Przetarg na najem lokali uŝytkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg na najem lokali uŝytkowych"

Transkrypt

1 Ogłoszenie nr 32/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 217/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r. oraz Zarządzenie nr 314/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r., Zarządzenie nr 9/15 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r., Zarządzenie nr 81/15 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r. Poprzedni przetarg na najem lokali przy ul. śeromskiego 73A i ul. Jedności Narodowej 172/3 odbył się r. i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert. Obecny przetarg jest dla lokalu przy ul. śeromskiego 73a przetargiem drugim a dla lokalu przy ul. Jedności Narodowej 172/3, przetargiem czwartym. Dla pozostałych lokali jest to przetarg pierwszy. Przetarg na najem lokali uŝytkowych Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Św. ElŜbiety 3, z upowaŝnienia Prezydenta Wrocławia, ogłasza nieograniczony przetarg ustny na najem lokali uŝytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, połoŝonych we Wrocławiu przy: ul. Jedności Narodowej 172/3 o pow. 15,01m 2 ul. śeromskiego 73a o pow. 34,53m 2 ul. śeromskiego o pow. 31,89m 2 ul. Jaracza 36 o pow. 149,50m 2 Przetarg odbędzie się, w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu netto, w Zarządzie Zasobu Komunalnego przy ul. Św. ElŜbiety 3, w sali 101, I piętro w dniu 12 maja 2015r. o godz. 8:30. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w n/w kwotach, które naleŝy zapłacić z podaniem danych identyfikujących oferenta i adresu lokalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2015 r. : - przelewem na konto nr lub - gotówką w kasie ZZK ul. Św. ElŜbiety 3 pokój nr 9 parter (do godziny 12.00) Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy Gminy Wrocław lub datę wpłaty w kasie. LOKALE MOśNA OGLĄDAĆ W TERMINIE: od r. do r. w poniedziałki, środy i czwartki, w dni robocze, w godz po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym zgodnie z informacją zawartą w tabelach poniŝej. Lokale uŝytkowe przeznaczone są do wynajęcia dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 1

2 OPIS LOKALI: Adres ul. Jedności Narodowej 172/3 ul. śeromskiego 73A powierzchnia lokalu [m 2 ] 15,01 34,53 Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i katastru Obręb Plac Grunwaldzki AM-10 dz.18/4, lokal uŝytkowy nie ma urządzonej księgi wieczystej. Dla nieruchomości, w której znajduje się lokal uŝytkowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/ /6 Obręb Plac Grunwaldzki AM-10 dz.53/20, lokal uŝytkowy nie ma urządzonej ksiegi wieczystej. Dla nieruchomości, w której znajduje się lokal uŝytkowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/ /9 Rodzaj budynku mieszkalno-uŝytkowy uŝytkowy Budynek w wykazie lub rejestrze zabytków Numer miejsc. planu zagospod. przestrzennego Lokalizacja Budynek ujęty w wykazie zabytków lokal w budynku mieszkalnouŝytkowym, frontowym, 1 pomieszczenie, wejście z klatki schodowej, lokal w budynku uŝytkowym, oficynowym, parter, wejście od podwórza. (poprzednio w ewidencji ul. śeromskiego 75A) Instalacje inst. wodna odcięta, brak WC elektryczna, wod-kan. BranŜa po przetargu magazyn magazyn Dodatkowe warunki dot. prowadzenia działalności w lokalu Wywoławczy miesięczny czynsz netto [zł] Prowadzona działalność nie moŝe powodować uciąŝliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości przez innych uŝytkowników lub zakłócać spokoju mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy itp. 45,00 105,00 Wysokość wadium [zł] 45,00 105,00 Wysokość minimalnego postąpienia [zł] 10,00 10,00 Wspólnota mieszkaniowa tak nie Poprzednia branŝa magazyn magazyn Czas zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony 1 Remont i ulepszenia prowadzone mogą być na koszt własny najemcy, bez dochodzenia zwrotu od Remont i ulepszenia Wynajmującego zarówno w czasie trwania umowy najmu jak i po jej ustaniu. Orientacyjny zakres robót remontowo-budowlanych Oglądanie lokali pobranie kluczy sprawdzenie i/lub wymiana instalacji elektrycznej, malowanie z przygotowaniem powierzchni, zapewnienie ogrzewania Pok. 213, tel sprawdzenie lub wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian i sufitu z przygotowaniem powierzchni, montaŝ urządzeń sanitarnych, naprawa posadzki, naprawa lub wymiana stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych, zapewnienie ogrzewania. 2

3 OPIS LOKALI: Adres ul. Jaracza 36 ul. śeromskiego 57/59 powierzchnia lokalu [m 2 ] 149,50 31,89 Obręb Plac Grunwaldzki AM-10 dz.153/15, dz. 153/3, dz. 153/9, lokal uŝytkowy nie ma urządzonej Obręb Plac Grunwaldzki AM-9 dz.69, lokal uŝytkowy Oznaczenie nieruchomości ksiegi wieczystej. Dla nieruchomości, w której nie ma urządzonej ksiegi wieczystej. Dla wg ewidencji gruntów i znajduje się lokal uŝytkowy Sąd Rejonowy dla nieruchomości, w której znajduje się lokal uŝytkowy katastru Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi WR1K/ /8, WR1K/ /0, księgę wieczystą nr WR1K/ /6 WR1K/ /2 Rodzaj budynku mieszkalno-uŝytkowy mieszkalno-uŝytkowy Budynek w wykazie lub - rejestrze zabytków Numer miejsc. planu zagospod. przestrzennego Lokalizacja brak lokal w budynku mieszkano-uŝytkowym, frontowym, poziom piwnic, wejście i dojazd od podwórza. Lokal połoŝony w trzech nieruchomościach (Jaracza 38, 36 i 34), OZNACZENIA: 1 - W okresie 5 lat od zawarcia umowy Wynajmujący moŝe rozwiązać umowę (poza przypadkami niewywiązywania się najemcy z zobowiązań określonych w umowie najmu) jedynie z waŝnych przyczyn, w szczególności w przypadku: zamiaru rewitalizacji budynku lub dokonania wszelkich innych zmian na nieruchomości uzasadniających potrzebę opróŝnienia przedmiotu najmu, lub zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w obowiązującym akcie wydanym przez Wynajmującego brak lokal w budynku mieszkalno-uŝytkowym frontowym, parter, wejście od ulicy, WC w lokalu, Instalacje wod-kan, elektryczna, CO-miejskie wod-kan, elektryczna, BranŜa po przetargu Dodatkowe warunki dot. prowadzenia działalności w lokalu biuro, magazyn, cicha produkcja, usługi, z wyłączeniem usług prawnofinansowych bez ograniczeń, z wyłączeniem sprzedaŝy alkoholu w placówkach handlowych W lokalach zabrania się umieszczania automatów do gier o niskich wygranych. Prowadzona działalność nie moŝe powodować uciąŝliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości przez innych uŝytkowników lub zakłócać spokoju mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy itp. Wywoławczy miesięczny czynsz netto [zł] 1256, ,00 Wysokość wadium [zł] 1256, ,00 Wysokość minimalnego postąpienia [zł] 20,00 20,00 Wspólnota mieszkaniowa 3 wspólnoty mieszkaniowe tak Poprzednia branŝa pracownia art. handel Czas zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony 1 Remont i ulepszenia prowadzone mogą być na koszt własny najemcy, bez dochodzenia zwrotu od Remont i ulepszenia Wynajmującego zarówno w czasie trwania umowy najmu jak i po jej ustaniu. Orientacyjny zakres robót remontowo-budowlanych Oglądanie lokali pobranie kluczy sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni, naprawa posadzki, uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej (dot. wentylacji), legalizacja/wymiana wodomierza Pok. 213, tel sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni, zapewnienie ogrzewania, uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej (dot. wentylacji), legalizacja/montaŝ wodomierza Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu: 1) podać komisji dane: - w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, nr PESEL; 3

4 - w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę/firmę i siedzibę; 2) okazać komisji dokument toŝsamości oraz przedstawić ewentualne pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a licytanci inni niŝ osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru (opatrzonego datą nie wcześniejszą niŝ 6 miesięcy przed datą przetargu) wraz z oświadczeniem oferenta o zgodności zawartych w nim informacji ze stanem faktycznym na dzień przetargu; 3) okazać dowód wniesienia wadium (w przypadku braku dowodu wpłaty licytant moŝe być dopuszczony do przetargu o ile komisja dysponować będzie potwierdzeniem wniesienia wadium na podany rachunek bankowy Gminy); 4) zapoznać się ze stanem technicznym lokalu oraz moŝliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branŝy (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.); 5) zapoznać się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, ze wzorem umowy najmu oraz z regulaminem przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego czynszu za najem lokali uŝytkowych połoŝonych we Wrocławiu, stanowiących własność Gminy Wrocław załącznik do zarządzenia nr 217/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r. dostępny na stronie internetowej ZZK (www.zzk.wroc.pl); 6) złoŝyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego czynszu za najem lokali uŝytkowych połoŝonych we Wrocławiu, stanowiących własność Gminy Wrocław załącznik do zarządzenia nr 217/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r., z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i ze wzorem umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeŝeń. (druk dostępny przed licytacją). Licytacja czynszu: Przetarg odbywa się w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu netto. Przetarg uznaje się za waŝny bez względu na liczbę licytantów, jeŝeli chociaŝ jeden licytant zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyŝej kwoty wywoławczej miesięcznego czynszu netto. Licytanci zgłaszają ustnie w kolejnych postąpieniach coraz wyŝsze kwoty miesięcznego czynszu, dopóki mimo trzykrotnego wywołania wylicytowanej kwoty czynszu nie ma dalszego postąpienia. Po trzecim wywołaniu osoba przeprowadzająca przetarg informuje licytantów, Ŝe uzyskano najwyŝszą wysokość miesięcznej kwoty czynszu netto, po czym zamyka przetarg oraz ogłasza nazwę i siedzibę licytanta, który zaoferował najwyŝszą kwotę czynszu i wygrał przetarg. Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu: 1. Podaje do protokołu przetargowego szczegółowy rodzaj działalności, która będzie prowadzona w lokalu (zgodny z przeznaczeniem lokalu określonym w ogłoszeniu o przetargu), zakres nakładów koniecznych lub ulepszeń w lokalu jakie dokonane będą przez przyszłego najemcę dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności oraz termin rozpoczęcia działalności w lokalu. 2. Składa pisemne oświadczenia: a) o niezaleganiu z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Wrocław, b) o nieposiadaniu innego lokalu (w tym lokalu mieszkalnego) lub posiadaniu na podstawie umowy lub bezumownie z podaniem adresu lokalu, adresu i nazwiska właściciela lub osoby dysponującej tym lokalem oraz oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłatami za ten lokal, c) Ŝe w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego, innego niŝ przekształcenia lub połączenia, d) o niefigurowaniu jako dłuŝnik w biurach informacji gospodarczej oraz, w przypadku osób fizycznych, upowaŝnienie do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych jej dotyczących, e) Ŝe zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, moŝliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branŝy (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.) oraz orientacyjnym zakresem prac określonych przez Wynajmującego, i Ŝe nie wnosi zastrzeŝeń; 3. Składa: a) w terminie 21 dni od daty przetargu - w przypadku osób fizycznych - wydruk z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) wraz z oświadczeniem oferenta o zgodności zawartych w nim informacji ze stanem faktycznym na dzień złoŝenia, kopii umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta), b) przed zawarciem umowy najmu - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi oraz zaświadczenie z ZUS/KURS o niezaleganiu w opłacaniu składek lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niŝ trzy miesiące przed ich złoŝeniem, c) przed zawarciem umowy najmu - zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Wrocław, opatrzone datą nie wcześniejszą niŝ trzy miesiące przed jego złoŝeniem, lub oświadczenie, iŝ nie był i nie jest zobowiązany do uiszczania naleŝności z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Wrocław. UWAGA: W przypadku osób fizycznych działających lub zamierzających działać w formie spółki cywilnej naleŝy uwzględnić zaświadczenia dotyczące wszystkich osób fizycznych indywidualnie oraz spółki, o ile została zawarta. 4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punktach od 1 do 3 licytant traci wpłacone wadium oraz prawo do zawarcia umowy najmu. 4

5 5. Umowę najmu naleŝy podpisać w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego, jednak nie później niŝ w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy najmu oraz przepadku wpłaconego wadium na rzecz Gminy Wrocław. Pozostałe warunki: 1. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Wrocław, opłatami czynszowymi względem innych podmiotów, a takŝe podmioty figurujące jako dłuŝnicy w biurach informacji gospodarczej. 2. Nakłady konieczne lub ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez przyszłego najemcę działalności oraz wszelkie inne prace remontowe lub przebudowy projektowane w lokalu dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od Wynajmującego zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu. Prace remontowe w budynkach znajdujących się w wykazie lub rejestrze zabytków wymagają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Wszelkie inwestycje na częściach wspólnych lokali połoŝonych w nieruchomościach stanowiących własności wspólnot mieszkaniowych wymagać będą uchwał członków wspólnoty. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie moŝliwości prowadzenia zamierzonej działalności, w tym ewentualnej zmiany sposobu uŝytkowania lokalu ciąŝy na najemcy. 3. Najemca ma obowiązek wnoszenia naleŝności za najem lokalu od początku obowiązywania umowy bez względu na oczekiwanie na dokumenty oraz na wykonywanie prac remontowych i przystosowywanie lokalu do prowadzenia zamierzonej działalności określonych w pkt.2 powyŝej. 4. Najemca ma obowiązek ponoszenia opłat eksploatacyjnych za dostawę mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki, wywóz odpadów). Tryb ich ponoszenia jest określony we wzorze załączonej do ogłoszenia umowy najmu. 5. Najemca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy najmu do złoŝenia zabezpieczenia naleŝności Wynajmującego względem najemcy wynikających i/lub związanych ze stosunkiem najmu, w wysokości 3- miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych wraz z podatkiem VAT, w formie kaucji pienięŝnej chyba, Ŝe przed zawarciem umowy najmu, w terminie do 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu, wybierze inną formę zabezpieczenia z podanych do wyboru: blokada środków pienięŝnych na rachunku bankowym najemcy, bezwarunkowa gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa. 6. Najemca zobowiązany będzie do złoŝenia w terminie 7 dni od podpisania umowy najmu oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art pkt 4 kpc co do wydania lokalu po upływie czasu na który umowa została zawarta (dotyczy umów zawieranych na czas określony) oraz w trybie art pkt. 5 kpc co do obowiązku spłaty zadłuŝenia naleŝności wynikających z umowy najmu wraz z naliczonymi odsetkami do wysokości 5- cio miesięcznych naleŝności tj. czynszu i opłat eksploatacyjnych brutto. 7. Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości za lokal. 8. Do wylicytowanego miesięcznego czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. 9. Czynsz najmu i opłaty eksploatacyjne są płatne przez Najemcę z góry do 10-go dnia kaŝdego miesiąca na konto Wynajmującego. 10. Wysokość czynszu, moŝe być aktualizowana przez Wynajmującego o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego ogłaszanego przez GUS) w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia czynszu w zaktualizowanej wysokości, nie częściej niŝ raz w roku. 11. Rozstrzygnięcie przetargu następuje po zatwierdzeniu pod względem formalnym protokołu przez Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego. 12. Przetarg moŝe być odwołany lub uniewaŝniony z waŝnych powodów, co wymaga uzasadnienia. 13. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu moŝna odebrać po rozstrzygnięciu przetargu, na poniŝej określonych zasadach: a) wadium wpłacone przelewem zostanie zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty. b) wadium wpłacone w formie gotówki moŝna odebrać w terminie od 3-ciego dnia roboczego po przetargu w kasie Zarządu Zasobu Komunalnego przy ul. Św. ElŜbiety 3. Jeśli oferent wpłacił wadium w formie gotówki i złoŝył pisemną dyspozycję zwrotu wadium na swój rachunek bankowy - otrzyma zwrot wadium przelewem. NINIEJSZE OGŁOSZENIE, REGULAMIN PRZETARGU i WZÓR UMOWY NAJMU DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: oraz w siedzibie ZZK przy ul. Św. ElŜbiety 3, pok Szczegółowych informacji o lokalu i warunkach przetargu udziela: Dział Lokali UŜytkowych Zarządu Zasobu Komunalnego ul. Św. ElŜbiety 3, Wrocław, pokój nr 205, tel. (71) lub, tel.(71) , i pokój nr 209, tel. (71) w.140 PODPISANO Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji i Nadzoru Właścicielskiego Anita Białowąs 5

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński

O G Ł O S Z E N I E. B U R M I S T R Z DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY /-/ Bogdan Olesiński O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na podstawie 4 ust. 1 Zarządzenia Nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI Właściciel nieruchomości: Poczta Polska Spółka Akcyjna Prowadzący przetarg: Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Lublinie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek"

REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek REGULAMIN WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH w S.M. Czerwony Rynek" Regulamin określa zasady wynajmu lokali użytkowych. I. Wynajem lokali użytkowych. 1 1. Lokalami użytkowymi w rozumieniu regulaminu są samodzielne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4

OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4 OGŁOSZENIE Z DNIA 08.04.2014r. W SPRAWIE NAJMU POZA KONKURSEM OFERT LOKALI UŻYTKOWYCH PRZY UL. NAUKOWEJ 4 Na podstawie uchwały Nr XCVI/1275/14 Zarządu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy z dnia 24 stycznia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO

DOKUMENTACJA HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO HANDEL DETALICZNY W STREFIE WOLNEGO OBSZARU CELNEGO 1 PYRZOWICE KWIECIEŃ 2009 Dokumentacja do postępowania przetargowego Pkt 1. 1.1. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze

Bardziej szczegółowo

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu

IX. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 formularz oświadczenia 2. Załącznik nr 2 projekt umowy kupna- sprzedaŝy samochodu Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju ul. Bohaterów Warszawy 67, 28 100 Busko Zdrój Tel. ( 041) 378 24 01 do 08, fax ( 041) 378 27 68, DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU ogłasza sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat

REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO na najem lokali użytkowych na okres min. 2 lat 1 Organizator Przetarg jest organizowany przez Wójta Gminy Lipnica Wielka. 2 Miejsce przeprowadzenia przetargu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach Śródmieście sp. z o.o. 43-100 Tychy Al. Piłsudskiego 12 Tychy, dnia 02 stycznia 2012 r. Zarząd spółki Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Tychach działając na podstawie Uchwały nr 1/10/2011 z dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik Do Zarządzenia Nr 159/07 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 23.11.2007r. Regulamin przetargu na sprzedaŝ udziałów w spółce z o.o. Telewizja Kablowa Bogatynia z siedzibą w Bogatyni przez

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Urząd Miasta Poręba 42-480 Poręba ul. Dworcowa 1 Regon: 000990451 NIP: 649-15-31-878 Tel.: (032) 677 13 55 Znak: PZ-341/03/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu

Bardziej szczegółowo

Cena wywoławcza brutto

Cena wywoławcza brutto REGULAMIN I WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO w FORMIE LICYTACJI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH wg tabeli przedstawionej jak poniżej z podaniem numerów działek, ich powierzchnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar

Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar I. Przepisy ogólne. 1.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Żarach, zwany dalej Zakładem, jako

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego.

REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. REGULAMIN przetargu na dzierżawę 1 m 2 powierzchni dachu Szpitala pod 1 maszt z anteną do przesyłu sygnału internetowego. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne 1. 1 Przetargiem na dzierżawę objęta jest powierzchnia

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN SPRZEDAŻY NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2009r. w sprawie określenia sposobu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

I. PRZEDMIOT PRZETARGU WARUNKI PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W BYTOMIU PRZY UL. WOJCIECHA KILARA, W OBSZARZE BYTOMSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ (BSAG) I. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo