PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II)"

Transkrypt

1 Rzeczpospolita Polska PLAN DOSTOSOWANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM INFORMACYJNYM SCHENGEN DRUGIEJ GENERACJI (SIS II) (MasterPlan SIS II PL) Wersja 6.6 Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym

2 Autor: Tytuł: Metryka dokumentu: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym Plan dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II) MasterPlan SIS II PL Wersja: 6.6 Status: Projekt dokumentu do akceptacji Rady Ministrów Liczba stron: 28 Liczba załączników: - Decyzja do rozesłania dokumentu do rozpatrzenia przez Radę Ministrów: Imię i nazwisko Stanowisko Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym Przyjęcie dokumentu: Organ Komitet do Spraw Europejskich Przyjęcie dokumentu: Organ Komitet Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji Przyjęcie dokumentu: Organ Stały Komitet Rady Ministrów Przyjęcie dokumentu: Organ Rada Ministrów 2/28

3 Spis treści 1. WPROWADZENIE CEL I ZAKRES DOKUMENTU PRZYJĘTA TERMINOLOGIA I SKRÓTY DOKUMENTY ZWIĄZANE Akty prawne i dokumenty unijne (UE) Akty prawne i dokumenty polskie (PL) CEL STRATEGICZNY SIS II CELE OPERACYJNE Cel Operacyjny 1 SIS II Cel Operacyjny 2 SIS II Cel Operacyjny 3 SIS II Cel Operacyjny 4 SIS II ARCHITEKTURA SYSTEMU INFORMACYJNEGO (SIS II) ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKÓW INSTYTUCJONALNYCH ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEBY SPEŁNIENIA WARUNKÓW W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTĘPU DO DANYCH SIS II ZARZĄDZANIE PLANEM ZAKRES I METODA ZARZĄDZANIA PLANEM SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ PLANU ZAKRES OBOWIĄZKÓW W OBSZARZE ZARZĄDZANIA PLANEM DOKUMENTACJA PLANU FINANSOWANIE PLANU RAPORTOWANIE I KONTROLA PLANU Tryb raportowania Forma raportowania PORTAL INFORMACYJNY /28

4 1. WPROWADZENIE Mając na uwadze zgodność polskiego planu prac, w zakresie zapewnienia udziału organów administracji państwowej w Systemie Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), z harmonogramem globalnym przygotowywanym przez Komisję Europejską, a także sprawną realizację działań na poziomie krajowym postanowiono o aktualizacji niniejszego dokumentu zarządczego. Opracowywany przez Komisję Europejską harmonogram globalny został zmodyfikowany w wyniku zaistniałych w projekcie europejskim problemów. Aktualizując harmonogram globalny wdrażania SIS II, Komisja Europejska utrzymała dotychczasowy termin produkcyjnego uruchomienia systemu w I kwartale 2013 r. W niniejszym dokumencie uwzględniono zmodyfikowane podejście do prowadzenia testów krajowych SIS II, w szczególności zrezygnowano z wykorzystania symulatora KSI. Decyzja o rezygnacji z budowy i wykorzystania symulatora KSI podczas testów jest wynikiem doświadczeń COT KSI z przygotowywania i testowania systemu VIS oraz wcześniejszych testów SIS II. W celu uniknięcia różnic interpretacyjnych, zmieniono nazwę niniejszego dokumentu zarządczego. Zgodnie z sugestią Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wyrażoną w styczniu 2011 r. podczas opiniowania poprzedniej wersji dokumentu - Programu dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II) (MasterPlan SIS II PL) wersja 6.2, dokument zatytułowano w następujący sposób: Plan dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II) (MasterPlan SIS II PL). Wyżej opisana zmiana eliminuje wątpliwości w zakresie stosowania do tego dokumentu wymogów dotyczących dokumentów określanych jako Program wynikających z ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Niniejsza wersja dokumentu zarządczego otrzymała kolejny numer, zgodnie z zasadą wersjonowania przyjętą w poprzedniej wersji dokumentu. W dokumencie wykorzystano niektóre definicje zawarte w ustawie o SIS i VIS Cel i zakres dokumentu Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie aktualnego planu kluczowych działań zmierzających do wdrożenia w Polsce systemu SIS II w taki sposób, aby po zatwierdzeniu przez Radę Ministrów stanowił on zaktualizowaną podstawę dostosowania organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II. MasterPlan SIS II PL wskazuje: cel strategiczny, cele operacyjne i związane z nimi zbiory zadań, organy administracji państwowej odpowiedzialne za realizację ww. zadań, terminy, w których zadania powinny być zrealizowane, mechanizmy zarządzania Planem, zobowiązania Użytkowników Instytucjonalnych i Indywidualnych. 4/28

5 1.2. Przyjęta terminologia i skróty Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto następującą terminologię i skróty: Bezpośredni dostęp rozumie się przez to dokonywanie Wpisów oraz wgląd do danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), realizowany w sposób bezpośredni przez organ wskazany w ustawie o SIS i VIS. Biuro Pełnomocnika Rządu Wydział do Spraw Obsługi SIS/VIS w Departamencie Strategii i Analiz w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, odpowiedzialny m.in. za zapewnienie merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej obsługi Pełnomocnika Rządu. Biuro SIRENE komórka organizacyjna w ramach struktury Komendy Głównej Policji, zapewniająca w szczególności wymianę Informacji uzupełniających w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku SIRENE, o którym mowa w art. 8 ust.4 rozporządzenia o SIS II oraz w art. 8 ust. 4 decyzji o SIS II. Centralny organ techniczny KSI (COT KSI) rozumie się przez to Komendanta Głównego Policji realizującego zadania, o których mowa w szczególności w art. 26 ustawy o SIS i VIS. Centralny Węzeł Polskiego Komponentu SIS i VIS (CW PK SIS i VIS) podsystem informacyjny stanowiący część infrastruktury technicznej i organizacyjnej KSI, mający na celu zapewnienie przepływu informacji pomiędzy centralnym systemem SIS II (CS-SIS) i VIS (CS-VIS) a Systemami Centralnymi Użytkowników Instytucjonalnych. Commercial off-the-shelf (COTS) gotowe produkty teleinformatyczne wykorzystywane w KSI. CS-SIS system centralny SIS II zawierający bazę danych SIS II. Informacje uzupełniające wszelkie informacje wymieniane za pośrednictwem Biur SIRENE pomiędzy krajowymi a zagranicznymi organami uprawnionymi do wykorzystywania danych SIS, niezbędne przy dokonywaniu wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen lub w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań w przypadkach, gdy w wyniku przeglądania danych SIS odnaleziono osoby lub przedmioty, których dotyczą wpisy. Koordynator testów osoba wyznaczona w ramach koordynacji Planem do ustalenia wspólnie z COT KSI oraz UI planów i szczegółowych harmonogramów realizowanych testów oraz monitorowania ich przebiegu. Krajowy System Informatyczny (KSI) zespół współpracujących ze sobą urządzeń, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych (oprogramowania) zastosowanych w celu przetwarzania danych oraz infrastruktura telekomunikacyjna, umożliwiające organom administracji publicznej i organom wymiaru sprawiedliwości wykorzystywanie danych gromadzonych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. 5/28

6 Mechanizm LNI-BLNI mechanizm automatycznego przełączania pomiędzy ośrodkami podstawowym (Local National Interface) i zapasowym (Backup Local National Interface) w przypadku awarii ośrodka podstawowego. Nadzór nad KSI uprawnienia i kompetencje ministra właściwego ds. wewnętrznych, o których mowa w ustawie o SIS i VIS, a w szczególności nadzorowanie i sprawdzanie prawidłowości działania Krajowego Systemu Informatycznego w ramach poszczególnych organów uprawnionych do dostępu do danych. N.SIS krajowy system SIS 1+, złożony z krajowych systemów danych, które łączą się z systemem centralnym SIS 1. N.SIS II krajowy system SIS II, złożony z krajowych systemów danych, które łączą się z systemem centralnym SIS II. Narodowy Interfejs SIS II (NI-SIS) interfejs umożliwiający wymianę informacji pomiędzy KSI a CS-SIS. Państwo Członkowskie (PCz) rozumie się przez to państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym nienależące do Unii Europejskiej lub państwo niebędące stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z wyjątkiem państwa, wobec którego Rada podjęła decyzję o niestosowaniu przepisów dorobku Schengen. Pełnomocnik Rządu Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym ustanowiony rozporządzeniem w sprawie Pełnomocnika. Portal informacyjny platforma elektroniczna wspierająca procesy zarządcze w Planie i zawierająca pełną dokumentację Planu. Pośredni dostęp dokonywanie Wpisów oraz wgląd do danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), realizowany w sytuacjach wskazanych w ustawie o SIS i VIS za pośrednictwem Centralnego organu technicznego KSI albo organu wskazanego w art. 3a, art. 4a oraz art. 7 ust. 2 ustawy o SIS i VIS. Plan w niniejszym opracowaniu rozumiany jako zbiór działań i Projektów niezbędnych dla dostosowania organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II). Projekt niepowtarzalny zbiór powiązanych ze sobą działań, zmierzających do osiągnięcia założonego celu, posiadających z góry zaplanowany początek i koniec oraz ograniczone koszty i zasoby. Ryzyko prawdopodobieństwo, że określone zagrożenie doprowadzi do powstania opóźnień, strat lub zniszczeń zasobów, przy czym na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, iż ryzyko może być wysokie, umiarkowane lub niskie. 6/28

7 Sieć teleinformatyczna MSW sieć szkieletowa MSW, łącząca systemy centralne organów administracji państwowej uprawnionych do współpracy z SIS lub VIS, a także system teleinformatyczny Biura SIRENE z KSI. s-testa (Secured Trans-European Services for Telematics between Administrations) dedykowana sieć szkieletowa przewidziana do wykorzystywania między innymi dla potrzeb systemów SIS II i VIS. SIRENE anglojęzyczny skrót terminu Supplementary Information Request at the National Entry tłumaczony dosłownie oznacza wniosek o Informacje Uzupełniające na Wejściu Krajowym. System Centralny Użytkownika Instytucjonalnego (SC UI) właściwy z punktu widzenia współpracy z SIS, system teleinformatyczny Użytkownika Instytucjonalnego, wspierający realizację zadań ustawowych, wykorzystywany lub planowany do wykorzystania przez organ administracji do współpracy z SIS. System Informacyjny Schengen (SIS) (Schengen Information System) system informacyjny utworzony zgodnie z postanowieniami tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen (KWS), dla wprowadzenia w życie swobody przepływu osób i towarów w ramach terytoriów państw objętych porozumieniem z Schengen. Obecnie eksploatowaną wersją Systemu Informacyjnego Schengen jest SIS 1+. Planowane jest zastąpienie obecnie używanego systemu SIS II. System Informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II) system informacyjny, o którym mowa w rozporządzeniu o SIS II oraz w decyzji o SIS II. Użytkownik Indywidualny (UIn) osoba fizyczna uprawniona w ramach organu administracji państwowej 1 lub służby do wykorzystywania danych SIS i bezpośredniej komunikacji z KSI za pomocą aplikacji WWW SIS. Użytkownik Instytucjonalny (UI) organ administracji państwowej lub służba uprawnione do współpracy z SIS za pośrednictwem KSI z wykorzystaniem własnego systemu informatycznego (Systemu Centralnego Użytkownika Instytucjonalnego) z wykorzystaniem interfejsu KSI SIS. Użytkownik Końcowy (Uk) osoba fizyczna uprawniona w ramach organu administracji państwowej lub służby do wykorzystania danych SIS, posiadająca dostęp do KSI za pośrednictwem systemu informatycznego Użytkownika Instytucjonalnego. Wizowy System Informacyjny (VIS) (Visa Information System) system informacyjny, o którym mowa w art. 1 Decyzji Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego Systemu Informacyjnego (wcześniej używana nazwa to System Informacji Wizowej ). Wpis czynności faktyczne polegające na wprowadzeniu do Systemu Informacyjnego Schengen, zmianie lub usunięciu z Systemu Informacyjnego Schengen danych umożliwiających właściwym organom identyfikację osoby lub przedmiotu oraz podjęcie wnioskowanego działania w związku ze zidentyfikowaniem osoby lub przedmiotu. 1 W niniejszym dokumencie zarządczym przez termin organy administracji państwowej rozumie się również organy wymiaru sprawiedliwości (sądy i prokuraturę). 7/28

8 Wszyscy Użytkownicy KSI organy administracji państwowej lub służby oraz osoby fizyczne uprawnione do Wykorzystywania danych SIS, posiadające dostęp do KSI za pomocą aplikacji WWW SIS lub za pośrednictwem systemu informatycznego Użytkownika Instytucjonalnego z wykorzystaniem interfejsu KSI SIS: sąd, prokuratura, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Policja, organy kontroli skarbowej, Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Celna, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Dyrektor urzędu morskiego, wyznaczone urzędy skarbowe, wojewodowie, konsulowie, Biuro Ochrony Rządu, organy jednostek wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, organy samorządowe właściwe w sprawach rejestracji pojazdów oraz minister właściwy do spraw zagranicznych. WWW SIS aplikacja umożliwiająca UIn wykorzystywanie danych SIS i bezpośrednią komunikację z KSI. Wykorzystywanie danych przetwarzanie danych będących danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jak również jakiekolwiek operacje wykonywane na danych niebędących danymi osobowymi, takie jak zbieranie, wpisywanie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. Zintegrowany Słownik SIS/VIS - element porządkujący terminologię SIS/VIS. Obejmuje pojęcia z zakresu SIS/VIS w języku polskim i angielskim. Dostępny w formie elektronicznej. Pozostałe określenia użyte w niniejszym dokumencie należy rozumieć zgodnie z powszechnie akceptowaną nomenklaturą w dziedzinie problemu. Skróty: CEPIK CEWIUP DN MSW DSiA MSW GIODO MSW OEWiUDO Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców Centralna Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Paszportów Departament Nadzoru MSW Departament Strategii i Analiz MSW Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ogólnokrajowa Ewidencja Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych 8/28

9 1.3. Dokumenty związane Poniżej przedstawiono listę dokumentów związanych z przedmiotem niniejszego dokumentu: Akty prawne i dokumenty unijne (UE) System Informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II): rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z , str. 1-3); rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z , str. 4-23), zwane dalej rozporządzeniem o SIS II ; decyzja Rady (2007/533/WSiSW) z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205 z , str. 63), zwana dalej decyzją o SIS II ; rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 57 z , str. 1-5); decyzja Rady (2008/173/WSiSW) z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 57 z , str ); decyzja Komisji (2008/333/WE) z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 123 z , str. 1-38); decyzja Komisji (2008/334/WSiSW) z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 123 z , str ); rozporządzenie Rady (UE) nr 1272/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 359 z , str ); rozporządzenie Rady (UE) nr 1273/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 359 z , str ). decyzja Komisji (2010/261/UE) z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie planu bezpieczeństwa dla centralnego systemu SIS II i infrastruktury łączności (Dz. Urz. UE L 112 z , str ); Inne: akt dotyczący warunków przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z , str ). 9/28

10 1.3.2 Akty prawne i dokumenty polskie (PL) Ustawy i rozporządzenia: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o ochronie danych osobowych ; ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.) zwana dalej ustawą o SIS i VIS ; rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. Nr 237, poz. 1415); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu rejestrowania przypadków, w których uzyskano dostęp do danych lub wykorzystano dane w inny sposób przez Krajowy System Informatyczny (Dz. U. Nr 221, poz. 1643); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych (Dz. U. Nr 203, poz. 1193); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiązków Policji (Dz. U. Nr 235, poz. 1731); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (Dz. U. Nr 236, poz. 1743); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. Nr 80, poz. 482 oraz z 2011 r. Nr 143, poz. 844). Pełnomocnik Rządu ds. SIS i VIS: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS) (Dz. U. Nr 281, poz. 2788, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie Pełnomocnika. Dokumenty zarządcze: program dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II) - MasterPlan SIS II PL wersja 6.2, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 7 stycznia 2011 r. 10/28

11 2. CEL STRATEGICZNY Celem strategicznym Planu jest zapewnienie udziału Polski w Systemie Informacyjnym Schengen II zgodnie z terminami przewidzianymi w unijnych aktach prawnych. Kryterium osiągnięcia celu Planu będzie umożliwienie Użytkownikom Instytucjonalnym i Indywidualnym pełnego korzystania z zasobów SIS II. W ramach realizacji celu strategicznego zdefiniowano cele operacyjne, które zostały rozpisane na zadania koordynowane przez Pełnomocnika Rządu, a wykonywane przez Użytkowników Instytucjonalnych i Indywidualnych. Stan realizacji zadań będzie monitorowany przez Pełnomocnika Rządu. Pomocnym w osiągnięciu celu strategicznego Planu będzie wdrożenie metodyki zarządzania Planem. Kwestie związane z zarządzaniem Planem zostały opisane w rozdziale 5. 11/28

12 3. SIS II W wyniku wstrzymania Projektu SIS II na szczeblu europejskim w grudniu 2008 r. również prace krajowe nad rozwojem systemu zostały zawieszone. Od tego czasu trwał okres analizy i naprawy systemu centralnego SIS II, podczas którego wyeliminowano znaczną liczbę rozpoznanych błędów systemu oraz wdrożono rozwiązania pozwalające im przeciwdziałać. Równocześnie trwały prace nad opracowaniem scenariusza alternatywnego SIS1+RE, którego realizacja w przypadku rezygnacji z SIS II pozwoliłaby osiągnąć cele SIS II w oparciu o inne rozwiązanie techniczne. Zgodnie z przyjętymi przez Radę JHA w czerwcu 2009 r. konkluzjami 2, projekt SIS II został wznowiony, przy założeniach, że w trakcie trwania projektu zostaną przeprowadzone dwa kluczowe testy (tzw. testy pierwszego i drugiego kamienia milowego) mające dowieść, że system centralny jest stabilny, niezawodny i wydajny, jego najistotniejsze cechy funkcjonalne są poprawne, a projekt jest zgodny z założeniami oraz zmianami wprowadzonymi w okresie naprawy SIS II. Pierwszy z testów odbył się w pierwszej połowie 2010 r., drugi w maju 2012 r. Testy zakończył się pomyślnie. W efekcie Komisja Europejska przygotowała i realizuje globalny harmonogram, który zakłada uruchomienie produkcyjne systemu SIS II w pierwszym kwartale 2013 r. W związku z powodzeniem kluczowych testów nie kontynuuje się opracowania scenariusza alternatywnego dla SIS II. Po trwającej od 2009 r. odnowie systemu centralnego SIS II, rozpoczęła się faza testów. Podczas przeprowadzonych testów systemu centralnego oraz testów z udziałem PCz występowały problemy techniczne, czasami poważne.. W projekcie pojawiły się także inne problemy, związane między innymi z nadmiarem zadań zleconych zespołowi C.SIS czy opóźnieniami prac w niektórych PCz. Problemy te zmusiły Komisję Europejską do wypracowania środków zaradczych oraz zaproponowania przesunięć zmiany kolejności zadań w harmonogramie globalnym. Przedstawione zmiany nie powodują opóźnienia zakładanego terminu uruchomienia SIS II (1 kwartał 2013 r.), jednak wymagają wprowadzenia korekty w polskim planie dostosowania do współpracy z SIS II Cele operacyjne Osiągnięcie celu strategicznego w zakresie SIS II wymaga: dostosowania systemów Wszystkich Użytkowników KSI do współpracy z KSI w zakresie dostępu do SIS II, dalej określanego mianem Celu Operacyjnego 1 SIS II (CO1S), integracji Polskiego Komponentu SIS II z CS-SIS, dalej określanego mianem Celu Operacyjnego 2 SIS II (CO2S), przygotowanie i przeprowadzenie migracji SIS1 do SIS II, dalej określanego mianem Celu Operacyjnego 3 SIS II (CO3S), monitorowanie, przegląd, weryfikacja i aktualizacja prawnych instrumentów krajowych przyjętych na potrzeby zapewnienia udziału Polski w SIS II, dalej określanego mianem Celu Operacyjnego 4 SIS II (CO4S). 3 2 Konkluzje zawarte są w dokumencie o numerze 10708/09 JAI 360 SIRIS 82 CATS 64 COMIX Obowiązujące w Polsce rozwiązania prawne pozwalają upoważnionym organom krajowym na korzystanie z obecnie funkcjonującego Systemu Informacyjnego Schengen pierwszej generacji, a także Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji. Takie działanie ma na celu przygotowanie podstaw prawnych zapewniających organom możliwość dostępu do SIS II bez jakichkolwiek opóźnień i konieczności wprowadzania zmian z dniem uruchomienia systemu. Jednakże w przypadku postanowień regulujących korzystanie z SIS II przewidziano vacatio legis do czasu określonego w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzania (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie 12/28

13 W dalszej części niniejszego rozdziału przedstawiono ogólny opis celów operacyjnych poprzez: określenie podmiotów odpowiedzialnych za osiągnięcie danego celu operacyjnego, wyznaczenie terminu, do którego dany cel powinien zostać osiągnięty, wskazanie miar osiągnięcia danego celu operacyjnego Cel Operacyjny 1 SIS II Tabela przedstawia zadania niezbędne do zrealizowania, aby osiągnąć Cel Operacyjny CO1S - dostosowanie systemów Wszystkich Użytkowników KSI do współpracy z KSI w zakresie dostępu do SIS II, organy administracji państwowej oraz służby odpowiedzialne za ich realizację oraz terminy wykonania tych zadań. Nr zadania Zadanie Odpowiedzialność za realizację rozpoczęcia zakończenia CO1S_Z1 Dostosowanie aplikacji WWW SIS do ICD 3.0 COT KSI CO1S_Z2 Przygotowanie specyfikacji interfejsu KSI dla UI COT KSI CO1S_Z3 Przygotowanie połączenia UIn z WWW SIS COT KSI wraz z UIn CO1S_Z4 Przeprowadzenie testów UIn z WWW SIS, w tym testów połączeniowych COT KSI UIn CO1S_Z5 Dostosowanie Systemów Centralnych UI do współpracy z KSI w zakresie SIS II (środowisko testowe) UI utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji. Wprowadzanie ewentualnych zmian do przepisów może być spowodowane zmianami wprowadzonymi na poziomie centralnym bądź koniecznością dostosowania procedur i rozwiązań wewnętrznych poszczególnych podmiotów. 13/28

14 Nr zadania Zadanie Odpowiedzialność za realizację rozpoczęcia zakończenia CO1S_Z6 Podłączenie produkcyjne systemów CEPiK, OEWiUDO, CEWIUP do KSI minister właściwy do spraw wewnętrznych CO1S_Z7 Dostosowanie systemu teleinformatycznego Biura SIRENE do SIS II (w tym krajowe testy Biura SIRENE) Komendant Główny Policji CO1S_Z8 Przeprowadzenie testów Systemów Centralnych UI z KSI w zakresie SIS II, w tym testów połączeniowych (środowisko testowe i produkcyjne) COT KSI UI CO1S_Z9 Gotowość Systemów Centralnych UI do pełnej współpracy z SIS II (środowisko produkcyjne), w tym w zakresie wprowadzania, sprawdzania, modyfikacji i usuwania danych SIS II UI Do miar osiągnięcia Celu Operacyjnego 1 SIS zaliczono: dostosowanie Systemów Centralnych UI do współpracy z KSI w zakresie SIS II zgodnie z najnowszą dostępną wersją ICD SIS II wraz z zakończeniem integracji Użytkowników Końcowych w ramach SC UI, podłączenie UIn do WWW SIS, pozytywne wyniki testów UIn z WWW SIS, gotowość systemów CEPIK, OEWiUDO i CEWIUP do wymiany danych z KSI, dostosowanie systemu teleinformatycznego Biura SIRENE do systemu SIS II, pozytywne wyniki testów krajowych Biura SIRENE, pozytywne wyniki przeprowadzonych testów pomiędzy Systemami Centralnymi wszystkich UI a środowiskiem testowym KSI w zakresie SIS II, gotowość Systemów Centralnych wszystkich UI do pełnej współpracy ze środowiskiem produkcyjnym w zakresie SIS II. 14/28

15 3.1.2 Cel Operacyjny 2 SIS II Tabela przedstawia zadania niezbędne do zrealizowania, aby osiągnąć Cel Operacyjny CO2S - integracja Polskiego Komponentu SIS II z CS-SIS, organy administracji państwowej lub służby odpowiedzialne za ich realizację oraz terminy realizacji tych zadań. Nr zadania Zadanie Odpowiedzialność za realizację rozpoczęcia zakończenia CO2S_Z1 Wprowadzenie niezbędnych aktualizacji COTS w KSI COT KSI CO2S_Z2 Dostosowanie KSI do najnowszej wersji ICD w zakresie SIS II na potrzeby komunikacji z CS-SIS, przeprowadzenia testów nieformalnych, testów zgodności (CT) i kwalifikacyjnych (QT) COT KSI CO2S_Z3 Powołanie Koordynatora testów krajowych z KSI oraz z CS-SIS Biuro Pełnomocnika Rządu wraz z COT KSI CO2S_Z4 Przygotowanie planu testów krajowych oraz z CS-SIS COT KSI + UI CO2S_Z5_ Przygotowanie środowiska testowego KSI na potrzeby SIS II oraz specyfikacji testów zgodności SC UI wykonywanych ze środowiskiem testowym KSI na potrzeby SIS II COT KSI CO2S_Z6 Przeprowadzenie testów KSI z CS-SIS, na które składają się: 1. testy nieformalne z CS-SIS (IFT) oraz testy połączeniowe (ICT) COT KSI /28

16 Nr zadania Zadanie Odpowiedzialność za realizację rozpoczęcia zakończenia 2. testy zgodności (CTE) COT KSI testy obciążeniowe (Comprehensive Test) COT KSI UI Wdrożenie Mechanizmu LNI-BLNI, na które składają się: CO2S_Z7 1. Budowa oraz krajowe testy Mechanizmu LNI/BLNI COT KSI Testy Mechanizmu LNI/BLNI z CS-SIS COT KSI CO2S_Z8 Testy SIRENE z CS-SIS COT KSI Do miar osiągnięcia Celu Operacyjnego 2 SIS zaliczono: aktualizację wykorzystywanych w KSI gotowych produktów COTS (Commercial off-theshelf) do wymagań CS-SIS, dostosowanie KSI do najnowszej wersji ICD w zakresie SIS II, pozytywne wyniki przeprowadzonych testów krajowych SIS II ze środowiskiem testowym KSI, pozytywne wyniki przeprowadzonych testów SIRENE z CS-SIS, pozytywne wyniki przeprowadzonych testów KSI z CS-SIS, pozytywne wyniki przeprowadzonych testów mechanizmu automatycznego przełączania pomiędzy ośrodkami podstawowym i zapasowym (LNI/BLNI) z CS-SIS, pozytywną opinię ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie spełniania wymagań przez KSI w zakresie SIS II. 16/28

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r.

USTAWA. z dnia 12 lutego 2010 r. USTAWA z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 8 października 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2007 r. w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 165 poz USTAWA. z dnia 24 sierpnia 2007 r.

Dz.U Nr 165 poz USTAWA. z dnia 24 sierpnia 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2007 Nr 165 poz. 1170 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1203, z 2015 r. poz. 1607. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2009 r.

USTAWA z dnia 2009 r. Ę ą ę Ó ł ę ę Ż ę ę ć ł ą ą Liczba stron : 1 Data : 2009-12-22 Nazwa pliku : 1211-01A.NK 1 Projekt USTAWA z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP

Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 13 Załącznik nr 2 Zadania komórek organizacyjnych BMWP KGP 1. Wydział Współpracy Pozaoperacyjnej: 1) opracowywanie projektów głównych kierunków międzynarodowej współpracy Policji, w tym opiniowanie propozycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SKARBU PAŃSTWA Warszawa, dnia 24 kwietnia 2015 r. Pozycja 14 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony danych osobowych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33. DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r. Inspektorat Systemów Informacyjnych Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 33 DECYZJA Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie powołania zespołu zadaniowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 Departament Ochrony Informacji Niejawnych Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Poz. 8 DECYZJA Nr 7/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji ochrony systemów teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340

Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 Biuro Koordynacyjne SG WP Warszawa, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 340 DECYZJA Nr 388/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia funkcji i zadań administratorów w systemie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 czerwca 2016 r. Poz. 878 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności urządzeń radiowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 473/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie powołania i określenia zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemów Informatycznych oraz Lokalnych Administratorów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 463 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej 2) Na

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1

PolGuard Consulting Sp.z o.o. 1 PRAKTYCZNE ASPEKTY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH po 1 stycznia 2015r. Prowadzący: Robert Gadzinowski Ekspert akredytowany przez PARP Phare 2002 Program: Dostęp do innowacyjnych usług doradczych Działanie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

z dnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

z dnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych ROZPORZĄDZENIE Projekt, 18.12.2014 MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia 2014 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r.

Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403. DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 października 2012 r. Warszawa, dnia 19 października 2012 r. Poz. 403 Departament Strategii i Planowania Obronnego DECYZJA Nr 332/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 października 2012 r. w sprawie sposobu i terminu realizacji

Bardziej szczegółowo

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r.

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia <data wydania aktu> r. Projekt z dnia 6 sierpnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI ZADANIA I ORGANIZACJA BIURA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI Zadaniem BŁiI KGP jest organizowanie i utrzymywanie systemów teleinformatycznych,a także zarządzanie nimi oraz wspomaganie, w tych dziedzinach, działania

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE projekt 09.04.2009 r.

UZASADNIENIE projekt 09.04.2009 r. UZASADNIENIE projekt 09.04.2009 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu dostosowanie prawa polskiego do regulacji zawartych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 1147 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1175).

- o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 1175). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140 274(4)/08 Warszawa, 2 grudnia 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa.

Konferencja Rok uczestnictwa Polski w Systemie Informacyjnym Schengen. SIS to więcej bezpieczeństwa. Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6234,konferencja-rok-uczestnictwa-polski-w-systemie-informacyjnym-schengen-si S-to-wie.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 00:27 Strona znajduje się

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/71/2013 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Działu Rekrutacji na Studia UJ i w Regulaminie organizacyjnym UJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie.

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ w Konstancinie-Jeziornie. I Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia 1 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 9040-2014 z dnia 2014-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia administracyjnego i merytorycznego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY Załącznik do Uchwały Nr 1/2011 Komitetu Audytu z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań Komitetu Audytu w roku 2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 239 16242 Poz. 1593 1593 USTAWA z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp.

funkcjonowania kontroli zarządczej w... w r. ARKUSZ SAMOOCENY Uwagi Odpowiedzi TAK NIE 1.1. Przestrzeganie wartości etycznych Lp. Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 13 505 Poz. 67 Za³¹cznik do decyzji nr 250 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 grudnia 2010 r. ARKUSZ SAMOOCENY funkcjonowania kontroli zarządczej w....

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 54 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie trybu przesyłania wniosków o porównanie danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac na potrzeby ochrony porządku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 3 stycznia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 3 stycznia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 2/11 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO w sprawie zasad i trybu korzystania z Systemu Skanowania, Indeksowania i Archiwizacji Dokumentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r.

Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. Projekt 10.05.11 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2011 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie Informacyjnym Schengen oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m.st. Warszawy Podstawy prawne funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Model danych stworzenie modelu danych dla systemów funkcjonujących w

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U.2004.100.1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 40 ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 40 ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 7 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 maja 2013 r. Poz. 40 ZARZĄDZENIE NR 13 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie form przedsięwzięć teleinformatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2015 r. Poz. 1480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. z siedzibą w Warszawie

Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. z siedzibą w Warszawie Polityka Bezpieczeństwa i Ochrony Danych Osobowych przetwarzanych przez Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora IFiS PAN nr 5/2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. Dz.Urz.MNiSW.2011.3.69 2012.02.13 zm. Dz.Urz.MNiSW.2012.14 1 ZARZĄDZENIE Nr 63/2011 MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad planowania, organizacji i wykonywania

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006)

ZAŁĄCZNIK. Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006) KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.3.2013 r. COM(2013) 115 final ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczącego wdrożenia instrumentu finansowego Schengen (2004-2006)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 10 KZ/ 2013 REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 8 sierpnia 2016 r. M I N I S T R A R O D Z I N Y, P R A C Y I P O L I T Y K I S P O Ł E C Z N E J 1 ) z dnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9

Spis treści. Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory... 7 Źródła prawa... 7 Inne skróty... 9 Spis treści Wykaz skrótów Czasopisma i inne publikatory.......................................... 7 Źródła prawa........................................................ 7 Inne skróty..........................................................

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5

DZIENNIK URZĘDOWY. Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1. Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. Poz. 5 DZIENNIK URZĘDOWY Dziennik Urzędowy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1 Poz. 29 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 29 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie wytycznych służących ustaleniu systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE

administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice NIE Zarządzenie nr 1/2015 z dnia 2 stycznia 2015 r. o zmianie zarządzenia w sprawie: wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji oraz administratora systemów informatycznych w Urzędzie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1a do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia :

Załącznik nr 1a do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia : Opis przedmiotu zamówienia : Załącznik nr 1a do SIWZ "Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Systemu Zarządzania Ruchem (zwane dalej SZR) w Lublinie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie.

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 10 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 z 5 Zakres obowiązków Koordynatora merytorycznego: 1) Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac przewidzianych do realizacji w ramach zadania nr 1 (zgodnie z etapami 1-17 harmonogramu będącego elementem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

~~~~. hr t1311;?8h. a'~! 6. 1:3. 4'h MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI. DPrC-1-4 12-5/12. Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów

~~~~. hr t1311;?8h. a'~! 6. 1:3. 4'h MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI. DPrC-1-4 12-5/12. Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów /. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia lj grudnia 2012 r. DPrC-1-4 12-5/12 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Departament Rady Ministrów RM-10-66-12 12-12-2012 CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ; ZARZĄDZENIE NR 30 MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia

Bardziej szczegółowo