Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa"

Transkrypt

1 Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącym: Świadczenia usługi stacjonarnego i mobilnego dostępu do sieci Internet dla obiektów II O/ZUS 1

2 Art. 1. Nazwa i adres Zamawiającego Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie /kod pocztowy / przy ul. Podskarbińskiej 25, działając jako Zamawiający, zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Art. 2. Tryb udzielenia zamówienia Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Art. 3. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stacjonarnego i mobilnego dostępu do sieci Internet dla obiektów II O/ZUS- kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych (CPV) Art. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia: Zadanie A: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do sieci Internet dla obiektów II O/ZUS. Zadanie B: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla II O/ZUS. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1. 2

3 Art. 5. Zamówienia uzupełniające Zamawiający dopuszcza moŝliwość wystąpienia zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Art. 6. Terminy wykonania zamówienia Zamówienie będzie wykonywane do dnia r. i nie wcześniej niŝ w terminach ustalonych w załączniku nr 1 SIWZ (dotyczy Zadania A i B). Terminy początkowe mogą ulec zmianie w zaleŝności od terminu rozstrzygnięcia postępowania. Art. 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Zamawiający wymaga posiadania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą - Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 roku Nr 171 poz.1800 z późn. zm.) posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 3

4 niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3. Ocena spełniania ww. warunków nastąpi na podstawie weryfikacji dokumentów wymienionych w Art. 8 SIWZ na zasadzie spełnia lub nie spełnia. Art. 8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. Wymagane dokumenty: 1.W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 7 1 ust. 1 SIWZ Wykonawca składa: 1.1 oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Załącznik nr 2 SIWZ. 1.2 Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z ustawą - Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 roku Nr 171 poz.1800 z późn. zm.). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Wykonawca musi złoŝyć następujące dokumenty : 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik Nr 3 SIWZ 2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienione w ust Inne dokumenty: 3.1. Formularz ofertowy Załącznik nr 6 SIWZ 3.2. Formularz cenowy-zadanie A i B Załącznik nr 4 i Pełnomocnictwo w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia. 4

5 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku Wykonawcy występujący wspólnie (dot. równieŝ spółek cywilnych) muszą złoŝyć: - pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie (stanowiące oświadczenie kaŝdego z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w Art SIWZ - kaŝdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi załączyć dokumenty wymienione w Art. 8 1 ust. 1 pkt. 1.2 i ust.2 SIWZ, pozostałe składa się wspólnie. Wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złoŝone łącznie. JeŜeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do złoŝenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie znajdują regulacje określone w 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r.( Dz. U. nr 226 poz 1817) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Art. 9. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym wraz z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia do oferty, oświadczenie o wyraŝeniu zgody na przedłuŝenie terminu związania ofertą, oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faxem, z zastrzeŝeniem postanowień 2 niniejszego artykułu. 2. Ofertę wraz z załącznikami (równieŝ ewentualną ofertę dodatkową), brakujące dokumenty uzupełniane w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych Wykonawca składa w formie pisemnej. 3. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za pomocą faxu. 4. Numer faxu Zamawiającego do komunikacji z Wykonawcami:

6 5. Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania będzie miała miejsce na stronie publikacja dokumentacji następować będzie tylko w przypadkach przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych. Dotyczy to w szczególności ewentualnych wyjaśnień treści SIWZ, jej modyfikacji, przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert, składanych odwołań dot. ogłoszenia i SIWZ, wezwania o przyłączenie się do odwołań. Na w.w. stronie internetowej będą równieŝ publikowane informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i zawarciu umowy. Art. 10. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: - w zakresie zagadnień dotyczących przedmiotu zamówienia: p. Wojciech Halkiewicz tel p. Hanna Dunicz tel w zakresie pozostałych elementów postępowania: p. Marta Sklorz tel p. GraŜyna Cieślak tel Art. 11. Wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Art. 12. Termin związania ofertą Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu wyznaczonego do składania ofert /zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych/. Art. 13. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6

7 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. KaŜdy Wykonawca moŝe przedłoŝyć tylko jedną ofertę, w przeciwnym wypadku oferty zostaną odrzucone z postępowania. 5. Ofertę naleŝy sporządzić na piśmie w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym naleŝy złoŝyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 6.Wykonawca złoŝy wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Formularzu ofertowym. 7. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane i opatrzone imienną pieczątką (nie dotyczy czytelnego podpisu) przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub przez pełnomocnika wyznaczonego przez osobę upowaŝnioną. W takiej sytuacji pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty zgodnie z poniŝszymi wyjaśnieniami: 1. Pełnomocnictwo musi zostać złoŝone w formie oryginału (wystawionego przez osoby wymienione we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 2. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być parafowane, natomiast cyfry /kwoty, tam gdzie jest to wymagane/ podane słownie. 9.1 Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upowaŝnione do reprezentowania Wykonawcy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących kaŝdego odpowiednio Wykonawcy, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawców. 10. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego, nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania oraz umieszcza je na swojej stronie 7

8 internetowej. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa powyŝej. 11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na swej stronie internetowej. 12. Wykonawca moŝe zmodyfikować lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia przed wyznaczonym terminem składania ofert. Powiadomienia o modyfikacji muszą być przygotowane, oznaczone i dostarczone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi składania ofert. 13. śadna z ofert nie moŝe być zmodyfikowana lub wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Art. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1.W związku z tymczasową zmianą siedziby Zamawiającego prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na miejsce złoŝenia oferty. Przesyłki pocztowe prosimy kierować na adres ZUS II Oddział w Warszawie Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych, ul. Podskarbińska 25, Warszawa. Natomiast oferty składane osobiście lub kurierem prosimy dostarczyć do tymczasowej siedziby Zamawiającego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, pokój 209 ( II piętro, telefon lub ) Termin składania ofert do dnia r. do godz Oferta winna być złoŝona w zamkniętej kopercie, którą naleŝy oznaczyć w następujący sposób: ZUS II Oddział w Warszawie Wieloosobowe Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Oferta przetargowa świadczenie usługi stacjonarnego i mobilnego dostępu do sieci Internet dla obiektów II O/ZUS Koperta musi zawierać znak identyfikacyjny Wykonawcy (pieczątka firmowa), aby moŝna ją było odesłać bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej wpływu do Zamawiającego (zgodnie z 1 niniejszego artykułu) po terminie wyznaczonym do składania ofert. 3. Oferty złoŝone lub nadesłane do Zamawiającego po wyznaczonym terminie będą niezwłocznie zwracane zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:30 w siedzibie tymczasowej II Oddziału ZUS w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 16, pok.209, piętro II. 8

9 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 6. W trakcie jawnego otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności, jeŝeli ich podanie w ofercie było wymagane. 7. W przypadku nieobecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert Zamawiający prześle informacje wskazane w 5 i 6 niniejszego artykułu na wniosek zainteresowanego. Art. 15. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Wykonawca w Formularzu ofertowym załącznik nr 6 SIWZ poda: a) Zadanie A: cenę miesięcznego abonamentu za usługę stacjonarnego dostępu do sieci Internet dla kaŝdej lokalizacji. W cenie abonamentu Wykonawca uwzględni wszystkie ponoszone koszty (w tym m.in. koszt opłaty instalacyjnej i aktywacji, koszt modemu/ routera). b) Zadanie B: cenę miesięcznego abonamentu za usługę mobilnego dostępu do sieci Internet. W cenie abonamentu Wykonawca uwzględni wszystkie ponoszone koszty (w tym m.in. koszt opłaty instalacyjnej i aktywacji, koszt modemu/routera). 2. Wykonawca podając w Formularzu ofertowym cenę o której mowa w 1 lit. a) i b) zobowiązany jest podać cenę brutto oraz stawkę podatku VAT. 3. Do wyliczenia cen podanych w 1 Wykonawca zastosuje stawkę podatku VAT określoną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. : o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) 4. Wykonawcy dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji, z zastrzeŝeniem iŝ cena oferty nie moŝe być raŝąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złoŝenia oferty z raŝąco niską ceną jest jej odrzucenie - zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Cenę oferty naleŝy wyrazić w złotych polskich. Art. 16. Waluta rozliczenia zamówienia Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych. 9

10 Art. 17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, w danym zadaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: a) Cena miesięcznego abonamentu brutto -100% 2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad: a) cena miesięcznego abonamentu Do wyznaczenia oceny poszczególnych ofert w zakresie kryterium ceny miesięcznego abonamentu zostanie zastosowana metoda polegająca na porównaniu ceny badanej oferty z najtańszą spośród ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Jako cenę przyjmuje się wartość brutto podaną w Formularzu Ofertowym. Punkty będą liczone wg wzoru: Cn Xr= x 100 (waga kryterium) Cb Gdzie: Xr- ilośc punktów za proponowaną cenę (obliczona do dwóch miejsc po przecinku) Cn- najniŝsza proponowana cena Cb- cena oferty badanej 3. Oferta, która uzyska, w danym zadaniu najwyŝszą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Art. 18. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający wskaŝe termin i miejsce podpisania umowy w zawiadomieniu o wyborze oferty. 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do: 10

11 a) wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (zgodnie z Art. 19 SIWZ) b) podania danych niezbędnych do uzupełnienia wzoru umowy. c) złoŝenia aktualnego regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. 3. W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione zastosowanie znajduje ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku wraz z aktami wykonawczymi na jej podstawie oraz Kodeks Cywilny. Art. 19 Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy 1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest przed podpisaniem umowy (w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego) do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości: Zadanie A: 720,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych). Zadanie B: 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). 2. Zabezpieczenie moŝe być wniesione: a) w pieniądzu b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Handlowym I O/Warszawa, nr konta Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wniesione w innej formie, niŝ pienięŝna, musi być nieodwołalne, bezwarunkowe, nieprzenośne i płatne na kaŝde Ŝądanie. Zamawiający, z wyłączeniem formy pienięŝnej, musi zaakceptować ostateczną treść dokumentów stanowiących zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. 6. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 11

12 Art. 20. Wzór umowy Istotne postanowienia, zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 7SIWZ. Art. 21 Podwykonawcy Nie dopuszcza się powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. Art. 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Zagadnienie środków ochrony prawnej zostało uregulowane w ustawie Prawo zamówień publicznych od art. 179 do Wykonawcy od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie w zakresie określonym w art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Odwołanie powinno wykazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wykazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej: 1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeśli zostały przesłane faxem, albo w terminie 10 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób. 2. wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego. 3. wobec innych czynności niŝ określone w ust. 1 i 2 w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego 12

13 kwalifikowanego certyfikatu. 6. Wykonawca przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Art. 23. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 1. Zamawiający informuje, iŝ zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępnione. 2. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r. poz. 211 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności 3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeŝone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złoŝone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 4. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji dotyczących nazwy, adresu, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności zawartych w ofercie. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI Wymienione poniŝej załączniki stanowią integralną część niniejszej Specyfikacji: 1. Opis przedmiotu zamówienia 2 4 Wzory załączników i oświadczeń 5 Formularz cenowy 6 Formularz ofertowy 7 Wzór umowy 13

14 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SIWZ L.p Obiekt 1. Przedmiotem zamówienia jest: -Zadanie A: świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do sieci Internet dla obiektów II O/ZUS. -Zadanie B: świadczenie usługi mobilnego dostępu do sieci Internet dla II O/ZUS. 2. Terminy oraz lokalizacje wykonywania usługi. Zamówienie będzie wykonywane: Dla Zadania A: 1.Inspektorat ZUS Otwock,ul. Poniatowskiego 17-od dnia r. do dnia r. 2.Inspektorat ZUS Wołomin, ul. Reja 20-od dnia r do dnia r. 3. Inspektorat ZUS Legionowo,ul.Słowackiego 20-od dnia r. do dnia r. 4. II O. ZUS Warszawa, ul. Podskarbińska 25- od dnia r do dnia r. 5. Inspektorat ZUS Praga Północ Warszawa, ul. 11 Listopada 15 a-od dnia r. do dnia r. Dla Zadania B: 1. Dostęp I-od dnia r. do dnia r. 2. Dostęp II od dnia r. do dnia r. 3. a) Opis minimalnych wymaganych parametrów usługi stacjonarnego dostępu do sieci Internet-Zadanie A: Tabela nr 1. Nr linii telef. na której zainstalowano dostęp do Internetu * Minimalna prędkość ściągania danych z Internetu do komputera Minimalna prędkość wysyłania danych z komputera do Internetu Inne wymagane parametry 1. Inspektorat ZUS Otwock ul. Poniatowskiego 17 Świadczenie usługi od: Mbit/s 256 kbit/s Modem/router WiFi z translacją adresów NAT; Stały adres IP zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall realizowany na platformie operatora 14

15 2. Inspektorat ZUS Wołominie ul. Reja 20 Świadczenie usługi od : Inspektorat ZUS Legionowo ul. Słowackiego 20 Świadczenie usługi od: II Oddział ZUS Warszawa Ul. Podskarbińska 25 Świadczenie usługi od: Mbit/s 256 kbit/s Mbit/s 256 kbit/s Mbit/s 512 kbit/s Modem/router WiFi z translacją adresów NAT; Stały adres IP zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall realizowany na platformie operatora Modem/router WiFi z translacją adresów NAT; Stały adres IP zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall realizowany na platformie operatora Modem/router WiFi z translacją adresów NAT; Stały adres IP zaawansowany pakiet bezpieczeństwa realizowany w oparciu o wirtualny Firewall realizowany na platformie operatora 5. Inspektorat ZUS Praga Północ Warszawa Ul. 11 Listopada 15a Świadczenie usługi od: Mbit/s 1Mbit/s Modem Stały adres IP * w przypadku korzystania podczas realizacji zamówienia z innej linii, Wykonawca przed podpisaniem umowy poda właściwe numery linii. b) Opis minimalnych wymaganych parametrów usługi mobilnego dostępu do sieci Internet- Zadanie B: Dostęp nr I: Modem USB: obsługujący systemy operacyjne Windows 2000, Windows Vista, Windows XP, prędkość transmisji danych od 7,2 Mbit/s, umoŝliwiający pracę w sieci GPRS/GSM/HSPA/UMTS/EDGE Minimalny miesięczny limit - 3 GB przesyłanych i odebranych danych. Świadczenie usługi od: r. Dostęp nr II Modem USB: obsługujący systemy operacyjne Windows 2000, Windows Vista, Windows XP, prędkość transmisji danych od 7,2 Mbit/s, umoŝliwiający pracę w sieci GPRS/GSM/HSPA/UMTS/EDGE oraz HSPA+ lub CDMA Minimalny miesięczny limit -20 GB przesyłanych i odebranych danych. Świadczenie usługi od: r. 15

16 4. Za dzień rozpoczęcia świadczenia usługi rozumie się zapewnienie warunków technicznych umoŝliwiających Zamawiającemu korzystanie z dostępu do Internetu tj. dostawę moderów/routerów i aktywację usługi w terminach podanych w pkt. 3 a i b. 5. Usługa stacjonarnego dostępu do Internetu moŝe być świadczona w sieci własnej operatora lub na liniach telefonicznych TP S.A. na korzystanie z których Zamawiający ma zawartą umowę z TP S.A. (linie telefoniczne wymieniono w tabeli w pkt 3 a)-zadanie A. 6. W ramach usługi Wykonawca zapewnia dla kaŝdej lokalizacji-zadanie A: a. nielimitowany dostęp do sieci Internet, b. minimalną przepustowość określoną w tabeli, c. moŝliwość jednoczesnego korzystania na tej samej linii telefonicznej z telefonu i faksu bez zmiany parametrów usługi dostępu do Internetu, d. pakiet e-security (z wyjątkiem obiektu w Warszawie przy ul. 11 Listopada 15a). e. stały adres IP f. modem/router z translacją adresów NAT, natomiast dla obiektu przy ul. 11 Listopada 15a zwykły modem. Urządzenia są własnością Wykonawcy i będą przekazane (na podstawie protokołu sporządzonego przez Wykonawcę) do uŝywania Zamawiającemu w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia. 5.Warunki realizacji zamówienia 1. W cenie miesięcznego abonamentu Wykonawca uwzględni wszystkie ponoszone koszty tj. opłatę instalacyjną i aktywację, koszt uŝytkowania modemu, koszt nieprzerwanego dostępu do Internetu. 2. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wszelkich awarii i usterek w okresie trwania umowy. 3. Zgłoszenie awarii lub usterek następować będzie telefonicznie, em bądź faxem na formularzu zgłoszenia awarii/usterek. 4. JeŜeli przyczyną awarii jest niesprawny modem/router, Wykonawca w przypadku braku moŝliwości naprawy urządzenia w ciągu 7 dni od zgłoszenia awarii-wymieni je na nowe. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i danych uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 6. Wykonawca udostępni Zamawiającemu nr telefoniczny oraz adres do zgłaszania przez Zamawiającego reklamacji. 7. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na złoŝoną reklamację w ciągu 10 dni od dnia jej otrzymania. 8. Zamawiający umoŝliwi dostęp dla słuŝb technicznych Wykonawcy lub podmiotów działających w imieniu Wykonawcy do pomieszczeń gdzie zainstalowane są urządzenia w celu ewentualnej konserwacji, naprawy, sprawdzenia prawidłowości działania (Zadanie A). 9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z poszczególnych usług dostępu do Internetu stacjonarnego lub mobilnego, wynagrodzenie miesięczne zostanie obniŝone odpowiednio o wartość abonamentu określoną w formularzu ofertowym. Zamawiający powiadomi o fakcie rezygnacji Wykonawcę z jednomiesięcznym wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. 10. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami umowy obowiązywał będzie Regulamin Świadczenia Usług, który Wykonawca dostarczy przed podpisaniem umowy. W przypadku konfliktu postanowień regulaminu z umową, pierwszeństwo maja postanowienia umowy. 16

17 Załącznik nr 2 SIWZ OŚWIADCZENIE O spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz z r. z późn. zm.) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi stacjonarnego i mobilnego dostępu do sieci Internet dla obiektów II O/ZUS ja (imię i nazwisko)... niniejszym oświadczam, Ŝe:... /nazwa Wykonawcy/ spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania b) posiadania wiedzy i doświadczenia c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia d) sytuacji ekonomicznej i finansowej...dnia /miejscowość/ /pieczątka i podpis Wykonawcy/ 17

18 Załącznik nr 3 SIWZ OŚWIADCZENIE O niepodleganiu wykluczeniu, w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi stacjonarnego i mobilnego dostępu do sieci Internet dla obiektów II O/ZUS ja (imię i nazwisko)... niniejszym oświadczam, Ŝe:... /nazwa Wykonawcy/ Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych....dnia /miejscowość/ /pieczątka i podpis Wykonawcy/ 18

19 Załącznik nr 4 SIWZ... /nazwa i adres Wykonawcy pieczątka/ Lp. Obiekt FORMULARZ CENOWY-Zadanie A Cena miesięcznego abonamentu netto (zł) Wysokość stawki podatku VAT( %) Cena miesięcznego abonamentu brutto (zł) Inspektorat ZUS Otwock ul.... zł... %... zł Poniatowskiego 17 Świadczenie usługi od: Inspektorat ZUS Wołominie ul. Reja 20 Świadczenie usługi od : zł...%... zł 3. Inspektorat ZUS Legionowo ul. Słowackiego 20 Świadczenie usługi od: II Oddział ZUS Warszawa Ul. Podskarbińska 25 Świadczenie usługi od: Inspektorat ZUS Praga Północ Warszawa Ul. 11 Listopada 15a Świadczenie usługi od: Cena brutto razem... zł...%... zł... zł...%... zł... zł...%... zł... zł W cenę abonamentu miesięcznego Wykonawca wliczył wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. opłatę instalacyjną, koszty zestawienia łącza, cenę modemów/routerów i innych urządzeń niezbędnych do świadczenia usługi, utrzymanie łącza i jego serwisowanie, terminowe usuwanie awarii miejscowość, data podpis i pieczątka Wykonawcy 19

20 Załącznik nr 5 SIWZ... /nazwa i adres Wykonawcy pieczątka/ FORMULARZ CENOWY-Zadanie B L. p Rodzaj dostępu Cena miesięcznego abonamentu netto (zł) Wysokość stawki podatku VAT( %) Cena miesięcznego abonamentu brutto (zł) Dostęp I 1. Świadczenie usługi od: r.... zł... %... zł 2. Dostęp II Świadczenie usługi od: r.... zł...%... zł Cena brutto razem... zł W cenę abonamentu miesięcznego Wykonawca wliczył wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. opłatę instalacyjną, koszty zestawienia łącza, cenę uŝytkowania modemów/routerów i innych urządzeń niezbędnych do świadczenia usługi, koszt nieprzerwanego dostępu do Internetu miejscowość, data podpis i pieczątka Wykonawcy 20

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sygn. post. OR.VII.3331 147/10 Zamawiający Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472071715 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo