PROGRAM DLA UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REALIZACJI TYTUŁU IV KONWENCJI WYKONAWCZEJ SCHENGEN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM DLA UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REALIZACJI TYTUŁU IV KONWENCJI WYKONAWCZEJ SCHENGEN"

Transkrypt

1 PROGRAM DLA UCZESTNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W REALIZACJI TYTUŁU IV KONWENCJI WYKONAWCZEJ SCHENGEN (MasterPlan SIS II PL) Wersja 2.4 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, październik 2004 rok

2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP ZNACZENIE DOKUMENTU ZAWARTOŚĆ DOKUMENTU SŁOWNIK PODSTAWOWYCH POJĘĆ. 5 2 SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN W UE PODSTAWY PRAWNE I PRZEZNACZENIE SYSTEMU UWARUNKOWANIA Organizacyjne Finansowe Techniczne NOWE KRAJE CZŁONKOWSKIE SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN W POLSCE UWARUNKOWANIA PRAWNE UŻYTKOWNICY INSTYTUCJONALNI ORAZ INSTYTUCJE ZAINTERESOWANE KSI SIS KSI a SIS INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W BUDOWĘ POLSKIEGO KOMPONENTU SIS II Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji Resort Finansów Resort Spraw Zagranicznych Resort Sprawiedliwości Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Wojskowe Służby Informacyjne UWARUNKOWANIA TECHNICZNE Stan prac nad SIS II w UE System informacji wizowej - (VIS) TESTA Złożoność organizacyjno-techniczna Programu CELE PROGRAMU CEL STRATEGICZNY CELE OPERACYJNE Cel Operacyjny Cel Operacyjny Cel Operacyjny GŁÓWNE KRYTERIUM SUKCESU 28 5 OGÓLNA KONSTRUKCJA SYSTEMU KRAJOWEGO - POLSKIEGO KOMPONENTU SIS II OGÓLNA KONSTRUKCJA POLSKIEGO KOMPONENTU SIS II NARODOWY INTERFEJS SIS II WĘZEŁ CENTRALNY PK SIS II UPROSZCZONA KONSTRUKCJA POLSKIEGO KOMPONENTU SIS II WYTYCZNE DO REALIZACJI 33 6 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ORAZ WYKAZ ZADAŃ 34 Wersja 2.4 Strona 2 z 89

3 6.1 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYKAZ ZADAŃ ZADANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU NAJPILNIEJSZE ZADANIA W 2004 R 35 7 KOSZTY REALIZACJI PROGRAMU ZARZĄDZANIE PROGRAMEM ORAZ RYZYKA ZWIĄZANE Z JEGO REALIZACJĄ OBECNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROPONOWANA STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI PRZEPŁYW INFORMACJI RYZYKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU 49 9 WSTĘPNA ANALIZA STANU PRAWNEGO W OBSZARZE SYSTEMU RESORT SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI MSWiA Departament Rejestrów Państwowych Straż Graniczna Policja Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców RESORT FINANSÓW RESORT SPRAW ZAGRANICZNYCH RESORT SPRAWIEDLIWOŚCI OPIS ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ RESORT SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI MSWiA Departament Rejestrów Państwowych Straż Graniczna Policja Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców RESORT FINANSÓW RESORT SPRAWIEDLIWOŚCI RESORT SPRAW ZAGRANICZNYCH ZAŁĄCZNIKI BIURO SIRENE WYKAZ DOKUMENTÓW MASTERPLAN VISION SZCZEGÓŁOWA TABELA CELÓW (MIARY I WSKAŹNIKI REALIZACJI) 87 Wersja 2.4 Strona 3 z 89

4 1 Wstęp 1.1 Znaczenie dokumentu Niniejszy dokument wiąże się z przyjętym 15 sierpnia 2001 roku przez Komitet Integracji Europejskiej dokumentem Plan Działania w zakresie wdrażania dorobku prawnego Schengen w Polsce (Poland Schengen Action Plan) oraz jego ostatnią wersją zaktualizowaną na sierpień 2004 r. i przyjętą w dniu 31 sierpnia 2004 roku przez Komitet Europejski Rady Ministrów. Program dla uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen (zwany dalej MasterPlan SIS II PL) stanowi rozwinięcie zapisów rozdziału II-System Informacyjny Schengen wspomnianego dokumentu. MasterPlan SIS II PL został opracowany z uwzględnieniem stanu prawnego i faktycznego na dzień 1 sierpnia 2004 roku i będzie podlegał aktualizacji co 6 miesięcy. Dokument był omawiany na posiedzeniach Zespołu ds. Przygotowania Organów i Jednostek Organizacyjnych Podległych lub Nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen oraz Międzyresortowego Zespołu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen oraz podlegał uzgodnieniom międzyresortowym Dokument powstał przy aktywnej współpracy Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Policji i Straży Granicznej. MasterPlan SIS II PL definiuje zadania, których wykonanie jest niezbędne dla pełnego stosowania przez Polskę części dorobku prawnego Schengen uregulowanego Tytułem IV Konwencji Wykonawczej - System Informacyjny Schengen i po przyjęciu przez Radę Ministrów będzie stanowił Program budowy krajowego komponentu Systemu Informacyjnego Schengen w Polsce. 1.2 Zawartość dokumentu MasterPlan SIS II PL. zawiera: Opis celu i znaczenia Systemu Informacyjnego Schengen, Ogólny opis europejskich uwarunkowań budowy krajowego komponentu Systemu Informacyjnego Schengen w Polsce, Krajowe uwarunkowania budowy krajowego komponentu Systemu Informacyjnego Schengen w Polsce, Definicję celów dla Programu na poziomie strategicznym i operacyjnym wraz z głównym kryterium sukcesu dla Programu, Ogólną koncepcję krajowego komponentu Systemu Informacyjnego Schengen w Polsce, Wersja 2.4 Strona 4 z 89

5 Ramowy harmonogram działań oraz wykaz zadań do wykonania, w tym wykaz zadań do wykonania w 2004 roku ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie, Wstępny szacunek kosztów realizacji Programu, Wstępną analizę ryzyka realizacji Programu oraz rekomendowany sposób zarządzania Programem, Wstępną analizę stanu prawnego w obszarze systemu w Polsce, Opis istniejącej infrastruktury technicznej w obszarze systemu w Polsce, 1.3 Słownik podstawowych pojęć CENTRALNA BAZA ZLECEŃ (CBZ) Zbiór danych przekazanych Straży Granicznej przez uprawnione organy RP. Na podstawie odpowiedzi z tej bazy podejmowana jest decyzja o wyniku kontroli granicznej. Baza ta jest jednym z elementów ZSE. Zakres zbioru zleceń w dużej części pokrywa się z kategoriami wpisów określonych w Konwencji Wykonawczej Schengen (art ). CEPiK System informatyczny prowadzony przez Departament Rejestrów Państwowych MSWiA w imieniu ministra właściwego ds. administracji zawierający centralną ewidencję pojazdów i centralną ewidencję kierowców. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z pózn. zm.) COW COW - Centralny Organ Wizowy EWALUACJA SCHENGEN W odniesieniu do realizacji postanowień Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen przedmiotem ewaluacji jest funkcjonalność systemu w zakresie postawionych wymagań. Dokonane zostaną sprawdzenia na granicy państwa oraz wśród wszystkich Użytkowników Instytucjonalnych systemu. Ewaluacja przeprowadzana jest przez ekspertów narodowych reprezentujących 15 z 25 państw członkowskich, którzy dokonują ewaluacji systemów (rozwiązań) już funkcjonujących. Na podstawie rekomendacji wydanej przez w.w. ekspertów Rada Unii Europejskiej podejmie decyzję o objęciu Polski dorobkiem prawnym Schengen nie wymienionym w Załączniku I do Aktu Dotyczącego Warunków Przystąpienia. INSTRUMENT FINANSOWY SCHENGEN (zwany dalej: FUNDUSZ SCHENGEN) Zgodnie z art. 35 Traktatu Akcesyjnego, Fundusz Schengen został utworzony jako tymczasowy instrument pomocy dla nowych państw członkowskich, obejmujący działania wprowadzające w życie acquis z Schengen, tj. między innymi przygotowania Polski do wypełniania postanowień Układu z Schengen i Konwencji Wykonawczej Schengen. INSTYTUCJE ZAINTERESOWANE Wersja 2.4 Strona 5 z 89

6 Instytucje zainteresowane, to w rozumieniu niniejszego dokumentu instytucje, które nie będąc użytkownikami Systemu Informacyjnego Schengen, z mocy przepisów prawa mają dostęp do niektórych jego funkcjonalności lub danych (np. GIODO, ABW). KONWENCJA WYKONAWCZA SCHENGEN (KWS) Realizacji Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. służy Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen, podpisana 19 czerwca 1990 r. W tytule IV Konwencja Wykonawcza wskazuje katalog informacji służących poszukiwaniu osób i rzeczy, które wymieniane są w sposób zautomatyzowany w ramach Systemu Informacyjnego Schengen (Schengen Information System - SIS), m.in. na potrzeby kontroli granicznych oraz kontroli policyjnych i celnych. Konwencja Wykonawcza tworzy podstawy prawne funkcjonowania ww systemu. KRAJOWY SYSTEM INFORMATYCZNY (KSI) Krajowy System Informatyczny to prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych na potrzeby kontroli granicznej, kontroli celnej, kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na potrzeby innych postępowań lub ratyfikowanych umów międzynarodowych. Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U ) KRAJOWY SYSTEM INFORMACYJNY POLICJI (KSIP) Krajowy System Informacyjny Policji (KSIP) to podstawowy system informacyjny eksploatowany w Policji, w obszarze którego są również rejestrowane i przetwarzane informacje poszukiwawcze wchodzące w zakres artykułów 95, 97, 98, 99 i 100 Konwencji Wykonawczej Schengen. KONSTRUKCJA SYSTEMU Konstrukcja systemu informatycznego oznacza sposób, w jaki fizycznie i logistycznie zaprojektowane są jego części (czyli oprogramowanie i sprzęt), włączając w to ich wzajemne relacje. Konstrukcja systemu zawsze określa jego kształt ogólny, jak również częściowo określa mechanizmy szczegółowe. Ponieważ nie ma możliwość rozpoczęcia wprowadzania systemu informatycznego bez znajomości jego konstrukcji, podjęcie decyzji co do tej konstrukcji musi mieć miejsce we wczesnej fazie przygotowań. MASTERPLAN VISION MasterPlan VISION to dokument zawierający propozycje podziału kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy instytucje, które będą brały udział w procesie konsultacji wizowych VISION prowadzonych na podstawie art. 17 ust. 2 Konwencji Wykonawczej Schengen oraz punkt 2 rozdziału II Wspólnej Instrukcji Konsularnej. Masterplan VISION jest efektem pracy uczestników seminariów, które odbyły się w 2003 i 2004 r. w ramach programu PHARE Twinning PL2001/IB/JH/01b (Migration and Visa Policy), podprojekt 3 (IT) działanie Masterplan VISION. Dokument załączono do niniejszego programu. NARODOWY INTERFEJS SIS II Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego: Development of the Schengen Information System II and possible synergies with a future Visa Wersja 2.4 Strona 6 z 89

7 Information System (VIS) z dnia r. każde z Państw Członkowskich będzie mogło pobierać i wysyłać dane z i do Systemu Centralnego SIS II (C-SIS) poprzez narodowy interfejs połączony z systemem Państwa Członkowskiego. Narodowe Interfejsy będą dostarczone Państwom Członkowskim przez Komisję Europejską. Zgodnie z wybraną opcją wszystkie dane przechowywane są w centralnej bazie danych (C-SIS II). Interfejsy Krajowe nie przechowują żadnych danych Schengen i stanowią niewiele więcej, niż kanały przepływowe. Strony Uczestniczące mogą przechowywać dane w swoich systemach krajowych (i w ten sposób wykorzystywać i konsultować się z krajową bazą danych), ale mogą też wykorzystywać i konsultować się bezpośrednio z centralną bazą danych. OEWiUDO Ogólnokrajowa Ewidencja Wydanych i Utraconych Dowodów Osobistych prowadzona przez Departament Rejestrów Państwowych MSWiA w imieniu ministra właściwego ds. administracji na mocy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ustawa z 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U z późn. zm.) PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, którego centralna baza danych prowadzona jest przez Departament Rejestrów Państwowych MSWiA w imieniu ministra właściwego ds. administracji na mocy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ustawa z 10 kwietnia 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U z późn. zm.) POLSKI KOMPONENT SIS II Polski Komponent SIS II jest to system informacyjny rozumiany jako całość infrastruktury technicznej, organizacyjnej wraz z niezbędnym personelem zapewniającą przepływ informacji, wymagany postanowieniami Konwencji Wykonawczej. POLWAN POLWAN jest to korporacyjna, cyfrowa sieć szkieletowa polskiej Policji z 54 węzłami telekomunikacyjnymi ulokowanymi w jednostkach Policji szczebla wojewódzkiego, Komendzie Głównej Policji, byłych KWP i niektórych większych miastach, zbudowana w technologii Frame Relay (układ kratowy). Sieć POLWAN przenosi wszystkie usługi (multimedia), posiada funkcjonalność zestawiania połączeń tele/video konferencyjnych. Obecna jej przepływność to wielokrotność 2Mbps. PSTD Policyjna Sieć Transmisji Danych (PTSD) to sieć korporacyjna polskiej Policji wykorzystująca protokół IP, funkcjonująca na podkładzie sieci POLWAN, łącząca jednostki Policji. Sieć służy, jako podstawowe medium teletransmisyjne dla dostępu funkcjonariuszy Policji do centralnych i lokalnych baz danych, poczty elektronicznej i innych usług. SISNET Sieć Systemu Informacyjnego Schengen Wersja 2.4 Strona 7 z 89

8 S-TESTA S-TESTA to skrót angielskiej nazwy Secured Trans-European Services for Telematics between Administrations oznaczającej Trans-Europejskie Usługi Telematyczne pomiędzy Administracjami. Sieć ta zwana także siecią TESTA III ma zastąpić dotychczasową sieć TESTA II, którą Komisja Europejska i Państwa Członkowskich budują od 1996 roku w ramach Programu IDA. Ma stanowić podstawową sieć szkieletową dla Komisji Europejskiej i Państw Członkowskich. SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN System Informacyjny Schengen (Schengen Information System - SIS) został utworzony zgodnie z postanowieniami tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen. Strony Konwencji utrzymują wspólny system wymiany informacji, który dzięki zastosowaniu automatycznej procedury przetwarzania danych pozwala poszczególnym państwom m.in. na weryfikację osób i przedmiotów podczas kontroli granicznej oraz kontroli policyjnych i celnych przeprowadzanych wewnątrz kraju. Pozwala na dokonywanie sprawdzeń w związku z wydawaniem wiz. SYSTEM MOBILNEJ ODPRAWY GRANICZNEJ (SMOG) Jeden z modułów Zintegrowanego Systemu Ewidencji Straży Granicznej używany na terminalach mobilnych poprzez sieci WLAN i GPRS. SYSTEM TELEINFORMATYCZNY System teleinformatyczny jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. UKŁAD Z SCHENGEN Układ z 14 czerwca 1985 r. zawarty w Schengen między rządami państw Unii Gospodarczej Beneluksu: Belgii, Holandii, Luksemburga oraz Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej dotyczący stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach jest jednym z najważniejszych instrumentów służących ochronie wewnętrznego bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Zawarcie układu miało służyć podjęciu środków, mających na celu wyeliminowanie negatywnych konsekwencji oraz niebezpieczeństw wynikających z liberalizacji obrotu osobowego między państwami członkowskimi UE, przez równoczesne wzmocnienie kontroli ruchu osobowego na granicach zewnętrznych i tzw. wspólne działania o charakterze kompensacyjnym określone w konwencji wykonawczej układu. Układ obejmuje politykę wizową, migracyjną i ochronę zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, między innymi przez współpracę służb granicznych i policyjnych układu. Na mocy Traktatu Amsterdamskiego acquis (dorobek prawny) Schengen został wprowadzony do systemu prawa Unii Europejskiej, co oznacza jego przyjęcie przez Polskę z mocy Traktatu o przystąpieniu RP do Unii Europejskiej Akcesji i Aktu Dotyczącego Warunków Przystąpienia (..) RP () UKSP Wersja 2.4 Strona 8 z 89

9 Uniwersalne Komputerowe Stanowisko Pracy wystandaryzowana w Policji stacja robocza PC wyposażona w mechanizm elektronicznego czytnika identyfikatora cyfrowego i oprogramowanie wykorzystujące protokół RADIUS do bezpiecznej autoryzacji i autentykacji. Z uwagi na koszty, Policja w ostatnim czasie rezygnuje z zakupu tych urządzeń, na rzecz standardowych PC wyposażonych w czytniki kart mikroprocesorowych. UŻYTKOWNIK INSTYTUCJONALNY Użytkownik instytucjonalny, w rozumieniu niniejszego dokumentu instytucja, która z mocy przepisów dorobku Schengen współpracuje z Systemem Informacyjnym Schengen. VISA INFORMATION SYSTEM Visa Information System (VIS) system wymiany informacji wizowej pomiędzy Państwami Członkowskimi UE. Budowany obecnie z mocy Decyzji Rady z 8 Czerwca 2004 r. ustanawiającą System Informacji Wizowej (VIS) (2004/512/EC). System ten będzie współpracował z SIS II. WAN SG Sieć teleinformatyczna Straży Granicznej umożliwiająca przenoszenie wszelkiego rodzaju usług typu dane, głos, video w oparciu o protokół IP. Kanał przesyłania danych dodatkowo chroniony jest poprzez szyfratory IP. Wszystkie jednostki Straży Granicznej tj. Komenda Główna (2x50MBit/s), Oddziały (2x2MBit/s) oraz pozostałe jednostki (1MBit/s) łącznie 253 lokalizacji, podłączone są hierarchicznie siecią WAN odzwierciedlającą strukturę organizacyjną SG. ZINTEGROWANY SYSTEM EWIDENCJI (ZSE) System poszukiwawczy eksploatowany w Straży Granicznej, którego służący do kontroli granicznej. System składa się z modułów CBZ, Archiwum Odprawy Granicznej Wersja 2.4 Strona 9 z 89

10 2 System Informacyjny Schengen w UE 2.1 Podstawy prawne i przeznaczenie systemu Układ z Schengen podpisany 14 czerwca 1985 r. stworzył możliwość znoszenia kontroli granicznej na wspólnej granicy państw sygnatariuszy. Kwestie te szczegółowo uregulowano w Konwencji Wykonawczej z 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen, zwanej Konwencją Wykonawczą Schengen (dalej KWS). Tytuł IV Konwencji Wykonawczej Schengen, w art KWS, tworzy podstawy prawne Systemu Informacyjnego Schengen (dalej SIS). SIS jest systemem wymiany informacji, który pozwala kompetentnym organom Państw Członkowskich, poprzez procedurę zapytań automatycznych, na dostęp do informacji alarmowych dotyczących osób i mienia. Przyczynia się do wprowadzenia w życie zapisów o wolnym ruchu osób, jak również do współpracy organów właściwych w zakresie wymiaru sprawiedliwości, w kwestiach kryminalnych oraz współpracy policji w tym samym kontekście. Zgodnie z art.102 KWS dane wymieniane w SIS nie mogą być wykorzystywane do innych celów niż wynika to z podstawy prawnej dokonania wpisu. 2.2 Uwarunkowania Organizacyjne Zarządzanie strategiczne SIS podlega grupom roboczym Rady Unii Europejskiej, przy wsparciu Sekretariatu Generalnego Rady UE. Zarządzanie operacyjne obecnego systemu SIS jest wykonywane przez Francję. Mandat na opracowanie SIS II został Komisji Europejskiej udzielony w grudniu 2001r. 1 na czas określony, który upływa dn. 31 grudnia Odpowiedzialność za przygotowanie SIS II dzielą pomiędzy siebie Rada UE i Komisja Europejska 2. Jak dotąd, ustanowienie jasnego i wspólnie zatwierdzonego podziału obowiązków okazało się trudne. Do prac nad SIS II Rada UE powołała Komitet ds. SIS II. Składa się on z przedstawicieli Krajów Członkowskich i działa według procedur zarządzania lub nadzoru zależnie od kroków, które należy podjąć zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Rady UE oraz Decyzji Rady UE z dn. 6 grudnia 2001r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen (SIS II) 3. Komitet spotyka się raz w miesiącu. Islandia i Norwegia 4 uczestniczą w tych spotkaniach jako obserwatorzy. 1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2424/2001 oraz Decyzja Rady 2001/886/JHA z dn. 6 grudnia 2001 w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), OJ L 328 z dn. 13 grudnia 2001r., pozycja 4. 2 Patrz: l addendum au procès-verbal du Conseil (Justice, Affaires intérieures et Protection civile) z 6 i 7 września 2001r. (14997/01 ADD 1). 3 Artykuły 4 i 5 Rozporządzenia Rady nr 2424/2001 oraz Artykuły 4 i 5 Decyzji Rady nr 2001/ Oba kraje biorą udział we wprowadzaniu i opracowaniu acquis Schengen. Wersja 2.4 Strona 10 z 89

11 Pracami nad SIS II w Komisji Europejskiej zajmuje się zespół SIS wchodzący w skład jednostki organizacyjnej Wielkoskalowe systemy informatyczne podporządkowanej Dyrektoriatowi Generalnemu Komisji Europejskiej. Częścią mandatu tej jednostki jest wykorzystanie współdziałania pomiędzy głównymi projektami informatycznymi w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych tj.: SIS II, EURODAC i VIS. Zarządzanie Projektem ze strony Komisji Europejskiej zajmuje się Zarząd Projektu powołany w październiku 2002r Finansowe Koszty części wspólnej (centralnej) SIS II oszacowaną na 28 milionów EURO zostaną pokryte z budżetu Wspólnoty. Adaptacja lub budowa Systemów Krajowych przed podłączeniem ich do części wspólnej za pośrednictwem Narodowych Interfejsów SIS II będzie finansowana z budżetów krajowych lub Funduszu Schengen Techniczne Obecnie SIS składa się z systemów krajowych 5 zlokalizowanych w państwach każdej z Uczestniczących Stron 6. Centralny zbiór danych systemu musi pozostawać identyczny z krajowym zbiorem danych 7 umieszczonym w systemach krajowych każdej z Uczestniczących Stron za pomocą funkcji wsparcia technicznego. Zgodnie z Artykułem 92 Konwencji Schengen wprowadzającej w życie postanowienia porozumienia z Schengen z 14 czerwca 1985 r., Francja odpowiedzialna jest za funkcję wsparcia technicznego zlokalizowanego w Strasburgu w specjalnie do tego celu stworzonej siedzibie o wysokim poziomie zabezpieczeń. System strasburski nazywany jest także C-SIS (tzn. część centralna SIS). Funkcja wsparcia obejmuje centralny zbiór danych, co zapewnia, poprzez transmisje online, sytuację, w której wszystkie systemy krajowe zawierają identyczne informacje. Zakłada się, że wydajność obecnego systemu SIS pozwala na obsługę nie więcej niż 18 krajów uczestniczących w programie. Działa on obecnie w 13 Krajach Członkowskich i dwóch innych krajach (Islandia i Norwegia), zaś jego częściowe wprowadzenie w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii planowane jest na niedaleką przyszłość. Nie został on jednak zaprojektowany tak, by poradzić sobie ze zwiększoną liczbą Krajów Członkowskich UE po jej rozszerzeniu. Dlatego jednym z głównych celów opracowania SIS II jest stworzenie systemu pozwalającego na integrację w jego ramach nowych Krajów Członkowskich. Ponadto technologia obecnego SIS jest przestarzała i nie jest wystarczająco elastyczna, by umożliwić łatwe dodawanie nowych funkcji. Podmioty decyzyjne UE systematycznie podnoszą kwestię zapotrzebowania na nowe funkcje i nowe typy informacji. We właściwym czasie niektóre lub wszystkie z tych opcji będą musiały zostać włączone do systemu SIS. Możliwość rozszerzania i modyfikowania SIS w tych obszarach jest zatem kolejną konieczną cechą systemu. 5 System (lub zestaw systemów) zlokalizowanych w domenie krajowej i podległych władzom krajowym. 6 Stronami Uczestniczącymi są kraje (w przyszłości będą to również niektóre organizacje, np. Europol). 7 Kopia (niektórych) danych przechowywanych w Centralnym Systemie SIS II, umieszczonych w systemach krajowych i regularnie aktualizowanych przez Centralny System SIS II. Wersja 2.4 Strona 11 z 89

12 Na poziomie abstrakcyjnym SIS II może zostać określony jako centralny system otoczony Interfejsami Narodowymi 8. Każda Strona Uczestnicząca miałaby w ten sposób, poprzez wykorzystanie interfejsu narodowego przyłączonego do systemu krajowego, możliwość wprowadzania oraz dostępu do już zapisanych danych. W krajach, które wyrażą chęć posiadania kopii lokalnej informacji Schengen, SIS II obejmuje również dane krajowe umiejscowione we właściwych siedzibach, przechowywane na ich odpowiedzialność oraz aktualizowane przez system centralny. Przetwarzanie centralne. Całość danych. Narodowy Interfejs. Brak danych. SK NI C - SIS II NI SK NI (Komponent) System Krajowy SK Rys. 1 Ogólna konstrukcja systemu SIS II Nowy system ma posiadać znacznie więcej funkcjonalności niż obecny, m.in. będzie pozwalać na przesyłanie danych biometrycznych i wykorzystywać najnowsze technologie. Przygotowywane jest rozszerzenie zasobu informacyjnego zawartego w SIS II, ale w ramach przewidzianych Konwencją Wykonawczą. Z punktu widzenia działań operacyjnych policji, wprowadzenie do systemu SIS II narzędzi umożliwiających identyfikację biometryczną znacznie zwiększy zdolność SIS II do identyfikacji osób. Obecnie działający SIS opiera się o sytuację z końca lat osiemdziesiątych, kiedy to technologia nie była wystarczająco rozwinięta, by umożliwić obsługiwanie jakiegokolwiek rodzaju obrazów cyfrowych lub danych biometrycznych w sposób stały. Ponadto, organy ścigania napotykają na coraz większe trudności w związku z identyfikacją i kontrolą przepływu osób. Istnieją poważne problemy operacyjne, których nie sposób rozwiązać poprzez proste wyszukiwanie nazwisk. Równolegle planuje się budowę odrębnego systemu informacji wizowej VIS tj. Visa Information System, ściśle współpracującego z SIS II. 8 System Centralny oraz Interfejsy Narodowe stanowią wspólną część SIS II, przy czym Interfejsy Narodowe są zainstalowane we właściwych siedzibach Stron Uczestniczących i pozwalają im na dostęp do danych i usług systemu SIS II. Wersja 2.4 Strona 12 z 89

13 W chwili obecnej Komisja Europejska prowadzi przetarg, w wyniku którego wyłoniony będzie wykonawca systemu SIS II oraz systemu VIS. Komunikat Komisji Europejskiej dla Rady UE i Parlamentu Europejskiego z 11 grudnia 2003 r., oznaczony COM(2003)771 final, zakłada w Załączniku nr 2 Provisions Schedule up to 2007, że do kwietnia 2007 roku system SIS II będzie w pełni operacyjny i rozpocznie się sukcesywne podłączanie nowych państw członkowskich do sytemu. Zgodnie z bieżącymi informacjami Dyrekcji B3 Dyrektoriatu Generalnego Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne Komisji Europejskiej wykonawca nowego systemu SIS II zostanie wybrany na przełomie września i października br. Do końca października wybrany wykonawca przedstawi Państwom Członkowskim ogólny projekt proponowanych rozwiązań, a do końca bieżącego roku szczegółowy masterplan systemu SIS II. Nałożony na wykonawcę obowiązek przedstawienia warunków technicznych współpracy krajowych systemów informatycznych państw - stron Układu z Schengen oraz państw członkowskich UE z SIS II ma być zrealizowany w lutym 2005 r. Pozwoli to na ostateczne określenie zakresu prac dostosowujących krajowe systemy informatyczne Państw Członkowskich UE do współpracy z SIS II. Funkcjonujący system SIS I+ wykorzystuje sieć SISNET, której koszty utrzymania pokrywane są ze składek obecnych użytkowników SIS. Plany Komisji Europejskiej zakładają transmisję danych systemów SIS II i VIS za pośrednictwem sieci teleinformatycznej TESTA III, stanowiącej kontynuację istniejącej sieci TESTA II. TESTA III docelowo ma przejąć dotychczasowe funkcje różnych dedykowanych sieci użytkowanych dotychczas przez Radę UE lub Komisję Europejską. 2.3 Nowe Kraje Członkowskie Jednym z głównych powodów podjęcia prac na SIS II jest stworzenie systemu pozwalającego na przyłączenie do niego nowych Krajów Członkowskich. Muszą one również mieć możliwość pełnego uczestnictwa w acquis Schengen, a następnie również w SIS II, tak szybko, jak to możliwe. Muszą zatem odpowiednio i niezwłocznie zostać zaangażowane w prace nad projektem SIS II. Kraje Wstępujące po raz pierwszy uczestniczyły w Posiedzeniu Komitetu ds. SIS dn. 14 maja 2003 r. jako obserwatorzy. Status ten pozwolił im na dostęp do informacji oraz udział w debacie ogólnej. Proces ten informuje je również o możliwych datach ich integracji pod warunkiem, że będą do tego prawnie i technicznie przygotowane. Dla osiągnięcia gotowości organizacyjno-technicznej i prawnej nowych Krajów Członkowskich muszą one opracować własne plany przygotowania Systemów Krajowych do przyłączenia do SIS II. Wersja 2.4 Strona 13 z 89

14 3 System Informacyjny Schengen w Polsce 3.1 Uwarunkowania prawne Rzeczpospolita Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do przyjęcia całości dorobku prawnego Schengen, który od 1 maja 1999, z mocy Traktatu Amsterdamskiego, wszedł w ramy prawa europejskiego, i jest wynikiem praktycznego stosowania Układu z Schengen i Konwencji Wykonawczej Schengen. Podstawą prawną budowy komponentu krajowego Systemu Informacyjnego Schengen w Polsce jest ustawa o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych 9, znowelizowana w dniu 17 czerwca 2004 roku 10 powołująca krajowy system informatyczny. Zgodnie z ustawą Krajowy System Informatyczny to prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych na potrzeby kontroli granicznej, kontroli celnej, kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na potrzeby innych postępowań lub ratyfikowanych umów międzynarodowych. Przedmiotowa ustawa daje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych delegację do określenia w drodze rozporządzenia: - warunków technicznych przekazu danych uwzględniających standardy i formaty przechowywanych danych (nowy art 37f. ust.2), - wzoru karty rejestracyjnej i sposobu jej wypełnienia, sposób jej przechowywania z uwzględnieniem zakresu danych o osobach i przedmiotach (nowy art. 37f ust. 4), - wzoru karty odpowiedzi oraz sposobu jej wypełniania (nowy art. 37g ust.3). Ponadto ustawa wprowadza delegację dla Rady Ministrów do określenie w drodze rozporządzenia (wchodzącą w życie po 7 dniach od włączenia Rzeczypospolitej do Systemu Informacyjnego Schengen art. 5): - wzoru formularza zgłoszenia oraz sposobu jego wypełnienia w zakresie danych o osobach i przedmiotach przekazywanych w ramach Systemu informacyjnego Schengen (nowy art. 40b ust. 3). Obecnie w MSWiA trwają prace w celu przygotowania projektów odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. 3.2 Użytkownicy instytucjonalni oraz instytucje zainteresowane KSI W ustawie wskazano jako organy uprawnione i obowiązane do współpracy z Krajowym Systemem Informatycznym (KSI): ministra właściwego ds. administracji publicznej, Ministra Sprawiedliwości, 9 Dz. U r., Nr 110, poz.1189, z późn. zm. 10 Dz. U r., Nr 179, poz Wersja 2.4 Strona 14 z 89

15 sąd, prokuratora, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, wojewodę, organy celne, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, ministra właściwego do spraw zagranicznych, konsula. W ograniczonym zakresie z KSI mogą współpracować: Minister Obrony Narodowej, Szef Wojskowych Służb Informacyjnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szef Agencji Wywiadu SIS Analiza aktów prawa krajowego wskazuje, że organami uprawnionymi i upoważnionymi do wnioskowania o zgłoszenie lub zgłaszającymi lub sprawdzającymi do/w SIS w Polsce są: minister spraw wewnętrznych i administracji, Prezes Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, Wojewoda, Komendant Główny Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Minister Sprawiedliwości, sąd, prokurator, Minister Finansów poprzez: o Służby Celne, o Służby Skarbowe, o Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Minister Spraw Zagranicznych, konsul. Organy te przedstawiono w tabeli i na schemacie, zaznaczając jakiego rodzaju dane opisane w art Konwencji Wykonawczej będą dla nich właściwe. Szczególnym przypadkiem instytucji zainteresowanej są, jak to określa KWS, organy właściwe dla bezpieczeństwa państwa. Mogą one mieć one dostęp do danych 11 SIS, oraz 11 Rozporządzenie Rady Europy nr 871 z 29 kwietnia 2004 nowelizujące art.101 Konwencji Wykonawczej Schengen rozszerzyło krąg podmiotów uprawnionych do bezpośredniego dostępu do danych SIS. Wersja 2.4 Strona 15 z 89

16 mogą występować o dokonanie wpisów danych osób, o których mowa w art. 96 i 99 KWS. W Polsce tymi instytucjami są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu oraz Wojskowe Służby Informacyjne. Z mocy Art. 114 KWS do instytucji zainteresowanych należy zaliczyć organ kontrolny odpowiedzialny z mocy prawa krajowego za przestrzeganie ochrony danych osobowych. W prawie polskim jest to organ ochrony danych osobowych, o którym mowa w Rozdz. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 r., Nr 133, poz. 883, z poźn. zm.) Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Z mocy przygotowywanej noweli Konwencji Wykonawczej Schengen w najbliższej przyszłości Państwa Członkowskie będą musiały zapewnić dostęp do danych z art. 100, dotyczących pojazdów, organom dokonującym rejestracji pojazdów. W Polsce właściwymi organami w tych sprawach są starostowie oraz Wojewoda Mazowiecki. Instytucje współpracujące z SIS 12 : W wnioskujące o zgłoszenie Z zgłaszające S sprawdzające Minister Spraw Wewnętrznych Administracji Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców Wojewoda Art. 95 aresztowanie w celu ekstradycji albo przekazania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania Art. 96 odmo wa wjazdu WZS WS Art. 97 osoby poszukiwane Art. 98 ustalenie miejsca pobytu lub zamieszkania Art niejawny nadzór czyny karalne Art niejawny nadzór organy bezpieczeństwa Art.100 utracone przedmioty W WSdokumenty tożsamości S -dokumenty tożsamości Policja S WS WS S WZS ZS WZS Straż Graniczna S WS S S WS S WS Minister Sprawiedliwości WS S S S Sąd WS WS WS WS S S S Prokurator WS S WS WS S S S Służby Celne S S S S WS S WS Generalny Inspektor Informacji Finansowej S S Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wojskowe Służby Informacyjne Agencja Wywiadu Minister Spraw Zagranicznych S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S WS Konsul WS W Średnia szacunkowa ilość rekordów znajdująca się w centralnej bazie SIS I+ 0k Ok Ok Ok Ok łącznie za cały 99 art Por. obok. Ok Z oznacza prawo instytucji do podjęcia decyzji o wprowadzeniu wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen odnoszącego się do danej osoby lub przedmiotu. W oznacza uprawnianie instytucji wystąpienia z wnioskiem o dokonanie odpowiedniego wpisu w SIS do organu uprawnionego do podjęcia takiej decyzji. S- oznacza uprawnianie instytucji do dostępu do danych odpowiedniej kategorii zapisanych w SIS. Wersja 2.4 Strona 16 z 89

17 Minister Sprawiedliwości Sąd Prokurator Służby skarbowe Straż Graniczna Służby celne Policja art 95, 96, 97, 98, 99, art 95, , 97, 98, 99, 100 art 95, 96, 97, 98, 99, 100 art 95, 96, 97, 98, 99, 100 art 95, 96, 97, 98, 99, 100 art 95, 96, 97, 98, 99, 100 Generalny Inspektor Informacji Finansowej Wojewoda art 95, 96, 97, 98, 99,100 art 98, 100 ABW, WSI, AW Urząd ds. Repatriacji i Cudzoziemców art 96 art 96 art 100 SIS art art. 96, 99 95,96,97,98,99,100 art 96 art 96 Minister Spraw Zagranicznych Minister właściwy ds. administracji organ rejestrujący pojazdy (starosta) art. 100 projektowane w noweli KWS art. 100 Konsul Rys. 2. Użytkownicy instytucjonalni P.K. SIS II KSI a SIS Zbiór podmiotów uprawnionych i obowiązanych do współpracy z KSI pokrywa się z polskimi organami uprawnionymi do współpracy z SIS II. Również zasób danych przewidzianych do wprowadzenia do KSI wyczerpuje art Konwencji Wykonawczej Schengen. Powyższy stan prawny powoduje, że KSI stanowi bazę dla przyszłego systemu informatycznego Krajowego Komponentu SIS II. W Systemie Informacyjnym Schengen nie gromadzi się informacji niejawnej w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnej (Dz.U.1999 r., Nr 11, poz. 95, z poźn. zm.) 13. Ponieważ znaczną część zasobu SIS stanowią dane osobowe, podlegają one ochronie na zasadach wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U r, Nr 133, poz. 883 z pózn. zm.) 13 W art. 37a ust.1 pkt.1 ppkt.c znowelizowanej ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych w krajowym systemie informatycznym gromadzi się dane o osobach objętych ochroną w związku toczącym się postępowaniem karnym, które to dane z mocy innych ustaw mogą stanowić informację niejawną. Należy mieć na uwadze, że budowa systemu informatycznego służącego do przetwarzania informacji niejawnych, spełniającego wymogi ustawowe jest w sposób istotny kosztowniejsza (koszt zależy od poziomu klauzuli tajności danych) od systemu jawnego. Dlatego też z przywołanych danych, przed przekazaniem ich do KSI, jeżeli zachodzi taka konieczność w związku realizacją zapisów KWS, winna zostać zdjęta przez uprawniony organ klauzula tajności. Decyzję o przekazaniu takich danych winien podjąć właściwy organ. Wersja 2.4 Strona 17 z 89

18 3.3 Instytucje zaangażowane w budowę Polskiego Komponentu SIS II Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Odpowiada za: budowę Centralnego Węzła Polskiego Komponentu SIS II, współdziałanie z Komendą Główną Policji w zakresie budowy infrastruktury teleinformatycznej dla polskiego Biura SIRENE, budowę wysokowydajnej sieci integrującej systemy teleinformatyczne zainteresowanych instytucji, przygotowanie projektów podstaw prawnych i dostosowanie systemu CEPiK do wymogów Konwencji Wykonawczej Schengen, przygotowanie projektów podstaw prawnych i dostosowanie systemu OEWiUDO do wymogów Konwencji Wykonawczej Schengen, przygotowanie projektów podstaw prawnych i budowę ewidencji paszportowej spełniającej wymogi Konwencji Wykonawczej Schengen. Do realizacji w.w. niezbędne jest zapewnienie przez MSWiA właściwych zasobów ludzkich 14, organizacji i szkoleń. Termin realizacji do r Straż Graniczna Straż Graniczna odpowiada za: rozbudowę i modernizację użytkowanego systemu teleinformatycznego ZSE do poziomu niezbędnego dla spełniania funkcji lokalnego systemu informatycznego krajowego komponentu SIS II, przygotowanie posiadanych zasobów informacyjnych tak aby mogły one, w zakresie kompetencji Komendanta Głównego Straży Granicznej, w sposób automatyczny współpracować z SIS II, zgodnie z Konwencją Wykonawczą Schengen, 14 Zgodnie z obowiązującym regulaminem organizacyjnym MSWiA jednostką odpowiedzialną za realizację wymienionych zadań jest Departament Rejestrów Państwowych. Kierownictwo MSWiA w dniu 28 sierpnia 2004 r. podjęło decyzję o utworzeniu w Departamencie Rejestrów Państwowych Wydziału ds. SIS. Wydział będzie liczył 10 etatów. Część obsady etatowej stanowić będą funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej zaznajomieni z problematyką SIS. Na etapie budowy w prace nad systemem będzie zaangażowanych ze strony MSWiA ok. 20 pracowników DRP z wydziałów: ds. SIS, Rozwoju Rejestrów i Współpracy Europejskiej, Utrzymania Systemów Informatycznych, Planowania Sieci Telekomunikacyjnych, Eksploatacji Sieci Telekomunikacyjnych oraz Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Wersja 2.4 Strona 18 z 89

19 zapewnienie zgodności przepisów prawa polskiego pozostającego we właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej z wymaganiami dorobku Schengen odnoszącego się do SIS II. Do realizacji w.w. niezbędne jest zapewnienie przez SG właściwych zasobów ludzkich, organizacji i szkoleń. Termin realizacji do r Policja Policja odpowiada za: utworzenie w strukturze Komendy Głównej Policji Polskiego Biura SIRENE 15 tj. specjalnej jednostki organizacyjnej niezbędnej dla wspomagania działania systemu SIS poprzez wymianę informacji dodatkowej z innymi Państwami Stronami Układu z Schengen (patrz Załącznik 11.1) oraz realizacji i wykonania jego postanowień. budowę systemu teleinformatycznego obsługującego współpracę Biura SIRENE z analogicznymi biurami za granicą 16. rozbudowę i modernizację użytkowanego systemu teleinformatycznego KSIP do poziomu niezbędnego dla spełniania funkcji lokalnego systemu informatycznego krajowego komponentu SIS II, przygotowanie posiadanych zasobów informacyjnych tak aby mogły one, w zakresie kompetencji Komendanta Głównego Policji, w sposób automatyczny współpracować z SIS II, zgodnie z Konwencją Wykonawczą Schengen, zapewnienie zgodności przepisów prawa polskiego pozostającego we właściwości Komendanta Głównego Policji z wymaganiami dorobku Schengen odnoszącego się do SIS II. Do realizacji w.w. niezbędne jest zapewnienie przez Policję właściwych zasobów ludzkich, organizacji i szkoleń. Termin realizacji do r Urząd do spraw Repatriacji i Cudzoziemców Urząd do spraw Repatriacji i Cudzoziemców odpowiada za: rozbudowę i modernizację użytkowanego systemu teleinformatycznego POBYT do poziomu niezbędnego dla spełniania funkcji lokalnego systemu informatycznego krajowego komponentu SIS II, przygotowanie posiadanych zasobów informacyjnych, tak aby mogły one, w zakresie kompetencji Prezesa URIC, w sposób automatyczny współpracować z SIS II, zgodnie z Konwencją Wykonawczą Schengen, 15 Biuro SIRENE osiągnie pełną gotowość do działania na r. przy docelowym stanie wysokokwalifikowanych specjalistów. 16 System te będzie integralnie związany z systemem teleinformatycznym Centralnego Węzła PK SIS II i będzie budowany przez KGP w ścisłym współdziałaniu z MSWIA. Wersja 2.4 Strona 19 z 89

20 zapewnienie zgodności przepisów prawa polskiego pozostającego we właściwości Prezesa Urzędu do spraw Repatriacji i Cudzoziemców z wymaganiami dorobku Schengen odnoszącego się do SIS II. Do realizacji w.w. niezbędne jest zapewnienie przez URIC właściwych zasobów ludzkich, organizacji i szkoleń. Termin realizacji do r Resort Finansów Ministerstwo Finansów odpowiada za: rozbudowę i modernizację użytkowanego systemu teleinformatycznego do poziomu niezbędnego dla spełniania funkcji lokalnych systemów informatycznych krajowego komponentu SIS II, przygotowanie posiadanych zasobów informacyjnych tak aby mogły one, w zakresie kompetencji ministra właściwego ds. finansów publicznych w sposób automatyczny współpracować z SIS II, zgodnie z Konwencją Wykonawczą Schengen. zapewnienie zgodności przepisów prawa polskiego pozostającego we właściwości Ministra Finansów z wymaganiami dorobku Schengen odnoszącego się do SIS II. Do realizacji w.w. niezbędne jest zapewnienie przez MF właściwych zasobów ludzkich, organizacji i szkoleń. Termin realizacji do r Resort Spraw Zagranicznych Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada za: rozbudowę i modernizację użytkowanego systemu teleinformatycznego WIZA-KONSUL do poziomu niezbędnego dla spełniania funkcji lokalnego systemu informatycznego krajowego komponentu SIS II, przygotowanie posiadanych zasobów informacyjnych tak aby mogły one, w zakresie kompetencji ministra właściwego ds. zagranicznych w sposób automatyczny współpracować z SIS II, zgodnie z Konwencją Wykonawczą Schengen. zapewnienie zgodności przepisów prawa polskiego pozostającego we właściwości Ministra Spraw Zagranicznych z wymaganiami dorobku Schengen odnoszącego się do SIS II. Do realizacji ww niezbędne jest zapewnienie przez MSZ właściwych zasobów ludzkich, organizacji i szkoleń. Termin realizacji do r. Wersja 2.4 Strona 20 z 89

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II)

PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) Rzeczpospolita Polska PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) (MasterPlan SIS II PL) Wersja 6.6 Biuro Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r.

PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE. uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. PROPOZYCJE INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DOTYCZĄCE ULEPSZENIA SYSTEMU TWORZENIE PRAWA W POLSCE uwzględniają stan prawny na dzień: 20.03.2012 r. Oznaczenie podmiotu Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T U U S T A W Y O M I Ę D Z Y R E S O R T O W Y M O P E R A T O R Z E S Y S T E M U

Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T U U S T A W Y O M I Ę D Z Y R E S O R T O W Y M O P E R A T O R Z E S Y S T E M U Projekt na dzień 26.08.2011 r. Z A Ł O Ż E N I A D O P R O J E K T U U S T A W Y O M I Ę D Z Y R E S O R T O W Y M O P E R A T O R Z E S Y S T E M U T E L E I N F O R M A T Y C Z N E G O C E N T R U M

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI Nr ewid. P/10/045 KGP-4101-03-00/2010 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji KPB-4101-05-00/2012 Nr ewid. 33/2013/P/12/096/KPB Informacja o wynikach kontroli Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-410-17/2009 Nr ewid 27/2010/P09047/KGP Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania

E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) E-government w jednostkach administracji terenowej - aktualne problemy i rozwiązania Praca nr 06300025 Gdańsk, grudzień 2005 E-government w jednostkach

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Departament Rejestrów Państwowych Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Wykonanie i wdrożenie oraz obsługa eksploatacyjna i rozwój systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione.

MIiR Uwaga uzgodniona na konferencji. 2. Uwagi częściowo uwzględnione. Raport z konsultacji po konferencji uzgodnieniowej do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (KRMC) Lp. Jednostka redakcyjna Zgłoszone uwagi

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski

Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia dla Polski Wybrane zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej Szanse i zagrożenia dla Polski Opracowanie pod redakcją: Przemysława Bryksy, Naczelnika Wydziału Strategii i Analiz Departament

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Wojciech Kutyła KAP 4101-003-01/2014 P/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

Informatyka w administracji

Informatyka w administracji Polskie Towarzystwo Informatyczne :::: Sas :::: iiiłłiaa :::: \ Informatyka w administracji Redakcja naukowa: \ Jerzy S. Nowak / Zbigniew Olejniczak Janusz K.Grabara Informatyka w administracji Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Redakcja: ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa. Maciej JURKOWSKI, Przewodniczący Rady Programowej. Tadeusz BIAŁKOWSKI, Redaktor naczelny

Wydawca: Redakcja: ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa. Maciej JURKOWSKI, Przewodniczący Rady Programowej. Tadeusz BIAŁKOWSKI, Redaktor naczelny 2 (92)/2013 Wydawca: Redakcja: ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa tel. 22 695 98 22, 629 85 93 fax 22 695 98 15 e-mail tbia@paa.gov.pl w w w. paa.gov.pl Maciej JURKOWSKI, Przewodniczący Rady Programowej Tadeusz

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. LUTY / MARZEC 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH LUTY / MARZEC 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo