PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II)"

Transkrypt

1 Rzeczpospolita Polska PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) (MasterPlan SIS II PL) Wersja 6.6 Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym

2 Autor: Tytuł: Metryka dokumentu: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym Plan dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II) MasterPlan SIS II PL Wersja: 6.6 Status: Projekt dokumentu do akceptacji Rady Ministrów Liczba stron: 28 Liczba załączników: - Decyzja do rozesłania dokumentu do rozpatrzenia przez Radę Ministrów: Imię i nazwisko Stanowisko Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym Przyjęcie dokumentu: Organ Komitet do Spraw Europejskich Przyjęcie dokumentu: Organ Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji Przyjęcie dokumentu: Organ Stały Komitet Rady Ministrów Przyjęcie dokumentu: Organ Rada Ministrów 2/28

3 Spis treści 1. WPROWADZENIE CEL I ZAKRES DOKUMENTU PRZYJĘTA TERMINOLOGIA I SKRÓTY DOKUMENTY ZWIĄZANE Akty prawne i dokumenty unijne (UE) Akty prawne i dokumenty polskie (PL) CEL STRATEGICZNY SIS II CELE OPERACYJNE Cel Operacyjny 1 SIS II Cel Operacyjny 2 SIS II Cel Operacyjny 3 SIS II Cel Operacyjny 4 SIS II ARCHITEKTURA SYSTEMU INFORMACYJNEGO (SIS II) ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKÓW INSTYTUCJONALNYCH ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEBY SPEŁNIENIA WARUNKÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTĘPU DO DANYCH SIS II ZARZĄDZANIE PLANEM ZAKRES I METODA ZARZĄDZANIA PLANEM SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PLANU ZAKRES OBOWIĄZKÓW W OBSZARZE ZARZĄDZANIA PLANEM DOKUMENTACJA PLANU FINANSOWANIE PLANU RAPORTOWANIE I KONTROLA PLANU Tryb raportowania Forma raportowania PORTAL INFORMACYJNY /28

4 1. WPROWADZENIE Mając na uwadze zgodność polskiego planu prac, w zakresie zapewnienia udziału organów administracji państwowej w Systemie Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), z harmonogramem globalnym przygotowywanym przez Komisję Europejską, a także sprawną realizację działań na poziomie krajowym postanowiono o aktualizacji niniejszego dokumentu zarządczego. Opracowywany przez Komisję Europejską harmonogram globalny został zmodyfikowany w wyniku zaistniałych w projekcie europejskim problemów. Aktualizując harmonogram globalny wdrażania SIS II, Komisja Europejska utrzymała dotychczasowy termin produkcyjnego uruchomienia systemu w I kwartale 2013 r. W niniejszym dokumencie uwzględniono zmodyfikowane podejście do prowadzenia testów krajowych SIS II, w szczególności zrezygnowano z wykorzystania symulatora KSI. Decyzja o rezygnacji z budowy i wykorzystania symulatora KSI podczas testów jest wynikiem doświadczeń COT KSI z przygotowywania i testowania systemu VIS oraz wcześniejszych testów SIS II. W celu uniknięcia różnic interpretacyjnych, zmieniono nazwę niniejszego dokumentu zarządczego. Zgodnie z sugestią Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyrażoną w styczniu 2011 r. podczas opiniowania poprzedniej wersji dokumentu - Programu dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II) (MasterPlan SIS II PL) wersja 6.2, dokument zatytułowano w następujący sposób: Plan dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II) (MasterPlan SIS II PL). Wyżej opisana zmiana eliminuje wątpliwości w zakresie stosowania do tego dokumentu wymogów dotyczących dokumentów określanych jako Program wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Niniejsza wersja dokumentu zarządczego otrzymała kolejny numer, zgodnie z zasadą wersjonowania przyjętą w poprzedniej wersji dokumentu. W dokumencie wykorzystano niektóre definicje zawarte w ustawie o SIS i VIS Cel i zakres dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie aktualnego planu kluczowych działań zmierzających do wdrożenia w Polsce systemu SIS II w taki sposób, aby po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów stanowił on zaktualizowaną podstawę dostosowania organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II. MasterPlan SIS II PL wskazuje: cel strategiczny, cele operacyjne i związane z nimi zbiory zadań, organy administracji państwowej odpowiedzialne za realizację ww. zadań, terminy, w których zadania powinny być zrealizowane, mechanizmy zarządzania Planem, zobowiązania Użytkowników Instytucjonalnych i Indywidualnych. 4/28

5 1.2. Przyjęta terminologia i skróty Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto następującą terminologię i skróty: Bezpośredni dostęp rozumie się przez to dokonywanie Wpisów oraz wgląd do danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), realizowany w sposób bezpośredni przez organ wskazany w ustawie o SIS i VIS. Biuro Pełnomocnika Rządu Wydział do Spraw Obsługi SIS/VIS w Departamencie Strategii i Analiz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, odpowiedzialny m.in. za zapewnienie merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej obsługi Pełnomocnika Rządu. Biuro SIRENE komórka organizacyjna w ramach struktury Komendy Głównej Policji, zapewniająca w szczególności wymianę Informacji uzupełniających w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku SIRENE, o którym mowa w art. 8 ust.4 rozporządzenia o SIS II oraz w art. 8 ust. 4 decyzji o SIS II. Centralny organ techniczny KSI (COT KSI) rozumie się przez to Komendanta Głównego Policji realizującego zadania, o których mowa w szczególności w art. 26 ustawy o SIS i VIS. Centralny Węzeł Polskiego Komponentu SIS i VIS (CW PK SIS i VIS) podsystem informacyjny stanowiący część infrastruktury technicznej i organizacyjnej KSI, mający na celu zapewnienie przepływu informacji pomiędzy centralnym systemem SIS II (CS-SIS) i VIS (CS-VIS) a Systemami Centralnymi Użytkowników Instytucjonalnych. Commercial off-the-shelf (COTS) gotowe produkty teleinformatyczne wykorzystywane w KSI. CS-SIS system centralny SIS II zawierający bazę danych SIS II. Informacje uzupełniające wszelkie informacje wymieniane za pośrednictwem Biur SIRENE pomiędzy krajowymi a zagranicznymi organami uprawnionymi do wykorzystywania danych SIS, niezbędne przy dokonywaniu wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen lub w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań w przypadkach, gdy w wyniku przeglądania danych SIS odnaleziono osoby lub przedmioty, których dotyczą wpisy. Koordynator testów osoba wyznaczona w ramach koordynacji Planem do ustalenia wspólnie z COT KSI oraz UI planów i szczegółowych harmonogramów realizowanych testów oraz monitorowania ich przebiegu. Krajowy System Informatyczny (KSI) zespół współpracujących ze sobą urządzeń, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych (oprogramowania) zastosowanych w celu przetwarzania danych oraz infrastruktura telekomunikacyjna, umożliwiające organom administracji publicznej i organom wymiaru sprawiedliwości wykorzystywanie danych gromadzonych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. 5/28

6 Mechanizm LNI-BLNI mechanizm automatycznego przełączania pomiędzy ośrodkami podstawowym (Local National Interface) i zapasowym (Backup Local National Interface) w przypadku awarii ośrodka podstawowego. Nadzór nad KSI uprawnienia i kompetencje ministra właściwego ds. wewnętrznych, o których mowa w ustawie o SIS i VIS, a w szczególności nadzorowanie i sprawdzanie prawidłowości działania Krajowego Systemu Informatycznego w ramach poszczególnych organów uprawnionych do dostępu do danych. N.SIS krajowy system SIS 1+, złożony z krajowych systemów danych, które łączą się z systemem centralnym SIS 1. N.SIS II krajowy system SIS II, złożony z krajowych systemów danych, które łączą się z systemem centralnym SIS II. Narodowy Interfejs SIS II (NI-SIS) interfejs umożliwiający wymianę informacji pomiędzy KSI a CS-SIS. Państwo Członkowskie (PCz) rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nienależące do Unii Europejskiej lub państwo niebędące stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z wyjątkiem państwa, wobec którego Rada podjęła decyzję o niestosowaniu przepisów dorobku Schengen. Pełnomocnik Rządu Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym ustanowiony rozporządzeniem w sprawie Pełnomocnika. Portal informacyjny platforma elektroniczna wspierająca procesy zarządcze w Planie i zawierająca pełną dokumentację Planu. Pośredni dostęp dokonywanie Wpisów oraz wgląd do danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), realizowany w sytuacjach wskazanych w ustawie o SIS i VIS za pośrednictwem Centralnego organu technicznego KSI albo organu wskazanego w art. 3a, art. 4a oraz art. 7 ust. 2 ustawy o SIS i VIS. Plan w niniejszym opracowaniu rozumiany jako zbiór działań i Projektów niezbędnych dla dostosowania organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II). Projekt niepowtarzalny zbiór powiązanych ze sobą działań, zmierzających do osiągnięcia założonego celu, posiadających z góry zaplanowany początek i koniec oraz ograniczone koszty i zasoby. Ryzyko prawdopodobieństwo, że określone zagrożenie doprowadzi do powstania opóźnień, strat lub zniszczeń zasobów, przy czym na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, iż ryzyko może być wysokie, umiarkowane lub niskie. 6/28

7 Sieć teleinformatyczna MSW sieć szkieletowa MSW, łącząca systemy centralne organów administracji państwowej uprawnionych do współpracy z SIS lub VIS, a także system teleinformatyczny Biura SIRENE z KSI. s-testa (Secured Trans-European Services for Telematics between Administrations) dedykowana sieć szkieletowa przewidziana do wykorzystywania między innymi dla potrzeb systemów SIS II i VIS. SIRENE anglojęzyczny skrót terminu Supplementary Information Request at the National Entry tłumaczony dosłownie oznacza wniosek o Informacje Uzupełniające na Wejściu Krajowym. System Centralny Użytkownika Instytucjonalnego (SC UI) właściwy z punktu widzenia współpracy z SIS, system teleinformatyczny Użytkownika Instytucjonalnego, wspierający realizację zadań ustawowych, wykorzystywany lub planowany do wykorzystania przez organ administracji do współpracy z SIS. System Informacyjny Schengen (SIS) (Schengen Information System) system informacyjny utworzony zgodnie z postanowieniami tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen (KWS), dla wprowadzenia w życie swobody przepływu osób i towarów w ramach terytoriów państw objętych porozumieniem z Schengen. Obecnie eksploatowaną wersją Systemu Informacyjnego Schengen jest SIS 1+. Planowane jest zastąpienie obecnie używanego systemu SIS II. System Informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II) system informacyjny, o którym mowa w rozporządzeniu o SIS II oraz w decyzji o SIS II. Użytkownik Indywidualny (UIn) osoba fizyczna uprawniona w ramach organu administracji państwowej 1 lub służby do wykorzystywania danych SIS i bezpośredniej komunikacji z KSI za pomocą aplikacji WWW SIS. Użytkownik Instytucjonalny (UI) organ administracji państwowej lub służba uprawnione do współpracy z SIS za pośrednictwem KSI z wykorzystaniem własnego systemu informatycznego (Systemu Centralnego Użytkownika Instytucjonalnego) z wykorzystaniem interfejsu KSI SIS. Użytkownik Końcowy (Uk) osoba fizyczna uprawniona w ramach organu administracji państwowej lub służby do wykorzystania danych SIS, posiadająca dostęp do KSI za pośrednictwem systemu informatycznego Użytkownika Instytucjonalnego. Wizowy System Informacyjny (VIS) (Visa Information System) system informacyjny, o którym mowa w art. 1 Decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (wcześniej używana nazwa to System Informacji Wizowej ). Wpis czynności faktyczne polegające na wprowadzeniu do Systemu Informacyjnego Schengen, zmianie lub usunięciu z Systemu Informacyjnego Schengen danych umożliwiających właściwym organom identyfikację osoby lub przedmiotu oraz podjęcie wnioskowanego działania w związku ze zidentyfikowaniem osoby lub przedmiotu. 1 W niniejszym dokumencie zarządczym przez termin organy administracji państwowej rozumie się również organy wymiaru sprawiedliwości (sądy i prokuraturę). 7/28

8 Wszyscy Użytkownicy KSI organy administracji państwowej lub służby oraz osoby fizyczne uprawnione do Wykorzystywania danych SIS, posiadające dostęp do KSI za pomocą aplikacji WWW SIS lub za pośrednictwem systemu informatycznego Użytkownika Instytucjonalnego z wykorzystaniem interfejsu KSI SIS: sąd, prokuratura, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Policja, organy kontroli skarbowej, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celna, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Dyrektor urzędu morskiego, wyznaczone urzędy skarbowe, wojewodowie, konsulowie, Biuro Ochrony Rządu, organy jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, organy samorządowe właściwe w sprawach rejestracji pojazdów oraz minister właściwy do spraw zagranicznych. WWW SIS aplikacja umożliwiająca UIn wykorzystywanie danych SIS i bezpośrednią komunikację z KSI. Wykorzystywanie danych przetwarzanie danych będących danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jak również jakiekolwiek operacje wykonywane na danych niebędących danymi osobowymi, takie jak zbieranie, wpisywanie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. Zintegrowany Słownik SIS/VIS - element porządkujący terminologię SIS/VIS. Obejmuje pojęcia z zakresu SIS/VIS w języku polskim i angielskim. Dostępny w formie elektronicznej. Pozostałe określenia użyte w niniejszym dokumencie należy rozumieć zgodnie z powszechnie akceptowaną nomenklaturą w dziedzinie problemu. Skróty: CEPIK CEWIUP DN MSW DSiA MSW GIODO MSW OEWiUDO Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Paszportów Departament Nadzoru MSW Departament Strategii i Analiz MSW Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ogólnokrajowa Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych 8/28

9 1.3. Dokumenty związane Poniżej przedstawiono listę dokumentów związanych z przedmiotem niniejszego dokumentu: Akty prawne i dokumenty unijne (UE) System Informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II): rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z , str. 1-3); rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z , str. 4-23), zwane dalej rozporządzeniem o SIS II ; decyzja Rady (2007/533/WSiSW) z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z , str. 63), zwana dalej decyzją o SIS II ; rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 57 z , str. 1-5); decyzja Rady (2008/173/WSiSW) z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 57 z , str ); decyzja Komisji (2008/333/WE) z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 123 z , str. 1-38); decyzja Komisji (2008/334/WSiSW) z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 123 z , str ); rozporządzenie Rady (UE) nr 1272/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 359 z , str ); rozporządzenie Rady (UE) nr 1273/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 359 z , str ). decyzja Komisji (2010/261/UE) z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności (Dz. Urz. UE L 112 z , str ); Inne: akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z , str ). 9/28

10 1.3.2 Akty prawne i dokumenty polskie (PL) Ustawy i rozporządzenia: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o ochronie danych osobowych ; ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.) zwana dalej ustawą o SIS i VIS ; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. Nr 237, poz. 1415); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu rejestrowania przypadków, w których uzyskano dostęp do danych lub wykorzystano dane w inny sposób przez Krajowy System Informatyczny (Dz. U. Nr 221, poz. 1643); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych (Dz. U. Nr 203, poz. 1193); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków Policji (Dz. U. Nr 235, poz. 1731); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (Dz. U. Nr 236, poz. 1743); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. Nr 80, poz. 482 oraz z 2011 r. Nr 143, poz. 844). Pełnomocnik Rządu ds. SIS i VIS: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) (Dz. U. Nr 281, poz. 2788, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie Pełnomocnika. Dokumenty zarządcze: program dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II) - MasterPlan SIS II PL wersja 6.2, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 stycznia 2011 r. 10/28

11 2. CEL STRATEGICZNY Celem strategicznym Planu jest zapewnienie udziału Polski w Systemie Informacyjnym Schengen II zgodnie z terminami przewidzianymi w unijnych aktach prawnych. Kryterium osiągnięcia celu Planu będzie umożliwienie Użytkownikom Instytucjonalnym i Indywidualnym pełnego korzystania z zasobów SIS II. W ramach realizacji celu strategicznego zdefiniowano cele operacyjne, które zostały rozpisane na zadania koordynowane przez Pełnomocnika Rządu, a wykonywane przez Użytkowników Instytucjonalnych i Indywidualnych. Stan realizacji zadań będzie monitorowany przez Pełnomocnika Rządu. Pomocnym w osiągnięciu celu strategicznego Planu będzie wdrożenie metodyki zarządzania Planem. Kwestie związane z zarządzaniem Planem zostały opisane w rozdziale 5. 11/28

12 3. SIS II W wyniku wstrzymania Projektu SIS II na szczeblu europejskim w grudniu 2008 r. również prace krajowe nad rozwojem systemu zostały zawieszone. Od tego czasu trwał okres analizy i naprawy systemu centralnego SIS II, podczas którego wyeliminowano znaczną liczbę rozpoznanych błędów systemu oraz wdrożono rozwiązania pozwalające im przeciwdziałać. Równocześnie trwały prace nad opracowaniem scenariusza alternatywnego SIS1+RE, którego realizacja w przypadku rezygnacji z SIS II pozwoliłaby osiągnąć cele SIS II w oparciu o inne rozwiązanie techniczne. Zgodnie z przyjętymi przez Radę JHA w czerwcu 2009 r. konkluzjami 2, projekt SIS II został wznowiony, przy założeniach, że w trakcie trwania projektu zostaną przeprowadzone dwa kluczowe testy (tzw. testy pierwszego i drugiego kamienia milowego) mające dowieść, że system centralny jest stabilny, niezawodny i wydajny, jego najistotniejsze cechy funkcjonalne są poprawne, a projekt jest zgodny z założeniami oraz zmianami wprowadzonymi w okresie naprawy SIS II. Pierwszy z testów odbył się w pierwszej połowie 2010 r., drugi w maju 2012 r. Testy zakończył się pomyślnie. W efekcie Komisja Europejska przygotowała i realizuje globalny harmonogram, który zakłada uruchomienie produkcyjne systemu SIS II w pierwszym kwartale 2013 r. W związku z powodzeniem kluczowych testów nie kontynuuje się opracowania scenariusza alternatywnego dla SIS II. Po trwającej od 2009 r. odnowie systemu centralnego SIS II, rozpoczęła się faza testów. Podczas przeprowadzonych testów systemu centralnego oraz testów z udziałem PCz występowały problemy techniczne, czasami poważne.. W projekcie pojawiły się także inne problemy, związane między innymi z nadmiarem zadań zleconych zespołowi C.SIS czy opóźnieniami prac w niektórych PCz. Problemy te zmusiły Komisję Europejską do wypracowania środków zaradczych oraz zaproponowania przesunięć zmiany kolejności zadań w harmonogramie globalnym. Przedstawione zmiany nie powodują opóźnienia zakładanego terminu uruchomienia SIS II (1 kwartał 2013 r.), jednak wymagają wprowadzenia korekty w polskim planie dostosowania do współpracy z SIS II Cele operacyjne Osiągnięcie celu strategicznego w zakresie SIS II wymaga: dostosowania systemów Wszystkich Użytkowników KSI do współpracy z KSI w zakresie dostępu do SIS II, dalej określanego mianem Celu Operacyjnego 1 SIS II (CO1S), integracji Polskiego Komponentu SIS II z CS-SIS, dalej określanego mianem Celu Operacyjnego 2 SIS II (CO2S), przygotowanie i przeprowadzenie migracji SIS1 do SIS II, dalej określanego mianem Celu Operacyjnego 3 SIS II (CO3S), monitorowanie, przegląd, weryfikacja i aktualizacja prawnych instrumentów krajowych przyjętych na potrzeby zapewnienia udziału Polski w SIS II, dalej określanego mianem Celu Operacyjnego 4 SIS II (CO4S). 3 2 Konkluzje zawarte są w dokumencie o numerze 10708/09 JAI 360 SIRIS 82 CATS 64 COMIX Obowiązujące w Polsce rozwiązania prawne pozwalają upoważnionym organom krajowym na korzystanie z obecnie funkcjonującego Systemu Informacyjnego Schengen pierwszej generacji, a także Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji. Takie działanie ma na celu przygotowanie podstaw prawnych zapewniających organom możliwość dostępu do SIS II bez jakichkolwiek opóźnień i konieczności wprowadzania zmian z dniem uruchomienia systemu. Jednakże w przypadku postanowień regulujących korzystanie z SIS II przewidziano vacatio legis do czasu określonego w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzania (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 12/28

13 W dalszej części niniejszego rozdziału przedstawiono ogólny opis celów operacyjnych poprzez: określenie podmiotów odpowiedzialnych za osiągnięcie danego celu operacyjnego, wyznaczenie terminu, do którego dany cel powinien zostać osiągnięty, wskazanie miar osiągnięcia danego celu operacyjnego Cel Operacyjny 1 SIS II Tabela przedstawia zadania niezbędne do zrealizowania, aby osiągnąć Cel Operacyjny CO1S - dostosowanie systemów Wszystkich Użytkowników KSI do współpracy z KSI w zakresie dostępu do SIS II, organy administracji państwowej oraz służby odpowiedzialne za ich realizację oraz terminy wykonania tych zadań. Nr zadania Zadanie Odpowiedzialność za realizację rozpoczęcia zakończenia CO1S_Z1 Dostosowanie aplikacji WWW SIS do ICD 3.0 COT KSI CO1S_Z2 Przygotowanie specyfikacji interfejsu KSI dla UI COT KSI CO1S_Z3 Przygotowanie połączenia UIn z WWW SIS COT KSI wraz z UIn CO1S_Z4 Przeprowadzenie testów UIn z WWW SIS, w tym testów połączeniowych COT KSI UIn CO1S_Z5 Dostosowanie Systemów Centralnych UI do współpracy z KSI w zakresie SIS II (środowisko testowe) UI utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji. Wprowadzanie ewentualnych zmian do przepisów może być spowodowane zmianami wprowadzonymi na poziomie centralnym bądź koniecznością dostosowania procedur i rozwiązań wewnętrznych poszczególnych podmiotów. 13/28

14 Nr zadania Zadanie Odpowiedzialność za realizację rozpoczęcia zakończenia CO1S_Z6 Podłączenie produkcyjne systemów CEPiK, OEWiUDO, CEWIUP do KSI minister właściwy do spraw wewnętrznych CO1S_Z7 Dostosowanie systemu teleinformatycznego Biura SIRENE do SIS II (w tym krajowe testy Biura SIRENE) Komendant Główny Policji CO1S_Z8 Przeprowadzenie testów Systemów Centralnych UI z KSI w zakresie SIS II, w tym testów połączeniowych (środowisko testowe i produkcyjne) COT KSI UI CO1S_Z9 Gotowość Systemów Centralnych UI do pełnej współpracy z SIS II (środowisko produkcyjne), w tym w zakresie wprowadzania, sprawdzania, modyfikacji i usuwania danych SIS II UI Do miar osiągnięcia Celu Operacyjnego 1 SIS zaliczono: dostosowanie Systemów Centralnych UI do współpracy z KSI w zakresie SIS II zgodnie z najnowszą dostępną wersją ICD SIS II wraz z zakończeniem integracji Użytkowników Końcowych w ramach SC UI, podłączenie UIn do WWW SIS, pozytywne wyniki testów UIn z WWW SIS, gotowość systemów CEPIK, OEWiUDO i CEWIUP do wymiany danych z KSI, dostosowanie systemu teleinformatycznego Biura SIRENE do systemu SIS II, pozytywne wyniki testów krajowych Biura SIRENE, pozytywne wyniki przeprowadzonych testów pomiędzy Systemami Centralnymi wszystkich UI a środowiskiem testowym KSI w zakresie SIS II, gotowość Systemów Centralnych wszystkich UI do pełnej współpracy ze środowiskiem produkcyjnym w zakresie SIS II. 14/28

15 3.1.2 Cel Operacyjny 2 SIS II Tabela przedstawia zadania niezbędne do zrealizowania, aby osiągnąć Cel Operacyjny CO2S - integracja Polskiego Komponentu SIS II z CS-SIS, organy administracji państwowej lub służby odpowiedzialne za ich realizację oraz terminy realizacji tych zadań. Nr zadania Zadanie Odpowiedzialność za realizację rozpoczęcia zakończenia CO2S_Z1 Wprowadzenie niezbędnych aktualizacji COTS w KSI COT KSI CO2S_Z2 Dostosowanie KSI do najnowszej wersji ICD w zakresie SIS II na potrzeby komunikacji z CS-SIS, przeprowadzenia testów nieformalnych, testów zgodności (CT) i kwalifikacyjnych (QT) COT KSI CO2S_Z3 Powołanie Koordynatora testów krajowych z KSI oraz z CS-SIS Biuro Pełnomocnika Rządu wraz z COT KSI CO2S_Z4 Przygotowanie planu testów krajowych oraz z CS-SIS COT KSI + UI CO2S_Z5_ Przygotowanie środowiska testowego KSI na potrzeby SIS II oraz specyfikacji testów zgodności SC UI wykonywanych ze środowiskiem testowym KSI na potrzeby SIS II COT KSI CO2S_Z6 Przeprowadzenie testów KSI z CS-SIS, na które składają się: 1. testy nieformalne z CS-SIS (IFT) oraz testy połączeniowe (ICT) COT KSI /28

16 Nr zadania Zadanie Odpowiedzialność za realizację rozpoczęcia zakończenia 2. testy zgodności (CTE) COT KSI testy obciążeniowe (Comprehensive Test) COT KSI UI Wdrożenie Mechanizmu LNI-BLNI, na które składają się: CO2S_Z7 1. Budowa oraz krajowe testy Mechanizmu LNI/BLNI COT KSI Testy Mechanizmu LNI/BLNI z CS-SIS COT KSI CO2S_Z8 Testy SIRENE z CS-SIS COT KSI Do miar osiągnięcia Celu Operacyjnego 2 SIS zaliczono: aktualizację wykorzystywanych w KSI gotowych produktów COTS (Commercial off-theshelf) do wymagań CS-SIS, dostosowanie KSI do najnowszej wersji ICD w zakresie SIS II, pozytywne wyniki przeprowadzonych testów krajowych SIS II ze środowiskiem testowym KSI, pozytywne wyniki przeprowadzonych testów SIRENE z CS-SIS, pozytywne wyniki przeprowadzonych testów KSI z CS-SIS, pozytywne wyniki przeprowadzonych testów mechanizmu automatycznego przełączania pomiędzy ośrodkami podstawowym i zapasowym (LNI/BLNI) z CS-SIS, pozytywną opinię ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie spełniania wymagań przez KSI w zakresie SIS II. 16/28

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w firmach inwestycyjnych Warszawa, 16 grudnia 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji KPB-4101-05-00/2012 Nr ewid. 33/2013/P/12/096/KPB Informacja o wynikach kontroli Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2010 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 28 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 28 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 18 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78. DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78. DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 25 marca 2013 r. Departament Polityki Zbrojeniowej Warszawa, dnia 25 marca 2013 r. Poz. 78 DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-022-01/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/004 Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013

OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WERSJA JEDNOLITA Z DNIA 1 LUTEGO 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 4 1.2. Cel zamówienia... 9 1.3. Przedmiot zamówienia... 9 2. Etapy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA 2 Załącznik do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo