Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa"

Transkrypt

1 Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym: Świadczenia usługi stacjonarnego i mobilnego dostępu do sieci Internet dla obiektów II O/ZUS 1

2 Art. 1. Nazwa i adres Zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie /kod pocztowy / przy ul. Podskarbińskiej 25, działając jako Zamawiający, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Art. 2. Tryb udzielenia zamówienia Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Art. 3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stacjonarnego i mobilnego dostępu do sieci Internet dla obiektów II O/ZUS- kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych (CPV) Art. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia: Zadanie A: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do sieci Internet dla obiektów II O/ZUS. Zadanie B: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla II O/ZUS. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. 2

3 Art. 5. Zamówienia uzupełniające Zamawiający dopuszcza moŝliwość wystąpienia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 6. Terminy wykonania zamówienia Zamówienie będzie wykonywane do dnia r. i nie wcześniej niŝ w terminach ustalonych w załączniku nr 1 SIWZ (dotyczy Zadania A i B). Terminy początkowe mogą ulec zmianie w zaleŝności od terminu rozstrzygnięcia postępowania. Art. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający wymaga posiadania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą - Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 roku Nr 171 poz.1800 z późn. zm.) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 3

4 niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie weryfikacji dokumentów wymienionych w Art. 8 SIWZ na zasadzie spełnia lub nie spełnia. Art. 8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Wymagane dokumenty: 1.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 7 1 ust. 1 SIWZ Wykonawca składa: 1.1 oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 2 SIWZ. 1.2 Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą - Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 roku Nr 171 poz.1800 z późn. zm.). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Wykonawca musi złoŝyć następujące dokumenty : 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 3 SIWZ 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienione w ust Inne dokumenty: 3.1. Formularz ofertowy Załącznik nr 6 SIWZ 3.2. Formularz cenowy-zadanie A i B Załącznik nr 4 i Pełnomocnictwo w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4

5 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Wykonawcy występujący wspólnie (dot. równieŝ spółek cywilnych) muszą złoŝyć: - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie (stanowiące oświadczenie kaŝdego z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w Art SIWZ - kaŝdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi załączyć dokumenty wymienione w Art. 8 1 ust. 1 pkt. 1.2 i ust.2 SIWZ, pozostałe składa się wspólnie. Wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złoŝone łącznie. JeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do złoŝenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie znajdują regulacje określone w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.( Dz. U. nr 226 poz 1817) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Art. 9. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym wraz z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia do oferty, oświadczenie o wyraŝeniu zgody na przedłuŝenie terminu związania ofertą, oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem, z zastrzeŝeniem postanowień 2 niniejszego artykułu. 2. Ofertę wraz z załącznikami (równieŝ ewentualną ofertę dodatkową), brakujące dokumenty uzupełniane w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa w formie pisemnej. 3. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faxu. 4. Numer faxu Zamawiającego do komunikacji z Wykonawcami:

6 5. Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania będzie miała miejsce na stronie publikacja dokumentacji następować będzie tylko w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Dotyczy to w szczególności ewentualnych wyjaśnień treści SIWZ, jej modyfikacji, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert, składanych odwołań dot. ogłoszenia i SIWZ, wezwania o przyłączenie się do odwołań. Na w.w. stronie internetowej będą równieŝ publikowane informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy. Art. 10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: - w zakresie zagadnień dotyczących przedmiotu zamówienia: p. Wojciech Halkiewicz tel p. Hanna Dunicz tel w zakresie pozostałych elementów postępowania: p. Marta Sklorz tel p. GraŜyna Cieślak tel Art. 11. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Art. 12. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert /zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych/. Art. 13. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6

7 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. KaŜdy Wykonawca moŝe przedłoŝyć tylko jedną ofertę, w przeciwnym wypadku oferty zostaną odrzucone z postępowania. 5. Ofertę naleŝy sporządzić na piśmie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 6.Wykonawca złoŝy wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Formularzu ofertowym. 7. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane i opatrzone imienną pieczątką (nie dotyczy czytelnego podpisu) przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub przez pełnomocnika wyznaczonego przez osobę upowaŝnioną. W takiej sytuacji pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty zgodnie z poniŝszymi wyjaśnieniami: 1. Pełnomocnictwo musi zostać złoŝone w formie oryginału (wystawionego przez osoby wymienione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 2. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane, natomiast cyfry /kwoty, tam gdzie jest to wymagane/ podane słownie. 9.1 Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących kaŝdego odpowiednio Wykonawcy, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawców. 10. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego, nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania oraz umieszcza je na swojej stronie 7

8 internetowej. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyŝej. 11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na swej stronie internetowej. 12. Wykonawca moŝe zmodyfikować lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed wyznaczonym terminem składania ofert. Powiadomienia o modyfikacji muszą być przygotowane, oznaczone i dostarczone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi składania ofert. 13. śadna z ofert nie moŝe być zmodyfikowana lub wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Art. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1.W związku z tymczasową zmianą siedziby Zamawiającego prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na miejsce złoŝenia oferty. Przesyłki pocztowe prosimy kierować na adres ZUS II Oddział w Warszawie Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, ul. Podskarbińska 25, Warszawa. Natomiast oferty składane osobiście lub kurierem prosimy dostarczyć do tymczasowej siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, pokój 209 ( II piętro, telefon lub ) Termin składania ofert do dnia r. do godz Oferta winna być złoŝona w zamkniętej kopercie, którą naleŝy oznaczyć w następujący sposób: ZUS II Oddział w Warszawie Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Oferta przetargowa świadczenie usługi stacjonarnego i mobilnego dostępu do sieci Internet dla obiektów II O/ZUS Koperta musi zawierać znak identyfikacyjny Wykonawcy (pieczątka firmowa), aby moŝna ją było odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej wpływu do Zamawiającego (zgodnie z 1 niniejszego artykułu) po terminie wyznaczonym do składania ofert. 3. Oferty złoŝone lub nadesłane do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą niezwłocznie zwracane zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:30 w siedzibie tymczasowej II Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, pok.209, piętro II. 8

9 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. W trakcie jawnego otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności, jeŝeli ich podanie w ofercie było wymagane. 7. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert Zamawiający prześle informacje wskazane w 5 i 6 niniejszego artykułu na wniosek zainteresowanego. Art. 15. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Wykonawca w Formularzu ofertowym załącznik nr 6 SIWZ poda: a) Zadanie A: cenę miesięcznego abonamentu za usługę stacjonarnego dostępu do sieci Internet dla kaŝdej lokalizacji. W cenie abonamentu Wykonawca uwzględni wszystkie ponoszone koszty (w tym m.in. koszt opłaty instalacyjnej i aktywacji, koszt modemu/ routera). b) Zadanie B: cenę miesięcznego abonamentu za usługę mobilnego dostępu do sieci Internet. W cenie abonamentu Wykonawca uwzględni wszystkie ponoszone koszty (w tym m.in. koszt opłaty instalacyjnej i aktywacji, koszt modemu/routera). 2. Wykonawca podając w Formularzu ofertowym cenę o której mowa w 1 lit. a) i b) zobowiązany jest podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT. 3. Do wyliczenia cen podanych w 1 Wykonawca zastosuje stawkę podatku VAT określoną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. : o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 4. Wykonawcy dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, z zastrzeŝeniem iŝ cena oferty nie moŝe być raŝąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złoŝenia oferty z raŝąco niską ceną jest jej odrzucenie - zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Cenę oferty naleŝy wyrazić w złotych polskich. Art. 16. Waluta rozliczenia zamówienia Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych. 9

10 Art. 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena miesięcznego abonamentu brutto -100% 2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: a) cena miesięcznego abonamentu Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny miesięcznego abonamentu zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Jako cenę przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym. Punkty będą liczone wg wzoru: Cn Xr= x 100 (waga kryterium) Cb Gdzie: Xr- ilośc punktów za proponowaną cenę (obliczona do dwóch miejsc po przecinku) Cn- najniŝsza proponowana cena Cb- cena oferty badanej 3. Oferta, która uzyska, w danym zadaniu najwyŝszą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Art. 18. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy w zawiadomieniu o wyborze oferty. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do: 10

11 a) wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (zgodnie z Art. 19 SIWZ) b) podania danych niezbędnych do uzupełnienia wzoru umowy. c) złoŝenia aktualnego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. 3. W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione zastosowanie znajduje ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku wraz z aktami wykonawczymi na jej podstawie oraz Kodeks Cywilny. Art. 19 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości: Zadanie A: 720,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych). Zadanie B: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). 2. Zabezpieczenie moŝe być wniesione: a) w pieniądzu b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Handlowym I O/Warszawa, nr konta Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wniesione w innej formie, niŝ pienięŝna, musi być nieodwołalne, bezwarunkowe, nieprzenośne i płatne na kaŝde Ŝądanie. Zamawiający, z wyłączeniem formy pienięŝnej, musi zaakceptować ostateczną treść dokumentów stanowiących zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 6. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11

12 Art. 20. Wzór umowy Istotne postanowienia, zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7SIWZ. Art. 21 Podwykonawcy Nie dopuszcza się powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Art. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Zagadnienie środków ochrony prawnej zostało uregulowane w ustawie Prawo zamówień publicznych od art. 179 do Wykonawcy od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wykazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane faxem, albo w terminie 10 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób. 2. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 3. wobec innych czynności niŝ określone w ust. 1 i 2 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego 12

13 kwalifikowanego certyfikatu. 6. Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Art. 23. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 1. Zamawiający informuje, iŝ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępnione. 2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r. poz. 211 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności 3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 4. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji dotyczących nazwy, adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI Wymienione poniŝej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji: 1. Opis przedmiotu zamówienia 2 4 Wzory załączników i oświadczeń 5 Formularz cenowy 6 Formularz ofertowy 7 Wzór umowy 13

14 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SIWZ L.p Obiekt 1. Przedmiotem zamówienia jest: -Zadanie A: świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do sieci Internet dla obiektów II O/ZUS. -Zadanie B: świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla II O/ZUS. 2. Terminy oraz lokalizacje wykonywania usługi. Zamówienie będzie wykonywane: Dla Zadania A: 1.Inspektorat ZUS Otwock,ul. Poniatowskiego 17-od dnia r. do dnia r. 2.Inspektorat ZUS Wołomin, ul. Reja 20-od dnia r do dnia r. 3. Inspektorat ZUS Legionowo,ul.Słowackiego 20-od dnia r. do dnia r. 4. II O. ZUS Warszawa, ul. Podskarbińska 25- od dnia r do dnia r. 5. Inspektorat ZUS Praga Północ Warszawa, ul. 11 Listopada 15 a-od dnia r. do dnia r. Dla Zadania B: 1. Dostęp I-od dnia r. do dnia r. 2. Dostęp II od dnia r. do dnia r. 3. a) Opis minimalnych wymaganych parametrów usługi stacjonarnego dostępu do sieci Internet-Zadanie A: Tabela nr 1. Nr linii telef. na której zainstalowano dostęp do Internetu * Minimalna prędkość ściągania danych z Internetu do komputera Minimalna prędkość wysyłania danych z komputera do Internetu Inne wymagane parametry 1. Inspektorat ZUS Otwock ul. Poniatowskiego 17 Świadczenie usługi od: Mbit/s 256 kbit/s Modem/router WiFi z translacją adresów NAT; Stały adres IP zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall realizowany na platformie operatora 14

15 2. Inspektorat ZUS Wołominie ul. Reja 20 Świadczenie usługi od : Inspektorat ZUS Legionowo ul. Słowackiego 20 Świadczenie usługi od: II Oddział ZUS Warszawa Ul. Podskarbińska 25 Świadczenie usługi od: Mbit/s 256 kbit/s Mbit/s 256 kbit/s Mbit/s 512 kbit/s Modem/router WiFi z translacją adresów NAT; Stały adres IP zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall realizowany na platformie operatora Modem/router WiFi z translacją adresów NAT; Stały adres IP zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall realizowany na platformie operatora Modem/router WiFi z translacją adresów NAT; Stały adres IP zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall realizowany na platformie operatora 5. Inspektorat ZUS Praga Północ Warszawa Ul. 11 Listopada 15a Świadczenie usługi od: Mbit/s 1Mbit/s Modem Stały adres IP * w przypadku korzystania podczas realizacji zamówienia z innej linii, Wykonawca przed podpisaniem umowy poda właściwe numery linii. b) Opis minimalnych wymaganych parametrów usługi mobilnego dostępu do sieci Internet- Zadanie B: Dostęp nr I: Modem USB: obsługujący systemy operacyjne Windows 2000, Windows Vista, Windows XP, prędkość transmisji danych od 7,2 Mbit/s, umoŝliwiający pracę w sieci GPRS/GSM/HSPA/UMTS/EDGE Minimalny miesięczny limit - 3 GB przesyłanych i odebranych danych. Świadczenie usługi od: r. Dostęp nr II Modem USB: obsługujący systemy operacyjne Windows 2000, Windows Vista, Windows XP, prędkość transmisji danych od 7,2 Mbit/s, umoŝliwiający pracę w sieci GPRS/GSM/HSPA/UMTS/EDGE oraz HSPA+ lub CDMA Minimalny miesięczny limit -20 GB przesyłanych i odebranych danych. Świadczenie usługi od: r. 15

16 4. Za dzień rozpoczęcia świadczenia usługi rozumie się zapewnienie warunków technicznych umoŝliwiających Zamawiającemu korzystanie z dostępu do Internetu tj. dostawę moderów/routerów i aktywację usługi w terminach podanych w pkt. 3 a i b. 5. Usługa stacjonarnego dostępu do Internetu moŝe być świadczona w sieci własnej operatora lub na liniach telefonicznych TP S.A. na korzystanie z których Zamawiający ma zawartą umowę z TP S.A. (linie telefoniczne wymieniono w tabeli w pkt 3 a)-zadanie A. 6. W ramach usługi Wykonawca zapewnia dla kaŝdej lokalizacji-zadanie A: a. nielimitowany dostęp do sieci Internet, b. minimalną przepustowość określoną w tabeli, c. moŝliwość jednoczesnego korzystania na tej samej linii telefonicznej z telefonu i faksu bez zmiany parametrów usługi dostępu do Internetu, d. pakiet e-security (z wyjątkiem obiektu w Warszawie przy ul. 11 Listopada 15a). e. stały adres IP f. modem/router z translacją adresów NAT, natomiast dla obiektu przy ul. 11 Listopada 15a zwykły modem. Urządzenia są własnością Wykonawcy i będą przekazane (na podstawie protokołu sporządzonego przez Wykonawcę) do uŝywania Zamawiającemu w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia. 5.Warunki realizacji zamówienia 1. W cenie miesięcznego abonamentu Wykonawca uwzględni wszystkie ponoszone koszty tj. opłatę instalacyjną i aktywację, koszt uŝytkowania modemu, koszt nieprzerwanego dostępu do Internetu. 2. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich awarii i usterek w okresie trwania umowy. 3. Zgłoszenie awarii lub usterek następować będzie telefonicznie, em bądź faxem na formularzu zgłoszenia awarii/usterek. 4. JeŜeli przyczyną awarii jest niesprawny modem/router, Wykonawca w przypadku braku moŝliwości naprawy urządzenia w ciągu 7 dni od zgłoszenia awarii-wymieni je na nowe. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i danych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 6. Wykonawca udostępni Zamawiającemu nr telefoniczny oraz adres do zgłaszania przez Zamawiającego reklamacji. 7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złoŝoną reklamację w ciągu 10 dni od dnia jej otrzymania. 8. Zamawiający umoŝliwi dostęp dla słuŝb technicznych Wykonawcy lub podmiotów działających w imieniu Wykonawcy do pomieszczeń gdzie zainstalowane są urządzenia w celu ewentualnej konserwacji, naprawy, sprawdzenia prawidłowości działania (Zadanie A). 9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z poszczególnych usług dostępu do Internetu stacjonarnego lub mobilnego, wynagrodzenie miesięczne zostanie obniŝone odpowiednio o wartość abonamentu określoną w formularzu ofertowym. Zamawiający powiadomi o fakcie rezygnacji Wykonawcę z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 10. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami umowy obowiązywał będzie Regulamin Świadczenia Usług, który Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy. W przypadku konfliktu postanowień regulaminu z umową, pierwszeństwo maja postanowienia umowy. 16

17 Załącznik nr 2 SIWZ OŚWIADCZENIE O spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz z r. z późn. zm.) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi stacjonarnego i mobilnego dostępu do sieci Internet dla obiektów II O/ZUS ja (imię i nazwisko)... niniejszym oświadczam, Ŝe:... /nazwa Wykonawcy/ spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania b) posiadania wiedzy i doświadczenia c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia d) sytuacji ekonomicznej i finansowej...dnia /miejscowość/ /pieczątka i podpis Wykonawcy/ 17

18 Załącznik nr 3 SIWZ OŚWIADCZENIE O niepodleganiu wykluczeniu, w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi stacjonarnego i mobilnego dostępu do sieci Internet dla obiektów II O/ZUS ja (imię i nazwisko)... niniejszym oświadczam, Ŝe:... /nazwa Wykonawcy/ Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych....dnia /miejscowość/ /pieczątka i podpis Wykonawcy/ 18

19 Załącznik nr 4 SIWZ... /nazwa i adres Wykonawcy pieczątka/ Lp. Obiekt FORMULARZ CENOWY-Zadanie A Cena miesięcznego abonamentu netto (zł) Wysokość stawki podatku VAT( %) Cena miesięcznego abonamentu brutto (zł) Inspektorat ZUS Otwock ul.... zł... %... zł Poniatowskiego 17 Świadczenie usługi od: Inspektorat ZUS Wołominie ul. Reja 20 Świadczenie usługi od : zł...%... zł 3. Inspektorat ZUS Legionowo ul. Słowackiego 20 Świadczenie usługi od: II Oddział ZUS Warszawa Ul. Podskarbińska 25 Świadczenie usługi od: Inspektorat ZUS Praga Północ Warszawa Ul. 11 Listopada 15a Świadczenie usługi od: Cena brutto razem... zł...%... zł... zł...%... zł... zł...%... zł... zł W cenę abonamentu miesięcznego Wykonawca wliczył wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. opłatę instalacyjną, koszty zestawienia łącza, cenę modemów/routerów i innych urządzeń niezbędnych do świadczenia usługi, utrzymanie łącza i jego serwisowanie, terminowe usuwanie awarii miejscowość, data podpis i pieczątka Wykonawcy 19

20 Załącznik nr 5 SIWZ... /nazwa i adres Wykonawcy pieczątka/ FORMULARZ CENOWY-Zadanie B L. p Rodzaj dostępu Cena miesięcznego abonamentu netto (zł) Wysokość stawki podatku VAT( %) Cena miesięcznego abonamentu brutto (zł) Dostęp I 1. Świadczenie usługi od: r.... zł... %... zł 2. Dostęp II Świadczenie usługi od: r.... zł...%... zł Cena brutto razem... zł W cenę abonamentu miesięcznego Wykonawca wliczył wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. opłatę instalacyjną, koszty zestawienia łącza, cenę uŝytkowania modemów/routerów i innych urządzeń niezbędnych do świadczenia usługi, koszt nieprzerwanego dostępu do Internetu miejscowość, data podpis i pieczątka Wykonawcy 20

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJACY: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŚRÓDMIEŚCIE w OPOLU 45-047 OPOLE ul. Waryńskiego 30 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA SZCZEPIONEK DO SZCZEPIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr

Załącznik nr 7 do SIWZ. Umowa o konserwacji nr Załącznik nr 7 do SIWZ Część * Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej

Bardziej szczegółowo

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań

Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51 61-623 Poznań Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Powszechne usługi telefonii stacjonarnej dla Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO- ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniŝej 60. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.stycznia2004r prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) z późniejszymi zmianami SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN-5/07 1. Zamawiający: Gmina Mikołów ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.um.gov.pl 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 4

Wzór umowy załącznik nr 4 Wzór umowy załącznik nr 4 UMOWA Dnia. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 w Reszlu, ul. Konopnickiej 2 o numerze identyfikacyjnym NIP 742-20-76-644, Regon 000264420 reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Marka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ

Wzór umowy. Zalącznik Nr 5 do SIWZ Zalącznik Nr 5 do SIWZ Wzór umowy W związku z wyborem oferty najkorzystniejszej dokonanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art.39

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: UMOWAWZÓR Zawarta w dniu... 2009r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu zwanym dalej w tekście Zamawiającym w osobach:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Negocjacje z ogłoszeniem, znak: CPEzp-IX-SII-15-50-BG/2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 projekt umowy

Załącznik nr 8 projekt umowy Załącznik nr 8 projekt umowy UMOWA NR /2009 zawarta w dniu.. 2009 roku w Cewicach pomiędzy: Gminą Cewice, 84-312 Cewice, ul. Witosa 16, REGON 770979750, NIP 841-16-22-753 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniŝej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Wywozu odpadów komunalnych z posesji siedziby II Oddziału ZUS w Warszawie

Wywozu odpadów komunalnych z posesji siedziby II Oddziału ZUS w Warszawie Znak sprawy: 5/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21

MODERNIZACJA SZTANKIETÓW OŚWIETLENIOWYCH NA SCENIE W RACIBORSKIM CENTRUM KULTURY PRZY ULICY CHOPINA 21 Zamawiający: Raciborskie Centrum Kultury ul. Chopina 21 47-400 Racibórz tel. (032) 415 31 72, fax (032) 415 25 40 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr RCK-03/10

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ /

UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / UMOWA NR PRN-7IR-B/VII/4/2/ /09/ / Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Praga Północ 03-708 Warszawa, ul. ks. I. Kłopotowskiego 15, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę

Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie. do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Tyszowce, dnia 06 grudnia 2010r. Zaproszenie do złoŝenia oferty na dostawę bonów towarowych w trybie zapytanie o cenę Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, Ŝe przeprowadza postępowanie zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy

U M O W A...., z siedzibą w..., ul... reprezentowanym(ą) przez: Przedmiot umowy Załącznik nr 2 do SIWZ U M O W A Zawarta zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisami SIWZ i złoŝonej oferty, dnia:... roku w Strzelcach Wielkich pomiędzy Międzygminnym Związkiem

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, Ostróda Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok. 203, 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/OCB/ /2011 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015. zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w roku 2015. zaprasza do złożenia ofert cenowych na: Załącznik Nr 1a do Regulaminu udzielania zamówień publicznych ZAPROSZENIE CENOWO- OFERTOWE w postępowaniu o wartości powyżej 3000 EURO netto do wartości, o której mowa w art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7.

FORMULARZ OFERTY. Remont dróg wewnętrznych: ETAP I jezdnia i część chodników zlokalizowanych przy budynkach na ulicy Darwina 9a,7. Znak sprawy: UD-VII-WZP.271.16.2013 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (pieczęć wykonawcy) Nazwa Wykonawcy:...... Adres:... TELFAX:.... FAX.... e mail REGON:.... NIP:.... Dla: Miasto Stołeczne Warszawa

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają:

UMOWA (wzór) zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu którego działają: Załącznik nr 1 do wniosku WPP-1 UMOWA (wzór) zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków, z siedzibą przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą

a reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą UMOWA o organizację otwartej imprezy rekreacyjnej zawarta w dniu.. w Lublinie pomiędzy: Poczta Polską Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej siwz) I. Informacje o Zamawiającym. Województwo Małopolskie z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, zwane w dalszej części Zamawiającym, zaprasza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ

UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ UMOWA NR MOK-4OŚ/B/III/3/1/ B/III/3/2/B/III/3/3/.../14 /GZ Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 reprezentowanym na

Bardziej szczegółowo

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA

WIW.Z-322/PN-9/09 Projekt umowy Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Inspekcją Weterynaryjną Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach z siedzibą przy ul. Ks. P. Ściegiennego 205, 25-116 Kielce, NIP 657-02-38-960 REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) znak sprawy OEIIZK:1/78110/2007/PN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo