ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010"

Transkrypt

1 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Praktyki programowe przewidziane w planach studiów Wydziału Zarządzania na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji pełnią ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego przyszłych absolwentów przyczyniając się do rozwijania aktywności i przedsiębiorczości studentów oraz praktycznego zastosowania nabytej wiedzy teoretycznej. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Student ma obowiązek odbycia i zaliczenia praktyk programowych przewidzianych w planach studiów. 2. Tryb zaliczania praktyk programowych określają niniejsze Zasady organizacyjno-regulaminowe. 3. Praktyki mogą odbywać się w kraju i za granicą. 4. Studentów obowiązuje 8-godzinny dzień pracy, z zachowaniem 40- godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy. Tylko w uzasadnionych przypadkach można odstąpić od tego postanowienia, ale wyłącznie za zgodą Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich i Dziekana. 5. Istnieje możliwość realizowania praktyk m. in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i marketingowych oraz instytucjach wskazanych przez Wydział Zarządzania i zaproponowanych przez studentów. 6. Łączna liczba tygodni realizowanych praktyk wynosi dla kierunku: a. Zarządzanie i inżynieria produkcji studia stacjonarne 4 tygodnie po IV semestrze tj. od zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej dla specjalności: - zarządzanie procesami produkcyjnymi; - informatyka w gospodarce żywnościowej. a. Zarządzanie i inżynieria produkcji studia niestacjonarne 4 tygodnie po IV semestrze tj. od zakończenia letniej sesji egzaminacyjnej dla specjalności: 1

2 - zarządzanie procesami produkcyjnymi; - informatyka w gospodarce żywnościowej. 2 CELE PRAKTYK Praktyki programowe są ważnym elementem kształcenia studentów. Celem praktyk jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem różnych jednostek, przedsiębiorstw, firm, instytucji i urzędów administracji w wybranych specjalnościach studiów. Praktyka pozwoli studentowi m. in. na: - poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania firm, przedsiębiorstw, urzędów administracji rządowej i samorządowej, instytucji i innych jednostek organizacyjnych; - poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach w wybranej organizacji; - porównanie wiedzy teoretycznej z praktyką, polegającą na wykształceniu umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w toku studiów w praktycznym funkcjonowaniu organizacji; - poznanie własnych możliwości i umiejętności na rynku pracy; - dokonanie ocen i sformułowania wniosków na temat poznanej pracy; - nawiązanie kontaktów zawodowych, umożliwiających wykorzystanie ich w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej oraz poszukiwania pracy. Ponadto student podczas praktyki powinien zapoznać się z: - zasadami funkcjonowania jednostki gospodarczej lub instytucji, - technologią produkcji przedsiębiorstwa produkcyjnego lub gospodarstwa rolnego albo z działalnością występującą w instytucjach państwowych lub firmach usługowych, - organizacją przedsiębiorstwa przemysłowego, firmy usługowej, specjalistycznego gospodarstwa rolnego lub instytucji państwowej, - zasadami prowadzenia dokumentacji i ewidencji księgowej w jednostce gospodarczej lub instytucji, - systemem wynagrodzeń pracowników, - procesami technologicznymi, organizacją pracy i zarządzaniem firmą. 2

3 3 MIEJSCE PRAKTYK 1. Studenci są zobowiązani do indywidualnego wyboru miejsca praktyki. 2. Wydział Zarządzania UTP zaoferuje studentom propozycje miejsc odbywania praktyki. Wśród nich mogą być: - podmioty gospodarcze; - jednostki usługowe; - urzędy administracji rządowej szczebla wojewódzkiego; - samorządy województwa, powiatu i gminy, - instytucje bankowe, itp. Wykaz dostępnych miejsc (przedsiębiorstw, instytucji, jednostek organizacyjnych) odbywania praktyk programowych jest dostępny na stronie internetowej Wydziału Zarządzania oraz u Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich. 3. Studenci mogą również sami proponować firmy i organizacje, które wyrażą zgodę na odbycie praktyki przez studenta. Student powinien złożyć pisemną prośbę do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich o możliwość odbycia praktyki w zaproponowanej jednostce (załącznik nr 1). 4. Praktyka może być zaliczona na podstawie wykonywanej pracy zarobkowej jeśli wykonywana praca (na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie) była zgodna z celami wymienionymi w 2 zaś okres wykonywania pracy wynosił co najmniej 4 tygodnie (załącznik nr 2), a okres od zakończenia wykonywanej pracy nie był dłuższy niż rok od złożenia wniosku o zwolnienie z praktyk. 4 PROGRAM PRAKTYK Program praktyk studentów kierunku Zarządzanie związany jest z zakładami produkcyjnymi, usługowymi i administracją publiczną. 1. Program praktyk obejmuje: - realizację założonych celów praktyk; - zapoznanie się z zarządzaniem i funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej, w której realizowane są praktyki studenckie; 3

4 - wykonywanie konkretnych zadań w miejscu odbycia praktyk. 2. Zakres praktyk powinien być zgodny z realizowanym planem studiów na kierunku zarządzanie oraz powinien stwarzać możliwość gromadzenia materiałów, wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne podczas przygotowywania pracy dyplomowej. 5 ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYK 1. Student powinien realizować praktyki w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych. 2. Przed rozpoczęciem praktyki student powinien przygotować się do jej odbycia. W tym celu powinien zapoznać się z zasadami organizacyjnoregulaminowymi oraz trybem zaliczania praktyk programowych, ich celem, podstawowymi przepisami prawa pracy 1 oraz z zasadami dotyczącymi praktyk. 3. Przed rozpoczęciem odbywania programowej praktyki musi zostać podpisana umowa o organizację praktyk studentów szkół wyższych z jednostką przyjmującą studenta na praktykę (załącznik nr 3). 4. Jednostka przyjmująca studenta na praktykę powinna wyznaczyć Zakładowego Opiekuna praktyk w jednostce przyjmującej studenta. 5. Dokumentację dotyczącą praktyk stanowią: dziennik praktyk dostępny u Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich oraz zaświadczenie o zrealizowanych praktykach programowych załącznik nr 4, a także ocena wystawiona przez organizację prowadzącą praktyki studenckie załącznik nr 5. Stanowią one także podstawę zaliczenia praktyk. 6. Student prowadzi na bieżąco dokumentację w dzienniku praktyk, w postaci cotygodniowych zapisów czynności wykonywanych podczas praktyki potwierdzoną czytelną pieczątką placówki i podpisem zakładowego Opiekuna praktyki lub przedstawiciela firmy przyjmującej studenta na praktykę. 7. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy nad praktykami sprawuje uczelniany Opiekun praktyk, który wyznaczony jest przez Pełnomocnika ds. praktyk studenckich spośród nauczycieli akademickich i zatwierdzany jest przez Dziekana. 8. Do zadań Pełnomocnika ds. praktyk studenckich należą: - nadzór nad przebiegiem praktyk; - zorganizowanie spotkania ze studentami i zapoznanie ich z zasadami organizacyjno-regulaminowymi; 1 Kodeks Pracy 4

5 - nawiązywanie kontaktów z instytucjami w celu poszukiwania miejsc do odbycia praktyk studenckich; - przedstawienie do akceptacji przez Dziekana propozycji porozumień z podmiotami przyjmującymi studentów na praktyki. 9. Do zadań uczelnianego Opiekuna praktyk należy w szczególności: - nadzór nad przebiegiem praktyk; - zorganizowanie spotkania ze studentami i zapoznanie ich z zasadami organizacyjno-regulaminowymi; - złożenie sprawozdania z odbytych praktyk studenckich w danym roku z każdego kierunku studiów do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich; - realizowanie zadań zleconych przez Dziekana; - zorganizowanie egzaminu z praktyk; - kontrola studenta na praktykach (wizyta, , telefon); - ocena dokumentacji dostarczonej przez studentów z odbytych praktyk; - zaliczanie praktyk programowych studentom, które następuje na podstawie egzaminu przeprowadzonego przez opiekuna praktyk, po którym dokonuje wpisu do indeksu i karty ocen. 6 ZALICZENIE PRAKTYK Zaliczenie praktyki jest niezbędnym wymogiem do zaliczenia IV semestru studiów. 1. Zaliczenia praktyk studenckich dokonuje uczelniany Opiekun praktyk wyznaczony przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk studenckich. 2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest wywiązanie się z zadań oraz przedłożenie przez studenta stosownej dokumentacji. 3. Student zobowiązany jest do przedstawienia uczelnianemu Opiekunowi praktyk dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki: dziennika praktyk, prezentacji multimedialnej oraz zaświadczenia o zrealizowanych praktykach studenckich, a także oceny wystawionej przez organizację prowadzącą praktyki studenckie. 4. Wpisu w indeksie po zaliczeniu praktyki dokonuje uczelniany Opiekun praktyk. 5

6 5. Nie zaliczenie praktyki jest jednoznaczne z koniecznością jej powtórzenia i nie zaliczeniem semestru, po którym praktyki powinny być zrealizowane. 6. Na wniosek studenta Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich za zgodą Dziekana może wyrazić zgodę na odbycie praktyk w innym terminie. 7. Jako praktykę Dziekan może zaliczyć: - zatrudnienie studenta w kraju lub za granicą, jeśli charakter pracy spełnia wyznaczone cele praktyk określone w 2 niniejszych zasad organizacyjno-regulaminowych, a także jest obecnie wykonywane przez studenta lub była, nie wcześniej jednak niż rok do momentu rozpoczęcia praktyk; - udział studenta w obozie naukowym o profilu zgodnym z programem praktyki; - inne formy aktywności zawodowej spełniające wymogi programu praktyki m. in. odbywanie staży zawodowych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, świadczenie pracy na innych podstawach prawnych (np.: wolontariat), w roku, w którym odbywają się praktyki. 8. Zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki następuje na pisemny wniosek studenta. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty uzasadniające prośbę studenta, a w szczególności zaświadczenie potwierdzające realizowanie pracy zawodowej oraz dziennik praktyk wskazujący na zakres realizowanych zadań i czynności w trakcie pracy zawodowej. Zaliczenie pracy zawodowej czy innej formy jako praktyki studenckiej nie zwalnia studenta z przedstawienia dokumentacji uczelnianemu Opiekunowi praktyk i zaliczaniu praktyki w wyznaczonym terminie. 9. Student, który nie odbył wymaganej w planach studiów praktyki, nie może być przystąpić do egzaminu dyplomowego. 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Zarządzania nie pokrywa kosztów związanych z organizacją praktyk. 2. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem stosuje się regulamin studiów UTP. 6

CELE, PROGRAM I REGULAMIN PRAKTYK

CELE, PROGRAM I REGULAMIN PRAKTYK CELE, PROGRAM I REGULAMIN PRAKTYK Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Praktyka w instytucjach lub jednostkach gospodarczych stanowi integralną część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR

Praktyki zawodowe. dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki UR Celem praktyki jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnym przyszłym pracodawcą oraz zapoznanie studentów z organizacją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Polonistyki na kierunku filologia polska, specjalności: literaturoznawczo-językoznawcza i literatura polska i język polski w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunku filologia bałtycka w ramach specjalności głównej lituanistyka i specjalności dodatkowej letonistyka profil studiów ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04

H1A_W01 S 1A_W01 H1A_W06 S1A_W 08 S1A_W09 S2A_W09 S1A_W10 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W04 S1A_W09 S2A_W09 H1A_W03 H1A_W04 1. Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów prawo studia stacjonarne jednolite magisterskie oraz studia niestacjonarne jednolite magisterskie profil ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE WYDZIAŁ INTERDYSCYPLINARNY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA KIERUNKU: EKONOMIA FILOLOGIA ADMINISTRACJA Częstochowa, 2011 r. 1 I. Informacje ogólne - cele i efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA

W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA Załącznik nr 1a do uchwały NR R/0004/10/10 z dn. 31.03.2010 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Wstęp 2. Zatwierdzanie, monitoring

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq PRAKTYK wertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopa STUDENCKICH sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu I. Zasady organizowania i odbywania zajęd

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE. Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. JAK ORGANIZOWAĆ KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Wg stanu prawnego na dzień 25 kwietnia 2013 r. mgr inż. Barbara Kutkowska doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 26-600 Radom, ul.

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny AWF ustalony zarządzeniem Nr 22/2009 Rektora AWF z dnia 30 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo