Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. I. ORGANIZATOR Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, Wrocław Dział Organizacji Imprez Tel: / Fax: www: Konto: Bank Nordea S.A. nr Płatnik VAT czynny/ NIP Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wrocław Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS , Kapitał zakładowy ,00 zł II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu, zwanego dalej Regulaminem obowiązują wszystkich Wystawców AutoShow Wrocław, zwanych dalej Targami, organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą Wrocław, ul. Wystawowa 1, zwaną dalej Organizatorem, które odbędą się w dniach maja 2013 roku w Hali Stulecia przy ul. Wystawowej 1, Wrocław, zwanej dalej Terenem Targowym lub Halą. 2. Podmiot, który bierze udział w Targach, zwany jest Wystawcą. III. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 1. Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa (dalej Karta Zgłoszeniowa ) należy pobrać ze strony i wypełnić według instrukcji w niej zamieszczonej. Następnie należy ją przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do Organizatora w dwóch egzemplarzach wersji wydrukowanej i podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wystawcy. Przesłanie Karty Zgłoszeniowej tą drogą jest równoznaczne ze złożeniem oferty. 2. Podpisując Kartę Zgłoszeniową, Wystawca akceptuje niniejszy Regulamin, a także przepisy techniczne, przeciwpożarowe i inne przepisy o charakterze porządkowym obowiązujące w Hali Stulecia. 3. Wszelkie zmiany w Karcie Zgłoszeniowej muszą być dokonywane w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Organizatora i upoważnionego przedstawiciela Wystawcy. Ustne porozumienia i ustalenia między Wystawcą a Organizatorem nie są wiążące w razie braku pisemnego potwierdzenia przez obie Strony. Zmiany należy zgłaszać w biurze targów. 4. Po uzyskaniu od Wystawcy podpisanych dokumentów, Organizator prześle w ciągu 7 dni pocztą lub pocztą elektroniczną ( ) Potwierdzenie Zgłoszenia Udziału, w którym określa się wielkość, rodzaj i lokalizację przydzielonej wystawienniczej. Za datę zawarcia umowy uważa się datę wystawienia Potwierdzenia Zgłoszenia Udziału przez Organizatora. Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w Karcie Zgłoszeniowej oraz w niniejszym Regulaminie. 5. Ostatecznym terminem nadsyłania Kart Zgłoszeniowych jest r. 7. Karty Zgłoszeniowe nadesłane po dniu określonym jako ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mogą być rozpatrywane przez Organizatora w razie dysponowania wolną powierzchnią wystawienniczą. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty uczestnictwa w Targach bez podania przyczyny. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Wystawcę nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Organizator zwraca Wystawcy całą kwotę, którą przelał on przed otrzymaniem powiadomienia o odmowie przyjęcia zgłoszenia na konto Organizatora Organizator przydziela lokalizację powierzchni wystawienniczej na podstawie rozrysowanej mapy powierzchni wystawienniczej, biorąc pod uwagę sugestie Wystawcy oraz podział terenu na kategorie branżowe Wystawców. Na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Targów, drogą poczty elektronicznej zostanie przesłana mapa stoisk. Wykonawcy zobowiązują się do respektowania ustalonego przez Organizatora schematu rozmieszczenia stoisk wraz z układem dróg komunikacyjnych na Terenie Targowym. Lokalizacja stoisk nie podlega samowolnym zmianom przez Wystawców. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach, gdy nie uiści on w terminie opłat za udział w Targach oraz dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Niedopuszczenie z powyższych przyczyn Wystawcy do udziału w Targach, nie zwalnia Wystawcy od uiszczenia wszystkich opłat za usługi zamówione w Karcie Zgłoszeniowej. IV. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Ceny za najem powierzchni wystawienniczej i pozostałe usługi związane z uczestnictwem w Targach są określone w Karcie Zgłoszeniowej. 2. W ciągu 7 dni od daty otrzymania (pocztą lub em) Potwierdzenia Zgłoszenia Udziału od Organizatora, na podstawie wysłanych faktur proforma Wystawca zobowiązany jest wpłacić kwotę odpowiadającą 50% wartości brutto całej należności wynikającej z Karty Zgłoszeniowej. Pozostałe 50% należności Wykonawca zobowiązany jest wpłacić w terminie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Targów. Opłata powinna zostać uiszczona przelewem na rachunek Organizatora. Datą płatności jest data uznania konta Organizatora. Organizator wystawi fakturę VAT w terminie 14 dni od wpłaty całości należności na konto Organizatora i wyśle pocztą. 3. W razie dokonania zgłoszenia uczestnictwa później niż na 14 dni przed data rozpoczęcia Targów, Wykonawca zobowiązany jest wpłacić kwotę odpowiadającą 50% wartości brutto całej należności wynikającej z Karty Zgłoszeniowej w ciągu 24 godzin o otrzymania faktury pro forma od Organizatora. Pozostałe 50% należności Wykonawca może uiścić gotówką w kasie Biura Targów w dniu montażowym. Organizator wystawi fakturę VAT w terminie 14 dni od zakończenia Targów. 4. Warunkiem objęcia stoiska przez Wystawcę jest dokonanie wpłaty pełnej należności wskazanej w Karcie Zgłoszeniowej. 5. Płatnikiem, który wskazany zostanie w fakturze, jest podmiot zgłaszający udział w Targach. 6. Walutą płatności jest złoty polski. Wszystkie ceny podane są w kwocie netto i należy do nich doliczyć stawkę VAT

2 obowiązującą w chwili dokonywania płatności. 7. Płatności realizowane przelewem Wykonawca zobowiązany jest dokonywać na konto Organizatora podane na fakturze pro forma, przelew z dopiskiem AutoShow Wrocław. 8. Wszelkie rozliczenia z zagranicznymi Wystawcami dokonywane są przez Organizatora według średniego kursu EUR w NBP obowiązującego w dniu podpisania umowy. Wykonawcom biorącym udział w poprzednich edycjach Targów Organizator może przyznać rabat; prawo do rabatu nie przysługuje Wystawcom, którzy w poprzednich edycjach Targów nie dopełnili swoich obowiązków związanych z wnoszeniem opłat. Wykonawca traci prawo do rabatu, gdy nie dotrzyma terminów płatności wskazanych w Regulaminie. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia promocji sezonowych. V. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA 1. Przesyłając Kartę Zgłoszeniową Wystawca składa ofertę zawarcia umowy Organizatorowi i jest nią związany, zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. 2. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Targach po zawarciu umowy, w terminie późniejszym niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia Targów, wniesione przez Wystawcę opłaty w części odpowiadającej 50% należności wynikającej z Karty Zgłoszeniowej, nie podlegają zwrotowi. Jeżeli Wystawca nie uiścił do momentu rezygnacji 50% należności, Wystawca zobowiązany jest uiścić brakującą część, aby Organizator otrzymał 50 % należności, w terminie 7 dni od rezygnacji. 3. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Targach po zawarciu umowy, w terminie późniejszym niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia Targów, Organizator ma prawo zatrzymać 100 % należności wynikającej z Karty Zgłoszeniowej. Jeżeli Wystawca nie uiścił do momentu rezygnacji całej należności, Wystawca zobowiązany jest uiścić brakującą część należności w terminie 7 dni od rezygnacji. VI. ZABUDOWA POWIERZCHNI 1. Organizator zapewnia przydział powierzchni wystawienniczej według zamówionej przez Wystawcę wielkości stosownie do możliwości technicznych; propozycja Wystawcy w zakresie usytuowania stoiska nie jest wiążąca dla Organizatora. 2. Organizator świadczy usługi w zakresie budowy i wyposażenia stoisk, zgodnie z Kartą Zgłoszeniową. 3. Typy powierzchni zabudowanej oferowane na Targach to: zabudowa szeregowa, narożna, frontowa i wyspowa. 4. Wystawca, zamawiając u Organizatora usługę budowy stoiska, zobowiązany jest do przekazania niezbędnych informacji dotyczących planu zabudowy stoiska zgodnie z Kartą Zgłoszeniową i zgłoszenia wszelkich uwag dotyczących umiejscowienia elementów zabudowy. Zmiany w indywidualnym projekcie stoiska można dokonać najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia Targów, na podstawie pisemnego zgłoszenia Wystawcy. Wszelkie zmiany dokonywane będą w miarę możliwości technicznych i za dodatkową opłatą. Koszty przebudowy zostaną każdorazowo ustalone indywidualnie, stosownie do zakresu wprowadzanych zmian, z tym że minimalny koszt przebudowy wynosi 120 zł. Poza standardowym wyposażeniem istnieje możliwość zamówienia u Organizatora za pomocą Karty Zgłoszeniowej wyposażenia dodatkowego oraz dodatkowych usług graficznych związanych z zabudową stoiska. Zamówienie wyposażenia dodatkowego i usług graficznych. Organizator zastrzega, że ze względu na ograniczoną ilość wyposażenia dodatkowego o przyjęciu zamówienia decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zamówienia na wyposażenie lub usługi dodatkowe Organizator każdorazowo potwierdza w Potwierdzeniu Zgłoszenia Udziału. W przypadku zamówienia powierzchni niezabudowanej, budowę i wyposażenie stoiska Wystawca może wykonać samodzielnie lub zlecić wykonawcy zewnętrznemu. Przed przystąpieniem do wykonania stoiska Wystawca ma obowiązek uzgodnić i uzyskać od Organizatora pisemne zatwierdzenie projektu i harmonogramu zabudowy stoiska. Wystawca zobowiązuje się do przesłania projektu stoiska na 10 dni przed rozpoczęciem Targów, z zaznaczeniem podłączeń wszystkich mediów oraz oświadczeniem, że projekt techniczny i projekt instalacji elektrycznej stoiska zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz odpowiednimi przepisami. Projekt musi zostać zaakceptowany przez Organizatora w terminie do 3 dni od daty jego otrzymania. 5. Dopuszczalna wysokość zabudowy stoiska wynosi 2,5m. Wszystkie materiały użyte do budowy stoisk muszą posiadać atest niepalności. Wykonanie elementów konstrukcyjnych wyższych niż 2,5m jest możliwe jedynie pod warunkiem wcześniejszego przedłożenia Organizatorowi rysunków konstrukcyjnych i obliczeń statycznych oraz uzyskania pisemnej zgody Organizatora. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów budowlano-montażowych i przeciwpożarowych. W przypadku nie spełnienia powyższych wymogów przez Wystawcę, Organizator jest uprawniony do wstrzymania budowy stoiska, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wystawcy. 6. Dopuszczalne obciążenie płyty wystawowej wynosi 500kg / metr kwadratowy. Wszelkie prace konstrukcyjne wymagające większego obciążenia lub obiekty, których nacisk jest większy od dopuszczalnego mogą być realizowane jedynie po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Organizatora. Organizator może odmówić zgody na realizację takich prac lub obiektów. 7. Przyłącza do stoisk wykonywane są wyłącznie przez Organizatora. Zamówienie przyłączy dokonywane jest na podstawie Karty Zgłoszeniowej. Koszty zainstalowania i podłączenia przyłączy obciążają Wystawcę. Stosowanie przyłączy niewykonanych przez Organizatora jest niedozwolone. 8. W cenę przyłączy wliczone są zryczałtowane koszty zużycia energii elektrycznej. 9. Przy stoiskach zabudowywanych we własnym zakresie Wystawca jest odpowiedzialny za wewnętrzną instalację elektryczną i odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez niewłaściwie działające instalacje. 10. Instalacje elektryczne stoisk są codziennie wyłączane po zamknięciu Terenu Targowego. Jeżeli zachodzi konieczność całodobowego podłączenia, Wystawca winien złożyć odpowiednie zamówienie, co należy ująć w uwagach do stoiska zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. VII. MONTAŻ, ARANŻACJA, DEMONTAŻ STOISK 1. Wystawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i zakończenia montażu i demontażu stoisk w terminach wyznaczonych przez Organizatora i podanych w Karcie Zgłoszeniowej Prace montażowe i aranżacyjne Wystawca zobowiązany jest zakończyć najpóźniej 60 minut przez otwarciem Targów dla zwiedzających. W razie naruszenia tego obowiązku Wystawca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości zł za

3 każdą godzinę opóźnienia. 2. Prace montażowe i demontażowe poza godzinami wyznaczonymi przez Organizatora muszą zostać uzgodnione z Organizatorem. Za prace bez uzgodnienia dodatkowych godzin oraz za przekroczenie godzin ustalonych z Organizatorem Wystawca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę dodatkową lub stanowiącą przekroczenie godzin ustalonych. 3. Montaż stoisk obejmuje wykonanie zabudowy, czynności związane z rozładunkiem towarów i dostarczeniem ich na wynajętą powierzchnię targową, zagospodarowaniem stoisk, wykonaniem zamówionych przyłączy. Organizator może wyrazić zgodę na używanie przez Wystawcę na terenach targowych własnego sprzętu przeładunkowego. 4. Wystawcom zabrania się wkręcania, wbijania, dziurawienia, cięcia, montowania elementów, które powodują lub mogą spowodować zniszczenia w konstrukcjach aluminiowych, ścianach, elementach stoisk oraz powierzchni targowej wynajętej u Organizatora. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Organizator obciąży Wystawcę kosztami. 5. Wystawca jest zobowiązany do usunięcia ze stoiska i terenu wokół odpadów pozostałych po montażu i wyposażaniu stoiska w terminie najpóźniej na 60 minut przed otwarciem Targów dla zwiedzających.. Wystawca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 6. Wystawca jest zobowiązany po zakończeniu Targów do usunięcia eksponatów, zdemontowania stoiska oraz prac porządkowych na zajmowanej powierzchni. W przypadku nieuporządkowania zajmowanej powierzchni do godziny 24:00 w dniu r. Organizator może zlecić wykonanie tych prac na koszt Wykonawcy, a także może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Organizatora, możliwe jest przedłużenie czasu demontażu stoiska. 7. Wywóz eksponatów oraz demontaż stoiska przed zakończeniem Targów są zabronione. Demontaż stoiska można rozpocząć dopiero po zamknięciu Targów dla zwiedzających, zgodnie z godzinami podanymi w Karcie Zgłoszeniowej tj. po godzinie 17:00 w dniu r. Opuszczenie stoiska przez Wystawcę przed godziną zakończenia Targów powinno być bezwzględnie zgłoszone Organizatorowi. W przypadku niepowiadomienia Organizator może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 500,00 zł. 8. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia elementów dekoracyjnych z zabudowy Organizatora w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń zabudowy, w szczególności ścian. 9. Wystawca zobowiązuje się po zakończeniu Targów, do godziny 24:00 w dniu r. zwrócić wypożyczone urządzenia i rekwizyty przedstawicielowi Organizatora, który potwierdzi ich odbiór. 10. Wystawca odpowiada za zaistniałe na stoisku braki lub uszkodzenia zabudowy i wyposażenia; zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych, zaginionych elementów stoiska. Oceny zniszczeń lub ubytków zabudowy i wyposażenia stoiska dokonuje komisja powołana przez Organizatora w obecności przedstawiciela Wystawcy w dniu r 11. Pozostawione po demontażu stoisk, bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi, elementy zabudowy i wyposażenia, zostaną uznane za porzucone, a Wystawca nie będzie miał prawa dochodzenia ich zwrotu ani odszkodowania. 12. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez Organizatora poleceń porządkowych ujętych w niniejszym Regulaminie, przepisach technicznych i przeciwpożarowych oraz karcie zgłoszenia. 13. Transport, załadunek oraz rozładunek i spedycja eksponatów, materiałów reklamowych i materiałów przeznaczonych do budowy i wyposażenia stosik odbywa się na koszt i ryzyko Wystawcy. Wystawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności przewidzianych przez właściwe przepisy. VIII. ORGANIZACJA STOISK 1. Za urządzenie wnętrza stoiska odpowiada Wystawca. Wystawca zapewnia, że stoisko wyposażone będzie w sposób bezpieczny dla odwiedzających. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania ścian zewnętrznych stoiska Wystawcy po uzyskaniu zgody Wystawcy. 3. Wszystkie eksponaty wymagające szczególnych warunków (przekraczające ciężar dozwolonego obciążenia) muszą być zgłoszone Organizatorowi i mogą być umieszczone tylko za jego pisemną zgodą. Ryzyko związane z ekspozycją maszyn i urządzeń obciąża wyłącznie Wystawcę. 4. Wystawca ma obowiązek oznakowania eksponatów używanych przez niego podczas Targów. 5. Wystawca ma prawo eksponować swoje towary wyłącznie na wynajętej przez siebie powierzchni wystawienniczej, pod warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych Wystawców. Eksponaty Wystawców nie mogą być umieszczane w sposób uniemożliwiający swobodne poruszanie się w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoisk. 6. Organizator ma prawo usunąć eksponaty, które uzna za niebezpieczne, sprzeczne z prawem, kolidujące z charakterem Targów lub uniemożliwiające swobodne poruszanie się w ciągach komunikacyjnych. 7. Ewentualna wymiana lub uzupełnianie ekspozycji targowej powinno odbywać się przed otwarciem lub po zamknięciu Targów dla zwiedzających. 8. W godzinach otwarcia Targów stoisko Wystawcy powinno być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatora. Na czas zamknięcia stoiska Wystawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoje mienie we własnym zakresie. 9. Godziny otwarcia Targów dla Wystawców i zwiedzających określone są w karcie zgłoszeniowej. 10. Organizowanie na stoisku pokazów wymaga wcześniejszego udzielenia na nie zgody Organizatora. Pokazy muszą odbywać się tylko w zamkniętej części stoiska. Dozwolone jest używanie sprzętu nagłośnieniowego, przy czym należy mieć na względzie komfort sąsiednich stoisk i uwagi zgłaszane przez Organizatora. Wystawcy, którzy zechcą zaprezentować swoją ofertę szerszej publiczności, mają możliwość współtworzenia programu artystycznego na scenie głównej Hali Stulecia. 11. Organizator zezwala na wjazd pojazdu silnikowego na teren stoiska targowego. Pojazd silnikowy powinien być przetransportowany na stoisko jedynie przy wyłączonym silniku oraz przy minimalnej prędkości nieprzekraczającej 2 km/h. Taki pojazd (samochód, motor, skuter itp.) powinien posiadać

4 minimalną ilość zatankowanego paliwa (powinien być na tzw. rezerwie paliwowej). IX. PRZEPISY BHP 1. Wystawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie i przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas dni targowych na terenie stoiska, a także podczas montażu i demontażu stoisk. 2. Wystawca obowiązany jest przed rozpoczęciem prac przeprowadzić przeszkolenie BHP swoich pracowników i innych osób zatrudnionych. 3. Nadzór nad organizacją stoiska i pracą personelu sprawuje wyznaczony przez Wystawcę pracownik. 4. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z obowiązujących przepisów, zatrudnieni na Targach pracownicy (bez względu na charakter łączącej ich z Wystawcą umowy) Wystawców zobowiązani są do używania ubrań roboczych, ochronnych i środków ochrony indywidualnej posiadających wymagane atesty zgodnie z właściwymi w tym zakresie normami. 5. Pracownicy Wystawców zobowiązani są korzystać z zainstalowanych przez Organizatora wspólnych pomieszczeń i urządzeń higieniczno sanitarnych w wyznaczonych na ten cel przez Organizatora miejscach. 6. Wszelkie zaistniałe w trakcie Targów lub podczas montażu i demontażu stoisk wypadki pracowników Wystawcy winny być zgłoszone w formie pisemnej informacji do Organizatora. Wystawca jest zobowiązany podjąć we własnym zakresie wszelkie niezbędne czynności związane z wypadkiem. 7. W przypadkach zaistnienia nagłej potrzeby udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej pracownikom Wystawcy jak i osobom uczestniczącym w Targach - pomocy udziela personel punktu medycznego zorganizowanego przez Organizatora Targów, w wyznaczonym na ten cel miejscu. XII. WSTĘP I WJAZD NA TERENY TARGOWE 1. Wstęp do Hali w dniach targowych odbywa się na podstawie identyfikatorów (kart wstępu), które wydaje Organizator. Wystawca jest zobowiązany do posługiwania się identyfikatorami przy wejściu i wyjściu z Terenu Targowego. 2. Wystawcy przysługują Karty Wstępu oraz Karty Parkingowe w ilości wskazanej w Karcie Zgłoszeniowej. 3. Karta parkingowa upoważnia do korzystania z wydzielonego dla Wystawców niestrzeżonego parkingu przed Halą Stulecia, wystawiana jest dla potrzeb wjazdu samochodu osobowego lub dostawczego w czasie dni targowych wraz z pozostawieniem samochodu na parkingu. Przy odbiorze karty wpisywane są dane pojazdu: marka, numer rejestracyjny, kolor oraz numer kontaktowy kierowcy. Liczba Kart Parkingowych jest ograniczona. 4. Wystawcy mają możliwość korzystania z miejsc postojowych wokół terenów Hali z zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samochody oraz mienie na nich pozostawione 5. Odbioru wszystkich identyfikatorów, Kart Parkingowych i zaproszeń na coctail - party można dokonywać w Biurze Organizatora w Hali, w przeddzień rozpoczęcia Targów (dzień montażowy) lub w pierwszy dzień rozpoczęcia Targów. Każdemu wystawcy przysługuje podwójne zaproszenie na cocktail-party. Ilość zaproszeń dostępnych w dodatkowej puli zostanie podana w dniu r. Warunkiem otrzymania identyfikatorów i Kart Parkingowych jest dokonanie wszelkich płatności wynikających z Karty Zgłoszeniowej w ustalonym terminie, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 6. Zabronione jest przebywanie Wystawców (i ich pracowników) w Hali dłużej niż godzinę po zamknięciu Targów dla odwiedzających (w dniach r.) i po godzinach przewidzianych na montaż i demontaż stoisk (24, r.). Godziny otwarcia Targów oraz godziny demontażu zostały ujęte w Karcie Zgłoszenia. 7. Na Teren Targowy zabrania się wprowadzania zwierząt. 8. Na Teren Targowy zabrania się wnoszenia alkoholu i środków odurzających. Zabrania się palenia papierosów i tytoniu wewnątrz Hali. Palenie papierosów i tytoniu dozwolone jest jedynie w wyznaczonych przez Organizatora miejscach na zewnątrz Hali. XIII. ZABEZPIECZENIE TERENU TARGOWEGO 1. Organizator zapewnia patrolowanie terenu targowego i ogólną ochronę terenu targowego (z wyłączeniem stoisk Wystawców) przez służbę ochrony od pierwszego dnia montażu do ostatniego dnia demontażu stoisk. Służba ochrony jest upoważniona do przedsięwzięcia wszelkich środków zmierzających do właściwego i skutecznego zabezpieczenia mienia Wystawców. Organizator zapewnia ochronę całodobową w dniach montażu, demontażu i odbywania się Targów. 2. Pracownicy ochrony mają prawo do użycia wszelkich dozwolonych prawem działań w stosunku do osób zakłócających porządek lub zagrażających innym osobom przebywającym na Terenie Targowym. 3. Pracownicy ochrony mają prawo z uzasadnionych przyczyn odmówić osobie wejścia na teren targowy (w szczególności osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających) oraz mają prawo zakazać wniesienia na teren targowy przedmiotów, które uznają za niebezpieczne. XIV. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI I UBEZPIECZENIE 1. Organizator oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała, szkody lub ubytki w mieniu uczestników Targów spowodowane przez Wystawcę lub osoby trzecie albo powstałe z przyczyn leżących po stronie poszkodowanego w czasie montażu, demontażu stoiska i trwania Targów. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na stoisku Wystawcy i jego wyposażeniu w godzinach otwarcia targów dla publiczności. 4. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach, a w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Policji. Wszystkie reklamacje dotyczące poniesionych szkód Wystawca zobowiązany jest zgłosić Organizatorowi na piśmie i w czasie trwania Targów. Reklamacje zgłoszone po zakończeniu Targów nie będą rozpatrywane. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody od niego niezależne, spowodowane siłą wyższą. 6. Uczestnicy Targów powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu NNW, OC oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach targowych, zarówno na okres trwania targów, jak i na okres montażu i demontażu stoisk. 7. Organizator nie odpowiada za pojazdy pozostawione na Terenie Targowym w okresie trwania montażu, demontażu stoisk

5 oraz dni targowych. 8. Osoby odpowiedzialne za spowodowanie jakiejkolwiek szkody zobowiązane są do jej niezwłocznego naprawienia. Za szkody powstałe z winy osób niepełnoletnich odpowiadają rodzice bądź opiekunowie. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na Terenie Targowym bez opieki. Wystawca jest zobowiązany przebywać na stoisku w godzinach otwarcia Targów dla zwiedzających. XV. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje Wystawców i uczestników Targów wobec Organizatora winny być zgłaszane w formie pisemnej w Biurze Targów w Hali Stulecia, najpóźniej w ostatnim dniu Targów, przed demontażem stoisk. Po upływie terminów określonych powyżej żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu i miejsca Targów w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności. O zmianach tych i przyczynach ich powstania Organizator poinformuje Wystawcę drogą telefoniczną oraz drogą poczty elektronicznej. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat. 2. W przypadku odwołania Targów z przyczyn, za które Organizator ponosi odpowiedzialność, Wystawcy przysługuje zwrot uiszczonych należności z tytułu udziału w Targach. W przypadku odwołania Targów z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, Wystawcy przysługuje zwrot uiszczonych należności z tytułu udziału w Targach pomniejszonych o koszty, jakie Organizator poniósł w związku ze złożonym przez Wystawcę zamówieniem na usługi targowe. 3. Sądem właściwym dla dochodzenie wszelkich roszczeń związanych z umową i udziałem Wystawcy w Targach przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst regulaminu w języku polskim. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień regulaminu i właściwym dla umowy jest prawo polskie. Regulamin obowiązuje od dnia r. 4. Wszelkie zmiany umowy i Regulaminu wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie lub Karcie Zgłoszeniowej stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy

3 Zgłoszenie i warunki udziału w Targach Podwystawcy REGULAMIN III Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek Dziedzictwo 2015 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin. Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Moto Sport & Tuning Show Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56 C 1 Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników Ogólnopolskich targów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: Dominika Banaszkiewicz - d.banaszkiewicz@4tradegroup.pl ; 606 924 241 Anna Jakubowska - a.jakubowska@4tradegroup.

Sprzedaż: Dominika Banaszkiewicz - d.banaszkiewicz@4tradegroup.pl ; 606 924 241 Anna Jakubowska - a.jakubowska@4tradegroup. REGULAMIN TARGÓW I EDYCJA DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Organizatorem pierwszej edycji Dni Alergii i Nietolerancji Pokarmowej zwanymi dalej targami, jest 4Trade Group

Bardziej szczegółowo

Regulamin. TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami

Regulamin. TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA. Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami Regulamin TARGÓW SADOWNICTWA i WARZYWNICTWA 1. NAZWA TARGÓW Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2015, zwane dalej Targami 2. TERMIN I GODZINY OTWARCIA 19-20 lutego 2015 r. 19 lutego 2015 - czwartek, godziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA

REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA REGULAMIN TARGÓW WARUNKI UCZESTNICTWA 1. NAZWA TARGÓW XII Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2015 24-26 kwietnia 2015r. 2. IMPREZY TOWARZYSZĄCE Targom HUBERTUS EXPO 2015

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem.

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. REGULAMIN WYSTAWCY DNI FIT&BEAUTY 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. 2. Warunki udziału w targach Dni FIT&BEAUTY 2.1. Wystawcą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ TARGI LUBLIN S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY UCZESTNICTWA 3. USŁUGI TARGOWE 4. PRAWA OCHRONNE I NORMY BEZPIECZEŃSTWA EKSPONATÓW 5. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015

REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015 REGULAMIN WYSTAWY ZIELONE AGRO SHOW POLSKIE ZBOŻA 2015 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady obowiązujące podczas Międzynarodowej Wystawy Rolniczej ZIELONE AGRO SHOW- POLSKIE ZBOŻA 2015 w Sielinku

Bardziej szczegółowo

Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r.

Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r. Regulamin EXPO SPORT&FITNESS 2015 10. PZU PÓŁMARATON WARSZAWSKI STADION NARODOWY W WARSZAWIE 27-28 MARCA 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr...

ZGŁOSZENIE - UMOWA Nr... MIĘDZYNDWE TGI SZCZECIŃSKIE Sp. z o.o. 70-777 Szczecin, ul. Struga 6-8 tel. (+4891) 464 44 01, fax (+4891) 464 44 02 e-mail: office@mts.pl www.mts.pl JMK ZMITŚCI ZGŁSZENIE - UMW Nr.... Termin: 27-28.11.2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015

Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 Regulamin uczestnictwa w Targach IT Future Expo 2015 Stadion Narodowy, Warszawa - 10-11.06.2015 I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Targach obowiązują wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

LISTA DOKUMENTÓW. 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Rejestracja współwystawcy. 3. Formularz zamówienia Stoisko. 4. Lista usług dodatkowych

LISTA DOKUMENTÓW. 1. Formularz zgłoszeniowy. 2. Rejestracja współwystawcy. 3. Formularz zamówienia Stoisko. 4. Lista usług dodatkowych LISTA DOKUMENTÓW Język: POLSKI 1. Formularz zgłoszeniowy 2. Rejestracja współwystawcy 3. Formularz zamówienia Stoisko 4. Lista usług dodatkowych 5. Formularz zamówienia Katalog reklamowy 6. Formularz zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDARZENIA TARGI PRACA.PL

REGULAMIN WYDARZENIA TARGI PRACA.PL REGULAMIN WYDARZENIA TARGI PRACA.PL Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Targach Praca.pl organizowanych w dniach 9-10 marca 2016 roku przez z siedzibą w Warszawie (ul. Bolesława Prusa 2,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYPOŻYCZALNI Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego

Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego Załącznik nr 2 do umowy Najmu Ogólne Warunki Najmu Samochodu Kempingowego I. Ogólne zasady i warunki najmu 1 Poniższe warunki najmu samochodu kempingowego, zwanego dalej Pojazdem, określają prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik

Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik F.P.H AGA Elżbieta Krajnik 32-095 Iwanowice Iwanowice Włościańskie 76 www.ekamper.pl Tel. 604-442-508 e-mail biuro@ekamper.pl Warunki wynajmu samochodu Opel Vivaro od F.P.H AGA Ełżbieta Krajnik 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU

5. KLIENT zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Arkadiacars powstałych w UMOWA WYNAJMU UMOWA WYNAJMU Zawarta w dniu... pomiędzy: Arkadiacars z siedzibą ul. Popiołka 4, 01-496 Warszawa, reprezentowaną przez:... zwanym dalej Arkadiacars a: NIP: REGON: zwanym dalej KLIENTEM o następującej treści:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.

Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Ogólne Warunki Handlowe RRC Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej: OWH) określają zasady stosunków

Bardziej szczegółowo

ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY...

ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY... SPIS TREŚCI ABC WYSTAWCY INFORMACJE OGÓLNE... 2 ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W WYSTAWIE, ZAMÓWIENIE POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ.... 3 ZGŁOSZENIE WSPÓŁWYSTAWCY... 3 FIRMY REPREZENTOWANE... 3 LOKALIZACJA POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE -

OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1. PREAMBUŁA OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE - 1.1 Niniejsze warunki ogólne umowy o roboty budowlane (zwane dalej Warunkami Ogólnymi ) stanowią integralną część Umowy o roboty budowlane (zwanej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI REGULAMIN WARSZAWSKIEGO CENTRUM EXPO XXI WPROWADZENIE Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie Warszawskiego Centrum EXPO XXI, dalej zwanym Regulaminem, mają znaczenie określone Umową Najmu oraz Ogólnymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo