MIGRANCI NA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY: WSPARCIE FORMALNO-PRAWNE I ORGANIZACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIGRANCI NA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY: WSPARCIE FORMALNO-PRAWNE I ORGANIZACYJNE"

Transkrypt

1 MIGRANCI NA RYNKU PRACY W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY: WSPARCIE FORMALNO-PRAWNE I ORGANIZACYJNE Raport końcowy z badania

2 Migranci na rynku pracy w wybranych krajach Europy: wsparcie formalno-prawne i organizacyjne Raport końcowy z badania Katarzyna Łobacz Jordan Klimek Magdalena Majchrzak Piotr Niedzielski Uniwersytet Szczeciński, Polska Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Zespół badawczy: dr Katarzyna Łobacz Uniwersytet Szczeciński, Polska (koordynator) prof. Piotr Niedzielski Uniwersytet Szczeciński, Polska dr Magdalena Majchrzak Uniwersytet Szczeciński, Polska Jordan Klimek Uniwersytet Szczeciński, Polska Nicole Tenbusch Iberika, Germany Janin Hartmann Iberika, Germany Jacqueline van Eenennaam Iberika, Germany Karin Volpato Fundación Laboral del Metal, Spain Markéta Cudlínová European Contact Group, Czech Republic Lenka Němcová European Contact Group, Czech Republic Christo Bjalkovski European Contact Group, Czech Republic Yasenia San Juan Praxis Community Project, UK Fabricio Catroppa Praxis Community Project, UK Anush Aghabalyan Praxis Community Project, UK Raport przedstawia wyniki badań prowadzonych w 5 europejskich krajach (tj. Czechach, Hiszpanii, Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii), które zostały zrealizowane w ramach projektu EMAT European Adviser Migrant Toolkit (AGREEMENT NO / ). Materiał empiryczny do niniejszego raportu, w oparciu o analizę treści i indywidualne wywiady pogłębione, został zgromadzony przez wszystkich partnerów projektu (tj. Praxis Community Project, European Contact Group in the Czech Republic, Iberika, Fundacion Laboral Del Metal, Uniwersytet Szczecinski, The Gilfillan Partnership Ltd). Proces badawczy odbywał się zgodnie z założeniami metodologicznymi zaprojektowanymi przez zespół badawczy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wszelkie ustalenia końcowe w postaci wniosków i rekomendacji stanowią wypracowane stanowisko wszystkich partnerów projektu. Berlin Londyn Praga Santander Szczecin 2012

3 2 SPIS TREŚCI Uzasadnienie projektu i kontekst badań... 3 Założenia metodologiczne Cele i struktura badania Terminologia Realizacja założeń metodologicznych i kryteria próby badawczej...5 Migranci na europejskim rynku pracy Rola i zachowanie migrantów na rynku pracy Problemy i czynniki sukcesu migrantów na rynku pracy Przełamywanie barier na rynku pracy...8 System wsparcia zatrudnienia na europejskim rynku pracy Instytucje rynku pracy w krajach partnerskich Usługi wsparcia jako odpowiedź na problem migrantów na rynku pracy Ewaluacja i przykłady dobrych praktyk w zakresie wsparcia migrantów na rynku pracy Wnioski końcowe i rekomendacje Niezgodności i dostosowanie systemu wsparcia migrantów do potrzeb rynku pracy Rekomendacje dla zestawu narzedzi wsparcia migrantów na rynku pracy Implikacje dla dalszych działań... 17

4 3 UZASADNIENIE PROJEKTU I KONTEKST BADAŃ Projekt EMAT stanowi odpowiedź na szereg problemów zorientowanych wokół niepełnego zatrudnienia i bezrobocia wśród migrantów i ich rodzin na europejskim rynku pracy. Jego celem jest wykorzystanie specjalistycznej wiedzy i doświadczeń instytucji wspierających migrantów na rynku pracy dla opracowania narzędzi umożliwiających poprawę ich funkcjonowania w obszarze edukacyjnym, szkoleniowym oraz w odniesieniu do poprawy sytuacji migrantów na rynku pracy. Efektem jego realizacji będzie poprawa jakości usług świadczonych na rzecz migrantów, co w praktyce oznacza zwiększenie dostępu migrantów do procesów edukacyjnych, szkoleniowych oraz wzrost szansy na zatrudnienie. Powyższy cel projektu zostanie osiągnięty poprzez następujące działania: wykorzystanie doświadczeń krajów partnerskich w celu poprawy sytuacji w obszarach wzrostu poziomu jakości świadczonych usług na rzecz migrantów, doskonalenia ich umiejętności praktycznych oraz doradztwa zawodowego i personalnego, wynikających z dobrych praktyk instytucji wsparcia migrantów na rynku pracy w różnych częściach Europy, dla ich bardziej wydajnego i efektywnego funkcjonowania; wdrożenie rozwiązań o charakterze aktywizacyjno-edukacyjnym, dedykowanych wszystkim grupom docelowym, tj. migrantom i wszelkim instytucjom wspierającym ich aktywizację zawodową, które mają na celu podniesienie poziomu kompetencji tychże instytucji i rozwiązanie specyficznych problemów takich jak bariery językowe, niedostosowanie kulturowe, ograniczenia formalno-prawne i wiele innych. W związku z powyższym, efektem procesu badawczego powinno być zaprojektowanie narzędzi wspierających opartych na dobrych praktykach instytucji rynku pracy, które w szczególności pozwalałyby na: uniwersalne zastosowanie dla migrantów poszukujących doradztwa i wsparcia na rynku pracy; zastosowanie rozwiązań we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. W celu zapewnienia spójności z celami projektu, proces badawczy powinien zapewnić: zrozumienie kontekstu badawczego w każdym kraju partnerskim poprzez rozpoznanie najlepszych i najbardziej efektywnych praktyk zapewniających migrantom wejście na rynek pracy oraz rozwój osobisty, zaś instytucjom rynku pracy kluczowych interesariuszy oraz ram kwalifikacji; zaangażowanie renomowanych, wyspecjalizowanych instytucji rynku pracy, które pozostają w bezpośrednim, bliskim kontakcie z migrantami oraz ich sytuacją na rynku pracy do analizy najlepszych i najbardziej efektywnych praktyk w celu zapewnienia możliwości wymiany doświadczeń; zrozumienie kompetencji wymaganych dla dobrze wykwalifikowanych doradców zawodowych, umożliwiających instytucjom rynku pracy koncentrowanie się na efektywnym wsparciu migrantów w obszarach dostosowania się do elastycznego rynku pracy, przeciwdziałania dyskryminacji i wykorzystywania migrantów itp.; osadzenie doświadczeń i dobrych praktyk partnerów projektu oraz pozostałych specjalistycznych organizacji zajmujących się migrantami w głównym nurcie edukacyjno-szkoleniowym, co pozwoli na większe rozumienie potrzeb i oczekiwań migrantów przez zespoły instytucji wsparcia migrantów na rynku pracy. Zgodnie z założeniami projektu, badaniem zostały objęte wszystkie kraje partnerów projektu, tj. Czechy, Hiszpania, Niemcy, Polska i Wielka Brytania. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE 1. Cele i struktura badania Głównym celem badania jest analiza kontekstu świadczenia usług dla migrantów przez instytucje rynku pracy we wszystkich krajach partnerskich oraz ich wpływów na rynek pracy, które obejmują: identyfikację kontekstu formalno-prawnego, określającego wymagania i ograniczenia instytucji rynku pracy w odniesieniu do ich wydajności i kwalifikacji; identyfikację kontekstu organizacyjnego, definiującego najlepsze praktyki w odniesieniu do współpracy z innymi instytucjami, wkładu wiedzy, lobby w zakresie prawodawstwa dotyczącego rynku pracy; identyfikację efektywnych dobrych praktyk, świadczonych przez instytucje rynku pracy dla zapewnienia zatrudnienia migrantom. Koncepcja badania jest oparta na teorii interesariuszy. Według Ulricha (Ulrich, 1987) istnieją trzy typy aktywnie zaangażowanych interesariuszy, którzy mają odmienne interesy i zróżnicowany wpływ na procesy oraz działania, tj. decydenci, projektanci i klienci. Przytoczona koncepcja może być postrzegana w kategoriach odniesienia, w którym instytucje rynku pracy świadczą swoje usługi dla migrantów w poszczególnych krajach oraz ich wpływie na rynek pracy. W związku z powyższym, interesariuszy działań związanych z poprawą sytuacji na rynku pracy można przedstawić w następujący sposób: Instytucje decyzyjne podmioty, które ustalają wymagania dotyczące rynku pracy dla migrantów i wyznaczają ramy funkcjonowania instytucji rynku pracy, w tym usługi umożliwiające zatrudnienie migrantów i ich rozwój osobisty, np. ustawodawcy, założyciele itp. Instytucje projektujące podmioty, które poprzez swoją wiedzę i doświadczenie, a także specyficzne i specjalistyczne umiejętności wspierają obszary zatrudnienia i rozwoju osobistego, obejmujące wsparcie migrantów na rynku pracy

5 4 oraz ich rozwój osobisty, np. instytucje badawcze, instytucje szkoleniowe (w tym także dla doradców zawodowych), specjaliści, eksperci-praktycy, związki i stowarzyszenia, partnerstwa europejskie itp. Klienci podmioty, których celem jest zdobycie zatrudnienia i rozwój osobisty, np. migranci, pracownicy. Koncepcja badania wskazuje na jego opisowo-eksploracyjny charakter. Celem badań opisowych jest obserwacja, pomiar i późniejszy opis zjawisk, zachowań, postaw, itp. W związku z powyższym, realizacja badań opisowych znajduje uzasadnienie w sytuacji poszukiwania odpowiedzi na pytania: co?, gdzie?, kiedy? czy jak?. Z kolei badania wyjaśniające pozwalają pozyskać informacje odpowiadające na pytanie: dlaczego? (Babbie, 2006). Realizacja niniejszego badania ma na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: P1: Jaki jest kontekst formalno-prawny systemu wsparcia migrantów na rynku pracy w poszczególnych krajach? o Jakie są wymagania dotyczące systemu wsparcia migrantów na rynku pracy? o Jakie są ograniczenia dotyczące systemu wsparcia migrantów na rynku pracy? P2: Jaki jest kontekst organizacyjny systemu wsparcia migrantów na rynku pracy w poszczególnych krajach? o Jakie są przykłady dobrych praktyk w zakresie udziału wiedzy eksperckiej w systemie wsparcia migrantów na rynku pracy (dostępie do materiałów i świadczonych usługach)? o Jakie są przykłady dobrych praktyk w zakresie współpracy pomiędzy organizacjami wspierającymi migrantów na rynku pracy? P3: Jakie są efektywne praktyki w zakresie system wsparcia migrantów na rynku pracy? o Jakie są efektywne praktyki w zakresie dostarczanych materiałów? o Jakie są efektywne praktyki w zakresie świadczonych usług? Badania zostały przeprowadzone na poziomie krajowym, jednocześnie we wszystkich krajach partnerskich. Zgodnie z przyjętymi założeniami metodologicznymi, a w szczególności celami i pytaniami badawczymi zdecydowano się na wykorzystanie dwóch technik gromadzenia danych empirycznych: analizy treści oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych. Proces gromadzenia danych empirycznych odbywał się w oparciu o następujące etapy: 1. Analizę danych zastanych (analizę treści) skupiającą się na zebraniu informacji na podstawie dostępnych materiałów na poziomie krajowym (adresowaną do P1); 2. Indywidualne wywiady pogłębione z migrantami zorientowane na zebranie opinii i doświadczeń migrantów na temat wsparcia jakie uzyskali od instytucji rynku pracy oraz ich wpływie na poszukiwanie pracy (adresowane do P3); 3. Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami instytucji rynku pracy zorientowane na zebraniu opinii i doświadczeń dotyczących funkcjonowania systemu wsparcia migrantów na rynku pracy oraz jego kontekstu organizacyjnego (adresowane do P2 i P3). 2. Terminologia W toku prac konceptualizacyjnych przyjęto następujące definicje odnoszące się do przedmiotu badań: Migrant osoba, która w sposób świadomy i dobrowolny i względnie trwały zmieniła swoje miejsce stałego pobytu poprzez przeniesienie się z jednego kraju do drugiego, w tym w szczególności: (1) migrant UE obywatel kraju członkowskiego Unii Europejskiej, który przeniósł się do innego kraju UE-27 bądź przeniósł się do kraju własnego obywatelstwa z innego kraju UE-27; (2) migrant z poza UE osoba, która przeniosła się do jednego z krajów UE-27 i nie posiada obywatelstwa żadnego z krajów członkowskich Unii Europejskiej (Definicja została zaczerpnięta z terminologii Eurostat). Migracja działanie, w wyniku którego osoba ustanawia swoje miejsce zamieszkania na terytorium innego niż dotychczas kraju przez okres, które jest lub przewiduje się, że będzie nie krótszy niż 12 miesięcy (Definicja została zaczerpnięta z terminologii Eurostat). Instytucje rynku pracy (1) organizacje (rządowe, publiczne, prywatne, pozarządowe, w tym także specjalistyczne agencje) i (2) indywidualni doradcy zawodowi (tutorzy, trenerzy i inny personel w szkołach, uczelniach itp.) świadczący usługi wsparcia na rynku pracy i rozwoju osobistego dla migrantów w krajach partnerskich i na poziomie europejskim. System wsparcia migrantów na rynku pracy (1) informacja i doradztwo w postaci materiałów wspierających oraz (2) informacja i doradztwo w postaci usług wspierających, których celem jest zwiększenie szans migrantów na zatrudnienie i ich rozwój osobisty w krajach partnerskich i pozostałych krajach europejskich oraz zachowanie równowagi popytu i podaży na rynku pracy (np. pomoc w zrozumieniu migrantom mechanizmów funkcjonowania rynku pracy i podejmowania na tej podstawie odpowiedzialnych decyzji dotyczących ich dalszego rozwoju osobistego, w tym wyboru ścieżki kariery zawodowej, edukacyjnej, szkoleniowej itp.). Efektywne praktyki poszczególne elementy (1 i 2) systemu wsparcia migrantów na rynku pracy, które charakteryzują się wysoką jakością, tj. mają realny, pozytywny wpływ na zatrudnienie migrantów i rozwój ich kariery zawodowej. Materiały wspierające wszystkie materiały, które są dostępne w równym stopniu dla wszystkich zainteresowanych stron, jednocześnie zapewniając jednolite treści i powtarzalne informacje dla wszystkich użytkowników, mające na celu poprawę sytuacji migrantów na rynku pracy oraz ich rozwoju osobistego, w tym m.in.: (1) materiały drukowane, np. ulotki, broszury, przewodniki, itp.; (2) multimedia, np. nagrania video, nagrania audio, e-booki, e-broszury, e- ulotki, prezentacje; (3) kursy e-learningowe, m-learningowe oraz inne treści dostępne w sieci Internet; które są dystrybuowane niezależnie bądź w połączeniu z usługami wsparcia. Usługi wsparcia wszystkie usługi świadczone na rzecz poprawy sytuacji migrantów na rynku pracy oraz ich rozwoju osobistego, w tym szkolenia, kursy, warsztaty, konsultacje, doradztwo itp.

6 5 3. Realizacja założeń metodologicznych i kryteria próby badawczej Analiza treści została oparta na materiale wyselekcjonowanym i analizowanym przez badaczy z pięciu krajów partnerskich: Czech, Hiszpanii, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii. Wszystkie materiały zostały dobrane na podstawie ściśle określonych w założeniach metodologicznych (zob. załącznik nr 1) kryteriów, jednakowych dla potrzeb analizy w poszczególnych krajach. W efekcie procesu selekcji materiałów do procesu analizy zakwalifikowano 151 stron internetowych, 36 broszur, 66 aktów prawnych i dokumentów organizacyjnych oraz 15 innych typów materiałów. Wyszczególnione materiały, opracowane w językach właściwych dla krajów ich pochodzenia, zostały poddane analizie treści przez badaczy pochodzących z tychże krajów i posługujących się na co dzień tymi językami. Dane pierwotne oraz część wniosków z analizy treści zostały następnie przetłumaczone na język angielski i wprowadzone do ujednoliconego szablonu raportu przez badaczy z poszczególnych krajów partnerskich, co pozwoliło na ograniczenie błędów wynikających z ich wielokrotnego tłumaczenia oraz pominięcia kontekstu społeczno-kulturowego analizowanego materiału empirycznego właściwego dla poszczególnych krajów. Indywidualne wywiady pogłębione zostały przeprowadzone w oparciu o nakreślone powyżej założenia metodologiczne. Kryteria doboru prób badawczych dla obu wyszczególnionych grup zostały zachowane, jednakże ich dostępność (zarówno jeśli chodzi o migrantów, jak i przedstawicieli instytucji rynku pracy) stanowiła istotny czynnik determinujący proces doboru jednostek do badania, w szczególności w krajach z ograniczoną liczbą oficjalnie zarejestrowanych migrantów. Podstawowa charakterystyka społeczno-demograficzna badanych migrantów przedstawia się następująco: zróżnicowanie ze względu na płeć (z przewagą kobiet); osoby w młodym i średnim wieku (poniżej 44 lat); migranci z UE i migranci z poza UE; osoby wykształcone (60% z wykształceniem wyższym); duże zróżnicowanie ze względu na czas pobytu. Podstawowa charakterystyka społeczno-demograficzna badanych przedstawicieli instytucji rynku pracy przedstawia się następująco: zróżnicowanie ze względu na płeć (z przewagą kobiet); osoby w średnim wieku (poniżej 54 lat); osoby z dużym doświadczeniem zawodowym (65% osób pracujących w zawodzie dłużej niż 6 lat). MIGRANCI NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY 1. Rola i zachowanie migrantów na rynku pracy Zjawiska przepływu ludności odciskały niejednokrotnie piętno na historii ludzkości; a obecnie ich zakres jest ogromny w skali całego globu. Liczbę migrantów należy szacować na około 214 milionów osób na całym świecie, co stanowi 3,1% populacji ludzkiej na Ziemi. Niemal 10% wszystkich migrantów osiedliło się w Europie. Pochodzą oni z różnych krajów i ze względów ekonomicznych dzieli się ich na migrantów z UE i migrantów z poza UE. Biorąc pod uwagę historyczne i współczesne zjawiska migracyjne, należy zaznaczyć, iż saldo migracji w Europie w znaczny sposób przyczynia się do zmian demograficznych. Jednak w ciągu ostatnich lat, zaobserwowano znaczące ruchy migracyjne w krajach docelowych w porównaniu do lat poprzednich (Eurostat, 2009), zwłaszcza w następstwie przystąpienia nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej. Migranci stanowią istotny czynnik wzrostu populacji. Wypełniają oni deficytowe obszary rynku pracy, odgrywając role słabiej opłacanej siły roboczej, dzięki czemu można ich postrzegać w kategoriach społecznych i ekonomicznych czynników wzrostu gospodarki. Według Ban Ki-moona, obecnego Sekretarza Generalnego ONZ, ludzkość wkracza w wiek mobilności, co wiąże się z nieustannym przekraczaniem granic państwowych i obieraniem różnych kierunków w poszukiwaniu lepszego życia. W konsekwencji, migranci mają wpływ na przyspieszenie rozwoju społeczno-gospodarczego na świecie, jako, że stanowią o potencjale przeciwdziałania nierównościom jakie charakteryzują nasze czasy (Keeley, 2009). Ponadto, zapotrzebowanie na migrantów prawdopodobnie powinno wzrosnąć w najbliższych latach, głównie ze względu na fakt, iż kraje rozwinięte rejestrują coraz większy deficyt w kwalifikacjach i doświadczeniach w wielu obszarach (OECD, 2007). Przyjęto, że zarówno kraje rozwinięte, jak również kraje rozwijające się wykorzystują dostępnych migrantów do uzupełnienia niedoszacowanych obszarów rynku pracy (Keeley, 2009). Należy także pamiętać, że migranci, wywodzący się z różnych kultur, przyjeżdżając do danego kraju inicjują tym samym zjawiska dyfuzji kulturowej oraz przynoszą istotne korzyści gospodarcze i społeczno-kulturowe, a równocześnie asymilują się ze społecznością lokalną, rozwijają swoje kariery zawodowe i kształtują relacje z pracodawcami (Spencer, 2003). Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że inkluzja migrantów do krajowego systemu gospodarczego stanowi istotne wyzwanie na poziomie rządowym większości współczesnych państw. Przeciwnicy zjawisk migracyjnych dość często podkreślają, że migranci stanowią konkurencję na rynku pracy dla miejscowych, zwłaszcza w obszarach, w których lokalnych pracowników można stosunkowo łatwo zastąpić cudzoziemcami; podnosząc jednocześnie, że zatrudnienie pracowników migracyjnych w bezpośredni sposób wpływa na poziom bezrobocia wśród społeczności lokalnej. Jednakże doświadczenia europejskie wskazują, że wprowadzanie ograniczeń dostępu obcokrajowcom do rynku pracy nie przynosi rezultatów w postaci redukcji liczby imigrantów i poziomu bezrobocia wśród społeczności lokalnej, lecz brak dostępu do siły roboczej i obniżony poziom uczestnictwa ludzi w rynku pracy (OECD, 2009), wraz ze wszystkimi konsekwencjami o charakterze społecznym. Nawet w krajach o wysokim poziomie bezrobocia istnieje niedobór pracowników na rynku pracy, zarówno tych wysokowykwalifikowanych, jak i niskowykwalifikowanych (OECD, 2009). Zjawisko imigracji może mieć także pozytywny wymiar o charakterze zabezpieczenia świadczeń socjalnych, bowiem poprzez włączanie ludzi w wieku produkcyjnym do rynku pracy zwiększa się pula dostępnych środków na świadczenia emerytalne, co jest szczególnie istotne w społeczeństwach starzejących się i o niskim poziomie przyrostu naturalnego.

7 6 Nowe ruchy migracyjne mogą tworzyć jeszcze bardziej pogłębione zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi grupami migrantów. W porównaniu do innych pracowników migracyjnych z krajów Europy zachodniej, migranci z krajów Europy wschodniej i z poza kontynentu europejskiego nadmiernie reprezentują zawody dla osób o niskich kwalifikacjach, m.in. w takich branżach jak rolnictwo, budownictwo, handel detaliczny itp. (EMN, 2006), i najczęściej zostają zakwalifikowani do najniższego szczebla drabiny stratyfikacyjnej, bez względu na ich status formalno-prawny (Katseli, 2004). Pomimo wysokiej stopy bezrobocia kobiet, gospodarstwa domowe oraz sektor usług w dużej mierze liczy na duży udział zatrudnienia migrantów (Spencer, 2003). Do pozostałych sektorów, w których migrantów zatrudnia się stosunkowo często można zaliczyć budownictwo, turystyka, handel hurtowy i detaliczny. Niskowykwalifikowani migranci najczęściej zostają zatrudniani do prac sezonowych, w formie krótkookresowych umów zlecenie, na warunkach odbiegających od standardu (Spencer, 2003). Choć prawdą jest, że coraz więcej ludzi o niskich kwalifikacjach wyjeżdża ze swojego kraju w celu poszukiwania nowych wyzwań i możliwości, to nie mniej istotną grupę zaczynają stanowić migranci o wysokich kwalifikacjach (OECD, 2009). Druga grupa migrantów pozostaje wciąż niedoceniana, lecz w niektórych sektorach rynku pracy zaczyna być coraz bardziej szanowana głównie za sprawą nakładów, jakie trzeba ponieść i zasobów, które trzeba przeznaczyć na wykształcenie tego typu specjalistów wśród lokalnej społeczności (Katseli, 2004). Współcześnie, migracja ludzi wysokowykwalifikowanych staje się coraz bardziej powszechna, stanowiąc naturalny element procesów gospodarczych i społeczno-kulturowych, a także o sile krajów rozwiniętych (Kaczmarczyk, Tyrowicz, 2008a). Ludzie migrują do krajów europejskich z różnych powodów. Najczęstszą przyczyną migracji jest poszukiwanie lepszej pracy i wyższego standardu życia, który wiąże się z wyższym wynagrodzeniem niż w kraju pochodzenia. Występują również inne powody migracji, w tym m.in.: zgromadzenie funduszy niezbędnych do realizacji własnych planów; doskonalenie zawodowe; doskonalenie umiejętności językowych; zaspokojenie własnych aspiracji i ambicji związanych z rozwojem kariery zawodowej; poznawanie kultury kraju przyjmującego. Niezależnie od przyczyn, motywów i kanałów migracji mają one wpływ na zachowanie migrantów na rynku pracy. Uzyskanie zatrudnienia (bardziej lub mniej satysfakcjonującego) jest możliwe dzięki różnym strategiom (zgodnie z poprzednimi badaniami Carby-Hall, 2008): nic do stracenia migranci decydują się na wyjazd bez konkretnej oferty pracy, akceptując tym samym los, niezależnie od efektu jaki przyniesie; przyjazd do kogoś migranci są wspierani przez rodziny lub znajomych, często poszukując zatrudnienia poprzez sieci kontaktów interpersonalnych opartych na kapitale społecznym (niekiedy decydując się na migrację dopiero po uzyskaniu informacji na temat wolnych miejsc pracy); ze względu na panujące relacje z bliskimi mogą oni pozostać przez dłuższy okres bez zatrudnienia; migracja rekrutacyjna migranci decydują się na wyjazd dopiero po dopełnieniu wszystkich formalności z pracodawcą w wyniku bezpośredniego kontaktu; rekrutacja w oparciu o wyspecjalizowane agencje pośrednictwa pracy lub rekrutacja większej grupy pracowników (zwykle praca o charakterze tymczasowym); zazwyczaj migranci pozostają w kraju przyjmującym jeszcze w trakcie lub po wykonaniu kontraktu. Pozycja migrantów na rynku pracy jest wynikiem różnic kulturowych, które są nie tylko źródłem zjawisk dyskryminacyjnych, ale również mają wpływ na znalezienie przez nich zatrudnienia oraz postrzegania pracy zawodowej. Niektórzy migranci istotnie odczuwają rozbieżności kulturowe w kraju przyjmującym. Brak zrozumienia kultury pracy danego kraju, a także zwyczajów dotyczących komunikacji nieformalnej w miejscu pracy sprawia, że czują się oni wyobcowani. Różnice kulturowe mogą być także źródłem wielu nieporozumień (Cultural and Language Barriers..., 2002), w tym m.in.: Role i pozycje społeczne Struktura społeczna i obowiązująca hierarchia stratyfikacyjna w jednym kraju może powodować problemy w innym kraju. Imigranci z krajów, w których kobiety są bezwzględnie podporządkowane mężczyznom mogą mieć problemy z zaakceptowaniem zachodnioeuropejskiego systemu aksjo-normatywnego i panujących w nim zwyczajów, np. problemy z dostosowaniem się mężczyzn do pracy na stanowiskach równych bądź podporządkowanych kobietom. Przestrzeń osobista Ludzie wywodzący się z różnych kultur mają różne strefy odczuwania dyskomfortu, związane z bezpośrednimi interakcjami z innymi osobami, np. Niemcy i Japończycy preferują większą odległość podczas interakcji, podczas gdy Arabowie mają tendencje do zmniejszania dystansu. Komunikacja niewerbalna Te same gesty mogą mieć różne znaczenie w różnych krajach, np. Amerykanie mają tendencję do utrzymywania kontaktu wzrokowego, co jest wyrazem szacunku, zaś jego brak wyrazem nieszczerości, z kolei w krajach latynoskich i azjatyckich właśnie unikanie kontaktu wzrokowego jest wyrazem szacunku. Religia Ludzie wywodzący się z różnych kultur cechują się specyficzną religią oraz związanymi z nią obyczajami, które mogą się wydawać dla społeczności lokalnej trudne do zrozumienia, np. obchodzić święta o charakterze religijnym, podczas których nie wolno im pracować zawodowo czy też przestrzegać określonych zasad determinujących ich zachowania, postawy itp. Wygląd zewnętrzny Higiena, dieta czy ubiór mogą być zróżnicowane kulturowo, np. niektóre elementy garderoby, takie jak chusty, mogą być częścią zwyczajów i przekonań, a jednocześnie mogą być oceniane przez pracodawców jako niestosowne czy wręcz niebezpieczne. Migranci często żyją w bardzo zwartych grupach społecznych, tworząc bardzo hermetyczne środowisko. Dostęp do tego środowiska z zewnątrz jest bardzo ograniczony i wymaga zdobycia ich zaufania. W związku z powyższym, proces asymilacji migrantów ze społecznością lokalną zazwyczaj odbywa się poprzez migrantów, którzy przebywają w kraju już jakiś czas. Jest to co najmniej dwuetapowy proces, który oznacza jego długoterminowy charakter (Cultural and Language Barriers..., 2002). W rezultacie, migranci często znajdują zatrudnienie na stanowiskach, które nie odpowiadają ich kompetencjom. Przyjmuje się, że 34% migrantów posiada zbyt wysokie kwalifikacje [na stanowiska, które obecnie pełnią], zaś w przypadku ludności krajowej

8 7 udział ten wynosi 19% obywateli (Migrants in Europe, 2011). Migranci mogą być skłonni do podejmowania pracy, która nie wykorzystuje w pełni ich potencjału, lecz dla kraju przyjmującego oznacza to zmarnowanie kwalifikacji i umiejętności, które mogłyby być wykorzystane do osiągnięcia bardziej znaczącego wzrostu gospodarczego. Problem bezrobocia, niedostatecznego zatrudnienia czy pracy niewykorzystującej kwalifikacji migrantów jest w dalszym ciągu pogłębiany z powodu licznych barier jakie napotykają oni na rynku pracy. 2. Problemy i czynniki sukcesu migrantów na rynku pracy We wszystkich krajach, do których przybywają migranci napotykają oni na liczne przeciwności, inaczej niż ich obywatele. Jak donoszą opracowania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), migranci przybywający do krajów OECD są lepiej wykształceni niż poprzednie pokolenia migrantów. Jednakże, także wiele osób z niskim poziomem wykształcenia decyduje się na poszukiwanie lepszego życia i lepszej pracy w tychże krajach (OECD, 2009). Analizy statystyczne wskazują, że nawet jeśli poziom wykształcenia migrantów jest taki sam jak obywateli danego kraju, około 60% z nich nadal pozostaje bez zatrudnienia (Keeley, 2009). Zatem nie tylko niski poziom kwalifikacji, ale inne czynniki muszą utrudniać migrantom zatrudnienie. W praktyce, nawet migrantom z wysokimi kwalifikacjami trudno jest uzyskać prestiżową pracę. Liczne badania potwierdzają, że migranci napotykają szereg barier w procesie zatrudnienia, które są odpowiednie do ich poziomu wykształcenia (Hakak i inni, 2010, Constant i inni, 2009). Badania podjęte przez Hakaka i innych, które miały na celu diagnozę barier postrzeganych w procesie zatrudnienia przez migrantów z Ameryki Łacińskiej wykazały, że do najbardziej istotnych należą: budowa sieci relacji interpersonalnych, umiejętności językowe, różnice kulturowe i zjawiska dyskryminacji. Znaczenie wymienionych powyżej barier w krajach europejskich wśród innych grup migrantów zostało potwierdzone w późniejszych badaniach (Niedzielski, Gracz, Łobacz, 2010). Ograniczenia strukturalne, takie jak brak międzyregionalnej mobilności geograficznej, pogarszającej bariery językowe, dostęp do niektórych zawodów tylko dla społeczności lokalnej, rozbieżności pomiędzy rzeczywistymi umiejętnościami a oczekiwaniami pracodawców, a także bariery kulturowe i społecznoekonomiczne, istotnie wpływają na nierównowagę na rynku pracy (OECD, 2009). Ponadto, wielu migrantów styka się z przeciwnościami w takich obszarach jak, prawo, dostęp do edukacji, przestępstwa kryminalne, zdrowie, warunki życia i partycypacja obywatelska (Spencer, 2003). Na podstawie badania (wywiad ekspercki Instytutu Rynku Pracy z Bonn) przeprowadzonego wśród specjalistów z krajów członkowskich Unii Europejskiej w 2007 roku, zidentyfikowano kilka barier na drodze do integracji gospodarczej, do których należy zaliczyć m.in.: niedostateczną znajomość języka lokalnego, niedostateczny poziom edukacji, ograniczoną wiedzę na temat możliwości zatrudnienia, jak również bariery wewnętrzne (takie jak normy społeczno-kulturowe czy religijne) oraz bariery instytucjonalne (obywatelstwo, inne ograniczenia prawne). Jednakże, za najbardziej istotną barierę uznano zjawiska dyskryminacyjne (Constant i inni, 2009). Do pozostałych barier mających wpływ na opisywane wyżej zjawisko należy zaliczyć niski poziom rozwoju regionalnego, nieposiadanie dokumentów legalizujących pobyt, ograniczone zaufanie do poszukiwania zatrudnienia, nieuznawanie kwalifikacji zdobytych w innych krajach, brak chęci do podjęcia zatrudnienia, niski poziom świadomości w zakresie norm społeczno-kulturowych i systemu aksjo-normatywnego obowiązujących w danym kraju. Sami migranci wskazują na płace jako obszar, w którym oczekują największych zmian (Constant i inni, 2009). Uznaje się, że migranci są dyskryminowani na rynku pracy z różnych względów, jednak najczęściej na tego typu zjawiska mają wpływ kwestie kulturowe, które wpływają na ich zachowania. Z dyskryminacją można się spotkać nie tylko podczas poszukiwania zatrudnienia, lecz także w trakcie pracy w zespole złożonym głównie z obywateli danego kraju. Wiele z barier jest osadzona w świadomości i oczekiwaniach samych migrantów, np. obawa związana z procedurą legalizacji pobytu w danym kraju, ograniczone umiejętności językowe, brak pewności siebie i doświadczenia w pracy zawodowej w odmiennym systemie społeczno-kulturowym. Wielu migrantów jest nieświadoma aktualnej sytuacji na rynku pracy w kraju, który wybrali jako swoje miejsce pobytu, co może oznaczać, że ich nawet wysokie kwalifikacje zawodowe nie spełniają rzeczywistych oczekiwań rynku pracy. Przeciwdziałanie wymienionym wyżej barierom rynku pracy zwiększa szanse migrantów na zatrudnienie. Niniejsze badanie wskazało na kilka czynników zogniskowanych w następujących kategoriach, które zdają się być kluczowe dla znalezienia zatrudnienia przez migrantów na rynku pracy: doświadczenie zawodowe na rynku pracy kraju przyjmującego; kompetencje adekwatne do aktualnych potrzeb rynku pracy; kraj pochodzenia (z Unii Europejskiej i z poza Unii Europejskiej); kapitał społeczny w kraju przyjmującym; znajomość mechanizmów rynku pracy kraju przyjmującego; znajomość aktualnych potrzeb na rynku pracy. Jakiekolwiek doświadczenie na rynku pracy w danym kraju dostarcza migrantom wiedzy z zakresu kontekstu społeczno-kulturowego w odniesieniu do nowego środowiska pracy. Migranci czerpią z doświadczeń i modyfikują swoje zachowania zgodnie z wymogami lokalnego rynku pracy. Jednocześnie, fakt uprzedniego doświadczenia na danym rynku pracy przez migranta ubiegającego się o posadę daje pracodawcy poczucie pewności, że aplikant jest zaznajomiony z obowiązującymi w danym kraju normami społeczno-kulturowymi i systemem aksjo-normatywnym. W rezultacie, jego kompetencje wydają się być bardziej odpowiednie niż pozostałych kandydatów. Należy jednak pamiętać, że powinny być one adresowane przede wszystkim do lokalnego rynku pracy. Uznanie poziomu kompetencji oraz równe traktowanie może stanowić problem, w szczególności dla osób pochodzących z krajów o odmiennym systemie edukacji, polityce rozwoju człowieka, standardach przemysłowych itp. Wielu pracodawców nie ufa kwalifikacjom i dyplomom wystawionym poza granicami kraju, w którym są rozpatrywane. Mogą oni wątpić czy kwalifikacje kandydata są prawdziwe i czy nie są warte mniej niż lokalnie przyjęte standardy. Migranci muszą mieć świadomość, że ich kwalifikacje nawet jeśli są na wysokim poziomie mogą niezbyt precyzyjnie odpowiadać wymaganiom rynku pracy w danym kraju i z powodu podniesienia ich poziomu jakości oraz odpowiedzialności zawodowej będą wymagały potwierdzenia lub uzupełnienia.

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1

Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 1 Trenerzy wobec potrzeb młodych NEETs w Unii Europejskiej. Potrzeby szkoleniowe i dobre praktyki 2 Trenerzy

Bardziej szczegółowo

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy

Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy Zestaw narzędzi dla instytucji wspierających migrantów na rynku pracy www.migrant-toolkit.eu www.migrant-toolkit.eu 2 Spis treści Rozdział 1: Wstęp Strona 1.1 Czym jest Europejski Pakiet Narzędziowy dla

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII

EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII EMIGRACJA ZAROBKOWA POLAKÓW DO IRLANDII raport z badań Opracowanie: Anna Radiukiewicz Współpraca: Jacek Bieliński Magdalena Larkowska Warszawa, listopad 2006 Spis treści WSTĘP.........................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy

Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, dnia 13 lutego 2014 r. Sprawozdanie nr 12/2014 Sprawozdanie nt. propozycji Komisji Europejskiej ws. ulepszenia unijnego portalu dla osób szukających pracy Bruksela, 17 stycznia 2014 r. W dniu

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim

Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim ANALIZA DANYCH ZASTANYCH Raport cząstkowy w ramach projektu: Wspieranie aktywności zawodowej poprzez zarządzanie zjawiskiem migracji analiza w województwie śląskim Grudzień 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Silver Team. czyli potęga doświadczenia. Spróbuj czegoś nowego! Innowacje w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego numer projektu: WND-POKL.06.01.01-02-209/10 Silver Team czyli potęga doświadczenia Innowacje w aktywizacji zawodowej

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego.

Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Łukasz Hajduk Optymalizacja funkcjonowania trzeciego sektora w powiecie nowosądeckim poprzez rekomendacje innowacyjnego programu szkoleniowego. Badania prowadzone w ramach projektu Wiedza, Praktyka, Kadry

Bardziej szczegółowo

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY

RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY RÓŻNORODNOŚĆ W FIRMACH DOBRE PRAKTYKI W MIEJSCU PRACY Zatrudnienie i sprawy społeczne Podstawowe prawa i przeciwdziałanie dyskryminacji Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 r.

Warszawa, październik 2009 r. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, październik 2009 r. Poradnik został

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy przypadków

Raport z analizy przypadków LLP/Program Leonardo da Vinci Numer umowy grantowej: 2010-1-PT1-LEO05-05164 Raport z analizy przypadków Wersja ostateczna Wrzesień 2011 XXI INVESLAN S.L. 1 Spis treści Nr slajdu 1. Wstęp...3 2. Krajowe

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim 0 Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla

Bardziej szczegółowo

Analiza źródeł zastanych

Analiza źródeł zastanych Projektwspółfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza źródeł zastanych wykonana w ramach projektu Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych. Kadry dla innowacyjnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET W POLSCE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego: Przedsiębiorczość kobiet, realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy

Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy Współczesne procesy migracyjne w Polsce a aktywność organizacji pozarządowych w obszarach powiązanych z rynkiem pracy Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka i Joanny Tyrowicz BCR ORG.PL brosz 11.2007 v15.indd

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy NUMER 2 2015 rok (XV) czerwiec 2015 Kierunki migracji 40% Miasto Miasto 13% Miasto 27% Wieś 21% Wieś Wieś KONKURS BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo