Przetarg na najem lokali uŝytkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przetarg na najem lokali uŝytkowych"

Transkrypt

1 Ogłoszenie nr 32/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 217/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r. oraz Zarządzenie nr 314/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r., Zarządzenie nr 9/15 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r., Zarządzenie nr 81/15 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r. Poprzedni przetarg na najem lokali przy ul. śeromskiego 73A i ul. Jedności Narodowej 172/3 odbył się r. i zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert. Obecny przetarg jest dla lokalu przy ul. śeromskiego 73a przetargiem drugim a dla lokalu przy ul. Jedności Narodowej 172/3, przetargiem czwartym. Dla pozostałych lokali jest to przetarg pierwszy. Przetarg na najem lokali uŝytkowych Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Św. ElŜbiety 3, z upowaŝnienia Prezydenta Wrocławia, ogłasza nieograniczony przetarg ustny na najem lokali uŝytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław, połoŝonych we Wrocławiu przy: ul. Jedności Narodowej 172/3 o pow. 15,01m 2 ul. śeromskiego 73a o pow. 34,53m 2 ul. śeromskiego o pow. 31,89m 2 ul. Jaracza 36 o pow. 149,50m 2 Przetarg odbędzie się, w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu netto, w Zarządzie Zasobu Komunalnego przy ul. Św. ElŜbiety 3, w sali 101, I piętro w dniu 12 maja 2015r. o godz. 8:30. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w n/w kwotach, które naleŝy zapłacić z podaniem danych identyfikujących oferenta i adresu lokalu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 maja 2015 r. : - przelewem na konto nr lub - gotówką w kasie ZZK ul. Św. ElŜbiety 3 pokój nr 9 parter (do godziny 12.00) Za datę zapłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na podany rachunek bankowy Gminy Wrocław lub datę wpłaty w kasie. LOKALE MOśNA OGLĄDAĆ W TERMINIE: od r. do r. w poniedziałki, środy i czwartki, w dni robocze, w godz po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym zgodnie z informacją zawartą w tabelach poniŝej. Lokale uŝytkowe przeznaczone są do wynajęcia dla podmiotów prawnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 1

2 OPIS LOKALI: Adres ul. Jedności Narodowej 172/3 ul. śeromskiego 73A powierzchnia lokalu [m 2 ] 15,01 34,53 Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i katastru Obręb Plac Grunwaldzki AM-10 dz.18/4, lokal uŝytkowy nie ma urządzonej księgi wieczystej. Dla nieruchomości, w której znajduje się lokal uŝytkowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/ /6 Obręb Plac Grunwaldzki AM-10 dz.53/20, lokal uŝytkowy nie ma urządzonej ksiegi wieczystej. Dla nieruchomości, w której znajduje się lokal uŝytkowy Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/ /9 Rodzaj budynku mieszkalno-uŝytkowy uŝytkowy Budynek w wykazie lub rejestrze zabytków Numer miejsc. planu zagospod. przestrzennego Lokalizacja Budynek ujęty w wykazie zabytków lokal w budynku mieszkalnouŝytkowym, frontowym, 1 pomieszczenie, wejście z klatki schodowej, lokal w budynku uŝytkowym, oficynowym, parter, wejście od podwórza. (poprzednio w ewidencji ul. śeromskiego 75A) Instalacje inst. wodna odcięta, brak WC elektryczna, wod-kan. BranŜa po przetargu magazyn magazyn Dodatkowe warunki dot. prowadzenia działalności w lokalu Wywoławczy miesięczny czynsz netto [zł] Prowadzona działalność nie moŝe powodować uciąŝliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości przez innych uŝytkowników lub zakłócać spokoju mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy itp. 45,00 105,00 Wysokość wadium [zł] 45,00 105,00 Wysokość minimalnego postąpienia [zł] 10,00 10,00 Wspólnota mieszkaniowa tak nie Poprzednia branŝa magazyn magazyn Czas zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony 1 Remont i ulepszenia prowadzone mogą być na koszt własny najemcy, bez dochodzenia zwrotu od Remont i ulepszenia Wynajmującego zarówno w czasie trwania umowy najmu jak i po jej ustaniu. Orientacyjny zakres robót remontowo-budowlanych Oglądanie lokali pobranie kluczy sprawdzenie i/lub wymiana instalacji elektrycznej, malowanie z przygotowaniem powierzchni, zapewnienie ogrzewania Pok. 213, tel sprawdzenie lub wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie tynków wewnętrznych, malowanie ścian i sufitu z przygotowaniem powierzchni, montaŝ urządzeń sanitarnych, naprawa posadzki, naprawa lub wymiana stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych, zapewnienie ogrzewania. 2

3 OPIS LOKALI: Adres ul. Jaracza 36 ul. śeromskiego 57/59 powierzchnia lokalu [m 2 ] 149,50 31,89 Obręb Plac Grunwaldzki AM-10 dz.153/15, dz. 153/3, dz. 153/9, lokal uŝytkowy nie ma urządzonej Obręb Plac Grunwaldzki AM-9 dz.69, lokal uŝytkowy Oznaczenie nieruchomości ksiegi wieczystej. Dla nieruchomości, w której nie ma urządzonej ksiegi wieczystej. Dla wg ewidencji gruntów i znajduje się lokal uŝytkowy Sąd Rejonowy dla nieruchomości, w której znajduje się lokal uŝytkowy katastru Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków prowadzi WR1K/ /8, WR1K/ /0, księgę wieczystą nr WR1K/ /6 WR1K/ /2 Rodzaj budynku mieszkalno-uŝytkowy mieszkalno-uŝytkowy Budynek w wykazie lub - rejestrze zabytków Numer miejsc. planu zagospod. przestrzennego Lokalizacja brak lokal w budynku mieszkano-uŝytkowym, frontowym, poziom piwnic, wejście i dojazd od podwórza. Lokal połoŝony w trzech nieruchomościach (Jaracza 38, 36 i 34), OZNACZENIA: 1 - W okresie 5 lat od zawarcia umowy Wynajmujący moŝe rozwiązać umowę (poza przypadkami niewywiązywania się najemcy z zobowiązań określonych w umowie najmu) jedynie z waŝnych przyczyn, w szczególności w przypadku: zamiaru rewitalizacji budynku lub dokonania wszelkich innych zmian na nieruchomości uzasadniających potrzebę opróŝnienia przedmiotu najmu, lub zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w obowiązującym akcie wydanym przez Wynajmującego brak lokal w budynku mieszkalno-uŝytkowym frontowym, parter, wejście od ulicy, WC w lokalu, Instalacje wod-kan, elektryczna, CO-miejskie wod-kan, elektryczna, BranŜa po przetargu Dodatkowe warunki dot. prowadzenia działalności w lokalu biuro, magazyn, cicha produkcja, usługi, z wyłączeniem usług prawnofinansowych bez ograniczeń, z wyłączeniem sprzedaŝy alkoholu w placówkach handlowych W lokalach zabrania się umieszczania automatów do gier o niskich wygranych. Prowadzona działalność nie moŝe powodować uciąŝliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości przez innych uŝytkowników lub zakłócać spokoju mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy itp. Wywoławczy miesięczny czynsz netto [zł] 1256, ,00 Wysokość wadium [zł] 1256, ,00 Wysokość minimalnego postąpienia [zł] 20,00 20,00 Wspólnota mieszkaniowa 3 wspólnoty mieszkaniowe tak Poprzednia branŝa pracownia art. handel Czas zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony 1 Remont i ulepszenia prowadzone mogą być na koszt własny najemcy, bez dochodzenia zwrotu od Remont i ulepszenia Wynajmującego zarówno w czasie trwania umowy najmu jak i po jej ustaniu. Orientacyjny zakres robót remontowo-budowlanych Oglądanie lokali pobranie kluczy sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni, naprawa posadzki, uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej (dot. wentylacji), legalizacja/wymiana wodomierza Pok. 213, tel sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej, malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni, zapewnienie ogrzewania, uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej (dot. wentylacji), legalizacja/montaŝ wodomierza Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu: 1) podać komisji dane: - w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, nr PESEL; 3

4 - w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej nazwę/firmę i siedzibę; 2) okazać komisji dokument toŝsamości oraz przedstawić ewentualne pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a licytanci inni niŝ osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru (opatrzonego datą nie wcześniejszą niŝ 6 miesięcy przed datą przetargu) wraz z oświadczeniem oferenta o zgodności zawartych w nim informacji ze stanem faktycznym na dzień przetargu; 3) okazać dowód wniesienia wadium (w przypadku braku dowodu wpłaty licytant moŝe być dopuszczony do przetargu o ile komisja dysponować będzie potwierdzeniem wniesienia wadium na podany rachunek bankowy Gminy); 4) zapoznać się ze stanem technicznym lokalu oraz moŝliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branŝy (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.); 5) zapoznać się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, ze wzorem umowy najmu oraz z regulaminem przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego czynszu za najem lokali uŝytkowych połoŝonych we Wrocławiu, stanowiących własność Gminy Wrocław załącznik do zarządzenia nr 217/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r. dostępny na stronie internetowej ZZK (www.zzk.wroc.pl); 6) złoŝyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego czynszu za najem lokali uŝytkowych połoŝonych we Wrocławiu, stanowiących własność Gminy Wrocław załącznik do zarządzenia nr 217/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia r., z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i ze wzorem umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeŝeń. (druk dostępny przed licytacją). Licytacja czynszu: Przetarg odbywa się w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu netto. Przetarg uznaje się za waŝny bez względu na liczbę licytantów, jeŝeli chociaŝ jeden licytant zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyŝej kwoty wywoławczej miesięcznego czynszu netto. Licytanci zgłaszają ustnie w kolejnych postąpieniach coraz wyŝsze kwoty miesięcznego czynszu, dopóki mimo trzykrotnego wywołania wylicytowanej kwoty czynszu nie ma dalszego postąpienia. Po trzecim wywołaniu osoba przeprowadzająca przetarg informuje licytantów, Ŝe uzyskano najwyŝszą wysokość miesięcznej kwoty czynszu netto, po czym zamyka przetarg oraz ogłasza nazwę i siedzibę licytanta, który zaoferował najwyŝszą kwotę czynszu i wygrał przetarg. Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu: 1. Podaje do protokołu przetargowego szczegółowy rodzaj działalności, która będzie prowadzona w lokalu (zgodny z przeznaczeniem lokalu określonym w ogłoszeniu o przetargu), zakres nakładów koniecznych lub ulepszeń w lokalu jakie dokonane będą przez przyszłego najemcę dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności oraz termin rozpoczęcia działalności w lokalu. 2. Składa pisemne oświadczenia: a) o niezaleganiu z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Wrocław, b) o nieposiadaniu innego lokalu (w tym lokalu mieszkalnego) lub posiadaniu na podstawie umowy lub bezumownie z podaniem adresu lokalu, adresu i nazwiska właściciela lub osoby dysponującej tym lokalem oraz oświadczenie oferenta o niezaleganiu z opłatami za ten lokal, c) Ŝe w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego, innego niŝ przekształcenia lub połączenia, d) o niefigurowaniu jako dłuŝnik w biurach informacji gospodarczej oraz, w przypadku osób fizycznych, upowaŝnienie do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych jej dotyczących, e) Ŝe zapoznał się ze stanem technicznym lokalu, moŝliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branŝy (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.) oraz orientacyjnym zakresem prac określonych przez Wynajmującego, i Ŝe nie wnosi zastrzeŝeń; 3. Składa: a) w terminie 21 dni od daty przetargu - w przypadku osób fizycznych - wydruk z CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) wraz z oświadczeniem oferenta o zgodności zawartych w nim informacji ze stanem faktycznym na dzień złoŝenia, kopii umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta), b) przed zawarciem umowy najmu - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi oraz zaświadczenie z ZUS/KURS o niezaleganiu w opłacaniu składek lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niŝ trzy miesiące przed ich złoŝeniem, c) przed zawarciem umowy najmu - zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Wrocław, opatrzone datą nie wcześniejszą niŝ trzy miesiące przed jego złoŝeniem, lub oświadczenie, iŝ nie był i nie jest zobowiązany do uiszczania naleŝności z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Wrocław. UWAGA: W przypadku osób fizycznych działających lub zamierzających działać w formie spółki cywilnej naleŝy uwzględnić zaświadczenia dotyczące wszystkich osób fizycznych indywidualnie oraz spółki, o ile została zawarta. 4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punktach od 1 do 3 licytant traci wpłacone wadium oraz prawo do zawarcia umowy najmu. 4

5 5. Umowę najmu naleŝy podpisać w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego, jednak nie później niŝ w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy najmu oraz przepadku wpłaconego wadium na rzecz Gminy Wrocław. Pozostałe warunki: 1. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Wrocław, opłatami czynszowymi względem innych podmiotów, a takŝe podmioty figurujące jako dłuŝnicy w biurach informacji gospodarczej. 2. Nakłady konieczne lub ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez przyszłego najemcę działalności oraz wszelkie inne prace remontowe lub przebudowy projektowane w lokalu dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od Wynajmującego zarówno w trakcie trwania umowy jak i po jej ustaniu. Prace remontowe w budynkach znajdujących się w wykazie lub rejestrze zabytków wymagają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. Wszelkie inwestycje na częściach wspólnych lokali połoŝonych w nieruchomościach stanowiących własności wspólnot mieszkaniowych wymagać będą uchwał członków wspólnoty. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie moŝliwości prowadzenia zamierzonej działalności, w tym ewentualnej zmiany sposobu uŝytkowania lokalu ciąŝy na najemcy. 3. Najemca ma obowiązek wnoszenia naleŝności za najem lokalu od początku obowiązywania umowy bez względu na oczekiwanie na dokumenty oraz na wykonywanie prac remontowych i przystosowywanie lokalu do prowadzenia zamierzonej działalności określonych w pkt.2 powyŝej. 4. Najemca ma obowiązek ponoszenia opłat eksploatacyjnych za dostawę mediów (energia elektryczna, energia cieplna, woda i ścieki, wywóz odpadów). Tryb ich ponoszenia jest określony we wzorze załączonej do ogłoszenia umowy najmu. 5. Najemca zobowiązany będzie w terminie 14 dni od zawarcia umowy najmu do złoŝenia zabezpieczenia naleŝności Wynajmującego względem najemcy wynikających i/lub związanych ze stosunkiem najmu, w wysokości 3- miesięcznego czynszu i opłat eksploatacyjnych wraz z podatkiem VAT, w formie kaucji pienięŝnej chyba, Ŝe przed zawarciem umowy najmu, w terminie do 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu, wybierze inną formę zabezpieczenia z podanych do wyboru: blokada środków pienięŝnych na rachunku bankowym najemcy, bezwarunkowa gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa. 6. Najemca zobowiązany będzie do złoŝenia w terminie 7 dni od podpisania umowy najmu oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art pkt 4 kpc co do wydania lokalu po upływie czasu na który umowa została zawarta (dotyczy umów zawieranych na czas określony) oraz w trybie art pkt. 5 kpc co do obowiązku spłaty zadłuŝenia naleŝności wynikających z umowy najmu wraz z naliczonymi odsetkami do wysokości 5- cio miesięcznych naleŝności tj. czynszu i opłat eksploatacyjnych brutto. 7. Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości za lokal. 8. Do wylicytowanego miesięcznego czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. 9. Czynsz najmu i opłaty eksploatacyjne są płatne przez Najemcę z góry do 10-go dnia kaŝdego miesiąca na konto Wynajmującego. 10. Wysokość czynszu, moŝe być aktualizowana przez Wynajmującego o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego ogłaszanego przez GUS) w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia czynszu w zaktualizowanej wysokości, nie częściej niŝ raz w roku. 11. Rozstrzygnięcie przetargu następuje po zatwierdzeniu pod względem formalnym protokołu przez Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego. 12. Przetarg moŝe być odwołany lub uniewaŝniony z waŝnych powodów, co wymaga uzasadnienia. 13. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu moŝna odebrać po rozstrzygnięciu przetargu, na poniŝej określonych zasadach: a) wadium wpłacone przelewem zostanie zwrócone na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty. b) wadium wpłacone w formie gotówki moŝna odebrać w terminie od 3-ciego dnia roboczego po przetargu w kasie Zarządu Zasobu Komunalnego przy ul. Św. ElŜbiety 3. Jeśli oferent wpłacił wadium w formie gotówki i złoŝył pisemną dyspozycję zwrotu wadium na swój rachunek bankowy - otrzyma zwrot wadium przelewem. NINIEJSZE OGŁOSZENIE, REGULAMIN PRZETARGU i WZÓR UMOWY NAJMU DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: oraz w siedzibie ZZK przy ul. Św. ElŜbiety 3, pok Szczegółowych informacji o lokalu i warunkach przetargu udziela: Dział Lokali UŜytkowych Zarządu Zasobu Komunalnego ul. Św. ElŜbiety 3, Wrocław, pokój nr 205, tel. (71) lub, tel.(71) , i pokój nr 209, tel. (71) w.140 PODPISANO Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacji i Nadzoru Właścicielskiego Anita Białowąs 5

Przetarg na najem lokali uŝytkowych

Przetarg na najem lokali uŝytkowych OGŁOSZENIE NR 44/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 400/10 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 10.11.2010r., Zarządzenie nr 132/13 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem lokali uŝytkowych

Przetarg na najem lokali uŝytkowych OGŁOSZENIE NR 56/2013 z dnia 3 października 2013 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 400/10 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 10.11.2010r., Zarządzenie nr 132/13 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81.2013. WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 2 stycznia 2013r

ZARZĄDZENIE NR 81.2013. WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 2 stycznia 2013r ZARZĄDZENIE NR 81.2013 WÓJTA GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 2 stycznia 2013r w sprawie ustalenia regulaminu przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Białowieża Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem lokali użytkowych

Przetarg na najem lokali użytkowych Ogłoszenie nr 49 /2016 z dnia 8 lipca 2016 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 217/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 01.07.2014r. oraz Zarządzenie nr 81/15 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem nieruchomości

Przetarg na najem nieruchomości OGŁOSZENIE NR 13/2013 z dnia 5.12.2013 r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 1.2013 r. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z dnia 14.06.2013r. Przetarg na najem nieruchomości Zakład Usług Komunalnych ul.

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem lokali użytkowych

Przetarg na najem lokali użytkowych Ogłoszenie nr 101/2015 z dnia 8 grudnia 2015 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 217/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 01.07.2014r. oraz Zarządzenie nr 81/15 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem lokalu uŝytkowego

Przetarg na najem lokalu uŝytkowego OGŁOSZENIE NR 28/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 odstawa prawna: Zarządzenie nr 400/10 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 10.11.2010r, Zarządzenie nr 74/13 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z

Bardziej szczegółowo

ta zostanie powiększona w umowie najmu o obowiązujący podatek VAT, 8) minimalną wysokość postąpienia, która nie może być mniejsza niż 1 % kwoty

ta zostanie powiększona w umowie najmu o obowiązujący podatek VAT, 8) minimalną wysokość postąpienia, która nie może być mniejsza niż 1 % kwoty Regulamin przeprowadzania przez Wrocławskie Mieszkania spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego czynszu za najem lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem nieruchomości

Przetarg na najem nieruchomości OGŁOSZENIE NR 1/2016 z dnia 8.01.2016r. Podstawa prawna: Zarządzenie nr 3/2015 r. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych z dnia 1.04.2015r. Przetarg na najem nieruchomości Gmina Rawicz - Zakład Usług Komunalnych

Bardziej szczegółowo

10) terminy wnoszenia czynszu za najem lokalu użytkowego, 11) zasady aktualizacji wysokości czynszu za najem lokalu użytkowego, 12) termin oglądania

10) terminy wnoszenia czynszu za najem lokalu użytkowego, 11) zasady aktualizacji wysokości czynszu za najem lokalu użytkowego, 12) termin oglądania Regulamin przeprowadzania przez Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju nieograniczonych lub ograniczonych przetargów ustnych na wysokość miesięcznego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 2/2011r. z dnia 02 lutego 2011r.

OGŁOSZENIE NR 2/2011r. z dnia 02 lutego 2011r. OGŁOSZENIE NR 2/2011r. z dnia 02 lutego 2011r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzebini z siedzibą przy ul. Kościuszki 74, ogłasza drugi nieograniczony przetarg na najem lokali uŝytkowych

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem lokalu uŝytkowego

Przetarg na najem lokalu uŝytkowego Ogłoszenie nr 13/2015 z dnia 13 lutego 2015 odstawa prawna: Zarządzenie nr 216/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 01.07.2014r, Zarządzenie nr 6/15 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem lokalu uŝytkowego

Przetarg na najem lokalu uŝytkowego OGŁOSZENIE NR 65/2012 z dnia 24 października 2012 r. odstawa prawna: Zarządzenie nr 111/12 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 23 kwietnia 2012r., Zarządzenie nr 399/10 Dyrektora Zarządu Zasobu

Bardziej szczegółowo

Drugi przetarg na najem lokalu użytkowego

Drugi przetarg na najem lokalu użytkowego Ogłoszenie nr 93/2015 z dnia 24 listopada 2015 odstawa prawna: Zarządzenie nr 216/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 01.07.2014r, Zarządzenie nr 280/15 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego

Bardziej szczegółowo

- gotówką w kasie ZZK ul. Św. ElŜbiety 3 pokój nr 9 parter (do godziny 12.00) lub - przelewem na konto nr 58 1020 5226 0000 6402 0417 2748

- gotówką w kasie ZZK ul. Św. ElŜbiety 3 pokój nr 9 parter (do godziny 12.00) lub - przelewem na konto nr 58 1020 5226 0000 6402 0417 2748 OGŁOSZENIE NR 52/2013 z dnia 20 września 2013 r. odstawa prawna: Zarządzenie nr 238/13 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 21 sierpnia 2013r., Zarządzenie nr 399/10 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do postanowienia Nr 91/5/2014 Dyrektora Naczelnego z dnia r. Wzór nr 12c

Załącznik nr 3 do postanowienia Nr 91/5/2014 Dyrektora Naczelnego z dnia r. Wzór nr 12c Załącznik nr 3 do postanowienia Nr 91/5/2014 Dyrektora Naczelnego z dnia 12.05.2014 r. Wzór nr 12c REGULAMIN przeprowadzania nieograniczonych lub ograniczonych przetargów pisemnych na najem lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem lokalu użytkowego

Przetarg na najem lokalu użytkowego Ogłoszenie nr 21/2016 z dnia 31 marca 2016 odstawa prawna: Zarządzenie nr 216/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 01.07.2014r, Zarządzenie nr 53/16 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia

Bardziej szczegółowo

Drugi przetarg na najem lokalu użytkowego

Drugi przetarg na najem lokalu użytkowego Ogłoszenie nr 14/2016 z dnia 14 marca 2016 odstawa prawna: Zarządzenie nr 216/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 01.07.2014r, Zarządzenie nr 152/15 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 7/WM/06/2011 z dnia r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 7/WM/06/2011 z dnia r OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 7/WM/06/2011 z dnia 01.06.2011r Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wrocław,położonych

Bardziej szczegółowo

MUZEUM W MIĘDZYRZECZU UL. PODZAMCZE 2, MIĘDZYRZECZ. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy

MUZEUM W MIĘDZYRZECZU UL. PODZAMCZE 2, MIĘDZYRZECZ. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy MUZEUM W MIĘDZYRZECZU UL. PODZAMCZE 2, 66-300 MIĘDZYRZECZ ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę (części) karczmy dworskiej położonej przy ulicy Zachodniej 2 w Międzyrzeczu 1. Część

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem lokalu uŝytkowego

Przetarg na najem lokalu uŝytkowego Ogłoszenie nr 84/2014 z dnia 30 października 2014 odstawa prawna: Zarządzenie nr 216/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 01.07.2014r, Zarządzenie nr 316/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 1/2015. PRZETARGNA NALEM LOKALU UiYTKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 1/2015. PRZETARGNA NALEM LOKALU UiYTKOWEGO Centrum Kultury "AG(}r'ig~ ul. Serbska 5a, 51~111 Wrocław tel. 071 325-14-83, fax 071 325-24-73 NIP 895-10-4';-171, R-Q00601277 OGŁOSZENIE NR 1/2015 z dnia 21 maja 2015 Podstawa prawna: Zarządzenie nr

Bardziej szczegółowo

Przetarg na najem lokali użytkowych

Przetarg na najem lokali użytkowych Ogłoszenie nr 5/2016 z dnia 2 lutego 2016 Podstawa prawna: Zarządzenie nr 217/14 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego z dnia 01.07.2014r. oraz Zarządzenie nr 81/15 Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego Zespół Szkół Publicznych w Międzyborowie ul. Staszica 5, 96-316 Międzyborów OGŁASZA ponowny przetarg pisemny nieograniczony na

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie lokalu planowana działalność. Pow. w m². Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów. Forma oddania. Zasady waloryzacji czynszu

Przeznaczenie lokalu planowana działalność. Pow. w m². Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów. Forma oddania. Zasady waloryzacji czynszu WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA WE WROCŁAWIU ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na najem lokalu uŝytkowego stanowiącego własność Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r.

UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. UCHWAŁA Nr XVIII/175/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 7 października 2003 r. w sprawie: szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Miasta Nowego Sącza. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I;~;,::;~";;;.:;~.L,I,).:..,.,,,... :

I;~;,::;~;;;.:;~.L,I,).:..,.,,,... : r~'i ZARZĄDZENIE NR.J.//J... /14 PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE z dni "la..\.o ~() '. '{ /"'..v-.

Bardziej szczegółowo

BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach

BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach BIP Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach PIERWSZY I DRUGI PRZETARG NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH 2016-05-05 OGŁOSZENIE O ORGANIZOWANIU PIERWSZEGO I DRUGIEGO PRZETARGU NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 3 z dnia r. R E G U L A M I N

Załącznik do zarządzenia Nr 3 z dnia r. R E G U L A M I N R E G U L A M I N Załącznik do zarządzenia Nr 3 z dnia 02.04.2013r. przetargu ustnego nieograniczonego, konkursu ofert lub negocjacji o najem nieruchomości, lokali użytkowych i garaży stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE Krynica-Zdrój, ul. Zdrojowa 28 (powiat nowosądecki, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: PARTER: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 26,76 m 2, Lokal użytkowy nr 2 o łącznej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1047/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 28 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1047/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 28 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1047/2016 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/ 132/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2004r.

Uchwała Nr XX/ 132/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2004r. Uchwała Nr XX/ 132/2004 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 25 maja 2004r. w sprawie: określenia zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Brzesko Na podstawie art., 4 ust.1 pkt.2

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na najem lokalu użytkowego. Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Regulamin przetargów na najem lokalu użytkowego. Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Regulamin przetargów na najem lokalu użytkowego Oświęcimskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 1 1. Przedmiotem przetargu jest najem lokalu w wysokość miesięcznego czynszu najmu za 1 m

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 718/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zarządzenie nr 718/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2010 r. Zarządzenie nr 718/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wzoru regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Czersk Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m² 20,00. Piwnica front 55,78 45,44 160,20

OGŁOSZENIE. Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m² 20,00. Piwnica front 55,78 45,44 160,20 OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH L.p. Położenie

Bardziej szczegółowo

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Dział Nieruchomości

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Dział Nieruchomości Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy Dział Nieruchomości PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 31 stycznia 2017r. w przetargu publicznym ograniczonym

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu Lokale użytkowe do wynajęcia: ul. Głogowska /5, ul. Zwycięstwa 33, ul. Zwycięstwa 1, ul. Zwycięstwa 36 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1257/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2010

ZARZĄDZENIE Nr 1257/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2010 ZARZĄDZENIE Nr 1257/2010 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 października 2010 w sprawie sprzedaŝy działek niezabudowanych, połoŝonych na terenie Gminy Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2008 Wójta Gminy BliŜyn z dnia 16 października 2008 r. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA AUKCJI NA SPRZEDAś SAMOCHODU OSOBOWEGO REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin.

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. Załącznik do Zarządzenia Nr 111/08 Burmistrza Barcina z dnia 7 lipca 2008 roku Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Barcin. 1 Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu użytkowego wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. 5. Ogłoszenia dotyczące przetargu są umieszczane:

R E G U L A M I N. 5. Ogłoszenia dotyczące przetargu są umieszczane: R E G U L A M I N przetargu ustnego nieograniczonego, konkursu ofert lub negocjacji o najem lokali użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Piła i zarządzanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Gdańsk dnia 04.02.2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO Na podstawie Regulaminu wynajmowania lokali użytkowych, stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego Motława spółka

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA WYNAJEM LOKALU UśYTKOWEGO

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA WYNAJEM LOKALU UśYTKOWEGO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PISEMNYCH OFERT NA WYNAJEM LOKALU UśYTKOWEGO Gdańska Infrastruktura Społeczna Spółka z o.o. zaprasza do składania pisemnych ofert na najem lokalu uŝytkowego w Gdańsku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów

Regulamin przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 106/2016 Burmistrza Mieroszowa z dnia 21 września 2016 r. Regulamin przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Mieroszów ROZDZIAŁ I Zasady

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Adres nieruchomości Jarosław, ul. Jana Pawła II 10 powiat jarosławski, województwo podkarpackie POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 85,14

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gnieźnie

Urząd Miejski w Gnieźnie Urząd Miejski w Gnieźnie Przetarg na wynajem lokali użytkowych wchodzących w skład komunalnego zasobu Miasta Gniezna (II/2015) OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO (należy wypełnić wszystkie pola czytelnie,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE TARNÓW UL. MICKIEWICZA 6 (gmina Tarnów, powiat Tarnów, województwo małopolskie) Przedmiot wynajmu: Budynek A - lokal użytkowy nr 14 o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Adres nieruchomości Przemyśl ul. 3 Maja 25 powiat przemyski, województwo podkarpackie Przedmiot wynajmu: Lokal użytkowy nr 1 o łącznej pow. użytkowej 16,20 m 2, Lokal

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych oraz wraz z udziałem w prawie własności gruntu lub oddaniem

Bardziej szczegółowo

na wynajem lokalu uŝytkowego (lokal nr 1 oznaczony szczegółowo w załączniku graficznym do regulaminu) połoŝonego w Bochni przy ul. Św.

na wynajem lokalu uŝytkowego (lokal nr 1 oznaczony szczegółowo w załączniku graficznym do regulaminu) połoŝonego w Bochni przy ul. Św. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 349/08 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 27 października 2008 r. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na wynajem lokalu uŝytkowego (lokal nr 1 oznaczony

Bardziej szczegółowo

Lokale użytkowe wyznaczone do przetargów:

Lokale użytkowe wyznaczone do przetargów: GL.GL-71441/56/11 PREZYDENT MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE ogłasza przetargi ustne nieograniczone na najem wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Siemianowice Śląskie lub będących w jej tzw.

Bardziej szczegółowo

2007 r. R E G U L A M I N

2007 r. R E G U L A M I N 2007 r. R E G U L A M I N w sprawie zasad organizowania i trybu przeprowadzania przetargów na ustanowienie odrębnej własności do lokalu lub najem lokali użytkowych stanowiących własność Rudzkiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOśONEJ WE WSI ZIELONKI PARCELE.

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOśONEJ WE WSI ZIELONKI PARCELE. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości niezabudowanej połoŝonej we wsi Zielonki Parcele REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego

WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. na najem lokalu użytkowego Nr sprawy: ZZN/T/23/2014 WARUNKI POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na najem lokalu użytkowego PRZEDMIOT PRZETARGU: lokal użytkowy w budynku przy ul.3 Maja 51 w Koninie o pow. 49,95 m2. RODZAJ WŁASNOŚCI LOKALU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW

OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH.

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE BIECZ UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 9 (gmina Biecz, powiat gorlicki, województwo małopolskie) POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: I PIĘTRO: 1. Lokal użytkowy (świetlica

Bardziej szczegółowo

WADIUM : 180 złotych / słownie zł: sto osiemdziesiąt złotych./

WADIUM : 180 złotych / słownie zł: sto osiemdziesiąt złotych./ Świętokrzyski Park Narodowy 26-010 Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4 Tel. (41)-311-51-06 REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO USTNEGO NA 10 LETNI WYNAJEM LOKALU BIUROWEGO O POW. 105 m2 USYTUOWANEGO W BODZENTYNIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM w dniu r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM w dniu r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM w dniu 10.09.2013r. UWAGA: ograniczenie dotyczy tylko rodzaju prowadzenia działalności w najmowanych lokalach- nie może być prowadzona w najmowanych lokalach działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku

Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku Uchwała Nr X/55/11 Rady Gminy Jeżowe z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie: szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Jeżowe Na podstawie art. 18 ust. 1 i art

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKALE UŻYTKOWE ŁOMŻA PLAC POCZTOWY 1 (gm. M. Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie)

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM. LOKALE UŻYTKOWE ŁOMŻA PLAC POCZTOWY 1 (gm. M. Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie) LOKALE UŻYTKOWE ŁOMŻA PLAC POCZTOWY 1 (gm. M. Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie) Przedmioty wynajmu: lokale użytkowe łącznie szt. 5, w tym: cztery lokale usytuowane na II piętrze budynku głównego:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

ogólnych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania

ogólnych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania do Zarządzenia Nr 64/14 Burmistrza Miasta Bochnia z dnia 5 marca 2014 r. REGULAMIN PRZEPROWADZENIA PIERWSZEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na wynajem lokalu uŝytkowego połoŝonego w Bochni przy ul.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 4 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LV/1017/2013 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Rzeszów, dnia 4 lipca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LV/1017/2013 RADY MIASTA RZESZOWA. z dnia 18 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 4 lipca 2013 r. Poz. 2628 UCHWAŁA NR LV/1017/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Pomieszczenia biurowo - usługowe Olsztyn, ul. Towarowa 4 (gmina Olsztyn M., powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie) Przedmiot wynajmu: 1) pomieszczenie biurowe nr 2.4 o powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74: BOM Nr 7 ul.mściwoja II. 14,86 zł (netto)

Zakład Budżetowy, ul. Partyzantów 74: BOM Nr 7 ul.mściwoja II. 14,86 zł (netto) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR 214/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2012 r. PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA zaprasza do uczestnictwa w dniu 15 marca 2012r w przetargu publicznym nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1110/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 31 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1110/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 31 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1110/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony pawilonów handlowo- usługowych położonych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Warszawa, dnia 19.08.2014 r. OGŁOSZENIE NR 50/14 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu SPRZEDAŻ - lokale użytkowe usytuowane przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego /I i Bohaterów Getta Warszawskiego a/ii Prezydent Miasta Gliwice ogłasza

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM W DRODZE PUBLICZNEJ LICYTACJI NA SPRZEDAś NIERUCHOMOŚCI w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m². Usytuowanie lokalu. Piwnica Front Lok. U1. Piwnica Front Lok. U2. Piwnica Front Lok.

OGŁOSZENIE. Powierzchnia lokalu do oddania w najem w m². Usytuowanie lokalu. Piwnica Front Lok. U1. Piwnica Front Lok. U2. Piwnica Front Lok. OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH L.p. Położenie

Bardziej szczegółowo

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów:

I. Regulamin dotyczy przeprowadzania przetargów: 1 REGULAMIN przeprowadzania przetargów na pierwszeństwo ustanawiania tytułów prawnych do lokali wolnych w sensie prawnym w Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. Przepisy ogólne 1 I. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PRAWNA. (tekst ujednolicony obejmujący zmiany wprowadzone Aneksem nr 1 z dnia r.)

PODSTAWA PRAWNA. (tekst ujednolicony obejmujący zmiany wprowadzone Aneksem nr 1 z dnia r.) Regulamin organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej im. I. J. Paderewskiego w Katowicach (tekst ujednolicony obejmujący

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PREZYDENT MIASTA ŁODZI

OGŁOSZENIE PREZYDENT MIASTA ŁODZI OGŁOSZENIE PREZYDENT MIASTA ŁODZI Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Materiały Przetargowe

Materiały Przetargowe PREZYDENT MIASTA GDYNI 81 382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 telefon (centrala): 66 88 000; e mail: umgdynia@gdynia.pl;www.gdynia.pl Materiały Przetargowe do przetargu ustnego nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY Hotele Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Warszawska 39, 10-081 Olsztyn OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaŝ prawa własności nieruchomości oraz prawa uŝytkowania wieczystego Hotele

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar

Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar Regulamin w sprawie przeprowadzania przetargów na najem komunalnych lokali użytkowych na terenie Żar I. Przepisy ogólne. 1.Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Żarach, zwany dalej Zakładem, jako

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Zdjęcie przedmiotu wynajmu i zlokalizuj na mapie LOKALE UŻYTKOWE PRZEMYŚL UL. MICKIEWICZA 13-15 (gmina Przemyśl, powiat przemyski, województwo

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaŝ nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaŝ nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaŝ nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Radomia Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaŝ nieruchomości

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W GDYNI ul. M. Curie-Skłodowskiej, 19 81-231 Gdynia ogłoszono dnia 17.02.2017r. DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO w GDYNI ogłasza I USTNY

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości/sposób zagospodarowania. Brak/Brak 0,8545 ha Działka rolno-leśna sprzedaż 10 400,00 zł 695,00 zł 200,00 zł

Opis nieruchomości/sposób zagospodarowania. Brak/Brak 0,8545 ha Działka rolno-leśna sprzedaż 10 400,00 zł 695,00 zł 200,00 zł Lp. Ceranów 25.0.203r Wójt Gminy Ceranów ogłasza III USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ceranów po drugim przetargu z 0 października 203 roku. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKANIOWY POŁOŻONE W WOŁOWIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO

LOKAL MIESZKANIOWY POŁOŻONE W WOŁOWIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO LOKALE UŻYTKOWE - WOŁOW UL. Wojska Polskiego 36 (gmina Wołów powiat Wołowski, województwo dolnośląskie) Przedmiot wynajmu: LOKAL MIESZKANIOWY POŁOŻONE W WOŁOWIE PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 36 Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania i przeprowadzania publicznego

Regulamin organizowania i przeprowadzania publicznego Regulamin organizowania i przeprowadzania publicznego przetargu ustnego nieograniczonego i ograniczonego na najem lokali użytkowych i budynków administrowanych przez Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW

OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW OGŁOSZENIE ZARZĄD BUDYNKÓW i LOKALI KOMUNALNYCH JEDNOSTKA BUDŻETOWA Z SIEDZIBĄ PRZY UL. MARIACKIEJ 25 W SZCZECINIE OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NAJEM KOMUNALNYCH GARAŻY MUROWANYCH L.p. Położenie

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM Zespół Szkół im. Wł. St. Reymonta w Wólce Gościeradowskiej, 23-275 Gościeradów Tel.15 838 11 38 ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pawłowice OI z dnia 07 września 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pawłowice OI z dnia 07 września 2015 r. GPGM.7150.00012.2015 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Pawłowice OI.120.0042.2015 z dnia 07 września 2015 r. Umowa najmu - w z ó r Zawarta dnia... pomiędzy Gminą Pawłowice z siedzibą Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

LOKAL MIESZKALNY GOŁYMIN UL. SZOSA CIECHANOWSKA 10 (gmina Gołymin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie)

LOKAL MIESZKALNY GOŁYMIN UL. SZOSA CIECHANOWSKA 10 (gmina Gołymin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie) LOKAL MIESZKALNY GOŁYMIN UL. SZOSA CIECHANOWSKA 10 (gmina Gołymin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie) Przedmiot wynajmu: Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 50 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - LOKALE UŻYTKOWE KATOWICE UL. ROLNA 7 (gmina Katowice M., powiat Katowice M., województwie śląskim) Przedmiot wynajmu: 1. lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 31,28 m 2 2. lokal użytkowy o powierzchni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna

REGULAMIN. Część I Podstawa prawna REGULAMIN w sprawie zasad organizowania i przeprowadzania przetargu na zbycie lokali spółdzielczych w Spółdzielni Mieszkaniowej ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze Część I Podstawa prawna 1 Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim.

R E G U L A M I N przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim. R E G U L A M I N przetargów na ustanowienie odrębnej własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO i OGRANICZONEGO NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH WPROWADZONY ZARZĄDZENIEM NR 14/06 DYREKTORA GDAŃSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM POMIESZCZENIA UŻYTKOWE BARCZEWO PLAC POCZTOWY 1 (gmina Barczewo, powiat olsztyński, województwo warmińsko - mazurskie) Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na

Bardziej szczegółowo

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat)

LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) Warszawa 21.11.2016r. LISTA GARAŻY DO WYNAJMU POZA KONKURSEM OFERT (okres wynajmu do 3 lat) L.P Oznaczenie nieruchomości Wyjściowa stawka Pow. w m 2 Opis garażu czynszu netto Wadium KONTAKT 1 Grajewska

Bardziej szczegółowo

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż B U R M I S T R Z S U L E C H O W A O G Ł A S Z A I Na własność I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1. Nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne:

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad ustalania pierwszeństwa przyjęcia w poczet członków

Regulamin w sprawie zasad ustalania pierwszeństwa przyjęcia w poczet członków Regulamin w sprawie zasad ustalania pierwszeństwa przyjęcia w poczet członków Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie własności

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 LOKAL UŻYTKOWY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal użytkowy o charakterze handlowo-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Sprzedaż nieruchomości i przetargi na wysokość czynszu SPRZEDAŻ - lokale położone przy ul.: Prymasa S. Wyszyńskiego 14c/IV, Wrocławskiej 18/, Średniej 6/, Plebańskiej 7/U-6, Bednarskiej 5/5, Prymasa S.

Bardziej szczegółowo