Przetarg na najem lokali uŝytkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg na najem lokali uŝytkowych"

Transkrypt

1 Ogłoszenie nr 32/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 217/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r. oraz Zarządzenie nr 314/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r., Zarządzenie nr 9/15 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r., Zarządzenie nr 81/15 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r. Poprzedni przetarg na najem lokali przy ul. śeromskiego 73A i ul. Jedności Narodowej 172/3 odbył się r. i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert. Obecny przetarg jest dla lokalu przy ul. śeromskiego 73a przetargiem drugim a dla lokalu przy ul. Jedności Narodowej 172/3, przetargiem czwartym. Dla pozostałych lokali jest to przetarg pierwszy. Przetarg na najem lokali uŝytkowych Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Św. ElŜbiety 3, z upowaŝnienia Prezydenta Wrocławia, ogłasza nieograniczony przetarg ustny na najem lokali uŝytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, połoŝonych we Wrocławiu przy: ul. Jedności Narodowej 172/3 o pow. 15,01m 2 ul. śeromskiego 73a o pow. 34,53m 2 ul. śeromskiego o pow. 31,89m 2 ul. Jaracza 36 o pow. 149,50m 2 Przetarg odbędzie się, w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu netto, w Zarządzie Zasobu Komunalnego przy ul. Św. ElŜbiety 3, w sali 101, I piętro w dniu 12 maja 2015r. o godz. 8:30. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w n/w kwotach, które naleŝy zapłacić z podaniem danych identyfikujących oferenta i adresu lokalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2015 r. : - przelewem na konto nr lub - gotówką w kasie ZZK ul. Św. ElŜbiety 3 pokój nr 9 parter (do godziny 12.00) Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy Gminy Wrocław lub datę wpłaty w kasie. LOKALE MOśNA OGLĄDAĆ W TERMINIE: od r. do r. w poniedziałki, środy i czwartki, w dni robocze, w godz po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym zgodnie z informacją zawartą w tabelach poniŝej. Lokale uŝytkowe przeznaczone są do wynajęcia dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 1

2 OPIS LOKALI: Adres ul. Jedności Narodowej 172/3 ul. śeromskiego 73A powierzchnia lokalu [m 2 ] 15,01 34,53 Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i katastru Obręb Plac Grunwaldzki AM-10 dz.18/4, lokal uŝytkowy nie ma urządzonej księgi wieczystej. Dla nieruchomości, w której znajduje się lokal uŝytkowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/ /6 Obręb Plac Grunwaldzki AM-10 dz.53/20, lokal uŝytkowy nie ma urządzonej ksiegi wieczystej. Dla nieruchomości, w której znajduje się lokal uŝytkowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/ /9 Rodzaj budynku mieszkalno-uŝytkowy uŝytkowy Budynek w wykazie lub rejestrze zabytków Numer miejsc. planu zagospod. przestrzennego Lokalizacja Budynek ujęty w wykazie zabytków lokal w budynku mieszkalnouŝytkowym, frontowym, 1 pomieszczenie, wejście z klatki schodowej, lokal w budynku uŝytkowym, oficynowym, parter, wejście od podwórza. (poprzednio w ewidencji ul. śeromskiego 75A) Instalacje inst. wodna odcięta, brak WC elektryczna, wod-kan. BranŜa po przetargu magazyn magazyn Dodatkowe warunki dot. prowadzenia działalności w lokalu Wywoławczy miesięczny czynsz netto [zł] Prowadzona działalność nie moŝe powodować uciąŝliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości przez innych uŝytkowników lub zakłócać spokoju mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy itp. 45,00 105,00 Wysokość wadium [zł] 45,00 105,00 Wysokość minimalnego postąpienia [zł] 10,00 10,00 Wspólnota mieszkaniowa tak nie Poprzednia branŝa magazyn magazyn Czas zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony 1 Remont i ulepszenia prowadzone mogą być na koszt własny najemcy, bez dochodzenia zwrotu od Remont i ulepszenia Wynajmującego zarówno w czasie trwania umowy najmu jak i po jej ustaniu. Orientacyjny zakres robót remontowo-budowlanych Oglądanie lokali pobranie kluczy sprawdzenie i/lub wymiana instalacji elektrycznej, malowanie z przygotowaniem powierzchni, zapewnienie ogrzewania Pok. 213, tel sprawdzenie lub wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian i sufitu z przygotowaniem powierzchni, montaŝ urządzeń sanitarnych, naprawa posadzki, naprawa lub wymiana stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych, zapewnienie ogrzewania. 2

3 OPIS LOKALI: Adres ul. Jaracza 36 ul. śeromskiego 57/59 powierzchnia lokalu [m 2 ] 149,50 31,89 Obręb Plac Grunwaldzki AM-10 dz.153/15, dz. 153/3, dz. 153/9, lokal uŝytkowy nie ma urządzonej Obręb Plac Grunwaldzki AM-9 dz.69, lokal uŝytkowy Oznaczenie nieruchomości ksiegi wieczystej. Dla nieruchomości, w której nie ma urządzonej ksiegi wieczystej. Dla wg ewidencji gruntów i znajduje się lokal uŝytkowy Sąd Rejonowy dla nieruchomości, w której znajduje się lokal uŝytkowy katastru Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi WR1K/ /8, WR1K/ /0, księgę wieczystą nr WR1K/ /6 WR1K/ /2 Rodzaj budynku mieszkalno-uŝytkowy mieszkalno-uŝytkowy Budynek w wykazie lub - rejestrze zabytków Numer miejsc. planu zagospod. przestrzennego Lokalizacja brak lokal w budynku mieszkano-uŝytkowym, frontowym, poziom piwnic, wejście i dojazd od podwórza. Lokal połoŝony w trzech nieruchomościach (Jaracza 38, 36 i 34), OZNACZENIA: 1 - W okresie 5 lat od zawarcia umowy Wynajmujący moŝe rozwiązać umowę (poza przypadkami niewywiązywania się najemcy z zobowiązań określonych w umowie najmu) jedynie z waŝnych przyczyn, w szczególności w przypadku: zamiaru rewitalizacji budynku lub dokonania wszelkich innych zmian na nieruchomości uzasadniających potrzebę opróŝnienia przedmiotu najmu, lub zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w obowiązującym akcie wydanym przez Wynajmującego brak lokal w budynku mieszkalno-uŝytkowym frontowym, parter, wejście od ulicy, WC w lokalu, Instalacje wod-kan, elektryczna, CO-miejskie wod-kan, elektryczna, BranŜa po przetargu Dodatkowe warunki dot. prowadzenia działalności w lokalu biuro, magazyn, cicha produkcja, usługi, z wyłączeniem usług prawnofinansowych bez ograniczeń, z wyłączeniem sprzedaŝy alkoholu w placówkach handlowych W lokalach zabrania się umieszczania automatów do gier o niskich wygranych. Prowadzona działalność nie moŝe powodować uciąŝliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości przez innych uŝytkowników lub zakłócać spokoju mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy itp. Wywoławczy miesięczny czynsz netto [zł] 1256, ,00 Wysokość wadium [zł] 1256, ,00 Wysokość minimalnego postąpienia [zł] 20,00 20,00 Wspólnota mieszkaniowa 3 wspólnoty mieszkaniowe tak Poprzednia branŝa pracownia art. handel Czas zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony 1 Remont i ulepszenia prowadzone mogą być na koszt własny najemcy, bez dochodzenia zwrotu od Remont i ulepszenia Wynajmującego zarówno w czasie trwania umowy najmu jak i po jej ustaniu. Orientacyjny zakres robót remontowo-budowlanych Oglądanie lokali pobranie kluczy sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni, naprawa posadzki, uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej (dot. wentylacji), legalizacja/wymiana wodomierza Pok. 213, tel sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni, zapewnienie ogrzewania, uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej (dot. wentylacji), legalizacja/montaŝ wodomierza Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu: 1) podać komisji dane: - w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, nr PESEL; 3

4 - w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę/firmę i siedzibę; 2) okazać komisji dokument toŝsamości oraz przedstawić ewentualne pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a licytanci inni niŝ osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru (opatrzonego datą nie wcześniejszą niŝ 6 miesięcy przed datą przetargu) wraz z oświadczeniem oferenta o zgodności zawartych w nim informacji ze stanem faktycznym na dzień przetargu; 3) okazać dowód wniesienia wadium (w przypadku braku dowodu wpłaty licytant moŝe być dopuszczony do przetargu o ile komisja dysponować będzie potwierdzeniem wniesienia wadium na podany rachunek bankowy Gminy); 4) zapoznać się ze stanem technicznym lokalu oraz moŝliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branŝy (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.); 5) zapoznać się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, ze wzorem umowy najmu oraz z regulaminem przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego czynszu za najem lokali uŝytkowych połoŝonych we Wrocławiu, stanowiących własność Gminy Wrocław załącznik do zarządzenia nr 217/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r. dostępny na stronie internetowej ZZK (www.zzk.wroc.pl); 6) złoŝyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego czynszu za najem lokali uŝytkowych połoŝonych we Wrocławiu, stanowiących własność Gminy Wrocław załącznik do zarządzenia nr 217/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r., z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i ze wzorem umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeŝeń. (druk dostępny przed licytacją). Licytacja czynszu: Przetarg odbywa się w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu netto. Przetarg uznaje się za waŝny bez względu na liczbę licytantów, jeŝeli chociaŝ jeden licytant zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyŝej kwoty wywoławczej miesięcznego czynszu netto. Licytanci zgłaszają ustnie w kolejnych postąpieniach coraz wyŝsze kwoty miesięcznego czynszu, dopóki mimo trzykrotnego wywołania wylicytowanej kwoty czynszu nie ma dalszego postąpienia. Po trzecim wywołaniu osoba przeprowadzająca przetarg informuje licytantów, Ŝe uzyskano najwyŝszą wysokość miesięcznej kwoty czynszu netto, po czym zamyka przetarg oraz ogłasza nazwę i siedzibę licytanta, który zaoferował najwyŝszą kwotę czynszu i wygrał przetarg. Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu: 1. Podaje do protokołu przetargowego szczegółowy rodzaj działalności, która będzie prowadzona w lokalu (zgodny z przeznaczeniem lokalu określonym w ogłoszeniu o przetargu), zakres nakładów koniecznych lub ulepszeń w lokalu jakie dokonane będą przez przyszłego najemcę dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności oraz termin rozpoczęcia działalności w lokalu. 2. Składa pisemne oświadczenia: a) o niezaleganiu z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Wrocław, b) o nieposiadaniu innego lokalu (w tym lokalu mieszkalnego) lub posiadaniu na podstawie umowy lub bezumownie z podaniem adresu lokalu, adresu i nazwiska właściciela lub osoby dysponującej tym lokalem oraz oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłatami za ten lokal, c) Ŝe w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego, innego niŝ przekształcenia lub połączenia, d) o niefigurowaniu jako dłuŝnik w biurach informacji gospodarczej oraz, w przypadku osób fizycznych, upowaŝnienie do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych jej dotyczących, e) Ŝe zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, moŝliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branŝy (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.) oraz orientacyjnym zakresem prac określonych przez Wynajmującego, i Ŝe nie wnosi zastrzeŝeń; 3. Składa: a) w terminie 21 dni od daty przetargu - w przypadku osób fizycznych - wydruk z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) wraz z oświadczeniem oferenta o zgodności zawartych w nim informacji ze stanem faktycznym na dzień złoŝenia, kopii umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta), b) przed zawarciem umowy najmu - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi oraz zaświadczenie z ZUS/KURS o niezaleganiu w opłacaniu składek lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niŝ trzy miesiące przed ich złoŝeniem, c) przed zawarciem umowy najmu - zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Wrocław, opatrzone datą nie wcześniejszą niŝ trzy miesiące przed jego złoŝeniem, lub oświadczenie, iŝ nie był i nie jest zobowiązany do uiszczania naleŝności z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Wrocław. UWAGA: W przypadku osób fizycznych działających lub zamierzających działać w formie spółki cywilnej naleŝy uwzględnić zaświadczenia dotyczące wszystkich osób fizycznych indywidualnie oraz spółki, o ile została zawarta. 4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punktach od 1 do 3 licytant traci wpłacone wadium oraz prawo do zawarcia umowy najmu. 4

5 5. Umowę najmu naleŝy podpisać w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego, jednak nie później niŝ w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy najmu oraz przepadku wpłaconego wadium na rzecz Gminy Wrocław. Pozostałe warunki: 1. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Wrocław, opłatami czynszowymi względem innych podmiotów, a takŝe podmioty figurujące jako dłuŝnicy w biurach informacji gospodarczej. 2. Nakłady konieczne lub ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez przyszłego najemcę działalności oraz wszelkie inne prace remontowe lub przebudowy projektowane w lokalu dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od Wynajmującego zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu. Prace remontowe w budynkach znajdujących się w wykazie lub rejestrze zabytków wymagają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Wszelkie inwestycje na częściach wspólnych lokali połoŝonych w nieruchomościach stanowiących własności wspólnot mieszkaniowych wymagać będą uchwał członków wspólnoty. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie moŝliwości prowadzenia zamierzonej działalności, w tym ewentualnej zmiany sposobu uŝytkowania lokalu ciąŝy na najemcy. 3. Najemca ma obowiązek wnoszenia naleŝności za najem lokalu od początku obowiązywania umowy bez względu na oczekiwanie na dokumenty oraz na wykonywanie prac remontowych i przystosowywanie lokalu do prowadzenia zamierzonej działalności określonych w pkt.2 powyŝej. 4. Najemca ma obowiązek ponoszenia opłat eksploatacyjnych za dostawę mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki, wywóz odpadów). Tryb ich ponoszenia jest określony we wzorze załączonej do ogłoszenia umowy najmu. 5. Najemca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy najmu do złoŝenia zabezpieczenia naleŝności Wynajmującego względem najemcy wynikających i/lub związanych ze stosunkiem najmu, w wysokości 3- miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych wraz z podatkiem VAT, w formie kaucji pienięŝnej chyba, Ŝe przed zawarciem umowy najmu, w terminie do 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu, wybierze inną formę zabezpieczenia z podanych do wyboru: blokada środków pienięŝnych na rachunku bankowym najemcy, bezwarunkowa gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa. 6. Najemca zobowiązany będzie do złoŝenia w terminie 7 dni od podpisania umowy najmu oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art pkt 4 kpc co do wydania lokalu po upływie czasu na który umowa została zawarta (dotyczy umów zawieranych na czas określony) oraz w trybie art pkt. 5 kpc co do obowiązku spłaty zadłuŝenia naleŝności wynikających z umowy najmu wraz z naliczonymi odsetkami do wysokości 5- cio miesięcznych naleŝności tj. czynszu i opłat eksploatacyjnych brutto. 7. Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości za lokal. 8. Do wylicytowanego miesięcznego czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. 9. Czynsz najmu i opłaty eksploatacyjne są płatne przez Najemcę z góry do 10-go dnia kaŝdego miesiąca na konto Wynajmującego. 10. Wysokość czynszu, moŝe być aktualizowana przez Wynajmującego o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego ogłaszanego przez GUS) w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia czynszu w zaktualizowanej wysokości, nie częściej niŝ raz w roku. 11. Rozstrzygnięcie przetargu następuje po zatwierdzeniu pod względem formalnym protokołu przez Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego. 12. Przetarg moŝe być odwołany lub uniewaŝniony z waŝnych powodów, co wymaga uzasadnienia. 13. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu moŝna odebrać po rozstrzygnięciu przetargu, na poniŝej określonych zasadach: a) wadium wpłacone przelewem zostanie zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty. b) wadium wpłacone w formie gotówki moŝna odebrać w terminie od 3-ciego dnia roboczego po przetargu w kasie Zarządu Zasobu Komunalnego przy ul. Św. ElŜbiety 3. Jeśli oferent wpłacił wadium w formie gotówki i złoŝył pisemną dyspozycję zwrotu wadium na swój rachunek bankowy - otrzyma zwrot wadium przelewem. NINIEJSZE OGŁOSZENIE, REGULAMIN PRZETARGU i WZÓR UMOWY NAJMU DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: oraz w siedzibie ZZK przy ul. Św. ElŜbiety 3, pok Szczegółowych informacji o lokalu i warunkach przetargu udziela: Dział Lokali UŜytkowych Zarządu Zasobu Komunalnego ul. Św. ElŜbiety 3, Wrocław, pokój nr 205, tel. (71) lub, tel.(71) , i pokój nr 209, tel. (71) w.140 PODPISANO Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji i Nadzoru Właścicielskiego Anita Białowąs 5

Przetarg na najem lokali uŝytkowych

Przetarg na najem lokali uŝytkowych OGŁOSZENIE NR 56/2013 z dnia 3 października 2013 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 400/10 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 10.11.2010r., Zarządzenie nr 132/13 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81.2013. WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 2 stycznia 2013r

ZARZĄDZENIE NR 81.2013. WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 2 stycznia 2013r ZARZĄDZENIE NR 81.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 2 stycznia 2013r w sprawie ustalenia regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Białowieża Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem lokalu uŝytkowego

Przetarg na najem lokalu uŝytkowego OGŁOSZENIE NR 28/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 odstawa prawna: Zarządzenie nr 400/10 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 10.11.2010r, Zarządzenie nr 74/13 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z

Bardziej szczegółowo

ta zostanie powiększona w umowie najmu o obowiązujący podatek VAT, 8) minimalną wysokość postąpienia, która nie może być mniejsza niż 1 % kwoty

ta zostanie powiększona w umowie najmu o obowiązujący podatek VAT, 8) minimalną wysokość postąpienia, która nie może być mniejsza niż 1 % kwoty Regulamin przeprowadzania przez Wrocławskie Mieszkania spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 2/2011r. z dnia 02 lutego 2011r.

OGŁOSZENIE NR 2/2011r. z dnia 02 lutego 2011r. OGŁOSZENIE NR 2/2011r. z dnia 02 lutego 2011r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini z siedzibą przy ul. Kościuszki 74, ogłasza drugi nieograniczony przetarg na najem lokali uŝytkowych

Bardziej szczegółowo

10) terminy wnoszenia czynszu za najem lokalu użytkowego, 11) zasady aktualizacji wysokości czynszu za najem lokalu użytkowego, 12) termin oglądania

10) terminy wnoszenia czynszu za najem lokalu użytkowego, 11) zasady aktualizacji wysokości czynszu za najem lokalu użytkowego, 12) termin oglądania Regulamin przeprowadzania przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem lokalu uŝytkowego

Przetarg na najem lokalu uŝytkowego Ogłoszenie nr 13/2015 z dnia 13 lutego 2015 odstawa prawna: Zarządzenie nr 216/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 01.07.2014r, Zarządzenie nr 6/15 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem lokalu uŝytkowego

Przetarg na najem lokalu uŝytkowego OGŁOSZENIE NR 65/2012 z dnia 24 października 2012 r. odstawa prawna: Zarządzenie nr 111/12 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 23 kwietnia 2012r., Zarządzenie nr 399/10 Dyrektora Zarządu Zasobu

Bardziej szczegółowo

Drugi przetarg na najem lokalu użytkowego

Drugi przetarg na najem lokalu użytkowego Ogłoszenie nr 93/2015 z dnia 24 listopada 2015 odstawa prawna: Zarządzenie nr 216/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 01.07.2014r, Zarządzenie nr 280/15 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego

Bardziej szczegółowo

- gotówką w kasie ZZK ul. Św. ElŜbiety 3 pokój nr 9 parter (do godziny 12.00) lub - przelewem na konto nr 58 1020 5226 0000 6402 0417 2748

- gotówką w kasie ZZK ul. Św. ElŜbiety 3 pokój nr 9 parter (do godziny 12.00) lub - przelewem na konto nr 58 1020 5226 0000 6402 0417 2748 OGŁOSZENIE NR 52/2013 z dnia 20 września 2013 r. odstawa prawna: Zarządzenie nr 238/13 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 21 sierpnia 2013r., Zarządzenie nr 399/10 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem lokali użytkowych

Przetarg na najem lokali użytkowych Ogłoszenie nr 5/2016 z dnia 2 lutego 2016 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 217/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 01.07.2014r. oraz Zarządzenie nr 81/15 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 1/2015. PRZETARGNA NALEM LOKALU UiYTKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 1/2015. PRZETARGNA NALEM LOKALU UiYTKOWEGO Centrum Kultury "AG(}r'ig~ ul. Serbska 5a, 51~111 Wrocław tel. 071 325-14-83, fax 071 325-24-73 NIP 895-10-4';-171, R-Q00601277 OGŁOSZENIE NR 1/2015 z dnia 21 maja 2015 Podstawa prawna: Zarządzenie nr

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie lokalu planowana działalność. Pow. w m². Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów. Forma oddania. Zasady waloryzacji czynszu

Przeznaczenie lokalu planowana działalność. Pow. w m². Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów. Forma oddania. Zasady waloryzacji czynszu WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA WE WROCŁAWIU ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu uŝytkowego stanowiącego własność Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie ul. Staszica 5, 96-316 Międzyborów OGŁASZA ponowny przetarg pisemny nieograniczony na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. w sprawie: szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta Nowego Sącza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I;~;,::;~";;;.:;~.L,I,).:..,.,,,... :

I;~;,::;~;;;.:;~.L,I,).:..,.,,,... : r~'i ZARZĄDZENIE NR.J.//J... /14 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dni "la..\.o ~() '. '{ /"'..v-.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Krynica-Zdrój, ul. Zdrojowa 28 (powiat nowosądecki, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: PARTER: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 26,76 m 2, Lokal użytkowy nr 2 o łącznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2008 Wójta Gminy BliŜyn z dnia 16 października 2008 r. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin.

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. Załącznik do Zarządzenia Nr 111/08 Burmistrza Barcina z dnia 7 lipca 2008 roku Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. 1 Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WADIUM : 180 złotych / słownie zł: sto osiemdziesiąt złotych./

WADIUM : 180 złotych / słownie zł: sto osiemdziesiąt złotych./ Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 Tel. (41)-311-51-06 REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO NA 10 LETNI WYNAJEM LOKALU BIUROWEGO O POW. 105 m2 USYTUOWANEGO W BODZENTYNIE

Bardziej szczegółowo

2007 r. R E G U L A M I N

2007 r. R E G U L A M I N 2007 r. R E G U L A M I N w sprawie zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności do lokalu lub najem lokali użytkowych stanowiących własność Rudzkiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Gdańsk dnia 04.02.2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Na podstawie Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława spółka

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Jarosław, ul. Jana Pawła II 10 powiat jarosławski, województwo podkarpackie POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 85,14

Bardziej szczegółowo

ogólnych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania

ogólnych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania do Zarządzenia Nr 64/14 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 5 marca 2014 r. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na wynajem lokalu uŝytkowego połoŝonego w Bochni przy ul.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego Nr sprawy: ZZN/T/23/2014 WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na najem lokalu użytkowego PRZEDMIOT PRZETARGU: lokal użytkowy w budynku przy ul.3 Maja 51 w Koninie o pow. 49,95 m2. RODZAJ WŁASNOŚCI LOKALU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku

Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie: szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Jeżowe Na podstawie art. 18 ust. 1 i art

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW

OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania i przeprowadzania publicznego

Regulamin organizowania i przeprowadzania publicznego Regulamin organizowania i przeprowadzania publicznego przetargu ustnego nieograniczonego i ograniczonego na najem lokali użytkowych i budynków administrowanych przez Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Hotele Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaŝ prawa własności nieruchomości oraz prawa uŝytkowania wieczystego Hotele

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Pomieszczenia biurowo - usługowe Olsztyn, ul. Towarowa 4 (gmina Olsztyn M., powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1) pomieszczenie biurowe nr 2.4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE BIECZ UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 9 (gmina Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: I PIĘTRO: 1. Lokal użytkowy (świetlica

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów:

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów: 1 REGULAMIN przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. Przepisy ogólne 1 I. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m². Usytuowanie lokalu. Piwnica Front Lok. U1. Piwnica Front Lok. U2. Piwnica Front Lok.

OGŁOSZENIE. Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m². Usytuowanie lokalu. Piwnica Front Lok. U1. Piwnica Front Lok. U2. Piwnica Front Lok. OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH L.p. Położenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO i OGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH WPROWADZONY ZARZĄDZENIEM NR 14/06 DYREKTORA GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar

Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar I. Przepisy ogólne. 1.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Żarach, zwany dalej Zakładem, jako

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

Łódź, ul. Żwirki 1B m. 6

Łódź, ul. Żwirki 1B m. 6 Przedmiot najmu: LOKAL MIESZKALNY Łódź, ul. Żwirki 1B m. 6 Lokal mieszkalny nr 6 położony na III piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 48,93 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna REGULAMIN w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania przetargu na zbycie lokali spółdzielczych w Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze Część I Podstawa prawna 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/15 z dnia 16 stycznia 2015r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 16 lutego 2015 r. w przetargu publicznym ograniczonym ustnej licytacji stawki czynszu

Bardziej szczegółowo

- TEKST JEDNOLITY - REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na najem lokali użytkowych w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

- TEKST JEDNOLITY - REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na najem lokali użytkowych w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - TEKST JEDNOLITY - REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na najem lokali użytkowych w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 188

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pawłowice OI.120.0043.2015 z dnia 07 września 2015 r. Umowa najmu - w z ó r

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pawłowice OI.120.0043.2015 z dnia 07 września 2015 r. Umowa najmu - w z ó r GPGM.7150.00011.2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pawłowice OI.120.0043.2015 z dnia 07 września 2015 r. Umowa najmu - w z ó r Zawarta dnia... pomiędzy Gminą Pawłowice Gminnym Zespołem Komunalnym

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu SPRZEDAŻ - lokale usytowane przy ul. Reymonta /3, Drzymały 11/6, Metalowców 6/II i Uszczyka 31/I Prezydent Miasta Gliwice ogłasza 1 stycznia 016 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119/11 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 31 października 2011 roku Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę miejsc postojowych

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości/sposób zagospodarowania. Brak/Brak 0,8545 ha Działka rolno-leśna sprzedaż 10 400,00 zł 695,00 zł 200,00 zł

Opis nieruchomości/sposób zagospodarowania. Brak/Brak 0,8545 ha Działka rolno-leśna sprzedaż 10 400,00 zł 695,00 zł 200,00 zł Lp. Ceranów 25.0.203r Wójt Gminy Ceranów ogłasza III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ceranów po drugim przetargu z 0 października 203 roku. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY KARTA USŁUG Urząd Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.eu UTH www.chojnow.eu bip.chojnow.net.pl Godziny

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 LOKAL UŻYTKOWY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal użytkowy o charakterze handlowo-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYLESIE Z SIEDZIBĄ W LESZNIE Znak postępowania: SMP-5-01/2015 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH Opracował:... Data:... ZATWIERDZIŁ Prezes:... UZGODNIENIA Radca

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych

Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych Regulamin przetargu na najem lokali użytkowych 1 Istniejące lokale użytkowe stanowiące własność Spółdzielni Mieszkaniowej Mistrzejowice mają być użytkowane na podstawie zawartej umowy najmu. 2 Stawkę najmu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE KATOWICE UL. ROLNA 7 (gmina Katowice M., powiat Katowice M., województwie śląskim) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,28 m 2 2. lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali uŝytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

Regulamin wynajmu lokali uŝytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu Regulamin wynajmu lokali uŝytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu I. Zasady ogólne. 1 1. Lokale uŝytkowe znajdujące się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Południe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych

REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych REGULAMIN przeprowadzania przetargu na najem lokali użytkowych Podstawa prawna: Ustawa Prawo spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut LWSM WRZESZCZ w Gdańsku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1 Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Kampinosie.

1 Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Kampinosie. Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokali uŝytkowych połoŝonych w budynku przy ulicy Szkolnej 2, stanowiących własność Gminy Kampinos, w celu świadczenia usług medycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o.

Regulamin. sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych. stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS Bytom Spółka z o.o. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady i tryb sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży. Cena wywołania. Wadium

Przedmiot sprzedaży. Cena wywołania. Wadium Warunki sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład masy upadłości GANT PM sp. z o.o. Odra Tower SKA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we Wrocławiu, w trybie z wolnej ręki w drodze przetargu ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN. z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego ZARZĄDZENIE NR 90/2015 WÓJTA GMINY SZTABIN w sprawie wynajęcia lokalu użytkowego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - STACJA PALIW PŁOCK UL. PRZEMYSŁOWA 19 (gmina M. Płock, powiat m. Płock, województwo mazowieckie) Dzierżawa części nieruchomości o pow. gruntu 414,00 m² zabudowanej stacją paliw wraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin Przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. - TEKST JEDNOLITY- Regulamin Przeprowadzenia przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo

Bardziej szczegółowo

LISTA LOKALI DO WYNAJMU POZA PRZETARGIEM

LISTA LOKALI DO WYNAJMU POZA PRZETARGIEM Warszawa, dnia 11.02.2013 r. LISTA LOKALI DO WYNAJMU POZA PRZETARGIEM L.P Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia w m 2 + piwnice Opis lokalu Do przetargu wynajmujący podawał cenę wywoławczą w zł ustaloną

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1487/13 z dnia 8 listopada 2013r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 06 grudnia 2013r w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym ustnej

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Regulamin określa ogólne zasady oddawania w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony. NA SPRZEDAś PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH

Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony. NA SPRZEDAś PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony stanowiących własność Gminy Wisznia Mała Działki połoŝone w obrębie KRYNICZNO : - działka nr 42/5 o pow.3629 m 2,KW WR1W/00017686/4 cena

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/14 z dnia 8 stycznia 2014 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 31 stycznia 2014r w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym ustnej licytacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku

Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku Zarządzenie Nr 0151/529/2004 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu postępowania Przy przeprowadzaniu przetargów i rokowań na najem lokali użytkowych i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie

OGŁOSZENIE. BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 182/ 2013 Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy z dnia 4 rudnia 2013 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC m. st. WARSZAWY zgodnie z 11 i 12 zarządzenia

Bardziej szczegółowo

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego MOK /170/02/15 Dębica, dnia 18.02.2015 r. OGŁOSZENIE o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego 1. Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy przy ulicy Sportowej 28 ogłasza pisemny nieograniczony

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZAMIATARKI TYP ZMC 2.0 BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W KROŚNIEWICACH I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa procedurę

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Samorządowy Zakład Budżetowy przy ul. Dyrekcyjnej 6 (sala nr7)

Nieruchomości Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Samorządowy Zakład Budżetowy przy ul. Dyrekcyjnej 6 (sala nr7) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1198/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 sierpnia 2015r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 15 września 2015r. w przetargu publicznym ograniczonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAśY (na okres do 3 lat) Organizator

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAśY (na okres do 3 lat) Organizator Załącznik nr 2 do Zawiadomienia Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2012 r. o ogłoszeniu konkursu ofert na najem komunalnych garaŝy REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAśY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przetargu na określenie ceny rynkowej lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce

R E G U L A M I N przetargu na określenie ceny rynkowej lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce 1 R E G U L A M I N przetargu na określenie ceny rynkowej lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce 1 1. Mieszkania odzyskane przez Spółdzielnię na skutek eksmisji zadłuŝonych lokatorów,

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Miasta Józefowa O g ł a s z a Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Józefowie k/otwocka Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA PRZETARGOWA Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce-Zdroju Ul. Dietla 5, 34-700 Rabka-Zdrój Znak sprawy: Rabka-Zdrój, 2012-01-30 SPECYFIKACJA PRZETARGOWA dotycząca przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY GŁUSK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL.

REGULAMIN NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY GŁUSK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. REGULAMIN NAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMĄ GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY GŁUSK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. MIODOWA 1 Niniejszy Regulamin został opracowany przez Zarząd Spółki pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNiG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNiG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.wbp.olsztyn.pl/bip/ Olsztyn, 10.02.2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu połoŝonego w Olsztynie przy ul. Stare Miasto 33 Oznaczenie i powierzchnia lokalu: Przedmiotem postępowania

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 13 grudnia 2010 r. LLU-4112-01-02/2010 S/10/004 Pan Henryk Łacek Dyrektor Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

5. GTBS nie ponosi odpowiedzialności na treść umieszczaną na nośnikach. Treść ta nie może naruszać obowiązujących w Polsce przepisów prawa. 6.

5. GTBS nie ponosi odpowiedzialności na treść umieszczaną na nośnikach. Treść ta nie może naruszać obowiązujących w Polsce przepisów prawa. 6. R E G U L A M I N Wynajmu lokali użytkowych, powierzchni pod działalność sezonową oraz miejsc pod reklamy w Gdańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 1 1. Gdańskie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

GPGM.2501.00003.2014 Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr OI.120.0019.2014 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 20 maja 2014 r.

GPGM.2501.00003.2014 Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr OI.120.0019.2014 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 20 maja 2014 r. GPGM.2501.00003.2014 Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Nr OI.120.0019.2014 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 20 maja 2014 r. R E G U L A M I N przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji na najem lokalu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży. 1. Przedmiotem sprzedaży jest:

Przedmiot sprzedaży. 1. Przedmiotem sprzedaży jest: Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, miejsc postojowych wchodzących w skład masy upadłości Portero Wrocław Gagarina Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1483/14 z dnia 30 października 2014r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 28 listopada 2014r w przetargu publicznym ograniczonym i nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A.

Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. - LOKALE UŻYTKOWE Bielsko-Biała ul. 1 Maja 4 (powiat bielski, województwo śląskie) Nieruchomości Poczty Polskiej S.A. Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot wynajmu: Pomieszczenia o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO

WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres nie dłuższy niż na 10 lat który odbędzie się w dniu 20 czerwca 2008 r. Wymogi dotyczące formy złożenia oferty: 1 ) złożenie

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74, BOM Nr 2, ul. Zielona 8/9, tel. (58) 320-80-28, 519-540-287 3. powierzchnia użytkowa 27,76 m 2

Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74, BOM Nr 2, ul. Zielona 8/9, tel. (58) 320-80-28, 519-540-287 3. powierzchnia użytkowa 27,76 m 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 127/15 z dnia 30 stycznia 2015r PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do składania pisemnych ofert na najem wolnych prawnie i fizycznie lokali użytkowych, stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

Minimalna miesięczna wysokość czynszu dzierżawy (czynszu bazowego) wynosi: 115,00zł Wadium: 200,00 zł.

Minimalna miesięczna wysokość czynszu dzierżawy (czynszu bazowego) wynosi: 115,00zł Wadium: 200,00 zł. Gdynia, 2015-01-26 OGŁOSZENIE Nr 10 /15 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO W GDYNI działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie)

LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie) LOKAL MIESZKALNY WAŁBRZYCH UL. GENERAŁA ANDERSA 140 (gmina Wałbrzych, powiat Wałbrzych, województwo dolnośląskie) Przedmiot wynajmu: - LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W WAŁBRZYCHU PRZY UL. GENERAŁA ANDERSA 140

Bardziej szczegółowo

oraz prawa do własności lokalu użytkowego i budynku kina Ballada zlokalizowanych w Stalowej Woli ul. Staszica 14

oraz prawa do własności lokalu użytkowego i budynku kina Ballada zlokalizowanych w Stalowej Woli ul. Staszica 14 Wersja archiwalna Przetarg na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki oraz prawa do własności lokalu użytkowego i budynku kina Ballada zlokalizowanych w Stalowej Woli ul. Staszica 14 Przetarg na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ.

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO (CIĘŻAROWO OSOBOWEGO) MARKI FS-LUBLIN TYP ŻUK A07J O NR REJ. SWY 4939 Sporządziła: Katarzyna Kołaszewska Dnia: Zatwierdził:. Dnia: Przeglądu

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Adres nieruchomości ci Braniewo ul. Hozjusza 1 Kliknij i zlokalizuj na mapie Zdjęcie przedmiotu wynajmu powiat braniewski, województwo warmińsko - mazurskie. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. o przetargu na najem garaŝy. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

O G Ł O S Z E N I E. o przetargu na najem garaŝy. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Szczecinek, dnia 24-06-2009r. O G Ł O S Z E N I E o przetargu na najem garaŝy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Szczecinku ul. Cieślaka 6b informuje, Ŝe

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo