Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Regulamin AutoShow Wrocław 2013 Organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. I. ORGANIZATOR Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul. Wystawowa 1, Wrocław Dział Organizacji Imprez Tel: / Fax: www: Konto: Bank Nordea S.A. nr Płatnik VAT czynny/ NIP Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wrocław Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS , Kapitał zakładowy ,00 zł II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy niniejszego Regulaminu, zwanego dalej Regulaminem obowiązują wszystkich Wystawców AutoShow Wrocław, zwanych dalej Targami, organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. z siedzibą Wrocław, ul. Wystawowa 1, zwaną dalej Organizatorem, które odbędą się w dniach maja 2013 roku w Hali Stulecia przy ul. Wystawowej 1, Wrocław, zwanej dalej Terenem Targowym lub Halą. 2. Podmiot, który bierze udział w Targach, zwany jest Wystawcą. III. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 1. Kartę Zgłoszenia Uczestnictwa (dalej Karta Zgłoszeniowa ) należy pobrać ze strony i wypełnić według instrukcji w niej zamieszczonej. Następnie należy ją przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście do Organizatora w dwóch egzemplarzach wersji wydrukowanej i podpisanej przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wystawcy. Przesłanie Karty Zgłoszeniowej tą drogą jest równoznaczne ze złożeniem oferty. 2. Podpisując Kartę Zgłoszeniową, Wystawca akceptuje niniejszy Regulamin, a także przepisy techniczne, przeciwpożarowe i inne przepisy o charakterze porządkowym obowiązujące w Hali Stulecia. 3. Wszelkie zmiany w Karcie Zgłoszeniowej muszą być dokonywane w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Organizatora i upoważnionego przedstawiciela Wystawcy. Ustne porozumienia i ustalenia między Wystawcą a Organizatorem nie są wiążące w razie braku pisemnego potwierdzenia przez obie Strony. Zmiany należy zgłaszać w biurze targów. 4. Po uzyskaniu od Wystawcy podpisanych dokumentów, Organizator prześle w ciągu 7 dni pocztą lub pocztą elektroniczną ( ) Potwierdzenie Zgłoszenia Udziału, w którym określa się wielkość, rodzaj i lokalizację przydzielonej wystawienniczej. Za datę zawarcia umowy uważa się datę wystawienia Potwierdzenia Zgłoszenia Udziału przez Organizatora. Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w Karcie Zgłoszeniowej oraz w niniejszym Regulaminie. 5. Ostatecznym terminem nadsyłania Kart Zgłoszeniowych jest r. 7. Karty Zgłoszeniowe nadesłane po dniu określonym jako ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mogą być rozpatrywane przez Organizatora w razie dysponowania wolną powierzchnią wystawienniczą. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty uczestnictwa w Targach bez podania przyczyny. O odmowie przyjęcia zgłoszenia Organizator powiadomi Wystawcę nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Organizator zwraca Wystawcy całą kwotę, którą przelał on przed otrzymaniem powiadomienia o odmowie przyjęcia zgłoszenia na konto Organizatora Organizator przydziela lokalizację powierzchni wystawienniczej na podstawie rozrysowanej mapy powierzchni wystawienniczej, biorąc pod uwagę sugestie Wystawcy oraz podział terenu na kategorie branżowe Wystawców. Na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Targów, drogą poczty elektronicznej zostanie przesłana mapa stoisk. Wykonawcy zobowiązują się do respektowania ustalonego przez Organizatora schematu rozmieszczenia stoisk wraz z układem dróg komunikacyjnych na Terenie Targowym. Lokalizacja stoisk nie podlega samowolnym zmianom przez Wystawców. Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Targach, gdy nie uiści on w terminie opłat za udział w Targach oraz dopuszcza się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu. Niedopuszczenie z powyższych przyczyn Wystawcy do udziału w Targach, nie zwalnia Wystawcy od uiszczenia wszystkich opłat za usługi zamówione w Karcie Zgłoszeniowej. IV. WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Ceny za najem powierzchni wystawienniczej i pozostałe usługi związane z uczestnictwem w Targach są określone w Karcie Zgłoszeniowej. 2. W ciągu 7 dni od daty otrzymania (pocztą lub em) Potwierdzenia Zgłoszenia Udziału od Organizatora, na podstawie wysłanych faktur proforma Wystawca zobowiązany jest wpłacić kwotę odpowiadającą 50% wartości brutto całej należności wynikającej z Karty Zgłoszeniowej. Pozostałe 50% należności Wykonawca zobowiązany jest wpłacić w terminie nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia Targów. Opłata powinna zostać uiszczona przelewem na rachunek Organizatora. Datą płatności jest data uznania konta Organizatora. Organizator wystawi fakturę VAT w terminie 14 dni od wpłaty całości należności na konto Organizatora i wyśle pocztą. 3. W razie dokonania zgłoszenia uczestnictwa później niż na 14 dni przed data rozpoczęcia Targów, Wykonawca zobowiązany jest wpłacić kwotę odpowiadającą 50% wartości brutto całej należności wynikającej z Karty Zgłoszeniowej w ciągu 24 godzin o otrzymania faktury pro forma od Organizatora. Pozostałe 50% należności Wykonawca może uiścić gotówką w kasie Biura Targów w dniu montażowym. Organizator wystawi fakturę VAT w terminie 14 dni od zakończenia Targów. 4. Warunkiem objęcia stoiska przez Wystawcę jest dokonanie wpłaty pełnej należności wskazanej w Karcie Zgłoszeniowej. 5. Płatnikiem, który wskazany zostanie w fakturze, jest podmiot zgłaszający udział w Targach. 6. Walutą płatności jest złoty polski. Wszystkie ceny podane są w kwocie netto i należy do nich doliczyć stawkę VAT

2 obowiązującą w chwili dokonywania płatności. 7. Płatności realizowane przelewem Wykonawca zobowiązany jest dokonywać na konto Organizatora podane na fakturze pro forma, przelew z dopiskiem AutoShow Wrocław. 8. Wszelkie rozliczenia z zagranicznymi Wystawcami dokonywane są przez Organizatora według średniego kursu EUR w NBP obowiązującego w dniu podpisania umowy. Wykonawcom biorącym udział w poprzednich edycjach Targów Organizator może przyznać rabat; prawo do rabatu nie przysługuje Wystawcom, którzy w poprzednich edycjach Targów nie dopełnili swoich obowiązków związanych z wnoszeniem opłat. Wykonawca traci prawo do rabatu, gdy nie dotrzyma terminów płatności wskazanych w Regulaminie. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia promocji sezonowych. V. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA 1. Przesyłając Kartę Zgłoszeniową Wystawca składa ofertę zawarcia umowy Organizatorowi i jest nią związany, zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego. 2. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Targach po zawarciu umowy, w terminie późniejszym niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia Targów, wniesione przez Wystawcę opłaty w części odpowiadającej 50% należności wynikającej z Karty Zgłoszeniowej, nie podlegają zwrotowi. Jeżeli Wystawca nie uiścił do momentu rezygnacji 50% należności, Wystawca zobowiązany jest uiścić brakującą część, aby Organizator otrzymał 50 % należności, w terminie 7 dni od rezygnacji. 3. W przypadku rezygnacji Wystawcy z udziału w Targach po zawarciu umowy, w terminie późniejszym niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia Targów, Organizator ma prawo zatrzymać 100 % należności wynikającej z Karty Zgłoszeniowej. Jeżeli Wystawca nie uiścił do momentu rezygnacji całej należności, Wystawca zobowiązany jest uiścić brakującą część należności w terminie 7 dni od rezygnacji. VI. ZABUDOWA POWIERZCHNI 1. Organizator zapewnia przydział powierzchni wystawienniczej według zamówionej przez Wystawcę wielkości stosownie do możliwości technicznych; propozycja Wystawcy w zakresie usytuowania stoiska nie jest wiążąca dla Organizatora. 2. Organizator świadczy usługi w zakresie budowy i wyposażenia stoisk, zgodnie z Kartą Zgłoszeniową. 3. Typy powierzchni zabudowanej oferowane na Targach to: zabudowa szeregowa, narożna, frontowa i wyspowa. 4. Wystawca, zamawiając u Organizatora usługę budowy stoiska, zobowiązany jest do przekazania niezbędnych informacji dotyczących planu zabudowy stoiska zgodnie z Kartą Zgłoszeniową i zgłoszenia wszelkich uwag dotyczących umiejscowienia elementów zabudowy. Zmiany w indywidualnym projekcie stoiska można dokonać najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia Targów, na podstawie pisemnego zgłoszenia Wystawcy. Wszelkie zmiany dokonywane będą w miarę możliwości technicznych i za dodatkową opłatą. Koszty przebudowy zostaną każdorazowo ustalone indywidualnie, stosownie do zakresu wprowadzanych zmian, z tym że minimalny koszt przebudowy wynosi 120 zł. Poza standardowym wyposażeniem istnieje możliwość zamówienia u Organizatora za pomocą Karty Zgłoszeniowej wyposażenia dodatkowego oraz dodatkowych usług graficznych związanych z zabudową stoiska. Zamówienie wyposażenia dodatkowego i usług graficznych. Organizator zastrzega, że ze względu na ograniczoną ilość wyposażenia dodatkowego o przyjęciu zamówienia decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przyjęcie zamówienia na wyposażenie lub usługi dodatkowe Organizator każdorazowo potwierdza w Potwierdzeniu Zgłoszenia Udziału. W przypadku zamówienia powierzchni niezabudowanej, budowę i wyposażenie stoiska Wystawca może wykonać samodzielnie lub zlecić wykonawcy zewnętrznemu. Przed przystąpieniem do wykonania stoiska Wystawca ma obowiązek uzgodnić i uzyskać od Organizatora pisemne zatwierdzenie projektu i harmonogramu zabudowy stoiska. Wystawca zobowiązuje się do przesłania projektu stoiska na 10 dni przed rozpoczęciem Targów, z zaznaczeniem podłączeń wszystkich mediów oraz oświadczeniem, że projekt techniczny i projekt instalacji elektrycznej stoiska zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną oraz odpowiednimi przepisami. Projekt musi zostać zaakceptowany przez Organizatora w terminie do 3 dni od daty jego otrzymania. 5. Dopuszczalna wysokość zabudowy stoiska wynosi 2,5m. Wszystkie materiały użyte do budowy stoisk muszą posiadać atest niepalności. Wykonanie elementów konstrukcyjnych wyższych niż 2,5m jest możliwe jedynie pod warunkiem wcześniejszego przedłożenia Organizatorowi rysunków konstrukcyjnych i obliczeń statycznych oraz uzyskania pisemnej zgody Organizatora. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów budowlano-montażowych i przeciwpożarowych. W przypadku nie spełnienia powyższych wymogów przez Wystawcę, Organizator jest uprawniony do wstrzymania budowy stoiska, bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wystawcy. 6. Dopuszczalne obciążenie płyty wystawowej wynosi 500kg / metr kwadratowy. Wszelkie prace konstrukcyjne wymagające większego obciążenia lub obiekty, których nacisk jest większy od dopuszczalnego mogą być realizowane jedynie po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Organizatora. Organizator może odmówić zgody na realizację takich prac lub obiektów. 7. Przyłącza do stoisk wykonywane są wyłącznie przez Organizatora. Zamówienie przyłączy dokonywane jest na podstawie Karty Zgłoszeniowej. Koszty zainstalowania i podłączenia przyłączy obciążają Wystawcę. Stosowanie przyłączy niewykonanych przez Organizatora jest niedozwolone. 8. W cenę przyłączy wliczone są zryczałtowane koszty zużycia energii elektrycznej. 9. Przy stoiskach zabudowywanych we własnym zakresie Wystawca jest odpowiedzialny za wewnętrzną instalację elektryczną i odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez niewłaściwie działające instalacje. 10. Instalacje elektryczne stoisk są codziennie wyłączane po zamknięciu Terenu Targowego. Jeżeli zachodzi konieczność całodobowego podłączenia, Wystawca winien złożyć odpowiednie zamówienie, co należy ująć w uwagach do stoiska zawartych w Karcie Zgłoszeniowej. VII. MONTAŻ, ARANŻACJA, DEMONTAŻ STOISK 1. Wystawca zobowiązany jest do rozpoczęcia i zakończenia montażu i demontażu stoisk w terminach wyznaczonych przez Organizatora i podanych w Karcie Zgłoszeniowej Prace montażowe i aranżacyjne Wystawca zobowiązany jest zakończyć najpóźniej 60 minut przez otwarciem Targów dla zwiedzających. W razie naruszenia tego obowiązku Wystawca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości zł za

3 każdą godzinę opóźnienia. 2. Prace montażowe i demontażowe poza godzinami wyznaczonymi przez Organizatora muszą zostać uzgodnione z Organizatorem. Za prace bez uzgodnienia dodatkowych godzin oraz za przekroczenie godzin ustalonych z Organizatorem Wystawca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę dodatkową lub stanowiącą przekroczenie godzin ustalonych. 3. Montaż stoisk obejmuje wykonanie zabudowy, czynności związane z rozładunkiem towarów i dostarczeniem ich na wynajętą powierzchnię targową, zagospodarowaniem stoisk, wykonaniem zamówionych przyłączy. Organizator może wyrazić zgodę na używanie przez Wystawcę na terenach targowych własnego sprzętu przeładunkowego. 4. Wystawcom zabrania się wkręcania, wbijania, dziurawienia, cięcia, montowania elementów, które powodują lub mogą spowodować zniszczenia w konstrukcjach aluminiowych, ścianach, elementach stoisk oraz powierzchni targowej wynajętej u Organizatora. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Organizator obciąży Wystawcę kosztami. 5. Wystawca jest zobowiązany do usunięcia ze stoiska i terenu wokół odpadów pozostałych po montażu i wyposażaniu stoiska w terminie najpóźniej na 60 minut przed otwarciem Targów dla zwiedzających.. Wystawca zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 6. Wystawca jest zobowiązany po zakończeniu Targów do usunięcia eksponatów, zdemontowania stoiska oraz prac porządkowych na zajmowanej powierzchni. W przypadku nieuporządkowania zajmowanej powierzchni do godziny 24:00 w dniu r. Organizator może zlecić wykonanie tych prac na koszt Wykonawcy, a także może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 500,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Organizatora, możliwe jest przedłużenie czasu demontażu stoiska. 7. Wywóz eksponatów oraz demontaż stoiska przed zakończeniem Targów są zabronione. Demontaż stoiska można rozpocząć dopiero po zamknięciu Targów dla zwiedzających, zgodnie z godzinami podanymi w Karcie Zgłoszeniowej tj. po godzinie 17:00 w dniu r. Opuszczenie stoiska przez Wystawcę przed godziną zakończenia Targów powinno być bezwzględnie zgłoszone Organizatorowi. W przypadku niepowiadomienia Organizator może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 500,00 zł. 8. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia elementów dekoracyjnych z zabudowy Organizatora w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń zabudowy, w szczególności ścian. 9. Wystawca zobowiązuje się po zakończeniu Targów, do godziny 24:00 w dniu r. zwrócić wypożyczone urządzenia i rekwizyty przedstawicielowi Organizatora, który potwierdzi ich odbiór. 10. Wystawca odpowiada za zaistniałe na stoisku braki lub uszkodzenia zabudowy i wyposażenia; zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub zakupu uszkodzonych, zaginionych elementów stoiska. Oceny zniszczeń lub ubytków zabudowy i wyposażenia stoiska dokonuje komisja powołana przez Organizatora w obecności przedstawiciela Wystawcy w dniu r 11. Pozostawione po demontażu stoisk, bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi, elementy zabudowy i wyposażenia, zostaną uznane za porzucone, a Wystawca nie będzie miał prawa dochodzenia ich zwrotu ani odszkodowania. 12. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania wydawanych przez Organizatora poleceń porządkowych ujętych w niniejszym Regulaminie, przepisach technicznych i przeciwpożarowych oraz karcie zgłoszenia. 13. Transport, załadunek oraz rozładunek i spedycja eksponatów, materiałów reklamowych i materiałów przeznaczonych do budowy i wyposażenia stosik odbywa się na koszt i ryzyko Wystawcy. Wystawca zobowiązany jest dopełnić wszelkich formalności przewidzianych przez właściwe przepisy. VIII. ORGANIZACJA STOISK 1. Za urządzenie wnętrza stoiska odpowiada Wystawca. Wystawca zapewnia, że stoisko wyposażone będzie w sposób bezpieczny dla odwiedzających. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania ścian zewnętrznych stoiska Wystawcy po uzyskaniu zgody Wystawcy. 3. Wszystkie eksponaty wymagające szczególnych warunków (przekraczające ciężar dozwolonego obciążenia) muszą być zgłoszone Organizatorowi i mogą być umieszczone tylko za jego pisemną zgodą. Ryzyko związane z ekspozycją maszyn i urządzeń obciąża wyłącznie Wystawcę. 4. Wystawca ma obowiązek oznakowania eksponatów używanych przez niego podczas Targów. 5. Wystawca ma prawo eksponować swoje towary wyłącznie na wynajętej przez siebie powierzchni wystawienniczej, pod warunkiem, że eksponaty nie zasłonią sąsiednich ekspozycji ani nie zakłócą normalnego toku pracy innych Wystawców. Eksponaty Wystawców nie mogą być umieszczane w sposób uniemożliwiający swobodne poruszanie się w ciągach komunikacyjnych przylegających do stoisk. 6. Organizator ma prawo usunąć eksponaty, które uzna za niebezpieczne, sprzeczne z prawem, kolidujące z charakterem Targów lub uniemożliwiające swobodne poruszanie się w ciągach komunikacyjnych. 7. Ewentualna wymiana lub uzupełnianie ekspozycji targowej powinno odbywać się przed otwarciem lub po zamknięciu Targów dla zwiedzających. 8. W godzinach otwarcia Targów stoisko Wystawcy powinno być dostępne dla zwiedzających. Okresowe zamknięcie stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatora. Na czas zamknięcia stoiska Wystawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoje mienie we własnym zakresie. 9. Godziny otwarcia Targów dla Wystawców i zwiedzających określone są w karcie zgłoszeniowej. 10. Organizowanie na stoisku pokazów wymaga wcześniejszego udzielenia na nie zgody Organizatora. Pokazy muszą odbywać się tylko w zamkniętej części stoiska. Dozwolone jest używanie sprzętu nagłośnieniowego, przy czym należy mieć na względzie komfort sąsiednich stoisk i uwagi zgłaszane przez Organizatora. Wystawcy, którzy zechcą zaprezentować swoją ofertę szerszej publiczności, mają możliwość współtworzenia programu artystycznego na scenie głównej Hali Stulecia. 11. Organizator zezwala na wjazd pojazdu silnikowego na teren stoiska targowego. Pojazd silnikowy powinien być przetransportowany na stoisko jedynie przy wyłączonym silniku oraz przy minimalnej prędkości nieprzekraczającej 2 km/h. Taki pojazd (samochód, motor, skuter itp.) powinien posiadać

4 minimalną ilość zatankowanego paliwa (powinien być na tzw. rezerwie paliwowej). IX. PRZEPISY BHP 1. Wystawca ponosi odpowiedzialność za stosowanie i przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas dni targowych na terenie stoiska, a także podczas montażu i demontażu stoisk. 2. Wystawca obowiązany jest przed rozpoczęciem prac przeprowadzić przeszkolenie BHP swoich pracowników i innych osób zatrudnionych. 3. Nadzór nad organizacją stoiska i pracą personelu sprawuje wyznaczony przez Wystawcę pracownik. 4. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z obowiązujących przepisów, zatrudnieni na Targach pracownicy (bez względu na charakter łączącej ich z Wystawcą umowy) Wystawców zobowiązani są do używania ubrań roboczych, ochronnych i środków ochrony indywidualnej posiadających wymagane atesty zgodnie z właściwymi w tym zakresie normami. 5. Pracownicy Wystawców zobowiązani są korzystać z zainstalowanych przez Organizatora wspólnych pomieszczeń i urządzeń higieniczno sanitarnych w wyznaczonych na ten cel przez Organizatora miejscach. 6. Wszelkie zaistniałe w trakcie Targów lub podczas montażu i demontażu stoisk wypadki pracowników Wystawcy winny być zgłoszone w formie pisemnej informacji do Organizatora. Wystawca jest zobowiązany podjąć we własnym zakresie wszelkie niezbędne czynności związane z wypadkiem. 7. W przypadkach zaistnienia nagłej potrzeby udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej pracownikom Wystawcy jak i osobom uczestniczącym w Targach - pomocy udziela personel punktu medycznego zorganizowanego przez Organizatora Targów, w wyznaczonym na ten cel miejscu. XII. WSTĘP I WJAZD NA TERENY TARGOWE 1. Wstęp do Hali w dniach targowych odbywa się na podstawie identyfikatorów (kart wstępu), które wydaje Organizator. Wystawca jest zobowiązany do posługiwania się identyfikatorami przy wejściu i wyjściu z Terenu Targowego. 2. Wystawcy przysługują Karty Wstępu oraz Karty Parkingowe w ilości wskazanej w Karcie Zgłoszeniowej. 3. Karta parkingowa upoważnia do korzystania z wydzielonego dla Wystawców niestrzeżonego parkingu przed Halą Stulecia, wystawiana jest dla potrzeb wjazdu samochodu osobowego lub dostawczego w czasie dni targowych wraz z pozostawieniem samochodu na parkingu. Przy odbiorze karty wpisywane są dane pojazdu: marka, numer rejestracyjny, kolor oraz numer kontaktowy kierowcy. Liczba Kart Parkingowych jest ograniczona. 4. Wystawcy mają możliwość korzystania z miejsc postojowych wokół terenów Hali z zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za samochody oraz mienie na nich pozostawione 5. Odbioru wszystkich identyfikatorów, Kart Parkingowych i zaproszeń na coctail - party można dokonywać w Biurze Organizatora w Hali, w przeddzień rozpoczęcia Targów (dzień montażowy) lub w pierwszy dzień rozpoczęcia Targów. Każdemu wystawcy przysługuje podwójne zaproszenie na cocktail-party. Ilość zaproszeń dostępnych w dodatkowej puli zostanie podana w dniu r. Warunkiem otrzymania identyfikatorów i Kart Parkingowych jest dokonanie wszelkich płatności wynikających z Karty Zgłoszeniowej w ustalonym terminie, zgodnie z niniejszym Regulaminem. 6. Zabronione jest przebywanie Wystawców (i ich pracowników) w Hali dłużej niż godzinę po zamknięciu Targów dla odwiedzających (w dniach r.) i po godzinach przewidzianych na montaż i demontaż stoisk (24, r.). Godziny otwarcia Targów oraz godziny demontażu zostały ujęte w Karcie Zgłoszenia. 7. Na Teren Targowy zabrania się wprowadzania zwierząt. 8. Na Teren Targowy zabrania się wnoszenia alkoholu i środków odurzających. Zabrania się palenia papierosów i tytoniu wewnątrz Hali. Palenie papierosów i tytoniu dozwolone jest jedynie w wyznaczonych przez Organizatora miejscach na zewnątrz Hali. XIII. ZABEZPIECZENIE TERENU TARGOWEGO 1. Organizator zapewnia patrolowanie terenu targowego i ogólną ochronę terenu targowego (z wyłączeniem stoisk Wystawców) przez służbę ochrony od pierwszego dnia montażu do ostatniego dnia demontażu stoisk. Służba ochrony jest upoważniona do przedsięwzięcia wszelkich środków zmierzających do właściwego i skutecznego zabezpieczenia mienia Wystawców. Organizator zapewnia ochronę całodobową w dniach montażu, demontażu i odbywania się Targów. 2. Pracownicy ochrony mają prawo do użycia wszelkich dozwolonych prawem działań w stosunku do osób zakłócających porządek lub zagrażających innym osobom przebywającym na Terenie Targowym. 3. Pracownicy ochrony mają prawo z uzasadnionych przyczyn odmówić osobie wejścia na teren targowy (w szczególności osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających) oraz mają prawo zakazać wniesienia na teren targowy przedmiotów, które uznają za niebezpieczne. XIV. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI I UBEZPIECZENIE 1. Organizator oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała, szkody lub ubytki w mieniu uczestników Targów spowodowane przez Wystawcę lub osoby trzecie albo powstałe z przyczyn leżących po stronie poszkodowanego w czasie montażu, demontażu stoiska i trwania Targów. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na stoisku Wystawcy i jego wyposażeniu w godzinach otwarcia targów dla publiczności. 4. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach, a w razie podejrzenia popełnienia przestępstwa Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Policji. Wszystkie reklamacje dotyczące poniesionych szkód Wystawca zobowiązany jest zgłosić Organizatorowi na piśmie i w czasie trwania Targów. Reklamacje zgłoszone po zakończeniu Targów nie będą rozpatrywane. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody od niego niezależne, spowodowane siłą wyższą. 6. Uczestnicy Targów powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu NNW, OC oraz ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenach targowych, zarówno na okres trwania targów, jak i na okres montażu i demontażu stoisk. 7. Organizator nie odpowiada za pojazdy pozostawione na Terenie Targowym w okresie trwania montażu, demontażu stoisk

5 oraz dni targowych. 8. Osoby odpowiedzialne za spowodowanie jakiejkolwiek szkody zobowiązane są do jej niezwłocznego naprawienia. Za szkody powstałe z winy osób niepełnoletnich odpowiadają rodzice bądź opiekunowie. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na Terenie Targowym bez opieki. Wystawca jest zobowiązany przebywać na stoisku w godzinach otwarcia Targów dla zwiedzających. XV. REKLAMACJE 1. Wszelkie reklamacje Wystawców i uczestników Targów wobec Organizatora winny być zgłaszane w formie pisemnej w Biurze Targów w Hali Stulecia, najpóźniej w ostatnim dniu Targów, przed demontażem stoisk. Po upływie terminów określonych powyżej żadne reklamacje nie będą rozpatrywane. XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, zmiany terminu i miejsca Targów w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, za które nie ponosi odpowiedzialności. O zmianach tych i przyczynach ich powstania Organizator poinformuje Wystawcę drogą telefoniczną oraz drogą poczty elektronicznej. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zmniejszenia opłat. 2. W przypadku odwołania Targów z przyczyn, za które Organizator ponosi odpowiedzialność, Wystawcy przysługuje zwrot uiszczonych należności z tytułu udziału w Targach. W przypadku odwołania Targów z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, Wystawcy przysługuje zwrot uiszczonych należności z tytułu udziału w Targach pomniejszonych o koszty, jakie Organizator poniósł w związku ze złożonym przez Wystawcę zamówieniem na usługi targowe. 3. Sądem właściwym dla dochodzenie wszelkich roszczeń związanych z umową i udziałem Wystawcy w Targach przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Organizatora. Dla rozstrzygania ewentualnych sporów przyjmuje się jako obowiązujący tekst regulaminu w języku polskim. Prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień regulaminu i właściwym dla umowy jest prawo polskie. Regulamin obowiązuje od dnia r. 4. Wszelkie zmiany umowy i Regulaminu wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. 5. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie lub Karcie Zgłoszeniowej stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA

REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA REGULAMIN GŁÓWNY DLA UCZESTNIKÓW FESTIWALU TARGIRA ORGANIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE PROMOCJI SZTUKI I RZEMIOSŁA TARGIRA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1.1 Przepisy niniejszego Regulaminu Festiwalu obowiązują

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW IMPREZY IT E-SPORTS MASTERS 2015 ORGANIZOWANEJ PRZEZ CENTRUM KULTURY MUZA W LUBINIE 1. Organizator Centrum Kultury Muza w Lubinie. ul. Armii Krajowej 1, 59-300 Lubin Tel. 76 746

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO BARBARA i STOWARZYSZENIE NZS 1980

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO BARBARA i STOWARZYSZENIE NZS 1980 REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE ORGANIZOWANYM PRZEZ WYDAWNICTWO BARBARA i STOWARZYSZENIE NZS 1980 1. ZASADY UDZIAŁU W SPOTKANIU Z KSIĄŻKĄ HISTORYCZNĄ W KRAKOWIE Wystawcą

Bardziej szczegółowo

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ

JEDYNY FESTIWAL KSIĄŻKI W POLSCE PROMUJĄCY CZYTELNICTWO POPRZEZ MUZYKĘ Załącznik nr 4 - Regulamin I Zasady udziału 1. Warunkiem uczestnictwa na Festiwalu Książki Opole 2016 jest dostarczenie na adres Organizatora wypełnionego czytelnie formularza, podpisanego przez osobę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH WROCŁAW 2012

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TURYSTYCZNYCH WROCŁAW 2012 Organizator: MTT Sp. z o.o. ul. Leszczyńskiego 4/25, 50-079 Wrocław NIP: 897-17-78-953 Adres do korespondencji: ul. Ruska 46C/8, 50-079 Wrocław Osoba kontaktowa: Patrycja Stopczyk p.stopczyk@mttwroclaw.pl

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ENERGII ODNAWIALNEJ w ramach projektu nr projektu PL.3.22/3.3.04/13.04143 Energooszczędne polsko-czeskie pogranicze - Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UDZIAŁU W TARGACH EKONOMII SPOŁECZNEJ 14 maja 2014 r., Słupsk 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Targów Ekonomii Społecznej (zwanych dalej: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ

REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ REGULAMIN UCZESTNIKÓW III WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Warsztatów Energetyki Wiatrowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH Lublin Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r.

REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH Lublin Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r. REGULAMIN LUBELSKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH Lublin Plac Teatralny, 2-4 czerwca 2017 r. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Lubelskich Targów Turystycznych, zwanych dalej Targami jest Lubelska Regionalna

Bardziej szczegółowo

World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA

World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA World Travel Show, Warszawski Salon Jachtowy, Camper&Caravan Show WARUNKI UCZESTNICTWA 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA Wystawca zainteresowany udostępnieniem powierzchni targowej przesyła do osób upoważnionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Wystawców SPORTBIZ EXPO marca 2017 r.

Regulamin dla Wystawców SPORTBIZ EXPO marca 2017 r. Regulamin dla Wystawców SPORTBIZ EXPO 23-24 marca 2017 r. I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców (dalej zwanych Wystawca ) podczas SPORTBIZ EXPO (zwane dalej Targami).

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI

REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI REGULAMIN FESTYNU DEFILADA WSPANIAŁOŚCI 1. Postanowienia ogólne ORGANIZOWANEGO W DNIACH 12-14 CZERWIEC 2015 Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Festynu Defilada Wspaniałości zwanych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH. Rozdział 1. Definicje OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Rozdział 1. Definicje Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący: Organizator

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora PK Nr 20 z dnia 1 lipca 2009 r. Regulamin Uczestnictwa Wystawców w InŜynierskich Targach Pracy 2009 w Politechnice Krakowskiej 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Wystawców podczas Expo IMZC Poland sierpnia 2016 r. I. Postanowienia ogólne

Regulamin dla Wystawców podczas Expo IMZC Poland sierpnia 2016 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin dla Wystawców podczas Expo IMZC Poland 2016 6-7 sierpnia 2016 r. I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich Wystawców (dalej Wystawca ) podczas Expo IMZC Poland 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2014 RES-MAX Sp. z o.o., al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów 16.05 17.05 REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH

Rzeszów 2014 RES-MAX Sp. z o.o., al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów 16.05 17.05 REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH REGULAMIN III PODKARPACKICH TARGÓW MEDYCZNYCH I. Definicje 1. Organizator Targów - RES-MAX sp. z o. o. z siedzibą w Rudnej Małej 42 B, 36-060 Głogów Małopolski, Oddział: al. Witosa 11/2, 35-115 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW VI Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW VI Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW VI Europejskich Targów Produktów Regionalnych w Zakopanem 1 Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą Wystawców prezentujących swoje produkty tradycyjne/regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW ALPEJSKO-KARPACKIE FORUM WSPÓŁPRACY 7-8 września 2013 r. Rzeszów, Hala Podpromie Rzeszów 2013 REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. WARUNKI UDZIAŁU...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO 2015

REGULAMIN UCZESTNICTWA W GIEŁDZIE PRACODAWCÓW UCZELNI ŁAZARSKIEGO 2015 Projekt Budowa potencjału rozwojowego Uczelni Łazarskiego poprzez współpracę z pracodawcami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015)

TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW. (obowiązuje od 01.06.2015) TARGI DIZAJNU PRZYJAZNEGO DZIECIOM I KREATYWNEJ ZABAWY REGULAMIN 2015 DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW (obowiązuje od 01.06.2015) REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ BUENA WE WROCŁAWIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.)

REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.) REGULAMIN JARMARKU JAGIELLOŃSKIEGO (SANDOMIERZ 4-5.07.2015 r.) 1. Postanowienia ogólne, definicje 1. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą uczestników, którzy będą prezentować swój asortyment na Jarmarku

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich

KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich KONFERENCJA OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich 29 30 września 2014 Słupski Inkubator Technologiczny REGULAMIN UCZESTNIKÓW KONFERENCJI OFFSHORE Rozwój regionów nadmorskich Regulamin Uczestników Konferencji

Bardziej szczegółowo

PIŁKI THE WORLD OF FOOTBALL PGE

PIŁKI THE WORLD OF FOOTBALL PGE REGULAMIN I Międzynarodowych Targów ŚWIAT PIŁKI THE WORLD OF FOOTBALL PGE Narodowy, 7-9 kwietnia 2017 r. organizowanych przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Postanowienia ogólne Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY UCZESTNIKÓW TARGÓW:

REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY UCZESTNIKÓW TARGÓW: REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY UCZESTNIKÓW TARGÓW: SPIS TREŚCI: DZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 DZIAŁ II: ZASADY UCZESTNICTWA... 1 2.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY. 1 2.2. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem.

1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. REGULAMIN WYSTAWCY DNI FIT&BEAUTY 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią umowy podpisywanej z Organizatorem. 2. Warunki udziału w targach Dni FIT&BEAUTY 2.1. Wystawcą

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r.

Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r. Regulamin dla wystawców I Festiwalu Dwóch Jezior Wałcz, 8 10 lipca 2016r. I. Czas trwania Festiwalu. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz

Bardziej szczegółowo

CYBER ATAKU TWÓJ BIZNES NA CELU REGULAMIN UCZESTNICTWA. Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

CYBER ATAKU TWÓJ BIZNES NA CELU REGULAMIN UCZESTNICTWA. Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. TWÓJ BIZNES NA CELU CYBER ATAKU 12 kwietnia 2017 r., Kino Kijów.Centrum al. Krasińskiego 34, Kraków Organizator: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011. Postanowienia ogólne

REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011. Postanowienia ogólne REGULAMIN VIII POWIATOWYCH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKOLOGII IMIELIN 2011 1. Postanowienia ogólne 1. VIII Powiatowe Targi Przedsiębiorczości i Ekologii organizowane przez Starostwo Powiatowe w Bieruniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015. Rozdział I Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN TARGÓW ZDROWEGO ŻYCIA EDYCJA III SENIOR 2015 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady organizacyjne i warunki uczestnictwa w Targach Zdrowego Życia EDYCJA III Senior 2015.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o.

REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. REGULAMIN TARGÓW organizowanych przez Lentewenc Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem Targów ) obowiązują wszystkich uczestników targów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ / STOISKA PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W WOŁOMINIE

REGULAMIN NAJMU POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ / STOISKA PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W WOŁOMINIE Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora nr100.24.2013 z dnia 2 grudnia 2013r. REGULAMIN NAJMU POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ / STOISKA PODCZAS IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W WOŁOMINIE 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016

14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA 14 Środkowopomorskie Targi Pracy 2016 Organizator: Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej Termin Targów: 17.03.2016 Miejsce: Hala Widowiskowo- Sportowa Koszalin ul. Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

www.meducare.pl www.facebook.com/meducare

www.meducare.pl www.facebook.com/meducare Regulamin konferencji Leczenie ran przewlekłych" Toruń, 15 marca 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Konferencja Leczenie ran przewlekłych", zwana dalej Konferencją, firmy, działającej pod logo Meducare, zwanej

Bardziej szczegółowo

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr.

KIOSK HANDLOWY Zgłoszenie Umowa Nr. Termin: 11.01.2015 r., Miejsce imprezy: Szczecin, pl. Orła Białego Organizator Dane Organizatora: Szczecińska Agencja Artystyczna al. Wojska Polskiego 64 70-479 Szczecin NIP: 852-00-14-449 tel./fax +48

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W DOŻYNKACH RADAWIEC 2015

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W DOŻYNKACH RADAWIEC 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Lublinie z dnia 14 kwietnia 2015 REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W DOŻYNKACH RADAWIEC 2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych przez IACL Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa Przez następujące określenia użyte w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

4 Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów oraz uprawnionym do udostępnienia

4 Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Targów oraz uprawnionym do udostępnienia REGULAMIN / UMOWA UDZIAŁU W MAZOWIECKICH TARGACH BUDREM EXPO 2013 [budynek zabytkowej Osady Fabrycznej, Żyrardów, ul. Nowy Świat 5, 15-16 czerwca 2013] Zawarta w dniu... przez: PRESTIGE ART Anna Olczak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH 1 [Przepisy ogólne] 1. Niniejszy regulamin (dalej nazywany jako Regulamin) określa zasady organizacji i prowadzenia usług szkoleniowych świadczonych przez Macieja

Bardziej szczegółowo

www.meducare.pl www.facebook.com/meducare

www.meducare.pl www.facebook.com/meducare Regulamin konferencji Podologia. Pielęgnacja stopy zdrowej, pielęgnacja stopy chorej, ZSC" Wrocław, 5 kwietnia 2014 1. Postanowienia ogólne 1. Konferencja Podologia. Pielęgnacja stopy zdrowej, pielęgnacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW BRANŻY KAMIENIARSKIEJ KAMIEŃ 2016 ORGANIZOWANYCH PRZEZ WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA SP. Z O.O.

REGULAMIN TARGÓW BRANŻY KAMIENIARSKIEJ KAMIEŃ 2016 ORGANIZOWANYCH PRZEZ WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HALA LUDOWA SP. Z O.O. ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław Biuro Targów KAMIEŃ tel. +48/71/347-50-44, 347-50-02, fax +48/71/347-72-47 REGULAMIN TARGÓW BRANŻY KAMIENIARSKIEJ KAMIEŃ 2016 ORGANIZOWANYCH PRZEZ WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XIX TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne: 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XIX Targach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XXI TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W XXI TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ REGULAMIN UCZESTNICTWA W XXI TARGACH PRACY ORGANIZOWANYCH NA POLITECHNICE POZNAŃSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze zasady, zwane dalej Zasadami Uczestnictwa określają warunki udziału w XXI Targach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akademii Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, lutego 2016 r. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Akademii Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, lutego 2016 r. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Akademii Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, 19-21 lutego 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu, zwanego dalej Regulaminem mają zastosowanie wobec

Bardziej szczegółowo

Regulamin spływu kajakowego

Regulamin spływu kajakowego Regulamin spływu kajakowego 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kajaki turystyczne z osprzętem, tj. wiosłami oraz kamizelkami asekuracyjnymi, zwane dalej sprzętem mogą wypożyczyć tylko osoby pełnoletnie, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE. kod poczt. e-mail NIP 584 05 37 05, KRS 000003836 FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA - ZAMÓWIENIE Firma/ Uczestnik JARMARK ŚW. DOMINIKA 015 nr zgłoszenia ulica nr kod poczt. miasto tel. e-mail www KRS NIP osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne 1. Konferencja naukowa Miasto sztuka nauka gospodarka, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją, w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przy Al. Niepodległości 162,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą

Załącznik Nr 3 UMOWA. reprezentowanym przez: NIP.. REGON. zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 3 UMOWA na świadczenie usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów z dróg powiatu malborskiego oraz ich przechowywania na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w art. 130a ust.

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy Grupa Wadowscy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-223 Kraków, ul. Pachońskiego 2B) wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Zastępca Prezydenta Miasta Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym UMOWA NA DOSTAWĘ Nr CRU/13/... Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, w imieniu, której działają: Zastępca Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA PYSZNA POLSKA

WARUNKI UCZESTNICTWA PYSZNA POLSKA WARUNKI UCZESTNICTWA PYSZNA POLSKA 2017 Targi gastronomiczno-hotelarskie Magdy Gessler Tytuł edycji: Nawigacja po gastronomicznej i hotelarskiej mapie Polski 02-04.06.2017, WROCŁAW HALA STULECIA - Wrocławskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIĘDZYNARODOWE TARGI GDAŃSKIE SA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników targów organizowanych przez Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015

REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 REGULAMIN TARGÓW MTAS-FruitPRO 2015 XI Międzynarodowe Targi Agrotechniki Sadowniczej FruitPRO Warszawa: 15-16 stycznia 2015 r. INFORMACJE PODSTAWOWE Organizator: BASF Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN LEGIONOWSKICH TARGÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Legionowo 2012 rok 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Legionowskie Targi Przedsiębiorczości organizowane są w ramach projektu Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowisk wystawienniczych

Regulamin stanowisk wystawienniczych Regulamin stanowisk wystawienniczych Majówka w Zawieprzycach organizowana w ramach projektu: Magia miejsc promocja walorów turystycznych Lubelszczyzny 1 1. Organizatorem imprez jest Powiat Łęczyński, 21-010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO. KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych

REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO. KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych REGULAMIN JARMARKU ŚWIĄTECZNEGO KALISZ 14-19 grudnia 2015 r. I. Czas trwania Jarmarku. Godziny działalności stoisk handlowych i gastronomicznych podczas Jarmarku. Działalność handlowa oraz gastronomiczna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO 1 Teren parkingu stanowi integralną część Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jest zarządzany przez GTL SA w Katowicach, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Ogólnopolskich Targów Pracy dla Uczelni Artystycznych START kwietnia 2016 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. I Ogólnopolskich Targów Pracy dla Uczelni Artystycznych START kwietnia 2016 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 70 lat ASP w Łodzi Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi ul. Wojska Polskiego 121 PL 91-726 Łódź tel. 42 2547400 faks 42 2547418 REGULAMIN I Ogólnopolskich Targów Pracy dla Uczelni

Bardziej szczegółowo

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A.

Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. ul. Iwonicka 39 A. Sklep internetowy, działająca pod adresem www.hurtowniabudowlana24.pl, jest prowadzona przez: Maxcomers Sp. z o.o. REGULAMIN ZAKUPÓW 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH SUMMER MUNGO FAIR 1. DEFINICJE 1. Organizator (Mungo Fair, Mungo, Magnetic Group) Magnetic Group Marcin Warnke z siedzibą w Gdańsku ul. Majewskich 17, 80-457, NIP 5551806606,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w

Regulamin uczestnictwa w Regulamin uczestnictwa w I. Informacje ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu Uczestnictwa w Mobility Days obowiązują wszystkich uczestników wystawy i ekspozycji, konferencji, eventów organizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konferencji e Delivery Postanowienia ogólne REGULAMIN Konferencji e Delivery 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników i Partnerów Konferencji, której organizatorem jest Grupa Furgonetka Sp.

Bardziej szczegółowo

DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE

DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE REGULAMIN WYDARZENIA DUCKIE DECK KIDS FEST w KRAKOWIE 1 [Organizator] Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanych przez Duckie Deck Development Sp. z o.o., ul. Ślusarska 9, 30-702 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Seminarium

Regulamin Seminarium Regulamin Seminarium Regulamin uczestnictwa w Seminarium organizowanym przez SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o. z dnia 25.02.2014 1. Postanowienia ogólne 1.1. Seminarium firmy SECO/WARWICK Europe Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERMASZÓW: ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I PRODUKTÓW REGIONALNYCH OGRODNICZEGO r.

REGULAMIN KIERMASZÓW: ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I PRODUKTÓW REGIONALNYCH OGRODNICZEGO r. REGULAMIN KIERMASZÓW: ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I PRODUKTÓW REGIONALNYCH OGRODNICZEGO 07-08.05.2016 r. 1. Przepisy regulaminu stanowią integralną część umowy i obowiązują wszystkich uczestników imprez zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL SZKOLENIOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIOWYM UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL SZKOLENIOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIOWYM UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Unizeto Technologies SA ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin tel. +48 91 4801 201 fax +48 91 4801 220 www.unizeto.pl info@unizeto.pl REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL SZKOLENIOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec.

REGULAMIN. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorem Konferencji jest Firma HEXCODE, reprezentowana przez Anetę Gawęcką-Malec. 2. Zamawiającym jest osoba fizyczna lub prawna, która złożyła zamówienie na

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO

UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO UMOWA NAJMU SAMOCHODU KEMPINGOWEGO zawarta w dniu... w Łambinowicach pomiędzy Caravan-Center-AIR Robert Ziółkowski z siedzibą w Łambinowicach ( 48-316 Łambinowice, ul. Obozowa 17A) NIP 753-197-75-18 zwaną

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU Załącznik do Zarządzenia nr Dyrektora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu z dnia... SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 9/14 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 9/14 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP-124/14 Zarządzenie Nr 9/14 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 lipca 2014 roku W sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ

Załącznik Nr 7/2 do SIWZ Załącznik Nr 7/2 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2012 zawarta w Warszawie w dniu 2012 r. pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują:

UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego UMOWA NR... zawarta w dniu... r. w Rzeszowie pomiędzy:, zwaną dalej "Zamawiającym", którą reprezentują: 1. 2. a... działającym na podstawie (KRS, lub inne dokumenty)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W SZCZECINIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W SZCZECINIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH/KURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji, prawa i obowiązki stron oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konwentu Przewodniczących Warszawa, 7-9 listopada 2014 r. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konwentu Przewodniczących Warszawa, 7-9 listopada 2014 r. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konwentu Przewodniczących Warszawa, 7-9 listopada 2014 r. Postanowienia ogólne 1 1. Przepisy niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) mają zastosowanie wobec uczestników Konwentu Przewodniczących,

Bardziej szczegółowo

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy:

UMOWA - Wzór. Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: UMOWA - Wzór Zawarta w dniu (...) 2009 r. pomiędzy: Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Legionów 70/76, nr NIP 897-017-81-03 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

6. Organizacja pracy na stoisku 6.1. Wystawca zobowiązany jest udostępnić stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach otwarcia Targów.

6. Organizacja pracy na stoisku 6.1. Wystawca zobowiązany jest udostępnić stoisko dla zwiedzających w dniach i godzinach otwarcia Targów. REGULAMIN 1.Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia Regulaminu obowiązują każdy podmiot (zwany dalej Wystawcą ) biorący udział w targach DNI ALERGII I NIETOLERANCJI POKARMOWEJ I ECORGANICA w Nadarzynie(zwanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k.

Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną. odpowiedzialnością Sp.k. Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych TOP-THIMM Opakowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 1 Niniejsze Ogólne Warunki dla Zleceń Transportowych mają zastosowanie dla przewozów drogowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: "Konkursem".

Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE. Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: Konkursem. Regulamin konkursu Tour Salon 2017 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Konkurs jest organizowany pod nazwą Tour Salon 2017 i jest zwany dalej: "Konkursem". 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiążący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU STOISK W WIELKOPOLSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W DZIEKANOWICACH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN NAJMU STOISK W WIELKOPOLSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W DZIEKANOWICACH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN NAJMU STOISK W WIELKOPOLSKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM W DZIEKANOWICACH 1 Postanowienia ogólne 1. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z siedzibą w Dziekanowicach 32, Lednogóra (62-261), oddział Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla Wystawców Festiwalu TRYBUNAŁY NALEWKOWE

REGULAMIN dla Wystawców Festiwalu TRYBUNAŁY NALEWKOWE REGULAMIN dla Wystawców Festiwalu TRYBUNAŁY NALEWKOWE Piotrków Trybunalski 15-17 lipca 2016. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE A. Festiwal Trybunały Nalewkowe 2016 jest organizowany w dniach 15-17.07.2016 przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji

Regulamin konferencji Regulamin konferencji 1. Postanowienia ogólne 1. Konferencja odbywa się w miejscu i czasie określonym na stronie www.meducare.pl. 2. Organizatorzy konferencji są oznaczeni na stronie www.meducare.pl 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU STOISK w MUZEUM WSI KIELECKIEJ

REGULAMIN NAJMU STOISK w MUZEUM WSI KIELECKIEJ REGULAMIN NAJMU STOISK w MUZEUM WSI KIELECKIEJ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem imprez folklorystycznych na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni oraz Dworku Laszczyków w Kielcach jest Muzeum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEGO PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY Al. PIŁSUDSKIEGO 60 W JASTRZĘBIU-ZDROJU.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEGO PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY Al. PIŁSUDSKIEGO 60 W JASTRZĘBIU-ZDROJU. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.IV.0050.101.2013 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20.03.2013r. REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSKIEGO PŁATNEGO PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PRZY Al. PIŁSUDSKIEGO 60

Bardziej szczegółowo

U M O W A Najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposaŝeniem w budynku Centrum Dydaktycznego nr /20 zawarta w Warszawie w dniu 20 r.

U M O W A Najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposaŝeniem w budynku Centrum Dydaktycznego nr /20 zawarta w Warszawie w dniu 20 r. U M O W A Najmu powierzchni, sal i auli wraz z wyposaŝeniem w budynku Centrum Dydaktycznego nr /20 zawarta w Warszawie w dniu 20 r. pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, 02-091 Warszawa, ul. świrki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r.

UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA NR XVII/342/2011 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie regulaminu parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) w m.st. Warszawie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR.

WZÓR UMOWY UMOWA NR. WZÓR UMOWY UMOWA NR. zawarta dnia.. roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy: Przychodnia Specjalistyczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-709)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do SIWZ nr 1

Załącznik do SIWZ nr 1 Załącznik do SIWZ nr 1 Wzór umowy Umowa nr... zawarta w dniu... we Wrocławiu W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 46 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH

REGULAMIN UCZESTNICTWA W III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH REGULAMIN UCZESTNICTWA W III OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Organizator Kongresu: ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83,

Bardziej szczegółowo