REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O."

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUKA POLSKA SP. Z O.O. I Część ogólna 1 1. Regulamin ustalony został przez Spółkę Duka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Niepodległości 18, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS , posiadającą nr REGON: , nr NIP: , zwaną dalej także Spółką lub Sprzedawcą. 2. Regulamin wraz z Polityką prywatności określa zasady i sposób korzystania z Aplikacji sklepu internetowego oraz zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży Produktów znajdujących się w asortymencie Sprzedawcy. Regulamin jest dostępny do pobrania z Serwisu pod adresem w formacie PDF (Portable Document Format) i sporządzony jest jedynie w języku polskim. Celem prawidłowego odczytania i przechowywania Regulaminu, sprzęt komputerowy Klienta powinien posiadać zainstalowany program Adobe Reader w wersji 7.0. i późniejszych. II Definicje 2 O ile z kontekstu nie wynika inaczej, użyte w Regulaminie terminy mają następujące znaczenie: 1. Aplikacja lub Aplikacja komputerowa, też Aplikacja sklepu internetowego funkcjonalna część Serwisu, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności, o których mowa w 3 ust. 2 Regulaminu, dostępna po zarejestrowaniu i po zalogowaniu Klienta pod adresem 2. DUKA Club klub miłośników skandynawskiego designu prowadzony przez Sprzedawcę, którego członkowie okresowo otrzymują od niego na wskazany przez siebie adres mailowy, informacje handlowe o: a. nadchodzących trendach w wystroju wnętrz, b. skandynawskim designie, c. nowych kolekcjach Produktów Sprzedawcy, d. specjalnie przygotowanych ofertach i obniżkach cen Produktów, e. skierowanych do Klienta informacjach handlowych Sprzedawcy, 3. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Produktów, usług lub wizerunku Sprzedawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą, 4. Klient osoba fizyczna, która korzysta bądź planuje korzystać z Aplikacji, a także osoba fizyczna która zawarła bądź zamierza zawrzeć Umowę sprzedaży, Strona 1 z 12

2 5. Kodeks cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), 6. Login unikalny dla każdego Klienta adres mailowy, podawany w toku Rejestracji, 7. Logowanie otrzymanie przez Klienta dostępu do stworzonego przez Sprzedawcę w toku Rejestracji, indywidualnego, wirtualnego konta, umożliwiającego korzystanie z Aplikacji, 8. Newsletter informacje Sprzedawcy skierowane do Klienta, o: a. nowościach i zmianach pojawiających się w Aplikacji i w Serwisie, b. nowościach i zmianach rodzajów Produktów Sprzedawcy, c. skierowanych do Klienta informacjach handlowych Sprzedawcy, 9. Polityka prywatności lub Polityka dokument określający zasady i sposób ochrony danych osobowych Klientów Sprzedawcy uzupełniający i precyzujący treść Regulaminu, dostępny pod adresem 10. Produkt/Produkty rzeczy ruchome znajdujące się w asortymencie Sprzedawcy prezentowane za pośrednictwem Aplikacji, mogące być przedmiotem świadczenia Umowy sprzedaży, 11. Produkt/Produkty Online Produkty mające ograniczoną dostępność w salonach Duka Polska na terenie Polski. Produkt/Produkty Online można otrzymać jedynie za pośrednictwem dostawy kurierskiej bądź w salonie Duka Polska na terenie Polski po wcześniejszej konsultacji z pracownikiem konkretnego salonu Duka Polska na terenie Polski, 12. Regulamin niniejszy regulamin określający zasady i sposób prowadzenia Aplikacji sklepu internetowego oraz zasady zawierania i wykonywania Umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, 13. Rejestracja procedura zakładania indywidualnego, wirtualnego konta poprzez podanie przez Klienta, jego unikalnego Loginu oraz hasła, a ponadto poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego o wskazane w nim dane, 14. Serwis serwis internetowy Sprzedawcy prezentujący jego przedsiębiorstwo i Produkty, a także umożliwiający korzystanie z Aplikacji, który jest dostępny pod adresem 15. Sprzedawca lub Spółka Spółka Duka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Niepodległości 19, Warszawa, KRS: , REGON: , NIP: , prowadząca Serwis oraz będąca Stroną Umowy i Umowy sprzedaży, 16. Strona Sprzedawca bądź Klient będący stroną Umowy bądź Umowy sprzedaży, 17. Umowa umowa o korzystanie z Aplikacji, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, 18. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta z użyciem Aplikacji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, 19. U.o.d.o. - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926), 20. U.ś.u.d.e.- ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.), 21. Zamówienie dokładne określenie przedmiotu świadczenia Umowy sprzedaży, a w szczególności dokładne wskazanie rodzaju Produktu, jego koloru i żądanej ilości. Strona 2 z 12

3 III Zasady i sposób korzystania z Aplikacji sklepu internetowego 3 1. Korzystanie z Aplikacji ma na celu umożliwienie Klientom zawierania Umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem sieci komputerowej Internet. 2. Narzędzia, treści i funkcjonalności związane z korzystaniem z Aplikacji dostępne dla Klientów po dokonaniu Rejestracji, a następnie każdorazowo po Logowaniu obejmują, w szczególności: a. wyszukiwanie konkretnych Produktów w Aplikacji za pomocą nazwy zwyczajowej bądź za pomocą skonkretyzowanych kryteriów, b. dodawanie wybranych Produktów do tzw. Koszyka, celem ich późniejszego zakupu, c. dodanie wybranych Produktów do tzw. Listy życzeń, d. prezentacja nowości i promocji cenowych Produktów, informowanie o konkursach zorganizowanych przez Sprzedawcę, e. informowanie o aktualnościach, kartach upominkowych, Serwisie dla klientów oraz danych kontaktowych, f. serwis prasowy, ogłoszenia o ofertach pracy w przedsiębiorstwie Sprzedawcy, 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany i do usuwania narzędzi, treści i funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Aplikacji, a także do dodania nowych bądź do ich niezbędnej zmiany lub modyfikacji bez konieczności zmiany Regulaminu. 4. Dostęp do Aplikacji jest zapewniony przez dostęp do Serwisu, tj. pod adresem 5. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Aplikacji uznaje się iż Sprzedający, jako posiadający wszelkie majątkowe prawa autorskie do Aplikacji, udziela Klientowi licencji na korzystanie z Aplikacji na okres korzystania z Aplikacji Podstawowym sposobem komunikowania się Stron jest droga elektroniczna. Adresem Klienta, na który Sprzedawca powinien przesyłać Klientowi wiadomości, jest adres mailowy podany w toku procedury Rejestracji. 2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną, przez wysłanie wiadomości e- mail na adres mailowy bądź w przypadku zgłoszenia niezgodności Produktu z umową, gwarancji bądź zwrotu Produktu, na adres mailowy 3. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Sprzedawcę, jego oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone przez wysłanie do Klienta widomości e- mail na adres mailowy Klienta podany w toku procedury Rejestracji. 4. Jeżeli w Regulaminie jest mowa o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Klienta, jego oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone przez wysłanie widomości na adres mailowy Sprzedawcy W wypadkach szczegółowo wskazanych w Regulaminie, oświadczenie o odstąpieniu może być wyrażone w sposób dorozumiany. 5. Wszelkie wiadomości mailowe wysyłane automatycznie przez Sprzedawcę w związku z korzystaniem z Aplikacji, będą przesyłane Klientom za pośrednictwem zewnętrznych operatorów systemów mailingowych. Strona 3 z 12

4 1. Klient zobowiązuje się do niedostarczania do Aplikacji treści o charakterze bezprawnym Rozpoczęcie korzystania przez Klienta ze wszystkich treści, narzędzi i funkcjonalności dostępnych poprzez Aplikację, oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 3. Przez akceptację Regulaminu Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie korzystania z Aplikacji przed upływem 10-o dniowego terminu od zawarcia Umowy, tj. od momentu aktywacji wirtualnego konta Podczas Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na przystąpienie do DUKA Club, a co za tym idzie na otrzymywanie - na podany przez niego adres mailowy - informacji handlowych Sprzedawcy. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie adresu mailowego, celem otrzymywania tych informacji handlowych. 2. Podczas Rejestracji Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie - na podany przez niego adres mailowy - informacji handlowych Sprzedawcy w formie Newslettera, a tym samym na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie adresu mailowego, celem otrzymywania tych informacji handlowych. 3. Informacje handlowe zarówno w formie Newslettera jak i te związane z członkostwem w DUKA Club będą przesyłane Klientom za pośrednictwem zewnętrznych operatorów systemów mailingowych. 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera oraz uczestnictwa w DUKA Club. W takim przypadku 4 ust. 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio. IV Wymagania techniczne oraz zabezpieczenie danych 7 1. Dostęp do Aplikacji jest możliwy z dowolnego podłączonego do sieci Internet komputera wyposażonego w przeglądarkę internetową wspierającą XHTML z włączonym Javascript. Zalecane przeglądarki to Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera i Google Chrome. 2. Login i hasło Klienta oraz wszystkie wprowadzone przez niego dane, przesyłane są na serwer bezpiecznym, szyfrowanym połączeniem z użyciem protokołu SSL. 3. Dostęp do danych wprowadzonych przez Klienta zabezpieczony jest unikalnym dla każdego użytkownika Loginem i hasłem. Hasła przechowywane w bazie danych zaszyfrowane są funkcją hashującą. V Warunki zawierania, rozwiązywania i realizacji Umów 1. Dla skutecznego zawarcia Umowy nie jest wymagana żadna szczególna forma Korzystanie z Aplikacji jest całkowicie bezpłatne. 3. Klient składa ofertę zawarcia Umowy w chwili potwierdzenia odpowiednim klawiszem chęci aktywacji konta, po uprzednim zarejestrowaniu się i wpisaniu wszystkich niezbędnych danych. 4. Momentem zawarcia Umowy jest chwila udostępnienia Klientowi Aplikacji do korzystania, która to chwila nastąpi niezwłocznie po aktywacji konta. Strona 4 z 12

5 5. Miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Sprzedawcy Warunkiem uzyskania dostępu do Aplikacji jest prawidłowa Rejestracja. W toku procedury Rejestracji Klient obowiązkowo powinien podać swój adres będący jednocześnie Loginem oraz ustalić hasło. Klient może dobrowolnie podać swoje imię i nazwisko, adres, województwo i kraj zamieszkania, a także telefon. 2. Na podany adres mailowy wysyłany zostanie link aktywacyjny. Po wejściu na adres internetowy podany w linku aktywacyjnym, Klient dokona aktywacji konta. 3. Dane Klienta, jego Login i hasło oraz pozostałe dane wprowadzone do Aplikacji pozostaną bez zmian aż do chwili ich zmiany przez Klienta bądź do chwili usunięcia z Aplikacji wirtualnego konta Klienta. 1. Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient: 10 a. umyślnie naruszył postanowienia Regulaminu, b. dopuścił się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Aplikacji lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Aplikacji, c. działał w sposób sprzeczny z prawem, d. swym działaniem bądź zaniechaniem wyrządził Sprzedawcy szkodę bądź podjął działania prowadzące do powstania takiej szkody. 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyn. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w wypadku, gdy za zgodą Klienta uzyskał on dostęp do korzystania z Aplikacji przed upływem 10 dni od dnia zawarcia Umowy. 3. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w każdym czasie, z zachowaniem 1-o (jedno) miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podania przyczyn swego wypowiedzenia. W takim przypadku 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio. VI Warunki zawierania, rozwiązywania i realizacji Umów Sprzedaży 1. Dla skutecznego zawarcia Umowy sprzedaży nie jest wymagana żadna szczególna forma Sprzedawca po zarejestrowaniu i po zalogowaniu się Klienta do Aplikacji, poprzez prezentację na stronach internetowych Aplikacji swoich Produktów wraz z ich cenami brutto, składa Klientowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego dotyczącą zawarcia Umowy sprzedaży rzeczonych Produktów we wskazanej przez Klienta ilości Klient potwierdzając odpowiednim klawiszem chęć kupienia konkretnych Produktów tworzy swoje Zamówienie, w tym w szczególności precyzuje jaką ilość Produktów danego rodzaju zamierza kupić z zastrzeżeniem, iż ilość identycznych Produktów znajdujących się w jednym Zamówieniu nie może być większa niż łączna ilość takich Produktów znajdujących się w magazynach Sprzedającego. W przypadku zamówienia większej ilości Produktów, w Aplikacji pojawi się komunikat informujący Klienta o dostępności określonej liczby sztuk Produktów. Klient Strona 5 z 12

6 ma możliwość zakupienia większej ilości Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem 2. Po stworzeniu swego Zamówienia, Aplikacja wskazuje Klientowi ostateczną cenę brutto za sprecyzowane przez Klienta w Zamówieniu Produkty oraz koszty ich dostawy, które to koszty również pokrywa Klient. 3. W wyniku ostatecznego potwierdzenia odpowiednim klawiszem chęci zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem świadczenia są wybrane przez Klienta zgodnie z ustępami powyższymi Produkty po cenach tam wskazanych, Klient przyjmuje ofertę Sprzedawcy. Potwierdzenie woli zawarcia Umowy sprzedaży w sposób określony w zdaniu poprzedzającym stanowi moment zawarcia Umowy sprzedaży. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi drogą mailową potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 4. Klient zobowiązany jest do wskazania sposobu dostarczenia Produktów. Produkty mogą być dostarczone bądź za pośrednictwem poczty kurierskiej bądź poprzez ich osobisty odbiór w wybranym przez Klienta salonie Duka Polska na terenie Polski z wyłączeniem Produktów Online. Klient może żądać dostarczenia mu faktury VAT wraz z Produktami poprzez potwierdzenie woli jej otrzymania odpowiednim klawiszem. 5. W przypadku dostarczenia Produktów pocztą kurierską, Klient zobowiązany jest podać wskazane w treści Aplikacji dane, a zwłaszcza dane adresowe miejsca dostarczenia Produktów. 6. Klient, który zdecydował się na odbiór Produktu w salonie Duka Polska na terenie Polski obowiązany jest odebrać Produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji mailowej o możliwości odbioru Produktu w salonie Duka Polska na terenie Polski. W przypadku nieodebrania Produktu we wskazanym powyżej terminie, przyjmuje się że Klient odstąpił od Umowy sprzedaży, w następstwie czego Umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą. 7. Klient zobowiązany jest do wskazania sposobu płatności za zakupione Produkty. 8. W przypadku dostarczenia Produktów pocztą kurierską, Klient może uiścić cenę zakupu przy odbiorze paczki (tzw. paczka za pobraniem), poprzez transakcję płatniczą za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej odpowiedniego banku, za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego lub kartą kredytową. Płatności dokonywane są za pośrednictwem zewnętrznego operatora, wskazanego w Polityce bądź za pośrednictwem instytucji płatniczej wybranej przez Klienta. Klient dokonując płatności w formie elektronicznej ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu operatora płatności i go zaakceptować. 9. W przypadku osobistego odbioru Produktów w salonie Duka Polska na terenie Polski, cena zakupu powinna być uiszczona bezpośrednio w kasie salonu przy odbiorze Produktów przez Klienta. 10. W przypadkach o których mowa w ust. 8 i 9 możliwa jest również zapłata z użyciem karty upominkowej Duka, poprzez podanie numeru karty podczas korzystania z Aplikacji bądź poprzez jej okazanie przy odbiorze Produktów w salonie Duka Polska na terenie Polski. 11. Miejscem zawarcia Umowy sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy Ceny Produktów podane za pomocą Aplikacji są cenami brutto, tj. cenami zawierającymi kwotę podatku VAT, wyrażonymi w złotych polskich, nieuwzględniającymi kosztów dostarczenia Produktu do na adres wskazany przez Klienta. Strona 6 z 12

7 2. Ceną wiążącą Klienta jest cena wskazana przez Aplikację w chwili ostatecznego potwierdzenia przez Klienta chęci zakupu skonkretyzowanych Produktów w określonej ilości, o czym mowa w 12 ust W przypadku zapłaty za Produkty walutą inną niż złoty polski, zwrot ceny wraz z kosztami dostarczenia bądź odesłania Produktów związanych z odstąpieniem Klienta od Umowy sprzedaży, nastąpi w złotych polskich po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z dnia polecenia dokonania zwrotu pieniędzy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstanie jakichkolwiek różnic kursowych. 4. Ceny Produktów wskazane w Aplikacji nie obowiązują w salonach Duka Polska na terenie Polski i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w tym czasie obowiązywać w salonach Duka Polska na terenie Polski. 5. Sprzedawca może wprowadzać i odwoływać promocje cenowe lub inne środki równoważne na zasadach wskazanych każdorazowo w odpowiednim regulaminie Sprzedawca zobowiązuje się wysłać Klientowi zamówiony Produkt w ciągu 3 dni roboczych, z wyłączeniem sobót, licząc od: a. dnia zawarcia Umowy sprzedaży - w przypadku osobistego odbioru Produktów w salonie Duka Polska na terenie Polski, w przypadku żądania dostarczenia Produktu przesyłką kurierską za pobraniem bądź w przypadku zapłaty kartą upominkową, b. dnia otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia otrzymania wpłaty dokonanej przez Klienta - w przypadku płatności w formie transakcji płatniczej za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banku, tradycyjnego przelewu bankowego lub kartą kredytową. 2. W przypadku gdy Klient zdecyduje się na odbiór Produktu w salonie Duka Polska na terenie Polski, Produkty zostaną dostarczone do salonu w czasie do 14 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży. 3. Jeżeli zamówione przez Klienta Produkty z jakichkolwiek powodów są niedostępne, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, poinformuje o tym Klienta, 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Klientowi przysługuje roszczenie o niezwłoczny zwrot wpłaconej uprzednio ceny zakupu wraz z uiszczonymi kosztami dostawy Produktów. Należny Klientowi zwrot wpłaconej kwoty, dokonany zostanie na rachunek bankowy Klienta z którego wpłata została dokonana. Zwrot wpłaconej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niedostępności Produktów, wraz z odsetkami ustawowymi od daty dokonania wpłaty. Klient ma prawo żądać zwrotu pieniędzy w formie przekazu pocztowego na podany przez siebie adres, 4 ust. 6 stosuje się odpowiednio. W takim przypadku Umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą. Klient może w ciągu 48 godzin od daty otrzymania od Sprzedawcy wiadomości, o niedostępności Produktów poinformować Sprzedającego o tym, że chce zmienić swoje Zamówienie, 4 ust. 5 stosuje się odpowiednio. W przypadku zmiany Zamówienia, jego warunki zostaną ustalone przez Strony indywidualnie. 4. W przypadku niedostępności jedynie części zamówionych Produktów, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy sprzedaży, poinformuje o powyższym fakcie Klienta, 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio. W przypadku częściowej niedostępności Produktów, Klientowi przysługuje bądź: Strona 7 z 12

8 a. roszczenie o niezwłoczny zwrot całej wpłaconej uprzednio ceny zakupu wraz z uiszczonymi kosztami dostawy Produktów, które zostaną Klientowi zwrócone na rachunek bankowy Klienta, z którego wpłata została uiszczona; zwrot wpłaconej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia poinformowania Klienta o niedostępności Produktów, wraz z odsetkami ustawowymi od daty dokonania wpłaty; Klient ma prawo żądać zwrotu pieniędzy w formie przekazu pocztowego na podany przez siebie adres, 4 ust. 6 stosuje się odpowiednio; w takich przypadkach Umowę sprzedaży uznaje się za niezawartą. b. w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości o niedostępności części Produktów Klient może poinformować Sprzedającego o tym, iż wyraża on zgodę na dłuższy czas realizacji Zamówienia bądź na inną jego modyfikację; 4 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku gdy w następstwie indywidualnych ustaleń Stron, poczynionych na podstawie 14 ust. 3 i 4, Produkty będą dostarczane Klientowi częściami, Klient ponosi tylko koszty dostawy pierwszej przesyłki zawierającej zakupione Produkty. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek z dostępnymi już Produktami ponosi w całości Sprzedający Klient może zmienić treść Zamówienia, aż do momentu wystawienia faktury VAT bądź rachunku za zakupione Produkty, konsultując się ze Sprzedawcą w formie mailowej; art. 4 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 2. Aż do momentu wystawienia faktury VAT bądź rachunku za zakupione Produkty, Klient może odstąpić od Umowy w całości. W takim przypadku Klientowi przysługuje niezwłoczny zwrot wpłaconej uprzednio ceny zakupu wraz z uiszczonymi kosztami dostawy Produktów, które zostaną zwrócone Klientowi, w ciągu 14 dni od poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, na rachunek bankowy Klienta z którego została dokonana wpłata. Klient ma prawo żądać zwrotu pieniędzy w formie przekazu pocztowego na podany przez siebie adres; 4 ust. 6 stosuje się odpowiednio Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 10 dni od dostarczenia Produktów, bez podania przyczyn. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem; art. 4 ust. 6 stosuje się wprost. 2. Produkty powinny znajdować się w stanie niemienionym, chyba że zmiana była konieczna celem zapoznania się i oceny Produktu bądź celem zwykłego nim zarządu. Zwrot Produktów powinien nastąpić wraz z ich opakowaniami. 3. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktów w ciągu 14 dni od wysłania oświadczenia o odstąpieniu. Klient może zwrócić Produkt bądź osobiście w salonie Duka Polska na terenie Polski, w którym uprzednio odebrał zakupiony Produkt bądź poprzez wysłanie go zwykłą paczką, z uwzględnieniem specyfiki i budowy Produktu, na adres: Sklep DUKA, CH Klif, ul. Okopowa 58/72, Warszawa. Koszty odesłania Produktów zostaną Kupującemu zwrócone w całości. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klientowi przysługuje niezwłoczny zwrot wpłaconej uprzednio ceny zakupu wraz z ewentualnie uiszczonymi kosztami dostawy i odesłania Produktów, która to zostanie Klientowi zwrócona, w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, wraz z odsetkami ustawowymi od daty dokonania wpłaty, na rachunek bankowy z którego została dokonana wpłata. Klient ma prawo żądać zwrotu Strona 8 z 12

9 pieniędzy w formie przekazu pocztowego na podany przez siebie adres, o czym obowiązany jest poinformować Sprzedającego wraz z oświadczeniem o odstąpieniu. W przypadku osobistego odbioru Produktów w salonie Duka Polska na terenie Polski i zapłaty w formie gotówkowej, zwrot przysługującej Klientowi sumy pieniędzy nastąpi również w formie gotówkowej. 17 Niezależnie od prawa do odstąpienia, o którym mowa w 16, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w ciągu 30 dni od daty dostarczenia Klientowi Produktów pod warunkiem, że Produkty nie były używane oraz że posiadają oryginalne i nieuszkodzone opakowanie. W takich przypadkach 16 ust. 1 zdanie 2 oraz 16 ust. 3-4 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem iż zwrot ceny zakupu nie będzie powiększony o kwotę odsetek ustawowych. VII Niezgodność Produktów z Umową sprzedaży oraz gwarancja jakości Sprzedawca ponosi względem Klienta odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową w przypadku stwierdzenia niezgodności w ciągu 2 lat od daty dostarczenia Produktów, jeżeli Klient zgłosi swe roszczenie Sprzedawcy przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy zgłoszenie zaistnienia niezgodności przed jego upływem; 4 ust. 6 stosuje się odpowiednio. Ponadto, Klient zobowiązany jest sprecyzować swe roszczenia przysługujące mu na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 141, poz ze zm.). 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Sprzedawcy wadliwych Produktów celem ustosunkowania się Sprzedawcy do zgłoszonych przez Klienta roszczeń. Klient może zwrócić Produkt bądź osobiście w salonie Duka Polska na terenie Polski, w którym uprzednio odebrał zakupiony Produkt bądź poprzez wysłanie go zwykłą paczką, z uwzględnieniem specyfiki i budowy Produktu, na adres: Sklep DUKA, CH Klif, ul. Okopowa 58/72, Warszawa. Koszty odesłania Produktów zostaną Kupującemu zwrócone w całości. Wraz z Produktem Klient zobowiązany jest do dostarczenia oryginału lub kserokopii rachunku, faktury zakupu Produktów bądź innego dowodu zakupu Produktów. 3. Sprzedający ma 14 dni na ustosunkowanie się do zgłoszonych roszczeń; 4 ust. 4 stosuje się odpowiednio. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedającego, uznaje się iż uznał on roszczenia Klienta za zasadne. 4. W przypadku rozpatrzenia roszczeń na korzyść Klienta, Sprzedający wymieni Klientowi Produkt na pełnowartościowy w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia zgłoszenia lub, jeśli nie ma możliwości wymiany Produktu na nowy, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę zakupu Produktów wraz z uiszczonymi kosztami jego dostarczenia i odesłania w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia zgłoszenia. 5. W przypadku obowiązku zwrotu Klientowi ceny zakupu wraz z kosztami dostawy i odesłania Produktów, 16 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku Produktów, na które producent udzielił Klientowi gwarancji jakości, to do Klienta należy wybór przysługujących mu uprawnień pomiędzy tymi wynikającymi z gwarancji a tymi wynikającymi z niezgodności Produktu z Umową sprzedaży. W przypadku braku sprecyzowania żądania, uznaje się, iż Klient zwraca się do swego gwaranta celem realizacji uprawnień wynikających z udzielonej mu gwarancji. VIII Wsparcie techniczne i prace konserwatorskie Strona 9 z 12

10 19 1. Zgłoszenie błędnego działania Aplikacji należy złożyć przez wysłanie wiadomości mailowej na adres mailowy Sprzedawcy, tj. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: a. imię i nazwisko zgłaszającego błąd, adres mailowy, b. nazwa i wersja używanej przeglądarki internetowej, c. krótki opis błędu oraz zakreślenie jego ram czasowych. 2. O planowanych pracach konserwacyjnych dotyczących Aplikacji, Sprzedawca poinformuje Klientów przez umieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej 3. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczących nienależytego działania Aplikacji. 4. Zgłoszenie reklamacji działania Aplikacji powinno nastąpić nie później, niż w ciągu 30 dni od daty zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. 5. Zgłoszenie reklamacji dokonuje się przez wysłanie wiadomości mailowej na adres mailowy Sprzedawcy, tj. i powinno ono zawierać następujące dane: a. imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres pocztowy, adres mailowy, b. przedmiot reklamacji, tj. krótki opis nienależytego działania Aplikacji. 6. Zgłoszenia niezawierające danych wskazanych w ust. 5 nie będą rozpatrywane. 7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego poprzez wysłanie maila zwrotnego na adres podany w zgłoszeniu. 8. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od daty wysłania potwierdzenia jej otrzymania. IX Dane osobowe i polityka prywatności Danymi obowiązkowymi Klienta w rozumieniu art. 18 ust. 3 u.ś.u.d.e. są: a. w zakresie otrzymywania wiadomości mailowych w formie Newslettera i w związku z uczestnictwem w DUKA Club, a także w przypadku korzystania z konta: A. adres mailowy, B. adres IP, b. w zakresie wskazania miejsca dostarczenia zakupionego Produktu (nie dotyczy odbioru Produktu w salonie Duka Polska na terenie Polski): A. adres mailowy, B. imię, C. nazwisko, D. numer telefonu, E. adres IP, F. dokładny adres miejsca dostarczenia Produktu, tj. ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, G. numer NIP (tylko w przypadku chęci otrzymania faktury VAT). c. w zakresie odbioru zakupionego Produktu w salonie Duka Polska na terenie Polski: A. adres mailowy, B. imię, C. nazwisko, D. numer telefonu, Strona 10 z 12

11 E. adres IP, F. adres zamieszkania (tylko w przypadku chęci otrzymania faktury VAT), G. numer NIP (tylko w przypadku chęci otrzymania faktury VAT), 2. Danymi nieobowiązkowymi Klienta są: A. imię, B. nazwisko, C. numer telefonu, D. adres zamieszkania, E. województwo. 3. Dane w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania i numeru NIP pobierane będą od Klienta tylko w celu wysłania mu Produktu, rachunku bądź faktury VAT. 4. Zawierając Umowę Klient zgadza się na przetwarzanie przez Sprzedawcę swoich danych osobowych celem prawidłowego korzystania z Aplikacji i wykonania Umowy. Dane osobowe Klientów nie będą przekazywane innym podmiotom. 5. Sprzedawca ma prawo przechowywać w komputerze Klienta pliki cookie inne, niż niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji jedynie w celu poprawienia jakości korzystania z Aplikacji oraz w celach statystycznych. Owe pliki cookie nie powodują zmian konfiguracyjnych w komputerze Klienta i w zainstalowanym na nim oprogramowaniu. 6. Sprzedawca zaprzestanie przechowywania na komputerze Klienta plików cookie innych, niż niezbędnych do prawidłowego korzystania z Aplikacji w przypadku, gdy Klient wyłączy możliwość ich instalowania przez przeglądarkę internetową. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają administratorzy przeglądarek internetowych. 7. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu u.o.d.o. Jest on uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w zakresie wskazanym powyżej tj. jedynie w zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z Aplikacji oraz celem prawidłowego wykonania Umowy sprzedaży, a ponadto w zakresie w jakim jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy oraz Umowy sprzedaży na żądanie przyszłego Klienta. 8. Sprzedawca ma obowiązek przechowywania wystawionych Klientowi faktur VAT bądź rachunków przez okres 5 lat dla celów podatkowych. 9. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich kontrolowania oraz zmiany zgodnie z treścią art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926). Klientowi ponadto przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych w przypadku przekazywania jego danych innym podmiotom oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację Klienta. X Odpowiedzialność Stron Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w przypadkach wskazanych w treści odpowiednich postanowień Regulaminu, a w szczególności w wskazanych poniżej. 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Klienta danych informatycznych z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych, takich jak uszkodzenie sprzętu informatycznego, oprogramowania bądź z przyczyn działania osób, za które Sprzedawca nie odpowiada. 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta oraz wglądem osób trzecich w związku z wyrządzeniem im szkody przez nieprawidłowe bądź niezgodne z prawem lub Regulaminem korzystania z Aplikacji. 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść danych wprowadzonych do Aplikacji przez Klienta. 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji spowodowane przez nieprawidłowe działanie sprzętu bądź oprogramowania komputerowego Klienta. 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji spowodowane przez nieprawidłowości w funkcjonowaniu połączenia sieciowego jakim Klient łączy się z Serwisem. 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenie Produktu podczas dostarczania go do Klienta. W takim przypadku Klientowi przysługują roszczenia analogiczne jak w przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z umową; 18 stosuje się odpowiednio. Strona 11 z 12

12 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy sprzedaży w przypadku podania przez Klienta nieprawidłowych danych niezbędnych do wykonania Umowy sprzedaży. 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy sprzedaży z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta bądź wynikających z działania urządzeń bądź programów komputerowych, którymi się posługuje, a w szczególności programów typu firewall i antyspam. 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice wynikające z indywidualnych ustawień urządzeń bądź programów komputerowych, którymi się posługuje Klient, a w szczególności ustawienia koloru, proporcji, rozmiaru itp., a które to Klient powołuje jako podstawy roszczeń dotyczących stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową sprzedaży. 11. W przypadku korzystania z Aplikacji przez osobę fizyczną będąca przedsiębiorcą bądź przez inny podmiot nie będący konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do szkody rzeczywiście poniesionej i nie obejmuje utraconych korzyści, oraz nie może przekroczyć wysokości ceny wskazanej w Umowie sprzedaży. XI Postanowienia końcowe O wszelkich zmianach i uzupełnieniach Regulaminu Klienci będą zawiadamiani poprzez : a. opublikowanie treści nowego Regulaminu w Aplikacji, b. wysyłanie wiadomości mailowych na adres mailowy Klienta używany jako jego Login. 2. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, gdy: a. jest to konieczne ze względu na zmianę obowiązujących norm prawnych, b. nastąpi rozszerzenie obecnych bądź uruchomienie nowych funkcjonalności w ramach Aplikacji, a także nastąpi dodanie nowych narzędzi i nowych rodzajów treści dostępnych w Aplikacji. 3. Nowa wersja Regulaminu będzie obowiązywać Klientów zawierających Umowy lub Umowy sprzedaży po dniu jego wprowadzenia. 4. Wszystkie nazwy Produktów używane są w celach identyfikacyjnych i mogą byś chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. z 2003r., Dz. U. Nr 119, poz.1117). 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i Polityce, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, tj. m.in. k.c., u.ś.u.d.e., u.o.d.o., ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 141, poz ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U z 2006r., 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t. j. z 2003r., Dz. U. Nr 119, poz.1117). 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 stycznia Strona 12 z 12

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SONIA DRAGA Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sklep Internetowy SONIA DRAGA (adres strony internetowej: www.soniadraga.pl). Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Podstawa prawna Kodeksem Cywilnym Ustawą ochronie danych osobowych Regulamin sklepu internetowego Galeria Lagos - Obowiązuje od dnia 25.12.2014 Niniejszy Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Agnieszkę Filar, która jest właścicielką

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r.

REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. REGULAMIN sklepu internetowego recman24.com obowiązujący od 01.01.2014 r. do 24.12.2014 r. I. DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, zawierania Umowy o Świadczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Sklep internetowy curattio.pl działający pod adresem www.curattio.pl prowadzony jest przez firmę Laureola Group Sp. z o.o. z siedzibą w Boglewicach, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Słowniczek. Użyte w niniejszym regulaminie nazwy oznaczają: SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 216, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. REGULAMIN SKLEPU internetowego www.budo-sport.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa

Sango Trade Definicje: Biuro Obsługi Klienta (BOK) Dni robocze Klient Koszyk Materiały Podmiot realizujący płatność Siła wyższa Sklep Internetowy www.sangotrade.pl jest prowadzony przez Sango Trade z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Graniczna 22, zarejestrowany przez Burmistrza Ostrzeszowa w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez EXTRADOM s.c. z siedzibą w Legionowie, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Administrator właściciel serwisu www.platon24.pl tj. Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; Regulamin Sklep internetowy, działający pod adresem www.platon24.pl prowadzony jest przez spółkę pod firmą Platon Sp. z o.o. z siedzibą w Macierzyszu, 05-850 Ożarów Mazowiecki przy ul. Sławęcińskiej 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej www.elstilo.com.pl jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo el12 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo