PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne)"

Transkrypt

1 P W S Z w K o n i n i e Wydział Budownictwa, Mechaniki i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Środowiska PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH TRZYMIESIĘCZNYCH na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (studia stacjonarne i niestacjonarne) Cele praktyk zawodowych na kierunku inżynieria środowiska : 1) zapoznanie studentów z systemem powstawania projektów budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych (w tym sieci wodno kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej, ogrzewczych, wentylacyjnych i gazowych), stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów itp.) oraz ich realizacja, szczególnie w zakresie inwestycyjnym; 2) wdrożenie studenta i jego współuczestniczenie w wykonywaniu niektórych elementów dokumentacji technicznej, w tym szczególnie opracowań uzupełniających i towarzyszących; 3) zapoznanie studenta z wykonywaniem dokumentacji uzupełniających i towarzyszących przedsięwzięciu budowlanemu związanych z inżynierią i ochroną środowiska (dotyczy Raportów oddziaływania, Operatów wodnoprawnych, Przeglądów ekologicznych); 4) poznanie elementów marketingu, rynku usług projektowych i wykonawstwa inwestycyjnego; 5) poznanie zasad kierowania procesem projektowym oraz procesem realizacji inwestycji; 6) podział funkcji personelu technicznego podczas realizacji obiektów komunalnych; 7) poznanie maszyn, urządzeń i technologii; 8) poznanie systemu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia; 9) poznanie realizacji inwestycji budowlanej na dowolnym etapie - przetarg procesu inwestycyjnego; 10) poznanie zasad udziału podwykonawców w realizacji procesu projektowego (branże), jak i procesu wykonawczego; 11) zapoznanie studenta z procedurą uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego; 12) poznanie zasad zarządzania firmą (przedsiębiorstwem, spółką), zasad organizacji współpracy działów i instytucji, przepływu informacji; 13) poznanie zasad rozliczania osób biorących udział w projektowaniu, jak i realizacji inwestycji; 14) poznanie przez studentów zasad funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie inżynierii i ochrony środowiska. Zakresy i terminy praktyk są opisane niżej, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów tych praktyk.

2 ***************************************************** PRAKTYKA ZAWODOWA "P" ("PROJEKTOWA") PO I ALBO II ROKU STUDIÓW Wymiar praktyki: co najmniej 3 tygodnie, tj. 15 dni roboczych x 8 godzin = 120 godz. Maksimum 5 tygodni = 200 godzin. w dziale konstrukcyjnym lub technologicznym, realizującym zadania z zakresu inżynierii środowiska lub instalacji budowlanych. w semestrze zimowym bezpośrednio po odbyciu praktyki (4 punkty ECTS). Wytyczne programowe: Poniżej podano wytyczne programowe przebiegu praktyki z podziałem na 5 tygodni, przy czym niezbędne minimum stanowią 3 tygodnie. Pozostałe 2 tygodnie są przewidziane dla studentów, którzy planują odbyć w tym etapie praktykę dłuższą, niż wymagane minimum. Pozwala to na poszerzenie merytorycznego zakresu praktyki przez opiekuna ze strony zakładu, z uwzględnieniem profilu działalności zakładu. Poznanie zakresu działalności działu konstrukcyjnego lub technologicznego, jego struktury i klientów, dla których realizowane są usługi. Poznanie stosowanych metod pracy, w tym dotyczących prac konstrukcyjnych lub technologicznych, rodzaju oprogramowania wspomagającego projektowanie i innych zależnie od specyfiki działu. Szczegółowe poznanie realizowanych inwestycji sieciowych, instalacyjnych i związanych z ochroną środowiska na poziomie dokumentacji projektowej i/lub na etapie wdrożenia albo utrzymania dotychczasowej produkcji na wysokim poziomie (zależnie od możliwości zakładu). Tydzień 4 i 5: Uczestnictwo studenta w realizowanych pracach projektowych, konstrukcyjnych i innych, szczególnie z zakresu inżynierii środowiska i instalacji budowlanych. ***************************************************** PRAKTYKA ZAWODOWA "W" ("WYKONAWCZA") PO I ALBO II ROKU STUDIÓW Wymiar praktyki: co najmniej 4 tygodnie, tj. 20 dni roboczych x 8 godzin = 160 godz. Maksimum 6 tygodni = 240 godzin. w zakładzie wykonawczym, produkcyjnym lub innym w podobny sposób realizującym zadania z zakresu inżynierii środowiska lub instalacji budowlanych. w semestrze zimowym bezpośrednio po odbyciu praktyki (4 punkty ECTS).

3 Wytyczne programowe: Poniżej podano wytyczne programowe przebiegu praktyki z podziałem na 6 tygodni, przy czym niezbędne minimum stanowią 4 tygodnie. Pozostałe 2 tygodnie są przewidziane dla studentów, którzy planują odbyć w tym etapie praktykę dłuższą, niż wymagane minimum. Pozwala to na poszerzenie merytorycznego zakresu praktyki przez opiekuna ze strony zakładu, z uwzględnieniem profilu działalności zakładu. Poznanie zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w zakładzie, udział w szkoleniu BHP, profilaktyka BHP, analiza wypadkowości. Poznanie zakresu działalności zakładu, struktury organizacyjnej, schematu organizacyjnego, podziału zadań i współpracy międzywydziałowej. Poznanie roli i funkcjonowanie nadzoru właścicielskiego, rady nadzorczej, zarządu spółki lub dyrekcji przedsiębiorstwa. Poznanie zaawansowania zakładu w realizacji polityki środowiskowej wg normy PN-EN ISO dotyczącej przygotowania, wdrażania i stosowania Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ). Poznanie maszyn, urządzeń i instalacji (np. sieci wodno kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz wszelkiego rodzaju instalacji termicznych i przeciwwilgociowych), wykorzystywanych w zakładzie pracy, w którym student odbywa praktykę zawodową. Zapoznanie się z pracą tych urządzeń i instalacji. Poznanie zasad przeprowadzania przetargów na realizację inwestycji, szczególnie z zakresu sieci wodno-kanalizacyjnych, c.o., wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub gazowych. Poznanie zakresu obowiązków inwestora i inwestora zastępczego oraz zasad kontroli inwestora zastępczego przez zleceniodawcę. Zapoznanie z działalnością marketingową, handlową, procedurą podpisywania umów, przetargami, analizą ofert. Tydzień 4: Poznanie wszystkich inwestycji (np. budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, z zakresu sieci wod.-kan. c.o., gazowych) realizowanych i planowanych w zakładzie, w tym szczegółowe poznanie inwestycji dotyczących środowiska, realizowanych lub przewidzianych do realizacji. Analiza planu działania zakładu w zakresie inwestycji środowiskowych. W zależności od sytuacji i możliwości - udział własny w opracowaniu planu, wstępnych założeń lub elementu programu działalności zakładu w zakresie inżynierii środowiska lub instalacji budowlanych. Tydzień 5: Zapoznanie się bezpośrednio z wybraną inwestycją ekologiczną, realizowaną w zakładzie. W przypadku braku realizacji inwestycji ekologicznej, zapoznanie się z inną inwestycją o charakterze budowlanym, konstrukcyjnym, instalacyjnym lub sieciowym (wod.-kan.). Poznanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesie realizacji inwestycji, tj. urządzeń do przygotowania mas budowlanych, podstawowych urządzeń wykorzystywanych do podnoszenia i podawania materiałów na placach budowy, urządzeń do przygotowywania wstępnego elementów sieci grzewczych, wodno-kanalizacyjnych itp.

4 Tydzień 6: Poznanie systemu zarządzania zakładem, systemu kontroli dostaw i zużycia materiałów, systemu kontroli jakości wykonywanych zadań, jak również metod oceny postępu w zakresie realizacji inwestycji. Uczestnictwo studenta w realizacji powierzonych zadań, w tym w przygotowaniu dokumentacji technicznej. ************************************************************* PRAKTYKA ZAWODOWA "U" ("w URZĘDZIE") PO III ROKU STUDIÓW Wymiar praktyki: co najmniej 3 tygodnie, tj. 15 dni roboczych x 8 godzin = 120 godz. Maksimum 5 tygodni = 200 godzin. w jednostce (wydziale, sekcji, referacie) planowania i nadzoru realizacji inwestycji z zakresu inżynierii środowiska i sieci w gminie, mieście lub powiecie. w semestrze 7. (4 punkty ECTS). Wytyczne programowe: Poniżej podano wytyczne programowe przebiegu praktyki z podziałem na 5 tygodni, przy czym niezbędne minimum po III roku stanowią 3 tygodnie. Pozostałe 2 tygodnie są przewidziane dla studentów, którzy muszą uzupełnić łączny czas trwania praktyk do wymaganych 12 tygodni. Pozwala to na poszerzenie merytorycznego zakresu praktyki przez opiekuna ze strony jednostki przyjmującej na praktykę, z uwzględnieniem profilu działalności tej jednostki. Poznanie prowadzonej w gminie (mieście, powiecie) gospodarki odpadami i stopnia skanalizowania, zwodociągowania oraz wykonania innych instalacji przesyłowych. Ocena sposobu unieszkodliwiania odpadów, ścieków i osadów ściekowych w świetle obowiązującego prawa. Ogólne poznanie wszystkich inwestycji (budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, w zakresie sieci wodno kanalizacyjnych, ciepłej wody użytkowej, ogrzewczych, wentylacyjnych i gazowych) realizowanych i planowanych w gminie (mieście lub powiecie) na podstawie dokumentacji projektowej. Szczegółowe poznanie inwestycji z zakresu inżynierii środowiska, realizowanych w gminie (mieście lub powiecie) na podstawie dokumentacji projektowych oraz w ramach nadzoru inwestorskiego gminy (miasta, powiatu). Zapoznanie się z inwestycjami z ww. zakresu, których realizacja jest dopiero przewidywana - na podstawie rozmów, ewentualnie przygotowywanych założeń projektowych. Tydzień 4: W zależności od możliwości, udział i pomoc na rzecz gminy (miasta, powiatu) w przygotowywaniu wytycznych projektowych wybranej inwestycji z zakresu inżynierii środowiska. Zapoznanie się bezpośrednio z wybraną inwestycją z tego zakresu, realizowaną w gminie, mieście lub powiecie ( z udziałem lub z upoważnienia przedstawiciela inwestora lub/i inicjatora inwestycji ). W przypadku braku realizacji takiej inwestycji, bezpośrednie zapoznanie się z inną inwestycją o charakterze budowlanym, konstrukcyjnym lub instalacyjnym.

5 Tydzień 5: Analiza planu działania gminy (miasta lub powiatu) w zakresie inwestycji ekologicznych. Ewentualny udział własny w opracowaniu na rzecz gminy (miasta, powiatu) wstępnych założeń lub elementu istniejącego programu działalności ekologicznej gminy (miasta lub powiatu). *************************************************************** Efekty kształcenia Symbol Student, który zaliczył studenckie praktyki zawodowe: P_W01 P_U01 P_U02 P_U03 P_K01 P_K02 P_K03 Ma pogłębioną wiedzę o wybranym rodzaju urządzeń, sieci, instalacji lub technologii stosowanych w inżynierii środowiska Potrafi dokonać analizy funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w wybranych systemach np. grzewczych, wentylacyjnych, gazowych, zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków i odpadów Ma doświadczenie związane z utrzymaniem urządzeń, obiektów i systemów technicznych typowych dla inżynierii środowiska i instalacji budowlanych Ma doświadczenie związane z rozwiązywaniem praktycznych zadań inżynierskich zdobyte w środowisku zajmującym się zawodowo działalnością inżynierską Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Potrafi określić priorytety służące realizacji określonego zadania Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu Elementy weryfikacji zakładanych efektów kształcenia w ramach praktyk: dziennik praktyki, sprawozdanie z realizacji studenckiej praktyki zawodowej. Uwaga: Wyżej wymienione elementy weryfikacji efektów kształcenia dotyczą każdego etapu praktyki z osobna. *************************************************************** Uwagi końcowe: W toku studiów student musi odbyć praktyki wszystkich trzech wyżej opisanych rodzajów: "P", "W" i "U". Po pierwszym roku studiów student odbywa praktykę rodzaju "P" albo "W" (według własnego wyboru), po drugim roku praktykę "W" albo "P", zaś po trzecim roku praktykę rodzaju "U". W ostatnim tygodniu dorocznego etapu praktyki student dokonuje merytorycznego jej podsumowania w sprawozdaniu. Wszystkie udostępnione materiały, z którymi student zapozna się w czasie praktyki studenckiej, jak również opracowania, które powstaną z jego udziałem lub w jego obecności w czasie i w miejscach jego praktyki studenckiej, pozostają do wyłącznej dyspozycji jednostki, w której student odbywa praktykę. Materiały z którymi student zapozna się w czasie praktyki, będą wykorzystane do celów dydaktycznych. Materiały te nie zostaną w żadnej innej formie wykorzystane przez żadną jednostkę PWSZ w Koninie bez wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z jednostką, w której odbywa się praktyka.

Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura praktyki zawodowej na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawa prawna: Regulamin Studiów (Zarządzenie Rektora Nr 22/2012 z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR

Praktyki zawodowe. dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR Celem praktyki jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnym przyszłym pracodawcą oraz zapoznanie studentów z organizacją

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DEFINICJE Umowa / Kontrakt oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także wszelkie

Bardziej szczegółowo

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5

ZOLiRM.IV/381-4/14 załącznik nr 5 Zakres czynności na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji roboty budowlanej polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 Rozruch oczyszczalni ścieków, Wyposażenie BHP, PPOŻ, Szkolenia Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 45252100-9 Roboty

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Zakłady Chemiczne Police S.A. Strona / stron 1 / 24 Karta zmian nr 3 Spis treści 1. Cel...3 2. Przedmiot...3 3. Zakres...3 4. Odpowiedzialność...3 5. Opis postępowania...4 5.1 Programowanie i planowanie zamierzeń inwestycyjnych...4

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych Bezpieczeństwo wewnętrzne

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych Bezpieczeństwo wewnętrzne Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku Wydział Nauk Społecznych Bezpieczeństwo wewnętrzne REGULAMIN I PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNETRZNE W SPECJALNOŚCIACH:

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania. Program kształcenia Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Zarządzanie Studia Podyplomowe: Psychologia Zarządzania Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji

Bardziej szczegółowo

specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studia Podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami rok akadem. 2014/2015 Program i efekty kształcenia POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich - kierunkowych (I stopień kształcenia)

Regulamin praktyk studenckich - kierunkowych (I stopień kształcenia) Regulamin praktyk studenckich - kierunkowych (I stopień kształcenia) Regulacje formalno-prawne Praktyki stanowią integralną cześć studiów na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie, Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROZBUDOWA STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 400/220/110 kv PĄTNÓW CZĘŚĆ II.A. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U) Konstancin-Jeziorna, kwiecień 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie szkoleń ogólnych i specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo