 Działanie obejmuje wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin off ów, poprzez doradztwo w zakresie tworzenia nowego przedsiębiorstwa, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy. Alokacja finansowa: 110 mln EUR (bez środków prywatnych) Działanie 3.2 Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka Wsparcie udzielane w ramach działania udzielane jest na dokapitalizowane funduszy kapitału podwyższonego ryzyka, które inwestują w innowacyjne MSP znajdujące się na początkowych etapach wzrostu. Alokacja finansowa : 180 mln EUR Działanie skierowane wyłącznie do MSP. Działanie skierowane wyłącznie do MSP. 3 Działanie również w pkt 2.5. Instrumenty wspierające rozpoczynanie działalności gospodarczej oraz wzmacniają w ramach funduszy strukturalnych na lata

14 Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP Wsparcie udzielane będzie sieciom inwestorów prywatnych w zakresie nawiązywania współpracy pomiędzy działającymi sieciami inwestorów prywatnych, powstawania nowych i rozwoju istniejących sieci inwestorów prywatnych oraz organizacji, rozwoju i utrzymania platform wymiany doświadczeń w zakresie potencjalnych inwestycji, przeznaczonych dla potencjalnych i obecnych inwestorów. Ponadto wsparcie udzielane będzie na przygotowanie potencjalnych i obecnych MSP do poszukiwania inwestorów oraz do właściwej prezentacji swojej oferty, w tym szkolenia dla MSP w zakresie form i sposobów zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej. Alokacja finansowa: 50 mln EUR Regionalne Programy Operacyjne ( ) Działanie skierowane wyłącznie do MSP. Komentarz [KA3]: Konieczne uzupełnienie 2.6. Wsparcie informatyzacji administracji na rzecz przedsiębiorstw w ramach funduszy strukturalnych (MRR, MSWiA) Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań/ alokacje Uwagi Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) 49

15 Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie Budowa i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców Wsparcie w ramach działania udzielone zostanie na stworzenie serwisu internetowego dla eksporterów, inwestorów, instytucji regionalnych i branżowych, potencjalnych partnerów i kooperantów oraz na działania doradcze i szkoleniowe dla firm korzystających z serwisu internetowego oraz innych instytucji, które w swoim statucie mają promocję Polski. Alokacja finansowa obejmuje całe działanie, nie zaś poddziałanie Ostatecznymi beneficjentami działania będą MSP oraz duże przedsiębiorstwa Alokacja finansowa 78 mln EUR Oś priorytetowa 7. Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Działanie skierowane jest do mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących pierwszą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji. Dofinansowaniem zostaną objęte projekty polegające na wytworzeniu produktów cyfrowych, udostępnieniu i świadczeniu usług elektronicznych bądź na utworzeniu i utrzymaniu infrastruktury dostępowej pętli lokalnej. Alokacja finansowa: 374, 5 mln EUR Działanie 7.3. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Działanie skierowane do MSP wchodzących w skład konsorcjum minimum 3 przedsiębiorstw zamierzających realizować współpracę drogami elektronicznymi, wdrażając i integrując nowe systemy informatyczne (lub integrując dotychczasowe) oraz automatyzując procesy biznesowe. Oś priorytetowa o charakterze ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Alokacja finansowa: 421,4 mln EUR Regionalne Programy Operacyjne ( ) Wszystkie Regionalne Programy Operacyjne przewidują realizację działań na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego. Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ( ) Komentarz [JM4]: Prośba do MRR o uzupełnienie o działania z poszczególnych RPO realizujące projekty na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego. Priorytet I Działanie I.2 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 50

16 Nowoczesna gospodarka W ramach działania, zgodnie z Indykatywnym Planem Inwestycyjnym, realizowany będzie jeden kompleksowy projekt na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Polsce Wschodniej, obejmujący swym zasięgiem 5 województw Polski Wschodniej, Projekt składać się będzie z dwóch komponentów dotyczących zapewnienia dostępu do Internetu o dużej przepustowości oraz podnoszenia kwalifikacji w zakresie wykorzystania Internetu wśród mieszkańców, MSP i podmiotów publicznych w Polsce Wschodniej. Alokacja finansowa: 300,14 mln EUR Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie ma na celu m.in. wsparcie zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez realizację projektów o charakterze analityczno-badawczym, promocyjnym i szkoleniowo-doradczym w zakresie m.in.: - nowych form kształcenia pracowników, w tym e-learningu, - tworzenia, rozwoju i aktualizacji ogólnopolskich programów szkoleń e-learningowych, - promocji szkoleń e-learningowych, Alokacja finansowa: 504,2 mln EUR 2.9. Instrumenty wsparcia IOB w ramach funduszy strukturalnych Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań/ alokacje Uwagi Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adopcyjnego przedsiębiorstw Działanie 2.2. Wsparcie systemu adopcyjności kadr Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( ) Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości poprzez: wsparcie rozwoju IOB oraz ich sieci (m.in. sieci KSU/KSI) w zakresie: rozwoju i upowszechniania standardów organizacyjnych (w tym monitoring usług); rozwój i upowszechnienie standardów świadczonych przez te instytucje usług (w tym szkoleniowych, informacyjnych i doradczych; Priorytet o charakterze ponadregionalnym i ogólnokrajowym. Za realizację priorytetu odpowiedzialny jest PARP Szczegółowe informacje na temat 51

17 podnoszenie kwalifikacji pracowników tych instytucji, nadzór nad procesem certyfikacji); wsparcie systemu kompleksowych usług świadczonych dla przedsiębiorców i osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą. Poprawa jakości świadczonych usług szkoleniowych: podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników instytucji szkoleniowych (trenerów i wykładowców) w zakresie opracowania programów, prowadzenia szkoleń oraz doradztwa dla kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw. Alokacja finansowa: 168 mln EUR instrumentu znajdują się na stronie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) Oś priorytetowa 5. Dyfuzja innowacji Działanie 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym W ramach działania planowane jest wzmocnienie sieci IOB poprzez organizację współpracy w sieci, wymianę doświadczeń, wspólną obsługę klientów, podnoszenie kwalifikacji konsultantów, dofinansowanie kosztów audytów jakościowych. Współpraca IOB w ramach sieci zapewni wysoką jakość i szeroki zakres oferty usługowej dla MSP. W ramach działania przewidziane jest także finansowanie części kosztów świadczenia przez IOB usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorców. Alokacja finansowa: 65,7 mln EUR Działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności Wsparcie udzielane na powstawanie oraz rozwój ośrodków innowacyjności o znaczeniu ponadregionalnym zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwoju. Wsparcie dla w/w ośrodków ma zapewnić dostęp do kompleksowych usług zarówno przedsiębiorcom dążącym do wprowadzenia nowych rozwiązań, jak również naukowcom pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą. Alokacja finansowa: 190 mln EUR Regionalne Programy Operacyjne ( ) Komentarz [KA5]: Konieczne uzupełnienie Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ( ) 52

18 Priorytet I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3 Wsparcie innowacji W ramach działania wsparcie przeznaczone jest m. in. na: budowę, rozbudowę, modernizację i uruchomienie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz inkubatorów m.in.: technologicznych wraz z wyposażeniem znajdujących się w nich laboratoriów oraz zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry naukowej; budowę, rozbudowę i uruchomienie centrów doskonałości, centrów transferu technologii; przygotowanie terenów do działalności inwestycyjnej związanej z parkami i inkubatorami (m.in. realizacja dojazdów do terenów inwestycyjnych, sieci infrastruktury technicznej tych terenów). Alokacja finansowa 508,3 mln EUR Alokacja finansowa na całe działanie, nie zaś wyłącznie na te typy projektów MSP a ochrona środowiska Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań/ alokacje Uwagi Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko ( ) Priorytet X. Działanie 10.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Infrastruktura Wsparcie w zakresie inwestycji dotyczących budowy lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania: energii energetyczna elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, przyjazna środowisku biogazu i biomasy, ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej oraz słonecznej. Wsparcie nie dotyczy wyłącznie MSP. Alokacja finansowa: 283,5 mln EUR (bez środków prywatnych) Działanie 10.5 Wytwarzanie biopaliw ze źródeł odnawialnych Wsparcie inwestycji w zakresie produkcji biokomponentów i biopaliw, w tym również biopaliw 2. generacji. Wsparcie nie dotyczy wyłącznie MSP. Alokacja finansowa: 77 mln EUR (bez środków prywatnych) 53

19 Działanie 10.6 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii 4 Wsparcie ukierunkowane na budowę nowoczesnych linii technologicznych wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych oraz biokomponentów i biopaliw. Wsparcie nie dotyczy wyłącznie MSP. Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Alokacja finansowa: 103 mln EUR (bez środków prywatnych) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, (zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych), w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (w tym m.in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych) stosowanych w Polsce nie dłużej niż 3 lata. Alokacja finansowa: mln EUR Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ( ) Instrument opisany został również w pkt 4.5 Inne instrumenty wsparcia B+R Komentarz [KA6]: Konieczne uzupełnienie Regionalne Programy Operacyjne ( ) Komentarz [KA7]: Konieczne uzupełnienie 4 Działanie 10.6 uwzględniono również w pkt Inne instrumenty wsparcia B+R oraz wykorzystania nowych technologii przez przedsiębiorców realizowane w ramach funduszy strukturalnych na lata

20 2.11. Instrumenty wsparcia eksportu i wymiany handlowej w ramach funduszy strukturalnych na lata Program Operacyjny/ Priorytety Opis działań/ alokacje Uwagi Oś priorytetowa 6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ( ) Wsparcie w ramach działania udzielane jest MSP mającym niewielkie, lub nie posiadającym doświadczenia w zakresie eksportu, lecz charakteryzującym się dużym potencjałem rozwijania i prowadzenia transakcji eksportowych. Wsparcie obejmuje pakiet instrumentów w tym m. in. doradztwo w zakresie opracowania strategii sprzedaży na JRE, promocji przedsiębiorcy na rynku docelowym, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych. Alokacja finansowa: 91,9 mln EUR Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej ( ) Działanie skierowane wyłącznie do MSP. Komentarz [KA8]: Konieczne uzupełnienie Regionalne Programy Operacyjne ( ) Komentarz [KA9]: Konieczne uzupełnienie 55

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

W PO IG przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących priorytetów:

W PO IG przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w ramach następujących priorytetów: Załącznik l Minister Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla priorytetów III, IV, V, VI Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG), oraz dla priorytetów IX i X Programu

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Planowana data ogłoszenia konkursu. Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii Harmonogram realizacji działań w trybie konkursowym w ramach PO IG w 2010 r. Działanie/poddziałanie PO IG Planowana data ogłoszenia konkursu Miejsce ogłoszenia konkursu Termin ukończenia naboru projektów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 1 Autor: Aneta Para Małe i średnie przedsiębiorstwa w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 PO Innowacyjna Gospodarka jest to główny z programów operacyjnych skierowany do przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w nowe technologie

Zainwestuj w nowe technologie Zainwestuj w nowe technologie MoŜliwości dofinansowania planowanych inwestycji z funduszy unijnych receptą na rozwój Tomasz Dybowski Pomorski Park Naukowo Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 1 ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie. Priorytet I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok 1 (wersja nr 5 z 18 września 2015 r.) Numer i nazwa Działania/Poddziałania Planowany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY 2014-2020 ZAŁOŻENIA INTERWENCJI W OBSZARZE WSPIERANIA MŚP Wsparcie sektora MŚP w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Liczba złożonych wniosków o dofinansowania:3965

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej

Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Gdzie szukać pieniędzy? Źródła finansowania projektów i działalności turystycznej Seminarium branży turystycznej Warszawa, 23 września 2011 r. Możliwości pozyskania środków z funduszy wspólnotowych Program

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki

Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki. Aneta Wilmańska. Ministerstwo Gospodarki Program Operacyjny INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 priorytety Ministra Gospodarki Aneta Wilmańska Ministerstwo Gospodarki Podniesienie innowacyjności polskiej gospodarki i wsparcie dla rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORCY Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO RPO Dolnośląskie Poddziałanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja 26 lutego 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. wsparcie: - budowy, przebudowy (w tym zastąpienie istniejących)

Bardziej szczegółowo

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji.

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji. Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji / Zespół Problemowy Wiedza, umiejętności, kwalifikacje Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Rozwój kompetencji pracowników naukowych Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji

Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Fundusze strukturalne - aktualne możliwości wsparcia finansowego startup-ów i innowacji Monika Grajewska 17 listopad 2007r. Programy Operacyjne w latach 2007-2013 16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu

Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu Rozwój przedsiębiorczości na Mazowszu dotacje z POIG, RPO WM, POKL 2 Innowacyjna Gospodarka 3.3.2 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną 6.1 Paszport

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Realizacja Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Szczecin 09.05.2014 r. Stan wdrażania Programu

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności

Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności 2009 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa Działania PARP na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności Warszawa, 22 kwietnia 2009 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP jest rządową agencją podległą

Bardziej szczegółowo

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R

Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R Możliwości współpracy z przedsiębiorstwami i finansowania projektów B+R mgr inż. Magdalena Frycz Centrum Innowacji i Transferu Technologii budynek B, pokój 114 www.citt.ath.bielsko.pl citt@ath.bielsko.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: ZAGADNIENIA 1. ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 1.5 mazowieckiego programu regionalnego Nabory dostępne w innych województwach 2. WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH: Działanie 1.4 Programu Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne

Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne 2009 Łukasz Sztern Zespół Innowacji i Technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytucje otoczenia biznesu a fundusze strukturalne Warszawa, 05 maja 2009r. Działania wspierające tworzenie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki

Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki Luty 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020: 11.12.2014 r. przedłożona wersja RPO-L2020 zatwierdzona przez KE decyzja z 16.12.2014 r. 20.01.2015 r. zatwierdzony przez ZWL Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 24.02.2015 r. Rafał Kocemba Plan finansowy RPO WD 2014-2020 w podziale na osie priorytetowe Fundusz Wstępna alokacja (EUR) Oś priorytetowa 1 PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Programy krajowe i europejskie możliwości finansowania inicjatyw PPTN. Inauguracja Polskiej Platformy Technologii Nuklearnych 2007.09.

Programy krajowe i europejskie możliwości finansowania inicjatyw PPTN. Inauguracja Polskiej Platformy Technologii Nuklearnych 2007.09. Programy krajowe i europejskie możliwości finansowania inicjatyw PPTN 1 I. MAPA PROGRAMOWA FUNDUSZE STRUKTURALNE 7 PROGRAM RAMOWY INICJATYWA TECHNOLOGICZNA ŚRODKI BUDŻETOWE LIFE + TIK-Program na rzecz

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Solsum: Dofinansowanie na OZE

Solsum: Dofinansowanie na OZE Solsum: Dofinansowanie na OZE Odnawialne źródło energii (OZE) W ustawie Prawo energetyczne źródło energii odnawialnej zdefiniowano jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015

Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój harmonogram konkursów 2015 Numer i nazwa Działania/ Poddziałania Planowany termin naborów Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Priorytet 1. Wsparcie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020: założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego : założenia wsparcia na rozpoczęcie i rozwój działalności Łukasz Tur Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich

Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Wsparcie przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich Brodnica, 26 października 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 o Program jest

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowe moŝliwo liwości dla środowiska naukowo-badawczego w Wielkopolsce Program Operacyjny Kapitał Ludzki - obszary wsparcia Cel: UmoŜliwienie pełnego wykorzystania potencjału

Bardziej szczegółowo