PROGRAM DLA UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REALIZACJI TYTUŁU IV KONWENCJI WYKONAWCZEJ SCHENGEN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM DLA UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REALIZACJI TYTUŁU IV KONWENCJI WYKONAWCZEJ SCHENGEN"

Transkrypt

1 PROGRAM DLA UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REALIZACJI TYTUŁU IV KONWENCJI WYKONAWCZEJ SCHENGEN (MasterPlan SIS II PL) Wersja 2.4 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, październik 2004 rok

2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP ZNACZENIE DOKUMENTU ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ. 5 2 SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN W UE PODSTAWY PRAWNE I PRZEZNACZENIE SYSTEMU UWARUNKOWANIA Organizacyjne Finansowe Techniczne NOWE KRAJE CZŁONKOWSKIE SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN W POLSCE UWARUNKOWANIA PRAWNE UŻYTKOWNICY INSTYTUCJONALNI ORAZ INSTYTUCJE ZAINTERESOWANE KSI SIS KSI a SIS INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W BUDOWĘ POLSKIEGO KOMPONENTU SIS II Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji Resort Finansów Resort Spraw Zagranicznych Resort Sprawiedliwości Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Wojskowe Służby Informacyjne UWARUNKOWANIA TECHNICZNE Stan prac nad SIS II w UE System informacji wizowej - (VIS) TESTA Złożoność organizacyjno-techniczna Programu CELE PROGRAMU CEL STRATEGICZNY CELE OPERACYJNE Cel Operacyjny Cel Operacyjny Cel Operacyjny GŁÓWNE KRYTERIUM SUKCESU 28 5 OGÓLNA KONSTRUKCJA SYSTEMU KRAJOWEGO - POLSKIEGO KOMPONENTU SIS II OGÓLNA KONSTRUKCJA POLSKIEGO KOMPONENTU SIS II NARODOWY INTERFEJS SIS II WĘZEŁ CENTRALNY PK SIS II UPROSZCZONA KONSTRUKCJA POLSKIEGO KOMPONENTU SIS II WYTYCZNE DO REALIZACJI 33 6 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORAZ WYKAZ ZADAŃ 34 Wersja 2.4 Strona 2 z 89

3 6.1 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYKAZ ZADAŃ ZADANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU NAJPILNIEJSZE ZADANIA W 2004 R 35 7 KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU ZARZĄDZANIE PROGRAMEM ORAZ RYZYKA ZWIĄZANE Z JEGO REALIZACJĄ OBECNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROPONOWANA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRZEPŁYW INFORMACJI RYZYKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU 49 9 WSTĘPNA ANALIZA STANU PRAWNEGO W OBSZARZE SYSTEMU RESORT SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI MSWiA Departament Rejestrów Państwowych Straż Graniczna Policja Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców RESORT FINANSÓW RESORT SPRAW ZAGRANICZNYCH RESORT SPRAWIEDLIWOŚCI OPIS ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ RESORT SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI MSWiA Departament Rejestrów Państwowych Straż Graniczna Policja Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców RESORT FINANSÓW RESORT SPRAWIEDLIWOŚCI RESORT SPRAW ZAGRANICZNYCH ZAŁĄCZNIKI BIURO SIRENE WYKAZ DOKUMENTÓW MASTERPLAN VISION SZCZEGÓŁOWA TABELA CELÓW (MIARY I WSKAŹNIKI REALIZACJI) 87 Wersja 2.4 Strona 3 z 89

4 1 Wstęp 1.1 Znaczenie dokumentu Niniejszy dokument wiąże się z przyjętym 15 sierpnia 2001 roku przez Komitet Integracji Europejskiej dokumentem Plan Działania w zakresie wdrażania dorobku prawnego Schengen w Polsce (Poland Schengen Action Plan) oraz jego ostatnią wersją zaktualizowaną na sierpień 2004 r. i przyjętą w dniu 31 sierpnia 2004 roku przez Komitet Europejski Rady Ministrów. Program dla uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen (zwany dalej MasterPlan SIS II PL) stanowi rozwinięcie zapisów rozdziału II-System Informacyjny Schengen wspomnianego dokumentu. MasterPlan SIS II PL został opracowany z uwzględnieniem stanu prawnego i faktycznego na dzień 1 sierpnia 2004 roku i będzie podlegał aktualizacji co 6 miesięcy. Dokument był omawiany na posiedzeniach Zespołu ds. Przygotowania Organów i Jednostek Organizacyjnych Podległych lub Nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen oraz Międzyresortowego Zespołu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen oraz podlegał uzgodnieniom międzyresortowym Dokument powstał przy aktywnej współpracy Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Policji i Straży Granicznej. MasterPlan SIS II PL definiuje zadania, których wykonanie jest niezbędne dla pełnego stosowania przez Polskę części dorobku prawnego Schengen uregulowanego Tytułem IV Konwencji Wykonawczej - System Informacyjny Schengen i po przyjęciu przez Radę Ministrów będzie stanowił Program budowy krajowego komponentu Systemu Informacyjnego Schengen w Polsce. 1.2 Zawartość dokumentu MasterPlan SIS II PL. zawiera: Opis celu i znaczenia Systemu Informacyjnego Schengen, Ogólny opis europejskich uwarunkowań budowy krajowego komponentu Systemu Informacyjnego Schengen w Polsce, Krajowe uwarunkowania budowy krajowego komponentu Systemu Informacyjnego Schengen w Polsce, Definicję celów dla Programu na poziomie strategicznym i operacyjnym wraz z głównym kryterium sukcesu dla Programu, Ogólną koncepcję krajowego komponentu Systemu Informacyjnego Schengen w Polsce, Wersja 2.4 Strona 4 z 89

5 Ramowy harmonogram działań oraz wykaz zadań do wykonania, w tym wykaz zadań do wykonania w 2004 roku ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, Wstępny szacunek kosztów realizacji Programu, Wstępną analizę ryzyka realizacji Programu oraz rekomendowany sposób zarządzania Programem, Wstępną analizę stanu prawnego w obszarze systemu w Polsce, Opis istniejącej infrastruktury technicznej w obszarze systemu w Polsce, 1.3 Słownik podstawowych pojęć CENTRALNA BAZA ZLECEŃ (CBZ) Zbiór danych przekazanych Straży Granicznej przez uprawnione organy RP. Na podstawie odpowiedzi z tej bazy podejmowana jest decyzja o wyniku kontroli granicznej. Baza ta jest jednym z elementów ZSE. Zakres zbioru zleceń w dużej części pokrywa się z kategoriami wpisów określonych w Konwencji Wykonawczej Schengen (art ). CEPiK System informatyczny prowadzony przez Departament Rejestrów Państwowych MSWiA w imieniu ministra właściwego ds. administracji zawierający centralną ewidencję pojazdów i centralną ewidencję kierowców. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z pózn. zm.) COW COW - Centralny Organ Wizowy EWALUACJA SCHENGEN W odniesieniu do realizacji postanowień Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen przedmiotem ewaluacji jest funkcjonalność systemu w zakresie postawionych wymagań. Dokonane zostaną sprawdzenia na granicy państwa oraz wśród wszystkich Użytkowników Instytucjonalnych systemu. Ewaluacja przeprowadzana jest przez ekspertów narodowych reprezentujących 15 z 25 państw członkowskich, którzy dokonują ewaluacji systemów (rozwiązań) już funkcjonujących. Na podstawie rekomendacji wydanej przez w.w. ekspertów Rada Unii Europejskiej podejmie decyzję o objęciu Polski dorobkiem prawnym Schengen nie wymienionym w Załączniku I do Aktu Dotyczącego Warunków Przystąpienia. INSTRUMENT FINANSOWY SCHENGEN (zwany dalej: FUNDUSZ SCHENGEN) Zgodnie z art. 35 Traktatu Akcesyjnego, Fundusz Schengen został utworzony jako tymczasowy instrument pomocy dla nowych państw członkowskich, obejmujący działania wprowadzające w życie acquis z Schengen, tj. między innymi przygotowania Polski do wypełniania postanowień Układu z Schengen i Konwencji Wykonawczej Schengen. INSTYTUCJE ZAINTERESOWANE Wersja 2.4 Strona 5 z 89

6 Instytucje zainteresowane, to w rozumieniu niniejszego dokumentu instytucje, które nie będąc użytkownikami Systemu Informacyjnego Schengen, z mocy przepisów prawa mają dostęp do niektórych jego funkcjonalności lub danych (np. GIODO, ABW). KONWENCJA WYKONAWCZA SCHENGEN (KWS) Realizacji Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. służy Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen, podpisana 19 czerwca 1990 r. W tytule IV Konwencja Wykonawcza wskazuje katalog informacji służących poszukiwaniu osób i rzeczy, które wymieniane są w sposób zautomatyzowany w ramach Systemu Informacyjnego Schengen (Schengen Information System - SIS), m.in. na potrzeby kontroli granicznych oraz kontroli policyjnych i celnych. Konwencja Wykonawcza tworzy podstawy prawne funkcjonowania ww systemu. KRAJOWY SYSTEM INFORMATYCZNY (KSI) Krajowy System Informatyczny to prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych na potrzeby kontroli granicznej, kontroli celnej, kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na potrzeby innych postępowań lub ratyfikowanych umów międzynarodowych. Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U ) KRAJOWY SYSTEM INFORMACYJNY POLICJI (KSIP) Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP) to podstawowy system informacyjny eksploatowany w Policji, w obszarze którego są również rejestrowane i przetwarzane informacje poszukiwawcze wchodzące w zakres artykułów 95, 97, 98, 99 i 100 Konwencji Wykonawczej Schengen. KONSTRUKCJA SYSTEMU Konstrukcja systemu informatycznego oznacza sposób, w jaki fizycznie i logistycznie zaprojektowane są jego części (czyli oprogramowanie i sprzęt), włączając w to ich wzajemne relacje. Konstrukcja systemu zawsze określa jego kształt ogólny, jak również częściowo określa mechanizmy szczegółowe. Ponieważ nie ma możliwość rozpoczęcia wprowadzania systemu informatycznego bez znajomości jego konstrukcji, podjęcie decyzji co do tej konstrukcji musi mieć miejsce we wczesnej fazie przygotowań. MASTERPLAN VISION MasterPlan VISION to dokument zawierający propozycje podziału kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy instytucje, które będą brały udział w procesie konsultacji wizowych VISION prowadzonych na podstawie art. 17 ust. 2 Konwencji Wykonawczej Schengen oraz punkt 2 rozdziału II Wspólnej Instrukcji Konsularnej. Masterplan VISION jest efektem pracy uczestników seminariów, które odbyły się w 2003 i 2004 r. w ramach programu PHARE Twinning PL2001/IB/JH/01b (Migration and Visa Policy), podprojekt 3 (IT) działanie Masterplan VISION. Dokument załączono do niniejszego programu. NARODOWY INTERFEJS SIS II Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego: Development of the Schengen Information System II and possible synergies with a future Visa Wersja 2.4 Strona 6 z 89

7 Information System (VIS) z dnia r. każde z Państw Członkowskich będzie mogło pobierać i wysyłać dane z i do Systemu Centralnego SIS II (C-SIS) poprzez narodowy interfejs połączony z systemem Państwa Członkowskiego. Narodowe Interfejsy będą dostarczone Państwom Członkowskim przez Komisję Europejską. Zgodnie z wybraną opcją wszystkie dane przechowywane są w centralnej bazie danych (C-SIS II). Interfejsy Krajowe nie przechowują żadnych danych Schengen i stanowią niewiele więcej, niż kanały przepływowe. Strony Uczestniczące mogą przechowywać dane w swoich systemach krajowych (i w ten sposób wykorzystywać i konsultować się z krajową bazą danych), ale mogą też wykorzystywać i konsultować się bezpośrednio z centralną bazą danych. OEWiUDO Ogólnokrajowa Ewidencja Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych prowadzona przez Departament Rejestrów Państwowych MSWiA w imieniu ministra właściwego ds. administracji na mocy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ustawa z 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U z późn. zm.) PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, którego centralna baza danych prowadzona jest przez Departament Rejestrów Państwowych MSWiA w imieniu ministra właściwego ds. administracji na mocy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ustawa z 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U z późn. zm.) POLSKI KOMPONENT SIS II Polski Komponent SIS II jest to system informacyjny rozumiany jako całość infrastruktury technicznej, organizacyjnej wraz z niezbędnym personelem zapewniającą przepływ informacji, wymagany postanowieniami Konwencji Wykonawczej. POLWAN POLWAN jest to korporacyjna, cyfrowa sieć szkieletowa polskiej Policji z 54 węzłami telekomunikacyjnymi ulokowanymi w jednostkach Policji szczebla wojewódzkiego, Komendzie Głównej Policji, byłych KWP i niektórych większych miastach, zbudowana w technologii Frame Relay (układ kratowy). Sieć POLWAN przenosi wszystkie usługi (multimedia), posiada funkcjonalność zestawiania połączeń tele/video konferencyjnych. Obecna jej przepływność to wielokrotność 2Mbps. PSTD Policyjna Sieć Transmisji Danych (PTSD) to sieć korporacyjna polskiej Policji wykorzystująca protokół IP, funkcjonująca na podkładzie sieci POLWAN, łącząca jednostki Policji. Sieć służy, jako podstawowe medium teletransmisyjne dla dostępu funkcjonariuszy Policji do centralnych i lokalnych baz danych, poczty elektronicznej i innych usług. SISNET Sieć Systemu Informacyjnego Schengen Wersja 2.4 Strona 7 z 89

8 S-TESTA S-TESTA to skrót angielskiej nazwy Secured Trans-European Services for Telematics between Administrations oznaczającej Trans-Europejskie Usługi Telematyczne pomiędzy Administracjami. Sieć ta zwana także siecią TESTA III ma zastąpić dotychczasową sieć TESTA II, którą Komisja Europejska i Państwa Członkowskich budują od 1996 roku w ramach Programu IDA. Ma stanowić podstawową sieć szkieletową dla Komisji Europejskiej i Państw Członkowskich. SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN System Informacyjny Schengen (Schengen Information System - SIS) został utworzony zgodnie z postanowieniami tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen. Strony Konwencji utrzymują wspólny system wymiany informacji, który dzięki zastosowaniu automatycznej procedury przetwarzania danych pozwala poszczególnym państwom m.in. na weryfikację osób i przedmiotów podczas kontroli granicznej oraz kontroli policyjnych i celnych przeprowadzanych wewnątrz kraju. Pozwala na dokonywanie sprawdzeń w związku z wydawaniem wiz. SYSTEM MOBILNEJ ODPRAWY GRANICZNEJ (SMOG) Jeden z modułów Zintegrowanego Systemu Ewidencji Straży Granicznej używany na terminalach mobilnych poprzez sieci WLAN i GPRS. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY System teleinformatyczny jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. UKŁAD Z SCHENGEN Układ z 14 czerwca 1985 r. zawarty w Schengen między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu: Belgii, Holandii, Luksemburga oraz Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej dotyczący stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach jest jednym z najważniejszych instrumentów służących ochronie wewnętrznego bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Zawarcie układu miało służyć podjęciu środków, mających na celu wyeliminowanie negatywnych konsekwencji oraz niebezpieczeństw wynikających z liberalizacji obrotu osobowego między państwami członkowskimi UE, przez równoczesne wzmocnienie kontroli ruchu osobowego na granicach zewnętrznych i tzw. wspólne działania o charakterze kompensacyjnym określone w konwencji wykonawczej układu. Układ obejmuje politykę wizową, migracyjną i ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, między innymi przez współpracę służb granicznych i policyjnych układu. Na mocy Traktatu Amsterdamskiego acquis (dorobek prawny) Schengen został wprowadzony do systemu prawa Unii Europejskiej, co oznacza jego przyjęcie przez Polskę z mocy Traktatu o przystąpieniu RP do Unii Europejskiej Akcesji i Aktu Dotyczącego Warunków Przystąpienia (..) RP () UKSP Wersja 2.4 Strona 8 z 89

9 Uniwersalne Komputerowe Stanowisko Pracy wystandaryzowana w Policji stacja robocza PC wyposażona w mechanizm elektronicznego czytnika identyfikatora cyfrowego i oprogramowanie wykorzystujące protokół RADIUS do bezpiecznej autoryzacji i autentykacji. Z uwagi na koszty, Policja w ostatnim czasie rezygnuje z zakupu tych urządzeń, na rzecz standardowych PC wyposażonych w czytniki kart mikroprocesorowych. UŻYTKOWNIK INSTYTUCJONALNY Użytkownik instytucjonalny, w rozumieniu niniejszego dokumentu instytucja, która z mocy przepisów dorobku Schengen współpracuje z Systemem Informacyjnym Schengen. VISA INFORMATION SYSTEM Visa Information System (VIS) system wymiany informacji wizowej pomiędzy Państwami Członkowskimi UE. Budowany obecnie z mocy Decyzji Rady z 8 Czerwca 2004 r. ustanawiającą System Informacji Wizowej (VIS) (2004/512/EC). System ten będzie współpracował z SIS II. WAN SG Sieć teleinformatyczna Straży Granicznej umożliwiająca przenoszenie wszelkiego rodzaju usług typu dane, głos, video w oparciu o protokół IP. Kanał przesyłania danych dodatkowo chroniony jest poprzez szyfratory IP. Wszystkie jednostki Straży Granicznej tj. Komenda Główna (2x50MBit/s), Oddziały (2x2MBit/s) oraz pozostałe jednostki (1MBit/s) łącznie 253 lokalizacji, podłączone są hierarchicznie siecią WAN odzwierciedlającą strukturę organizacyjną SG. ZINTEGROWANY SYSTEM EWIDENCJI (ZSE) System poszukiwawczy eksploatowany w Straży Granicznej, którego służący do kontroli granicznej. System składa się z modułów CBZ, Archiwum Odprawy Granicznej Wersja 2.4 Strona 9 z 89

10 2 System Informacyjny Schengen w UE 2.1 Podstawy prawne i przeznaczenie systemu Układ z Schengen podpisany 14 czerwca 1985 r. stworzył możliwość znoszenia kontroli granicznej na wspólnej granicy państw sygnatariuszy. Kwestie te szczegółowo uregulowano w Konwencji Wykonawczej z 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen, zwanej Konwencją Wykonawczą Schengen (dalej KWS). Tytuł IV Konwencji Wykonawczej Schengen, w art KWS, tworzy podstawy prawne Systemu Informacyjnego Schengen (dalej SIS). SIS jest systemem wymiany informacji, który pozwala kompetentnym organom Państw Członkowskich, poprzez procedurę zapytań automatycznych, na dostęp do informacji alarmowych dotyczących osób i mienia. Przyczynia się do wprowadzenia w życie zapisów o wolnym ruchu osób, jak również do współpracy organów właściwych w zakresie wymiaru sprawiedliwości, w kwestiach kryminalnych oraz współpracy policji w tym samym kontekście. Zgodnie z art.102 KWS dane wymieniane w SIS nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż wynika to z podstawy prawnej dokonania wpisu. 2.2 Uwarunkowania Organizacyjne Zarządzanie strategiczne SIS podlega grupom roboczym Rady Unii Europejskiej, przy wsparciu Sekretariatu Generalnego Rady UE. Zarządzanie operacyjne obecnego systemu SIS jest wykonywane przez Francję. Mandat na opracowanie SIS II został Komisji Europejskiej udzielony w grudniu 2001r. 1 na czas określony, który upływa dn. 31 grudnia Odpowiedzialność za przygotowanie SIS II dzielą pomiędzy siebie Rada UE i Komisja Europejska 2. Jak dotąd, ustanowienie jasnego i wspólnie zatwierdzonego podziału obowiązków okazało się trudne. Do prac nad SIS II Rada UE powołała Komitet ds. SIS II. Składa się on z przedstawicieli Krajów Członkowskich i działa według procedur zarządzania lub nadzoru zależnie od kroków, które należy podjąć zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Rady UE oraz Decyzji Rady UE z dn. 6 grudnia 2001r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen (SIS II) 3. Komitet spotyka się raz w miesiącu. Islandia i Norwegia 4 uczestniczą w tych spotkaniach jako obserwatorzy. 1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2424/2001 oraz Decyzja Rady 2001/886/JHA z dn. 6 grudnia 2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), OJ L 328 z dn. 13 grudnia 2001r., pozycja 4. 2 Patrz: l addendum au procès-verbal du Conseil (Justice, Affaires intérieures et Protection civile) z 6 i 7 września 2001r. (14997/01 ADD 1). 3 Artykuły 4 i 5 Rozporządzenia Rady nr 2424/2001 oraz Artykuły 4 i 5 Decyzji Rady nr 2001/ Oba kraje biorą udział we wprowadzaniu i opracowaniu acquis Schengen. Wersja 2.4 Strona 10 z 89

11 Pracami nad SIS II w Komisji Europejskiej zajmuje się zespół SIS wchodzący w skład jednostki organizacyjnej Wielkoskalowe systemy informatyczne podporządkowanej Dyrektoriatowi Generalnemu Komisji Europejskiej. Częścią mandatu tej jednostki jest wykorzystanie współdziałania pomiędzy głównymi projektami informatycznymi w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych tj.: SIS II, EURODAC i VIS. Zarządzanie Projektem ze strony Komisji Europejskiej zajmuje się Zarząd Projektu powołany w październiku 2002r Finansowe Koszty części wspólnej (centralnej) SIS II oszacowaną na 28 milionów EURO zostaną pokryte z budżetu Wspólnoty. Adaptacja lub budowa Systemów Krajowych przed podłączeniem ich do części wspólnej za pośrednictwem Narodowych Interfejsów SIS II będzie finansowana z budżetów krajowych lub Funduszu Schengen Techniczne Obecnie SIS składa się z systemów krajowych 5 zlokalizowanych w państwach każdej z Uczestniczących Stron 6. Centralny zbiór danych systemu musi pozostawać identyczny z krajowym zbiorem danych 7 umieszczonym w systemach krajowych każdej z Uczestniczących Stron za pomocą funkcji wsparcia technicznego. Zgodnie z Artykułem 92 Konwencji Schengen wprowadzającej w życie postanowienia porozumienia z Schengen z 14 czerwca 1985 r., Francja odpowiedzialna jest za funkcję wsparcia technicznego zlokalizowanego w Strasburgu w specjalnie do tego celu stworzonej siedzibie o wysokim poziomie zabezpieczeń. System strasburski nazywany jest także C-SIS (tzn. część centralna SIS). Funkcja wsparcia obejmuje centralny zbiór danych, co zapewnia, poprzez transmisje online, sytuację, w której wszystkie systemy krajowe zawierają identyczne informacje. Zakłada się, że wydajność obecnego systemu SIS pozwala na obsługę nie więcej niż 18 krajów uczestniczących w programie. Działa on obecnie w 13 Krajach Członkowskich i dwóch innych krajach (Islandia i Norwegia), zaś jego częściowe wprowadzenie w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii planowane jest na niedaleką przyszłość. Nie został on jednak zaprojektowany tak, by poradzić sobie ze zwiększoną liczbą Krajów Członkowskich UE po jej rozszerzeniu. Dlatego jednym z głównych celów opracowania SIS II jest stworzenie systemu pozwalającego na integrację w jego ramach nowych Krajów Członkowskich. Ponadto technologia obecnego SIS jest przestarzała i nie jest wystarczająco elastyczna, by umożliwić łatwe dodawanie nowych funkcji. Podmioty decyzyjne UE systematycznie podnoszą kwestię zapotrzebowania na nowe funkcje i nowe typy informacji. We właściwym czasie niektóre lub wszystkie z tych opcji będą musiały zostać włączone do systemu SIS. Możliwość rozszerzania i modyfikowania SIS w tych obszarach jest zatem kolejną konieczną cechą systemu. 5 System (lub zestaw systemów) zlokalizowanych w domenie krajowej i podległych władzom krajowym. 6 Stronami Uczestniczącymi są kraje (w przyszłości będą to również niektóre organizacje, np. Europol). 7 Kopia (niektórych) danych przechowywanych w Centralnym Systemie SIS II, umieszczonych w systemach krajowych i regularnie aktualizowanych przez Centralny System SIS II. Wersja 2.4 Strona 11 z 89

12 Na poziomie abstrakcyjnym SIS II może zostać określony jako centralny system otoczony Interfejsami Narodowymi 8. Każda Strona Uczestnicząca miałaby w ten sposób, poprzez wykorzystanie interfejsu narodowego przyłączonego do systemu krajowego, możliwość wprowadzania oraz dostępu do już zapisanych danych. W krajach, które wyrażą chęć posiadania kopii lokalnej informacji Schengen, SIS II obejmuje również dane krajowe umiejscowione we właściwych siedzibach, przechowywane na ich odpowiedzialność oraz aktualizowane przez system centralny. Przetwarzanie centralne. Całość danych. Narodowy Interfejs. Brak danych. SK NI C - SIS II NI SK NI (Komponent) System Krajowy SK Rys. 1 Ogólna konstrukcja systemu SIS II Nowy system ma posiadać znacznie więcej funkcjonalności niż obecny, m.in. będzie pozwalać na przesyłanie danych biometrycznych i wykorzystywać najnowsze technologie. Przygotowywane jest rozszerzenie zasobu informacyjnego zawartego w SIS II, ale w ramach przewidzianych Konwencją Wykonawczą. Z punktu widzenia działań operacyjnych policji, wprowadzenie do systemu SIS II narzędzi umożliwiających identyfikację biometryczną znacznie zwiększy zdolność SIS II do identyfikacji osób. Obecnie działający SIS opiera się o sytuację z końca lat osiemdziesiątych, kiedy to technologia nie była wystarczająco rozwinięta, by umożliwić obsługiwanie jakiegokolwiek rodzaju obrazów cyfrowych lub danych biometrycznych w sposób stały. Ponadto, organy ścigania napotykają na coraz większe trudności w związku z identyfikacją i kontrolą przepływu osób. Istnieją poważne problemy operacyjne, których nie sposób rozwiązać poprzez proste wyszukiwanie nazwisk. Równolegle planuje się budowę odrębnego systemu informacji wizowej VIS tj. Visa Information System, ściśle współpracującego z SIS II. 8 System Centralny oraz Interfejsy Narodowe stanowią wspólną część SIS II, przy czym Interfejsy Narodowe są zainstalowane we właściwych siedzibach Stron Uczestniczących i pozwalają im na dostęp do danych i usług systemu SIS II. Wersja 2.4 Strona 12 z 89

13 W chwili obecnej Komisja Europejska prowadzi przetarg, w wyniku którego wyłoniony będzie wykonawca systemu SIS II oraz systemu VIS. Komunikat Komisji Europejskiej dla Rady UE i Parlamentu Europejskiego z 11 grudnia 2003 r., oznaczony COM(2003)771 final, zakłada w Załączniku nr 2 Provisions Schedule up to 2007, że do kwietnia 2007 roku system SIS II będzie w pełni operacyjny i rozpocznie się sukcesywne podłączanie nowych państw członkowskich do sytemu. Zgodnie z bieżącymi informacjami Dyrekcji B3 Dyrektoriatu Generalnego Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne Komisji Europejskiej wykonawca nowego systemu SIS II zostanie wybrany na przełomie września i października br. Do końca października wybrany wykonawca przedstawi Państwom Członkowskim ogólny projekt proponowanych rozwiązań, a do końca bieżącego roku szczegółowy masterplan systemu SIS II. Nałożony na wykonawcę obowiązek przedstawienia warunków technicznych współpracy krajowych systemów informatycznych państw - stron Układu z Schengen oraz państw członkowskich UE z SIS II ma być zrealizowany w lutym 2005 r. Pozwoli to na ostateczne określenie zakresu prac dostosowujących krajowe systemy informatyczne Państw Członkowskich UE do współpracy z SIS II. Funkcjonujący system SIS I+ wykorzystuje sieć SISNET, której koszty utrzymania pokrywane są ze składek obecnych użytkowników SIS. Plany Komisji Europejskiej zakładają transmisję danych systemów SIS II i VIS za pośrednictwem sieci teleinformatycznej TESTA III, stanowiącej kontynuację istniejącej sieci TESTA II. TESTA III docelowo ma przejąć dotychczasowe funkcje różnych dedykowanych sieci użytkowanych dotychczas przez Radę UE lub Komisję Europejską. 2.3 Nowe Kraje Członkowskie Jednym z głównych powodów podjęcia prac na SIS II jest stworzenie systemu pozwalającego na przyłączenie do niego nowych Krajów Członkowskich. Muszą one również mieć możliwość pełnego uczestnictwa w acquis Schengen, a następnie również w SIS II, tak szybko, jak to możliwe. Muszą zatem odpowiednio i niezwłocznie zostać zaangażowane w prace nad projektem SIS II. Kraje Wstępujące po raz pierwszy uczestniczyły w Posiedzeniu Komitetu ds. SIS dn. 14 maja 2003 r. jako obserwatorzy. Status ten pozwolił im na dostęp do informacji oraz udział w debacie ogólnej. Proces ten informuje je również o możliwych datach ich integracji pod warunkiem, że będą do tego prawnie i technicznie przygotowane. Dla osiągnięcia gotowości organizacyjno-technicznej i prawnej nowych Krajów Członkowskich muszą one opracować własne plany przygotowania Systemów Krajowych do przyłączenia do SIS II. Wersja 2.4 Strona 13 z 89

14 3 System Informacyjny Schengen w Polsce 3.1 Uwarunkowania prawne Rzeczpospolita Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do przyjęcia całości dorobku prawnego Schengen, który od 1 maja 1999, z mocy Traktatu Amsterdamskiego, wszedł w ramy prawa europejskiego, i jest wynikiem praktycznego stosowania Układu z Schengen i Konwencji Wykonawczej Schengen. Podstawą prawną budowy komponentu krajowego Systemu Informacyjnego Schengen w Polsce jest ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych 9, znowelizowana w dniu 17 czerwca 2004 roku 10 powołująca krajowy system informatyczny. Zgodnie z ustawą Krajowy System Informatyczny to prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych na potrzeby kontroli granicznej, kontroli celnej, kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na potrzeby innych postępowań lub ratyfikowanych umów międzynarodowych. Przedmiotowa ustawa daje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych delegację do określenia w drodze rozporządzenia: - warunków technicznych przekazu danych uwzględniających standardy i formaty przechowywanych danych (nowy art 37f. ust.2), - wzoru karty rejestracyjnej i sposobu jej wypełnienia, sposób jej przechowywania z uwzględnieniem zakresu danych o osobach i przedmiotach (nowy art. 37f ust. 4), - wzoru karty odpowiedzi oraz sposobu jej wypełniania (nowy art. 37g ust.3). Ponadto ustawa wprowadza delegację dla Rady Ministrów do określenie w drodze rozporządzenia (wchodzącą w życie po 7 dniach od włączenia Rzeczypospolitej do Systemu Informacyjnego Schengen art. 5): - wzoru formularza zgłoszenia oraz sposobu jego wypełnienia w zakresie danych o osobach i przedmiotach przekazywanych w ramach Systemu informacyjnego Schengen (nowy art. 40b ust. 3). Obecnie w MSWiA trwają prace w celu przygotowania projektów odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. 3.2 Użytkownicy instytucjonalni oraz instytucje zainteresowane KSI W ustawie wskazano jako organy uprawnione i obowiązane do współpracy z Krajowym Systemem Informatycznym (KSI): ministra właściwego ds. administracji publicznej, Ministra Sprawiedliwości, 9 Dz. U r., Nr 110, poz.1189, z późn. zm. 10 Dz. U r., Nr 179, poz Wersja 2.4 Strona 14 z 89

15 sąd, prokuratora, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, wojewodę, organy celne, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, ministra właściwego do spraw zagranicznych, konsula. W ograniczonym zakresie z KSI mogą współpracować: Minister Obrony Narodowej, Szef Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu SIS Analiza aktów prawa krajowego wskazuje, że organami uprawnionymi i upoważnionymi do wnioskowania o zgłoszenie lub zgłaszającymi lub sprawdzającymi do/w SIS w Polsce są: minister spraw wewnętrznych i administracji, Prezes Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Wojewoda, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Minister Sprawiedliwości, sąd, prokurator, Minister Finansów poprzez: o Służby Celne, o Służby Skarbowe, o Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Minister Spraw Zagranicznych, konsul. Organy te przedstawiono w tabeli i na schemacie, zaznaczając jakiego rodzaju dane opisane w art Konwencji Wykonawczej będą dla nich właściwe. Szczególnym przypadkiem instytucji zainteresowanej są, jak to określa KWS, organy właściwe dla bezpieczeństwa państwa. Mogą one mieć one dostęp do danych 11 SIS, oraz 11 Rozporządzenie Rady Europy nr 871 z 29 kwietnia 2004 nowelizujące art.101 Konwencji Wykonawczej Schengen rozszerzyło krąg podmiotów uprawnionych do bezpośredniego dostępu do danych SIS. Wersja 2.4 Strona 15 z 89

16 mogą występować o dokonanie wpisów danych osób, o których mowa w art. 96 i 99 KWS. W Polsce tymi instytucjami są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu oraz Wojskowe Służby Informacyjne. Z mocy Art. 114 KWS do instytucji zainteresowanych należy zaliczyć organ kontrolny odpowiedzialny z mocy prawa krajowego za przestrzeganie ochrony danych osobowych. W prawie polskim jest to organ ochrony danych osobowych, o którym mowa w Rozdz. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 r., Nr 133, poz. 883, z poźn. zm.) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Z mocy przygotowywanej noweli Konwencji Wykonawczej Schengen w najbliższej przyszłości Państwa Członkowskie będą musiały zapewnić dostęp do danych z art. 100, dotyczących pojazdów, organom dokonującym rejestracji pojazdów. W Polsce właściwymi organami w tych sprawach są starostowie oraz Wojewoda Mazowiecki. Instytucje współpracujące z SIS 12 : W wnioskujące o zgłoszenie Z zgłaszające S sprawdzające Minister Spraw Wewnętrznych Administracji Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców Wojewoda Art. 95 aresztowanie w celu ekstradycji albo przekazania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania Art. 96 odmo wa wjazdu WZS WS Art. 97 osoby poszukiwane Art. 98 ustalenie miejsca pobytu lub zamieszkania Art niejawny nadzór czyny karalne Art niejawny nadzór organy bezpieczeństwa Art.100 utracone przedmioty W WSdokumenty tożsamości S -dokumenty tożsamości Policja S WS WS S WZS ZS WZS Straż Graniczna S WS S S WS S WS Minister Sprawiedliwości WS S S S Sąd WS WS WS WS S S S Prokurator WS S WS WS S S S Służby Celne S S S S WS S WS Generalny Inspektor Informacji Finansowej S S Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wojskowe Służby Informacyjne Agencja Wywiadu Minister Spraw Zagranicznych S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S WS Konsul WS W Średnia szacunkowa ilość rekordów znajdująca się w centralnej bazie SIS I+ 0k Ok Ok Ok Ok łącznie za cały 99 art Por. obok. Ok Z oznacza prawo instytucji do podjęcia decyzji o wprowadzeniu wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen odnoszącego się do danej osoby lub przedmiotu. W oznacza uprawnianie instytucji wystąpienia z wnioskiem o dokonanie odpowiedniego wpisu w SIS do organu uprawnionego do podjęcia takiej decyzji. S- oznacza uprawnianie instytucji do dostępu do danych odpowiedniej kategorii zapisanych w SIS. Wersja 2.4 Strona 16 z 89

17 Minister Sprawiedliwości Sąd Prokurator Służby skarbowe Straż Graniczna Służby celne Policja art 95, 96, 97, 98, 99, art 95, , 97, 98, 99, 100 art 95, 96, 97, 98, 99, 100 art 95, 96, 97, 98, 99, 100 art 95, 96, 97, 98, 99, 100 art 95, 96, 97, 98, 99, 100 Generalny Inspektor Informacji Finansowej Wojewoda art 95, 96, 97, 98, 99,100 art 98, 100 ABW, WSI, AW Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców art 96 art 96 art 100 SIS art art. 96, 99 95,96,97,98,99,100 art 96 art 96 Minister Spraw Zagranicznych Minister właściwy ds. administracji organ rejestrujący pojazdy (starosta) art. 100 projektowane w noweli KWS art. 100 Konsul Rys. 2. Użytkownicy instytucjonalni P.K. SIS II KSI a SIS Zbiór podmiotów uprawnionych i obowiązanych do współpracy z KSI pokrywa się z polskimi organami uprawnionymi do współpracy z SIS II. Również zasób danych przewidzianych do wprowadzenia do KSI wyczerpuje art Konwencji Wykonawczej Schengen. Powyższy stan prawny powoduje, że KSI stanowi bazę dla przyszłego systemu informatycznego Krajowego Komponentu SIS II. W Systemie Informacyjnym Schengen nie gromadzi się informacji niejawnej w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnej (Dz.U.1999 r., Nr 11, poz. 95, z poźn. zm.) 13. Ponieważ znaczną część zasobu SIS stanowią dane osobowe, podlegają one ochronie na zasadach wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U r, Nr 133, poz. 883 z pózn. zm.) 13 W art. 37a ust.1 pkt.1 ppkt.c znowelizowanej ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych w krajowym systemie informatycznym gromadzi się dane o osobach objętych ochroną w związku toczącym się postępowaniem karnym, które to dane z mocy innych ustaw mogą stanowić informację niejawną. Należy mieć na uwadze, że budowa systemu informatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych, spełniającego wymogi ustawowe jest w sposób istotny kosztowniejsza (koszt zależy od poziomu klauzuli tajności danych) od systemu jawnego. Dlatego też z przywołanych danych, przed przekazaniem ich do KSI, jeżeli zachodzi taka konieczność w związku realizacją zapisów KWS, winna zostać zdjęta przez uprawniony organ klauzula tajności. Decyzję o przekazaniu takich danych winien podjąć właściwy organ. Wersja 2.4 Strona 17 z 89

18 3.3 Instytucje zaangażowane w budowę Polskiego Komponentu SIS II Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Odpowiada za: budowę Centralnego Węzła Polskiego Komponentu SIS II, współdziałanie z Komendą Główną Policji w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej dla polskiego Biura SIRENE, budowę wysokowydajnej sieci integrującej systemy teleinformatyczne zainteresowanych instytucji, przygotowanie projektów podstaw prawnych i dostosowanie systemu CEPiK do wymogów Konwencji Wykonawczej Schengen, przygotowanie projektów podstaw prawnych i dostosowanie systemu OEWiUDO do wymogów Konwencji Wykonawczej Schengen, przygotowanie projektów podstaw prawnych i budowę ewidencji paszportowej spełniającej wymogi Konwencji Wykonawczej Schengen. Do realizacji w.w. niezbędne jest zapewnienie przez MSWiA właściwych zasobów ludzkich 14, organizacji i szkoleń. Termin realizacji do r Straż Graniczna Straż Graniczna odpowiada za: rozbudowę i modernizację użytkowanego systemu teleinformatycznego ZSE do poziomu niezbędnego dla spełniania funkcji lokalnego systemu informatycznego krajowego komponentu SIS II, przygotowanie posiadanych zasobów informacyjnych tak aby mogły one, w zakresie kompetencji Komendanta Głównego Straży Granicznej, w sposób automatyczny współpracować z SIS II, zgodnie z Konwencją Wykonawczą Schengen, 14 Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym MSWiA jednostką odpowiedzialną za realizację wymienionych zadań jest Departament Rejestrów Państwowych. Kierownictwo MSWiA w dniu 28 sierpnia 2004 r. podjęło decyzję o utworzeniu w Departamencie Rejestrów Państwowych Wydziału ds. SIS. Wydział będzie liczył 10 etatów. Część obsady etatowej stanowić będą funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej zaznajomieni z problematyką SIS. Na etapie budowy w prace nad systemem będzie zaangażowanych ze strony MSWiA ok. 20 pracowników DRP z wydziałów: ds. SIS, Rozwoju Rejestrów i Współpracy Europejskiej, Utrzymania Systemów Informatycznych, Planowania Sieci Telekomunikacyjnych, Eksploatacji Sieci Telekomunikacyjnych oraz Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Wersja 2.4 Strona 18 z 89

19 zapewnienie zgodności przepisów prawa polskiego pozostającego we właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej z wymaganiami dorobku Schengen odnoszącego się do SIS II. Do realizacji w.w. niezbędne jest zapewnienie przez SG właściwych zasobów ludzkich, organizacji i szkoleń. Termin realizacji do r Policja Policja odpowiada za: utworzenie w strukturze Komendy Głównej Policji Polskiego Biura SIRENE 15 tj. specjalnej jednostki organizacyjnej niezbędnej dla wspomagania działania systemu SIS poprzez wymianę informacji dodatkowej z innymi Państwami Stronami Układu z Schengen (patrz Załącznik 11.1) oraz realizacji i wykonania jego postanowień. budowę systemu teleinformatycznego obsługującego współpracę Biura SIRENE z analogicznymi biurami za granicą 16. rozbudowę i modernizację użytkowanego systemu teleinformatycznego KSIP do poziomu niezbędnego dla spełniania funkcji lokalnego systemu informatycznego krajowego komponentu SIS II, przygotowanie posiadanych zasobów informacyjnych tak aby mogły one, w zakresie kompetencji Komendanta Głównego Policji, w sposób automatyczny współpracować z SIS II, zgodnie z Konwencją Wykonawczą Schengen, zapewnienie zgodności przepisów prawa polskiego pozostającego we właściwości Komendanta Głównego Policji z wymaganiami dorobku Schengen odnoszącego się do SIS II. Do realizacji w.w. niezbędne jest zapewnienie przez Policję właściwych zasobów ludzkich, organizacji i szkoleń. Termin realizacji do r Urząd do spraw Repatriacji i Cudzoziemców Urząd do spraw Repatriacji i Cudzoziemców odpowiada za: rozbudowę i modernizację użytkowanego systemu teleinformatycznego POBYT do poziomu niezbędnego dla spełniania funkcji lokalnego systemu informatycznego krajowego komponentu SIS II, przygotowanie posiadanych zasobów informacyjnych, tak aby mogły one, w zakresie kompetencji Prezesa URIC, w sposób automatyczny współpracować z SIS II, zgodnie z Konwencją Wykonawczą Schengen, 15 Biuro SIRENE osiągnie pełną gotowość do działania na r. przy docelowym stanie wysokokwalifikowanych specjalistów. 16 System te będzie integralnie związany z systemem teleinformatycznym Centralnego Węzła PK SIS II i będzie budowany przez KGP w ścisłym współdziałaniu z MSWIA. Wersja 2.4 Strona 19 z 89

20 zapewnienie zgodności przepisów prawa polskiego pozostającego we właściwości Prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców z wymaganiami dorobku Schengen odnoszącego się do SIS II. Do realizacji w.w. niezbędne jest zapewnienie przez URIC właściwych zasobów ludzkich, organizacji i szkoleń. Termin realizacji do r Resort Finansów Ministerstwo Finansów odpowiada za: rozbudowę i modernizację użytkowanego systemu teleinformatycznego do poziomu niezbędnego dla spełniania funkcji lokalnych systemów informatycznych krajowego komponentu SIS II, przygotowanie posiadanych zasobów informacyjnych tak aby mogły one, w zakresie kompetencji ministra właściwego ds. finansów publicznych w sposób automatyczny współpracować z SIS II, zgodnie z Konwencją Wykonawczą Schengen. zapewnienie zgodności przepisów prawa polskiego pozostającego we właściwości Ministra Finansów z wymaganiami dorobku Schengen odnoszącego się do SIS II. Do realizacji w.w. niezbędne jest zapewnienie przez MF właściwych zasobów ludzkich, organizacji i szkoleń. Termin realizacji do r Resort Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada za: rozbudowę i modernizację użytkowanego systemu teleinformatycznego WIZA-KONSUL do poziomu niezbędnego dla spełniania funkcji lokalnego systemu informatycznego krajowego komponentu SIS II, przygotowanie posiadanych zasobów informacyjnych tak aby mogły one, w zakresie kompetencji ministra właściwego ds. zagranicznych w sposób automatyczny współpracować z SIS II, zgodnie z Konwencją Wykonawczą Schengen. zapewnienie zgodności przepisów prawa polskiego pozostającego we właściwości Ministra Spraw Zagranicznych z wymaganiami dorobku Schengen odnoszącego się do SIS II. Do realizacji ww niezbędne jest zapewnienie przez MSZ właściwych zasobów ludzkich, organizacji i szkoleń. Termin realizacji do r. Wersja 2.4 Strona 20 z 89

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r.

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 8 października 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842. USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r.

Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842. USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. 2004 Nr 179 poz. 1842 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3950 Warszawa, 18 kwietnia 2005 r.

Druk nr 3950 Warszawa, 18 kwietnia 2005 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-61-05 Druk nr 3950 Warszawa, 18 kwietnia 2005 r. Pan Włodzimierz Cimoszewicz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006)

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.3.2013 r. COM(2013) 115 final ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006)

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI Zadaniem BŁiI KGP jest organizowanie i utrzymywanie systemów teleinformatycznych,a także zarządzanie nimi oraz wspomaganie, w tych dziedzinach, działania

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce

Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Tylko do użytku służbowego Zgłaszanie przypadków nieprawidłowości i nadużyć finansowych do Komisji Europejskiej w Polsce Seminarium na temat środków zwalczania korupcji i nadużyć finansowych w ramach europejskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r.

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r. Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE projekt 09.04.2009 r.

UZASADNIENIE projekt 09.04.2009 r. UZASADNIENIE projekt 09.04.2009 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu dostosowanie prawa polskiego do regulacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie trybu przesyłania wniosków o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac na potrzeby ochrony porządku

Bardziej szczegółowo

Kanały międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych pomiędzy Policją polską i zagranicznymi organami ścigania

Kanały międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych pomiędzy Policją polską i zagranicznymi organami ścigania Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji Kanały międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych pomiędzy Policją polską i zagranicznymi organami ścigania 1 Struktura Biuro Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki

Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Warszawa, dn. 12.11.2013 r. Sz. P. Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki Szanowny Panie Ministrze, W związku ze skierowaniem do konsultacji społecznych Projektu ustawy o ułatwieniu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 134/32 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 463/2014 z dnia 5 maja 2014 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA

Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki Stan prac nad rozwojem państwowych rejestrów referencyjnych podległych MSWiA Marek SłowikowskiS Dyrektor Warszawa, 15 kwietnia 2011 1 Departament Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r.

Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II)

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) Rzeczpospolita Polska PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) (MasterPlan SIS II PL) Wersja 6.6 Biuro Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) Warszawa, dnia 15 listopada 2010 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1021) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zmienia ustawę z dnia 13 czerwca

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 979)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 979) Warszawa, 17 lipca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 979) I. Cel i przedmiot ustawy Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o Straży

Bardziej szczegółowo

ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH OSOBOWYCH. każdy. każdy. każdy

ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH OSOBOWYCH. każdy. każdy. każdy ORGANY I JEDNOSTKI UPRAWNIONE DO ŻĄDANIA DANYCH UPRAWNIONY DO ŻĄDANIA DANYCH PODSTAWA PRAWNA ZOBOWIĄZANY DO UDOSTĘPNIENIA DANYCH ZOBOWIĄZANY DO UDOSTĘPNIENIA DANYCH Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych, 2) urzędowi skarbowemu, którym

Rzeczpospolita Polska zawarła umowy w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych, 2) urzędowi skarbowemu, którym Uzasadnienie W związku z implementacją Dyrektywy Rady nr 2003/48/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (Dz. Urz. WE L 157 z dnia 26.06.2003

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym /Projekt po zwolnieniu z komisji/ USTAWA z dnia.. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 40 ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 40 ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 40 ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie form przedsięwzięć teleinformatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK

PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA 2015 ROK URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO w TORUNIU BIURO OBRONNOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ZATWIERDZAM OR-V-B.2402.1.2015 PLAN SZKOLENIA OBRONNEGO URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

Więcej pieniędzy dla służb porządku publicznego w 2007 r.

Więcej pieniędzy dla służb porządku publicznego w 2007 r. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/4171,wiecej-pieniedzy-dla-sluzb-porzadku-publicznego-w-2007-r.html Wygenerowano: Środa, 22 czerwca 2016, 16:41 Strona znajduje się w archiwum. Wtorek, 03 października

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI. z dnia... 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA CYFRYZACJI z dnia... 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015

U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 U C H W A Ł A Nr IX/70/2015 Zarządu Powiatu Ropczycko Sędziszowskiego z dnia 19 marca 2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Ropczycach. Na podstawie art. 36 ust. 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Projekt z dnia 16 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia.. 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i obiegu informacji w zakresie ochrony żeglugi i portów Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA GPR 2010

ORGANIZACJA GPR 2010 ORGANIZACJA GPR 2010 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Dokumenty związane z przeprowadzeniem Generalnego Pomiaru Ruchu w 2010 roku... 2 3. Jednostki uczestniczące w Generalnym Pomiarze Ruchu w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYKORZYSTYWANIEM ŚRODKÓW Z FUNDYSZY UNIJNYCH PRZEZ POLICJĘ I STRAŻ GRANICZNĄ WNIOSKI Z KONTROLI I AUTYDU

PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYKORZYSTYWANIEM ŚRODKÓW Z FUNDYSZY UNIJNYCH PRZEZ POLICJĘ I STRAŻ GRANICZNĄ WNIOSKI Z KONTROLI I AUTYDU PROBLEMY ZWIĄZANE Z WYKORZYSTYWANIEM ŚRODKÓW Z FUNDYSZY UNIJNYCH PRZEZ POLICJĘ I STRAŻ GRANICZNĄ WNIOSKI Z KONTROLI I AUTYDU Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSWiA Jacek SOBOLEWSKI

Bardziej szczegółowo

Policyjne i pozapolicyjne bazy danych w szkolnictwie policyjnym

Policyjne i pozapolicyjne bazy danych w szkolnictwie policyjnym Policyjne i pozapolicyjne bazy danych w szkolnictwie policyjnym Kursy i szkolenia realizowane przez Szkołę Policji w Katowicach, w których realizowana jest tematyka związana systemami policyjnymi Kurs

Bardziej szczegółowo

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Prezentacja do obrony pracy dyplomowej: Wzorcowa polityka bezpieczeństwa informacji dla organizacji zajmującej się testowaniem oprogramowania. Promotor: dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW i KIEROWCÓW

CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW i KIEROWCÓW Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW i KIEROWCÓW Postęp realizacji projektu Gustaw Pietrzyk Plan prezentacji 1. Cele i architektura systemu 2. Finansowanie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

SINGLE WINDOW w obrocie towarowym z zagranicą. Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac

SINGLE WINDOW w obrocie towarowym z zagranicą. Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac SINGLE WINDOW w obrocie towarowym z zagranicą Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac Założenia projektu oraz informacja o aktualnym stanie prac Dlaczego Single Window? - ZWIĘKSZENIE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 27 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO. z dnia 27 marca 2014 r. ccccc DZIENNIK URZĘDOWY AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, dnia 15 października 2014 r. Poz. 13 ZARZĄDZENIE NR 16 SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Departament Ewidencji Paostwowych i Teleinformatyki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Zadania Zespołu ds. Ochrony Informacji Niejawnych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku 1) w zakresie organizowania ochrony informacji niejawnych: a) zapewnienie właściwej rejestracji, przechowywanie,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 czerwca 2014 r. Poz. 816 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00 925 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie studium wykonalności

Bardziej szczegółowo

Szkolenie otwarte 2016 r.

Szkolenie otwarte 2016 r. Warsztaty Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Szkolenie otwarte 2016 r. PROGRAM SZKOLENIA: I DZIEŃ 9:00-9:15 Powitanie uczestników, ustalenie szczególnie istotnych elementów warsztatów, omówienie

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

ABI nie tylko audytor i koordynator. Wykonywanie przez ABI innych obowiązków niż określone w ustawie o ochronie danych osobowych.

ABI nie tylko audytor i koordynator. Wykonywanie przez ABI innych obowiązków niż określone w ustawie o ochronie danych osobowych. ABI nie tylko audytor i koordynator Wykonywanie przez ABI innych obowiązków niż określone w ustawie o ochronie danych osobowych Andrzej Rutkowski Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia.. w sprawie wysokości środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 6 /2013 Wójta Gminy Harasiuki z dnia 26 marca 2013r. Wytyczne Wójta Gminy Harasiuki - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 26 marca 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. Art. 1.

USTAWA. z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych. Art. 1. Projekt z dnia 10 kwietnia 2009 r. USTAWA z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych Art. 1. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 oraz

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 4.8.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 229/1 II (Komunikaty) KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI Regulamin Konferencji Komisji do Spraw

Bardziej szczegółowo

72 POROZUMIENIE. 1 1. Udostępnianie danych rejestrowych z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego

72 POROZUMIENIE. 1 1. Udostępnianie danych rejestrowych z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego 72 POROZUMIENIE z dnia 14 października 2011 r. w sprawie pobierania danych rejestrowych bezpośrednio z Centralnej Bazy Danych Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych przez

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Istniejący stan rzeczy i cel wydania aktu W obecnym stanie prawnym, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie udostępniania przez Straż Graniczną właściwym organom państwowym informacji z zakresu ochrony granicy państwowej,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Warszawa, dnia 17 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI BM-WP.072.315.2015 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, w nawiązaniu do

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-98-09 Druk nr 2241 Warszawa, 6 sierpnia 2009 r. Szanowny Panie Marszałku Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja kluczowych rejestrów państwowych tworzymy usługi przyjazne Obywatelom

Informatyzacja kluczowych rejestrów państwowych tworzymy usługi przyjazne Obywatelom Informatyzacja kluczowych rejestrów państwowych tworzymy usługi przyjazne Obywatelom Zawiercie, 12 czerwca 2014 r. Czym jest COI? Założenia programu pl.id Aplikacja ŹRÓDŁO Współpraca z aplikacjami alternatywnymi

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju Departament Informacji o Nieruchomościach Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1623

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1623 Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1623 USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 27 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. UCHWAŁA NR XLIX/1221/13 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 17 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Informatycznych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 32 DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. DECYZJA NR 196 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 256 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku

Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku Zarządzenie Nr 422/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w mieście Płocku Na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 PREZYDENTA MIASTA RZESZOWA z dnia 07 stycznia 2016r w sprawie szkolenia obronnego Na podstawie 1 O ust. 1, pkt. 7 lit. b, oraz 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Dziennik Ustaw Nr 21 2066 Poz. 108 108 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo